4 април 1990

СОФИЯ, 4 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 67 /85/


     СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕМЕНЕН УСТАВ НА НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НОВА СДП/.


                                        ЧЛЕН 21
КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ КОНТРОЛИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЯ, ПРАВИ РЕВИЗИЯ НА СЕКЦИОННАТА КАСА, ВРЪЩА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ, А СЪЩО ТАКА МОЖЕ ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТЗОВАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИЯ СЪВЕТ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА ТЕХНИЯ МАНДАТ.

                                        ЧЛЕН 22
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ВИШЕГЛАСИЕ ИЗБИРА КАСИЕР НА СЕКЦИЯТА.

                                        ЧЛЕН 23
(1) ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ПРОВЕЖДА ПОНЕ 1 ПЪТ В МЕСЕЦА.
(2) НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ МЯСТОТО, ДАТАТА И ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА СЛЕДВАЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЕКЦИЯТА.

                                        ЧЛЕН 24
(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА И ИЗВЪНРЕДНО ПО ИНИЦИАТИВА НА СЕКЦИОННИЯ СЪВЕТ, КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ, А СЪЩО ТАКА ПО ИСКАНЕ НА 1/10 ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯТА, ДЕПОЗИРАНО В СЕКЦИОННИЯ СЪВЕТ ИЛИ В КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ.
(2) В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЕКЦИОННИЯТ СЪВЕТ ИЛИ КРК НАЙ-КЪСНО В 10-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПОСТЪПВАНЕ НА ИСКАНЕТО СВИКВАТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
(3) ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА МЯСТОТО, ДАТАТА И ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪБРАНИЕТО СТАВА ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНИ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИЯТА.

                                        ЧЛЕН 25
(1) РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМАТ ПРИ КВОРУМ 50% ПЛЮС 1 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯТА И С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, АКО В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО.
(2) РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЯМАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СИЛА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯТА.

                                        ЧЛЕН 26
УСТРОЙСТВОТО НА СЕКЦИЯТА, ВИЗИРАНО В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, ИМА ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР. СЕКЦИИТЕ МОГАТ ДА ИЗБЕРАТ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ, СТИГА ТЕ ДА СА СЪОБРАЗЕНИ С ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И С ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ПУБЛИЧНОСТТА, А СЪШО ТАКА ДА Е ЗАЩИТЕНО ПРАВОТО НА МАЛЦИНСТВОТО ДА ОТСТОЯВА СВОЯТА ПОЗИЦИЯ.

                                        ЧЛЕН 27
УСТРОЙСТВОТО НА СЕКЦИЯТА, ВИЗИРАНО В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, ИМА ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР. СЕКЦИИТЕ МОГАТ ДА ИЗБЕРАТ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ, СТИГА ТЕ ДА СЕ СЪОБРАЗЕНИ С ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И С ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ПУБЛИЧНОСТТА, А СЪЩО ТАКА ДА Е ЗАЩИТЕНО ПРАВОТО НА МАЛЦИНСТВОТО ДА ОТСТОЯВА СВОЯТА ПОЗИЦИЯ.

                                        ЧЛЕН 28
(1) СЕКЦИИТЕ МОГАТ С ЦЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРОСВЕТНО-ПРОПАГАНДНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЩА ИЗБОРНА ПЛАТФОРМА И ДРУГИ, ДА УСТАНОВЯВАТ ПОМЕЖДУ СИ КООРДИНАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВРЕМЕННИ ИЛИ ПОСТОЯННИ КООРДИНАЦИОННИ СТРУКТУРИ.
(2) ЦЕЛТА, ВРЕМЕТО И ФОРМАТА НА ТЕЗИ ВРЪЗКИ И СТРУКТУРИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБРАЗУВАЩИТЕ ГИ СЕКЦИИ.

                            ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА СЕКЦИИТЕ

                                        ЧЛЕН 29
ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА НА СЕКЦИИТЕ СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ДАРЕНИЯ, ЗАВЕЩАНИЯ, ПОДПИСКИ И ДР.

                                        ЧЛЕН 30
ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС СЕ ОПРЕДЕЛЯ В РАЗМЕР ОТ 3 ЛВ. И НА 0.10 ЛВ, ЗА ЧЛЕНОВЕ БЕЗ ЛИЧНИ ДОХОДИ.

                                        ЧЛЕН 31
ФИНАНСОВАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЕКЦИЯТА СЕ ВОДИ И СЪХРАНЯВА ОТ КАСИЕРА И Е ОТКРИТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИ, КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ, КАКТО И ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЕКЦИЯТА.

                           КООРДИНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЕКЦИИТЕ

                                        ЧЛЕН 32
(1) ВЪРХОВЕН КООРДИНАЦИОНЕН ОРГАН НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СЕКЦИИТЕ Е НАЦИОНАЛИАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ.
(2) КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ СВИКВА ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО.

                                        ЧЛЕН 33
НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ПРЯКО И ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ИЗБИРА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

                                        ЧЛЕН 34
(1) МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗБРАНИЯ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, СЛЕД ИЗЛАГАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ, КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОВА СДП.
(2) ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ.

                                        ЧЛЕН 35
(1) НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ СЪГЛАСУВА ДЕЙНОСТТА МЕЖДУ СЕКЦИИТЕ, ОКАЗВА МЕТОДИЧНА, ИДЕЙНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПОМОЩ НА СФОРМИРАЩИТЕ СЕ И НОВОСФОРМИРАНИ СЕКЦИИ, ОРГАНИЗИРА ИЗДАТЕЛСКО-РЕДАКЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКАТА НА НОВА СДП С ДРУГИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
(2) НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПОДГОТВЯ ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, КАТО ЗА ЦЕЛТА СВОЕВРЕМЕННО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЯ ДО АВТОНОМНИТЕ СЕКЦИИ С УКАЗАНИЯ ЗА МЯСТОТО, ДАТАТА И ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

                                        ЧЛЕН 36
(1) ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ СЕ ИЗБИРАТ ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ С ПРАВО НАЙ-МНОГО НА 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.
(2) НА ВСЯКА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕ ПРАВЯТ ОТЧЕТ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ И МОГАТ ДА БЪДАТ ОТЗОВАВАНИ ПРЕДСРОЧНО.

                                        ЧЛЕН 37
НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ МОЖЕ ДА СВИКВА И ИЗВЪНРЕДНО НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ИЗВЪНРЕДНА КОНФЕРЕНЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ СВИКВА И ПРИ ПОДАДЕНО ЕДИНОГЛАСНО ИСКАНЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ, А СЪЩО ПРИ ИСКАНЕ НА 1/10 ЧАСТ ОТ СЕКЦИИТЕ НА НОВА СДП.

                                        ЧЛЕН 38
(1) ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ СЕ ИЗБИРА НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЯКО И ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПО ВИШЕГЛАСИЕ.
(2) ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА СЕ ИЗБИРАТ ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ С ПРАВО САМО НА ЕДИН МАНДАТ.

                                        ЧЛЕН 39
(1) ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ КОНТРОЛИРА ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, ИЗВЪРШВА ПОНЕ 2 ПЪТИ ГОДИШНО РЕВИЗИЯ НА ПАРТИЙНАТА КАСА, КОНТРОЛИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ.
(2) КОМИСИЯТА СЕ ОТЧИТА ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ И СЪОБЩАВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ПРЕД РЕДОВНИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ПАРТИЙНИ КОНФЕРЕНЦИИ.
(3) ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ СЕ ОРГАНИЗИРА ВЪТРЕШНО В НЕЯ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП.

                                        ЧЛЕН 40
(1) НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗБИРА И УТВЪРЖДАВА РЕДАКЦИОННИТЕ КОЛЕГИИ НА ПАРТИЙНИТЕ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ.
(2) ПАРТИЙНИЯТ ПЕЧАТ Е ДОСТЪПЕН ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА.

                                        ЧЛЕН 41
НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕКЦИИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕНИ НА ДЕЛЕГАТСКИ ПРИНЦИП.

                                        ЧЛЕН 42
(1) СРЕДСТВАТА ЗА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, ЗАЛИ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ НУЖДИ НА ПАРТИЯТА СЕ НАБИРАТ ЧРЕЗ ПОДПИСКИ, ДАРЕНИЯ И 50% ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ПРИХОДИ НА СЕКЦИИТЕ.
(2)  ВСИЧКИ ОРГАНИ НА НОВА СДП РАБОТЯТ НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА.

                                        ЧЛЕН 43
СЕДАЛИЩЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ Е В СТОЛИЦАТА НА СТРАНАТА - БУЛ. "В.ЗАИМОВ" 9-Б ВХ.А АП.6, ОБЩИНА ОБОРИЩЕ.

                       СИМВОЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ

                                        ЧЛЕН 44
НОВА СДП ИМА СИМВОЛ, КОЙТО СЕ ОДОБРЯВА ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ.

                                        ЧЛЕН 45
НОВА СДП МОЖЕ ДА ПОЛЗУВА ПЕЧАТ С РЕЛЕФНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СИМВОЛА И ТЕКСТ С НАИМЕНОВАНИЕТО НА ПАРТИЯТА.

                                        ЧЛЕН 46
НОВА СДП СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОЩЕ ЕДИН ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

                                        ЧЛЕН 47
(1)  ЮРИДИЧЕСКИЯТ СТАТУС И РЕГИСТРАЦИЯТА НА НОВА СДП СЕ УРЕЖДАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
(2)  НОВА СДП НЯМА ОПРЕДЕЛЕН СРОК НА ДЕЙСТВИЕ.

СОФИЯ, 9 ЯНУАРИ 1990 Г.
                                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯТА "КРИТИКА НА ВЕСТНИК "НАРОДНА МЛАДЕЖ", ОТПЕЧАТАНА ВЪВ В. "НАРОДНА МЛАДЕЖ", И С РЕШЕНИЕТО НА КОЛЕКТИВА ДА ОБЯВИ ВЕСТНИКА ЗА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ВСЕКИДНЕВНИК.


     ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯТА ВЪВ ВЕСТНИК "НАРОДНА МЛАДЕЖ" И ПОСЛЕДВАЛОТО РЕШЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА ДА ОБЯВИ ВЕСТНИКА ЗА НЕЗАВИСИМ ВСЕКИДНЕВНИК, ЗАЯВЯВАМЕ:

     СЧИТАМЕ ЗА ТЕНДЕНЦИОЗНА, НЕОСНОВАТЕЛНА И ПРЕДНАМЕРЕНА ПУБЛИКАЦИЯТА: "КРИТИКА НА ВЕСТНИК "НАРОДНА МЛАДЕЖ". ТЯ НЕ ОТГОВАРЯ НА ХАРАКТЕРА, ЦЕЛИТЕ И ДУХА НА ПРОВЕДЕНАТА НА 31.03.1990 ГОДИНА ДИСКУСИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ И ЧЛЕНОВЕ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ. ЗАМИСЪЛЪТ НА ПРОВЕДЕНИЯ РАЗГОВОР БЕШЕ: ДА СЕ ИНФОРМИРА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ЗА РАБОТАТА НА ВЕСТНИКА В НОВИТЕ УСЛОВИЯ. НАПРАВЕНО БЕШЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ИНСТИТУЦИЯ ДИРЕКТОР НА ВЕСТНИКА. СПОРЕД НАС ЦЕЛТА Е ЯСНА: СТАВА ДУМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАЛНИ ТВОРЧЕСКИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ОРГАНИЗАТОРСКИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ВЪПРОСИ ДА СЕ ПОЕМАТ ОТ ДИРЕКТОРА. НЯМА ДА КРИЕМ, ЧЕ ЕДНА ОТ ЦЕЛИТЕ НИ БЕШЕ ДА СИ ОТГОВОРИМ И НА ВЪПРОСА: ДЕЙСТВИТЕЛНО ЛИ ВЕСТНИК "НАРОДНА МЛАДЕЖ" Е ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВСЕКИДНЕВНИК НА БДМ? - ТАКА, КАКТО Е ЗАПИСАНО В ЗАГЛАВКАТА МУ.
     ВОДЕШЕ НИ УБЕЖДЕНИЕТО ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ДЕМОКРАТИЧЕН СТИЛ НА РАБОТА С НАШИТЕ ИЗДАНИЯ, КАКЪВТО СПОРЕД НАС БЕШЕ И РАЗГОВОРЪТ С ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО. ВОДЕШЕ НИ И ТРЕВОГАТА ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ СИГНАЛИ ЗА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЕГАШНИЯ ГРАФИЧЕН И СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБЛИК НА ЕЖЕДНЕВНАТА ЕМИСИЯ НА ВЕСТНИКА. ТЪКМО ЗАТОВА НИ УЧУДВА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ИЛИ НЕЖЕЛАНИЕТО НА РЕДКОЛЕГИЯТА НА ВЕСТНИКА ДА ВНИКНЕ В ПАРТНЬОРСКИЯ, ДРУЖЕСКИЯ СТИЛ И ДУХ НА ПРОВЕДЕНИЯ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО РАЗГОВОР, КАКТО И СВОЕВОЛНОТО И НЕПРАВОМЕРНО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА: ИЗДАТЕЛ - ИЗДАНИЕ. СТАВА ДУМА ЗА НЕЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ИЗСЛУШАТ МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО ИМАТ САМО ЕДНА ЦЕЛ: ВЕСТНИКЪТ ДА БЪДЕ РЕАЛЕН ИЗРАЗИТЕЛ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ ХОРА, ТЯХНА ЗАЩИТА В СТРЕМЕЖА ЗА ПОВЕЧЕ СПРАВЕДЛИВОСТ.
     СЪЖАЛЕНИЕ БУДИ ФАКТА, ЧЕ ТОГАВА КОГАТО БДМ, ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ СЕ ОТКАЗВА ОТ МИСЪЛТА ЗА МОНОПОЛ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ, ТЪКМО ТОГАВА НЕЙНИЯТ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВСЕКИДНЕВНИК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ПРАВОТО ДА СЕ ОБЯВЯВА ЗА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ВЕСТНИК. НИЕ СМЕ ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ТРЯБВА ДА ИМА СВОЙ НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК. НО НЕКА НЕ ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ ВЕСТНИК "НАРОДНА МЛАДЕЖ", А САМАТА БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖ РЕШИ КАКВО И КОЕ ДА БЪДЕ НЕЙНОТО ИЗДАНИЕ.
     НЕОБЯСНИМ ЗА НАС Е И ФАКТЪТ, ЧЕ СЪЩАТА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ КОЯТО ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА СЕ ПОДПИСВАШЕ ПОД ЗАГЛАВКАТА "ОРГАН На ЦК НА ДКМС", СЪОТВЕТНО - "ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВСЕКИДНЕВНИК НА БДМ", РЕШАВА ЕДНОСТРАННО ДА СЕ РАЗГРАНИЧИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НОВАТА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ.
     ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ РАЗБРАНИ ДОБРЕ. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТОВА ПРЕДИ ВСИЧКО Е НРАВСТВЕН ВЪПРОС, ВЪПРОС НА ЛИЧЕН ИЗБОР, КОЙТО СПОРЕД НАС, РЕДКОЛЕГИЯТА Е ТРЯБВАЛО ДА НАПРАВИ ПРЕДИ ДА ПОЕМЕ АНГАЖИМЕНТА ДА РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕTO И УКРЕПВАНЕТО НА НОВАТА НИ ОРГАНИЗАЦИЯ.
     АКО ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ ВЕСТНИК "НАРОДНА МЛАДЕЖ" РЕШАВАТ САМИ ЛА ИЗДАВАТ НЯКАКЪВ , НОВ, НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ВЕСТНИК, ТО НИЕ ЕСТЕСТВЕНО ПРИВЕТСТВАМЕ ТЕХНИТЕ УСИЛИЯ, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО НЕ МОЖЕМ И НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕМ ОТ НАШИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВСЕКИДНЕВНИК.
     ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ В НРБ, ДА НАПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА НОРМАЛНАТА РАБОТА На ВСЕКИДНЕВНИКА НА БДМ.

/ПРЕССЛУЖБА "KУРИЕР"


                                      Х   Х   Х

     СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ - ГР. ВАРНА.


     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ И НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ /НДС/ - ГР. ВАРНА СЪОБЩАВАТ:
     НА 31 МАРТ 1990 ГОДИНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЪКОВОДСТВАТА НА БНДП И НДС - ГР. ВАРНА СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
     1. ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - БНДП И НДС - СЕ ОБЕДИНЯВАТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕТО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.
     2. НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ - ГР. ВАРНА ПРИЕМА И ОДОБРЯВА УСТАВА НА БНДП И ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ В БЪДЕЩАТА СИ ДЕЙНОСТ ОТ ПРИНЦИПИТЕ И ПОЛОЖЕНИЯТА, ЗАЛЕГНАЛИ В НЕГО.
     3.   ВЪВ ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БНДП ЩЕ БЪДЕ ВКЛЮЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БИВШИЯ НДС - ГР. ВАРНА.

              ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
              ГЛАВЕН ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР: БОРЯН АНГЕЛОВ
              СЕКРЕТАР: МИНЧО МИНЧЕВ

              ЗА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ - ГР. ВАРНА
              ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТНИК НА СЪЮЗА: КОСТА СТОЯНОВ
              ГОВОРИТЕЛ: НЕДЕЛЧО МИХАЛЕВ

СОФИЯ, 31 МАРТ 1990 Г.                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                X   X    X

     СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


                       НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

     ЧЛЕН 35. ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВАЖНИ ВЪПРОСИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЗВЪНРЕДНО, ВИСШИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ СВИКВА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ ОПОВЕСТЯВА ДНЕВНИЯ РЕД ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДВАРИТЕЛНО И ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО Й.

                             ВИСШ ПАРТИЕН СЪВЕТ

     ЧЛЕН 36. ВИСШИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ Е ВЪРХОВЕН КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА ПАРТИЯТА, КОЙТО ДЕЙСТВУВА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯТА НА КОНГРЕСА. ТОЙ СЕ СЪСТОИ ОТ 30 ДО 60 ДУШИ.
     ЧЛЕН 37. ВИСШИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ СЕ СЪБИРА НА ЗАСЕДАНИЯ НАЙ-МАЛКО ДВА ПЪТИ В ГОДИНАТА, СВИКАН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ. ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАН ИЗВЪНРЕДНО ПО ИСКАНЕ НА 1/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.
     ЧЛЕН 38. ВИСШИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ВЪПРОСИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОНГРЕСА - ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПРИЕМАТ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО.
     ЧЛЕН 39. КОГАТО ОТ СЪСТВА НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ ИЗЛЯЗАТ ПОВЕЧЕ ОТ 1/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ,    СЕ СВИКВА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС.

                     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ

     ЧЛЕН 40. КОНГРЕСЪТ ИЗБИРА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ ОТ 7 ДО 15 ДУШИ И ЕДИН ОТ ТЯХ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.
     ЧЛЕН 41. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ Е ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ ОРГАН, КОЙТО УПРАВЛЯВА РАБОТИТЕ НА ПАРТИЯТА ОТ ТЕКУЩО ЕСТЕСТВО И КООРДИНИРА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ.
     ЧЛЕН 42. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПАРТИЯТА ПРЕД ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ТЕ МОГАТ ДА УПЪЛНОМОЩАВАТ ИЗРИЧНО ДРУГ ЧЛЕН ЗА КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ.
     ЧЛЕН 43. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ. ТОЙ СЕ ОТЧИТА ПРЕД КОНГРЕСА И ПРЕД ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ. ПОСЛЕДНИЯТ МОЖЕ ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.
     ЧЛЕН 44. ВИСШИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ МОЖЕ ДА ПОПЪЛВА СЪСТАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ, НАПУСКАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОСТАВКА НА НЕГОВ ЧЛЕН.

                                  ПРОВЕРИТЕЛЕН СЪВЕТ

     ЧЛЕН 45. КОНГРЕСЪТ ИЗБИРА ПРОВЕРИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОЙТО СЕ ОТЧИТА ПРЕД НЕГО. ТОЙ СЕ СЪСТОИ ОТ 5 ДО 7 ДУШИ, КОИТО СИ ИЗБИРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР.
     ЧЛЕН 46. ПРОВЕРИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ КОНТРОЛИРА ФИНАНСОВАТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ.
     ЧЛЕН 47. ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ, МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ЦЯЛАТА СИ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ ПРОВЕРИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

                                       ИМУЩЕСТВО

     ЧЛЕН 48. ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА СЕ ФОРМИРА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС И ОТ ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
     ЧЛЕН 49. РАЗМЕРЪТ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И ОТЧИСЛЕНИЯТА ЗА ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ КОНГРЕСА. РЕДЪТ ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ С ПРАВИЛНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ И СЕ ГЛАСУВА ОТ КОНГРЕСА.
     ЧЛЕН 50. ПЕЧАТНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА СА ВЕСТНИК "ГРАЖДАНИН" И СППСАНИЕ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД".

                                 ПАРТИЕН ПРАЗНИК И ЦВЯТ

     ЧЛЕН 51. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПРИЕМА ЗА СВОЙ ПРАЗНИК ДЕНЯТ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ.
     ЧЛЕН 52. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОБЯВЯВА ЗА ЦВЯТ НА ПАРТИЯТА СИНИЯ ЦВЯТ.

                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/.


     НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧАВА МНОГО СИГНАЛИ ОТ ЗАТВОРНИЦИ, КОИТО СТАЧКУВАХА ПРЕЗ М.МАРТ В СОФИЙСКИЯ ЦЕНТРАЛЕН ЗАТВОР. ВЪПРЕКИ ГАРАНЦИИТЕ, ДАДЕНИ ОТ ЗАТВОРНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОДЪЛЖАВАТ УМИШЛЕНИТЕ РЕПРЕСИИ И ИЗДЕВАТЕЛСТВА НАД ТЯХ.
     НА 20 МАРТ 1990 Г. СУТРИНТА ШЕСТИМА ЗАТВОРНИЦИ ОТ ЧЕТВЪРТИ ОТРЯД: НИКОЛАЙ КИРИЛОВ СТОЯНОВ, ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ БОЖКОВ, НАЙДЕН ДАВИДОВ ЖИВКОВ, СТЕФАН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, КОСТАДИН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ И ИВАН ДОИНСКИ ПОД УДАРИТЕ НА ПАЛКИТЕ, С БЕЛЕЗНИЦИ НА РЪЦЕТЕ СА ВЛАЧЕНИ ДВА ЕТАЖА ДО ЕТАПНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА ЗАТВОРА.
     СЪЩИЯ ДЕН, ЗАЕДНО С ПРИСЪЕДИНИЛИЯ СЕ КЪМ ТЯХ АНДОН АСЕНОВ ИЛИЕВ /АЙДЪН ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ/ ГИ ПРЕХВЪРЛЯТ В РАЗЛИЧНИ ЗАТВОРИ В СТРАНАТА - ВРАЦА, ПЛЕВЕН, СТ.ЗАГОРА. ЦЕЛИЯТ ЗАТВОР И ЗАКЛЮЧЕНИТЕ В КИЛИИТЕ ЧУВАТ ВИКОВЕТЕ НА ЖЕРТВИТЕ, СМЕСЕНИ С ВИКОВЕТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ: "ПО-СИЛНО! НЯМА ГИ ТИЯ ОТ СДС ДА ВИ ПОМОГНАТ!" ДВА ДНИ НИКОЙ ОТ СТАЧКУВАЩИТЕ НЕ ИЗЛИЗА ОТ КИЛИИТЕ СИ.
В ЕДНА ОТ ТОЧКИТЕ НА НОВИЯ ГРАФИК, ИЗМИСЛЕН СПЕЦИАЛНО ЗА НЕПОКОРНИТЕ, ПИШЕ:"... СВОБОДНИ ЗАНИМАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИ ПО КИЛИИ." ЗАТВОРНИЦИТЕ НЕКОЛКОКРАГНО ИСКАТ РАЗГОВОР С НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА, НО НЕ ПОЛУЧАВАТ НИКАКЪВ ОТГОВОР. НА 23 МАРТ, ПЕТЪК, СЛЕД ПОРЕДНОТО ИСКАНЕ ЧРЕЗ ПОСТОВИЯ СТАРШИНА ДА ГОВОРЯТ С РЪКОВОДСТВОТО НА ЗАТВОРА, 20-25 СЛУЖИТЕЛИ НАХЪЛТВАТ В КОРИДОРА И "НАЙ-УЧТИВО" ВКАРВАТ ЗАТВОРНИЦИТЕ В КИЛИИТЕ. ЗА НАКАЗАНИЕ ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ Е ПРЕХВЪРЛЕН В ПЪРВО НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ /БИВШЕТО СЕДМО/, А ДИМЧО ЦЕКОВ ДИМЧЕВ ПРАВИ ОПИТ ДА СЕ САМОУБИЕ, КАТО ГЪЛТА СЬНОТВОРНО И НАРЯЗВА ДЯСНАТА СИ РЪКА 7-8 ПЪТИ.
     В ЗНАК НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПРОИЗВОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЗАТВОРНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ТОВА ЯВЛЕНИЕ НАПОСЛЕДЪК ЗАЧЕСТИ И БОЛНИЦАТА В СОФИЙСКИЯ ЗАТВОР Е ПРЕПЪЛНЕНА СЪС САМОУБИЙЦИ.
     НДЗПЧ ОСТРО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ НЕЗАКОННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗАТВОРНИЦИТЕ, ПРОТИВОРЕЧАЩО НА ЧЛ.23, АЛ.2, 3 И 4 ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ДОКУМЕНТ НА ВИЕНСКАТА СРЕЩА.

СОФИЯ, 2 АПРИЛ 1990 Г.                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                    X   X   X

     СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА НОВ ПОДХОД КЪМ ВЪПРОСИТЕ НА ОТБРАНАТА, ВНЕСЕНО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


     В ПРОЦЕСА НА РАЗЛАГАНЕ НА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ДИКТАТУРИ И СЛЕД СЪБИТИЯТА ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 Г., В УСЛОВИЯТА НА ЕДИН ПО-ЦИВИЛИЗОВАН ЗАОБИКАЛЯЩ СВЯТ, В БЪЛГАРИЯ СЕ ПОЯВИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЕКТИВИЗИРАНЕ И ХУМАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И ЗА ПОГЛЕД КЪМ ЛИЧНОСТТА.
     НАСТОЯВАМЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРИНУДИТЕЛНАТА ВОЕННА СЛУЖБА И В ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТРУКТУРАТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ЗАДАЧИТЕ НА АРМИЯТА. В МОМЕНТА АРМИЯТА Е С НЕКАЧЕСТВЕН НАЕМЕН, СРОЧНОСЛУЖЕЩ И ВОЛНОНАЕМЕН ЛИЧЕН СЪСТАВ.
     ОГРОМНО ЧИСЛО ОТ СРОЧНОСЛУЖЕЩИЯ СЪСТАВ Е В ТВЪРДЕ ГОЛЯМА СТЕПЕН НЕКВАЛИФИЦИРАН, МЪРЗЕЛИВ, НЕКОМПЕТЕНТЕН И ВМЕСТО ДА СЛУЖИ, ИГРАЕ НА "ВОЙНИЦИ И ТЕХНИТЕ ГОСПОДАРИ", ЗАОБИКАЛЯЙКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ И СЛУЖЕБНАТА СИ ХАРАКТЕРИСТИКА. МНОГО ОТ ТЕЗИ ВОЕННИ И ВОЛНОНАЕМНИ СЛУЖАТ В АРМИЯТА С ОГЛЕД НА ВИСОКИТЕ МАТЕРИАЛНИ ОБЛАГИ И ПРЕДИМСТВА, ПОЛУЧАВАНИ БЕЗ ОСОБЕНИ УСИЛИЯ И ОТГОВОРНОСТ.
     АРМИЯТА Е ОФОРМИЛА ЕДИН ОГРОМЕН ВОЕННО-БЮРОКРАТИЧЕН АПАРАТ С НЕЗНАЙНИ /НЕОТЧИТАНИ ПРЕЗ ОБЩЕСТВОТО/ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЪЛНОМОЩИЯ. ТОЗИ АПАРАТ СЪДЪРЖА НЕИЗВЕСТЕН ОГРОМЕН БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ С ВИСОКИ И БОГАТОПЛАТЕНИ ДЛЪЖНОСТИ И ВОЕННИ ЗВАНИЯ, КОИТО ВЪРТЯТ ЕДНА ЗАПЛАШИТЕЛНА ЗА СИГУРНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО И ЕВРОПА БЮРОКРАТИЧНА МАШИНА, НЕОБХОДИМА ЕДИНСТВЕНО САМА НА СЕБЕ СИ. ХИЛАВАТА ОБЕМИСТА КОНСТРУКЦИЯ НА ОТБРАНАТА Е ОКИЧЕНА С ТЕЖКИ УПРАВЛЕНИЯ, КОМАНДВАНИЯ И ТЕХНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
     СЛЕД ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В АРМИЯТА И МИЛИЦИЯТА /ПРИНЦИПНО ПРАВИЛНО И НЕОТЛОЖНО РЕШЕНИЕ/ НА ПРАКТИКА БЕ ИЗВЪРШЕНА САМО КОЗМЕТИЧНА ПРОМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ OPГАНИ ВЪВ "ВЪЗПИТАТЕЛНИ".
     ТЕХНИКАТА И ВЪОРЪЖЕНИЕТО СА НЕКАЧЕСТВЕНИ, НИСКОЕФЕКТИВНИ И ОСТАРЕЛИ.
     ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ "КАДРИ" СА НЕМОТИВИРАНИ И ПРАКТИЧЕСКИ НЕПРИГОДНИ ЗА СРАВНИТЕЛНО ПОЛЕЗНИ ВОЕННИ ЦЕЛИ. ПРИ ПРИЗОВАВАНЕТО ИМ НЕМАЛЪК БРОЙ ОТ ТЯХ ПОЛУЧАВАТ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПСИХИЧЕСКИ ТРАВМИ,
ГОЛЕМИ ПАРИЧНИ И СЛУЖЕБНИ ЩЕТИ ПО МЕСТОРАБОТА, ОСТАВЯТ СЕМЕЙСТВАТА СИ В ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ.
     РАЗБИТАТА НИ И НЕЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА ГУБИ /БЕЗ ДА СЕ СМЯТАТ ЩЕТИТЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННОТО ОБЪРКВАНЕ/ ПОНЕ ПО 1200 ЛВ. НА СРОЧНОСЛУЖЕЩ, ЗАПАСЕН ИЛИ ВОЛНОНАЕМЕН НА МЕСЕЦ ОТ НЕПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ И НЕЗНАЙНО КОЛКО ОТ РАЗХОДИ ПО ЗАПЛАЩАНЕ И ИЗДЪРЖАНЕ НА АРМИЯТА.
     АРМИЯТА Е НАСОЧЕНА НАЙ-ВЕЧЕ КЪМ ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ /Т.НАР. "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ", "ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИ"/ СТРАНИ, КОИТО СА НА ПРАКТИКА ПРИМЕР ЗА СВОБОДА, ПРОСПЕРИТЕТ И ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ.
     НЯМА ГАРАНЦИЯ ЗА ЛОЯЛНОСТ ОТ СТРАНА НА АРМИЯТА КЪМ ОБЩЕСТВОТО И ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ НАД ЦЕЛИТЕ И ПОВЕДЕНИЕТО Й. СЪБИТИЯТА ОКОЛО 9-10 НОЕМВРИ 1989 Г. ДОКАЗАХА, ЧЕ ВСИЧКО СЕ ВЪРШИ СКРИТО И МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА НА ПРАКТИКА САМО НА МОРАЛА НА НАЙ-ВИСШИТЕ АРМЕЙСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ТЕХНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗНИЦИ В ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО/!/.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО КАТО СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ НА ТАЗИ СТРАНА ПРЕДЛАГАМЕ И НАСТОЯВАМЕ:

     1. БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ ПРЕУСТРОЕНА В ИЗЦЯЛО ПРОФЕСИОНАЛНА /ПЛАТЕНА/ СЪС СИЛНО НАМАЛЕН, НО ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ПРИ СЪОТВЕТНО ИЗМЕНЕН СТРОЕЖ ПО ПРИМЕРА НА ПОДОБНИ АРМИИ В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ /САЩ, ФРГ И ДР./ ПРИ СЪЩЕСТВЕНО НАМАЛЕН И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАН БЮДЖЕТ. ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЛУЖАТ ДОБРОВОЛНО ДА СЕ ОСИГУРИ ТОВА КАТО ТЯХНО МОРАЛНО ПРАВО.
     2. ИЗЛИШНАТА И НЕКАЧЕСТВЕНА ТЕХНИКА И ВЪОРЪЖЕНИЕ ДА СЕ РАЗПРОДАДАТ И УНИЩОЖАТ. ОСВОБОДЕНИТЕ СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЛОЩИ ДА СЕ ВНЕСАТ /ПРОДАДАТ/ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ОРЪЖИЕ И БОЙНИ СРЕДСТВА СИЛНО ДА СЕ ОГРАНИЧИ И ДА СЕ ПОСТАВИ ПОД ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ.
     3. ВОЕННАТА ДОКТРИНА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВОЕННИ ВЪПРОСИ ДА СЕ ПОДЛАГАТ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ. РАЗВИТИТЕ ЗАПАДНИ СТРАНИ, САЩ, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ И ДР. ЦИВИЛИЗОВАНИ ДЪРЖАВИ И ВСИЧКИ ГРАНИЧЕЩИ С БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВИ ДА БЪДАТ СЧИТАНИ ОТ "ВРАГОВЕ" И "ИМПЕРИАЛИСТИ" ЗА "ПРИЯТЕЛИ" /ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ВРЕМЕННО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ "ПАРТНЬОР И СЪСЕД"/. ПОДДРЪЖКАТА НА ЗАДГРАНИЧНИ РЕПРЕСИВНИ И ТЕРОРИСТИЧНИ РЕЖИМИ ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СПРЯМО ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР ДА СЕ ТЪЛКУВАТ ОТ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ, СВЕТОВНОПРАВЕН И ХУМАНИТАРЕН АСПЕКТ ДО СКОРОШНОТО МУ ИЗЧЕРПВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО НЕУТРАЛНА ДЪРЖАВА ПРИ МЕЖДУНАРОДНИ ГАРАНЦИИ.
     4. НИКОЙ ПО НИКАКЪВ ПОВОД ДА НЯМА ПРАВО ДА ИЗВЕЖДА АРМИЯТА СРЕЩУ ГРАЖДАНИ /ЖИТЕЛИ/ НА БЪЛГАРИЯ.
     5. ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ГРОМОЗДКИ БЮРОКРАТИЧНИ СТРУКТУРИ ДА СЕ РАЗРУШАТ, "ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ" ДА СЕ РАЗФОРМИРОВАТ, ОСВОБОДЕНИТЕ ЛИЦА ДА СЕ ПЕНСИОНИРАТ ИЛИ НАСОЧАТ В ДЕЙСТВУВАЩАТА АРМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР, СЪОБРАЗНО ВЪЗРАСТ И ДЕЛОВИ КАЧЕСТВА.НИКОЙ ДА НЯМА ПРАВО ДА ПРИНУЖДАВА БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН ДА СЛУЖИ ПРОТИВ ВОЛЯТА И УБЕЖДЕНИЯТА МУ В АРМИЯ ИЛИ ДРУГА ПОДОБНА ОРГАНИЗАЦИЯ. СЛУЖБАТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЖЕЛАЕЩИ И ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЦЕЛТА ГРАЖДАНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ, КАКТО ЕВЕНТУАЛНО И ОТ ДОБРОНАМЕРЕНИ ПАТРИОТИЧНО НАСТРОЕНИ ДОБРОВОЛЦИ, ОТГОВАРЯЩИ ПО ИЗИСКВАНИЯ И ВЪТРЕШНА НАГЛАСА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА АРМИЯ.

МАРТ, 1990 Г.                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД ОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ В ЗАЩИТА НА ИМЕТО НА БСП.


   ХИЛЯДИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРИЕМАТ С ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ И ВЪЗХИЩЕНИЕ ДОСТОЙНАТА ПОСТЪПКА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ В СТРАНАТА, ИЗЯВЕНА С ТЯХНАТА ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ В ЗАЩИТА НА НАШЕТО ИМЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНО ПОСЕГАТЕЛСТВО.
     ТАЗИ ПРИНЦИПНА И ЧЕСТНА ПОЗИЦИЯ Е НЕ САМО ИЗРАЗ НА ОТГОВОРНО ПОЛИТИЧЕСКО И ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ, НО И СИНОНИМ И ПРЕДВЕСТНИК НА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ.
     ОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е МОЩНА И ДЕЙСТВИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА НАШАТА ЧЕСТНА И СПРАВЕДЛИВА БОРБА НЕ САМО ЗА ИМЕТО НИ, А И ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО, В КОЕТО СЕ СТАРАЕ ДА МАНЕВРИРА И ДА МИМИКРИРА ПАРТОКРАТИЧНАТА ВЪРХУШКА НА БКП.
     НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ТАЗИ СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ПОВРАТНА ТОЧКА ПО ПЪТЯ НА ЕДИНЕНИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА!
     ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, ОБЕДИНЕНА ЗА ГОЛЯМАТА ЦЕЛ - ПОБЕДА НА СВОБОДАТА И НАРОДОВЛАСТИЕТО В БЪЛГАРИЯ!

 

  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/