4 февруари 1991

СОФИЯ, 4 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                                    БРОЙ 24 /299/

СОФИЯ, 4 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЯ OТ ВЕСТНИК "ЕКОГЛАСНОСТ” ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА.


ЧЛЕН 1. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СВОБОДНО ОПРЕДЕЛЯ СВОЯТА ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ.

ЧЛЕН 2. БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ СВОЯТА ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ИМАТ РАВНИ ГРАЖДАНСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ПРАВА.

ЧЛЕН 3. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ ПРИВИЛЕГИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВАТА, ОСНОВАНИ НА ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

ЧЛЕН 4. /1/ НА НИКОЙ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ, КАКТО И ПОСТЪПВАНЕ В УЧЕБНО ИЛИ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ ПОРАДИ ЕТНИЧЕСКАТА МУ ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

/2/ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ СВОЯТА ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ИМАТ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО МЕСТАТА И ДО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ОБСЛУЖВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗУВАНЕ.

ЧЛЕН 5. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИШАВАН ОТ ПРАВОТО ДА БЪДЕ ОБСЛУЖВАН НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНО ОРГАНИЗИРАНИ УСЛУГИ.

ЧЛЕН 6. /1/ ЛИЦАТА, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ДАДЕНА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА, ПООТДЕЛНО, СЪВМЕСТНО С ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРУПАТА ИЛИ ЧРЕЗ СВОИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМАТ ПРАВОТО СВОБОДНО ДА ИЗРАЗЯВАТ, ОПАЗВАТ И РАЗВИВАТ СВОЯТА ЕТНИЧЕСКА САМОБИТНОСТ И КУЛТУРА, БЕЗ ДА СЕ ДОПУСКАТ ОПИТИ ЗА АСИМИЛАЦИЯ ПРОТИВ ВОЛЯТА ИМ.

/2/ ЛИЦАТА ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ ИМАТ ПРАВО:

1. СВОБОДНО ДА ПОЛЗУВАТ МАТЕРНИЯ СИ ЕЗИК, КАКТО И ДА ГО ИЗУЧАВАТ В ДЪРЖАВНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ;

2. ДА СЪЗДАВАТ СВОИ СОБСТВЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;

3. ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТ И ПОЛУЧАВАТ ИНФОРМАЦИЯ НА МАТЕРНИЯ СИ ЕЗИК.

ЧЛЕН 7. КУЛТУРНИТЕ И РЕЛИГИОЗНИ ПАМЕТНИЦИ НА ВСЯКА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА СЕ ЗАЩИТАВАТ ОТ ЗАКОНА.

ЧЛЕН 8. УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА ПО ТОЗИ ЗАКОН НЕ ТРЯБВА ДА ПРОТИВОРЕЧИ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ДА НАКЪРНЯВА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ, СУВЕРЕНИТЕТА И СИГУРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА.

ЧЛЕН 9. ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ, НАСОЧЕНО КЪМ РАЗПАЛВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКА ОМРАЗА И ВРАЖДА, СЕ НАКАЗВА ПО НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО "ИМЕТО ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Д-Р ХАБИЛ. ДИМИТЪР КИРОВ.


ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ В НАШАТА СТРАНА СЕ ОТКРОЯВА НА ПЪСТРИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ФОН. СПЕЦИФИЧНАТА МУ СТРУКТУРА И ИДЕЙНИТЕ МУ ПАРАМЕТРИ ГО ДОБЛИЖАВАТ И В СЪЩОТО ВРЕМЕ РАЗГРАНИЧАВАТ ОТ ДРУГИТЕ СОЦИАЛНИ КОНЦЕПЦИИ.

В ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ БЯХА И СА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ХУМАННИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ТОЗИ ФАКТ ДНЕС НИ ПОДТИКВА КЪМ СЕРИОЗЕН РАЗМИСЪЛ, ЗАЩОТО ПОРАДИ ВСЕ ПОВЕЧЕ ВЪВЛИЧАЩИТЕ НИ В ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ПРОБЛЕМИ НИЕ ЗАГУБВАМЕ ПРЕД ОЧИТЕ СИ МОТИВИРАЩИТЕ ДЕЛАТА НИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ПРИНЦИПИ.

НАИМЕНОВАНИЕТО ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ ПРИТЕЖАВА ГОЛЯМО МОРАЛНО И СОЦИАЛНО БОГАТСТВО. ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ИЗБОРЕН ТРИУМФ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ В ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА МНОГО ПОМОГНА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ТОВА ИМЕ. ТО ОБАЧЕ СЕ ВЪЗПРИЕ НЕ САМО ПОРАДИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДОБРИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, А ПОРАДИ НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ НА ЖИВЕЕЩИТЕ НАРОДИ В СЛЕДВОЕННИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ХАОС НА ТЕЗИ СТРАНИ КОНКРЕТНА ПРОГРАМА. БЕ НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОСОЧИ НА ИЗСТРАДАЛИТЕ И ДЕЗОРИЕНТИРАНИ ХОРА ИЗХОД ОТ ТЕЖКАТА ИМ СИТУАЦИЯ. РАЗБИРА СЕ, ПЪТЯТ ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ БЛАГОПОЛУЧЕН. ОТ ТОВА ВРЕМЕ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА НАЗВАНИЕТО ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ И НЕЙНОТО ПРИЛАГАНЕ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ Е ЕСТЕСТВЕНО. СЪЩЕВРЕМЕННО ИЗГРАЖДАЩИ СЕ ВЪРХУ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНИ ОСНОВИ ПАРТИИ /ОСОБЕНО В ЛАТИНСКА АМЕРИКА/ ПЪРВОНАЧАЛНО НЕ ПРИЕХА ТОВА ИМЕ.


КАКВО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ?

СЛОВЕСНОТО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ТАЗИ ДУМА СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ИДЕЙНО СРОДНИ ДУМИ: ДЕМОКРАЦИЯ И ХРИСТИЯНСТВО. ПЪРВАТА Е ИЗПЪЛНЕНА С ОПРЕДЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР, А ВТОРАТА ПРИТЕЖАВА ОГРОМЕН НРАВСТВЕНО-СОЦИАЛЕН ЗАРЯД. ВЪПРЕКИ ЧЕ НАЗВАНИЕТО ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ДУМИ, ТО Е ЗДРАВО ИДЕЙНО СПОЕНО, ТЪЙ КАТО ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИТЕ СХВАЩАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В СВЕТЛИНАТА НА ХРИСТИЯНСКАТА СОЦИОЛОГИЯ И МОРАЛ, А ПРАКТИКУВАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО РАЗБИРАТ КАТО ИДЕАЛНА ФОРМА НА ОБЩЕСТВЕНО ДЕМОКРАТИЧЕН ЖИВОТ. И ОЩЕ - СЪЩНОСТТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА НЕ Е МЕХАНИЧНА СМЕС ОТ ИНСТИТУЦИОННИ ДЕМОКРАТИЧНИ И ХРИСТИЯНСКИ ЕЛЕМЕНТИ. В ТОЗИ ПУНКТ ИДЕЙНАТА СПОЙКА Е ТОЛКОВА СИЛНА, ЧЕ КОГАТО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦИ ГОВОРЯТ ЗА ХРИСТИЯНСКИ ПАРТИИ, ТЕ РАЗБИРАТ ПАРТИИ ИЛИ СЪЮЗИ ОТ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ТИП.

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ В ЕВРОПА СЪЩЕСТВУВАТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СВОИТЕ МИЛИОНИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ. ПОСЛЕДНИТЕ СЕ СТАРАЯТ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ В ЖИВОТА СИ ПРИНЦИПИТЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА С УБЕДЕНОСТТА, ЧЕ УСТРОЕНИЯТ ВЪРХУ НЕЙНИТЕ ОСНОВИ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ Е НАЙ-ДОБРАТА ПОЛИТИКА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК. КЪМ ДОКУМЕНТА СЕ Е ПРИСЪЕДИНИЛ И БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".


ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ Е ДЛЪЖНА ДА ЗАЯВИ, ЧЕ СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗИРАНО ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК ВЪВ И ИЗВЪН ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, КАКТО И ИЗЛИЗАНЕТО НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ НА ТУРСКИ ЕЗИК /ПЕЧАТЕН ОРГАН НА ДПС/. В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА МОГАТ ДА СЕ ИЗУЧАВАТ ОСВЕН ОФИЦИАЛНИЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК САМО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ ОТ ООН ЕЗИЦИ - НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ И АНГЛИЙСКИ.

ОПИТЪТ НА НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ДА РАЗГЛЕЖДАТ И РЕШАВАТ ТОЗИ ВЪПРОС САМ ЗА СЕБЕ СИ, ОТДЕЛЯЙКИ ГО ИЗВЪН ЦЕЛОСТТА И СЛОЖНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОБЛЕМ, Е ТВЪРДЕ ОПАСЕН ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕЦЕДЕНТ, ДАВАЩ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСАЖДАНЕ НА ТУРСКО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ И ВЕРСКА АНТИХРИСТИЯНСКИ НАСОЧЕНА НЕТЪРПИМОСТ У БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ, УСИЛВАНЕ НА И БЕЗ ТОВА НЕСТИХНАЛОТО И ТЛЕЕЩО НАПРЕЖЕНИЕ В ОТДЕЛНИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА И ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

ПОСОЧЕНИТЕ МОТИВИ СА В СЪЗВУЧИЕ И НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСОБЕНО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ В ТЕКСТА Й КАКТО И НА ТОЧКИТЕ "Д", "Е" И "Ж” ОТ РАЗДЕЛА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС В ПОДПИСАНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 4 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА. ЩО СЕ КАСАЕ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО, КОРАНЪТ ОТ 644 ГОДИНА СЕ ПРЕПОДАВА И ИЗУЧАВА НА ОРИГИНАЛНИЯ ЗА ТАЗИ РЕЛИГИЯ ЕЗИК - АРАБСКИ, А НЕ НА ТУРСКИ!

ЗАДКУЛИСНИЯТ НАЧИН, ПО КОЙТО СА ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИТЕ, ЧРЕЗ ЗАОБИКАЛЯНЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, Е ПРЯКО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРЕДАТЕЛСКАТА ПОЛИТИКА, ВОДЕНА ОТ ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ. ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК СЕ ЦЕЛИ МАСИРАНА ЕЗИКОВА И ПРОПАГАНДНА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДГОТВЯНОТО НОВО ТУРСКО РОБСТВО, НАРЕЧЕНО ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА, ПОД ЕГИДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ!

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА ОТГОВОРНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И САМОЗВАНИ КОМИСИИ ДА НЕ СЪЗДАВАТ НОВИ ОГНИЩА НА НАПРЕЖЕНИЕ В СЕГАШНИЯ МОМЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗРУХА НА СТРАНАТА.

СОФИЯ, 28 ЯНУАРИ 1991 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 4 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА БЗНС, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В РАЗГРАД. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС, ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП, ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС, ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОПТ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ.


ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ГРАД РАЗГРАД СА ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ТОВА, ЧЕ РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК СЕГА БИ ДОВЕЛО ДО ЕСКАЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В РАЙОНА. ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В НАШАТА СТРАНА РЕФЛЕКТИРА ВЪРХУ НАЦОНАЛНИЯ ВЪПРОС, КОЕТО ВОДИ ДО ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В РАЙОНА.

НАСТОЯВАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА КОНЦЕНТРИРАТ ВНИМАНИЕТО СИ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО В ЧАСТТА СИ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ИЗИСКВА ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕЯ НА СУВЕРЕННА, РАЗУМНА, ТРАЙНА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ПРАГМАТИЧНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА, НЕПРОМЕНЯЩА СЕ ОТ СМЕНИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

РАЗГРАД, 31 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СЪЮЗИ /ФМПС/ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК.


ВЪВ ВРЪЗКА С ЕТНОРЕЛИГИОЗНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ФЕДЕРАЦИЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СЪЮЗИ /ФМПС/ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" ИМА ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО СТАНОВИЩЕ.

ТО СЕ ОСНОВАВА ПРЕДИ ВСИЧКО НА МЕЖДУНАРОДНОПРАВНАТА УРЕДБА В КОНТЕКСТА НА ХЕЛЗИНКСКИЯ ПРОЦЕС, БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И РЕАЛНОСТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, КОИТО РЕФЛЕКТИРАТ ВЪРХУ ЕДИНСТВОТО И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

В ТОЗИ СМИСЪЛ ФЕДЕРАЦИЯТА СЧИТА, ЧЕ ТУРСКИЯТ ЕЗИК И ДРУГИ НЕОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ, ПОЛЗУВАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ В СТРАНАТА НИ, МОГАТ ДА СЕ ИЗУЧАВАТ, НО НЕ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ. ТОВА Е ЛИЧЕН ВЪПРОС, КОЙТО Е СВЪРЗАН ЕДИНСТВЕНО С ЖЕЛАНИЕТО И ВОЛЯТА НА ИНДИВИДА В ОБЩЕСТВОТО.

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА СЕ ОТДЕЛЯТ МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ ЗА УЧЕБЕН ПРОЦЕС НА ДЕЦА, ОТ КОИТО ВСЯКА СЕДМИЦА 30 ОТ ТЯХ ЗАМИНАВАТ, ЗА ДА ОСТАНАТ В ТУРЦИЯ. БЪЛГАРИЯ НЕ Е ТОЛКОВА БОГАТА.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪЮЗИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНУВАЩИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА, СА ЕДИНОДУШНИ, ЧЕ НЯМА ДА ДОПУСНАТ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ. ТОВА ЩЕ Е ОПАСЕН ПРЕЦЕДЕНТ, КОЙТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ИСКАНЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МАКЕДОНСКИ, ЦИГАНСКИ, ЕВРЕЙСКИ И АРМЕНСКИ ЕЗИК В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ И ЩЕ ИМА НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ.

ПРИ ВЗЕМАНЕ НА ПОДОБНО РЕШЕНИЕ ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ” ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.

ОТ ИМЕТО НА ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ":
ДАНИЕЛ СТОЯНОВ
БОГДАН КАРАМАНОЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 4 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ, ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ИКОНОМИСТ ЧАРЛС Е. МАКЛЮЪР - МЛАДШИ.


РЕЗЮМЕ

СЪЩЕСТВУВАЩАТА БЪЛГАРСКА ДАНЪЧНА СИСТЕМА НЕ Е ПРИГОДЕНА КЪМ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПРИХОДИ, ПОСТИГАНЕТО НА СПРАВЕДЛИВОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ НЕУТРАЛИТЕТ, СЕ НАЛАГА ВЗЕМАНЕ НА БЪРЗИ МЕРКИ, ЗА ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ПО-ПОДХОДЯЩА СИСТЕМА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ДНЕС НЯМА ДОСТАТЪЧНА КОМПЕТЕНЦИЯ /ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ВЛАСТИ И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ/ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАНЪЦИ, КОИТО В ДРУГ СЛУЧАЙ БИХА БИЛИ ПОДХОДЯЩИ. СЛЕДОВАТЕЛНО ВАЖНО Е ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВУВА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ДА СЕ ФОРМУЛИРА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА, ОТЧИТАЩА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ НА ПЪРВО ВРЕМЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, КОЯТО НЕ БИ БИЛА НАПЪЛНО ПРИГОДЕНА ЗА ПО-ДАЛЕЧНОТО БЪДЕЩЕ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ Е ВАЖНО ИЗБРАНАТА ЗА НАЧАЛНИЯ ПЕРИОД СИСТЕМА ДА НЕ Е НЕСЪВМЕСТИМА С ЖЕЛАНАТА ДЪЛГОСРСЧНА ПОЛИТИКА.

В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН БЪЛГАРСКАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ /ДДС/, ВЕРОЯТНО ПО ПОДОБИЕ НА МОДЕЛА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, И ПОДХОДЕН ДАНЪК /ИЛИ ДАНЪЦИ/, ПЛАЩАН ОТ ОТДЕЛНИ ЛИЦА И ПРЕДПРИЯТИЯ. НА ПЪРВО ВРЕМЕ, ДОКАТО СЕ УСЪВЪРШЕНСТВУВА АДМИНИСТРАТИВНАТА СПОСОБНОСТ, ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДДС, ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗЧИТА НА НЯКАКЪВ ОБОРОТЕН ДАНЪК.

ПЪРВОНАЧАЛНО ИНДИВИДУАЛНИЯТ ПОДХОДЕН ДАНЪК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОСТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ. ПО-КЪСНО, СЛЕД ПОСТИГАНЕ НА ПО-ГОЛЯМА КОМПЕТЕНЦИЯ, МОГАТ ДА СЕ ДОБАВЯТ НЯКОИ ПОДОБРЕНИЯ. СЛЕДОВАТЕЛНО ПОНЕ ЗАСЕГА ДАНЪКЪТ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ ОСНОВАВА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ДОХОД, А НЕ НА ДОХОДА НА СЪПРУЗИ ИЛИ СЕМЕЙСТВА. ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ТОЙ ТРЯБВА ДА Е ОСНОВАН НА УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТАТА. НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСКАТ СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪК, НО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЗВОЛЕНИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ. ДАНЪЧНИТЕ СТАВКИ ТРЯБВА ДА НАРАСТВАТ УМЕРЕНО ПЛАВНО, КАТО ДАНЪЦИТЕ НЕ БИВА ДА НАДМИНАВАТ 30 ПРОЦЕНТА. ДАНЪЦИТЕ, ПЛАЩАНИ ОТ ФИРМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ, КАТО НА ФИРМИТЕ СЕ ПРАВИ ОТСТЪПКА ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ДИВИДЕНТИ /С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОПРОСТЕНИЯ АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК /ОАД/, КОЙТО Е ОПИСАН ПО-ДОЛУ И КОЙТО ОСВОБОЖДАВА ОТ ДАНЪК ДИВИДЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА/.

РАЗГЛЕЖДАТ СЕ ПЕТ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЧНИ СИСТЕМИ. ТЕОРЕТИЧНО НАЙ-ПРИВЛЕКАТЕЛЕН Е ОБЩИЯТ ПОДОХОДЕН ДАНЪК ВЪРХУ РЕАЛНИЯ ДОХОД, НО ТОЙ ВЕРОЯТНО Е НЕОСЪЩЕСТВИМ, ТЪЙ КАТО ПРЕСМЯТАНЕТО НА ДОХОДА С ОТЧИТАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА Е МНОГО ТРУДНО. ПО-ПОДХОДЯЩ Е ПОДОБЕН ДАНЪК НА ОСНОВАТА НА НОМИНАЛНИЯ ДОХОД, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД СЕГАШНАТА БЪЛГАРСКА КОМПЕТЕНЦИЯ ЗА ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ, ВЪПРЕКИ ЧЕ Е ПО-УЯЗВИМ ОТ ИНФЛАЦИЯТА. ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, ИЗВЕСТНА КАТО "ШВЕЙЦАРСКО СИРЕНЕ", НЕ Е ЗА ПРЕПОРЪЧВАНЕ, ТЪЙ КАТО ПОЗВОЛЯВА ЩЕДРИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ВЪРХУ ИНВЕСТИРАНЕТО И/ИЛИ ПРИ ОТПУСКИТЕ, МАКАР ЧЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В РЕДИЦА СТРАНИ, ОТЪРСВАЩИ СЕ ОТ СОЦИАЛИЗМА. ТАЗИ СИСТЕМА РАЗДЕЛЯ ХОРАТА НА "ПЕЧЕЛИВШИ И ГУБЕЩИ" ПО НАЧИН, НАПОМНЯЩ ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ, И НЕ СЕ УПОВАВА НА ПАЗАРНИТЕ СИЛИ. ТАЗИ СИСТЕМА ПОРАЖДА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ И ПРИВИЛЕГИРОВАНОСТ, ОСТАВЯ ВРАТИЧКИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ, ЗА ЧИИТО КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ОСКЪДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ РЕСУРСИ.

ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ПО-ПОДХОДЯЩА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ Е СИСТЕМАТА НА ОПРОСТЕНИЯ АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК. ПРИ ТАЗИ СИСТЕМА ВСИЧКИ ИНВЕСТИЦИИ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ /ВМЕСТО ДА СЕ АМОРТИЗИРАТ/. ЛИХВИТЕ И ДИВИДЕНТИТЕ НЕ СЕ ОБЛАГАТ ИЛИ ОТЧИСЛЯВАТ. ТОЗИ ПОДХОД ПОЗВОЛЯВА ИЗБЯГВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ, КОИТО СЕ ПОРАЖДАТ ОТ ФАКТОРИ, ЗАВИСЕЩИ ОТ ВРЕМЕТО /НАПРИМЕР УСТАНОВЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИОННИ НОРМАТИВИ, ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ И ИНВЕНТАР/, КОИТО СА ПРИСЪЩИ НА ПОДОХОДНИЯ ДАНЪК, КАКТО И ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОТЧИТАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА. ТЪЙ КАТО ТАЗИ СИСТЕМА СТИМУЛИРА ЕДНАКВО ВСИЧКИ ИНВЕСТИЦИИ, ТЯ НЕ РАЗДЕЛЯ ХОРАТА НА "ГУБЕЩИ" И "ПЕЧЕЛЕЩИ". ГЛАВНИТЕ Й НЕДОСТАТЪЦИ СА ПО-МАЛКИТЕ ПРИХОДИ В ПЪРВИТЕ ГОДИНИ И РИСКЪТ, ЧЕ НЯКОИ СТРАНИ, ОТ КОИТО СЕ ИЗНАСЯТ КАПИТАЛИ, МОГАТ ДА ОТКАЖАТ ДА КРЕДИТИРАТ ДАНЪЦИ, ПЛАТЕНИ ИЗВЪН СТРАНАТА. ВТОРИЯТ ОТ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ СЕ ИЗБЯГВА С ПРИЛАГАНЕТО НА ХИБРИДЕН ПОДХОД, КОЙТО ДЪРЖИ СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ, НО ЛИХВИТЕ И ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ОБЛАГАТ КАКТО ПРИ ПОДОХОДНИЯ ДАНЪК. ТОВА Е НАЙ-ПРИВЛЕКАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА БЪЛГАРСКИ ДАНЪК ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО СЪПЕРНИЧИ НА ОАД.

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ СЕ НАЛАГА В РЕЗУЛТАТ НА КОМБИНИРАНЕТО НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ И РАБОТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ. НЕДОСТАТЪКЪТ МУ Е, ЧЕ НЕ ПООЩРЯВА ПЛАЩАНЕТО НА ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ, КОИТО СА ЗАСЛУЖЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПО-ДОБРА РАБОТА И ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. РАБОТНИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ Е ПАГУБЕН, ЗАЩОТО ПОДТИКВА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО ДА СЕ СЪГЛАСЯВА С НЕОПРАВДАНИТЕ ИСКАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПО-ГОЛЕМИ, НО НЕЗАСЛУЖЕНИ ЗАПЛАТИ. НИТО ПРИВАТИЗАЦИЯТА, НИТО ПРЕХОДЪТ КЪМ СВОБОДЕН ПАЗАР СА В СЪСТОЯНИЕ ДА РЕШАТ ТОЗИ ВЪПРОС, АКО НЕ БЪДЕ ЕЛИМИНИРАН РАБОТНИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ. АКО РАБОТНИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ БЪДЕ ПРЕМАХНАТ, ТОЗИ ДАНЪК МОЖЕ ДА СЕ ОТМЕНИ.

НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗБОРА НИТО ЕДНА ОТ СИСТЕМИТЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ ВЕДНАГА. В НЯКОИ ОБЛАСТИ ЩЕ Е НУЖНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ. ТЯ ВКЛЮЧВА: СЪСТАВЯНЕ НА ПО-ПОДРОБНА ДЪЛГОСРОЧНА ПОЛИТИКА, КРАТКОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ, СЪВМЕСТИМА С ДЪЛГОСРОЧНАТА ПОЛИТИКА, ПОДОБРЕНО ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ. ПРИЛАГАНЕТО НА ТЕЗИ МЕРКИ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ВЕДНАГА С РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ЗАВЪРШЕНИ В СКОРО ВРЕМЕ.  СПЕЦИАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА ДАНЪЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА ГОЛЕМИ РЕСУРСИ В ТЕЧЕНИЕ НА НЯКОЛКО ГОДИНИ.


ВЪВЕДЕНИЕ: ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ЗА БЪЛГАРИЯ Е РЕШАВАЩО ДА ИЗБЕРЕ КОЛКОТО МОЖЕ ПО-БЪРЗО ПОДХОДЯЩА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, КОЯТО ДА ПОДПОМОГНЕ БЪРЗИЯ И СПРАВЕДЛИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, БЕЗ ДА СЕ ПРЕНЕБРЕГВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ГРИЖЛИВИЯ Й ПОДБОР. АКО ТОВА НЕ СТАНЕ, ЩЕ СЕ УТЕЖНЯТ ФИНАНСОВИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ДЪРЖАВАТА И ЩЕ СЕ ЗАСИЛИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯТ ДИСБАЛАНС. ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПОДСИЛВА НЕОТЛОЖНОСТТА НА ПРОБЛЕМА, ЗАЩОТО НЯМА ДА МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА СЕ ПРИЛАГАТ СТАРИТЕ МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ОБОРОТА И ПЕЧАЛБИТЕ ОТ ЗАТВОРЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ВАЖНО Е МАКСИМАЛНО БЪРЗО ДА СЕ ОЧЕРТАЯТ И ПУБЛИКУВАТ АКО НЕ ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ, ПОНЕ КОНТУРИТЕ НА БЪДЕЩАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА, ЗА ДА МОГАТ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ДА ЗНАЯТ "ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА", ТЪЙ КАТО НЕСИГУРНОСТТА ЩЕ ПОТИСНЕ ИНВЕСТИРАНЕТО. ТЕЗИ ПРАВИЛА ТРЯБВА ДА НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ ИЗОСНОВИ, ОСВЕН ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЗА ДА МОГАТ ДАНЪЧНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ДА БЪДАТ ПРЕДСКАЗУЕМИ.

И НАКРАЯ, ПОРАДИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ Е ВАЖНО ДА СЕ УСТАНОВИ ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ОТ САМОТО НАЧАЛО. ПОНАСТОЯЩЕМ СЕ ПРАВЯТ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА. В КОНТЕКСТА НА ПРЕХОДА ИЗБОРЪТ НА ДАНЪЧНИ ПРАВИЛА ИМА ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ. В СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ, ПРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗЯВЯТ МНОГО ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ, ЩЕ СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ НА БАЗАТА НА ТЕЗИ ПРАВИЛА. СЛЕД ТОЗИ ПЕРИОД ЩЕ БЪДЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МНОГО ТРУДНО ДА СЕ ПОПРАВЯТ ГРЕШКИТЕ, НАПРАВЕНИ СЕГА ПРИ ИЗБОРА НА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА.

БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПАЗВА ОТ ИЗКУШЕНИЕТО ПРОСТО ДА СЛЕДВА УТЪПКАНИЯ ПЪТ НА ЗАПАДНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ И НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ ПО МНОГО ПРИЧИНИ. ПЪРВО, ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА, СЛЕДВАНА ОТ МНОГО СТРАНИ, НЕ ПРИТЕЖАВА КАТО ЦЯЛО ОСОБЕНИ ПОЛОЖИТЕЛНИ КАЧЕСТВА. БЪЛГАРИЯ НЕ ТРЯБВА ДА ПОВТАРЯ ГРЕШКИТЕ, ДОПУСКАНИ ДРУГАДЕ. ВТОРО, СОЦИАЛНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ОНЕЗИ В ЗАПАДНИТЕ ПАЗАРНИ ИКОНОМИКИ И РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ. ФИНАНСОВИТЕ РЕШЕНИЯ ТРЯБВА ДА ОТРАЗЯВАТ ТЕЗИ РАЗЛИЧИЯ. НАКРАТКО, БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИЗСЛЕДВА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПОЛЗУВАНИ ДРУГАДЕ, И ДА ОБМИСЛИ ПОДХОДЯЩИТЕ ЗА НЕЙНИТЕ УСЛОВИЯ АЛТЕРНАТИВИ.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЗА КОЯ ДА Е СТРАНА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ БЪРЗО ДАНЪЧНИ АНАЛИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ДОБРАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА. ТОВА СЕ ОТНАСЯ ОСОБЕНО ЗА СТРАНА КАТО БЪЛГАРИЯ, КЪДЕТО Е СЪЩЕСТВУВАЛА КОМАНДНА ИКОНОМИКА, КЪДЕТО НЕ СА СЪБИРАНИ СЪОТВЕТНИТЕ ДАННИ И КЪДЕТО КОНСУЛТАЦИИТЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯТА СЕ СПЪВАТ ОТ ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ. И ОЩЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ ЗА БЪРЗО ПАРИРАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ. ТОВА ПОСТАВЯ ВЪПРОСА КАК ДА СЕ ИЗБЕРЕ КРАТКОСРОЧНА ПОЛИТИКА, КОЯТО НЯМА ДА ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА, ОСНОВАНА НА ПО-НАТАТЪШНИ АНАЛИЗИ.

ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ СЪЩЕСТВУВАТ ВАЖНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ. ПЪРВО, ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ТРЯБВА ДА Е ДОБЪР ПРОВОДНИК НА ФОРМИРАНЕТО НА КАПИТАЛИ. ТЯ ТРЯБВА ДА НАСЪРЧАВА СПЕСТЯВАНИЯТА И ИНВЕСТИЦИИТЕ - КАКТО ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРИТЕ, ТАКА И НА ЧУЖДЕНЦИТЕ. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН КЛИМАТ, КОЙТО ДА СЕ КОНКУРИРА С ТОЗИ НА ДРУГИТЕ СТРАНИ, ИЗМЪКВАЩИ СЕ ОТ СОЦИАЛИЗМА, СЕ ОБСЪЖДА ПО-ДОЛУ.

ВТОРО, ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИКОНОМИЧЕСКИ НЕУТРАЛНА. ТОВА ЗНАЧИ, ЧЕ НЕ БИВА ДА СЕ ПРАВИ РАЗЛИКА В ПОЛЗА НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ. ТОВА ОТРАЗЯВА УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ ПРИ ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ПАЗАРИТЕ, ОБЩО ВЗЕТО, СЕ СПРАВЯТ ДОСТА ДОБРЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТОВА КАКВО ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА, КАКВА НАЙ-ДОБРА ТЕХНОЛОГИЯ ДА СЕ ПРИЛОЖИ, КАК ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ПРОИЗВОДСТВОТО /ДАЛИ В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, СМЕСЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ С УЧАСТИЕ НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ, АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО И ДР./ И КАК ДА СЕ ФИНАНСИРА ТО. ТОЗИ ВЪЗГЛЕД ПРИЕМА КАТО ДАДЕНОСТ УСПЕШНИЯ ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, КОЯТО ДА Е ОТНОСИТЕЛНО СВОБОДНА ОТ ИЗКУСТВЕНА НАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА В ОБЛАСТТА НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ. ОТ ТОВА СЕ ПОДРАЗБИРА, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НЯМА ДА ИЗПОЛЗУВА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗБОРА НА "ПЕЧЕЛИВШИ И ГУБЕЩИ", Т.Е. НЯКОИ СЕКТОРИ ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА БЛАГОСКЛОННО ОТНОШЕНИЕ, А ДРУГИ ДА БЪДАТ НАКАЗВАНИ.

ХОРИЗОНТАЛНОТО РАВЕНСТВО, ИЛИ ЕДНАКВОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАВНИТЕ, Е ПРИНЦИП, ПРЯКО СВЪРЗАН СЪС СПРАВЕДЛИВОСТТА НА ПРОЦЕСА. ПРИХОДЪТ ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЕКТ НА ЕДНО И СЪЩО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, В ДВОЙНИЯ СМИСЪЛ НА НЕУТРАЛНОСТ И ОСНОВНА СПРАВЕДЛИВОСТ. ОСВЕН ТОВА РАЗЛИЧНИТЕ НАЧИНИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО /ДЪРЖАВНИ, КООПЕРАТИВНИ, АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА, СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧАСТНИ КОМПАНИИ И ДР./ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА ИДЕНТИЧНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗАЕДНО С ЧУЖДИТЕ И МЕСТНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ. /ПРЕФЕРЕНЦИАЛНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИТОРИ СЪЗДАВА СТИМУЛ ЗА МНОГО БЪЛГАРИ ДА "ПЕРАТ" ПАРИ И ДА ИНВЕСТИРАТ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА ЧУЖДИ КОМПАНИИ, А ТОВА МОЖЕ ДА ПОРОДИ ЛОШИ ЧУВСТВА, ОСНОВАНИ НА ЗАВИСТ./

СОЦИАЛИЗМЪТ И ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ ОСТАВИХА В НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ ЛИПСАТА НА ЕФЕКТИВНА И ГЪВКАВА СИСТЕМА НА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИПСА НА ОПИТ ЗА РАБОТА СЪС ЗАПАДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СИСТЕМИ. ОТ ТОВА СЛЕДВАТ ДВА ВАЖНИ ИЗВОДА. ПЪРВО, ТАКАВА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА ТОЛКОВА БЪРЗО, КОЛКОТО ПОЗВОЛЯВА ПРАКТИКАТА, КОЕТО ВЕРОЯТНО ЩЕ ИЗИСКВА СЪОТВЕТНАТА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ. ВТОРО, ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЕКТИРА, КАТО СЕ ДЪРЖИ СМЕТКА ЗА НАСТОЯЩАТА СЛАБОСТ И ЗАКОСТЕНЯЛОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА. ПРИ МНОГО ИНСТАНЦИИ ТОВА ЩЕ НАЛОЖИ ПРЕДПОЧИТАНИЕ НА "ПРИБЛИЗИТЕЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ", ПРЕД "ПРЕЦИЗНАТА НАСТРОЙКА". ТАКА ЧЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕАЛНОСТ ЩЕ НАЛОЖИ ЖЕРТВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ПРИНЦИПИ И РЕШЕНИЯ. ВЕРОЯТНО СИСТЕМАТА, ПОЛУЧЕНА В РЕЗУЛТАТ, МАКАР И ПО-НЕПРИВЛЕКАТЕЛНА НА КНИГА, ЩЕ БЪДЕ КАКТО ПО-СПРАВЕДЛИВА, ТАКА И ПО-НЕУТРАЛНА ОТ ТАЗИ, КОЯТО СИ Е ПОСТАВИЛА НЕДОСТИЖИМИ ЦЕЛИ.

ПО ПОДОБИЕ НА ДРУГИ СТРАНИ, КОИТО ПОНАСТОЯЩЕМ СЕ ИЗМЪКВАТ ОТ СОЦИАЛИЗМА, БЪЛГАРИЯ СЕ ОПИТВА ДА ИЗБЕРЕ СИСТЕМА, КОЯТО ДА НАСЪРЧАВА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС И СЪЩЕВРЕМЕННО ДА ЗАЩИТАВА ИКОНОМИЧЕСКИ СЛАБИТЕ И ДА ИЗБЯГВА МНОГО ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИКИ В ДОХОДА - ТОВА Е ТРУДНО, ПОНЕЖЕ ВИСОКОПРОГРЕСИВНИТЕ ДАНЪЧНИ ТАРИФИ ЗАДУШАВАТ ТРУДОВИТЕ УСИЛИЯ, СПЕСТЯВАНИЯТА, ИНВЕСТИЦИИТЕ И ПОЕМАНЕТО НА РИСК, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС. СЛЕДОВАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ УСТАНОВЯТ УМЕРЕНО ПРОГРЕСИВНИ И НЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДАНЪЧНИ ТАРИФИ.

ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ЧЕРТИ НА ПРЕХОДА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПЛАНИРАНЕ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА Е ОТВАРЯНЕТО НА ИКОНОМИКАТА КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ И ПРИЛИВЪТ НА МЕЖДУНАРОДЕН КАПИТАЛ. ТОВА ИМА НЯКОЛКО ВАЖНИ СЛЕДСТВИЯ ЗА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА. ТЯ НЕ ТРЯБВА ИЗЛИШНО ДА ПРЕЧИ НА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ. ТОВА ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДАНЪЧНОТО БРЕМЕ ТРЯБВА ДА ПАДНЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ, А НЕ ВЪРХУ ДОХОДА, ТЪЙ КАТО ТОВА ВЕРОЯТНО ЩЕ ВЪЗПРЕ ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ.

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОХОДА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ ПО НАЧИН, ОТЧИТАЩ НАПРАВЕНОТО В ДРУГИ СТРАНИ. ТОВА ВКЛЮЧВА КАКТО ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДА, СПЕЧЕЛЕН В ЧУЖБИНА ОТ ДЪРЖАВАТА, ЧИЙТО ПОДАНИК Е ИНВЕСТИТОРЪТ, ТАКА И ТРЕТИРАНЕТО В ДАНЪЧНО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ ДОХОД ОТ ДРУГИ ПОТЕНЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА КАПИТАЛ. АКО СТРАНИТЕ РАЗРЕШАВАТ НА СВОИТЕ ПОСТОЯННИ ЖИТЕЛИ КРЕДИТИ ЗА ДАНЪЦИТЕ, ПЛАЩАНИ В ДЪРЖАВИТЕ, КЪДЕТО Е СПЕЧЕЛЕН ДОХОДЪТ, БЕЗСМИСЛЕНО Е СТРАНИТЕ, ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ПРИХОДА, ДА НЕ НАЛАГАТ ДАНЪЦИ, КОИТО ИЗЦЯЛО МОГАТ ДА СЕ КРЕДИТИРАТ. НО НЕ ВСИЧКИ СТРАНИ ОБЛАГАТ ДОХОДА, ПРИДОБИТ В ЧУЖБИНА /ФРАНЦИЯ НАПРИМЕР/, А В НЯКОИ, КОИТО ГО ПРАВЯТ - НАЙ-ЯРКИЯТ ПРИМЕР Е САЩ, - МНОГО ДАНЪКОПЛАТЦИ ПЛАЩАТ ПОВЕЧЕ ДАНЪЦИ НА ЧУЖДИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА, ОТКОЛКОТО СЕ КРЕДИТИРАТ В СТРАНАТА; ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИНВЕСТИТОР, А НЕ НЕГОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО, НОСИ БРЕМЕТО НА ДАНЪЦИТЕ НА СТРАНАТА ИЗТОЧНИК. В ТАКИВА СЛУЧАИ ОСОБЕНО ВАЖНО Е ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА НА СТРАНАТА ДА НЕ БЪДЕ НЕПРИВЛЕКАТЕЛНА ЗА ЧУЖДИ ИНВЕСТИТОРИ.

ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА ТАЗИ ГЛАВА /ЧАСТ 2/ ДАВА КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, СЛЕД КОЕТО ПРИЛАГА ТОКУ-ЩО ПОСОЧЕНИТЕ ПРИНЦИПИ. ЧАСТ 3 ОБСЪЖДА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ЧАСТ 4 - СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОХОДИ И В ЧАСТ 5 СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПЕТ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДА ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ. ЧАСТ 6 ОБРЪЩА СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТАТА. ЧАСТ 7 РЕЗЮМИРА РАЗСЪЖДЕНИЯТА И ПРАВИ НЯКОИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 4 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК /БББ/, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА 10 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ИКОНОМИЧЕСКИ НАИВНИ И ОБРЕЧЕНИ НА ПРОВАЛ СА ОПИТИТЕ ДА СЕ НАМЕРИ ФОРМУЛАТА, ПО КОЯТО БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ ИЗГОДИТЕ ОТ ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, БЕЗ ДА "ПЛАТИ".

"ЦЕНАТА" НА ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ Е ЗАСИЛВАНЕТО НА КОНКУРЕНЦИЯТА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР, КОЕТО ЩЕ ПОСТАВИ ПРЕД МНОГО ТЕЖКО ИЗПИТАНИЕ БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

КАТО ИЗХОЖДА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ РЕАЛНОСТИ, БББ СЧИТА ЗА НАЛОЖИТЕЛНО ДЪРЖАВАТА ДА ПРЕДВИДИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ, КОИТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЩЕ СМЕКЧАТ УДАРА НА ВЪНШНАТА КОНКУРЕНЦИЯ, ЗА ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ СМЪРТОНОСЕН ЗА ПЕРСПЕКТИВНИ, НО ОЩЕ МЛАДИ И НЕУКРЕПНАЛИ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ.

ШИРОКОТО НАВЛИЗАНЕ НА ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА НОСИ РИСКОВЕ. НО НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ОПРАВДАЕ КОЛЕБАНИЯТА, НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ФАКТИЧЕСКИЯ ОТКАЗ ОТ ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ СAMO ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ Е СКЛОНЕН ДА НИ ПОДАРИ СВОИТЕ КАПИТАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНЧЕСКИ ЗНАНИЯ И ОПИТ. ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИТОРИ РАЗГЛЕЖДАТ ВЛАГАНЕТО НА СРЕДСТВА В НАШАТА ИКОНОМИКА КАТО СДЕЛКА, КОЯТО ЩЕ СКЛЮЧАТ САМО АКО СА УБЕДЕНИ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОСТАТЪЧНО ВИСОКА ПЕЧАЛБА ПРИ ПРИЕМЛИВ ПОЛИТИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ РИСК.

БББ ВИСОКО ЦЕНИ ГОТОВНОСТТА НА РАЗВИТИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ДЪРЖАВИ И НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ОКАЖАТ ИКОНОМИЧЕСКА И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА БЪЛГАРИЯ. СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ ТРЯБВА ДА СМЕ НАЯСНО, ЧЕ НИКОЙ НЯМА ИЗЛИШНИ СРЕДСТВА И НИКОЙ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА НИ ПЛАЩА СМЕТКАТА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА.

КАТО ЗАСТАВА НА ПОЗИЦИИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ, БББ ПОСТАВЯ СРЕД ПРИОРИТЕТИТЕ НА СВОЯТА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ.

КОНКРЕТНИ ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ С ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ И В СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

- СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ,
КОИТО СА ПО-БЛАГОПРИЯТНИ В СРАВНЕНИЕ С РЕЖИМА, ПРЕДЛАГАН ОТ НАШИТЕ ОСНОВНИ КОНКУРЕНТИ В БОРБАТА ЗА ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ -
ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ, СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ;

- ШИРОКО ПРИЛАГАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА НАШАТА ПРАКТИКА ФОРМИ НА ИНВЕСТИЦИОННО И ПРОИЗВОДСТВЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО КАТО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ "НА КЛЮЧ" СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ДОСТАТЪЧНО ДЪЛЪГ ПЕРИОД ЧРЕЗ СЪГЛАШЕНИЯ ОТ ВИДА "СТРОЙ - ЕКСПЛОАТИРАЙ - ПРЕДАЙ"; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЯ ПОД НAEM ЗА СРОК ОТ 40-50 ГОДИНИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА РОЯЛТИ, РЕНТИ, БОНУСИ И ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА НА КОНЦЕСИОНЕРА, ДОГОВОРИ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА, УПРАВЛЕНСКИ КОНТРАКТИ И ДР. ТЕЗИ ФОРМИ СА ДОКАЗАЛИ ПРЕДИМСТВАТА СИ В НАЧАЛНИТЕ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА НОВИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ДЪРЖАВИ, ТЪЙ КАТО ТЕ ГАРАНТИРАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЧУЖДИЯ ИНВЕСТИТОР, КОГАТО СТРАНАТА ДОМАКИН НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ДАДЕ НАДЕЖДНИ ГАРАНЦИИ И ВСЯКА ИНВЕСТИЦИЯ Е ОБРЕМЕНЕНА С ВИСОК СТОПАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК. ЗАЩИТЕНИ СА И ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА, ТЪЙ КАТО НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ПРОДАВАНЕТО НА ЗЕМЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ И НАЙ-ЦЕННИЯТ КАПИТАЛ - ЗЕМЯТА, ОСТАВА НАЦИОНАЛИА СОБСТВЕНОСТ.

- НЕЗАБАВНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЙСТВУВАЩИЯ РЕЖИМ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СВОБОДНИ БЕЗМИТНИ ЗОНИ И ПРИВЕЖДАНЕТО МУ ВСЪОТВЕТСТВИЕ С РЕЖИМА НА НАЙ-ДОБРИТЕ СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ ОТ ТИПА НА ХОНКОНГ И СИНГАПУР.

СВОБОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ /СИЗ/ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНО ЛИБЕРАЛЕН РЕЖИМ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЧУЖДИ, СМЕСЕНИ И БЪЛГАРСКИ ФИРМИ С ЕКСПОРТНА ОРИЕНТАЦИЯ. ТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ, СТОКОВИТЕ, ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИ РЕСУРСИ, КОИТО ЩЕ ОСИГУРЯТ БЪРЗ И СПЕШЕН СТАРТ НА СВОБОДНАТА ИКОНОМИКА.

СИЗ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ФОРМА ЗА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА:

- БЛАГОПРИЯТНОТО ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, КОЕТО Я ПРЕВРЪЩА В ИКОНОМИЧЕСКИ МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПА, БЛИЗКИЯ И СРЕДНИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА;

- ДЕЛОВИ ВРЪЗКИ, ЕТНИЧЕСКАТА И ГЕОГРАФСКА БЛИЗОСТ СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО СТАВАТ ВСЕ ПО-ЦЕННИ В УСЛОВИЯТА НА НАРАСТВАЩ ИНТЕРЕС НА РАЗВИТИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ДЪРЖАВИ КЪМ ТРАЙНО НАСТАНЯВАНЕ НА СЪВЕТСКИЯ ПАЗАР.

ПРЕВРЪЩАНЕТО НА СИЗ В ЯДРО НА БЪДЕЩАТА СВОБОДНА ИКОНОМИКА ИЗИСКВА:

- НАЛИЧИЕ НА МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ И МАРКЕТИНГОВА СРЕДА ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СЪПОСТАВИМИ С УСЛОВИЯТА В СТРАНИТЕ С РАЗВИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ОПИТИТЕ ДА ИЗГРАДИМ САМИ ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ЗА ЧУЖДИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ КАПИТАЛ СВОБОДНИ БЕЗМИТНИ ЗОНИ СЕ ОКАЗАХА НЕУСПЕШНИ. ДЛЪЖНИ СМЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗУВАМЕ ОТ ВТОРАТА ВЪЗМОЖНОСТ - ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЗОНАТА НА МЕЖДУНАРОДЕН КОНСОРЦИУМ С БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ ПРИ УСЛОВИЯ "НА КЛЮЧ" С ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА НА ЗОНАТА ЗА РАЗУМНО ДЪЛЪГ СРОК;

- МАКСИМАЛНО ОПРОСТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ФИРМИТЕ, ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПИТЕ
"ЕДНО ГИШЕ ЗА ЕДИН ДЕН";

- ПЪРВО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТА, РАЗШИРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, УДЪЛЖАВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ВАКАНЦИИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА КОНКУРЕНТНО РАВНИЩЕ НА ТАКСИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ,
НАЕМИТЕ И ДР.;

- НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И КОНТРОЛА ПРИ НАЕМАНЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА.

ПРОВЪЗГЛАСЯВАЙКИ ЗА ЦЕНТЪР НА НОВАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА АВТОНОМНИЯ ЧОВЕК, БББ ИМА ТАКАВА СОЦИАЛНА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ ГАРАНТИРА РЕАЛНИ БЛАГА ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН. ПОСТИГАНЕТО НА НОВО КАЧЕСТВО НА ЛИЧНОСТТА ЗА НАС НЕ Е УТОПИЯ, А ЕЖЕДНЕВИЕ, КОНКРЕТНА РАБОТА. НИЕ СМЕ ЗА ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА, ЧРЕЗ КОЯТО СЕ ФОРМИРА ЛИЧНОСТТА НА ЧОВЕКА.

БББ Е ЗА НОВА ФИЛОСОФИЯ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА. СЕМЕЙСТВОТО Е СРЕДАТА, В КОЯТО СЕ ПОЛАГАТ ФУНДАМЕНТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА. НАЦИЯТА Е ПРЕД ДЕМОГРАФСКА КАТАСТРОФА. ЕТО ЗАЩО БББ Е ЗА ТАКИВА МЕРКИ, КОИТО ДА ДАДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ И ПРИЗНАНИЕ ЗА ЖИВОТОПРОДЪЛЖАВАЩИЯ ТРУД НА МАЙКАТА. МАЙКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ВИНАГИ СА БИЛИ ОБРАЗЕЦ НА ГРАЖДАНСКА ЖЕРТВОГОТОВНОСТ И НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ТЕ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ БББ В УСИЛИЯТА МУ ДА ВЪЗВЪРНЕ ДОСТОЙНСТВОТО И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА МАЙЧИНСТВОТО. ПРЕДСТОЯТ ТРУДНИ ВРЕМЕНА, В КОИТО МНОГО ЖЕНИ ЩЕ ЗАГУБЯТ РАБОТАТА СИ. НЕКА СЪЗДАДЕМ УСЛОВИЯ ТЕ ДА СЕ НАСОЧАТ КЪМ ТРУДА, КОЙТО НИКОЙ ДРУГ НЕ БИ МОГЪЛ ДА ИЗВЪРШИ - МАЙЧИНИЯ. ЖИЛИЩНАТА КРИЗА И ДОМАКИНСКИЯТ ТРУД СА ДВЕТЕ ГОЛЕМИ ПРЕЧКИ ЗА НОРМАЛНА АТМОСФЕРА В БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО.

НИЕ ИСКАМЕ ДА СЪЗДАДЕМ УСЛОВИЯ ЗА ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО. НИЕ ИСКАМЕ НАШИТЕ ДЕЦА ДА ЖИВЕЯТ НОРМАЛНО, ДА ИМАТ ИЗПЪЛНЕНО С РОДИТЕЛСКА ОБИЧ И ВНИМАНИЕ ДЕТСТВО. ДЕЦАТА, А НЕ НЯКАКВИ АБСТРАКТНИ ИДЕИ, СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ.

В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ НАЙ-ДОБРИТЕ И С КАЧЕСТВА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА СПЕЦИАЛИСТИ. ВРЕМЕ Е БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ ДА ПРЕСТАНЕ ДА БЪДЕ ИГРАЧКА И МЪЧЕНИК НА БЕЗОТГОВОРНИ УПРАВНИЦИ И НЕБЛАГОДАРНИ РОДИТЕЛИ.

СЛЕД ЕДИН СРАВНИТЕЛНО КРАТЪК ПЕРИОД НА ВРЪЩАНЕ НА ВЯРАТА В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ НИЕ СМЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ УЧИЛИЩА - ОБЩИНСКИ, ЧАСТНИ, ЧУЖДЕСТРАННИ КОЛЕЖИ И ДР., СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЖИВОТА. ТРЯБВА ДА СЕ ИЗИСКВА ТАКАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ КОЯТО ЛИЧНОСТТА ДА Е СПОСОБНА НА ЛИЧНОСТНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И АДЕКВАТНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. НЕКА ВСЕКИ ОТГОВОРНО, СПОРЕД СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ, АМБИЦИИ И ТРАДИЦИИ НА СВОЕТО СЕМЕЙСТВО ДА РЕШИ ДО КАКВА СТЕПЕН ДА ПРОДЪЛЖИ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ. ЗАЕДНО С ТОВА НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ Е ЗАИНТЕРЕСОВАН НИТО ЕДИН ТАЛАНТЛИВ ЧОВЕК ДА НЕ ОСТАНЕ ИЗВЪН СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА МАКСИМАЛНОТО МУ РАЗВИТИЕ И НИЕ ЩЕ СЪЗДАДЕМ УСЛОВИЯ ЗА ТОВА. НАЦИЯТА НИ НЯМА ПО-ЦЕНЕН КАПИТАЛ.

БЪДЕЩЕТО Е НА НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБРАЗОВАНИЕ. ОЩЕ СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПОДХОДЯЩА СИСТЕМА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО НИВО НА НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ БЕЗ РАБОТА. НЕ ПОДАЯНИЯ, УБИВАЩИ САМОЧУВСТВИЕТО НА ЧОВЕКА, А ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДОКАЖЕ СЕБЕ СИ - ЕТО ГО НАШИЯТ ПОДХОД. НИЕ ЩE СЪЗДАДЕМ УСЛОВИЯ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ СВОЯ АКТИВЕН ЖИВОТ ЧОВЕК ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОДЪЛЖИ ОБУЧЕНИЕТО СИ, ДА ЗАПОЧВА ОТНАЧАЛО.

БББ Е ЗА ВСЕ ПО-ТЯСНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА С ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН ОРГАНИЗЪМ. НАЙ-ДОБРИТЕ ОБРАЗЦИ НА МАТЕРИАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА ТРЯБВА БЪРЗО ДА ОТИВАТ ДО УЧИЛИЩЕТО, КАТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО СТИМУЛИРА СЪЗДАТЕЛИТЕ ИМ ЗА ТОВА.

В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОСТИМ С ИЛЮЗОРНОТО "БЕЗПЛАТНО” ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КОЕТО ПРЕВРЪЩА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ В ДЪРЖАВНИ ЧИНОВНИЦИ. ЕКВИВАЛЕНТНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ ЛЕКАРСКИ ТРУД Е МАТЕРИАЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ. АКТИВНАТА СОЦИАЛНА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА ЩЕ БЪДЕ НАСОЧЕНА КЪМ РАВНОСТОЙНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРУПИ. НО И ТУК РЕШАВАЩА ДУМА ИМА ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС, ЗАЩОТО ГЛАВНОТО ПЕРО В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЩЕ БЪДАТ ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ, КОИТО ПЛАШАТ ЧАСТНИТЕ ФИРМИ.

НИЕ СМЕ ЗА ОСОБЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. САМО НА ТАКАВА ОСНОВА СА ВЪЗМОЖНИ КАЧЕСТВЕНИ РЕФОРМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КУЛТУРА. ФИНАНСОВАТА ГАРАНЦИЯ НА ОСОБЕНИЯ СТАТУТ БББ ВИЖДА В УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕЛА ОТ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ЗА ТЕЗИ ОБЛАСТИ. НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ ДАВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНА АВТОНОМИЯ НА ВУЗ. НЕКА ПРИОРИТЕТИТЕ В НАУКАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ПАЗАРНИТЕ МЕХАНИЗМИ, КАТО СЕ ПОДДЪРЖА ВИСОКО НИВО И В ОСТАНАЛИТЕ НАУЧНИ ОБЛАСТИ. БББ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БОГАТСТВО ОТ ФОРМИ - ФОНДАЦИИ, ЧАСТНИ ИНСТИТУТИ, КОНКУРСИ И Т.Н., КОИТО ЩЕ ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДЕН ОБМЕН НА ПОСТИЖЕНИЯ И СПЕЦИАЛИСТИ.

БББ СЧИТА ХУДОЖЕСТВЕНАТА КУЛТУРА КАТО УСЛОВИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННА, ИНТЕГРАТИВНА ЛИЧНОСТ. ЗАЕДНО С ТОВА ТЯ Е ОБЛАСТ, КОЯТО ДОПИСВА ОБРАЗА НА СТРАНАТА НИ ПРЕД СВЕТА. И ТУК В ЦЕНТЪРА НА ШИРОКИЯ КРЪГ ОТ ПРОБЛЕМИ Е ТВОРЕЦЪТ. НИЕ СМЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ - СМЕСЕНО ФИНАНСИРАНЕ, СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНА БАЗА, МНОГООБРАЗИЕ ОТ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И СДРУЖАВАНЕ И ДР., ЧРЕЗ КОИТО ДА СЕ ОСВОБОДИ АКТИВНОСТТА НА СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ЦЕННОСТИ. СПЕШНИ МЕРКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЕДИН ТИПИЧНО БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН - ЧИТАЛИЩЕТО.

ПО ВЪПРОСА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕДСТВА БББ СЧИТА, ЧЕ ТЯХНОТО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НЯМА АЛТЕРНАТИВА. НО ТЕ ТРЯБВА ДА СИ ОСТАНАТ БЪЛГАРСКИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИТЕ, ЧЛЕНОВЕ НА 15 КЛУБА НА ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ОТ СОФИЯ.


ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТНОВО Е ИЗПРАВЕНО ПРЕД ТРУДЕН ИЗПИТ ПО ХУМАННОСТ. СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТРАШНИ И ДРАМАТИЧНИ СЪБИТИЯ. ВОЕННАТА АГРЕСИВНОСТ, ПРОЯВИТЕ НА НАСИЛИЕ ПРИ    РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ, ГРУБОТО ПОТЪПКВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА В РАЗЛИЧНИ РАЙОНИ ПО СВЕТА НИ УБЕЖДАВАТ ОТНОВО И ОТНОВО В КРЕХКОСТТА НА НАДЕЖДАТА НИ ДА СЪТВОРИМ ЕДИН КРАСИВ И МИРЕН СВЯТ БЕЗ ВОЙНИ И СТРАДАНИЯ.

А ВЯРВАМЕ, МОЖЕ БИ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА, ЧЕ СЕГА, В КРАЯ НА 20-ТО СТОЛЕТИЕ ЧОВЕЧЕСТВОТО ВЪРВИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКРИТА ОБЩНОСТ НА ЦИВИЛИЗОВАНИ НАРОДИ, В КОЯТО РАЗУМЪТ, ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И ХАРМОНИЧНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЩЕ ПОБЕДЯТ АГРЕСИВНОСТТА НА ВОЙНОЛЮБЦИТЕ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ХОРАТА НА СЛОВОТО, НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА ДА ИЗДИГНЕМ ГЛАС В ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА ЖИВОТ!

"НЕ" НА ВОЙНАТА!

ЧОВЕШКО ЩАСТИЕ НЕ СЕ ПОСТИГА С НАСИЛИЕ!

ПРИЗОВАВАМЕ ХУМАНИСТИТЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ УСИЛИЯТА ЗА ПОТУШАВАНЕ НА КЪРВАВИТЕ ОГНИЩА!

ДА ЗАЩИТИМ ПРАВОТО НА СВОБОДНО И ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ВСЕКИ НАРОД, НА ВСИЧКИ ХОРА!

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ 1991 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И АВТОНОМИЯ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КЪМ ВСИЧКИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, СЛУЖИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТА.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

НАШАТА АЛМА МАТЕР СЕ НАМИРА ПРЕД ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИОЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ОТРАЗЯТ ПАГУБНО ВЪРХУ УЧЕБНАТА И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА НИ РАБОТА.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И АВТОНОМИЯ НА СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ОБЩНОСТ ДА ПОДКРЕПЯТ АПЕЛА НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ДАРЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОГРАМИ И КОНКРЕТНИ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВИ ТЪРСЕНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”: СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:17:40    04-02-1991