3 юли 1992

София, 3 юли 1992 година
        Брой 129 /659/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА НЕИЗПЪЛНЕНИ ИСКАНИЯ.


След подписаното с правителството споразумение Националният професионален съюз /НПС/ спря ефективните стачни действия, оставайки в стачна готовност до решаването на основните точки, за които отсрещната страна пое ангажимент. От информацията, която тази вечер се получи от осведомени източници, за съжаление несвързани с правителството, научаваме, че нашите искания са пренебрегнати. Въпреки правителствената декларация, в която се признава, че у нас се нарушават синдикални права, въпреки позицията на международната транспортна централа със седалище в Лондон, въпреки протестите на редица свободни синдикални организации, дискриминацията на десетки и стотици хиляди наемни работници продължава. Ние нямаме дума, за да квалифицираме подобно отношение, подобно затваряне на очите пред груби нарушения на международни конвенции и на българското национално законодателство. Не можем да проумеем и позицията на другите членове на Националния съвет за социално партньорство, но очевидно тя е плод на тактически интереси, нямащи нищо общо със закона.

При така създалата се обстановка НПС си запазва правото, както е записано и в споразумението, да поднови ефективните стачни действия в защита на закона. Ще бъде информирана своевременно и в широки мащаби и международната общественост. Стига лъжи и полудемокрация в тази страна! Стига пренебрегване на законите заради една или друга личност, заради едни или други тактически интереси! Това вече сме го виждали. Ние сме решени твърдо да отстоим правата на нашите членове и на всички онези, които считат себе си за свободни хора.

София, 1 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ДА УЧАСТВА В РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО.


В създадения Национален съвет за социално партньорство са включени като участници-учредители от страна на всички синдикати в България Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България. По този начин без представителство в Националния съвет за съжаление остават редица независими професионално-творчески синдикални организации.

Съюзът на българските журналисти например, който е най-голямата журналистическа синдикална организация у нас и има свои структури във всички информационни средства, е лишен от възможността на национално равнище да поставя социалните проблеми на журналистите.

В Правилата за работа на националната система за социално партньорство е предвидено в Националния съвет да се включват и други участници, отговарящи на критерии, разработени от самия съвет. Но какви са и къде са тези критерии? Абсурдно е изискването право на представителство да дава единствено сто или двеста хиляден членски състав на една синдикална организация. Естествено е при това положение всички професии от духовната сфера, интелигенцията, никога да не получат право на представителност.

Съюзът на българските журналисти настоява да участва в работата на Националния съвет за социално партньорство във всички случаи, когато се обсъждат и решават въпроси на журналистическата професия и на правата на нейните труженици. Нормалната световна практика е журналистическите синдикати да присъстват в системите за национално социално партньорство.

Убедени сме, че няма никакви пречки това да става и у нас.

София, 1 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СИНДИКАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ПАРТИЯТА.


I. Основи на синдикалната политика на Българската социалистическа партия

1. Българската социалистическа партия /БСП/ ще осъществява равноправно сътрудничество със синдикалните и професионалните организации при безусловното зачитане на тяхната независимост. Синдикатите са незаменим изразител на икономическите и социалните интереси на хората в гражданското общество. БСП ще търси взаимодействие с тях в съответствие с реалните им действия в защита на тези интереси. Тя категорично отхвърля разбирането за синдикатите като "трансмисия" за влияние сред масите, за идейно-политическо ръководство на дейността им.

2. Преходът към нова икономическа и обществена система ще бъде в интерес на мнозинството от хората само при действително равноправно социално партньорство. Небходимо е да бъде изградена стабилна законова основа за постоянно действаща система от органи за тристранно социално партньорство и съгласуване на интересите.

3. Многообразието на интересите на различни социални и професионални групи обуславя развитието на синдикален плурализъм. БСП е против изкуственото разединяване и вътрешно противопоставяне в синдикалното движение, както и срещу ограничаването на синдикалния плурализъм, на синдикалните права по отделни професии и отрасли.

4. БСП смята за недопустимо политизирането на синдикалната дейност от която и да е политическа, синдикална или друга организация.

5. Социалистите са свободни да членуват в предпочитания от тях синдикат, да предлагат и да се включват в синдикални инициативи и действия в защита на интересите на хората на труда.

6. Партийните организации следва да отделят много по-голямо внимание на социалните интереси на хората днес и на взаимодействието със синдикалните организации в тяхна защита.


II. Главни области на взаимодействие между БСП и синдикатите

1. БСП счита, че преходът към пазарна икономика следва да води към съчетаването на икономическата ефективност със съвременните европейски норми за социална справедливост, отразени и в Европейската социална харта. Въз основа на това разбиране БСП ще се стреми да развива взаимодействието си със синдикатите.

2. Небходими са общи действия за спиране на икономическия спад, създаване условия за икономически растеж и за постепенно намаляване на безработицата, включително и чрез ускореното образуване на социално справедлив пазар на работната сила. Правителството е длъжно без повече отлагане да представи своята програма в тази област.

3. Жизненото равнище на широки слоеве от населението вече спада под границата на социалния и дори на жизнения минимум. Със съвместни усилия е нужно да се обоснове и отстои разбирането, че преходът към пазарна икономика може да е успешен само при приемлива социална цена. Небходимо е да се гарантира равнището на минималната работна заплата в съответствие със социалния минимум.

4. Да се организират действия в подкрепа на правото на работещите за пълноценно участие в управлението на предприятията и организациите.

5. БСП да стане инициатор на обществени действия за провеждането на "прозрачна" и социално организирана приватизация чрез участието на трудовите колективи, както и на управлението на предприятията при подготовката на приватизацията, при избора на формите и техниките за осъществяването й.


III. За дейността в парламента и органите на местната власт

1. БСП е за координиране със синдикатите на парламентарни действия за защита на икономическите и социални интереси на различните социални и професионални групи от населението. Депутатите социалисти ще отстояват приемането с приоритет на законите за заетостта, за социалното осигуряване, за правото на трудово-правна защита, съответстващо на съвременните европейски стандарти.

2. В парламентарната си дейност БСП ще отстоява правата на свободно синдикално сдружаване и независимостта на синдикатите.

3. БСП ще търси партньорство и с териториалните синдикални структури за развитие на местното самоуправление, икономическата и социалната инфраструктура.


IV. Контакт с други обществени организации и социални групи във връзка със синдикалната дейност

1. В своята синдикална политика БСП ще търси контакти и взаимодействие с други парламентарни, извънпарламентарни и обществени формации.

2. БСП ще съдейства за укрепването на организациите и публичната изява на социално слабите граждани, инвалидите, безимотните, бездомните, многодетните майки и безработните; на младежите, селскостопанските труженици и други слоеве на обществото.

3. БСП ще се стреми към партньорство и възможното практическо взаимодействие с организациите на собствениците и на работодателите за утвърждаване на тристранната система.


*  *  *

Висшият съвет /ВС/ на БСП изразява очакването, че новите насоки на синдикалната й политика ще бъдат разглеждани обективно и ще срещнат разбиране и конструктивна реакция от синдикалните организации, органи и дейци, от заинтересованите кръгове на обществото.

София, 27 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВОЯ НА СЪБИТИЯТА НА БАЛКАНИТЕ. Документът е адресиран до Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, до Изпълнителния съвет на Европейската общност, до Европейския парламент и до парламентите на балканските държави.


Напрегнатото време, в което живеем, ни кара да чувстваме хода на историята, националната съдба и собствената си политическа отговорност по-категорично и осезателно от когато и да било. Това, както и фактът, че сме лишени от достъп до средствата за осведомяване или до каквато и да било значима обществена трибуна в страната, ни налага настоящото обръщение. Целта ни е чрез него да стане известна нашата и на тези, които ни подкрепиха с изборен вот позиция по развоя на балканските събития.

Борбата за демокрация в България завърши неочаквано и парадоксално - с налагане чрез една измислена Кръгла маса на псевдоопозиция, абсорбирала в себе си втория ешелон на номенклатурата, на отреченото вчера, която сега виждаме смесена с консервираните, но оживели мумии на едно отречено онзи ден - мумиите на монархофашизма. След края на Втората световна война комунистите у нас дойдоха на власт, улеснени от отечественофронтовските земеделци, като едно крило от тях в интерес на собственото си оцеляване предаде идеите и борбата на героите си и стана придатък, параван и секция на комунистическата партия, а останалите земеделци бяха жестоко репресирани. Нещо подобно виждаме да става и сега - т.нар."седесари” се добраха до властта благодарение на социалистите - довчерашни комунисти. А сега едно крило от тях /социалистите/, обявило се за социалдемократическо, е на път да стане за СДС същото, което казионният земеделски съюз беше за Българската комунистическа партия. За съдбата на останалите социалисти след евентуално съглашателство на Обединението за социална демокрация /ОСД/ с десницата на Съюза на демократичните сили /СДС/ можем да се досетим - тя ще е същата като тази на последователите на Никола Петков след 1947 година.

Наред с катастрофалното снижаване на жизненото ниво, с класовата сегрегация, с истинския геноцид спрямо цели социални групи и с ред посегателства спрямо правата и свободите на гражданите, с ликвидирането по същество на икономическите, военните, разузнавателните, научните и религиозно-духовните национални структури завърши един етап от чуждия план за ликвидиране на българската държавност. Следващият, според нас, е вече започнал с тласкането на страната ни по гибелния път на изолация от славянската общност, превръщането й в сателит, слуга и послушник на друга велика сила, в маша за вадене на горещи кестени, а в крайна сметка - в престъпник, който плаща репарации. За българската история това не е нещо ново.

Така беше през 1913 година, когато безумците чужди агенти от камарилата на Фердинанд нападнаха Сърбия.

Така беше през 1915 година, когато България, водена от същите безумци, вероломно удари в гръб Сърбия и армията й, която цяла година удържаше германския натиск.

Така беше през 1941 година, когато България, превърната в лакей на хитлеристите, единствена от всички измени на славянската си същност, пусна през територията си германските войски, а после със собствената си армия окупира и извърши потресаващи зверства на сръбска територия.

Така беше през 1948 година, когато българските васали и слуги на Сталин участваха в срамната и недостойна антиюгославска кампания, копаеха окопи по границата и само по една дума на диктатора бяха готови, без никакво основание, да се бият със западния ни съсед.
Така е и сега, когато една правителствена номенклатурнофашистка симбиоза /нямаща по своята непопулярност, некомпетентност и скудоумие прецедент в политическата ни история/, симбиоза, можеща да служи единствено за посмешище - с цинична безотговорност, в угода на господарите си, тласка страната ни към конфликт със Сърбия. Това същото правителство под внушение на надзираващите го американски съветници държи в информационно затъмнение относно войната в Югославия целия български народ. Единствен еднопосочен източник на усташко-фашистка информация в тази връзка са двамата офицери от Държавна сигурност, акредитирани там.

Това правителство, чрез устата на един лумпен, призова за намеса и интервенция на чужди военни сили в Сърбия. Чрез устата на друг маразматик то ни уверява, че пътят ни към мира минавал през войната. Време е целият български народ да се стресне и да разбере накъде го тласкат добралите се до властта безотговорни фактори; както и това, че свалянето от власт на тия хора няма алтернатива - за всеки, който иска България да съществува.

Ние, долуизброените политически партии, искаме ясно да заявим, че нямаме нищо общо с безотговорните изявления на българското правителство, както и с водената от него антиславянска, антисръбска и антибългарска политика. Дейността на това правителство е абсурдна и противонародна - тя е пряко продължение на катастрофалната традиция на Кобургската династия и българските фашисти и път към поредната национална катастрофа. Ние сме за възстановяване на демокрацията, за строг и абсолютен неутралитет, за присъединяване към евентуална Балканска конфедерация, за пресичане експанзията на антиславянски, антиправославни и антиевропейски сили.

Ние искаме да спестим на българския народ ужаса на един нов погром. Безпределна е вярата ни в демокрацията, европейските ценности и славянската солидарност. Политиката на привързване на България към колесницата на някоя империалистическа сила винаги е завършвала с катастрофа.

Сигурни сме, че така ще бъде и този път.

Вярваме, че нашият глас ще бъде чут.

Надяваме се, че още не е късно за спасителен избор.

София, 29 юли 1992 г.

ПОДПИСАЛИ:

ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ
НЕЗАВИСИМА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ"

ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ"

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ

ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИЕМАНЕТО НА НОВ ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република България, до Министерския съвет и до средства за масова информация.


Обезпокоена от развитието на демократичните процеси в страната, от забавянето на новия Закон за висшето образование, крайно необходим за бързите промени в професионалната подготовка на бъдещите специалисти, за академичния живот във Висшите учебни заведения /ВУЗ/ и за намаляване социалната несигурност и нестабилност, в която са поставени студентите и след проведения на 26 юни 1992 г. Конфедеративен съвет на Националната студентска конфедерация /НСК/, на който бяха разгледани гореспоменатите въпроси като проблеми на студентската общност в страната,

НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ
Н А С Т О Я В А:

1. До 10 юли 1992 г. в пленарната зала на Народното събрание да бъде разгледан и приет на първо четене нов Закон за висшето образование и окончателно гласуван до излизането на парламента в лятна ваканция.

2. До 10 юли 1992 г. Министерският съвет на Република България съвместно със студентската организация да изготви и приеме постановление за реорганизация на СО "Студентски общежития и столове" и "АКАДЕМИКА".

3. До 10 юли 1992 г. Министерският съвет на Република България съвместно със студентските организации да изготви и приеме кредитна система за финансиране на висшето образование в страната.

В случай че исканията ни не бъдат удовлетворени,заявяваме, че считано от 11 юли 1992 г. ще прибегнем до законен стачен протест, който ще блокира не само лятната изпитна сесия и кандидатстудентската кампания, но може да бъде използван от различни сили за предизвикване на криза в изпълнителната и законодателната власт, което неизбежно води до хаос в Република България!

София, 29.06.1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НСК: Иван Маринов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИ И СОЦИАЛНИ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ.


На своето заседание на 28 юни 1992 г. членовете на Съюзния съвет на Българския студентски съюз /БСС/ обсъдиха задълбочено изпълнението на исканията към правителството и парламента, изразени в Меморандум на Националната общостудентска конференция, състояла се на 9 и 10 май 1992 г. в София. С най-голямо съжаление ръководството на БСС констатира, че нито едно от академичните и социални искания на студентите не е изпълнено, а и не са дадени гаранции за разрешаването на проблемите.

Ние считаме, че досегашното бездействие на държавните органи е недопустимо. Обявяваме Седмица на студентски протестни действия от 6 юли 1992 г. до 13 юли 1992 г.

Настояваме до 12 юли 1992 г. да получим от правителството и парламента твърди гаранции, че социалните ни искания ще бъдат удовлетворени. В противен случай на 13 юли 1992 г. Съюзният съвет /СС/ на БСС ще обяви позицията си по по-нататъшната форма на протеста. Не можем да не обърнем внимание, че при ескалация на напрежението във Висшите училища напълно възможно да бъде осуетена кандидатстудентската кампания, което би довело до неоправдана загуба на време, средства и нерви за кандидатите и техните родители.

София, 29 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БСС: М.Тодорова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСКО ДВИЖЕНИЕ "СВ.ЕВТИМИЙ, ПАТРИАРХ ТЪРНОВСКИ" ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗКОЛА СРЕД ВИСШИЯ КЛИР НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


Във връзка с развихрилите се напоследък страсти сред висшия клир на Българската православна църква /БПЦ/ Православното християнско движение "Св.Евтимий, патриарх Търновски" изразява следното становище:

1. Движението не се ангажира с вътрешните проблеми на БПЦ, защото:

а/ това противоречи на неговия устав;
б/ неговата дейност се простира най-вече в областта на религиозната просвета и благотворителната дейност.

2. То се старае по всякакъв начин, узаконен от Църквата, да защитава интересите на Православието, независимо откъде идват опасностите. При създалата се в момента критична обстановка в отношенията между Църквата и държавата и броженията сред висшия църковен клир движението отчита:

а/ трудно е да се даде еднозначна оценка на това кой колко е крив и кой колко е прав; то не се наема с такава оценка;
б/ то е против всяко насилие и самоуправство, независимо от коя страна идва;
в/ то е против всяка намеса на държавата в делата на Църквата - явни или скрити;
г/ то е против всеки опит за разделение, защото той води до пагубни за Църквата, народа и страната ни последици;
д/ оставена е любовта и властват низки човешки страсти, които са в пълна несъвместимост с това, което Светото писание изисква от висшия църковен клир /1 Тим. 3:2-7; 5:22; Тит 1:7-9/.

3. Движението смята, че единствено най-точен и истински отговор на назрелите въпроси ще даде църковно-народен събор, свикан според Устава на БПЦ. То смята, че Църквата през своята почти двехилядолетна история, водена от Св.Дух, е изградила много точни канонически механизми за решаване на своите проблеми, за да има нужда от намеса отвън.

4. Движението застава зад позицията на президента на Република България за ненамеса на политическите сили в работите на Църквата. То подкрепя и изявлението на координационния съвет на СДС за въздържане от намеса в работите на БПЦ от страна на политическите сили.

5. Движението подкрепя всяко положително усилие към покаяние, братско помирение и взаимност в усилията за оздравяването на живота в БПЦ. Така ще се изпълни обещанието на Спасителя: "Дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях" /Мат. 18:20/.

6. Движението е за:

а/ пълно и обективно разкриване на пораженията /морални и материални/, нанесени през годините на тоталитарно управление;
б/ пълно очистване на кадровия състав на БПЦ посредством нейния вътрешен живот;
в/ изграждане на нова, ясна и прозрачна за всички кадрова, просветна, икономическа и издателска политика;
г/ точно изпълнение на каноническите разпоредби и своевременното им прилагане, според както самите те изискват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСКО ДВИЖЕНИЕ "СВ.ЕВТИМИЙ, ПАТРИАРХ ТЪРНОВСКИ": Димитър Киров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПО ПОВОД НАШЕСТВИЕТО НА ИНОВЕРСКИ СЕКТИ В СТРАНАТА.
Документът е адресиран до президента на Република България, Министерския съвет, кмета на община Велико Търново, Националния съвет на Зелената партия и до средства за масова информация.


Общинската организация на Зелената партия във Велико Търново е сериозно обезпокоена от попълзновението на инославни секти към България и най-вече към цвета на нашата нация - децата и младежите.

Унизително е за нас, българите, приели християнството векове преди родината на сегашните "месии", да бъдем манипулирани като аборигени!

Къде остана достойнството на българина, устоял на византийско и турско нашествие, отхвърлил асимилацията на исляма, че сега с престъпно безразличие отминава тази страшна духовна асимилация, която покосява нашите деца - бъдещето на България!

Като отровен октопод представителства на тези секти пълзят към всички краища на България. Не остана пощадено и старопрестолно Търново, символ на българщината и православието! На ул."Хр.Ботев"62, вх.Б, ап.2 сви гнездо представителство на сектата на МУУН, прикрито под благотворителна маска. Възпитани млади хора с опасен пламък в очите причакват своите бъдещи "жертви" по улиците на нашия град. Набелязаните получават малък въпросник с ръкописно указан адрес на гърба. Първите млади души вече са прекрачили прага на "храма на МУУН", за да зачеркнат може би ЗАВИНАГИ родители, приятели, родина!...

Нима можем БЕЗРАЗЛИЧНО да наблюдаваме всичко това?!...

Нашата млада демокрация не бива да разрушава моралните и духовни ценности, които векове са съхранявали българския народ!

Ще допуснем ли отново да платим високата цена - след масовата емиграционна вълна през 1989-1990 г. сега да оставим съмнителни секти с престъпни цели да осакатяват младите неукрепнали души на децата ни?!

Необяснимо е спокойствието и безразличието на Дирекцията по вероизповеданията към МС!

Обръщаме се към Българската православна църква - не е ли време най-после вероучението да влезе в нашите училища?!

Обръщаме се към всички политически и обществени организации - нека забравим партийните цветове и пристрастия и се обединим срещу злото, което се прикрива под благотворителна маска и взема жертва след жертва!

Обръщаме се към всички родители - пазете душите на своите деца, приобщете ги към православната вяра, защото после... после може да стане много късно!

Бъдещето на нашите деца, децата на България, сега е в наши ръце!

Утре поколенията няма да ни простят!

Велико Търново, 1 юли 1992 г.

СЕКРЕТАР: инж Р. Велчева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЛЕТЦИТЕ И СЪЮЗА НА АВИАЦИОННИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ "ПОДКРЕПА" ОТ ФИРМА "ПЪЛДИН ЕР" ООД, ПЛОВДИВ, С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, министъра на отбраната, министъра на транспорта, ръководствата на Конфедерацията на труда "Подкрепа" н Конфедерацията на независимите синдикати в България.


ДЕКЛАРИРАМЕ, че ако въпросът за износ на 5 броя вертолети МИ-2 за акция Египет не бъде решен положително от Комисията при Министерския съвет и Генералния щаб при Министерството на отбраната, ще преминем към следните ефективни стачни действия:

1. На 2 юли 1992 г. 10 броя самолети АН-2 и вертолети КА-26 и МИ-2 ще кацнат до 13.00 часа на летище София.

2. На 3 юли 1992 г. личният състав с автоцистерни и други превозни средства ще блокираме автомагистрала "Тракия".

3. На 3 юли 1992 г. с 5 броя вертолети МИ-2 ще блокираме пристанище Бургас.

4. На 3 юли 1992 г. предупреждаваме, че ще направим жива верига пред Министерския съвет в знак на гражданско неподчинение.

Пловдив, 1 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - БУРГАС, В ПОДКРЕПА НА РЪКОВОДСТВОТО НА "НЕФТОХИМ" АД-БУРГАС. Документът е адресиран до председателя на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, председателя на Народното събрание, председателя на Министерския съвет, председателя на парламентарната група на Съюза на демократичните сили, президента на Конфедерация на труда "Подкрепа" и до депутатите, избрани в Бургаски избирателен район.


Общинският Координационен съвет на Съюза на демократичните сили /СДС/ - Бургас, застава твърдо в подкрепа на действията на досегашния борд на директорите на "Нефтохим" АД - Бургас, и счита неговата подмяна за нецелесъобразна.

Настояваме парламентарна комисия да обследва случая и едва след нейното заключение да се вземат решения.

Бургас, 30 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС - Бургас: д-р Ст.Бонев, к.в.м.н.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


091. КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ


На 14 декември 1990 г. сред група съмишленици начело с Манол Журналов възниква идеята за създаване на общонационална надпартийна обществено-политическа организация, която да се стреми към защита и спазване на конституционния ред. На 5януари 1991 г. на Учредително събрание в Пловдив се създава Конституционният съюз и се приема неговата Политическа програмна декларация. Официално по Закона за политическите партии е регистриран от Софийски градски съд на 20 май 1991 г.

Съюзът се бори за възстановяване на Търновската конституция и отменяне на наложения от чужда окупационна сила референдум от 1946 година. Той се обявява в защита на правата и свободите на гражданите, гарантирани от конституцията и международните конвенции, а също и на правовия ред в страната. Съюзът заема място вдясно от центъра в политическата палитра на България.

В изборите за Народно събрание /на 13 октомври 1991 г./ участва с обща листа на Конфедерация "Царство България", но не печели депутатски места.

Ръководни органи са Експертен съвет и Управителен съвет. Председател на Конституционния съюз и на Експертния съвет е Манол Журналов, а председател на Управителния съвет е Филип Бучков.

Адрес за контакти:
Пловдив, ж.к."Тракия", бл.7, вх.Д, тел.032/83-23-61.

/Пресслужба "Куриер"/


10:15:00    
03.07.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова  
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!