4 февруари 1992

София, 4 февруари 1992 година
        Брои 24 (554)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ И НА ГРАЖДАНСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ НА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАЛКАНСКИ ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ.


Интеграционните процеси, които са в основата на бъдеща Обединена Европа, са реален шанс и повод за създаване на Асоциация на отделните нации, с цел да се защитят техните политически, икономически и културни интереси. Балканският регион като неразделна географска и политическа част от Европа има право и е задължен да участва активно и равноправно в тези процеси. Един от пътищата за тяхното осъществяване е формирането на Балкански либерален съюз. Това заключение, както и самата инициатива, бе в основата на подписания протокол-спогодба в София, Република България, на 11 декември 1991 год. между Гражданската либерална партия на Македония и нейния председател г-н Борис Гегай и председателя на Либерално-демократическата партия г-н Веселин Кошев. Въз основа на това споразумение между двете партии бе решено да бъде огласена следната Декларация:

I. Балканският либерален съюз е обединение на либерално-демократическите партии на Балканите на основата на политическо, икономическо и културно сътрудничество и взаимопомощ.

II. В програмата и статута на Балканския либерален съюз ще залегнат реалните и конкретни искания, както и отчетени интересите на отделните членки на съюза, като бъдат уважени техните политически, икономически и културни особености.

III. С подписването на Декларацията-предложение всяка отделна либерална партия се обвързва със задължението да участва активно в подготовката на Балканския либерален съюз, който ще се учреди в Скопие, Република Македония, в края на месец май.

IV. Изготвянето на окончателния текст на идейна програма на Учредителното събрание и статут на Балканския либерален съюз ще стане след консултации и равноправно участие на всички либерални партии, заявили своето участие за форума в Скопие.

V. Либералните партии, които проявяват интерес за участие и за получаване на допълнителна информация за създаването на Балкански либерален съюз, трябва да изпратят заявка за участие до домакините на учредителното събрание: Гражданската либерална партия на Македония, на адрес: ул. "Вениамин Мачуковски" N 5, ІІ/11,91 000 Скопие, Република Македония, телефон 0038 415 - 490.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ЕДИНЕН) И БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. Документът е внесен в Народното събрание.


II. Констатации

Съществените промени, които са извършени с проекта за изменение и които долуизброените партии НЕ ПРИЕМАТ, са следните:

1. Отпадането на ал. 2 от чл. 15, където съществуваше задължението "държавата да съдейства на политическите партии за предоставяне на помещения и други материални средства за осъществяване на тяхната дейност". Отпадането на тази алинея ще постави в привилегировано положение само партията, която упражнява държавната власт, докато опозицията не ще може да разчита дори на твърде условното досега съдействие на държавните органи за предоставяне на офиси или клубове.

2. Отпадането като законен източник на доходи на "доходите от стопанска дейност" и "субсидиите от държавния бюджет" (Чл.17 ал.1, т.3 и 4).

Предлаганата като възможност "издателска дейност, но...само съобразно нейните уставни цели и задачи" (параграф 5 от проекта, във връзка с чл.19 от ЗПП), е неясна и има възможност за субективно и тясно тълкуване.

Ограничаването на "субсидирането от държавния бюджет", което и без това от две години е ставало само за избори, съчетано със забраната за стопанска дейност, ще постави партиите фактически пред възможността да се издържат само от членски внос. Което, както на всички е известно, не е възможно. Не приемаме и също субсидирането да се ограничава само до броя на издигнатите кандидати. Ако с този текст се цели да не се разпилеят държавни средства от малки партии, то тексът явно не постига това, тъй като не е проблем дори за най-малката партия да разстави из цялата страна 240 кандидати.

3. Ликвидира се заложеният в закона характер на контрола върху имуществата на партиите, който от парламентарно-обществен се превръща само в парламентарен. По този начин окончателно само парламентарните партии (и то по-точно тази, която има мнозинство в парламента) поставят под контрол цялата политическа сфера.


II. Обща оценка

Проектът за Закон за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, с тези констатации, представлява най-тежкия удар срещу политическата демокрация у нас след 10 ноември 1989 год. Ограничавайки финансово и поставяйки под контрола само на господстващата партия всички останали партии, се нарушава грубо както конституционно гарантираната роля на тези организации като формиращи политическата воля на народа, така и представлява драстично нарушениена нормите на европейската демокрация. Долуизброените партии считат евентуалното приемане на проетозакона в този му вид като прелюдия към диктатура и тоталитаризъм.


II. Конкретни предложения

1. Да остане ал. 2 на Чл. 15 така, както е в закона. За по-голяма гаранция да се добавят и допълнителни алинеи 3 и 4.

Чл.15. (3) След провеждането на избори въз основа на резултатите за партиите и коалициите, Министерският съвет извършва преразпределение на помещенията, давани безвъзмездно или под наем за офиси на централните и на регионалните ръководства на партиите, а общините - на личната клубна база.

(4) Партиите са длъжни да използват предоставените им безвъзмездно или под наем помещения за офиси или клубове само по предназначението им. Ако подобни помещения се преотдават или ползват за стопански цели, те се отнемат от наемателите.

МОТИВИ: При ограничаването на стопанската дейност от партиите са необходими гаранции за поне минималното подпомагане от страна на държавата, а това са предоставяните помещения за канцеларии и клубове.

2. Вместо досегашния текст, който свежда субсидирането на партиите по време на избори в зависимост от депутатските места, както и вместо неудачното предложение размерът на субсидиите да се обвързва с издигнатите кандидати, да се въведе критерият спечелени гласове (така, както е в сега действащия избирателен закон).

Чл.18 Държавата субсидира политическите партии при провеждане на избори за представителни органи, както и дейността им в зависимост от спечелените гласове в рамките на определените за тази цел средства в държавния бюджет.

3. Вместо пълното отменяне на възможността за стопанска дейност и с оглед използването на налични фондове и ресурси, както и за подпомагане на финансовото им положение да се запазят ал. 1 и 2 на Чл.20, като се добави и алинея 3:

Чл.20. (3) На партиите се разрешават дейности в:

1. издателска и полиграфска дейност и услуги;
2. информационни, канцеларски и компютърни услуги;
3. производство на сувенирни изделия от хартия, метал, дърво, плат и пластмаса;.
4. транспортни услуги;
5. организиране на туристически пътувания и отдих, както и научни и културни мероприятия;
6. търговия с изделия по т.1,2 и 3.

МОТИВИ: По този начин ще се използват за умножаване на общественото богатство наличните фондове от печатници, компютри, ксерокси, коли и пр.техника, както и някои недвижими имоти - къщи, вили, общежития. Така ограничаването на стопанската дейност на партиите само в предлаганите по ал. 3 на чл.20 ще бъде "прозрачна" за обществото, а и партиите ще използват по-добре организационните и професионалните качества на своите специалисти.

4. Предлагаме запазване на обществено-парламентарния харатер на контрола върху стопанската дейност на партиите, кято се допълни Чл.21 с нова алинея 3 за начина, по който да се конституира този орган.

Чл.21. (3) Парламентарно-общественият орган към Народното събрание се конституира, като 1/2 от състава се избира измежду народните представители от самия парламент, а 1/2 се назначава от президента след консултации с представители на извънпарламентарните партии.

МОТИВИ: Така предлаганото допълнение ще изключи естествения стремеж на парламентарните партии да задушат конкурентите си.

I. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР
1. Алтернативно социалистическо обединение (АСО)-независими
2. Българска социалдемократическа партия
3. Демократическа партия
4. Демократическа партия - консервативен сговор
5. Зелена партия в България
6. Партия Либерали
7. Политически клуб "ЕКОГЛАСНОСТ"

ОРГ.СЕКРЕТАР НА БДЦ: С. Гайтанджиев

II. БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ (единен): Ц. Барев

III. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Л. Стоянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА КОМБИНАТА ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ".


Решението на Министерския съвет за Комбината за цветни метали "Димитър Благоев" връща проблема на равнището от преди правителството на г-н Луканов. То е открита гавра с населението на селата Куклен, Брезник, Долни воден, с разтревожената общественост от Пловдив, Асеновград и района. Хората искаха спиране на завода, чист въздух за децата си и чиста собствена земя, която да обработват.

Решението на правителството не е просто накърняване на интересите на тези хора, то е пряко нарушение на правото им да живеят в здравословна околна среда, гарантирано от Конституцията. Освен това правителството не е изпълнило изискванията на гл. IV и параграф 2 от Закона за опазване на околната среда и не е уведомило местното население за намеренията си, както разпорежда чл. 12, ал. 1 от същия закон. За стореното правителството отговаря по чл. 29 от закона за вреди, предизвикани от замърсяване на околната среда.

Предизборните обещания за възмездяване за отровената земя и разрушеното здраве на децата бяха тихомълком погребани.

Такова решение е достатъчно основание за оставка на министъра на околната среда, но той си трае, пази си службата с надеждата да промени закона, за да не отговаря за нищо.

Хората си гласуват, геноцидът продължава.

Нека всички сдружения "Екогласност" подкрепят протеста на хората от района на Комбината за цветни метали.

София, 30 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НС
"ЕКОГЛАСНОСТ": П. Слабаков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ЗА ЕКОЛОГО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СВИЩОВСКИЯ РАЙОН ПО ВЪПРОСА ЗА МОНТИРАНЕТО НА КОРПУСА НА РЕАКТОРА ЗА АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА - БЕЛЕНЕ.


Комитетът за еколого-икономическа защита на Свищовския район съобщава, че не е съгласен корпусът на реактора за Атомната електроцентрала - Белене нито да бъде разтоварен, нито да влиза в пристанището на Свищов или на Белене, дори и в качеството си на паметник на глупостта, както остроумно се изразяват политиците.

Най-малко гражданите на Свищов, които няколко години се борят срещу построяването на АЕЦ - Белене, заслужават такъв паметник, защото глупците, които той би символизирал, не са в нашия град.

След като АЕЦ - Белене няма да се строи, мястото на корпуса не е тук. Нека Министерския съвет да намери по-добро решение за стоварването му, за да не се превърне заедно с шлепа в летящия холандец между дунавските градове, отказващи да му дадат пристан.

Свищов, 27 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ПО ПОВОД ИСКАНЕТО НА ОСТАВКАТА НА МИНИСТРИТЕ КОСТОВ И ПУШКАРОВ.


УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТОВ И Г-Н ПУШКАРОВ,
УВАЖАЕМИ Г-ДА МИНИСТРИ,

Вашето време изтече. Българският трудов народ, стигнал до просяшка тояга, нито може повече да търпи, нито може повече да чака. Допуснахте три основни важни грешки, от които халът премина в хаос, а дереджето се прокъса...

Първа грешка: несъпоставимост на заплати и пенсии към инфлацията от началото до днес! Вашите помощи за пенсионерите са подигравка с възрастта им, подигравка с трудовия им живот!

Втора грешка: икономиката ни върви към упадък, ескалацията на напрежението е в своята точка на кипене. В момента няма производство, има търговия и спекула.

Трета грешка: реформата ви стартира само с високите цени. Спекулата я обяснявахте с дефицита, но...в момента се произвежда и олио, и масло (пример Костинброд - 9 лв/кг), но това не пречи на пазара олиото да бъде по 16, че и по 21 лв.

Не направихте нищо за тези, които произвеждат, лично те да получават средствата си, за да ги използват за по-добри технологии или заплати, а всъщност печели този, който прекупува и препродава!

И в крайна сметка грешките на господата Костов и Пушкаров са грешки на правителството на СДС, което беше избрано с 33 % вот на народа. Увеличиха се в непоносими цифри самоубийствата и физическите престъпления над мирни граждани.

Нашият синдикат пита:

Не счита ли правителството на СДС, че тази политика води страната към гибел, към вътрешна нестабилност и е политика на геноцид спрямо българския народ?

Долу, господа министри! Вслушайте се в нашият отрицателен вот: зад нас са пенсионери, студенти, служещи и безработни!

Дали ще издържите до март или до май, е въпрос на все по-голямата външна и вътрешна нестабилост на страната.

София, 30 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ИСКАНЕ ОСТАВКАТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ.


Днес, 30 януари 1992 г., Висшият духовен съвет на мюслюманското изповедание в България на свое заседание обсъди информация относно декларацията на група лица от Кърджали, излъчена по БТА от 28 януари 1992 г. и РЕШИ:

1. Оказва пълен вот на доверие на главния мюфтия д-р Н. Генджев.

2. Подкрепя декларацията на главния мюфтия д-р хаджи Недим Хафъз Ибрахим Генджев, разпратена по средствата за масова информация и отпечатана във в. "Факс" на 30 януари 1992 г.

3. Обръщаме се към всички имами и мюслюмани в страната: Братя, нас пак ни разделят, за да ни бият по-лесно. Депутатите от Движението за права и свободи Ремзи Осман и Хюсеин Карамолла са послушни слуги на дякон Христофор Събев и искат да разрушат всичко, което е направено от Главното мюфтийство.

4. Обръщаме се към Народното събрание, президента и правителството да ни съдействат и да не допускат намеса на Движението за права и свободи във вътрешните работи на изповеданието.

София, 30 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА "ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНАТА СВОБОДА" (ЧАСТ ТРЕТА) НА ХРИСТИЯН-НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ (БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР), ПРИЕТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 1991 ГОДИНА.


III. Социалното пазарно стопанство - стратегическа цел на икономическата реформа в България

БХДП(ц) Е ЗА ТАКАВА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, КОЯТО ДА ДОВЕДЕ ДО ВЪЗНИКВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА СОЦИАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ОТ ТИПА НА ГЕРМАНСКОТО. Постигането на тази цел изисква ясна концепция, компетентни действия, разбиране и широка поддръжка от всички слоеве на обществото. В името на всеобщото благоденствие БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ СА ГОТОВИ ДА СЪТРУДНИЧАТ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, СЪЗНАВАЩИ ИСТОРИЧЕСКАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОНСОЛИДАЦИЯ ОКОЛО КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНА ПАЗАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА СТРАНАТА СЕ НУЖДАЕ ОТ ОТГОВОРНИ, КОНСТРУКТИВНИ И КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ДА ИЗВЕДАТ ИКОНОМИКАТА ОТ РАЗРУХАТА, А ГРАЖДАНИТЕ - ОТ КРАЙНАТА МИЗЕРИЯ И ЛИЧНАТА БЕЗИЗХОДИЦА. САМО НОРМАЛНИЯТ СТОПАНСКИ КЛИМАТ ЩЕ СЪЗДАДЕ ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА СВОБОДНА И ОСЪЗНАТА ИЗЯВА НА ВОЛЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ОТДАВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА РАЗЛИЧНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ.

БХДП(ц) не крие, че пътят към социалното пазарно стопанство преминава през изключителни трудности. В историята на цивилозованите държави няма случай, когато изходна точка на техните усилия за съчетаване на пазарните механизми със социалната сигурност и справедливост да е почти напълно унищожената частна собственост. В това отношение нашата страна е уникална, което налага и разработването на БЪЛГАРСКА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРЕХОДА, ВЪПЛЪЩАВАЩА КАКТО СВЕТОВНИЯ ОПИТ, ТАКА И НАЦИОНАЛНАТА НИ СПЕЦИФИКА. Допълнителни усложения пораждат и почти полувековната изолация от международните икономически и валутно-финансови групировки, прекомерната обвързаност на стопанството с бившите европейски социалистически страни, неконвертируемата национална парична единица, неефективната структура на производството, технологичната му изостаналост и неконкурентоспособността на българските стоки на престижните пазари. ОСОБЕНО НЕГАТИВНО ОТРАЖЕНИЕ ВЕЧЕ ДАВАТ ХАОТИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПРАВИТЕЛСТВА - ДВЕТЕ ЕДНОПАРТИЙНИ НА БКП (БСП) И КОАЛИЦИОННОТО, ДОМИНИРАНО ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕКСПЕРТИ НА СДС.

Социално ориентираното пазарно стопанство не може да бъде създадено "с магическа пръчка", обещания за невиждани помощи (разбирай: живот на чужд гръб!) или съмнителни "шокове" по полски лиценз. Необходими са взаимносвързани политически, икономически, социални и идеологически действия, обединени от цялостна концепция за "старта", хода и крайните цели на прехода при фиксирана максимално допустима "цена" за обществото. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЖЕРТВИТЕ, КОИТО ПРИНАСЯ НАСЕЛЕНИЕТО, ЩЕ ПОДХРАНВАТ БЕЗСМИСЛЕНИЯ "МАРШ НА МЯСТО" НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И ОБОГАТЯВАНЕТО НА ОГРАНИЧЕН КРЪГ "КАСТОВО" ПРИВИЛЕГИРОВАНИ.

БХДП(ц) е за РАДИКАЛНА СТОПАНСКА РЕФОРМА, която да въведе пазарните отношения във възможните за момента широчина и дълбочина, като "повери" социалната защита на гражданите на активна антиинфлационна политика, съчетана с гарантиран от закона минимален жизнен стандарт. Икономическата философия на християндемократите е противоположна по дух и съдържание на инфлационните миражи на "основните" политически сили - БСДП, ДПС и БЗНС (казионен). Тя изхожда от разбирането, че НАЙ-НАДЕЖДНАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА ЗА ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН Е ДОСТОЙНАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА, ПОЗВОЛЯВАЩА ТРУДОСПОСОБНИТЕ ДА ИМАТ АКТИВНО СТОПАНСКО ПОВЕДЕНИЕ, А НА НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ - ДА СА СИГУРНИ В ДНЕШНАТА И УТРЕШНАТА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА СВОИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ, ДОХОДИ, СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И Т.Н. ОТ ТАЗИ ГЛЕДНА ТОЧКА ВСЕКИ МОДЕЛ НА ИНФЛАЦИОННА ПОЛИТИКА, "СТОПЯВАЩ" ЧРЕЗ ОБЕЗЦЕНЯВАЩИ СЕ ПАРИ СПЕСТАВЯНИЯТА НА ШИРОКИТЕ СЛОЕВЕ, ЗА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИТЕ Е ИКОНОМИЧЕСКИ НЕОПРАВДАН, А СОЦИАЛНО - РАВЕН НА ФИНАНСОВ ГЕНОЦИД! Неслучайно за Лудвиг Ерхард инфлацията е резултат на лекомислена или дори на престъпна политика, а проповядването на "неизбежността" от значителен ръст на цените или понижаване на покупателната способност на населението - средство за умножаване на бедите, а не за ограничаването или премахването им.

Стопанската реформа трябва да има за резултат СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ. Проблемът е не централизирано да се разпределят ограничени производствени и потребителски ресурси, а тяхното количество да нараства за сметка на автономно и ефективно функциониращи стопански субекти. Поставянето на ударението върху разпределителните процеси неизбежно води към ситуация, в която, ЗА ДА СЪЩЕСТВУВА, НА ОБЩЕСТВОТО ЩЕ Е НЕОБХОДИМО ДА "РАЗПРЕДЕЛЯ" ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРОИЗВЕДЕ. Затова първостепенно задължение на държавата е да осигури условията за РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, дори за това на първо време да са необходими "твърди" мерки. Всеки друг подход БИ СЪЗДАЛ ПОВЕЧЕ КОНСУМАТОРИ, ОТКОЛКОТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ, с което би отслабил националната парична единица и би взривил стопанската и социалната сигурност.

БХДП(ц) отчита, ЧЕ ПОЛОВИНЧАТИТЕ И КОЗМЕТИЧНИ МЕРКИ НА ДОСЕГАШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА БЛОКИРАХА ВАЖНИ СЕКТОРИ НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА. Спадът на производството се задълбочи, жизненият стандарт на широките маси е вече под "критичната точка", а "верижната реакция" на закриване на работни места ще продължи. Причините се коренят в обстоятелството, ЧЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА НЕ БЕШЕ ОСИГУРЕНА С ЦЯЛОСТЕН "ПАКЕТ" ОТ ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ И НЕПРОТИВОРЕЧИВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ, КОИТО ДА СЕ ВЪВЕДАТ ЕДНОВРЕМЕННО ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА СТОПАНСТВОТО. "Волните съчетания" на лица със съмнителни професионални качества и налаганите от тях взаимнопротиворечиви решения и действия задушават още в зародиш пазарните отношения. Здравите сили на частното предприемачество са лишени от икономическо и законодателно пространство за разгръщане на своя потенциал. Държавните предприятия не са освободени от "белезниците" на централизираното администриранеи "нормативните пелени", които не позволяват да бъдат управлявани ефективно. ВСИЧКИ ТЕЗИ "БОМБИ СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ" ПОД СТОПАНСКАТА РЕФОРМА НАЛАГАТ НЕОТЛОЖНО ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ КОРИГИРАНЕ НА РЕДИЦА ДОСЕГАШНИ ДЕЙСТВИЯ С ВЗРИВООПАСЕН ХАРАКТЕР В ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ПЛАН.

На първо място следва да се предприемат РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В РАМКИТЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ФИЗИЧЕСКО ОЦЕЛЯВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ. За българските християндемократи не съществува по-висша ценност от човешкия живот.

По тази причина те не могат да поставят каквито и да е било стопански цели пред съхраняването на нацията и отделните й поданици. България е страна, която разполага с необходимите климатични дадености, както и с трудоспособни човешки ресурси, позволяващи да се избегне всеобщото недохранване. Проблемът е чрез разумни икономически действия да не се допуска снижаване на производството на хранителни продукти, тяхното унищожаване по "пазарни съображения" или разточителна консумация от едни слоеве, докато за други те са недостъпни. ЖИВОТЪТ ПОКАЗА, ЧЕ ОТКЪСНАТОТО ОТ ДРУГИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СРЕДСТВА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕНОВИЯ ФАКТОР ОГРАНИЧАВА ПОТРЕБЛЕНИЕТО ПОД ДОПУСТИМОТО И НЕ СТИМУЛИРА ПРОИЗВОДСТВОТО. Следователно решението на този проблем трябва да се търси в посока НА РАЗУМНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА, осъществяването чрез индиректен икономически контрол, върху равнището на цените и паричното обращение; данъчно облагане, стимулиращо насочването на доходите към частно предприемачество и др.

На второ място е ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА НОВА ПОЛИТИКА В БАЛАНСИРАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯТА ПО МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ, МИКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. Необходимо е мерките по макроикономическото стабилизиране да се съчетаят с мащабна микроикономическа либерализация, осигуряваща възможности за разгръщане на частната инициатива и привличане на чужди капитали. Очевидно е, че ПАРИЧНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПАРАЛИЗИРАЩА СТОПАНСКАТА АКТИВНОСТ И ТЪРГОВИЯТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА, ПРЕДИ ОКОНЧАТЕЛНО ДА Е УНИЩОЖИЛА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА НАЦИЯТА. Стабилизирането на държавните финанси и паричната единица е немислимо извън мащабната приватизация, съчетана с подходящ микроикономически климат. СОЦИАЛНАТА ОСИГУРЕНОСТ ОТ СВОЯ СТРАНА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ДРУГА РЕАЛНА ОСНОВА ОСВЕН МНОЖЕСТВО ЖИЗНЕСПОСОБНИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ, АКТИВНО УМНОЖАВАЩИ СВОЯТА СОБСТВЕНОСТ И ЧРЕЗ НЕЯ ФИНАНСОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОТДЕЛНИТЕ ЛИЧНОСТИ И ДЪРЖАВАТА.

На трето място ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕЖДА В МАКСИМАЛНА ШИРОЧИНА И ДЪЛБОЧИНА ЧРЕЗ ПРИЕМАНЕТО НА "ПАКЕТИ" ОТ ЗАКОНИ. Само по този начин може да се преодолеят откъснатостта и взаимната противоречивост на различните "законодателни инициативи" от страна на непрофесионалисти в стопанската област. Паралелно би се постигнал и СЪВКУПНИЯТ ЕФЕКТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ, като се избегнат сериозните "странични ефекти", присъщи на хаотичните действия. По отношение на характера и действията на парламента и правителството е наложително да се проведе ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА, КОЙТО ДА ОДОБРИ ИЛИ ОТХВЪРЛИ ПРЕДЛАГАНИТЕ МАГИСТРАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА РЕФОРМАТА. В работата по подготовката на законопроектите задължително да се привличат доказали качествата си професионалисти, изолирани в момента от всезнаещите икономически експерти на "основните" политически сили. Особено наложително е по готовите проекти да се вземат становищата на авторитетните международни финансово-икономически организации и институции, а така също и на учени със световен авторитет в съответната област.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ОБЕДИНЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ (ОПС) "СПРАВЕДЛИВОСТ", УЧРЕДЕН НА 27 ЮНИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Член 1. Обединен професионален съюз (ОПС) "Справедливост" е доброволна самодейна организация, която защитава интересите на работниците, трудовите селяни, занаятчии, научно-техническа и творческа интелигенция, служители и учещи се.

а) ОПС "Справедливост" е независим от политически организации, партиии движения, държавни органи и от други обществени организации, стопански сдружения, фирми и религиозни общности.

б) ОПС "Справедливост" осъществява своята дейност на производствен и на териториален принцип в съответствие с Конституцията на Република България, със законите в страната и със своя устав.

Член 2. Основна цел на ОПС "Справедливост" е да представлява, защитава и отстоява всички въпроси на труда и трудовоправните отношения, социално-икономическите и духовните интереси на своите членове.

Член 3. ОПС "Справедливост" постига целите си като представител на трудещите се, води преговори, сключва споразумения и договори с Министерския съвет, работодатели и фирми и други организации. Организира протестни действия, събрания, митинги и стачки в подкрепа на справедливите искания на своите членове.

Член 4. ОПС "Справедливост” ще упражнява законна инициатива при защита на социалните интереси на трудещите се и контролни функции по:

а) справедливо заплащане на труда;
б) спазване законите и разпоредбите, свързани с охраната на труда и опазване здравето на своите членове;
в) осигуряване съгласно нуждите на екологично чисти производства ихигиена на труда;
г) осигуряване на необходимите пособия, защитни облекла и противоотрови при работа във вредни за здравето условия, както и намален работен ден;
д) грижи за бременни жени и майки с малки деца;
е) ОПС "Справедливост" осигурява защита и полага постоянни грижи за осигуряване на останалите без работа и материално затруднени свои членове, както и социално слабите, болните, пенсионерите и други, като им оказва материална помощ.

Член 5. В ОПС "Справедливост" може да членуват пенсионери. Те се ползват от всички права и задължения.

Член 6. ОПС "Справедливост" извършва стопанска, производствена дейност с цел осигуряване и подпомагане на своите членове, останали без работа, или на пенсионери с ниски доходи. Стопанско-производствената дейност се извършва съгласно законите на страната.

Член 7. ОПС "Справедливост" участва в международната профсъюзна дейност със свои инициативи, подкрепя профсъюзното движение в борбата за защита на профсъюзните интереси, за социален прогрес, мир и демократични реформи.

Член 8. В организационни структури ОПС "Справедливост" се изгражда на професионално-производствен и териториален принцип.

а) Професионално-производственият принцип позволява изграждането на профсъюзни организации в производствени предприятия, фирми и др. съобразно общите интереси на членовете.
б) Профсъюзните организации от отделните отрасли могат да създават отраслови професионални федерации.
в) Териториалният принцип дава възможност на основните профсъюзни организации от нематериалната сфера да се организират в общински профсъюзни организации, които защитават интересите на своите членове.
г) Основна организация на ОПС "Справедливост" се изгражда при минимум 5 членове.

Член 9. Член на ОПС "Справедливост" може да бъде всеки български гражданин, който приема устава на ОПС "Справедливост" без разлика на пол, политическа принадлежност, образование и вероизповедание.

а) Приемането на член на ОПС "Справедливост" става по желание и доброволно с подадена писмена молба.
б) Членовете на ОПС "Справедливост" се приемат на събрание в основната профорганизация с явно гласуване.
в) Всеки член на ОПС "Справедливост" има следните права и задължения:

- да членува в една основна профсъюзна организация на ОПС "Справедливост";
- да избира и да бъде избиран във всички органи на ОПС "Справедливост";
- да иска да получава информация за дейността на ОПС "Справедливост";
- да получава социално-правна и трудова защита;
- да участва в живота на профсъюзната организация и да взема отношение по решенията и задачите;
- да признава и спазва Устава на ОПС "Справедливост;
- да плаща редовно членския си внос.

г) Членството в ОПС "Справедливост" се удостоверява с членската книжка на същия.
д) Прекратяването на членството в ОПС "Справедливост" става с писмена молба в основната профсъюзна организация, където членува.

Член 10. Размерът на членския внос се изчислява:

а) За трудещи се членове 0,5 % от основното месечно възнаграждение.
б) За майки по майчинство - 1 лев месечно.
в) За безработни - 1 лев месечно.
г) За пенсионери - 1 лев месечно.

ПРОФСЪЮЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 11. Висши органи на ОПС "Справедливост" са профсъюзните събрания. На тях се обсъждат и решават всички въпроси, които засягат членовете на организацията. Профсъюзни събрания се свикват по инициатива на профсъвета или поискане на не по-малко от 1 /4 от профсъюзните членове. То е редовно и може да се проведе, ако присъстват не по-малко от 2/3 от членовете на профсъюзната организация. Решения се вземат с обикновено мнозинство.

а) Събранието на основната организация определя числения състав и избира профсъвет, както и делегати за обединената профорганизация.
б) В колективи, където има повече от една организация, се образува обединена профсъюзна организация.
в) Събранието на обединената профсъюзна организация е общо, когато участват всички нейни членове, и делегатско, когато участват само избраните от основните профсъюзни организации делегати.

Събранието определя и избира с обикновено мнозинство и тайно гласуване свои профсъюзни органи - Профсъюзен съвет.

/Пресслужба "Куриер"/

09:57:42
04.02.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова   
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!