4 декември 1990

СОФИЯ, 4 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 239 /257/

СОФИЯ, 4 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С.РАКОВСКИ" ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА.


НА 30 НОЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ". РАЗГЛЕДАНИ БЯХА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ЛЕГИЯТА КАТО НЕЗАВИСИМА ОФИЦЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, СЪС СОЦИАЛНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ОФИЦЕР. СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ БЕШЕ ОБСЪДЕНО РАЗВИТИЕТО НА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА. КОНСТАТИРАНО БЕ, ЧЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗВЕСТНОТО СПАДАНЕ НА ГРАДУСА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ ТЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ СЛОЖНА, А РАЗВИТИЕТО Й НЕПРЕДСКАЗУЕМО.

ИЗКАЗАХА СЕ ОПАСЕНИЯ, ЧЕ АКО МЕЖДУПАРТИЙНИТЕ ЕЖБИ И АМБИЦИИ ЗА ВЛАСТ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДОМИНИРАТ НАД ЗДРАВИЯ РАЗУМ, ОПАСНОСТТА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ И СИГУРНОСТ СТАВА РЕАЛНА.

ОСТРО БЯХА ОСЪДЕНИ НАМЕРЕНИЯТА НА НЯКОИ СИЛИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО С НЕКОМПЕТЕНТНИ ИЗЯВЛЕНИЯ СЕ ОПИТВАТ ДА ВНЕСАТ РАЗЕДИНЕНИЕ И ДА ПРОТИВОПОСТАВЯТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ, КАКТО И ОПИТИТЕ ДА СЕ ПОСТАВИ ПОД СЪМНЕНИЕ ЛОЯЛНОСТТА НА АРМИЯТА КЪМ КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НАПОМНЯ, ЧЕ В СВОЕТО ОБРЪЩЕНИЕ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 1 ОКТОМВРИ Т.Г. ОТПРАВИ ИСКАНЕ ЗА ДАВАНЕ НА ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ОФИЦЕРА НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА, ПО КОЕТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТЪТ ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ.

ИЗРАЗЕНО БЕ МНЕНИЕ, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ВНИКНАТ ЗАДЪЛБОЧЕНО В ПРЕПОРЪКИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА И ДА ЗАПОЧНАТ СЕРИОЗНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩ ГРАЖДАНСКИЯ МИР И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА.

БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ДЕКЛАРИРА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СИ НЕУТРАЛИТЕТ И СВОЯТА ПОДКРЕПА НА ВСИЧКИ СИЛИ, КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА СТАБИЛНОСТ И МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, И ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ГОТОВНОСТ И В БЪДЕЩЕ ДА РЕАГИРА С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА, АКО ПРОДЪЛЖАТ ДЕЙСТВИЯТА, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ ЕДИНСТВОТО НА НАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКИЯ МИР.

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/.


В ТАЗИ ОБСТАНОВКА ОКЗНИ ВИЖДА СВОЯТА РОЛЯ В ДВЕ ОСНОВНИ НАСОКИ:

ПЪРВО - ДА СЕ БОРИ ПРОТИВ ПРЕТЕНЦИИТЕ ЗА НЕПОГРЕШИМОСТ НА КОЯТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И НАЙ-ВЕЧЕ СЛЕД ОЧЕРТАЛАТА СЕ ЗАПЛАХА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОТАЛНАТА ЦЕНЗУРА ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ У НАС - ТОЗИ ПЪТ В ИМЕТО НА "ВИСШИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА". В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ОКЗНИ ИЗХОЖДА ОТ ПРИНЦИПА, ЧЕ ЗАКОННОСТТА НА КОЯТО И ДА Е ВЛАСТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ТОВА ДОКОЛКО ТЯ СЕ ОПИРА ВЪРХУ СЪГЛАСИЕТО НА УПРАВЛЯВАНИТЕ. ОКЗНИ КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВА СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ДА СЕ ПОДМЕНЯ ТОЗИ СВЕЩЕН ПРИНЦИП, ПРОВЪЗГЛАСЕН ОШЕ ПРЕЗ 1776 Г., СЪС САМОПРИСВОЕНОТО ПРАВО НА ШЕПА "ИНТЕЛИГЕНТИ" ДА МАНИПУЛИРАТ НАРОДА В ДУХА НА СОБСТВЕНИТЕ СИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ АБСТРАКЦИИ - НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОВА СА "ПРАВА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА", "СВЕТЛО КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ", "ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ. ИСТОРИЧЕСКИЯТ ОПИТ ПОКАЗВА, ЧЕ ТЕЗИ АБСТРАКЦИИ ПЪРВО ОГЛУПЯВАТ ЛЮДЕТЕ, А ПОСЛЕ ГИ ПОДКАРВАТ НА ЗАКОЛЕНИЕ. ТАКА Е БИЛО И ПРИ ЯКОБИНСКИЯ ТЕРОР, ПОСЛЕДВАЛ "СВОБОДАТА, РАВЕНСТВОТО И БРАТСТВОТО" НА ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ, И ПРИ ЧЕРВЕНИЯ ТЕРОР, ЗАЛЯЛ РУСИЯ И ПОЛОВИНАТА СВЯТ СЛЕД 1917 Г., И ПРИ НОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ РЕД ПРЕЗ 30-ТЕ И 40-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК.

ВТОРО - ОКЗНИ ЩЕ РАБОТИ НЕУМОРНО ПРОТИВ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ У НАС ОТ ЛИЧНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ КЪМ ТЯСНОПАРТИЙНИ, КОТЕРИЙНИ И ПАРТИЗАНСКИ ИНТЕРЕСИ. В МОМЕНТА ОСНОВНИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС Е ДА СЕ ОСЪЗНАЕ, ЧЕ БЕЗ СЕРИОЗНИ УСИЛИЯ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ОМАГЬОСАНИТЕ КРЪГОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРАГИЧНАТА ПОВТОРЯЕМОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ Е НЕВЪЗМОЖНО КАКВОТО И ДА Е ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД КЪМ ПРАВОВА, ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТА И ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА. В НИТО ЕДИН МОМЕНТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСНЕ ДЕМОНТИРАНЕТО HА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА У НАС ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДЕМОНТАЖ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НЕКОНТРОЛИРУЕМО ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, В НИТО ЕДИН МОМЕНТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА БЪЛГАРИЯ - ПРАВОВА, ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТА И ДЕМОКРАТИЧНА - НЕ ТРЯБВА ДА ЗАСТРАШАВА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА И ЕДИНСТВОТО НА НАЦИЯТА!

РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ШИРОКО И ТРАЙНО СЪГЛАСИЕ ПО БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС БИ ИМАЛО УТВЪРЖДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ У НАС. ВЪВ ВСЯКА КОНКРЕТНА СФЕРА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НАЦИОНАЛНИЯТ ПРИОРИТЕТ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА САМО ЕДНА НАЙ-ОБЩА НАСОКА, А СЪЩО И РАМКА, В ГРАНИЦИТЕ НА КОЯТО ЧАСТНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ИНДИВИДИ И ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯТА НА ГАРАНТИРАНА СВОБОДНА КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ТЯХ ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН ЩЕ СЪУМЕЯТ ДА РАЗКРИЯТ НАЙ-ДОБРИТЕ ПЪТИЩА ЗА НЕГОВОТО ДОСТИГАНЕ.


НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКАТА СФЕРА

СПОРЕД ОКЗНИ ОСНОВНОТО СРЕДСТВО ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ РАЗПАДАНЕТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ У НАС Е ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ 17 ЯНУАРИ 1990 Г. ДА БЪДЕ ЦЯЛОСТНО ОТРАЗЕНА И ВЪПЛЪТЕНА В ПРОМЕНИТЕ НА СЕГАШНАТА КОНСТИТУЦИЯ, А СЪЩО И ВЪВ ВСИЧКИ ЗАКОНИ, ПРИЕМАНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ТОВА ОЗНАЧАВА ЗАКОНОДАТЕЛНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА:

- ЕДИНСТВОТО, НЕДЕЛИМОСТТА И БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР НА ДЪРЖАВАТА;

- СТАТУТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК, ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, В СФЕРАТА НА ОБСЛУЖВАНЕТО, КАКТО ЗА ВСИЧКИ ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ И ИЗЯВЛЕНИЯ;

- БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ СИМВОЛИ КАТО СВЕТИНЯ ЗА ЦЕЛИЯ НАРОД;

- НЕДОПУСКАНЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И ОРГАНИЗИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СА НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА И ЕДИНСТВОТО НА НАЦИЯТА, А СЪЩО И НЕДОПУСКАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА РЕЛИГИОЗНА ИЛИ ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩИТЕ НАСОКИ И С ДУХА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОКЗНИ ШЕ РАБОТИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА:

- ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОЙТО ДА ИМ ГАРАНТИРА СВОБОДЕН ИЗБОР НА ИМЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОСТОЙНСТВОТО И ТРАДИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД;

- НОВ ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО, КОЯТО ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ ЧОВЕК ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, КЪДЕТО И ДА ЖИВЕЕ ТОЙ, ПРИ ЖЕЛАНИЕ АВТОМАТИЧНО ДА ПОЛУЧАВА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО /КАКТО Е ЗА НЕМЦИТЕ СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА НА ФРГ И ЗА ЕВРЕИТЕ СПОРЕД ЗАКОНИТЕ НА ИЗРАЕЛ/, А СЪЩО И ДА СЪЗДАВА ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ ЗА СВОБОДНО ОТКАЗВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО В ДУХА НА ЧЛ.56 ОТ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.

СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ПОДОБНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОКЗНИ ЩЕ СЪСРЕДОТОЧИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ КЪМ ТЯХНОТО ПРЕВРЪЩАНЕ В РЕАЛНА ВСЕКИДНЕВНА ПРАКТИКА. ОКЗНИ ЩЕ ОКАЗВА ПОМОЩ И ЗАКРИЛА В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА И НА СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН БЕЗ ОГЛЕД НА ВЕРСКИ И ДРУГИ РАЗЛИЧИЯ, ВЪРХУ КОГОТО СЕ ОКАЗВА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НАТИСК ИЛИ НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУПИ ХОРА ИЛИ ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ С ЦЕЛ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО МУ НА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ОКЗНИ ЩЕ ИЗХОЖДА ОТ ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

- ПЪЛНА СУВЕРЕННОСТ И СТРОГО РАЗГРАНИЧАВАНЕ И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТРИТЕ ВЛАСТИ - ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА - В РАМКИТЕ НА СТРОЙНА СИСТЕМА ОТ "СПИРАЧКИ И ПРОТИВОТЕЖЕСТИ", КОЯТО ОЩЕ В ЗАРОДИШ ДА ПРЕДОТВРАТЯВА ВСЕКИ ОПИТ ЗА МОНОПОЛИЗИРАНЕ НА ВЛАСТТА;

- 100-ЧЛЕННО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗБИРАНО В 100 ЕДНОМАНДАТНИ ИЗБИРАТЕЛНИ ОКРЪГА;

- ПРЕКИ ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА, КОЙТО ДА ИМА ПЪЛНОМОЩИЯ, (СРАВНИМИ С ТЕЗИ НА ФРЕНСКИЯ ИЛИ АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ, А АКО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТАКАВА ИНСТИТУЦИЯ НА ПРАКТИКА СЕ ОКАЖЕ НЕВЪЗМОЖНО, ДА СЕ ПРОВЕДЕ ВСЕНАРОДЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА;

- КОНСТИТУЦИОНЕН КОНТРОЛ ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪД;

- ШИРОКА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И РАЗГРЪЩАНЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛНО ЗАКРЕПЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЕМЕННО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА АНТИКОНСТИТУЦИОННИ И СЕПАРАТИСТКИ ПРОЯВИ В ОТДЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ;

- МАКСИМАЛНАТА ВЪЗМОЖНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕДОПУСКАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ СРЕД ЛИЦА, НЕДОСТИГНАЛИ ИЗБИРАТЕЛНАТА ВЪЗРАСТ, И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ ИЗЦЯЛО В ЧИСТО ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА.

ПРИ ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗРАБОТВАНЕ НА СВОИТЕ ВИЖДАНИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ ОКЗНИ ЩЕ ИЗХОЖДА ОТ ДВЕ РЕАЛНОСТИ - ВСЕОБЩОТО ЖЕЛАНИЕ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В СЪВРЕМЕННА ДЪРЖАВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ТИП И РЕАЛНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СТРАНАТА В КОНТЕКСТА НА ВЕКОВНИТЕ БАЛКАНСКИ И ОРИЕНТАЛСКИ ТРАДИЦИИ. ЗАТОВА ОКЗНИ ЩЕ СЕ СТРЕМИ ТВОРЧЕСКИ ДА ИЗПОЛЗУВА КАКТО ОПИТА НА САЩ И ДРУГИТЕ АНГЛОСАКСОНСКИ СТРАНИ, КЪДЕТО ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА И РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СА СЕ УТВЪРДИЛИ В СВОЯ НАЙ-ЧИСТ ВИД, ТАКА СЪЩО И СЪВРЕМЕННИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ОПИТ НА НАШИТЕ БАЛКАНСКИ СЪСЕДИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ МИТИНГА, ОРГАНИЗИРАН ОТ БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /БОП/ НА 30 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА В ПЛОВДИВ.


УЧАСТНИЦИТЕ В МИТИНГА, ОРГАНИЗИРАН ОТ БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРЩИНАТА, КОЙТО СЕ СЪСТОЯ НА 30 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА В ПЛОВДИВ, КАКТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/, ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" ЗАЯВЯВАТ СЛЕДНОТО:

КАТО ОТЧИТАТ, ЧЕ БЪДЕЩЕТО Е НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ И ОПИТИТЕ ЗА СНЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ЗАВЕСА ЗА ТЯХНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ДЕЙСТВИЕ, ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БОРЧЕСКИЯ НАРОДЕН ДУХ НА БЪЛГАРИНА ЗА ДЕЛОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ИДЕАЛ, НИЕ КАЗВАМЕ:
СТИГА ВЕЧЕ КРЪВ, СТИГА ПОВЕЧЕ НАСИЛИЕ НАД НАС, СТИГА ТОЛКОВА УНИЖЕНИЕ И В КОНТЕКСТ С НАДИГАЩОТО СЕ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ВАРДАРСКО, НИШКО, ПИРОТСКО, БАНАТ, МОЛДОВА, ТАВРИЯ И ДОНЯКЪДЕ ОДРИНСКО, БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПО МИРЕН ПЪТ ДА СЕ ЕДИНИМЕ НА ОСНОВАТА НА НАЦИОНАЛНАТА НИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

НИЕ СМЕ БЕЗ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ТЕРИТОРИИ ПРЕДВИД ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА В СЪЕДИНЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЩАТИ, А САМО ДЪРЖИМ ДА НЕ НИ СЕ ИЗЗЕМВА НАШЕТО КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.

НИЕ ОСЪЖДАМЕ ПРЕДАТЕЛСТВОТО КЪМ БЪЛГАРСКАТА САМОБИТНОСТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО. НИЕ ОСПОРВАМЕ ТЯХНАТА ЛЕГИТИМНОСТ, ЩОМ КАТО НЕ СА СПАЗЕНИ ПРОЦЕДУРИТЕ ОТ МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ МАНДАТИ ПО ИЗБОРИТЕ И ДЕЛЕГАТСКИТЕ ДОСИЕТА, ТРЕТИРАНИ ПО ПАЗАРЛЪК.

НАСТОЯВАМЕ ЗА МОРАТОРИУМ ПО РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 15 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА. НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НАПРАВИ ГРАФИК ЗА РАБОТАТА СИ. ВРЕМЕ Е ДА СЕ СПРАТ ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ КАВГИ МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА СДС И БСП - МЕДАЛ С ДВЕ ЛИЦА.

ДЕПУТАТИТЕ ДА ЗАПРЕТНАТ РЪКАВИ И ДА ИЗРАБОТЯТ ПОНЕ СЛЕДНИТЕ ЗАКОНИ НА БЪЛГАРИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

1. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ДЕЛЕНЕ НА СТРАНАТА.

2. ЗАКОН ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО /ЗЕМЯТА/ ПРИВАТИЗАЦИЯ.

3. ЗАКОН ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ И

4. ОДОБРИ ПРЕДСТАВЕНОТО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ С ПРЕЗИДЕНТА ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО И СЕ САМОРАЗПУСНЕ, КАТО ОПРЕДЕЛИ НОВИ ДАТИ ЗА ИЗБОРИ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.


СОЛИДАРИЗИРАМЕ СЕ С БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ДУХ ОТ ПЕРИФЕРНИТЕ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА И ПОДКРЕПЯМЕ СИМВОЛА ЗА "РАЗГРАДСКА РЕПУБЛИКА" КАТО АКТ ЗА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ВАС, ГОСПОДА УПРАВНИЦИ, И ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА СИ СПОМНИТЕ ДУМИТЕ НА ЛОРД НЮТОН, ДУМИТЕ НА КИПЪРСКИЯ МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ГЕОРГИУС ЯКОВУ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ЩЕ СТАНЕ ВТОРИ КИПЪР, И НА ВАШИЯ ТОДОР ЖИВКОВ, ЦИТИРАНИ ТЕЗИ ДНИ В ЗАПАДНИТЕ ВЕСТНИЦИ ЗА СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВАС.

ГОСПОДА, В РАЙОНИТЕ НА РОДОПИТЕ, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО И ВЕЛИНГРАДСКО СЕ ТУРЦИЗИРА ЧИСТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ. МОЛИМ, МИСЛЕТЕ!

НИЕ СМЕ ЗА ЕДНО ОБЩО ОТЕЧЕСТВО НА БЪЛГАРИТЕ С ДРУГИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ /ТУРЦИ И ЦИГАНИ/ И МАЛЦИНСТВА КАТО АРМЕНЦИ И ЕВРЕИ, НО ПРИ ЗАЧИТАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДНОСТЕН ХАРАКТЕР.

НИЕ ВСИЧКИ ОТ БОП, БНРП, ОПТ, ОКЗНИ И ПП "ОБНОВЛЕНИЕ" СИМВОЛИЧНО ПРОГЛАСЯВАМЕ ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА ЗА НЕЗАВИСИМ СВОБОДЕН ГРАД - ОГНИЩЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА, ГРАД НА САМОУПРАВЛЕНИЕ И САМОЗАДОВОЛЯВАНЕ И В ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ ЗА ЗОНА, СВОБОДНА ОТ РОДООТСТЪПНИЧЕСТВО.

АМИН!

ОТ МНОЖЕСТВОТО ГРАЖДАНИ И РЪКОВОДСТВАТА НА БОП, БНРП, ОПТ, ОКЗНИ И ПП "ОБНОВЛЕНИЕ"

ПЛОВДИВ, 30 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/.


НАПОСЛЕДЪК СЕ ПОЯВИ ИСКАНЕ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА БДМ. ТОВА ИМУЩЕСТВО В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ ИМА ДЪРЖАВЕН ПРОИЗХОД. ВОДЕНИ ОТ ИДЕЯТА, ЧЕ ВСИЧКО, КОЕТО Е СЪЗДАДЕНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В СТРАНАТА, ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ ЗА ТЯХ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕШИХА ДА ПОДПИШАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. КАТЕГОРИЧНО ТРЯБВА ДА ПОДЧЕРТАЕМ, ЧЕ НЯМАМЕ ЗА ЦЕЛ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОВА ИМУЩЕСТВО МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. НАШАТА ИДЕЯ Е ОТ НЕГО ДА СЕ ПОЛЗВАТ ВСИЧКИ МЛАДИ ХОРА. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ИСТИНСКИ ГАРАНЦИИ ЗА ТОВА МОГАТ ДА ДАДАТ МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА КОИТО ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА, ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, МОГАТ ДА ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ

С П О Р А З У М Я Х А:

1. СЪЗДАВАТ АНКЕТНА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА УСТАНОВИ ИМУЩЕСТВОТО НА БИВШИЯ ДКМС И НА НЕГОВИЯ ПРАВОПРИЕМНИК БДМ, КАКТО И НЕГОВИЯ ПРОИЗХОД. АНКЕТНАТА КОМИСИЯ ДА СЕ СЪСТОИ ОТ ЕКСПЕРТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ВСЯКА ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ - МИНИМУМ ПО ДВАМА ДУШИ.

2. ПРЕДЛАГАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДА ИЗЛЪЧИ ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ.

3. АНКЕТНАТА КОМИСИЯ ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА НА ПОСОЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО /СГРАДИ, ЗЕМЯ И Т.Н./;
- ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО /ОСНОВНИ И ОБОРОТНИ СРЕДСТВА/;
- ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА /В Т.Ч. И ВАЛУТА/.

4. АНКЕТНАТА КОМИСИЯ ДА ЗАПОЧНЕ СВОЯТА ПРОВЕРКА ПО СЛЕДНИЯ РЕД:

- СРЕДСТВА НА БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ;
- ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА";
- ФИРМИ ТНТМ;
- ВМТ "ОРБИТА";
- ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.

5. БДМ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОМИСИЯТА СВОЯ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС И ЦЯЛАТА НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНАТА ОТ НЕГО СОБСТВЕНОСТ, А СЪЩО И ЗА ПРЕДОСТАВЕНАТА МУ ОТ ДЪРЖАВАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

6. ПРЕДЛАГАТ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВАТА НА ПАРТИИТЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И В ЧАСТНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ ПРОЦЕСЪТ НА ВРЪЩАНЕ НА ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО, СТОПАНИСВАНО И УПРАВЛЯВАНО ОТ БДМ, ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ. ВСИЧКИ СДЕЛКИ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ТАКОВА ИМУЩЕСТВО СЕ ОДОБРЯВАТ ОТ СЪЗДАДЕНАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ, КОЯТО ВЗЕМА РЕШЕНИЕ С КОНСЕНСУС.

7. СДЕЛКИТЕ, СВЪРЗАНИ С РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ОТ ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ ГО ОТ БДМ, СЕ ОТЧИТАТ ПРЕД АНКЕТНАТА КОМИСИЯ.

8. АНКЕТНАТА КОМИСИЯ ДА ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА СИ НАЙ-КЪСНО ДО 31 МАРТ 1991 Г.

9. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ СВОЕВРЕМЕННО ДА СЕ ОГЛАСЯВАТ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

10. КРАЙНОТО СТАНОВИЩЕ НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ ДА ПОСЛУЖИ ЗА ОСНОВА ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ. ОБСЪЖДАНЕТО ДА СТАНЕ ПРИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ШИРОКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА. ПО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА БЪДЕЩИЯ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЛАДЕЖИ ФОРУМ.

11. ВСЕКИ ЕВЕНТУАЛЕН ПРАВОПРИЕМНИК НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА СПАЗВА КЛАУЗИТЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

П О Д П И С А Л И

1. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ
2. БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
3. ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ "Н. ПЕТКОВ"
4. МЛАДЕЖКИ РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ
5. МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ
6. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
7. СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
8. ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ
9. ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ - НАРОДЕН ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО".


НА 6 НОЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ НАЦИОНАЛНА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НОВО СИНДИКАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ. В НЕЯ УЧАСТВУВАХА 368 ДЕЛЕГАТИ ОТ СОФИЯ И ОТ СТРАНАТА. ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАХА РАЗЛИЧНИ ПРОФСЪЮЗНИ СДРУЖЕНИЯ, КЛУБОВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ, НАЙ-ВЕЧЕ НЕЧЛЕНУВАЩИ В ДВЕТЕ СИНДИКАЛНИ КОНФЕДЕРАЦИИ. СЛЕД ТРИЧАСОВА НАПРЕГНАТА РАБОТА КОНФЕРЕНЦИЯТА ОБСЪДИ ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ОСЪДИ ПОЛИТИЗИРАНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ГОСПОДАТА К.ТРЕНЧЕВ И КР.ПЕТКОВ. СИНДИКАТИТЕ ИМ СА СИЛНО ПОЛИТИЗИРАНИ И УЧАСТВУВАТ В КОНФРОНТАЦИИ С ТЕЖКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА СТРАНАТА НИ, ЗА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА. ЗАТОВА ТЕ МАСОВО СЕ НАПУСКАТ ОТ ХИЛЯДИ ЧЛЕНОВЕ И ДЕЙЦИ, ОТЛИЧНО ПОЗНАВАЩИ СВОИТЕ СОЦИАЛНИ И ТРУДОВОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ И ЗАГРИЖЕНИ ЗА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЗА СОБСТВЕНАТА СИ ТРУДОВА СЪДБА.

ЕДИНОДУШНО СЕ РЕШИ И ОТ 6 НОЕМВРИ 1990 Г. СЕ СЪЗДАДЕ НАРОДНИЯТ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО". ТОЙ НЕ Е НИТО ЖЪЛТ, НИТО ЧЕРВЕН, НИТО СИН, ЧЕРЕН И Т. Н., А Е БЪЛГАРСКО СИНДИКАЛНО ФЕДЕРАЛНО СДРУЖЕНИЕ, ЗАЩИЩАВАЩО ЦЯЛОСТНИТЕ СОЦИАЛНО-ТРУДОВИ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО.

НАРОДНИЯТ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" Е ЧИСТО СИНДИКАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И КАТО ТАКОВА ТВЪРДО ЩЕ ОТСТОЯВА ПОЗИЦИИТЕ СИ В ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ЧАСТНА, ОБЩЕСТВЕНО-КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. НА СОЦИАЛНА ОСНОВА ЩЕ ПОДПОМАГА И СПЛОТЯВА ХОРАТА, НАЦИЯТА, В ИМЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ.

ПРИЕ СЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ, УСТАВ И ПЛАТФОРМА ЗА ЕДИНСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ. ИЗБРАНО БЕЩЕ СИНДИКАЛНО РЪКОВОДСТВО ОТ 39 И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ОТ 13 ДУШИ, А ТЕ ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ИЗБРАХА ПРЕДСЕДАТЕЛСКОТО ТЯЛО.

РЕШИ СЕ ОТ 1 ЯНУАРИ 1991 Г. ДА ЗАПОЧНЕ ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИК "НАРОДНО ЕДИНСТВО".

НАРОДНИЯТ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" Е ОТВОРЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ. В НЕЯ СЕ ЧЛЕНУВА ЕДНОЛИЧНО ИЛИ ГРУПОВО /ОРГАНИЗИРАНО/, СТИГА ДА СЕ ПРИЗНАВАТ ОФИЦИАЛНИТЕ Й ДОКУМЕНТИ. ТЯ НЯМА ДА БЪДЕ СВЪРЗАНА С НИКОЯ ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, НО НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПРАВО НА ЧЛЕНСТВО В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, БЕЗ ТЕЗИ С НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКО-ФАШИСТКА НАСОЧЕНОСТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА НАРОДНИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО":
1. ИНЖ. Т.СТАЛЕВ
2. К.КОЦАКОВА, УЧИТЕЛКА
3. К.Ф.Н О.БОЕВ
4. ПРОФ. П.КОЛЕВ

СОФИЯ, 24 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" - ГАБРОВО, АДРЕСИРАНА ДО ВЪРХОВНИЯ СЪД И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ГОСПОДА,

НАЦИОНАЛНИЯТ НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" Е СЪЗДАДЕН НА 27 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА В ГАБРОВО. ОФИЦИАЛНО Е РЕГИСТРИРАН В ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО С РЕШЕНИЕ HP.134 ОТ 1 МАРТ 1990 Г. СЪЗДАВАНЕТО И РЕГИСТРИРАНЕТО НА ПРОФСЪЮЗА Е ОТРАЗЕНО МНОГОКРАТНО ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА, РАДИОТО И ВСИЧКИ ТОГАВАШНИ ВСЕКИДНЕВНИЦИ, ПУБЛИКУВАНО Е В СПРАВОЧНИКА НА ИЗДАТЕЛСТВО "ХРИСТО Г.ДАНОВ" "ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ" НА СТР.118.

УЧУДЕНИ И ВЪЗМУТЕНИ СМЕ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНОТО ВЪВ ВЕСТНИК "ЗЕМЯ" БР.84 ОТ 26 НОЕМВРИ 1990 Г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО В СОФИЯ НА НАРОДЕН ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО", ЗАЩОТО ВЪПРЕКИ ИЗВЕСТНА РАЗЛИКА ЕДНАКВИ СА ИМЕНАТА - "ПРОФСЪЮЗ ЕДИНСТВО", А ХОРАТА ЗАПОМНЯТ И ЗНАЯТ САМО ТОВА. ПОЧТИ В ТАЗИ СВЕТЛИНА Е И СТАТИЯТА ВЪВ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ" БР.237 ОТ 26 НОЕМВРИ 1990 Г. "КАКВИ ВРЕМЕНА" И ИЗКАЗВАНЕТО ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА НА ПРОФ. КР.ПЕТКОВ.

ПРОТЕСТИРАМЕ ОТНОСНО ГРУБОТО ОБСЕБВАНЕ НА ИМЕТО НИ ОТ НЯКОИ ХОРА, КОИТО МОЖЕ БИ НЕ ЗНАЯТ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НИ, НО ТОВА Е АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО ЗА ЕДИН БЪЛГАРСКИ СЪД, КОЙТО ДА УЗАКОНЯВА ТОВА!

СЧИТАМЕ, ЧЕ ЦЕЛТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ, А ТОВА СПОРЕД НАС СА ОТ БИВШАТА БКП /СЕГА БСП/, Е ДА ВСЯВАТ СМУТ, РАЗДОРИ И РАЗЦЕПЛЕНИЕ В ПРОФСЪЮЗНИТЕ РЕДОВЕ.

ДЕЙСТВУВА СЕ ПО ПРИНЦИПА "РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ!"

НАСТОЯВАМЕ ЧРЕЗ БТА ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА ДА ПУБЛИКУВАТ НАШИЯ ОСТЪР ПРОТЕСТ, А ВЪРХОВНИЯТ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ОТМЕНИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА СОФИЙСКИЯ ПРОФСЪЮЗ, ВЗЕЛ НАШЕТО ИМЕ!

НА 20 НОЕМВРИ 1990 Г. ИЗПРАТИХМЕ СТАТИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА И НАШАТА КАТЕГОРИЧНА ПОЗИЦИЯ ДО ВЕСТНИЦИТЕ "ДУМА", "ДЕМОКРАЦИЯ", "ТРУД", "СВОБОДЕН НАРОД" И "БАЛКАНСКО ЗНАМЕ”. НИТО ЕДИН ОТ ТЯХ НЕ БЛАГОВОЛИ ДА Я ПУБЛИКУВА. СЪЖАЛЯВАМЕ, ЧЕ НАШИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НЕ ИСКАТ ДА ОТРАЗЯТ ПОЗИЦИЯТА НА ЕДИН ПРОФСЪЮЗ ОТНОСНО ИЗЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА НИ ОТ КРИЗАТА.

ГАБРОВО, 27 НОЕМВРИ 1990 Г.   

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ЕНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦК НА БКП/.


В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЧЕТИРИ ДНИ НАШИЯТ НАРОД ИЗЖИВЯ УЖАСА ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА С НЕПРЕДСКАЗУЕМИ ПОСЛЕДИЦИ.

БЪЛГАРСКИТЕ "ВАЛЕНСОВЦИ" ПРОФ. КРЪСТЮ ПЕТКОВ И КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ С ШЕРИЕТСКИ МЕТОДИ И БОЛНИ, ВЛАСТОЛЮБИВИ АМБИЦИИ ВДИГНАХА ЧАСТ ОТ РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И ГИ ОПЪЛЧИХА СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЦЕЛИЯ НАРОД. В ТОВА ПРОТИВОЗАКОННО И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНО ДЕЛО УСПЕШНО ИМ ПРИГЛАСЯШЕ МАЛКА ЧАСТ ОТ СОФИЙСКИТЕ СТУДЕНТИ, ФИНАНСИРАНА И ДОБРЕ РЕЖИСИРАНА ОТ "ЯСТРЕБИТЕ" КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" И СДС. НЕ ИЗОСТАНАХА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО, КОИТО С КОСМИЧЕСКА СКОРОСТ СЕ НАДПРЕВАРВАХА ДА НАЛИВАТ МАСЛО В ОГЪНЯ - ДА МАНИПУЛИРАТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ И ДА ПОДСТРЕКАВАТ ЕКСТРЕМИЗМА, ВМЕСТО ДА БЪДАТ ЧЕСТНИ И НАДПАРТИЙНИ ОГНЕБОРЦИ.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ В ТОЗИ СЪДБОВЕН МОМЕНТ ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМЕСТО ДА СЕ НАМЕСИ РЕШИТЕЛНО И ДА ОСЪДИ БЕЗЗАКОНИЕТО И ЕКСТРЕМИЗМА, ПРЕДПОЧЕТЕ ДА БЪДЕ СТРАНИЧЕН НАБЛЮДАТЕЛ, ТИХ И НЕВЪЗМУТИМ, А ДРУГИ ВМЕСТО НЕГО ДА ВАДЯТ КЕСТЕНИТЕ ОТ ЖАРАВАТА.

ГЛАВНИ РЕЖИСЬОРИ НА РАЗИГРАЛИТЕ СЕ ДРАМАТИЧНИ СЪБИТИЯ БЯХА ЛИДЕРИТЕ НА СДС, КОИТО, ЦЕЛЕЙКИ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА, В КРАЙНА СМЕТКА ИЗВЛЯКОХА ЗА СЕБЕ СИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ. СЛЯПО УВЛЕЧЕНИ КЪМ ВЛАСТТА И ЕДИНСТВЕНО КЪМ НЕЯ, ТЕ НЕ ПОЖАЛИХА ДОРИ И ДЕЦАТА, УЧЕНИЦИТЕ, БОЛНИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА. БЪЛГАРИЯ ПРЕЖИВЯ ЧЕТИРИ КОШМАРНИ ДНИ И НОЩИ, КОИТО Й НАНЕСОХА ДЪЛБОКИ И НЕИЗЛЕЧИМИ МОРАЛНИ РАНИ И СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЛЕВА ЗАГУБА.

НАРОДЪТ БЕ СТЪПИСАН, ИЗПЛАШЕН И С ПРАВО ПИТАШЕ: ИМА ЛИ В ТАЗИ СТРАНА ВЛАСТ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОКУРАТУРА, ОРГАНИ НА РЕДА? КЪДЕ СА ДЕМОКРАТИТЕ И НАРОДНИТЕ ЗАКРИЛНИЦИ?

ЦК НА БКП КАТЕГОРИЧНО ОСЪЖДА ТОЗИ ЦИНИЗЪМ, ТОВА ГРУБО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ЗАКОННОСТТА, ВЪРХУ ВОЛЯТА НА НАРОДА, ВЪРХУ НЕГОВИТЕ ПРАВА, СВОБОДИ И ДОСТОЙНСТВО, ВЪРХУ СЛАБИТЕ УСТОИ НА КРЕХКАТА НИ ДЕМОКРАЦИЯ И НАСТОЯВА СРОЧНО ЗА СЛЕДНОТО:

1. ДА БЪДАТ ДАДЕНИ ПОД СЪД КАТО ПОДСТРЕКАТЕЛИ КЪМ НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ /ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЧКИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ/ ПРОФ.КР.ПЕТКОВ И К.ТРЕНЧЕВ.

2. ДА БЪДАТ ПОДВЕДЕНИ ПОД СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ГРУПАТА СТУДЕНТИ И ТЕХНИЯТ СТАЧЕН КОМИТЕТ, КОИТО БЛОКИРАХА ЦЕНТРАЛНИТЕ КРЪСТОВИЩА И ПАРАЛИЗИРАХА ДВИЖЕНИЕТО И СНАБДЯВАНЕТО НА СТОЛИЦАТА. НА СЪЩИТЕ ДА СЕ ОТНЕМАТ СТИПЕНДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЖИЛИЩА.

3. ДА БЪДАТ УВОЛНЕНИ ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО СА УЧАСТВУВАЛИ В ЕФЕКТИВНИ СТАЧКИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ, И ОСОБЕНО ОНЕЗИ, КОИТО СА ЗАПЛАШВАЛИ НЕСТАЧКУВАШИТЕ С ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА И СА ИМ ПРЕЧИЛИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СИ И СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

4. ДА БЪДАТ УВОЛНЕНИ И ИЗВАДЕНИ ОТ СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ, КОИТО СА УВЛЕКЛИ СВОИТЕ УЧЕНИЦИ ДА УЧАСТВУВАТ В СТАЧКИ И БЕЗРЕДИЦИ В СТОЛИЦАТА, С КОЕТО СА ПОГАЗИЛИ УЧИТЕЛСКИЯ АВТОРИТЕТ, ДОСТОЙНСТВО, МОРАЛ.

5. ДА БЪДАТ УВОЛНЕНИ ОТ РАБОТА В РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА ВСИЧКИ ОНЕЗИ ГОВОРИТЕЛИ, ЗАВЕЖДАЩИ И НЕЗАВЕЖДАЩИ, КОИТО УЧАСТВУВАХА В ПОДСТРЕКАТЕЛСТВОТО КЪМ НАСИЛИЕ И В ЕКСТРЕМИЗЪМ И ГРУБО МАНИПУЛИРАХА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. СЪЩИТЕ ДА НЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО РАБОТА В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, А ОСОБЕНО ПРОЯВИЛИТЕ СЕ КЕВОРК КЕВОРКЯН, П.БОЧАРОВ, АСЕН АГОВ И Н.ТЕРЗИЕВА, ДА БЪДАТ ДАДЕНИ ПОД СЪД.

6. НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ОСТАВКАТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА, КОГОТО ОБВИНЯВАМЕ В УМИШЛЕНО БЕЗДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТ, ПОРАДИ СТРАХ ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ В УГОДА НА НЕЧИЯ ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ИМА ПРАВО И ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ СПРАВЕДЛИВО ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА НАНЕСЕНИТЕ МУ МОРАЛНИ ВРЕДИ И МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, ВСИЧКИ ЗДРАВОМИСЛЕЩИ ХОРА В СТРАНАТА НИ, КОИТО РАТУВАТ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, ЗАКОННОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: ВЛ.СПАСОВ

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ 1990 ГОД.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/