4 юни 1992

София, 4 юни 1992 година
        Брой 108 (638)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 4 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ (НЕЗАВИСИМИ), ПРОВЕДЕНА НА 30 И 31 МАЙ 1992 Г. ВЪВ ВАРНА.


Партия Алтернативно социалистическо обединение (независими) (АСО-н) е политически и идеен правоприемник на АСО като социалдемократическо обединение, издигнало алтернативата срещу политическото полюсно противопоставяне, обявило се за създаване на плуралистично гражданско общество по пътя на разума, социалната справедливост и свободата на личността и суверенната човешка общност.

АСО (н) на своята първа партийна конференция одобрява създаването на Българския демократичен център (БДЦ) като политическа коалиция, гарантираща плуралистичното развитие на българското политическо пространство. Ролята на АСО (н) в създаването и развитието на БДЦ е достойна. АСО е инициатор на създаването на центристка коалиция и е основен двигател при организационното развитие на идеята до подписването на последните документи на коалицията и избиране на нейно ръководство.

АСО (н) отдава голямо значение на бъдещото развитие на БДЦ като политическа сила с възможности да участва успешно в бъдещи парламентарни избори. Политическата програма на БДЦ отговаря на икономическите интереси на широк кръг от българи, стоящи в средата на социалната стълбица. Според АСО (н) политическият образ на БДЦ трябва да се развива по посока на изграждане на един нов модел на политическо обединение на самостоятелни, толерантни, политически разумни и конструктивни партньори, които непрекъснато дават аргументирана икономическа алтернатива за просперитет на българската средна класа.

Запазвайки своята политическа самостоятелност, АСО (н) ще работи и в бъдеще за каузата на центризма. Партията ще се развива в коалицията БДЦ, като дава своя принос за промяна на духовния политически климат в страната, давайки примери на безкористност, политическа професионалност, идейна чистота, основаваща се на ценностите на човешкия морал.

Политическата роля на БСП за АСО (н) остава и днес роля на ретроградна и консервативна политическа партия, която се поддържа чрез средствата на демагогията и мимикрията за рромяна.

Управлението на СДС за съжаление компрометира идеите, с които демокрацията прави първите крачки в страната. Ние подпомагаме всеки професионално проведен от управляващата коалиция опит за демократизиране на страната, но не можем да се съгласим със силната идеологизация на основата на простия модел на антикомунизма, с което дава сили на БСП, и прекомерната централизация чрез административни методи и форми на властване от позицията на държавен диктат.

София, 30 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ОЛЕГ ЧУЛЕВ ПО ПОВОД НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В БЪЛГАРИЯ.


Леко съм изненадан от официалното становище на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Може би колегите са решили всички въпроси на заплащането на труда, безработицата и т.н. или просто са се подвели от фонетичната близост на думите "синдикален" и "синодален". Двудневният Конфедеративен съвет на "ПОДКРЕПА" беше достатъчно ангажиран с икономическите и със социалните проблеми на хората и остави божието богу. Мисля, че само чрез защита на общите интереси на наемния труд ние можем да преодолеем изкуствено насажданите религиозни противоречия и да бъдем консолидиращ фактор за нацията. Все пак като християнин ще кажа, че разцепление сред вярващите не може да има, защото нашата вяра е в бога, а не в божиите слуги. Те могат да се цепят, вярата - не. Като гражданин убеден съм, че фарисеите трябва да бъдат изгонени от храма, кадесарите и комунистите - също.

Въпросът е как?

Оценявам позицията на президента Желев като проява на мъдрост и съм уверен, че нашите членове ще приемат решението на Конституционния съд.

София, 2 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ВАРНА ЗА НЕДОПУСКАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНИРАНЕ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Синдикалната организация при Дирекция за поддържане на чистотата на морските води - Варна, членуваща в Регионалния професионален съюз (РПС) "Подкрепа" към Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа" окачествява отказа на представители на правителството за включване на НПС "Подкрепа" в Националния съвет за социално партниране (НССП), което действие е несъвместимо със законодателството в Република България и с подписани международни конвенции.

По този начин членовете на РПС "Подкрепа" се лишават от възможността да ползват правата си като равнопоставени на всички други синдикални организации. Недопустимо е в НССП да бъдат допускани само профсъюзните централи на КНСБ и КТ "Подкрепа", които със своите действия изострят положението в страната и пречат на правителството да осъществява политическата и икономическата реформа.

Нашите членове вярват, че няма да допуснете такава дискриминация и не ще се наложи да осигурят своите права чрез стачни действия или окупации на държавно имущество в региона. Това е патент на други "синдикални" централи.

Варна, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 4 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ЗА НЕДОПУСКАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" В ПОДПИСВАНЕТО НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ.


На 29 май 1992 г. се състоя Координационен съвет (КС) на синдикалните организации, членуващи в Железничарския синдикат "Подкрепа", съюзен член на Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа" към фирма БДЖ. Участниците в КС приеха следната

Д Е К Л А Р А Ц И Я

1. Недопускането на Железничарския синдикат "Подкрепа" до участие в преговорите и подписване на Колективните трудови договори (КТД) между фирма БДЖ и синдикатите е грубо нарушение на чл. 49 от Кодекса на труда и 129-о Постановление на Министерския съвет.

2. Във вече подписания КТД между фирма БДЖ, КТ "Подкрепа" и КНСБ съществува дискриминационна клауза спрямо нечленуващите в професионални организации и членуващите в НПС "Подкрепа", в която се посочва, че те нямат право да получават по-висока и дори равна заплата от тази на подписалите КТД.

3. Не се изпълни искането ни за пълна финансова ревизия на фирма БДЖ във всички дейности и нива. За доказаните нарушения не се потърси наказателна отговорност от виновните длъжностни лица.

4. Продължава да се забавя изплащането на трудовите възнаграждения.

5. Настояваме за участие в обсъждането и решаването на структурните промени в БДЖ на всички нива.

6. Настояваме за промяна на сборника актове за изпълнение решенията на Политбюро на ЦК на БКП от 8 декември 1980 г., като всички нормативи за работа в БДЖ да влязат в бъдещия закон за железниците.

7. Обявяваме вот на недоверие на Управителния съвет на фирма БДЖ и цялото стопанско ръководство, довело фирмата до фактически фалит.

Налице е споразумение между непокътнатата комунистическа номенклатура в БДЖ и ръководствата на КНСБ и КТ "Подкрепа" в ущърб на по-голямата част от работещите във фирмата.

Отговорността за нарушенията на Кодекса на труда, Конвенция 87 на Международната организация на труда, чл. 4 от Конституцията на Република България и 129-о ПМС носи изцяло Управителният съвет на фирма БДЖ.

Въз основа на гореизложеното КС на ЖС "Подкрепа" обявява стачна готовност, като си запазва правото да предприеме ефективни действия за удовлетворяване на нашите искания.

София, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 4 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - РУСЕ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до средства за масова информация.


ГОСПОДА,

Прохождащата демокрация и плурализмът в България са застрашени от синдикалния расизъм, диктуван на правителството от двете "акули" - КТ "Подкрепа" и КНСБ, които не допускат участието на други синдикати в Комисията по съгласуване на интересите.

Изключването на синдикални формации на 23 декември 1991 г. от Константин-Тренчевата "Подкрепа", обвързана с икономическата власт на перачите на мръсни комунистически пари, трябваше да заговори, че в България се нарушават основни права и плурализмът на мненията като основа на демокрацията. Този акт ни принуди да основем Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа", в който участват създателите и поддръжниците на идеята "Подкрепа".

Обръщаме се към всички вас да спрете колаборацията в Комисията по съгласуване на интересите. Ние помним как се поставя на колене правителството от шепа хора, въобразили си, че ще диктуват бъдещето на демократична България.

Действията им отново доказват, че опасността не е отминала. Установеният социален мир би могъл да бъде нарушен от професионалното отношение към КНСБ и КТ "Подкрепа".

Защитавайки правата на синдикалните членове от организациите, които да представляват в Регионалната организация на НПС "Подкрепа” - Русе, заявяваме, че сме принудени да доказваме правото си на съществуване чрез синдикални действия, като предлагаме на правителството да поеме отговорността за възникналото социално напрежение.

Русе, 29 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 4 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ, НА НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, УСЛУГИТЕ, ТУРИЗМА, НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ, НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НА СЪЮЗА НА ФИРМИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИТЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО ХРАНЕНЕ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С Постановление на Министерския съвет N 160/14 август 1991 г. не се създадоха необходимите икономически условия за осигуряване на рационално хранене на учениците. Последвалата инфлация задълбочи различието между потребностите на учениците от хранене и платежоспособното му търсене. Новото увеличение на цените на хранителните стоки от началото на месец май принуждава предприятията да предлагат на учениците оскъдна храна на стойност 4 лева, тъй като осигуреното поевтиняване от държавния бюджет продължава да бъде 1 лев, а увеличението на цените на купоните би довело до социални напрежения и отказ на учениците от столово хранене.

Общинските съвети, като не намират решение на проблемите, търсят начини да се освободят от отговорностите си за организиране храненето на учениците, в т.ч. и закриване на специализираните предприятия. Като считаме, че в условията на прехода към пазарна икономика последното, което можем да жертваме, е здравето на децата,

Н А С Т О Я В А М Е:

1. Проблемите на ученическото хранене да се решават приоритетно с оглед опазване здравето на подрастващото поколение, което е най-ценната част от българската нация.

2. Правата на ученика на организирано столово хранене да се регламентират със Закона за социалното осигуряване както следва:

- дневният стойностен хранителен оклад да се определя на база утвърдените от Министерство на здравеопазването натурални нормативи за балансирано хранене;
- стойността на храната да се заплаща: до 40 на сто от ученика, като учениците с доход на член от семейството под размера на минималната работна заплата не заплащат; 30 на сто от държавата и от 30 до 70 на сто в зависимост от възможностите на общината, министерството или ведомството - финансиращ орган на учебното заведение.

3. Да се осигури ефикасен входящ контрол по цените и качеството на хранителните продукти, като снабдяването на ученическите столове и бюфети се извършва от специализирани фирми и организации на ученическото хранене в бившите окръжни градове и определени от общинските съвети други фирми в по-малките населени места.

4. Ръководствата на общинските съвети и общинските фирми и организации за ученическо хранене да осигурят заетост на персонала през лятната ваканция на учениците. Декларацията е приета от Федералния съвет на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации и от изпълнителните комитети на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, услугите, туризма, Синдиката на българските учители и Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

София, 22 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ: П. Сучков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, УСЛУГИТЕ, ТУРИЗМА: П. Цеков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ФИРМИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В БЪЛГАРИЯ: Г. Кендерова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ: Ив. Йорданов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: Д-р Ив. Кокалов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (ЦЕНТЪР) ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до средства за масова информация.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (БНРП) И БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР (БХДП/Ц) с дълбоко възмущение узнаха за срамното решение на Министерския съвет, с което се дават три етажа от сградата на запасното българско войнство, намираща се на бул. "Христо Ботев" N 48, на софийското ръководство на Движението за права и свободи (ДПС).

С нотариален акт от 1937 г. тази сграда е собственост на запасните български офицери и подофицери. Ето защо това противозаконно и антиконституционно решение на Министерския съвет, взето едностранчиво, както това ставаше с тоталитарните методи от близкото минало, е в пълно противоречие със законите за собствеността и реституцията.

Нещо повече! БНРП и БХДП (ц) с пълно основание смятат, че това кощунство, което се извършва с паметта на хилядите български воини, загинали за свободата и обединението на Отечеството ни, е част от съзнателно провежданата правителствена политика на денационализация и разграждане на държавните структури, защото запасното българско войнство днес олицетворява делата на българската армия в исторически план.

Как, господа, ще се съвместяват в една сграда защитниците на българските национални интереси с една сепаратистка антибългарска организация?! Не е ли сриване това на достойнството на българския воин, на неговите разбирания за чест и гордост? Не уронва ли този тоталитарен акт всички представи за престижа на българския пагон?

Ето защо БНРП и БХДП (ц) най-енергично настояват да се отмени това позорно решение на Министерския съвет и да се запази Домът на българското запасно войнство - символ на българската слава от вековете - чист и неопетнен!

В случай че това не стане, БНРП и БХДП (ц) ще подкрепят с ефективни действия законната борба на Съюза на запасните офицери и подофицери.

София, 2 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП (ц): отец Георги Гелеменов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ПЪРВА) НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ.


Християндемокрацията е уникално явление в политическия живот, доктрина и политическа практика, доказали своята жизненост в процеса на развитието на човешкото общество. Нейните основни принципи са:

- политика на естествен консерватизъм, основана на общочовешките стойности, свързани с традиционната ценностна система на християнския морал, довела до стабилен и висок жизнен стандарт в страните, избрали този път;

- политическо мислене, в основата на което стои превръщането на християнските нравствени добродетели в активна житейска позиция и реална движеща сила в обществото;

- християндемократическите икономически концепции за социално пазарно стопанство - логичният и естествен път за много страни в Западна Европа след Втората световна война, за кратък период възстановили рухналите си икономики;

- същината на християндемократическите идеи, формирани като специфично отношение между понятията СВОБОДА, ЛИЧНА ИНИЦИАТИВА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ОТГОВОРНОСТ;

- свобода на духа, независимост на съвестта, полет на мисълта и творческата фантазия като основни ценности, предполагащи всестранното развитие на индивида и социалната среда, в която се изявява;

- възприемане на личността като уникален духовен център на живота и стремежа към свобода като най-съществената характеристика на човешката природа;

- схващането на справедливостта като условие и принцип, даващи равноправни шансове и възможности на всички хора, антипод на изкуственото и утопично социално равенство;

- фундаменталността на понятията СЕМЕЙСТВО, МОРАЛ и ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ като приоритети в системата на християндемократическите постулати;

- гарантиране на естественото човешко право за свободно отношение към труда, солидарността в обществото и реализиране на стремежа му към щастието;

- утвърждаване на прогресивната тенденция, чиято идеологическа и политическа идентичност се изгражда върху общоприетата ценностна ориентация, насочена към актуализиране и конкретизиране на основните християнски принципи.


1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Християндемократическият съюз е политическа партия, която обединява личности, желаещи със средствата на една модерна концепция да съдействат за развитието на България като благоденстваща страна.

Тази политическа организация си поставя като непреходни цели:

- да гарантира личната свобода на гражданите;
- политическа стабилност и сигурност на страната;
- бързо развитие на икономиката;
- осигуряване на висок жизнен стандарт в България;
- възстановяване на традиционните национални ценности.

Християндемократическият съюз се ръководи от принципи, формирани благодарение на хилядолетното развитие на обществените отношения, характеризиращи демократичните общества днес:

- СВОБОДАТА, лична и политическа, произтичаща от основното философско понятие - свободна воля. Тя се изразява в правото да се върши всичко, което не вреди на останалите, и в съзнателното пълноценно участие при вземането на решения в управлението на обществото.

- ХУМАНИЗМЪТ, изразяващ осъзнаването и приемането на човешкия живот като най-висша ценност, като принцип, утвърждаващ човеколюбието и преуспяването на отделната човешка личност. Това е висшата цел на държавната организация.

- ДЕМОКРАЦИЯТА е правото на всеки да изразява свободно мнението си и по законен начин да защитава разбиранията си. Това е способът и условието за водене на диалог и обсъждане на проблемите, компромисното съгласуване и предотвратяване на конфликтите.

- СПРАВЕДЛИВОСТТА, разбирана като условия и принципи, даващи равни възможности на всички хора, а не като постулат, налагащ изкуствено социално равенство.

Изграждането на ефективна икономика, основана на законите на свободното пазарно стопанство, на свободната инициатива, подпомогната от възстановените традиционни ценности и идеали, въвеждане на модерни технологии и развитие на печеливши национални отрасли. Това е една от най-важните цели на Християндемократичния съюз.

В своето историческо развитие човечеството е изградило система от нравствени и духовни ценности, регулиращи отношенията в обществото. Техен израз са документи като Международната харта за правата на човека, документите от Хелзинки и Виена, Конвенцията на ООН за правата на детето и др.

Християндемократичният съюз като приема тези документи си поставя за цел да постигне тяхното пълно приложение в обществената практика.


2. ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА

Християндемократическият съюз се обявява за съвременно демократично общество, което се характеризира с ограничено участие на държавата в обществения живот. ХДС ще настоява за превръщането на държавата от цел в средство за реализацията на отделната личност, така че не личността да служи на обществото, а обществото на личността.

На практика това означава:

- установяване и укрепване на демократичния правов ред в България, за което е необходимо привеждането на Конституцията и законите в съответствие с международното право и демократичните структури на Обединена Европа;

- гарантиране правата и свободите на личността съгласно Международната харта за правата на човека, документите от Хелзинки, Виена и Париж, Конвенцията на ООН за правата на детето. Прилагането им да бъде независимо от общественото положение, вероизповедание, пол, възраст и етническа принадлежност;

- разделяне на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Върховната законодателна власт да се осъществява единствено от Народното събрание. Съдебната власт да бъде независима;

- балансираща и представителна роля на държавния глава;

- конституционно гарантиране на всички видове собственост и форми на икономическа дейност. Създаване на условия за свободно конкуриране на основата на пазарните закони и ефективността;

- данъчно законодателство, стимулиращо частната инициатива;

- постепенно отделяне на държавата от несвойствените за нея функции и предаването им на частни лица и граждански организации;

- висока степен на самостоятелност на местните органи на властта;

- създаване на оптимални условия за политическа и обществена изява на гражданите и участието им в управлението на обществения живот чрез партии, комитети, дружества, фондации и други форми на свободно и демократично обединяване върху основата на общност на интересите;

- създаване в страната на дух на разбирателство и търпимост между гражданите чрез повишаване равнището на живота, културата, образованието и възпитанието в дух на уважение към закона;

- съблюдаване на демократичен правов ред, при който всеки се съобразява с правата на другия. Недопускане зараждането на болшевишки, фашистки, расистки и националистически настроения или учения на нетърпимост и ненавист към хора с различни разбирания, вяра, раса или етническа принадлежност;

- свобода на вероизповеданията и възпитание в дух на уважение към всички религиозни учения, непротиворечащи на общоприетите човешки и морални ценности и международни правни норми;

- максимална откритост в работата на органите на реда и армията, осигуряване на парламентарен контрол върху дейността им.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


068. СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО (СГО)

Организира се в края на февруари 1990 г. по инициатива на Игнат Игнатов, Здравко Попов, Стоян Груйчев и значителна група бивши привърженици на Движение "Гражданска инициатива". Учредителното събрание се свиква през април 1990 г. в София.

От 9 февруари 1991 г. СГО участва заедно с форума на свободните демократи и Партията на свободните демократи в политическото обединение Съюз на свободните демократи (ССД). Участва в изборите за Народно събрание на 13 октомври 1991 г., като подкрепя общата листа на Съюза на демократичните сили, без да издига свои кандидати за народни представители.

Ръководен орган на СГО е Националният съюзен съвет със съпредседатели Стоян Груйчев и Петър Горанов.

Адрес за контакти: София, бул. "Дондуков” 39, етаж 6, ст.53, тел.: 83-38-75.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

069. БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ (БЛП)

Възниква в периода 20-25 юли 1990 г. На учредителното събрание, свикано в София на 1 септември 1990 г., към нея се присъединяват доста хора, разочаровани от членуването си в партии и организации, които робуват на партизанщината.

Българска либерална партия обединява предприемчиви личности, които са уверени в предимствата на частната или груповата форма на собственост, чрез която да изпробват и докажат силата на своите знания и професионални възможности. БЛП залага този капитал в основата на усилията си за спечелване на доверието на народа.

В изборите за Народно събрание участва в Предизборния съюз на БСП. Има един депутат в парламента.

Ръководен оперативен орган е Републиканският изпълнителен съвет. Председател на партията е Вълкан Вергиев.

Адрес за контакти:
Сливен, ул. "Братя Миладинови" N 2, ап. 43, тел.: 7-77-80.
София, ул. "Хайдушка гора" бл. 35-А, вх. А, ет. 9, ап. 29.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:57:36    
04.06.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!