4 ноември 1992

София, 4 ноември 1992 година
        Брой 217 /747/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ.

 

1. В основата на възникналата в страната ни политическа криза стоят две причини:

а) икономическата политика на групата на 39-имата и на нейното бивше правителство, водеща страната към задълбочаване на икономическите проблеми и към нарастване ка социалното напрежение;

б) недемократичното мислене и поведение на управляващата политическа сила, влизаща в конфликт с въжделенията на обществеността за окончателна раздяла с т.нар. "комунистически стил и метод на ръководство".

2. Изход от създадената обстановка е възможен единствено при отстраняването и на двете посочени причини, като за целта:

а) в икономиката да се изостави монетарният модел и да се акцентира върху производството и възстановяването на вътрешния и на традиционните за страната външни пазари. Наложително е стартирането и неотклонното провеждане на втората фаза на икономическата реформа, като се изключи категорично каквото и да е разграбване на национално имущество.

Ние сме за икономическа реформа с допустима социална цена, поддържана от болшинството от българските граждани. Задължително е новото правителство да действа в изпълнение на приета от Народното събрание и широко разгласена сред обществеността негова програма, а дейността му да се провежда в условията на пълна гласност;

б) изпълнителната власт в страната трябва безусловно, да гарантира стриктно спазване на конституцията и да осигурява независимостта на трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна. Правомощията на институциите парламент, президент и правителство и техните взаимоотношения да се определят единствено на базата на основния закон на страната; никоя политическа сила или група не може авторитарно да управлява тези институции.

Ние сме за диалог и търсене на разбирателство между демократичните политически сили - парламентарни и без парламентарно присъствие.

3. БСДП ще подкрепи в страната и във външен план само такова правителство на СДС, подкрепено от ДПС, чиято политика и действия отговарят на изложените по-горе условия, като в диалог бъдат намерени рационални социално приемливи решения, конкретизиращи провеждането на икономическата реформа. При това положение ние сме готови да поемем своята отговорност и да участваме в такова правителство.

4. Всякакви други политически комбинации с псевдо или полудемократична политика за нас са неприемливи.

София, 3 ноември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА”, АДРЕСИРАН ДО ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДО ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС.


ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
КОЛЕГИ И СЪЮЗНИЦИ,

Съюзът на демократичните сили (СДС) изживява най-драматичния момент от тригодишната история на своето съществуване.

След изживяното бламиране в парламента, преди да обявим новото правителство на СДС, ние би трябвало да си зададем въпроса как се стигна дотук. Защо само една година след съставянето му първото некомунистическо правителство на България, правителството на СДС, трябваше да си отиде, атакувано предимно от многобройни коалиционни, парламентарни и традиционни съюзници?

Ние никога не забравяме, че са налице обективни обстоятелства, присъщи на всички страни от Източна Европа, които скъсаха с комунизма. Наследството на комунистическия режим в България е особено тежко и неминуемо дава силно отражение върху дейността на правителството.

Но нито тежкото комунистическо наследство, нито присъствието на партия като БСП в политическия живот на страната могат да се отнесат към основните причини, довели до парламентарния вот на недоверие, тъй като коалицията дойде на власт именно за да отстрани неблагоприятните последици от комунистическото управление и да неутрализира евентуалната съпротива на БСП за осъществяването на реформационната програма на СДС.

Дошло е времето да погледнем истината в очите и да потърсим причините в самите себе си. Време е да видим собствените си грешки и пропуски, да ги осъзнаем и да се коригираме. Защото търсенето на врагове в собствените редици и извън тях - в синдикатите, в парламентарната коалиция и в президентството, не може да ни послужи като обяснение и оправдание за развитието на последните събития, които ни засегнаха особено болезнено.

Движение "Гражданска инициатива" като основател и организатор на СДС не само че изпитва огромна загриженост за състоянието на съюза и отношенията в него, но и не може да се отрече от отговорността за съдбата както на правителството на СДС, така и на провеждането на реформата в България.

При внимателно наблюдение и анализиране на дейността на СДС и събитията в периода на едногодишния живот на правителството на г-н Димитров ние заявяваме, че сме недоволни и несъгласни с провежданата политика на това правителство. Движение "Гражданска инициатива" констатира, че предизборната платформа на СДС не се изпълнява в основни нейни пунктове; от първите дни на своето съществуване правителството се обви в мълчание и дезинформация; социалните проблеми на обществото лекомислено се представят за популистки искания; безработицата расте, а производството спада. В същото време контролът на държавата върху средствата за производство се засилва, а основни фактори за стабилизиране на стопанството като дребната и средната частна инициатива биват преднамерено препятствани в своето развитие. Стопанството се намира в хаос, който неудържимо се засилва от действията на некомпетентни и безотговорни представители на изпълнителната власт. Безкрайните вътрешни борби за елиминиране, отстраняване, "отлюспване" и "замразяване", непрекъснатите интриги и афери в правителствените среди са характерните симптоми на късогледа, инфантилна политика на фаворизирането на персонални, съсловни, партийни интереси и поставянето им в приоритет пред основните национални и обществени интереси. При тези обстоятелства самоубийствена грешка беше от страна на правителството на г-н Димитров да провежда политика на конфронтиране със синдикатите, Движението за права и свободи, средствата за масова информация и президентската институция. Цялостната политика на това правителство и на редица членове на Националния координационен съвет (НКС), както и на парламентарната група на СДС ни карат да смятаме, че се касае не за допускане на грешки поради неопитност, а за система от координирани действия за овладяване на държавната власт от лица и партийни ръководства от СДС.

От политическо средство на нацията за извършване на глобалните демократични промени СДС постепенно, но сигурно се превръща в партия на клиентелата, която все повече стеснява своята социална база, обръща гръб на предизборната си програма и препятства развитието на демократичните процеси у нас.

Движение "Гражданска инициатива" счита, че при съставянето на новия кабинет СДС трябва да вземе предвид гореизложеното и да предаде ново демократическо съдържание на дейността му.

Необходимо е СДС да обяви правителство на националната консолидация, което при представянето си в парламента да изложи ясна програма за своите действия по основните приоритети на преминаването от посттоталитарно към демократично общество.

Тези приоритети според нас са: ускорено провеждане на т.нар. обществена приватизация; рационализиране и ускоряване на действията по връщане на земята; законодателни гаранции за развитието на частната инициатива, като естествен субект на обособяването на нормални пазарни отношения, стабилизирането на производството и пазара; социална политика, насочена към осигуряване и гарантиране на екзистенцминимума на социално застрашените обществени слоеве.

При такава програма едно ново правителство на СДС би могло да получи както парламентарна, така и широка обществена подкрепа за своята дейност.

СДС няма право в сегашния отговорен период от своето съществуване да се отказва под никакъв предлог от предначертаната си мисия на извършител на основните демократични промени в България.

Движение "Гражданска инициатива" предупреждава, че всяко друго правителство на СДС, лишено от платформа за национална консолидация, твърде скоро отново би се озовало в положението на правителството на г-н Димитров.

София, 1 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КРИЗА В СТРАНАТА. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз (ИС на НПС) обсъди политическата обстановка в страната след създалата се правителствена криза, произлязла след гласуване вота на доверие на правителствения екип на г-н Филип Димитров.

В страната, според изявления на лидерите на политическите партии в парламента и извън него, има национален консенсус по това, че Съюзът на демократичните сили (СДС) трябва да управлява. Нормално е СДС да бъде оставен да състави нов правителствен екип. Световна практика е шефът на парламентарната коалиция, имаща парламентарно най-много свои депутати, да състави правителствения екип.

ИС на НПС счита, че с оглед запазване целостта на СДС председателят на Националния координационен съвет (НКС) на СДС да предложи министерски екип пред парламента.

Ние сме за радикално обновяване на състава на правителството и да се направи подбор на министри, споделящи позицията, че е необходимо усилване на социалната политика, както и да са решителни и по-твърди в действията си при смяната на тоталитарната система.

Ние сме убедени, че такова правителство може да работи само, ако има необходимата поддръжка от мнозинство в парламента. Без категорична поддръжка на необходимото мнозинство в Народното събрание силно правителство не може да има. Ако е недостижима възможността от създаване на мнозинство в парламента, подкрепяща едно такова силно правителство на СДС, то въпроса за това, кой да управлява в тази страна, ще реши българският народ със свой вот в едни общи парламентарни избори. НПС ще застане твърдо в тях за спечелването им от СДС.

Странно е за нас, че предизборната програма на СДС се подкрепя от почти всички парламентарни и извънпарламентарни сили, както и от лявоориентиралите се синдикати - КТ "Подкрепа” и КНСБ. Но това са само думи, а реални действия никой от тях не е предприел, освен многобройните недобре обмислени и ненавременни стачки от синдикалната асоциация "КТ - КНСБ”.

НПС досега твърдо и последователно е отстоявал позицията си в подкрепа на правителството на СДС и е бил разумен коректив в неговите действия в социалната му политика. Ние считаме, че в този момент на радикална смяна на тоталитарната система са необходими разумни отстъпки от страна на синдикатите.

НПС твърдо и на дело ще подкрепи следващото силно и работещо правителство на СДС.

София, 2 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ ОТ СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ПОВОД НА ЕСКАЛАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА.


Ескалацията на политическата криза у нас през последните дни доказва за пореден път, че в ход е грижливо подготвян от дълго време опит за реванш от страна на комунистическата партия и всички сили и среди, пряко или косвено свързани със структурите на комунистическата държава и с действията на "бившата" Държавна сигурност и КГБ.

След изборната си победа през октомври 1991 г. Съюзът на демократичните сили предприе поредица от мерки, пряко насочени срещу властта на червената олигархия у нас и за възстановяване на частнособственическия характер на българското стопанство. Пораженията върху нашата икономика, резултат от близо половинвековното управление на БКП обаче, бяха толкова сериозни, че каквито и да бяха възстановителните мерки, те още за значителен период от време щяха да носят палиативен характер и не можеха да се отразят пряко и положително върху жизненото равнище на населението.

Независимо от това активната парламентарна дейност и политиката на правителството на г-н Ф. Димитров започнаха да носят своите първи резултати. Оживява се търговията в страната, забелязва се стабилизиране на банковата дейност и курса на българския лев спрямо основните валути, прави първите си трудни стъпки аграрната реформа, на старт излиза процесът на приватизация на икономиката. За по-малко от една година валутният резерв на страната надхвърли един и половина милиарда долара. На пръв поглед скромните резултати стават значими, ако съпоставим възстановителния процес с мащабите на нашата икономика и с одържавените й на сто процента средства за производство, сравним с едногодишните резултати в следхитлеристка Германия или с подобните резултати в Испания след Франко.

Ако към икономическите промени прибавим и действията на демократичното българско правителство за преодоляване на надстроечните комунистически държавни структури, ще можем да си обясним яростната съпротива, която тази политика среща от страна на БСП (БКП) и на всички юридически и физически лица - от така наречените леви и центристки сили до президента на републиката - идейно и политически свързани с комунистическата партия, държава и система.

В тези решителни за нацията дни ние изразяваме нашата морална и политическа подкрепа на Съюза на демократичните сили и на неговата политика. Ние апелираме за национална консолидация на всички антикомунистически сили, борещи се за демокрация в България, за създаване на обществена непримиримост към опитите за комунистическа реставрация.

София, 31 октомври 1992 г.

ПОДПИСАЛИ:
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ - Атанас Николов
КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ - Иван Едисонов
ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - Иван Георгиев
ПАРТИЯ НА ТРУДА - Иван Велков
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ - Иван Амбарев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА СЪСТОЯЛИЯ СЕ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС, ЗА НАПРАВЕНИТЕ АНАЛИЗИ И ЗА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ.


Извънредният конгрес на Либерално-демократическата партия (ЛДП) се проведе на 31 октомври и 1 ноември 1992 г. в гр. Етрополе, свикан по искане на 1/3 от регионалните партийни организации в страната. На форума присъстваха представители от 32 местни структури и представители на партийните организации от Италия и Франция, както и гости от партиите в Българския демократичен център (БДЦ).

Конгресът бе открит с доклад за дейността на ЛДП в периода от създаването й през 1989 г. до днес, изнесен от председателя Веселин Кошев. В него беше направен обстоен анализ на политическата обстановка у нас, характеризираща се с кризата на властта на управляващите от СДС и с опита за налагане на двуполюсен политически модел от властимащите СДС (движение) и БСП (к), както и мястото на ЛДП в политическия живот на страната. В доклада ясно бе изразено становището на Централното ръководство, че центристката линия на ЛДП за присъединяване към БДЦ е единствено правилна и тя няма алтернатива.

В разискванията по доклада се затвърди общото мнение на делегатите, че поетият курс от ЛДП е политически верен и че партията ще бъде лоялен съюзник в Българския демократичен център. Изказа се подкрепа на обединителните тенденции в БДЦ, а либералдемократите ще дават своя принос за изграждането на силни структури на центъра.

В доклада си председателят на Младежкия съюз на ЛДП (МСЛДП) Пламен Александров заяви пълната подкрепа на младите либералдемократи за линията на ЛДП и съобщи за създаването на Младежка либерална конфедерация на основата на либералните партии и формации в БДЦ.

В по-нататъшната си работа конгресът прие решения за:

- промяна и допълнение на Устава на ЛДП;

- проведе се избор за централно ръководство и бе одобрен единодушно следният му състав: Веселин Кошев - председател на ЛДП, Симеон Лозанов (председател на Градската организация (ГО) - Русе) и Иван Лютаков - заместник-председатели, Недялко Вълков - политически секретар, и членове - д-р Анатоли Дуковски, Пламен Александров, Димитър Иванов (председател ГО - Пловдив), за кандидат-членове - Жана Димитрова и Албена Иванова;

- беше предложено съставянето на Национален политически съвет към ЛДП, в който съвместно с централното ръководство конгресът избра следните негови членове: Валентин Церовски (заместник-председател на БДЦ), Любомир Стефанов (Национален координатор на БДЦ), Вяра Ганчева, Катерина Димова (председател ГО - Ракитово), Кирил Дренчев (председател ГО - Бургас), Петър Димитров (председател ГО - Златица), Валентин Димов (председател ГО - Хасково) и Спартак Паскалевски;

- бе възложено на новоизбраното ръководство и на новоучредения Национален политически съвет да започнат предварителни консултации по създаването на Либерална конфедерация. Аргументирано бе защитено становището, че са налице необходимите условия бъдещата Либерална конфедерация да обедини истинските либерални партии в една политическа сила. Като част от тези намерения бяха посочени фактите, че се водят предварителни консултации и принципни разговори с партия Либерали, партия "Национална демокрация" и че в новоучреденият Национален политически съвет са ангажирани такива сериозни политически фигури (без да се налага тяхното партийно присъствие в ЛДП) като Валентин Церовски, Любомир Стефанов и Вяра Ганчева;

- по предложение на МСЛДП за фракционерска дейност, уронваща престижа на ЛДП като лоялен съюзник в БДЦ и за действия, инспирирани от крайнодесни мръсносини сили, насочени срещу центристката линия на ЛДП, конгресът реши: изключва от редовете на ЛДП Стефан Карастоянов, Борислав Димитров и Петьо Николов.

В работата на конгреса взеха участие гости от БДЦ: Петко Симеонов - председател на БДЦ, Димитър Арнаудов - председател на партия "Национална демокрация”, Стелиян Стойчев - говорител на БДЦ и член на ръководството на Демократическа партия - Консервативен сговор, Светлана Шаренкова и Еленко Божков - членове на ръководството на партия Либерали, тричленна делегация на Зелената партия, водена от Николай Дюлгеров - член на ръководството й, Емил Георгиев - председател на БДЦ - Хасково, и др. В техните изказвания беше изразено задоволство от работата на ЛДП и активната й дейност в БДЦ, беше анализирана политическата ситуация и определени насоките на развитие на Българския демократичен център.

Конгресът прие насоките за бъдещата дейност на ЛДП като основни принципи:

- ЛДП като наследник на либералните традиции у нас и в Европа ще води своята политика на основите на либерализма и неолиберализма.

- Центристката линия на ЛДП няма алтернатива. ЛДП е за тясно сътрудничество в БДЦ и партиите от политическия център.

- ЛДП ще подкрепя и работи за осъществяването на нова центристка политическа и икономическа програма, насочена срещу двуполюсния модел, наложен днес от властимащите, която да се реализира във властта.

- ЛДП си поставя за цел изграждането на здрави коалиционни структури на БДЦ в цялата страна и широкото разпространение на центристките идеи сред всички социални слоеве.

- Националният политически съвет да изработи далечната стратегия на ЛДП и да привлече високоуважавани професионалисти в своите редове.

- ЛДП ще вземе дейно участие като съюзник в работата на предстоящата Национална конференция на БДЦ.

- ЛДП ще търси подходящи кандидатури от страна на наши членове и симпатизанти за общински съветници, кметове, Народно събрание - изборите се приближават с всеки изминат ден.

- Подготовка за щатна работа на наши специалисти и членове в структурите на БДЦ и бъдещата Либерална партия.

- ЛДП подкрепя създаването на Младежка либерална конфедерация като път за единение на либералните и центристките структури в БДЦ.

- ЛДП е за координиране на сътрудничеството ни по места с представителите на партия Либерали и партия "Национална демокрация".

- ЛДП е за разширяване на сътрудничеството със сродни партии и организации от Европа и от света и за пълно присъединяване към Либералния интернационал и ЕЛДР.

По общо мнение на делегати и гости конгресът на ЛДП бе оценен като важна крачка към утвърждаването на либералните идеи в страната и посочи пътя за реализиране на либералните и неолибералните ценности в изграждането на ново гражданско общество в България.

Конгресът протече в спокойна и делова атмосфера и премина под мотото "Заслужаваме една по-добра България! Една либерално-демократична България!"

Това беше един хубав уикенд за първата българска либерална партия, създадена след 10 ноември 1989 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧНАЛИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

От Ваши изявления от радиото и телевизията и други информационни средства научихме, че във връзка с политическата криза в страната ни започвате преговори и с извънпарламентарните политически сили.

До този момент нашата партия - Българската демократическа партия за европейски и световни щати (БДПЕСЩ), не е получила покана от страна на президентството.

Редно е да водите преговори и разговори с всички РЕГИСТРИРАНИ ОТ СЪДА ПАРТИИ, за да може да чуете всички мнения и всички становища по важни за България въпроси. Това ще бъде не само в духа на Вашите изявления, но и с демократичните начала, въз основа на които се изгражда съвременна България.

Обръщайки се към Вас, очакваме Вашата покана до нас за разговори.

София, 2 ноември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДПЕСЩ: Ив. Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 31 ОКТОМВРИ 1992 Г.


Конфедеративният съвет на Българската офицерска легия (КС на БОЛ) "Раковски" одобрява със забележки дейността на ръководството през изтеклите два месеца. До обсъждането на проектите за Закон за отбраната и Въоръжените сили (ВС) във Висшия военен съвет Конфедеративният съвет налага мораториум върху изявленията на легисти по закона.

Ръководството на легията споделя тревогите на българското офицерство от нарастващата несигурност, социално и политическо напрежение във войската, полицията и органите за сигурност, породени от изострянето на отношенията между Министерството на отбраната и Генералния щаб (МО и ГЩ), между ръководството на МВР и Службите за сигурност, както и от опитите да се политизират армията и полицията, да се привлекат в политическите борби отделни военнослужещи и структури на сигурността.

Безпокои ни фактът, че политически кръгове флиртуват с висшия команден състав на армията и полицията, изразяват амбиции да го противопоставят на върховния главнокомандващ - президента на Република България. Напомняме им, че президентът олицетворява не само единството на нацията, но и единството на Въоръжените сили. Противопоставяме се на всички опити да бъдат преследвани достойни български офицери само за това, че защитават национални интереси.

Конфедеративният съвет апелира към парламента, президента и правителството да сторят всичко необходимо за спасяване на военната промишленост, за приемане на справедливите изисквания на синдикатите от Военнопромишления комплекс (ВПК). Оцеляването на военната промишленост е пряко свързано с отбранителната способност на страната. Настояваме да бъде потърсена съдебна отговорност от лицата, виновни за сегашното състояние на военната промишленост.

Информираме българската общественост, че опитите да бъде дискредитирана, разцепена и унищожена Легия "Раковски" не престават вече две години. Сега е в ход операция за създаване на промонархическа офицерска организация, която да бъде противопоставена на Легия "Раковски". Подчертаваме твърдата си решимост, въпреки натиска, да отстояваме с всички законни средства своите и на останалите граждани с пагони интереси, да не допуснем разбиването на първата професионална независима организация на българското офицерство.

Готови сме с експертни групи да подпомагаме парламентарни и извънпарламентарни сили по въпроси на националната сигурност и реформата във Въоръжените сили и МВР.

Харманли, 31 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОЛ "РАКОВСКИ": майор Гочев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ, КОИТО ПРИЕМАТ ПРИНЦИПИТЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА.


На 31 октомври 1992 година, събота, в град София се състоя учредително събрание за създаване на обществена организация на жените, приемащи основните ценности и принципи на социалната демокрация. Събранието беше свикано от инициативен комитет и участваха около 50 жени от цялата страна.

Бяха разгледани, обсъдени и приети Устав и Програма на организацията. Участничките бяха единодушни, че главната задача на обществената женска организация ще бъде да предложи форум на идеите и инициативите на жените, да засили тяхната увереност, да разшири познанията им и да направи участието им в обществения и политически живот на страната по-пълноценно.

Женската организация си поставя следните цели:

1. Осъществяване на основните принципи на социалната демокрация, залегнали в програмата й.

2. Изразяване и защита на специфичните интереси на жените в обществото.

3. Предоставяне на възможности за изява на интелектуалния творчески потенциал на жените и на социалната им ангажираност.

4. Предоставяне на юридическа, финансова и друга помощ за жените.

Организацията ще осъществява своята дейност в сътрудничество с наши и международни демократични организации в името на защитата на законните права на жените. Членовете на организацията ще положат усилия за осъществяване на истинска равнопоставеност на жените във всички области на живота.

За председател е избрана Дора Москова.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ - КИЛИФАРЕВО, ПО ПОВОД СТАНАЛИ ТРАГИЧНИ ИНЦИДЕНТИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас, от името на измъченото население на един забравен и обречен град, с вопъл за помощ.

Потресени от последните две тежки катастрофи, нанесли не само огромни материални щети, но отнели два свидни човешки живота, от името на три хиляди потенциални жертви и след като чашата на търпението преля от денонощния автомобилен тероризъм, ние най-решително издигаме глас на протест.

Причината за всички бедствия е преминаващият през централната част на Килифарево, с недопустим наклон и дължина, 1800 метра републикански път И-55, свързващ не само Северна с Южна България, но и осъществяващ трафика между Европа и Азия предвид на промените в политическата обстановка в бивша Югославия.

В подкрепа на гореизложеното поднасяме на вашето внимание печалните резултати от автомобилния вандализъм през последните пет години:
- убити - петима граждани;
- ранени - петнадесет граждани;
- жилищни сгради - изцяло разрушени - една
- полуразрушени - една
- с нанесени щети - двадесет и три;
- повредени комуникации - електрически стълбове, електрически, телефонни, РТВ линии; тротоари, декоративни цветарници и дървета;
- щети на превозни средства, участвали в произшествията.

Особено силно безпокойство предизвикаха последните две автопроизшествия на ТИР-ове с турска регистрация, които разляха токсични и леснозапалими вещества и поставиха под реална заплаха живота и здравето на населението.

Жесток бич за живеещите по трасето на републиканския път е превишаването на максимално допустимите норми за шум и замърсеност.

Постоянният стрес и несигурността, които владеят обществеността, причиняват неизмерими морални щети.

Погребението на трагично загиналия петнадесетгодишен младеж предизвика спонтанна, бурна и масова протестна акция, при която бе блокиран за четири часа печално известният пътен участък.

Ръководени от гореизложените факти и аргументи и вземайки предвид исканията на калифаревското гражданство след спонтанно проведената протестна акция, жива верига и последвалия митинг, ние най-решително

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

1. Няма да допуснем и не желаем повече да бъдем потенциални жертви и заложници на този опасен пътен участък.

2. Най-решително настояваме тежкотоварният трафик да бъде изведен извън пределите на град Килифарево.

3. Незабавно да започнат действия по реализирането на дълго отлагания обект "Обходен път II-55 - вариант, град Килифарево от км. 4 + 300 до км. 8 + 237", за който има изготвен работен проект.

4. Настояваме за ефикасна пътна маркировка и действен перманентен контрол от органите на КАТ.

Обладани от чувство на отговорност, най-решително декларираме, че при неизпълнение на горепосочените искания ще продължим да поддържаме постоянна готовност за протестни акции и ефективно блокиране на невралгичния пътен участък.

Килифарево, 2 ноември 1992 г.

ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:

Венцислав Цонев, инж. Стефан Стоицов, Благомир Бояновски, Денчо Райков, Радка Петрова, Михаил Михайлов - кмет

/Пресслужба "Куриер"/


11:30:26    
04.11.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!