4 юни 1990

СОФИЯ, 4 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                  БРОЙ 108 /126/

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ".


ВЛОШАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАСТРАШАВА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРАТА. НО ТЕХНИТЕ УСИЛИЯ ДА СПАСЯТ СЕБЕ СИ, СВОИТЕ ДЕЦА И ПРИРОДАТА ОТ ЕКОЛОГИЧЕСКИ АПОКАЛИПСИС СА ПАРАЛИЗИРАНИ ОТ ЛИПСАТА НА ПЪЛНА И НАВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО СЕ КРИЯТ ВЪВ ВСИЧКО ОНОВА, БЕЗ КОЕТО НЕ МОЖЕМ - ВЪЗДУХА, ВОДАТА, ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ПОЧВАТА.
В ОСНОВАТА НА НАШИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ СТОИ ФАКТЪТ, ЧЕ РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ИМАТ НЕ ЕДНАКВО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ НАСОКИТЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ. ОНЕЗИ, КОИТО ВЗЕМАТ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ, НЕ СА СЪЩИТЕ, КОИТО ПОНАСЯТ ГЛАВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ТОЗИ БАЗИСЕН СОЦИАЛЕН ФАКТ ПРОНИЗВА НЕСЪМНЕНО И ДОСЕГАШНАТА ПОЛИТИКА В ЕКОЛОГИЧЕСКАТА СФЕРА. И ТУК ИМА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ГЛАВНИ ГОТВАЧИ И НЕПРИВИЛЕГИРОВАНИ КОНСУМАТОРИ. ИМА ВИНОВНИ, А ИМА И ПОТЪРПЕВШИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ: СТЕПЕНТА НА ОТГОВОРНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ Е ЗА ВСЕКИ ИНДИВИД ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛНА НА СТЕПЕНТА, В КОЯТО ТОЙ ПОНАСЯ ЗЛОВРЕДНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ.
ЖИВЕЕМ В СТРАНА, ПРИТЕЖАВАЩА В ОГРОМНА СТЕПЕН АНТИЕКОЛОГИЧНА ИКОНОМИКА С НЕЙНИТЕ ОСТАРЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ, С НИСКОЕФЕКТИВНИ ИЛИ ИЗОБЩО ЛИПСВАШИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, С НИСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КУЛТУРА, НЕДАЛНОВИДНО ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ, С БЕЗОТГОВОРНО РАЗПИЛЯВАНЕ ИЛИ ПРЕНАСОЧВАНЕ НА И БЕЗ ТОВА ОСКЪДНИТЕ СРЕДСТВА, ОТДЕЛЯНИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ПРИРОДНАТА СРЕДА. РЕШАВАНЕТО НА ВСЕ ПО-ЗАДЪЛБОЧАВАЩИТЕ СЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ Е В РЪЦЕТЕ НА ТЯСНО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И УПРАВНИЦИ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЕ ПОЗНАВА И ОЩЕ ПО-МАЛКО ПОДЛЕЖИ НА ДЕМОКРАТИЧЕН КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА. БЕЗ ДА ПРИНИЗЯВАМЕ СЛУЖЕБНИТЕ СТАРАНИЯ НА ТЕЗИ ХОРА, ТРЯБВА ДА СИ ДАВАМЕ СМЕТКА, ЧЕ ТЕ НАЙ-ЧЕСТО СА ХВАНАТИ НАТЯСНО ВЪВ ВСЕОПЛИТАЩАТА МРЕЖА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ВЕДОМСТВА, ЧИЙТО АПАРАТ МИНАВА КАТО ВАЛЯК И НАД ПРИРОДНАТА СРЕДА, И НАД ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, И НАД ФАКТИЧЕСКИ СИМВОЛИЧНИТЕ САНКЦИИ ОТ СТРАНА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ОРГАНИ. ТОВА НАЛАГА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДЕМОКРАТИЧЕН ПУБЛИЧЕН КОНТРОЛ НАД ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА.
КАТО ИЗХОЖДАТ ОТ ПОТРЕБНОСТИТЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА САМОЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" СА РЕШЕНИ ДА ОБЕДИНЯТ СВОИТЕ УСИЛИЯ ПО ПОСОКА НА ЕДНО ДЪЛБОКО СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО. ТЕ ВИЖДАТ ОСНОВНОТО СТРАТЕГИЧЕСКО СРЕДСТВО НА СВОЯТА БОРБА В ПЪЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА ГЛАСНОСТ, КОЯТО Е ПРЕДУСЛОВИЕ ЗА ВСЕНАРОДЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ВЕДОМСТВА.
ВЪЗ ОСНОВА НА СВОЯТА РАДИКАЛНОДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" ИЗДИГА СЛЕДНИТЕ ПРОГРАМНИ ИСКАНИЯ:
- ПЪЛНА ГЛАСНОСТ ЗА ЗАМЪРСЕНОСТТА НА ВЪЗДУХА, ВОДИТЕ, ПОЧВАТА И ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПАРАМЕТРИ И РЕГИОНИ. РАЗКРИВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИЗИ.
- РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ СЕКРЕТНИ ДАННИ, ЗАСЯГАЩИ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА. ПРИЧИНИТЕ ЗА СЕКРЕТНОСТ, АКО ИЗОБЩО ИМА ТАКИВА, ДА БЪДАТ ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО ОБОСНОВАНИ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА.
- ПЪЛНА И НЕЗАБАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТАТА НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СВОЕВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА МЕЖДУНАРОДНА СТЪПКА, КОЯТО БЪЛГАРИЯ ПРЕДПРИЕМА В ОБЛАСТТА НА АТОМНАТА ЕНЕРГЕТИКА.
- ПУБЛИКУВАНЕ НА ТОЧНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, КАКТО И ЗА МАЛФОРМАЦИИТЕ У НОВОРОДЕНИТЕ И ДЕЦАТА ПО ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИЗНАК.
- ЕЖЕСЕДМИЧНО ЕКСПОНИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ КАРТИ НА ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА ПУБЛИЧНИ МЕСТА БЕЗ НИКАКВО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ТЯХ.
- СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОСТОЯННО ИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ТЕКУЩОТО ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ГРАД, ОБЛАСТ И В СТРАНАТА КАТО ЦЯЛО.
- ИЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА ИКОНОМИКАТА С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВРЕДНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЦИКЛИ. ПРЕХОД ОТ ПРИРОДОРАЗРУШИТЕЛНА КЪМ ПРИРОДООПАЗВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА.
- НЕЗАБАВНО ИЗНАСЯНЕ ИЗВЪН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ЧИИТО ПРОИЗВОДСТВА СА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДЕЙСТВУВАЩИТЕ В СТРАНАТА НОРМАТИВИ.
- СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РЕЗЕРВАТИ И НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ С ОГЛЕД НА ТОВА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ ОТ РАЗЛИЧЕН ТИП ДА ДОСТИГНАТ ОПТИМАЛНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ НОРМИ.
- ЯСНО И ДЕМОКРАТИЧНО ОРИЕНТИРАНО ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ДА СЕ ПРИЕМЕ СЛЕД ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.
- ЗАКОН ЗА ПЕЧАТА, КОЙТО ДА ДЕМОКРАТИЗИРА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ДА ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТТА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ И СДРУЖЕНИЯ ДА ИЗДАВАТ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО СВОИ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ.
- РАЗКРИВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДО МОМЕНТА ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, НА ЛИЦАТА И ИНТЕРЕСИТЕ, СТОЯЩИ ЗАД ТЯХ; РАЗОБЛИЧАВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОСЪЖДАНЕ НА ВИНОВНИЦИТЕ.
- ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" ДО ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ ФОРУМИ У НАС И В ЧУЖБИНА.
- ШИРОКО ЗАСТЪПВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА И СЪЗДАВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕКОЛОГИЯ".

                                                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                                    Х   Х   Х

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ.


НИЕ
ВЯРВАЩИТЕ В ТРИЕДИННИЯ БОГ ХРИСТИЯНИ
- ВОДЕНИ ОТ БОЖИЯ ДУХ И ИЗПЪЛНЕНИ С ХРИСТОВАТА ЛЮБОВ;
- СЪЗНАВАЩИ, ЧЕ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БОЖИЯТА ВОЛЯ ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ СПРАВЕДЛИВА, БЛАГОРОДНА И ХУМАННА КАУЗА В ИМЕТО НА СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ РОД, ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖНО ЧРЕЗ ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИЗКУПИТЕЛНИТЕ ЗАСЛУГИ НА БОГОЧОВЕКА ИСУС ХРИСТОС;
- УБЕДЕНИ, ЧЕ САМО С БЕЗКОРИСТНО, ЧЕСТНО И ВЯРНО НА БОГА СЛУЖЕНИЕ МОЖЕ ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ И ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ;
- ЗАЯВЯВАЙКИ, ЧЕ НАШЕТО ДЕЛО Е ВЪПРОС НА ГРАЖДАНСКА СЪВЕСТ, ЧЕСТ И ДОБЛЕСТ;
- ИМАЙКИ ПРЕДВИД ОСНОВНИТЕ ПРАВА И НУЖДИ НА ХОРАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧОВЕШКАТА ИМ СЪЩНОСТ И НОРМИТЕ НА ЦИВИЛИЗОВАНО ПОВЕДЕНИЕ, ПРИЕТИ И ПРОВЪЗГЛАСЕНИ ОТ ООН ВЪВ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ОТ 10.12.1948 Г., МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА ОТ 1966 Г. И ДРУГИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, В КОИТО НРБ Е СТРАНА;
- КАТО ВЗЕМЕМ ПОД ВНИМАНИЕ И СТРОГО ЗАЧИТАМЕ СЪВЪРШЕНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ НОРМИ, ДОГМИТЕ И КАНОНИТЕ, КАКТО И ЗАКОННИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЯРВАЩИТЕ ГРАЖДАНИ;
- НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛЕН 52 И НА 53 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ И ЧЛЕНОВЕ 134-143 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО
ОБРАЗУВАХМЕ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ И ЕДИНОДУШНО ПРИЕХМЕ НЕГОВИЯ УСТАВ:

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. ПЪРВИ - /1/ КОМИТЕТЪТ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ Е НЕЗАВИСИМ, АПОЛИТИЧЕН ОРГАН НА ШИРОКАТА РЕЛИГИОЗНА ОБЩЕСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ.
/2/ КОМИТЕТЪТ Е КООРДИНИРАЩО СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, ЗАЩИТАВАЩА ПРАВАТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И НЕ УПРАЖНЯВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
/3/ КОМИТЕТЪТ МОЖЕ ДА ПРИЕМА ДОБРОВОЛНИ ПОЖЕРТВУВАНИЯ И ДАРЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
ЧЛ. ВТОРИ - КОМИТЕТЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
А/ ДА КООРДИНИРА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА ЕВАНГЕЛСКОТО УЧЕНИЕ ЗА ВСЕОБЩОТО СПАСЕНИЕ В ИМЕТО НА ХРИСТА, СПОМАГАЙКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЩАСТИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТТА, ДУХОВНАТА ХАРМОНИЯ И НРАВСТВЕНОТО СЪВЪРШЕНСТВО;
Б/ ДА ЗАЩИТАВА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ, КАКТО И ВЕКОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТРАДИЦИИ ОТ НЕКОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ И ПРОТИВОПРАВНО И АНТИКАНОНИЧНО ПОСЕГАТЕЛСТВО;
Р/ ДА УРЕЖДА СПОРНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ ИЗПОВЕДАНИЯ, РЕЛИГИОЗНИ ДРУЖЕСТВА И БРАТСТВА И ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ДОБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ТЪРПИМОСТ МЕЖДУ ТЯХ В ИМЕТО НА БОЖИЯ МИР И ЗА СЛАВА БОЖИЯ;
Г/ ДА СПОСОБСТВУВА ЗА СВОБОДАТА НА РЕЛИГИОЗНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАВНОПРАВИЕТО Й С АТЕИСТИЧНАТА - ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТИРАЖА НА РЕЛИГИОЗНАТА ЛИТЕРАТУРА, ЧРЕЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА РЕЛИГИОЗНО ОБУЧЕНИЕ И ДРУГИ ФОРМИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ДЕЙНОСТ;
Д/ ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО ИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРИВЕЖДАНЕТО ИМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПОДПИСАНИ ОТ НРБ, КАКТО И С РЕЛИГИОЗНИТЕ КАНОНИ И ДОГМИ;
Е/ ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪЮЗИТЕ НА СВЕЩЕНИЧЕСКИТЕ БРАТСТВА И НА ЦЪРКОВНОСЛУЖИТЕЛИТЕ, КАКТО И СПАЗВАНЕТО НА ИЗБОРНОСТТА НА СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ /В СЪОТВЕТСТВИЕ С КАНОНИТЕ/.

                                                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                                           X   X   X

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР.


ВЕЛИКДЕН, 1990 Г., СЪБРА В ЕДНО СТРЕМЕЖА НА БЗНС "ВРАБЧА 1”, НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ И НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ДА ВЪЗРОДЯТ АВТОРИТЕТА И СЪЩНОСТТА НА НАРОДНИЯ БЛОК ОТ 1931-1934 Г.
СЛЕД ПРИЕМАНЕТО В ОБЩА КВОТА НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ - БНП В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, В КОЯТО ОЩЕ ОТ 9 МАРТ 1990 Г. ЧЛЕНУВА И НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП, ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ТРИТЕ ПАРТИИ СЕ ЗАДЪЛБОЧИХА.
ОТКАЗЪТ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ЛДП ДА ПРИЕМЕ ЗА РАВНОПОСТАВЕН ЧЛЕН В ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ БНП СЪЗДАДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ. МАНИПУЛАЦИИТЕ НА НЯКОИ ОТ ПАРТИИТЕ В БЛОКА ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОБЩАТА ИЗБОРНА ЛИСТА ПРИНУДИ БЗНС "ВРАБЧА 1",
НДП И БНП ДА ИЗЛЯЗАТ ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ.
СЛЕД 15 МАЙ 1990 Г. СЕ ПРОВЕДОХА ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1”, НДП И БНП, КОИТО РЕШИХА, ЧЕ Е ДОШЪЛ ВЕЧЕ МОМЕНТЪТ ДА БЪДЕ ОБЯВЕНА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР.
ПРИЕ СЕ, ЧЕ ТРИТЕ ПАРТИИ С ЕДНА ОБЩА ПРОГРАМА, С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ПО ПАРЛАМЕНТАРНО-ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ, В УСЛОВИЯТА НА ЕДНА МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ И С ПОМОЩТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЩЕ ПОЛОЖАТ МАКСИМАЛНИ УСИЛИЯ ДА ИЗВЕДАТ ОТЕЧЕСТВОТО НИ ОТ РАЗРУХАТА.
ВЪПРЕКИ ЧЕ НАРОДНИЯТ БЛОК - ЦЕНТЪР БОЙКОТИРА ОБЯВЕНИТЕ ЗА 10-ТИ И 17-ТИ ЮНИ 1990 Г. ИЗБОРИ, НИЕ СМЕ УВЕРЕНИ, ЧЕ САМО ТОЙ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ДАДЕ НА СТРАНАТА ПРАВИТЕЛСТВО, СПОСОБНО ДА ОСЪЩЕСТВИ ОБЩАТА НА ВСИЧКИ НИ МЕЧТА: НЕЗАВИСИМА, ДЕМОКРАТИЧНА И ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ,
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ УСИЛИЯТА НИ! ...

ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1” - СТРАХИЛ ГИЧЕВ
ЗА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ - ПЕТЪР ГОГОВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/ - ДИМИТЪР БРАНКОВ

                                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                    X  X  X

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АНАРХИСТИ В ИЗГНАНИЕ /ФРАНЦИЯ/.


ВЪВ ВСИЧКИ БОЛШЕВИШКИ СТРАНИ СЕ ИЗВЪРШИХА МНОГО СРАМНИ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В НАШАТА.
ЗАТОВА ДНЕС НИЕ БЪЛГАРСКИТЕ АНАРХИСТИ, ИСКАМЕ ОТ ВЛАСТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ДА КАЖАТ И ДАДАТ ГЛАСНОСТ: КОЙ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД И ЗАШО СЕ ЛИКВИДИРА ПОДЛО НИКОЛА ПЕТКОВ?
КОЙ ЗАПОВЯДА ТАЗИ НЕОКАЧЕСТВИМА ПОДЛОСТ ДА СЕ ОТНЕМЕ ЖИВОТЪТ НА КРЪСТЮ ПАСТУХОВ?
КОЙ ПОЖЕЛА И НАЛОЖИ ДИВАШКАТА НИЗОСТ ДА СЕ ЛИКВИДИРА ЖИВОТЪТ НА НАШИЯ НЕЗАБРАВИМ ДРУГАР, ПРЕДАН ДЕЯТЕЛ, ПРЕКРАСЕН ОРАТОР, РАБОТНИК В ТЮТЮНЕВАТА ИНДУСТРИЯ ТОЧНО В НАВЕЧЕРИЕТО НА НЕГОВОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАТВОРА - МАНОЛ ВАСЕВ?
НА 10 МАРТ 1945 ГОДИНА АНАРХИСТИТЕ СВИКВАТ В КНЯЖЕВО КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ. ПРИСЪСТВУВАТ ОКОЛО 100 ДЕЛЕГАТИ ОТ МНОЖЕСТВО СЕЛА И ГРАДОВЕ. ЕДВА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОТКРИВА, МИЛИЦИЯТА НАХЛУВА В ЛОКАЛА И АРЕСТУВА ВСИЧКИ ДЕЛЕГАТИ. ТЕ СА ЗАДЪРЖАНИ В СОФИЯ ДО 25 АПРИЛ СЪЩАТА ГОДИНА И СЛЕД ТОВА ИЗПРАТЕНИ В КОНЦЛАГЕР В РАЙОНА НА ГРАД ДУПНИЦА. БЕЗБРОЙ ПРОТЕСТНИ ПИСМА И ТЕЛЕГРАМИ СЕ ОТПРАВЯТ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, НЯКОИ С ОСТЪР ХАРАКТЕР. ВЛАСТИТЕ ОГЛУШАВАТ И ОНЕМЯВАТ. НИЕ ПИТАМЕ: ЗАШО И ПО ЧИЯ ЗАПОВЕД СЕ ИЗВЪРШИ ТОВА НЕОКАЧЕСТВИМО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ АНАРХИСТИТЕ - НАЙ-АНТИФАШИСТКИЯ СЕКТОР В НАШАТА СТРАНА?
НА 10 ЮНИ 1945 ГОДИНА АНАРХИСТИТЕ СВИКВАТ ТОЗИ ПЪТ ЕДНА НЕЛЕГАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИТОША. ПРИСЪСТВУВАТ ОКОЛО 40 ДУШИ. ЧЕТЕ СЕ СТАТИЯТА НА ЛУИДЖИ ФАБРИ "МИРОГЛЕДЪТ НА МАЛАТЕСТА". ОТ ДРУГА СТРАНА, НАПРАВИ СЕ ДОКЛАД "КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МАТЕРИАЛИЗЪМ". КОНФЕРЕНЦИЯТА ОБАЧЕ БЕШЕ РАЗКРИТА И ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ - АРЕСТУВАНИ И ИЗПРАТЕНИ В КОНЦЛАГЕР.
НИЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ ПРИЧИНИТЕ. АНАРХИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ОТ ДЕН НА ДЕН СЕ РАЗВИВАШЕ И СТАВАШЕ ПО-СИЛНО. ВЕСТНИК "РАБОТНИЧЕСКА МИСЪЛ" УВЕЛИЧИ ТИРАЖА СИ, ЗАЩОТО СЕ ТЪРСЕШЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ. ТОВА ВБЕСЯВАШЕ БОЛШЕВИШКИТЕ ВЛАСТИ.
ТРЯБВА ДА СТАНЕ ЯСНО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КАКВИ ЗЛОДЕИ СА БЛАСТВУВАЛИ В СТРАНАТА, СКРИТИ ПОД МАСКАТА НА СОЦИАЛИЗМА И КОМУНИЗМА!
ДНЕС НИЕ НАСТОЯТЕЛНО ИСКАМЕ ДА ЗНАЕМ, А СЪЩО ИСКАМЕ ДА СЕ ДАДЕ ГЛАСНОСТ И НА ВСИЧКИ БЕЗЧИНСТВА, ЗЛОДЕЯНИЯ, КОИТО БОЛШЕВИШКАТА ВЛАСТ ИЗВЪРШИ И КОИТО ТЕЖКО НАРАНИХА И ОБЕДНИХА МАТЕРИАЛНО И МОРАЛНО НАШИЯ НАРОД.
И ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ ПОДОБНА БЕДА, НА ВСИЧКИ ЗЛОДЕЯНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ АБСОЛЮТНАТА БОЛШЕВИШКА    ВЛАСТ, ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ ГЛАСНОСТ, ЗА ДА ВИДИ НАРОДЪТ КОИ СА АВТОРИТЕ ИМ.
КОЛКОТО СЕ ОТНАСЯ ДО НАС, АНАРХИСТИТЕ, НИЕ ИСКАМЕ ДА ЗНАЕМ ИМЕНАТА НА ТЕЗИ МАФИОЗИ ЗА ПОКАЗ... И НА ОНЕЗИ, КОИТО СА ДАВАЛИ ЗАПОВЕДИТЕ.
НИЕ ДНЕС ВИСОКО И НА ЯВЕ ИЗДИГАМЕ НАШЕТО ЧЕРНО-ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ И КАНИМ ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ, ВЪОДУШЕВЕНИ ОТ ЧУВСТВОТО ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ, НА БОРБА ПРОТИВ ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ, ПРОТИВ ВСЯКА ВЛАСТ, КОЯТО ТВОРИ БЕЗРЕДИЕ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, НА БОРБА ПРОТИВ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЧОВЕКА ОТ ЧОВЕКА! ЗОВЕМ НА БОРБА ЗА ПЪЛНА СВОБОДА И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНА НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, В КОЯТО ХОРАТА ДА ЖИВЕЯТ ЩАСТЛИВО.

ПАРИЖ, МАЙ 1990 Г.                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                     X  X  X

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ".


I. ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ

НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ ВОДИ НАЧАЛОТО СИ ОТ АВГУСТ 1886 ГОДИНА, КОГАТО СТАРАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ СЕ РАЗПАДА, В МОМЕНТ НА ВЪРХОВНО ИЗПИТАНИЕ ЗА СВОБОДНОТО И САМОСТОЯТЕЛНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ.
НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ОСНОВАНА ОТ НАСЛЕДНИКА НА ЛЕВСКИ, ОРГАНИЗАТОРА НА СТАРОЗАГОРСКОТО ВЪСТАНИЕ, ГЛАВНИЯ АПОСТОЛ НА ПЪРВИ /ТЪРНОВСКИ/ РЕВОЛЮЦИОНЕН ОКРЪГ ПРЕЗ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА IV ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПЪРВИЯ РЕГЕНТ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ВЕЛИКИЯ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИК И РЕВОЛЮЦИОНЕР СТЕФАН СТАМБОЛОВ.
ТЯ СЕ ОФОРМЯ ИДЕЙНО НА ОСНОВАТА НА СТАМБОЛОВИТЕ ИДЕИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОБОДНА, НЕЗАВИСИМА, МОДЕРНА И ПРОСПЕРИРАЩА, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ. ТЕЗИ ЦЕЛИ СА ОСЪЩЕСТВИМИ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА, ИЗХОЖДАЩА ЕДИНСТВЕНО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ИНТЕРЕСИ, ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ, ДЪРЖАВЕН ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ - ЗАЩИТАВАЩ И СТИМУЛИРАЩ РОДНОТО СТОПАНСТВО, УМЕЛА ИНФРАСТРУКТУРА КАТО УСЛОВИЕ ЗА СТОПАНСКИ РАСТЕЖ.
НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ ВЪЗНИКВА, ЗА ДА ЗАЩИТИ БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН СУВЕРЕНИТЕТ, СВОБОДАТА И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ УПРАВЛЯВА САМОСТОЯТЕЛНО БЪЛГАРИЯ ДВА ПЪТИ - ОТ 1887 ДО 1894 И ОТ 1903 ДО 1908 ГОДИНА.
ПЪРВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НЛП, КОГАТО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Е НЕЙНИЯТ ОСНОВАТЕЛ И ПРЪВ ЛИДЕР СТЕФАН СТАМБОЛОВ, Е БЕЛЯЗАНО С ПОСТАВЯНЕТО НА ТРАЙНИТЕ ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ. СЪЗДАВАТ СЕ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, СЪОБЩЕНИЯТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ, УРБАНИЗАЦИЯТА. БЪЛГАРИЯ ПОСТЕПЕННО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ЗАРОБВАЩИТЕ ЗАВИСИМОСТИ НА БЕРЛИНСКИЯ ДОГОВОР, ИЗГРАЖДА ТРАНСПОРТНАТА СИ МРЕЖА, УВЕЛИЧАВА МНОГОКРАТНО СТОПАНСКАТА СИ СИЛА, МЕЖДУНАРОДНАТА СИ ЗНАЧИМОСТ. ПРОВЕЖДА СЕ ПЪРВОТО ПРОМИШЛЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ. ПОЯВЯВА СЕ СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ.
ПРИНЦИПИТЕ И УСПЕШНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОЯВИЛИ СЕ ПРИ ПЪРВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ, СА ПРОДЪЛЖЕНИ И ПРИ ВТОРОТО, КОГАТО БЪЛГАРИЯ ПРЕЖИВЯВА ИСТИНСКИ РАЗЦВЕТ. СТОПАНСТВОТО СЕ РАЗВИВА БУРНО, АРМИЯТА СЕ ПРЕУСТРОЙВА И МОДЕРНИЗИРА, ЗА ДА ДОСТИГНЕ ОНАЗИ ПОБЕДОНОСНА СИЛА, ПРОЯВЕНА ПРЕЗ ВОЙНИТЕ. ОТКРИВА СЕ НАРОДНИЯТ ТЕАТЪР.
НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ УПРАВЛЯВА И В КОАЛИЦИЯ С ЛИБЕРАЛНАТА И МЛАДОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ, С КОИТО НА 29 ОКТОМВРИ 1920 ГОДИНА СЕ ОБЕДИНЯВА В НАЦИОНАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ.
СЛЕД БЛИЗО 70 ГОДИШНО ПРЕКЪСВАНЕ, НА 21 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА, НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ ВЪЗОБНОВИ САМОСТОЯТЕЛНАТА СИ ДЕЙНОСТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАТО ДОБАВИ КЪМ ИМЕТО СИ И ИМЕТО НА СВОЯ ОСНОВАТЕЛ И ПАТРОН СТЕФАН СТАМБОЛОВ.
ВЪЗСТАНОВЕНАТА НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" СЕ ПРЕКЛАНЯ ПРЕД ДЕЛОТО НА СВОИТЕ ЛИДЕРИ В МИНАЛОТО СТЕФАН СТАМБОЛОВ, ДИМИТЪР ГРЕКОВ, ДИМИТЪР ПЕТКОВ, ПЕТЪР ГУДЕВ, НИКОЛА ГЕНАДИЕВ, КАКТО И ПРЕД СВОИТЕ ИМЕНИТИ ЧЛЕНОВЕ КАТО ЗАХАРИ СТОЯНОВ, СИМЕОН РАДЕВ И ДР.

II.    ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛИЗМА /СТАМБОЛОВИЗМА/

1. НАРОДНОЛИБЕРАЛИТЕ ВИНАГИ СА ПОСТАВЯЛИ БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ИНТЕРЕСИ КАТО ОСНОВОПОЛАГАЩО НАЧАЛО И ЕДИНСТВЕН МОТИВ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ. ТЕ ВИНАГИ СА РАТУВАЛИ БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ИНТЕРЕСИ ДА СТОЯТ И КАТО МОТИВ, И КАТО ДВИЖЕЩО НАЧАЛО В ПОЛИТИКАТА. РАТУВАТ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТ ДА ИЗХОЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ДА СЛУЖИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДА ЗАЩИТАВА СВОБОДАТА, НЕЗАВИСИМОСТТА, ДОСТОЙНСТВОТО И ИНТЕРЕСИТЕ МУ, НЕГОВИЯ СУВЕРЕНИТЕТ; ДА ОСИГУРЯВА ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА БЪРЗОТО МУ ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ.
2. ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЪРЖАВАТА МУ СА ПЪРВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТОЙНСТВОТО И УВАЖЕНИЕТО НА НАРОДА НИ ОТ СВЕТА, ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗНАЧИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА СВОБОДНОТО Й РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ.
НИКОЙ НАРОД НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЦЕНЕН И УВАЖАВАН ОТ ДРУГИТЕ, АКО НЕ Е СВОБОДЕН, НЯМА СОБСТВЕНО ДОСТОЙНСТВО И УВАЖЕНИЕ КЪМ СЕБЕ СИ И СВОИТЕ ЦЕННОСТИ.
3. НАРОДНОЛИБЕРАЛИТЕ ВИНАГИ СА СЕ ЗАСТЪПВАЛИ И КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ ПРОВЕЖДАЛИ ПОЛИТИКА НА ПОКРОВИТЕЛСТВАНЕ И ЗАЩИТА /ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ/ НА БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО, ЧРЕЗ МИТНИЧЕСКА ЗАЩИТА
НА РОДНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ, ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ДЪРЖАВНИ ВЛОЖЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗЕМИ, ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОГРАНИЧАВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЧУЖДАТА СТОПАНСКА НАМЕСА В СТРАНАТА И ДР.
НАРОДНОЛИБЕРАЛИТЕ ВИНАГИ СА СЕ БОРИЛИ И ЩЕ СЕ БОРЯТ ПРОТИВ НЕНАВРЕМЕННАТА ОТКРИТОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ЗА БЕЗКОНТРОЛНО НАВЛИЗАНЕ НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ, КОЕТО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ВСЕОБЩАТА БЕДНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД БИ ГО ПРЕВЪРНАЛА В НАЕМНА РАБОТНА РЪКА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ. ТОВА БИ ДОВЕЛО ДО ЖЕСТОКО ИЗСМУКВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕСУРСИ И БИ ОБРЕКЛО БЪЛГАРИЯ НА ИЗОСТАНАЛОСТ, А БЪЛГАРСКИЯ НАРОД - НА МИЗЕРИЯ.
4. НИЕ, НАРОДНОЛИБЕРАЛИТЕ, СМЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА БЪРЗО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕУСПЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ. ТОВА ИЗИСКВА ПОСТРОЙКАТА НА МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА - НА МОДЕРНИ ПЪТНИ АРТЕРИИ, ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА, МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБСЛУЖВАНЕ. СЪЗДАВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, КОИТО БИХА УСКОРИЛИ РОДНОТО РАЗВИТИЕ И БИХА НАПРАВИЛИ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД БОГАТ, А БЪЛГАРИЯ - СИЛНА ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ.
5. НИЕ, НАРОДНОЛИБЕРАЛИТЕ, СМЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ЕСТЕСТВЕНИТЕ МУ ЕТНОКУЛТУРНИ ГРАНИЦИ, КАТО ТОВА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПО МИРЕН ПЪТ, ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕЛА КАТО ДОСТОЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН.
6. НИЕ, НАРОДНОЛИБЕРАЛИТЕ, СМЕ ЗА ХУМАНИТАРНА И КУЛТУРНА ОТВОРЕНОСТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СВЕТА И ЗА БЪДЕЩАТА ЦЯЛОСТНА ПРИОБЩЕНОСТ КЪМ НЕГО, НО ЕДВА КОГАТО БЪЛГАРИЯ БЪДЕ ДОСТАТЪЧНО СИЛНА И РАЗВИТА, ЗА ДА ЗАЕМЕ ДОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, А НЕ ДА БЪДЕ ЗАРОБЕНА ОТ СИЛНИТЕ.
7. НИЕ, НАРОДНОЛИБЕРАЛИТЕ, СМЕ ЗА ПЪЛНО НАРОДОВЛАСТИЕ В ДЪРЖАВАТА, ЗА ТОВА ДЪРЖАВАТА ДА СЕ ИЗГРАЖДА И ЗАВИСИ ПРЯКО ОТ НАРОДА, КОЙТО ДА Я УПРАВЛЯВА СУВЕРЕННО И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТИТЕ, РАЗБИРАНИЯТА И ВОЛЯТА СИ ВЪВ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН МОМЕНТ.
8. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" СЧИТА, ЧЕ СВОБОДАТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА НАРОДА СА НЕМИСЛИМИ БЕЗ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО НА ВСЕКИ ЧОВЕК, НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН. НАРОДЪТ Е СЪВКУПНОСТ ОТ СЪСТАВЛЯВАЩИТЕ ГО ХОРА. НАРОДЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВ САМО АКО ВСИЧКИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ, ВСЕКИ ГРАЖДАНИН СА ЩАСТЛИВИ. ПРЕУСПЯВАНЕТО И БОГАТСТВОТО НА НАРОДА МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ САМО С ПРЕУСПЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА.

                                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                          X  X  X

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИНЦИПИ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ.

ЛЮБОВ /БЕЗКОРИСТНА/ МЕЖДУ ХОРАТА И НАРОДИТЕ.
ИДЕАЛИТЕ НА ЛЕВСКИ И БОТЕВ, БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ДОБРОДЕТЕЛ
ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА МНОГОСТРАДАЛНИЯ НАРОД. ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НАД ВСИЧКО.
БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА ЦЕЛИЯ МИЗЕРУВАЛ НАРОД. БРАТСТВО, СОЛИДАРНОСТ, СИГУРНОСТ НА БАЛКАНИТЕ, В ЕВРОПА И В СВЕТА. БЛАГОРАЗУМИЕ ОТ ВЛАСТВАЩИТЕ И ПРИТЕЖАВАЩИТЕ ОРЪЖИЕ.
ЕДИННА БЪЛГАРСКА НАРОДНОСТ, ДЪРЖАВА И ЕДИН ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК. ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА.
РЕПУБЛИКАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - СВОБОДА, ИЗБОРНОСТ, МАНДАТНОСТ, КОНТРОЛ, ОТЧЕТНОСТ. РЕФОРМИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.
АНГАЖИРАНОСТ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ВСЕКИ ЧОВЕК. ГРИЖА ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.
ЛИБЕРАЛИЗЪМ МЕЖДУ ХОРАТА И НАРОДИТЕ. СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ.
НАРОДОВЛАСТИЕ, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ; ЗЕМЯТА И ЗАВОДИТЕ - НА СТОПАНИТЕ ИМ. НРАВСТВЕНОСТ ДО ИЗБОРИТЕ, ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ И СЛЕД ТЯХ. НЕНАСИЛИЕ, МИР И МИРЕН ПРЕХОД ОТ ТИРАНИЯТА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА.
АЛТЕРНАТИВНА ПАРТИЯ НА ФАШИСТКИТЕ И СТАЛИНИСТКИТЕ РЕЖИМИ.
ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БЛАГА САМИ ОПРЕДЕЛЯТ ПАЗАРА И ЦЕНИТЕ ПОД КОНТРОЛА НА ЕКСПЕРТИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ПРОМЕНИ КЪМ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ЗА НАРОДА.
АДМИНИСТРАЦИЯ - ДО МИНИМУМ. ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ.
РАВЕНСТВО БЕЗ РАЗЛИКА НА ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ЕТНОС. РАВНОПРАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ГРАДА И СЕЛОТО В ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, КУЛТУРАТА.
ТОЛЕРАНТНОСТ, ПРЕМАХВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИИТЕ, ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ.
ИСТИНАТА ЗА ВСИЧКО И ЗА ВСИЧКИ. ИКОНОМИКАТА - ОСНОВА ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА НАРОДА, ЗА РАЗВИТА КУЛТУРА.
ЯДЕНЕТО - ЕКОЛОГИЧНО. ЧИСТ ВЪЗДУХ, ЧИСТО ЧЕРНО МОРЕ, РЕКИ И ЗЕМЯ, МОРАЛ.
ГЛАСУВАЙТЕ СЪС ЗЕЛЕНАТА БЮЛЕТИНА НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ!

                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                                X  X  X

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


IV.    ДУХОВНА ПОЛИТИКА

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В ДУХОВНАТА СФЕРА Е ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗДИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ, ДОСТОЙНСТВО И КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ. ТРАДИЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА МОРАЛА, КУЛТУРАТА И РЕЛИГИЯТА НА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ ПРЕТЪРПЯХА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОГРОМНА ДЕГРАДАЦИЯ. ТОВА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКИ ДЕФОРМАЦИИ В ДУХОВНИЯ И В НРАВСТВЕНИЯ ОБЛИК НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДО СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ, КОИТО НЕ ГАРАНТИРАТ СВОБОДИА ИЗЯВА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
В ДУХОВНАТА ОБЛАСТ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА:
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРИНА НА ОСНОВАТА НА МОРАЛНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, ПРИСЪЩИ ЗА ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ;
- ГАРАНТИРАНЕ СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА И ИНФОРМАЦИЯТА;
- СВОБОДА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И НА РЕЛИГИОЗНАТА ПРОПАГАНДА;
- ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕФОРМА, ЦЕЛЯЩА ДА ДОБЛИЖИ И В ПЕРСПЕКТИВА ДА ИЗРАВНИ НАШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ СЪС СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ НА ОСНОВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ТРАДИЦИИ;
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ КАТО ТЕРИТОРИАЛНО ОБОСОБЕНИ И НЕЗАВИСИМИ ЕДИНИЦИ;
- ТВОРЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ НА НАУЧНИТЕ ИНСТИТУТИ;
- СВОБОДНА ИЗЯВА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА И КУЛТУРАТА;
- ОБЕКТИВНО НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ;
- ЗАПАЗВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО КНИЖОВНО НАСЛЕДСТВО;
- ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ СФЕРИ НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА;
- ВЪЗРАЖДАНЕ И ЧЕСТВУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ;
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗДИГАНЕ НА РОЛЯТА НА ЧИТАЛИЩАТА КАТО ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В ДУХА НА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ;
- ВЪЗРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАРОДНИТЕ РИТУАЛИ И ОБРЕДИ;
- ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ЧУЖДИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СИМВОЛИ.

V. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В ЕКОЛОГИЧНАТА ОБЛАСТ ГАРАНТИРАНЕ НА ЧИСТА ЖИЗНЕНА СРЕДА, НЕОБХОДИМА ЗА НОРМАЛНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ЧРЕЗ КОМПЕНСИРАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЧОВЕКА И ВСЕ ПО-ИЗЧЕРПВАЩАТА СЕ ПРИРОДА, Т.Е. ЦЕЛТА Е БИОСФЕРАТА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НООСФЕРА - СФЕРА НA РАЗУМА.
КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СЧИТА, ЧЕ АКО СЕ ЗАПАЗЯТ СЕГАШНИТЕ ТЕМПОВЕ И ФОРМИ НА РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЩЕ НАРУШИ ЕСТЕСТВЕНИЯ БАЛАНС В ПРИРОДАТА И ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ГЛОБАЛНА ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА. ПОРАДИ ТОВА УСИЛИЯТА И РАЗУМЪТ НА ЧОВЕКА ТРЯБВА ДА СЕ НАСОЧАТ КЪМ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИЗБЯГВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА СМЪРТ.
НА НАСТОЯЩИЯ ЕТАП КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СИ ПОСТАВЯ КАТО ЦЕЛ РАЗУМЕН ПРЕХОД ОТ ДЕЙСТВУВАЩАТА ПРИРОДОРАЗРУШИТЕЛНА СИСТЕМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО КЪМ СТАБИЛИЗИРАЩА И БАЛАНСИРАНА ПРИРОДООПАЗВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА.
СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТАЗИ ЦЕЛ СА:
- ПРИВЕЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА;
- ИЗДИГАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ОПИТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА;
- ЗАКРИВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ВРЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТА ЖИЗНЕНА СРЕДА;
- ПЪЛНО ИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА БЪРЗО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЕКОЛОГИЧНИ БЕДСТВИЯ;
- ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ПРОИЗВОДСТВА.

                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                               X  X  X
СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.

В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА:
1. ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАКОН ЗА РАДИКАЛНО И СПРАВЕДЛИВО РЕШАВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ПРОБЛЕМ.
2. ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СИСТЕМА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА ЧАС, КАТО МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ДА Е ВЪРХУ 6 РАБОТНИ ЧАСА И ДА Е В ТАКЪВ РАЗМЕР, ЧЕ ДА ПОКРИВА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ НУЖДИ НА РАБОТЕЩ ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВО.
3. ЗА ДЕЦАТА И УЧЕЩИТЕ СЕ ДА БЪДАТ ОТПУСКАНИ СОЦИАЛНИ НАДБАВКИ, ДОСТАТЪЧНИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СЪЩИТЕ НУЖДИ.
4. С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА ЖЕНИТЕ С ДВЕ ДЕЦА ДА РАБОТЯТ НА 4-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН, А ТЕЗИ С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕЦА ДА БЪДАТ ПЕНСИОНИРАНИ, АКО ЖЕЛАЯТ.
5. МИНИМАЛНИТЕ ПЕНСИИ ДА НЕ БЪДАТ ПО-НИСКИ ОТ МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ, КАТО БЪДАТ СЪОБРАЗЯВАНИ С ИНФЛАЦИЯТА.
6. РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НАЙ-НИСКАТА И НАЙ-ВИСОКАТА ПЕНСИЯ ДА БЪДЕ 1 КЬМ 2,5 ЗА ПЕНСИОНИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ.
7. МИНИМАЛНИЯТ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ДА Е ОТ 22 РАБОТНИ ДНИ.
8. ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ЕРГЕНСКИЯТ ДАНЪК.
9. РАБОТНИЧЕСКИТЕ КОЛЕКТИВИ САМИ ДА ИЗБИРАТ ДИРЕКТОРИТЕ И СЪСТАВИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
10. НА ВСЕКИ ТРУДЕЩ СЕ ДА СЕ ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА В ЧУЖБИНА, ЗА ДА СЕ СДОБИЕ ЗАКОННО С ТВЪРДА ВАЛУТА.
11. С ЦЕЛ ПОВДИГАНЕ ДО НЕОБХОДИМАТА СТЕПЕН КУЛТУРНОТО И ДУХОВНОТО НИВО У ПОДРАСТВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И РАЗВИВАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ИМ ДА СЕ СЪЗДАДАТ ДЕВИЧЕСКИ И МЪЖКИ ГИМНАЗИИ И КОЛЕЖИ.
12. ВЪВЕЖДАНЕ НА ФАКУЛТАТИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ВЕРОУЧЕНИЕ И НА ДИСЦИПЛИНИ, ВЪЗПИРАЩИ ПОРОЧНИТЕ НАКЛОННОСТИ У УЧЕЩИТЕ СЕ.
13. ДА СЕ ГАРАНТИРА СЪС ЗАКОН ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕЖЕСЕДМИЧНИ СРЕШИ НА ГРАЖДАНИТЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТАНЦИИ, ЗА ДА СПОДЕЛЯТ ПРОБЛЕМИТЕ СИ И ЧРЕЗ ПИСМЕН ОТГОВОР-СЪВЕТ ИЛИ ПРЯКА ПОМОЩ ДА ИМ БЪДАТ РАЗРЕШАВАНИ.

В СФЕРАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ БНДРП ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА:
1. СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.
2. ВКЛЮЧВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНИ ПО НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И НА ПРЕДМЕТ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ.
3. ИЗДАВАНЕ В ЧУЖБИНА НА ПЕРИОДИКА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
4. ДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.
5. БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩО В ЧУЖБИНА.
6. ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСКИ ОТДЕЛИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА, КЪДЕТО    ЖИВЕЯТ БЪЛГАРИ.
7. ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО ЗАСТЪПВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ В ДРУГИ СТРАНИ, КАТО СЕ ПОДПОМАГАТ МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО И СЕ ОСВЕДОМЯВА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО ИМ.
8. ДА СЕ СКЛЮЧАТ ИЗСЕЛНИЧЕСКИ СПОГОДБИ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ НА ОНЕЗИ БЪЛГАРИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА ВЕДНАГА, А СЛЕД ПОВДИГАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ В СТРАНАТА ДО ВИСОТАТА НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ДА СЕ ПРИЗОВАТ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ ЗА ПРИБИРАНЕ В ОТЕЧЕСТВОТО.
9. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ОТ СР МАКЕДОНИЯ.
10. СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА РАБОТНА СИЛА ОТ СР МАКЕДОНИЯ
11. ДАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАТ В БЪЛГАРИЯ СТУДЕНТИ ОТ СР МАКЕДОНИЯ И ПОСТРОЯВАНЕ НА РЕТРАНСЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ ПРОГРАМИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИОТО.
12. ПРЕМАХВАНЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБМЯНА НА ВАЛУТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ СР МАКЕДОНИЯ.
13. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КУЛТУРЕН ОБМЕН СЪС СР МАКЕДОНИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ЧЕСТВАНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ.
14. ЛИКВИДИРАНЕ НА СЕПАРАТИСТКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРАНАТА.
15. БНДРП СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО И НАЛЕЖАЩО СЪЗДАВАНЕТО НА НАДПРАВИТЕЛСТВЕНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА СЛЕДИ ДАЛИ ПРИЕТИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНИ НЕ ЗАСЯГАТ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                             X  X  X

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД.


ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД Е САМОСТОЯТЕЛНА И НЕЗАВИСИМА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ОСНОВНА ЗАДАЧА ДА СЕ БОРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПРАВЕДЛИВО, ДЕМОКРАТИЧЕСКО, СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО.
ТЯ Е ПАРТИЯ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, НА ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ, НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА И НА СЛУЖЕЩИТЕ, КОИТО ДАВАТ СВОЯ ПРИНОС ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СПРАВЕДЛИВ И ХУМАНЕН СОЦИАЛИЗЪМ.
ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ЩЕ ПРОВЕЖДА ДЕЙНОСТТА СИ, СПАЗВАЙКИ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ.
ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ В ДЕЙНОСТТА СИ ОТ ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО И ДЕМОКРАТИЧНО, СЪЗДАДЕНО ОТ НАЙ-СВЕТЛИТЕ УМОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, А ТАКА СЪЩО И ОТ БОГАТИЯ ОПИТ НА СВЕТОВНОТО РАБОТНИЧЕСКО, ТРУДОВО И КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ.
ПАРТИЯТА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ И ЩЕ ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ ТРУДОВИ, РАБОТНИЧЕСКИ И КОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ, СЪС СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ И ВСИЧКИ ЛЕВИ И ПРОГРЕСИВНИ ДВИЖЕНИЯ В СВЕТА, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ИДЕАЛИ ЗА ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ТРАЕН МИР НА ЗЕМЯТА.

I.    ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

1. ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД СЕ ИЗГРАЖДА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА И НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА МАРКСИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА, ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ И ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ИЗГРАЖДАТ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ РЕШЕНИЯТА, ВЗЕТИ С БОЛШИНСТВО.
3. РАВЕНСТВОТО В ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ВЗАИМНОТО УВАЖЕНИЕ И ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ.
4. САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ. СТРОГО ДА СЕ СПАЗВА СВОБОДАТА НА ИЗЯВЛЕНИЯ НА МИСЛИ И КРИТИКА ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛНИ ЗАДАЧИ. ДА СЕ ЗАЧИТА И УВАЖАВА МНЕНИЕТО НА ОПОНЕНТИТЕ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА РАЗНООБРАЗИЕ НА МНЕНИЯ.
5. ИЗБОРНОСТ НА ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ И РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЧРЕЗ ПРЕКИ ТАЙНИ ИЛИ ЯВНИ ИЗБОРИ ПРИ СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА СЪЗНАТЕЛНОСТ. ЗА ИЗБРАНИ СЕ СМЯТАТ ОНЕЗИ, ЗА КОИТО СА ГЛАСУВАЛИ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ НА КОНГРЕСА, КОНФЕРЕНЦИЯТА, ПЛЕНУМА, СЪБРАНИЕТО.
6. НЕДОПУСКАНЕ ПОД НИКАКВА ФОРМА ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.
7. РЕДОВНА ОТЧЕТНОСТ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА И УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ОТДОЛУ, С ПРАВО НА ОТЗОВАВАНЕ ОТ РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ, КОГАТО НЕ СЕ ОТСТОЯВАТ ПРАВАТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ИЛИ ПРИ ВЪЗГОРДЯВАНЕ, КАРИЕРИЗЪМ И ЗЛОУПОТРЕБИ С НАРОДНОТО И
ПАРТИЙНОТО ДОВЕРИЕ.
8. ПТН СЕ ИЗГРАЖДА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ В МАХАЛИ, СЕЛА, СЕКЦИИ И КВАРТАЛИ.

II.    ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

9. ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ, КОЙТО ПРИЗНАВА ПРОГРАМАТА /ПЛАТФОРМАТА/ И УСТАВА НА ПАРТИЯТА, ЧЛЕНУВА В ЕДНА ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕДОВНО ПЛАЩА ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС.
10. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПТН СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪЗ ОСНОВА НА МОЛБА. ЗА ПРИЕТ ЧЛЕН СЕ СМЯТА, КОГАТО ЗА НЕГО СА ГЛАСУВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ НА СЪБРАНИЕТО.
11. ЧЛЕНЪТ НА ПАРТИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА:
A) АКТИВНО ДА УЧАСТВУВА С МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАЗРАБОТВАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПАРТИЙНАТА ПОЛИТИКА И ЗА ИЗХОДА НА СТРАНАТА НИ ОТ КРИЗАТА.
Б) ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ ОТ ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДО ЦЕНТРАЛНИЯ    СЪВЕТ НА ПТН.
B) ДА УЧАСТВУВА ЛИЧНО, КОГАТО СЕ ОБСЪЖДА ПАРТИЙНОТО МУ ПОЛОЖЕНИЕ, И ДА ИМА ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ РЕШЕНИЯТА НА ПО, КОГАТО СА ОСНОВАТЕЛНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДО КОНГРЕСА.
Г) ДА НАПУСКА И ДА СЕ ВРЪЩА В ПАРТИЯТА ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ.
Д) ДА СЕ ПОЛЗУВА ОТ ЗАЩИТАТА НА ПАРТИЯТА И ДА ДАВА СВОЯ ПРИНОС ЗА РАЗГРЪЩАНЕ ДЕМОКРАЦИЯТА В ПАРТИЯТА, ДА СПАЗВА И ДА УКРЕПВА БОРБАТА ЗА    ТЪРЖЕСТВОТО    НА ПАРТИЙНАТА    ПРАВДА.
Е) ДА    УЧАСТВУВА В    ИЗБИРАТЕЛНИТЕ    КАМПАНИИ    НА ПАРТИЯТА,    КАТО
ОТСТОЯВА И ЗАЩИЩАВА НЕЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ, НО НИКОГА ДА НЕ СИ СЛУЖИ С ДЕМАГОГИИ, ЛЪЖИ И ИЗМАМИ.
Ж) ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАКАЗАН И ИЗКЛЮЧЕН ЗА ДОПУСНАТИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ САМО СЛЕД КАТО ТОВА Е ДОКАЗАНО ОТ ПАРТИЙНИТЕ И СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ.
3) МОЛБИТЕ И ЖАЛБИТЕ НА НАКАЗАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ПТН СЕ ПОДАВАТ В ДВУСЕДМИЧЕН СРОК ИЛИ КОГАТО НАМЕРИ ЗА НЕОБХОДИМО НАКАЗАНИЯТ ДО СЪОТВЕТНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ И СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И РЕШАВАТ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК. ЗА РЕЗУЛТАТА СЕ УВЕДОМЯВАТ ПИСМЕНО МОЛИТЕЛЯТ И ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО Е НАЛОЖИЛА НАКАЗАНИЕТО.

III.    ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

12. ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ИЗГРАЖДАТ ПРИ МИНИМУМ ТРИМА ЧЛЕНОВЕ. ВСИЧКИ ПО СЕ ВОДЯТ НА ОТЧЕТ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. ОТЧИСЛЯВАНЕТО ОТ ЕДНА ПО СТАВА ЧРЕЗ ВЗЕМАНЕ И ЛИЧНО ЗАНАСЯНЕ НА ПАРТИЙНОТО ДОСИЕ ОТ ЕДИНИЯ В ДРУГИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО УЧАТ ИЛИ РАБОТЯТ В ДРУГИ СТРАНИ, МОГАТ ДА СЪЗДАВАТ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕЗИ СТРАНИ, АКО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ И НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНИТЕ НА ТЕЗИ СТРАНИ.
13. ВИСШ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ПАРТИЙНОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ПО ПЛАН НА ПО ИЛИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ. СЪБРАНИЕТО НА ПО ИЗБИРА И ОТЗОВАВА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ.
14. ЗА ДЕЛОВОТО ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНАТА РАБОТА ПО ИЗБИРА СЪВЕТ НА ПО ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.
15. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПО СТАВА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ С 200 ЧЛЕНОВЕ НАПРАВО ИЗБИРАТ ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСИ И НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ, КОИТО ЗАПАЗВАТ МАНДАТА СИ ДО СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС.
ПО С ПО-МАЛЪК БРОЙ СЕ ГРУПИРАТ И ИЗБИРАТ ДЕЛЕГАТИ ОТ ДВЕ И ПОВЕЧЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СПАЗВАНЕ ПРИНЦИПА НА АЛТЕРНАТИВНОСТ.

                                                                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/