4 август 1994


София, 4 август 1994 година
Брой 151 /1196/


София, 4 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ДО НАЦИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ДО ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ДО ОБЕДИНЕН ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДО ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ДО АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ И ДО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", КАКТО И ДО ОБЩИНСКИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АВТЕНТИЧНИЯ СДС.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Политическият съвет на Движение "Гражданска инициатива" /ПС на ДГИ/ намира, че с окончателното си разпадане и обсебване от групировката на Ф. Димитров Съюзът на демократичните сили /СДС/ след броени месеци в крайна сметка ще лиши както своите избиратели, така и обширни слоеве от българското общество от алтернативно на Българската социалистическа партия /БСП/ политическо средство за извършване на реформата.

Като учредител и основател на Съюза на демократичните сили ДГИ призовава политическите субекти, интелектуалци и симпатизанти, участвали активно в събитията през 1989 - 1990 г., към предприемане на действия за възстановяване на автентичния Съюз на демократичните сили, а именно възстановяване на идейното съдържание, политическите цели, гражданската стратегия и обществената мотивация за съществуването на СДС.

За СДС това е единственият начин да се възроди и да придобие отново присъщите му сила, привлекателност и значение, а за българския народ - да си възвърне радикалния политически инструмент, който ще ускори реформата и който единствено би могъл да бъде реално и сигурно противодействие срещу саботажа на връщането на земята и приватизацията в страната.

Оставането на кликата на Ф. Димитров начело на СДС означава окончателна подмяна същността на СДС, подмяна на основния политически процес в страната, означава подмяна на глобални обществени и национални интереси.

Никой от нас, създателите на Съюза на демократичните сили, не би трябвало да остане безучастен и бездеен пред злочинствата на онези политически пирати, които болшевизираха СДС, и никой не би ни простил, ако не предприемем необходимите корективни действия.

София, 2 август 1994 г.

ЗА ПС НА ДГИ: Любомир Собаджиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Документът е адресиран до Народното събрание, до председателя на Министерски съвет и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Българската национално-радикална партия /БНРП/ изразява дълбоката си загриженост и възмущение от откритото и нагло изявление на водача на антиконституционното Движение за права и свободи /ДПС/ Ахмед Доган, в което заплаши със срив националната сигурност на Отечеството ни и гражданска война по подобие на тази в Босна и Херцеговина, ако не бъдат приети исканията му. А те са изключително опасни за съществуването на самата ни Родина, защото целят премахването на строителни войски и унищожение на България, въвеждането на турс ки език като официален в българската армия и задължителен в българското училище.

БЪЛГАРИЯ Е В КРИТИЧНА ОПАСНОСТ!

Разчитайки на подкрепата на официалните държавни институции и на личности като Желю Желев и Любен Беров, главатарят на петата турска колона в България отъждествява личността си с националната и държавната сигурност.

БНРП настоява за вземане на спешни мерки, които да пресекат тази антибългарска и антидържавна дейност. Ахмед Доган и неговите марионетки да бъдат лишени от депутатски имунитет и да бъдат изправени пред национален съд за държавна измяна, а тяхната антибългарска организация ДПС да бъде забранена!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

София, 2 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 21 ЮЛИ 1994 Г. Документът е адресиран до президента на Републиката.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ е силно разтревожено от разпоредбите на приетия от Народното събрание на 21 юли 1994 г. Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, съгласно който при удовлетворяването на вземанията от фалиралите предприятия приоритет да имат банките, а не хората на наемния труд.

Тази разпоредба по един драстичен начин засяга интересите на хиляди наемни работници.

По предварителни данни са застрашени от фалитите над 350 000 работници и служители. Значителна част от тях не са получили заработени заплати за 1992 г., 1993 г., 1994 г. Предприятията им дължат огромни суми за престои не по вина на работниците. Не са изплащани дължими по Кодекса на труда /КТ/ и договорени в Колективния трудов договор /КТД/ обезщетения, надбавки за клас, вреден и специфичен труд. Работодателите не са изпълнявали своите задължения за предоставяне на работно и специално работно облекло, предпазна храна, за изплащане на транспортни разходи и др., с което се нанасят нови имуществени щети на работниците.

В продължение на година не са изплащани социалните осигуровки на работещите, което ги подлага на огромен риск в бъдеще с оглед тяхното пенсиониране.

В случай, че тези разпоредби от закона влязат в сила във вида, в който са гласувани, възможността работниците и служителите да получат своите пари, след като банките си приберат дълговете, е практически равна на нула.

Визираните разпоредби са в противоречие с редица норми на конституцията.

1. Нарушено е регламентираното в чл.48 ал.5 от конституцията право на работниците и служителите на заплащане, съответстващо на извършената работа. Нещо повече - болшинството от работещите във фалиралите предприятия въобще ще бъдат лишени от това основно конституционно право.

2. Нарушено е правото на гражданите на обществено осигуряване, уредено в чл.31, ал.1 от конституцията.

3. С приемането на посочените разпоредби в Закона за изменение и допълнение на Търговския закон народните представители отнемат основните конституционни права на гражданите, с което грубо нарушават разпоредбата на чл.57 ал.1 от конституцията, съгласно която основните права на гражданите са неотменими.

Това е допустимо единствено при обявяване на война, на военно или друго извънредно положение /чл.57 ал.З от конституцията/. Според решението на народните ни представители България се намира в едно от тези три състояния.

Уважаеми г-н президент, ако Вие подпишете указа за обнародването на този закон, това ще означава, че признавате, че България се намира в такова състояние.

В кое от трите сме, г-н президент?

В продължение на близо 40 години съгласно един от най-съвършените ни закони - Гражданско-процесуалния кодекс /ГПК/, пълен приоритет при събиране на вземанията имаха вземанията за трудови възнаграждения и вноските за държавното обществено осигуряване /съгл. чл. 412 от ГПК/.

Сега в името на кой демократичен принцип наемните работници и служители се лишават от това право?

Гласуваните от Народното събрание /НС/ разпоредби противоречат и на нормите на Конвенция 173 на Международната организация на труда /МОТ/ за защита вземанията на гражданите при фалит на работодателя. Съгласно чл.З от конвенцията националното законодателство трябва да предостави по-висок приоритет на вземанията на трудещите се в сравнение с другите привилегировани вземания. Това е една от най-модерните и демократични международни норми, която беше приета именно заради ситуацията в Източна Европа.

Уважаеми г-н президент,
Конфедерацията на независимите синдикати в България смята, че са налице всички основания, за да бъде приложен чл.101 ал.1 от конституцията, и предлагаме на базата на изложените мотиви да върнете закона в НС за ново обсъждане. Всяко друго решение би било поредният политически жест към международните финансови институции с нови тежки последици за хората на наемния труд.

Уважаеми г-н президент,
За Вас гласуваха не финансовите институции, а стотици хиляди български работници и служители, които с новия закон се лишават и от без това крайно недостатъчните средства за живот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кр. Петков

София, 2 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО-ПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ГЕРМАНИЯ КЪМ БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

По повод изнесената информация в пресата относно дълга на Германия към България, ние се обърнахме с отворено писмо към Народното събрание, президента на Република България и Министерски съвет с молба да се състави парламентарно-правителствена комисия за изясняване на този проблем.

Проблемът за дълга на Германия към България се повдига не за първи път, като още във Великото Народно събрание е поставен, но за съжаление не е изяснен.

Известно ни е, че съществува договор за търговия и за мореплаване с Германия от 1932 г., няколко допълнителни спогодби към него и фактът, че Българска народна банка /БНБ/ е кореспондент на Райхбанк по изпълнението на цитираните договорености.

Имаме данни, че още през 1961 г. и 1979 г. са правени разчети по този въпрос в Министерството на финансите по документи на Българска народна банка.

Наличието на договора и на спогодбите към него са достатъчно правно основание за започване на задълбочена работа по изясняване на състоянието на този проблем към днешна дата и неговото отражение върху икономиката на страната.

Обръщаме се към Вас, уважаеми г-н Вълчев, като ръководител на тази институция, като високоуважаван професионалист и като българин, на когото не е безразлична съдбата на България, с настоятелна молба:

1. Да проучите всички, намиращи се в БНБ документи по този проблем и установите със съдействието на съответните институции размера на задълженията на Германия към България в настоящия момент.

2. Да предоставите резултатите от това проучване на Народното събрание със съответни предложения.

Външният дълг на България беше открито дискутиран и всеки българин знае размера на своя дълг към външните кредитори. Считаме, че е редно в този случай обществото да бъде уведомено за състоянието на дълга на Германия към България.

Искрено се надяваме, че Вие ще организирате в максимално кратък срок проучванията по този въпрос и със съгласието на Народното събрание ще уведомите българския народ за получените резултати.

С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

София, 2 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 4 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ КЪМ ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА МАКСИМ ПО ПОВОД НА ОТНОШЕНИЕТО НА БПЦ КЪМ МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КЪМ ПРАВОСЛАВНИТЕ БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.


ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

"Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре, дава много плод." /Йоан 12:24/.

Праведниците, които сътвориха Българската православна църква /БПЦ/, направиха най-голямото чудо, като посяха семената на християнските идеи в нивата на българската народност. Праведниците от БПЦ създадоха книжовния ни език, укрепваха българската държава, бориха се срещу поробители, воюваха с оръжие в ръка, за да защитят вярата - вяра в доброто, вяра в живота, вяра в род и родина.

Безчет семена умряха, за да живеят, за да има и богата жътва.

И ако праведниците има какво да пожънат, грешниците разпалиха крамола - обърнаха се срещу рода си и унижиха светата Българска православна църква, като останаха глухи за предупреждението на свети апостол Павел:

"Внимавайте върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети Ви е поставил епископи да пасете Църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята кръв. Защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото, па и от вас самите ще се вдигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си." /Деян. 2,28:30/

Ваше Светейшество,
Обществото е разяждано от раздори и крамоли. Мирът в отношенията между хората и народите е рядко явление. Злост е напластена в сърцата и в душите на людете. Но ние, като добри чеда на Господа и на своя изстрадал народ, сме сътворени не да подбуждаме към вражда, а враждуващите да помиряваме.

Вярата ни в светлината и в живота ни учи, че ако в дома на съседа ни избухне пожар, първи да се притечем на помощ в гасенето му. Нашите братя по вяра и кръв в Македония са изпаднали в голямо нещастие, по-голямо и по-страшно от пожара на роден дом: изгаря се името българско!

От люлка на Българското възраждане Македония се превърна в храм на мъченици и герои - хиляди наши съплеменници паднаха с геройска чест на българи в борба срещу кръстоносния поход на сръбски и на гръцки националистически попълзновения. С цената на кръвта на поколения българи българската идея за целокупно обединение на народа е пред възможността да победи напълно. Зависи от нас самите дали ще доведем до щастлив край едно дело, за което Българската православна църква работи от сътворяването си, а честните родолюбци се пренасяха в жертва пред олтара на българщината.

Ваше Светейшество,
Обръщаме се към Вас с преклонение и всепочитание, с молба и с надеждата да поемете миротворческа и обединителна роля, като духовен пастир на всички българи и като приемете духа на Светия ни патриарх Евтимий Търновски - да дадете на православните българи, живеещи извън пределите на Отечеството, вярата и надеждата, че Българската православна църква е майка-закрилница на всички българи и че тя мисли за тях и винаги е била, е и ще бъде със своите чеда.

Това е достатъчно за каузата на българщината.

Останалото оставете на нас - политиците. Ние признахме свободна и независима Македония, като се съобразихме с великите сили, всъщност признахме съществуването на един народ в две държави. Но ние няма да признаем независима Македонска православна църква, нито стремежите на Сръбската и Гръцката православна църква да властват над православните българи.

Свети Киприян казва: "Слънцето има много лъчи, но светлината му е една. На дървото има много клони, но дънерът е един. Отдели слънчевия лъч от неговото начало, единството няма да допусне да съществува отделна светлина. Отдели клона от дървото, отчупената част ще загуби способността да расте."

Ваше Светейшество,
Въпросът с Македонската православна църква е политически. Ние няма да позволим тя да бъде отделена от Българската православна църква, защото с това ще погине и надеждата на българите: духовно обединение с мисъл за политическо в близко бъдеще.

Още веднъж отправяме молба с надежда и упование към духовния водач на православните българи. Ваше Светейшество, българите от Македония чакат, жадуват само едно: Българският патриарх да ги припознае!

Бъдете смел, направете тази велика саможертва в името на светата Българска православна църква, в името на милионите българи, в името на милото ни Отечество!

Ще Ви следваме, ще Ви подкрепяме в славния поход за истината, в борбата за Светлината на живота, защото знаем, че "страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас". /Рим.8:18/

Амин.

София, 2 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРЕЙСКИЯ КОМИТЕТ "ЦИОН" В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА АТЕНТАТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РАДИКАЛНИ ИСЛЯМСКИ ГРУПИРОВКИ СРЕЩУ ИЗРАЕЛСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ЕВРЕЙСКИ ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕНТРОВЕ В БУЕНОС АЙРЕС И ЛОНДОН.


Еврейският комитет "ЦИОН", който е част от демократичната общественост в България, осъжда варварските атентати, извършени от радикални ислямски групировки срещу израелски дипломатически представителства и еврейски обществени центрове в Буенос Айрес и в Лондон. В резултат на това безумие загинаха десетки невинни граждани и се създаде реална опасност за проваляне на започналия мирен процес в Близкия изток.

Еврейският комитет "ЦИОН” счита, че освен преките извършители на тези вандалски актове своята отговорност трябва да поемат също държавите и партиите, които подпомагаха и подпомагат терористичните групировки и организации и под формата на борба с ционизма водеха и водят антисемитска и антиизраелска политика, включваща дискриминация на лица от еврейски произход в собствените им страни.

За съжаление това не е първият антиеврейски атентат в двете столици, което показва безсилието на властите да се справят с терористичните ислямски групировки, действащи на тяхна територия.

Изразяваме своята болка за смъртта на невинните жертви и изказваме искрените си съболезнования на израелското правителство и на близките на загиналите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илко Ескенази

София, 2 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ "ПИРИН", ПРИЕТ НА 20 НОЕМВРИ 1993 Г., БАНСКО.


Пирин и Пиринският край са уникален по своята природна характеристика, икономически условия и културно-историческа самобитност регион.

Със своето биологическо разнообразие, консервационна стойност и просторни защитени територии /12% от защитените територии в страната/ Пиринският край определя в голяма степен не само климатичните условия, но и социално-икономическото развитие и културната идентичност на населението в този край.

Този регион, който се вписва в границите на три държави - България, Гърция и спорната само по име Република Македония, заема особено място в политическото пространство на Балканския полуостров и Европа. Ето защо и сега интересите към него са големи.

В динамично изменящите се икономически условия в нашата страна сега /връщане на горите и на земеделските земи на собствениците им и промяна на формите на организация на стопанска дейност/ се създава реална заплаха за съхраняването на екологичната цялостност на Пирин с прилежащата му зона и селища, както и за стихийно и неефективно социално-икономическо развитие, за изтласкване на заден план на съхраняването и използването на културно-историческите ценности на региона.

За да се намалят до минимум тези заплахи, се налага разработване и провеждане на алтернативна политика и стратегия. При решаването на тези задачи е необходимо да се съчетаят преди всичко икономическите интереси на собствениците на гори и земеделски земи, на общините на тази територия, както и на заинтересовани частни лица и фирми, които ще разкрият дейности и работни места за местното население.

В същото време е необходимо да се издигнем над местническите /т.е. на отделни селища/ интереси и настроения, както и над непосредствените интереси на региона и да осъзнаем дълбокия национален смисъл, който има екологичното опазване и възраждане на региона, издигането на социално-икономическия му статус, и може би най-важното - духовната идентификация на населението с богатото историческо и културно наследство, извисяването на българската духовност.

При създалата се специфична обстановка в Европа и в частност при изпълнението на регионалните програми на Европейската общност ИНТЕРРЕГ - ІІ, за които през 1994 г. се предвиждат значителни средства, се създават реални възможности както за развитието на една цялостна екологически защитена дейност на очертаната територия, така и за интензивно икономическо и културно сътрудничество между България и Гърция. Това реално може да допринесе за преодоляване на националната изолация и на политическата и културна конфронтация на населението от тези гранични райони.

Като осъзнаваме необходимостта от неотложното решаване на проблемите на Пиринския край, които имат дълбок национален смисъл, ние група единомишленици, събрани днес на 20 ноември 1993 г. в Банско, полагаме началото на Фондация "Пирин".

В резюме Фондация "Пирин" си поставя за основна цел:

Подпомагане на цялостното и устойчиво развитие на Пиринския регион.

Реализирането на тази цел ние виждаме чрез изпълнението на следните приоритети:

- Подпомагане на съхраняването на неповторимите природни дадености и красотата на Пирин планина, чрез цялостна екологична програма, за опазване на защитените територии в нея, за опазване на екосистеми и местообитавания на застрашени редки видове и съобщества в буферната зона, за ограничаване на дейности в населените места, които биха нарушили екосистемите и популациите, за опазване на характерни или забележителни обекти от неживата природа и пейзажи, включително и такива, които са резултат от хармоничното съжителство на човека и природата или имат историческо значение.

- Подпомагане чрез информация, организационно, както и чрез привличането на финанси на цялостното социално-икономическо развитие на региона за осъществяването на такива стопански дейности, които не само ще сведат до минимум отрицателното антропогенно въздействие върху природата, но напротив, ще спомогнат икономическите субекти - лица, фирми, общини и други органи, да прилагат такива форми на стопанска дейност, които не ще рушат природната хармония, а ще създават една нова хармония между човека и природата.

- Подпомагане чрез информация, организационно, както и чрез привличането на финанси от страната и от чужбина, от лица и институции, на съхраняването на паметниците на културата, архитектурно-историческите паметници като Роженския манастир, стари къщи, църкви и градски комплекси, каквито има в Банско, Мелник и др., археологически находища като разкопките в Сандански, за съхраняване на уникалното фолклорно наследство на Пиринския край, но най-вече за реално общуване и усвояване от населението и посетителите отвън на материалните и духовни културни ценности на региона.

- Разработване, финансиране и подпомагане на изпълнението на образователни и културни проекти и програми, както и на програми в областта на експертизата; информационно обезпечаване и организиране на различни форми на квалификация, като курсове, школи, семинари и др., необходими за подготовката на кадри за екозащитата и екологосъобразната стопанска дейност, както и на кадрите, работещи в сферата на опазването, общуването и ценностното усвояване на културно-историческото богатство на Пиринския край.

Фондация "Пирин" ще провежда активна дейност за привличане на вниманието на научни институции - български и от чужбина, на международни финансови, стопански, държавни и междудържавни и обществени организации за изследователска, културна, културнообменна, стопанско-инвеститорска дейност. Тя ще отстоява своите амбициозни цели: съхраняване на уникалната природна и културна цялостност на региона и ефективен стопански просперитет /развитие на екотуризма и устойчивия туризъм, на почивното дело, земеделието и животновъдството - за производството на екологически чиста селскостопанска продукция, развитие на леката и преработващата продукция, добива на мрамор и др./, при които ще се сведат до минимум стихията и разрушителните процеси. При всички случаи и във всички начинания ние ще акцентираме на това дейностите й да бъдат преди всичко българско дело и да бъдат съхранени интересите на България.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
04.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!