4 януари 1991

СОФИЯ, 4 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 3 /278/

СОФИЯ, 4 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ /ФХПД/. ФЕДЕРАЦИЯТА ОБЕДИНЯВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ И НОВАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ДНЕС, 30 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА, В СОФИЯ СЕ СЪБРАХА РЪКОВОДСТВАТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ И НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И УЧРЕДИХА ФЕДЕРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ /ФХПД/ С ЦЕЛ ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, СПОДЕЛЯЩИ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

1. ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ САМО ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

2. ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА, УЧАСТВУВАЩИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА, ЗАПАЗВАТ СВОЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЛИК И ЮРИДИЧЕСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ.

3. ФЕДЕРАЦИЯТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ /ФС/, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ПО ЕДНО ЛИЦЕ, ОТОРИЗИРАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ ИМ ОРГАНИ.

4. ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ СЕ ВЗИМАТ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ.

5. ФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ УПЪЛНОМОЩАВА И ДЕЛЕГИРА СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ГОВОРИТЕЛИ ПРИ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ.

6. ФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ КООРДИНИРА ВСИЧКИ СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА.

ЦЕЛИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА:

1. ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ХРИСТИЯНСКИ ФОРМАЦИИ С ОГЛЕД КООРДИНИРАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБЩИНСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.

2. УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА.

3. СЪЗДАВАНЕ НА ХУМАННО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, ИЗГРАДЕНО ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ.

4. ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТРУКТУРИ.

ПОДПИСАЛИ:

ЗА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ:
1. ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: АЛЕКСАНДЪР ОМАРЧЕВСКИ
2. ЧЛЕН НА ВКС НА ХДП:    ГЕОРГИ ГУГОВ

ЗА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП: ОТЕЦ ТОТЮ ПЕТРОВ

ЗА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ:
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НХДП: ДРАГАН БАЧЕВ
2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НХДП: АНТОН БАЛЕВ

СОФИЯ, 30 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА   

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС, РАБОТНИЦИТЕ И СЕЛЯНИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАУЧНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, КЪМ ВАС, МЪЖЕ И ЖЕНИ.

НА 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА В НАШАТА ИСТОРИЯ НАСТЪПИ ПОВРАТЕН МОМЕНТ. ГРУПА СМЕЛИ МЪЖЕ-КОМУНИСТИ ДАДОХА БОЙ НА ТОТАЛИТАРИЗМА И ДЕМАГОГИЯТА, УПРАВЛЯВАЛИ СТРАНАТА НИ В ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. БЪЛГАРИЯ ЛИКУВАШЕ. ОТКРИТ БЕ ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА. ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЕ ОЧЕРТАВАШЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА. ОЧЕРТАВАХА СЕ КОНТУРИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ, ЗА ДА БЪДЕ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН СВОБОДЕН. ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЪЗМОЖНОСТИ БЯХА НУЖНИ ОБЕДИНЕНИТЕ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ОПОЗИЦИОННИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ БЛОК СДС ИЗБРА ПЪТЯ НА КОНФРОНТАЦИЯТА И ТЕРОРА. ОСПОРЕНИ БЯХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕМОКРАТИЧНО ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ ПРЕЛЯХА НА УЛИЦАТА. ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БКП БЯХА ОБЕЗВЕРЕНИ. ТЕ НЕ РАЗБРАХА И НЕ ПРИЗНАХА ПРОМЯНАТА В ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА СТРАТЕГИЯ НА ПАРТИЯТА, ИЗРАЗЕНА ЧРЕЗ ОТСТЪПЛЕНИЕ ПОД НАТИСКА НА ОПОЗИЦИЯТА. ДРУГАРЯТ П. МЛАДЕНОВ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА. ЗА ПРЕЗИДЕНТ БЕ ИЗБРАН Ж. ЖЕЛЕВ. ПРИЕ СЕ ЗАКОН ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА. ПОСЛЕДВА ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ. И ВЪПРЕКИ ТОВА РЪКОВОДСТВОТО НА БСП И ПАРЛАМЕНТАРНАТА И ГРУПА НЕ МОЖАХА ДА ЗАЕМАТ РЕШИТЕЛНИ ПОЗИЦИИ И ДА ИЗВЕДАТ ПАРТИЯТА ОТ ОБЪРКАНОСТТА И АПАТИЯТА.

НИЕ, КОМУНИСТИТЕ, НЕ МОЖЕМ ДА СТОИМ СЪС СКРЪСТЕНИ РЪЦЕ. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЪЗДАДЕНАТА ОТ НАС БКП /МАРКСИСТИ/ Е ПРИЕМНИК НА БКП, НАСЛЕДНИК НА ВСИЧКО ДОСТОЙНО ЗА УВАЖЕНИЕ В НЕЙНАТА СТОГОДИШНА ИСТОРИЯ.

ПРИЗОВАВАМЕ В НАШИТЕ РЕДОВЕ ВСИЧКИ, НА КОИТО СА СКЪПИ ИДЕИТЕ НА МАРКС, ЕНГЕЛС И ЛЕНИН, ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДАЛИ И ЗАБРАВИЛИ ИДЕАЛИТЕ НА ГЕРОИТЕ, НА КОИТО Е СКЪПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО БЪДЕШЕ НА БЪЛГАРИЯ.

ДЕКЕМВРИ 1990 Г.   

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМО-ДИРЕКТИВА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /БДФ/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СВИКВАНЕТО НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ.


РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, КАТО ВЗЕ ПОД ВНИМАНИЕ, ЧЕ Е НЕВЪЗМОЖНО СВИКВАНЕ НА КОНГРЕС ПРЕЗ 1990 ГОДИНА, А СА НАЛИЦЕ РЕДИЦА ВЪПРОСИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ОБСЪДЯТ И РЕШАТ ОТ РАЗШИРЕН СЪСТАВ, НА ЗАСЕДАНИЕТО СИ ОТ 27 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА ВЗЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е:

ДА СЕ СВИКА ВЪРХОВЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ, НА КОЙТО ДА ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, НА РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ, НА ВСИЧКИ КОМИСИИ, КАКТО И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И АКТИВИСТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ РЕГИОНИ, НА 5 ЯНУАРИ 1991 Г. ОТ 10 ЧАСА СЪС СБОРЕН ПУНКТ ПРЕД КЛУБА НА УЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" HP.82. САЛОНЪТ ШЕ БЪДЕ УТОЧНЕН ДОПЪЛНИТЕЛНО С ОГЛЕД НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НИ.

ДНЕВНИЯТ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РАЗШИРЕНИЯ ВЪРХОВЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ Е:

1. ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПОЗИЦИИТЕ НА БДФ
2. ОДОБРЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ С ДРУГИ ПАРТИИ
3. РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО
4. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ - НАСРОЧВАНЕ КОНГРЕС И ДР.

ДА СЕ НОСЯТ ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЕКЦИИТЕ НА БДФ ИЛИ НАЙ-МАЛКО УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА ЗА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФОРУМА.

ОРГ.СЕКРЕТАР: ХРИСТО ЙОНОВ    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/.


ВТОРО - СОЦИАЛНА СФЕРА

1. ПЛУРАЛИЗМЪТ В СОБСТВЕНОСТТА ПОРАЖДА РАЗНООБРАЗНИ СОЦИАЛНИ СТРУКТУРИ. ТОВА Е ЕСТЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

2. ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА БЛП Е ДА ПРОТИВОДЕЙСТВА НА ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА НА ДРУГИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ В ОБЩЕСТВОТО НИ.

3. НИЕ, ЛИБЕРАЛИТЕ, ПРИЕМАМЕ ОСВОБОДЕНИТЕ ОТ ВСЯКАКВО ИДЕОЛОГИЧЕСКО И ПОЛИТИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ КАТО ЕДИНСТВЕНА ФОРМА ЗА ЗАЩИТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНИТЕ.

4. СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ, ДЪРЖАВАТА Е ДЛЪЖНА ДА ПОДПОМАГА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.

5. ДА СЕ ОТМЕНЯТ ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ.

6. НИЕ СМЯТАМЕ СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА МАСОВ И ОЗДРАВИТЕЛЕН СПОРТ ЗА ДЪЛГ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА НИ.

7. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА СТРАНАТА НИ, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ДА БЪДЕ ПОДВЛАСТЕН НА ЗАКОНА.

ТРЕТО - ДУХОВНА СФЕРА

1. БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА ОТ ТОТАЛИТАРНИТЕ ИДЕОЛОГИИ Е ЗАЛОГ ЗА НЕЙНОТО ПРАВИЛНО РАЗВИТИЕ В БЪДЕЩЕТО. НИЕ СМЕ ЗА КОНСТИТУЦИОННИ И ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ ЗА КУЛТУРАТА.

2. В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЕДИНСТВЕНО ЧАСТНАТА И КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ МОГАТ ДА ОСИГУРЯТ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ТВОРЕЦА. НИЕ НЕ ПОДЦЕНЯВАМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ХУДОЖЕСТВЕНАТА И МАТЕРИАЛНАТА КУЛТУРА. ТЕ ТРЯБВА ВЗАИМНО ДА СЕ ПРЕЛИВАТ И ОБОСНОВАВАТ.

3. БЛП Е ЗА ОТВАРЯНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СВЕТОВНАТА КУЛТУРА. ЕДИНСТВЕНО В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО, КУЛТУРНО БИТИЕ МОЖЕМ ДА ГОВОРИМ ЗА ОТВОРЕНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА КЪМ СВЕТА. НАШИЯТ НАРОД Е БОГАТ НА ТАЛАНТИ. СПОРЕД НАС САМО ТАКА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА МОЖЕ ДА НАПУСНЕ СТРАНАТА НИ И ДА ТРЪГНЕ ПО СВЕТА.

4. БЛП ЩЕ РАБОТИ АКТИВНО ЗА ИЗДИРВАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО В ИЗВЕСТНОСТ И ПЪЛНОЦЕННО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ,Т.Е. ВСЯКАКВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ТВОРЧЕСКАТА ИЗЯВА НА ЧОВЕКА-ХУДОЖЕСТВЕНА, НАУЧНА, КУЛТУРНА, ОБРАЗОВАТЕЛНА,КОИТО СА ЕЛЕМЕНТ НА МИНАЛАТА ИЛИ СЪВРЕМЕННАТА КУЛТУРА И ИМАТ ОПРЕДЕЛЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПАЗВАНЕ И ЗА СЪВРЕМЕННОТО И БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО, КОЕТО Е ПРОДУКТ НА ЕСТЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА НЕЖИВАТА И ЖИВАТА ПРИРОДА НА НАШАТА ПЛАНЕТА.

5. НИЕ СМЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРИНА, ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО МУ КЪМ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ, ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА НАРОДНОСТНИТЕ ТРАДИЦИИ В БЪЛГАРСКОТО КНИГОЛЮБИЕ, АНТИКВАРИАТ И СЪВРЕМИЕ, ЩЕ ВЪЗПИТАВАМЕ У СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ЛЮБОВ КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО НИ - БЪЛГАРИЯ, И РОДОЛЮБИВА РЕВНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО.

6. БЛП ЩЕ ПОДКРЕПЯ, ПРОПАГАНДИРА И ПОПУЛЯРИЗИРА ВСИЧКИ ПРОЯВИ В АНТИКВАРНОТО ДЕЛО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ ИНСТИТУТИ, СДРУЖЕНИЯ, СЪЮЗИ, ФОНДАЦИИ, ФИРМИ, МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ И ДР. ПОДОБНИ. ВСИЧКО ТОВА ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НИ НАСЛЕДСТВО.

7. НИЕ ЩЕ РАБОТИМ АКТИВНО ЗА ИЗДИРВАНЕ, ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗВЕСТНОСТ, ОПАЗВАНЕ И ПЪЛНОЦЕННО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ДУХОВНИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ И ЖАНРОВЕ НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА.

8. БЛП ЩЕ ПОЛАГА УСИЛИЯ ЗА ИЗДИРВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, НАМИРАЩИ СЕ В ЧУЖБИНА, И ПО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЩАНЕТО НА НЯКОИ ОТ ТЯХ В БЪЛГАРИЯ.

9. БЛП ЩЕ УЧАСТВУВА В РАЗРАБОТКАТА НА ПОРЕДИЦА АКТОВЕ И АЛТЕРНАТИВНИ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА КОЛЕКЦИОНЕРСТВОТО, НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО.

10. НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДНА ОБМЯНА НА ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ, ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ДУХОВНАТА ПРОДУКЦИЯ СПОРЕД ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО, ЗА ДОТИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА НАУКА И КУЛТУРА, ЗА ИНВЕСТИРАНЕТО НА СРЕДСТВА В НАЙ-ГОЛЯМОТО НИ БОГАТСТВО - ТАЛАНТИТЕ НА НАЦИЯТА НИ.

11. ДА СЕ ОСВОБОДИ ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПОЛИТИЧЕСКО И ИДЕОЛОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ. ДА СЕ ПРИЕМЕ АВТОНОМНОСТТА НА ВУЗ КАТО ТЯХНО ЕСТЕСТВЕНО ПРАВО. ИМЕННО ТАКА ЩE СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА ПО-ПРАВИЛНО ИНВЕСТИРАНЕ В СИВОТО ВЕЩЕСТВО НА НАЦИЯТА НИ.

12. НЕОТМЕННА ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА СА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА.

13. ДА    СЕ СЪЗДАДЕ ДЕМОКРАТИЧЕН ЗАКОН ЗА ПЕЧАТА.

14. ДА    СЕ ПРЕМАХНЕ КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ РЕЛИГИЯТА И АТЕИЗМА, КАТО СЕ СЪЗДАДЕ ЗАКОНОДАТЕЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

15. БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА СПАСЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ОТ УГРОЗАТА НА ПИЯНСТВОТО, НАРКОМАНИЯТА, МОРАЛНОТО ДЕГРАДИРАНЕ И ЗАМЪРСЕНАТА СОЦИАЛНА И ПРИРОДНА СРЕДА.

16. ДА    СЕ ИЗДИГНЕ В КУЛТ ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА, СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

17. БЛП ЩE СЕ БОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА, БЕЗ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕТО Й. ТОВА НИЕ СМЯТАМЕ КАТО СВОЙ ВЛОГ В БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

ЧЕТВЪРТО - ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

1. РЪКОВОДЕН ПРИНЦИП ВЪВ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СТРАНАТА НИ ДА БЪДАТ АКТИВНИЯТ НЕУТРАЛИТЕТ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

2. ЗАКЛЕЙМЯВАЙКИ ТЕРОРИЗМА И НЕЧИСТОПЛЪТНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МАШИНАЦИИ, НИЕ СМЕ ЗА ДИАЛОГ С ВСИЧКИ И ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ОТНАСЯ С УВАЖЕНИЕ КЪМ НАШИЯ НАРОД.

3. ОРЪЖИЕТО ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА САМО ЗА ЗАЩИТА НА СУВЕРЕНИТЕТА НА СТРАНАТА НИ. НИЕ КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ РОЛЯТА НА ОРЪЖИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ.

4. ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СВЕТА, БОРЕЩИ СЕ ЗА ТРАЕН МИР И ЧИСТА ПРИРОДНА СРЕДА НА ПЛАНЕТАТА НИ. БЕЗРЕЗЕРВНО ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС, ЩЕ ПОДПОМАГАМЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ БОРИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРАВОВ РЕД И ЧИСТ МОРАЛ.

5. ЗА НАС, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЛП, ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН Е БЪЛГАРИН. ТОЙ МОЖЕ ДА Е ОТ АРМЕНСКИ, ЕВРЕЙСКИ, ТУРСКИ И Т.Н. ПРОИЗХОД, НО СИ ОСТАВА БЪЛГАРИН. ЕТО ЗАЩО НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО БЪЛГАРСКИЯТ. ПРЕПОДАВАНЕТО В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. ВСИЧКО ТОВА ДА БЪДЕ УРЕДЕНО СЪС ЗАКОН.

6. БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗДИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ САМОСЪЗНАНИЕ, ТАКА НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕМ ДОПУСНАТИ В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

7. НИЕ НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ МНОГОТО БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН СТРАНАТА НИ. СМЯТАМЕ СЕБЕ СИ ЗА ТЕХНИ ДЛЪЖНИЦИ И В СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ЩЕ ПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЛИЗКИ КОНТАКТИ С ТЯХ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПАРИЧНА РЕФОРМА" /ЧАСТ ТРЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН КАТО ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ.


3. СИСТЕМА НА ЕМИСИОННАТА БАНКА. ИЗВЕСТЕН БРОЙ МАЛКИ И МНОГО УСПЕШНО РАЗВИВАЩИ СЕ ИКОНОМИКИ СА ИЗПОЛЗВАЛИ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ, ПРИ КОЯТО ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА Е ЗАМЕСТЕНА ОТ "ЕМИСИОННА БАНКА /ВАЛУТЕН СЪВЕТ/". ХОНКОНГ И СИНГАПУР СА НАЙ-УСПЕШНИТЕ ПРИМЕРИ НА ВНАСЯЩИ ПЕТРОЛ СТРАНИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ЕМИСИОННА БАНКА. СЪР АЛЪН УОЛТЪРС ОПИСВА БАНКАТА НА ХОНКОНГ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

ХОНКОНГ НЯМА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА. ИМА ПРОСТО ЕМИСИОННА БАНКА, КОЯТО РАЗМЕНЯ ПАРИЧНИТЕ ЗНАЦИ НА ХОНКОНГ ЗА ДОЛАРОВИ БАНКНОТИ С ОТЧИТАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ КУРС ОТ 7,8 /С МАЛЪК РЕЗЕРВ В ДВЕТЕ ПОСОКИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО РАЗМЯНАТА/. ОТ ДРУГА СТРАНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ИМАТ МОЩНИ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ, КОИТО ПУСКАТ В ОБРАЩЕНИЕ МНОГО СИЛНИ ПАРИ ЧРЕЗ АНГАЖИРАНЕ В ОПЕРАЦИИ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР. ТЕ МОГАТ И НАИСТИНА РАЗНООБРАЗЯВАТ СКОНТОВИТЕ СИ ПРОЦЕНТИ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ, ЗА ДА УСТАНОВЯТ ТОВА, КОЕТО СПОРЕД ТЯХ СА "ПОДХОДЯЩИ" ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ЕМИСИОННАТА БАНКА НА ХОНКОНГ НЯМА ТАКИВА ПЪЛНОМОЩИЯ. ТЯ НЕ ИГРАЕ НИКАКВА РОЛЯ НА КРЕДИТНИЯ ПАЗАР, НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЛИЯЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ И НЯМА НИКАКВА ДИСКРЕЦИОННА ВЛАСТ. ТОВА Е ПРОСТО ЕДНО ВЕДОМСТВО ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВАЛУТА, ЧИИТО ФУНКЦИИ СА СВЕДЕНИ ДО РАБОТА С ТОЗИ ФИКСИРАН КУРС. ЦЕНТРАЛНА БАНКА НА ХОНКОНГ ВСЪЩНОСТ Е УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЛНАТА БАНКА НА САЩ /БЕЛ.ПРЕВ. - НАЦИОНАЛНА БАНКА НА САЩ/, НАД КОЙТО ХОНКОНГ НЯМА КАКЪВТО И ДА БИЛО КОНТРОЛ И ОКАЗВА МИНИМАЛНО ИЛИ НИКАКВО ВЛИЯНИЕ. ВСЪЩНОСТ ХОНКОНГ Е ПОДЧИНИЛ СУВЕРЕНИТЕТА СИ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА САЩ. В СМИСЪЛА НА ЕДНА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЕМИСИОННА БАНКА Е РАВНОСИЛНО НА ТОВА ЩАТСКИЯТ ДОЛАР ДА ЦИРКУЛИРА В ХОНКОНГ. ЕДИНСТВЕНАТА РАЗЛИКА Е, ЧЕ ТОВА Е ДРУГА ВАЛУТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАКОННО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО, ОБЛАГАНО С ДАНЪК ЗА ПУСКАНЕТО МУ В ОБРАШЕНИЕ, КОЙТО СЕ ПЛАЩА ОТ СОБСТВЕНИКА НА ЕМИСИОННАТА БАНКА - ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КОЛОНИЯТА. /1/

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕМИСИОННА БАНКА ИЗИСКВА ПУСКАНЕ В ОБРАЩЕНИЕ НА СОБСТВЕНА  ВАЛУТА, КОЯТО Е ЛЕСНО КОНВЕРТИРУЕМА В ЧУЖДА ВАЛУТА ПРИ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕН И ФИКСИРАН КУРС. ИЗИСКВА СЕ СЪЩО СОБСТВЕНАТА ВАЛУТА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНА С ЛИКВИДНИ РЕЗЕРВИ, СЪХРАНЯВАНИ ОТ БАНКАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА СА РАВНИ ИЛИ ПО-ГОЛЕМИ ОТ СТОЙНОСТТА НА СОБСТВЕНАТА ВАЛУТА, ПУСКАНА В ОБРАЩЕНИЕ И ДЕНОМИНИРАНА В ЧУЖДАТА РЕЗЕРВНА ВАЛУТА. ГОЛЯМОТО ПРЕДИМСТВО НА СИСТЕМАТА НА ЕМИСИОННАТА БАНКА Е, ЧЕ ИМА ДИСЦИПЛИНА НА КОНВЕРТИРУЕМОСТТА ПРИ ФИКСИРАН КУРС С ПОКРИТИЕ ОТ ЧУЖДА ВАЛУТА. ТОВА ВНАСЯ НАДЕЖДНОСТ И ДОВЕРИЕ В СОБСТВЕНАТА ВАЛУТА. НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАЩАТА СИСТЕМА НА ЕМИСИОННА БАНКА ДЕПОЛИТИЗИРА ПАРИЧНАТА СИСТЕМА И ИЗОЛИРА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА БЕЗОТГОВОРНИ ПОЛИТИЦИ. ДРУГО ПРЕДИМСТВО Е, ЧЕ ЕМИСИОННАТА БАНКА ОВЛАДЯВА НЕИНФЛАЦИОННИЯ ДАНЪК ВЪРХУ ПУСКАНЕТО НА ПАРИ В ОБРАШЕНИЕ.
ТОВА СТАВА, ЗАЩОТО ОТГОВОРНОСТИТЕ НА БАНКАТА НЕ НОСЯТ ПЕЧАЛБА, ДОКАТО РЕЗЕРВНИТЕ АВОАРИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕДИМНО НОСЕЩИ ПРОЦЕНТ ОБЛИГАЦИИ, КОИТО СА ДЕПОЗИРАНИ В ИЗДАВАЩИТЕ ГИ БАНКИ. ЕМИСИОННИТЕ БАНКИ НАЙ-ЧЕСТО САМО ИЗДАВАТ БАНКНОТИ И МОНЕТИ. ОРТОДОКСАЛНИТЕ ЕМИСИОННИ БАНКИ ПРАКТИКУВАТ ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЗЕРВИ ОТ 100 ДО 110 ПРОЦЕНТА В ЧУЖДА ВАЛУТА. ЛОГИКАТА В ПОДДЪРЖАНЕТО НА РЕЗЕРВИ НАД 100 ПРОЦЕНТА Е В ОСИГУРЯВАНЕТО НА БУФЕР, АКО ОБЛИГАЦИИТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ЧУЖДИ АВОАРИ ЗАПОЧНАТ ДА ГУБЯТ СТОЙНОСТ.

ПРОФЕСОРИТЕ ХАНКЕ И ШУЛЕР ОПИСВАТ КАК ЕДНА ЕМИСИОННА БАНКА БИ МОГЛА ДА ФУНКЦИОНИРА В ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКА СТРАНА КАТО БЪЛГАРИЯ.

ЕМИСИОННАТА БАНКА ЩЕ ТРЯБВА ДА ЗАМЕНИ НАЦИОНАЛНАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА. НОВАТА БАНКА ЩЕ ОТДЕЛИ НАСТРАНА АВОАРИТЕ В ЧУЖДА ВАЛУТА, ОСИГУРЯВАЩИ РЕЗЕРВ ОТ 100-110 ПРОЦЕНТА СРЕЩУ НОВИ БАНКНОТНИ ЕМИСИИ. ОТ КАКВО КОЛИЧЕСТВО ЧУЖДА ВАЛУТА ЩЕ СЕ НУЖДАЕ ЕМИСИОННАТА БАНКА ЩЕ ЗАВИСИ ОТ ВАЛУТНИЯ КУРС НА НОВИТЕ БАНКНОТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕЗЕРВИТЕ В ТВЪРДА ВАЛУТА. ТОЗИ КУРС НАЙ-ДОБРЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ЧРЕЗ ПЛАВАЩ КУРС НА СТАРАТА ВАЛУТА СПРЯМО ТВЪРДАТА. СЛЕД РАЗУМЕН ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЛАВАЩИЯ КУРС ЕМИСИОННАТА БАНКА МОЖЕ ДА ФИКСИРА "ТОЧНИЯ" КУРС НА НОВАТА ВАЛУТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА. ВАЛУТА /ИЛИ ВАЛУТИ/. АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО НЯМА ДОСТАТЪЧНО ЧУЖДА ВАЛУТА, МОЖЕ ДА ЗАЕМЕ ОТ ЗАПАДНИ ПРАВИТЕЛСТВА И/ИЛИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАТО ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ЩЕ ВЪРНЕ ДЪЛГА ОТ ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ НА РЕЗЕРВНИТЕ АВОАРИ В ЧУЖДА ВАЛУТА. ДА СИ ПРИПОМНИМ, ЧЕ СЪВКУПНИТЕ ПЕЧАЛБИ НА БАНКАТА ЩЕ СЕ ПОЯВЯТ ОТ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ И ПУСНАТИТЕ В ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТИ, КОИТО НЕ НОСЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ СИ. ДОКАТО ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА БАНКАТА ПРЕВИШАВАТ ЗАЕМНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ТЯ МОЖЕ ДА СЪБЕРЕ ЗНАЧИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО ЧУЖДА ВАЛУТА ЗА ПОКРИТИЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ БАНКНОТИ.

ФИКСИРАНИЯТ ВАЛУТЕН КУРС И РЕЗЕРВНАТА ВАЛУТА СА ЖИЗНЕНОВАЖНИ. ВСИЧКИ УСПЕЛИ ЕМИСИОННИ БАНКИ СА ИМАЛИ ФИКСИРАН ВАЛУТЕН КУРС. ФИКСИРАНИЯТ КУРС НАЛАГА ДИСЦИПЛИНА, КОЯТО ВЕРОЯТНО НЕ БИ БИЛА ТОЛКОВА СТРОГА ПРИ ЧИСТО ДИСКРЕЦИОННА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА. ВСЪЩНОСТ ЕДНА ПОТЕНЦИАЛНА СЛАБОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ЕМИСИОННИ БАНКИ Е ФАКТЪТ, ЧЕ НЯМА АБСОЛЮТЕН НАЧИН ДА СЕ ПОПРЕЧИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИНУДИ БАНКАТА ДА ДЕВАЛВИРА ВАЛУТАТА ПОРАДИ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ.

ИНТЕРЕСНО Е ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ЕМИСИОННА БАНКА, КОЯТО Е ДЕЙСТВАЛА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА, "DANZIGER ZENTRALKASSE A.G.", Е БИЛА ПРИНУДЕНА ДА ПРЕКРАТИ ДЕЙНОСТТА СИ, ЗАЩОТО ПОЛИТИЦИТЕ СА ИСКАЛИ ПО-ЕКСПАНЗИВНА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА. ПРЕЗ ОКТОМВРИ 1920 Г. "ZENTRALKASSE" ПУСНАЛА В ОБРАЩЕНИЕ ПСЕВДОГУЛДЕНИ В ОТКРИТИЯ ГРАД ДАНЦИГ /СЕГА ГДАНСК/. ТЕ СА БИЛИ ОСИГУРЕНИ 100 ПРОЦЕНТА С БРИТАНСКИ ЛИРИ СТЕРЛИНГИ КАТО РЕЗЕРВА, КОЯТО СЕ Е СЪХРАНЯВАЛА В BANK OF ENGLAND. ДО МОМЕНТА НА ПОГЛЪЩАНЕТО НА "ZENTRALKASSE" ОТ СТРАНА НА БАНКАТА В ДАНЦИГ ПРЕЗ МАРТ 1924 Г., "ZENTRALKASSE" Е ПОДДЪРЖАЛА ФИКСИРАН КУРС ОТ 25 ПСЕВДОГУЛДЕНА ЗА ЛИРА СТЕРЛИНГА И Е ОСИГУРЯВАЛА СТАБИЛНА ВАЛУТА. /2/

БЪЛГАРИЯ ЩE Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ДВА ОСНОВНИ ПРОБЛЕМА, АКО ОПИТА ДА ВЪЗПРИЕМЕ СИСТЕМАТА НА ЕМИСИОННАТА БАНКА. ПЪРВИЯТ Е ЛИПСАТА НА ЧУЖДА ВАЛУТА И ВЕРОЯТНО НЯМА ДА Е ТОЛКОВА ЛЕСНО ДА СЕ ЗАЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА ОТ ЗАПАДНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО ТВЪРДЯТ ХАНКЕ И ШУЛЕР. ВТОРИЯТ И ПО-ВАЖЕН ПРОБЛЕМ Е, ЧЕ СИСТЕМАТА НА ЕМИСИОННАТА БАНКА ВСЕ ОЩЕ ЗАВИСИ ОТ УВЕРЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И НА ДЕЛОВИТЕ СРЕДИ, ЧЕ ПОЛИТИЦИТЕ НЯМА ДА ДЕВАЛВИРАТ ВАЛУТАТА, ДОРИ ДА ИМАТ ВСИЧКИ ПЪЛНОМОЩИЯ ДА ГО НАПРАВЯТ. БЕЗ СТАБИЛНА МЕЖДУНАРОДНА ОПОРА НА ПАРИЧНАТА СИСТЕМА НЯМА ДА ИМА ДОСТАТЪЧНО ВЯРА, ЧЕ И НОВИТЕ ПОЛИТИЦИ И ПРАВИТЕЛСТВА ЩЕ РАБОТЯТ С НУЖНАТА ОТГОВОРНОСТ. ОСВЕН ТОВА ДОПЪЛНЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ДОРИ ПРИ СИСТЕМА НА ЕМИСИОННА БАНКА ВАЛУТАТА МОЖЕ ДА ПОСТРАДА ОТ ИНФЛАЦИЯ, АКО РЕЗЕРВНАТА ВАЛУТА НА СЪОТВЕТНАТА СТРАНА ИЛИ СТРАНИ БЪДЕ ВЪВЛЕЧЕНА В ИНФЛАЦИОННА ИЛИ БЕЗОТГОВОРНА ПОЛИТИКА. НО ДОРИ В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ЕМИСИОННАТА БАНКА ОЧЕВИДНО ЩЕ БЪДЕ ПО-ДОБРА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА, ВЪПРЕКИ ЧЕ И ТЯ ЩЕ ИЗИСКВА СЪШИЯ ВИД "ШОКОВА ТЕРАПИЯ" НА ИКОНОМИКАТА, КАКТО И СИСТЕМА НА КНИЖНИТЕ ПАРИ. СИСТЕМАТА НА ЕМИСИОННАТА БАНКА ЩЕ ОСИГУРИ НА БЪЛГАРИЯ ВАЛУТА НЕ ПО-СТАБИЛНА И ДОБРА ОТ ВАЛУТАТА ИЛИ ВАЛУТИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО РЕЗЕРВА.

ИМА ВАРИАНТ НА СИСТЕМАТА НА ЕМИСИОННАТА БАНКА, КОЙТО Е ИЗПРОБВАН В НЯКОЛКО СТРАНИ И ПРИ КОЙТО ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ИЗДАВА ПАРИЧНИ ЕДИНИЦИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОБМЕНЯНИ СРЕЩУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА НА ФИКСИРАНА ЦЕНА. ТАЗИ СИСТЕМА ПО СЪЩЕСТВО Е ЕМИСИОННА БАНКА С ЧАСТИЧНИ РЕЗЕРВИ, ДОСТА НАПОМНЯЩА БРЕТЪНУУДСКАТА СИСТЕМА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИМА НЯКОЛКО ПРОБЛЕМА, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ СИСТЕМА, ПОРАДИ КОИТО ТЯ Е НЕПОДХОДЯЩА ЗА БЪЛГАРИЯ. ПЪРВИЯТ И НАЙ-ВАЖЕН ПРОБЛЕМ Е, ЧЕ ОТНОВО СЕ ИЗИСКВАТ ЗНАЧИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ В ЧУЖДА ВАЛУТА. ВТОРИЯТ Е, ЧЕ ТЯ НЕ ПРЕДПАЗВА ФИНАНСОВИТЕ ВЛАСТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФЛАЦИОННА ПОЛИТИКА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ ОТ ЧУЖДА ВАЛУТА, КОЕТО ПЪК ВОДИ ДО РЯЗКА ДЕВАЛВАЦИЯ. ТРЕТИЯТ ПРОБЛЕМ Е, ЧЕ СИСТЕМАТА ОТНОВО СЕ СБЛЪСКВА С ПРОБЛЕМИТЕ ЗА РЕЗЕРВНАТА ВАЛУТА.

4. "ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАРИТЕ НА ДРУГА СТРАНА". ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАЛУТАТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ПРИДВИЖВА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЕМИСИОННАТА БАНКА КРАЧКА НАПРЕД. ПРИ ТАЗИ СИСТЕМА БЪЛГАРИЯ ВСЪЩНОСТ ШЕ ИЗПОЛЗВА ПАРИЧНАТА СИСТЕМА И БАНКНОТИТЕ НА ДРУГА ДЪРЖАВА. НЯКОИ МАЛКИ ДЪРЖАВИ ВИНАГИ СА ГО ПРАВИЛИ. НАЙ-ЧЕСТО Я ИЗОПОЛЗВАТ СТРАНИТЕ, КОИТО СА БИЛИ ЧАСТ ОТ КОЛОНИАЛНИ ИМПЕРИИ КАТО БРИТАНСКАТА ИЛИ ФРЕНСКАТА. ЩАТСКИЯТ ДОЛАР НАПРИМЕР СЕ ИЗПОЛЗВА В РЕДИЦА СТРАНИ КАТО ЛИБЕРИЯ И ПАНАМА.

ЕМИСИОННАТА БАНКА ИМА ПРЕДИМСТВОТО, ЧЕ ИЗЦЯЛО ЕЛИМИНИРА МЕСТНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК ЗА ИНФЛАЦИЯ НА ПАРИЧНИТЕ ЗАПАСИ И НЕ ИЗИСКВА СТРАНАТА ДА ИМА ЦЕНТРАЛНА БАНКА ИЛИ ДА РЕШАВА ПРОБЛЕМИТЕ, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВА ТЯ. ЗА МАЛКИТЕ ИКОНОМИКИ, КОИТО СА В ГЕОГРАФСКА БЛИЗОСТ С ГОЛЯМАТА СТРАНА, ЧИЯТО ВАЛУТА ИЗПОЛЗВАТ ИЛИ СА ИЗЦЯЛО ИКОНОМИЧЕСКИ ДОМИНИРАНИ ОТ НЕЯ ПОРАДИ ИНВЕСТИЦИИ, ТУРИЗЪМ И ДР., ТАКАВА СИСТЕМА ИМА ЗДРАВ СМИСЪЛ.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАРИЧНАТА ЕДИНИЦА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ИМА НЯКОЛКО СЕРИОЗНИ НЕДОСТАТЪКА. СТРАНАТА Е ИЗЦЯЛО ЗАВИСИМА ОТ СТРАНАТА, ЧИЯТО ВАЛУТА Е ИЗБРАЛА ЗА РЕЗЕРВ В ПАРИЧНАТА СИ ПОЛИТИКА. МНОГО Е ЛЕСНО ЗА СТРАНА, ЧИЯТО ВАЛУТА СЕ ИЗПОЛЗВА, ДА СЕ АНГАЖИРА В ИКОНОМИЧЕСКА ВОЙНА СРЕЩУ ЗАВИСЕЩАТА ОТ ВАЛУТАТА Й ДЪРЖАВА. ДА ПРИПОМНИМ САМО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЩЕТИ, КОИТО САЩ НАНЕСОХА НА ИКОНОМИКАТА НА ПАНАМА. ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН САЩ ИМАХА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАНЕСАТ ТОЗИ ИКОНОМИЧЕСКИ УДАР, ЗАЩОТО ПАНАМЦИТЕ ИЗПОЛЗВАХА ЩАТСКИЯ ДОЛАР. ОСВЕН ТОВА МНОГО СТРАНИ ПОРАДИ НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ И В ИЗРАЗ НА СУВЕРЕНИТЕТА СИ ПРЕДПОЧИТАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ СОБСТВЕНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА. ИЗКЛЮЧЕНИЕТО МОЖЕ БИ ЩЕ ДОЙДЕ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ИСТИНСКИ МНОГОНАЦИОНАЛНИ ВАЛУТИ КАТО ЕКЮ ИЛИ СПЕЦИАЛНИТЕ ПРАВА ЗА ТИРАЖ /СПТ/. ЕКЮ, НА ОСНОВАТА НА ЦЕНИТЕ /Т.Е. СТОЙНОСТТА СЕ ФИКСИРА СПОРЕЛ СТОКОВАТА КОШНИЦА/ ИЛИ СПТ НА ОСНОВАТА НА ЦЕНИТЕ, ЕВЕНТУАЛНО МОЖЕ УСПЕШНО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ОСНОВНА СВЕТОВНА ВАЛУТА.

АКО БЪЛГАРИЯ РЕШИ ДА ИЗПОЛЗВА ВАЛУТАТА НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА, ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗБИРА МЕЖДУ ГЕРМАНСКАТА МАРКА, ЩАТСКИЯ ПОЛАР, ЕКЮТО ИЛИ СПТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ОТ ТЕЗИ ВАЛУТИ ПОДЧИНЯВА БЪЛГАРИЯ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ, Т.Е. НА ГЕРМАНСКАТА ФЕДЕРАЛНА БАНКА ИЛИ ФЕДЕРАЛНАТА БАНКА НА САЩ ИЛИ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ, ФОРМИРАТ ЕКЮТО ИЛИ СПТ. ТЕЗИ ЧЕТИРИ АЛТЕРНАТИВНИ ВАЛУТИ СА ОЧЕВИДНО ПО-ДОБРИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ, НО НИКОЯ ОТ ТЯХ НЕ Е АБСОЛЮТНО СТАБИЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕНАТА СИ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ТРЯБВА ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ КАКТО ПРИ РАЗГЛЕДАНИТЕ ПО-ГОРЕ СИСТЕМИ, ТАКА И ТУК НИКАКВА ЧУЖДА ВАЛУТА НЕ МОЖЕ ЛА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА КАТО НАЦИОНАЛНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА, ДОКАТО БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА НЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ИСТИНСКА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА СЪС СВОБОДНИ ЦЕНИ И ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЯКОЯ ОТ ТЕЗИ ВАЛУТИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА ЩЕ ГО ПОДПОМОГНЕ И ЩЕ СМЕКЧИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТРУДНОСТИ. ВЕЧЕ НЯМА ПРИЧИНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДА СЕ ЗАБРАНЯВА ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ ВЪВ ВСЯКА ЧУЖДА ВАЛУТА, КОЯТО ПОЖЕЛАЯТ И ДА Я ПРИТЕЖАВАТ КАКТО В БРОЙ, ТАКА И НА ВЛОГ В БЪЛГАРСКИ ИЛИ ЧУЖДИ БАНКИ. ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТАКАВА ВАЛУТНА СВОБОДА ЩЕ ПОЗВОЛИ НА МНОГО БЪЛГАРИ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ПО ВРЕМЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕХОД.

ВАЖНО Е СЪЩО ТАКА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА УСТОИ НА ОПИТИТЕ ДА СЕ УСТАНОВИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ В ЧУЖДА ВАЛУТА, ДОРИ И ВЪРХУ МАЛКОТО ГРУПИ СТОКИ, ВЪРХУ КОИТО ЦЕНОВИЯТ КОНТРОЛ В ЛЕВА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПАЗИ ПРЕЗ ЧАСТ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД. В УСЛОВИЯТА НА ВАЛУТНА СВОБОДА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩE ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ХОРАТА ДА ПРЕХВЪРЛЯТ СРЕДСТВА И ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ В ЧУЖДА ВАЛУТА. ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЧУЖДИТЕ ВАЛУТИ ТРЯБВА ДА СТАНАТ ЗAKОHHО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, НИТО ПЪК ЧЕ ТО ТРЯБВА ДА ПЛАЩА В ДРУГИ ВАЛУТИ, ОСВЕН В ЛЕВА. СВОБОДНОТО ОБРАЩЕНИЕ НА ЧУЖДИ ВАЛУТИ БЕЗ НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАКТИКА ЩЕ СЪЗДАДЕ КОНВЕРТИРУЕМОСТ.  ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ЧАСТНИ ЗАКОННИ ПАЗАРИ ЗА ОБМЯНА НА ВАЛУТА, КОИТО САМО ЩЕ ПОДПОМОГНАТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ ВАЛУТНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ДЪРЖАВАТА СА ИЗЧЕРПАНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 5 МАЙ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
У С Т Р О Й С Т В О
ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ

ЧЛ.18.1. ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕДИНИЦИ НА СЪЮЗА СА КЛУБОВЕТЕ, ДРУЖЕСТВАТА И КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ.

2. ВИСШИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА СА ОБЩОТО И ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ И КОНФЕРЕНЦИЯТА.

ЧЛ. 19.1. КЛУБОВЕТЕ СА ПОДЕЛЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА НА СЪЮЗА. ТЕ СЕ ИЗГРАЖДАТ И ОБЕДИНЯВАТ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА СПОРЕД ТЕХНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И НАСОЧЕНОСТ В РАБОТАТА С ДЕЦАТА.

2. КЛУБОВЕТЕ СЪДЕЙСТВАТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА В РАБОТАТА С ДЕЦАТА И ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА
ИНИЦИАТИВА НА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В РАБОТАТА И ЗАКРИЛАТА НА ДЕЦАТА.

3. КЛУБОВЕТЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОЙТО СЕ ИЗБИРА НА СЪБРАНИЕ ОТ СЪСТАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА.

ЧЛ.20.1. ДРУЖЕСТВАТА СА ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЕДИНИЦИ НА СЪЮЗА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ ВЪВ ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЯСТО, В КОЕТО ИМА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА.

2. ДРУЖЕСТВАТА ОБЕДИНЯВАТ ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА И СА АВТОНОМНИ В ДЕЙСТВИЯТА СИ НА СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ, КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

3. ДРУЖЕСТВАТА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН КВОРУМ 50 ПЛЮС 1 ОТ СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА.

4. ДРУЖЕСТВАТА ИЗЛЪЧВАТ СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ В ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И ПОСОЧВАТ СВОИ ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА /ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ/ НА СЪЮЗА.

5. ВСЯКО ДРУЖЕСТВО ИЗБИРА С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН КВОРУМ 3/4 СВОЕ РЪКОВОДСТВО, В КОЕТО СЕ ВКЛЮЧВАТ КАТО МИНИМУМ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И КАСИЕР, С МАНДАТ С ТОЗИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА. ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КЛУБА МОГАТ ДА БЪДАТ СМЕНЯВАНИ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА ИМ.

6. ВИСШ ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЕ СВИКВА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 1/10 ОТ ВСИЧКИ НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ, ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОИМЕННО УВЕДОМЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА ПРОЕКТОДНЕВНИЯ РЕД СЕДЕМ ДНИ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕТО.

7. РЪКОВОДСТВОТО ОРГАНИЗИРА И КОНТРОЛИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИЕТИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО РЕШЕНИЯ, КАТО СЕ ОТЧИТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИН ПЪТ НА ШЕСТ МЕСЕЦА.

ЧЛ.21.1. КЛУБЪТ МОЖЕ ДА ВЛИЗА В ПРЕКИ ВРЪЗКИ С НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

2. ДРУЖЕСТВОТО ИЗУЧАВА И ОПРЕДЕЛЯ ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЦАТА И ДЕТСТВОТО ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА И СЕЛОТО; ОБЕДИНЯВА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ СЪС И ЗА ДЕЦАТА; ЗАЩИТАВА ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ - ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА; ПРОВЕЖДА КОНКРЕТНИ ИНИЦИАТИВИ СЪС И ЗА ДЕЦАТА; ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ БАЗАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА; ПРИВЛИЧА СПОНСОРИ И ДАРИТЕЛИ; ОСИГУРЯВА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ОБЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ; ПРАВИ КАДРОВА, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА РАБОТА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА; ПОДПОМАГА И РАЗВИВА ДЕЙНОСТТА НА ИЗГРАДЕНИТЕ КЪМ НЕГО КЛУБОВЕ; ВЛИЗА В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ В НАСЕЛЕНОТО МЯСТО С ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ - ДЕЦАТА.

ЧЛ.22.1. КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ ЗА КООРДИНИРАЩИ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПО ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА С ДЕЦАТА НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ /ОБЩИНА/, КАТО НЯМАТ РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ.

2. В СЪСТАВА ИМ УЧАСТВА ПО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ВСЯКО ДРУЖЕСТВО С МАНДАТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЪЮЗА, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 3 ГОДИНИ.

3. ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО С НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

4. ИМАТ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.

5. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ОТ СВОЯ СЪСТАВ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОИТО РАБОТЯТ НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА.

6. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ПРИВЛЕЧЕ НА ЩАТ ИЛИ ХОНОРАР СЕКРЕТАР-КАСИЕР И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТНИЦИ, АКО РАЗПОЛАГА СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ТАЗИ ЦЕЛ. СЕКРЕТАР-КАСИЕРЪТ Е МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ И ОТГОВАРЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯТА, ИМУЩЕСТВОТО И СРЕДСТВАТА НА СЪЮЗА.

ЧЛ.23. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ОСЪЩЕСТВЯВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОКАЗВА МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ НА ДРУЖЕСТВАТА И КЛУБОВЕТЕ КЪМ ТЯХ; ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА; СЪДЕЙСТВА ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БАЗА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА; ПОСТАВЯ НА ВНИМАНИЕТО НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА И ДЕТСТВОТО; ОТСТОЯВА И ЗАЩИТАВА ПРАВАТА И ВИСШИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА; ОКАЗВА ПРАКТИЧЕСКА ПОМОЩ НА ДЕЦАТА ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ В ДОБРОВОЛНИ СДРУЖЕНИЯ И ОБЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ; ОРГАНИЗИРА ОБМЯНА НА ОПИТ И ПОВИШАВА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ СЪС И ЗА ДЕЦАТА; СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА; ПОДДЪРЖА КОНТАКТИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА.

ЧЛ.24. КЛУБОВЕТЕ И КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ПОЛЗВАТ КАТО МЕТОДИЧЕСКА БАЗА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА, УЧЕБНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ПО ИНТЕРЕСИ, СТАНЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО, ШКОЛИТЕ ПО ИЗКУСТВА И СПОРТ, ЛАГЕРИ ЗА ОТДИХ, ЧИТАЛИЩА, КУЛТУРНИ ДОМОВЕ, КВАРТАЛНИ ПЛОЩАДКИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ИГРИ, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА, ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ, СПЕЦИАЛНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДЕТСКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ, ЗДРАВНО-ЛЕЧЕБНИ И ЗАКАЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:37:01    04-01-1991