3 май 1990

 


СОФИЯ, 3 МАЙ 1990 ГОДИНА                          БРОЙ 87 /105/


     СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ШЕСТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


                                  VI. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА

     БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ТРАДИЦИИ, ДОВЕЛИ ДО БУРНИЯ КУЛТУРЕН ВЪЗХОД НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО И СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО. ТОЙ Е ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕТОВАРЕНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗА РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ОБЩОТО ОТ ПРОФЕСИОНАЛНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАКЛОННОСТИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. ТОЙ Е ЗА РЕШИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ТАКА КАКТО БЕШЕ ПО ВРЕМЕТО НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ И ПРЕДИ НЕГО. СЪЮЗЪТ Е ЗА:
     - ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА И ПОДОБРЯВАНЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ;
     - ПРЕМАХВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА - ЗАКРИВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ "ЧАВДАРЧЕ", "ПИОНЕР", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА МЛАДЕЖ" И ДРУГИ;
     - ЗАБРАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОПАГАНДА В УЧИЛИЩАТА;
     - ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР ПО ФАКУЛТАТИВЕН ПРИНЦИП НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДИСЦИПЛИНИ;
     - УВЕЛИЧАВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СНАБДЯВАНЕ НА УЧИЛИЩАТА С НЕОБХОДИМИТЕ МОДЕРНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА;
     - ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНА АВТОНОМИЯ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЪС СВОБОДЕН ИЗБОР НА ИЗУЧАВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ;
     - ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ФОРМИ В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ, КООПЕРАТИВНИ И ЧАСТНИ ЗАБАВАЧНИЦИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ.

                              VII. ИНФОРМАЦИЯ И КУЛТУРА

     БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА СВОБОДАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И НА КНИГОИЗДАВАНЕТО ПРИ ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБАТА С НЕЯ. ТОЙ Е ЗА РАВНИ ПРАВА И УСЛОВИЯ ПРИ СНАБДЯВАНЕТО С НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЕЧАТНИТЕ ОРГАНИ;
     - ЗА РАВНИ УСЛОВИЯ НА ДОСТЪПА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДО ТЕЛЕВИЗИЯТА, РАДИОТО И ИНФОРМАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ. СЪЮЗЪТ Е ПРОТИВ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА И МАНИПУЛИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ;
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ВЪЗ ОСНОВА НА НАРОДНОСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И КУЛТУРНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ СТРАНИ. ТОЙ Е ЗА ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ И КОНТРОЛ, КАКТО И ЗА ДАРЕНИЯ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, В Т.Ч. И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ТОЙ Е ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО И БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ ПАРТИЕН КОНГРЕС НА 21-22 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


                                       ПРОМИШЛЕНОСТ
                                      
     1/ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ОБРЪЩА ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТЪЙ КАТО ВЪВ ВСИЧКИ ВИСОКОРАЗВИТИ СТРАНИ, КЪМ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЧИСЛИ В БЪДЕЩЕ И БЪЛГАРИЯ, ТЯ ФОРМИРА ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД.
     2/ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ЧРЕЗ:
     - ВРЪЩАНЕ ВЪВ ВИД НА АКЦИИ НА ЧАСТ ОТ НЕЗАКОННО ОТНЕТАТА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ СЛЕД 1947 Г.;
     - ПРОДАЖБА НА АКЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, С КОЕТО ЩЕ СЕ СПОМОГНЕ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДЪЛГ, ДОСТИГАЩ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НАД 10 МИЛИАРДА ЛЕВА.
     3/ ОБЩА ТЕНДЕНЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СТРЕМЕЖЪТ ЗА ГРАДИВНО РАЗВИТИЕ НА ВЕЧЕ РАЗВИТИТЕ КЛОНОВЕ. КЪМ ГУБЕЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСТЪПВА АНАЛИТИЧНО ИДИФЕРЕНЦИРАНО, ЗАЩОТО В ТЯХ СА ВЛОЖЕНИ МНОГО ТРУД И СРЕДСТВА НА ЦЕЛИЯ НАРОД. КЪМ ЗАКРИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРИСТЪПВА САМО ПРИ ДОКАЗАНА НЕЕФЕКТИВНОСТ ОТ ТЯХНОТО МОДЕРНИЗИРАНЕ.
     4/ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕНИ ФИРМИ С УЧАСТИЕТО НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ ДО 49 ПРОЦЕНТА, А В ОТДЕЛНИТЕ КЛОНОВЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА - ДО 30 ПРОЦЕНТА ОТ ОБЩИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ. ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ СЕ ОСИГУРИ АВТОНОМНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА.
     5/ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОЦЕНТ ЗА ИЗНОС ЗА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ОТ СЪЩАТА ПРОДУКЦИЯ, ПРОДАВАНА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР; ДА СЕ ВЪВЕДАТ СПЕЦИАЛНИ СТИМУЛИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ИЗНАСЯТ СВОЯТА ПРОДУКЦИЯ; ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ПО-ШИРОКО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ, КОИТО ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ С ИЗНОС НА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВЕЖДАНАТА ПРОДУКЦИЯ.
     6/ ДЪРЖАВАТА ДА НАСЪРЧАВА СЪЗДАВАНЕТО НА ЧАСТНИ ПРОЕКТАНТСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ, КОИТО СЪС СВОЯТА ДЕЙНОСТ ДА ПОДПОМАГАТ МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
     7/ КАТО ОСОБЕНО ПЕРСПЕКТИВНИ ЗА НАШАТА ИКОНОМИКА СЛЕДВА ДА СЕ РАЗВИВАТ: СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТУРИЗМЪТ, ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЕЛЕКТРОНИКАТА, ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ, ТРАНСПОРТНОТО МАШИНОСТРОЕНЕ И ДР.
     8/ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ. СЪОБЩИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА СТРАНАТА ДА СЕ ПРИВЕДЕ НА НИВО, ОТГОВАРЯЩО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
     ПРИНЦИПИТЕ ЗА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ БНДП, ЦЕЛЯТ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ИКОНОМИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМА И ПРОСПЕРИРАЩА ДЪРЖАВА, ОСИГУРЯВАЩА НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ СТАБИЛНОСТ И МАТЕРИАЛНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

                                     СЕЛСКО СТОПАНСТВО
                                    
     1/ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА АГРАРНА РЕФОРМА, ЗА СВОБОДНО ОТ ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ОСНОВАНО НА ЧАСТНО, ОТ ФЕРМЕРСКИ ТИП ЗЕМЕВЛАДЕНИЕ И ДОБРОВОЛНИ КООПЕРАТИВНИ СДРУЖЕНИЯ, ПРИ КОИТО ДОХОДИТЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ НА БАЗАТА НА ВЛОЖЕНИЯ ТРУД, ЗЕМЯ И ОСНОВНИ СРЕДСТВА.
     2/ ТЪЙ КАТО ЗЕМЯТА Е ОСНОВНО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО, ПРЕМИНАВАНЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ НА БАЗАТА НА ЧАСТНО ЗЕМЕВЛАДЕНИЕ И НА БЕЗПЛАТНО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРАВО НА ОНАСЛЕДЯВАНЕ.
     3/ НЕЗАКОННО ОТНЕТАТА ЗЕМЯ ПРИ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СРЕДСТВАТА ЗА НЕЙНОТО    ОБРАБОТВАНЕ СЛЕДВА ДА СЕ ВЪРНАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО НА БИВШИТЕ ИМ СОБСТВЕНИЦИ
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ И СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ.


ДО
СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

                                     Д Е К Л А Р А Ц И Я

     ВОДЕН ОТ СТРЕМЕЖА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ПРЕДЛАГА НА ВНИМАНИЕТО НА КОРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС СТАНОВИЩЕТО НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ, ВЛИЗАЩИ В БЛОКА. ТОВА СТАНОВИЩЕ БЕ ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 7 АПРИЛ 1990 Г. В ГР.СОФИЯ, НА КОЕТО ПАРТИИТЕ ОТ ПОБ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В ПЪЛЕН СЪСТАВ.
     1. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ПРЕДЛАГА НА СДС ДА ИЗГОТВЯТ СЪВМЕСТНО И УЧАСТВУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ С ЕДИННА ИЗБОРНА ЛИСТА.
     2. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДВЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ В ЕДИННАТА ЛИСТА ДА СЕ ДОГОВОРИ НА СПЕЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ РАБОТНИ ГРУПИ.
     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ПРЕДСТАВЕНОТО НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК БИХМЕ ЖЕЛАЛИ ДА БЪДЕ ОБСЪДЕНО ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС И ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОР НА 13 АПРИЛ 1390 Г., ПЕТЪК, В 17.30 Ч. ВАШЕТО СТАНОВИЩЕ ДА БЪДЕ ПРЕДАДЕНО НА НАШ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ Г-Н СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВАШЕ СДС В КОНТАКТНИТЕ ГРУПИ НА СДС И ПОБ.
                     БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
                     ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
                     НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
                     ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ
                     ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА
                     ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

                                ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

     ДНЕС,...., ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДС И ПОБ, ПРЕДСТАВЯНИ ОТ ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ И.................., ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОБ РЕШИХА ДА ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА.
    1. СТРАНИТЕ ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ЧРЕЗ МИРНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СРЕДСТВА ДА ДЕЙСТВУВАТ ЗАДРУЖНО ЗА УСТРОЙСТВОТО НА БЪДЕЩИЯ ХУМАНЕН И ПРАВОВ ДЪРЖАВЕН И ОБЩЕСТВЕН РЕД.
    2. СДС И ПОБ ЗАПАЗВАТ СВОЯТА ОРГАНИЗАЦИОННА И ИДЕЙНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ПРАВОТО СИ ДА ВЗЕМАТ САМОСТОЯТЕЛНО РЕШЕНИЯ.
     3. СДС И ПОБ ЩЕ КООРДИНИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 ГОД.
     4. КОНКРЕТНИТЕ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЩЕ БЪДАТ УГОВОРЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.
     СДС И ПОБ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ САМО ЕДИННАТА ОПОЗИЦИЯ ЩЕ ДАДЕ НА БЪЛГАРИЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВО ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА НЕЙНАТА ДЪРЖАВНОСТ. СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС:

                                 ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК:

     НАСТОЯЩИЯТ ТЕКСТ БЕШЕ СЪГЛАСУВАН НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ОТ 17 АПРИЛ 1990 ГОДИНА. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ОБЩА ЛИСТА /КОАЛИЦИЯ/ ПО СЪЩЕСТВО БЯХА ОКАЧЕСТВЕНИ КАТО ТРУДНО СЪГЛАСУЕМИ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ СТРАНИ.

17 АПРИЛ 1990 Г.                         ЗАВ. ОСС НА СДС: /П/ СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ


                                     X   X   X

ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС
КОПИЕ: СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

     НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК БЕ РАЗГЛЕДАН И ОБСЪДЕН ОТКАЗЪТ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПОБ ЗА ОБЩА ИЗБОРНА ЛИСТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.
     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ОЦЕНЯВА ПОЗИЦИЯТА НА СДС КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ НЕДАЛНОВИДНА И БЕЗОТГОВОРНА КЪМ БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА НИ.
     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК СРЕЩНА НЕ САМО ОТКАЗ ЗА РЕАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ, НО И ПОЛИТИЧЕСКО КЪСОГЛЕДСТВО ОТ СТРАНА НА ТЕЗИ, КОИТО БИ ТРЯБВАЛО НАЙ-РЕВНОСТНО ДА ЗАЩИТАВАТ ТАЗИ ИДЕЯ.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК:

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ
ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА
ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

СОФИЯ, 18 АПРИЛ 1990 Г.
                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                   X   X   X

    СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА 13 КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ОРГАНИЗИРАН НА 29 И 30 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


    СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ 55 ГОДИНИ ЛИПСА НА СВОБОДЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ В НАШАТА РОДИНА СЛЪНЦЕТО НА СВОБОДАТА ОТНОВО ИЗГРЯВА НАД БЪЛГАРИЯ. ПОЛЪХЪТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА СТОПИ ЛЕДА НА ЕДНОПАРТИЙНАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА.
    В ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО СВОЕТО ДОСТОЙНО МЯСТО ТРЯБВА ДА ЗАЕМЕ ЕДНА ОТ НАЙ-СТАРИТЕ ПАРТИИ - ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА. БЛИЗО СТОГОДИШНИТЕ Й ТРАДИЦИИ ЗАДЪЛЖАВАТ НАС, ДНЕШНИТЕ Й ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ДА РАЗВЕЕМ ВИСОКО ЗНАМЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ.
     НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ЧРЕЗ СЪЗНАТЕЛНА, ЧЕСТНА, ЗАКОНОСЪОБРАЗНА И ГРАДИВНА ДЕЙНОСТ МОЖЕМ ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА СЪЗДАВАНЕ, УКРЕПВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА СЕ ВЪЗПОЛЗУВА ОТ СВОИТЕ ГРАЖДАНСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ПРАВА.
     СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЪЗМОЖЕН ПЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАШАТА РОДИНА Е В РАМКИТЕ НА ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ, В КОЙТО ТРЯБВА ДА ВЛЕЗЕМ С ВИСОКО ВДИГНАТО ЧЕЛО.
     НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПРИЕМА ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА СДС.
     В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ СТРЕМИ ОСНОВНИТЕ Й ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ ДА БЪДАТ ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. ЧРЕЗ НЕНАСИЛСТВЕНО ПРЕМАХВАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВНА СИСТЕМА НАШАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ.
     13 КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПОСТИГНА СВОИТЕ ЦЕЛИ. ТОЙ СТАНА ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ЕДИННАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОСНОВАНА ПРЕЗ 1896 ГОДИНА ОТ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ И ВОДЕНА ОТ ТАКИВА БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ КАТО АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ, НИКОЛА МУШАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ГИРГИНОВ, ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ.
     13 КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТЯЯ ПРИЕ СВОЯ НОВ УСТАВ И ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И ИЗБРА СВОЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ.
     ДЕЛЕГАТИТЕ НА 13 КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВАТ ТВЪРДО И НЕДВУСМИСЛЕНО, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ЕДНА И САМО ЕДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЧИЕТО РЪКОВОДСТВО В ЛИЦЕТО НА ИЗБРАНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ Е ЕДИНСТВЕНО ОПРАВОМОЩЕНО ДА Я ПРЕДСТАВЛЯВА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.
     ЧРЕЗ 13 ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СПОМАГАТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА НОРМАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СТРУКТУРА НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.
     ДЕМОКРАЦИЯТА ИЗИСКВА ТОВА!

СОФИЯ, 30 АПРИЛ 1990 Г.                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
                                         ПАРТИЕН СЪВЕТ: ПЕТЪР ВАСЕВ


                                      X   X   X

    СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

     ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯТА ВЪВ В."ДУМА" БР.28 ОТ 1 МАЙ 1990 Г. ОЗАГЛАВЕНА "ДОМАШЕН РАЗДОР В ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ", НАЦИОНАЛНИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ИЗКАЗАНОТО ПРЕД КОРЕСПОНДЕНТ НА ВЕСТНИКА ОТ КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ Е ЧАСТНО МНЕНИЕ, ИЗРАЗЕНО ИЗВЪН КОНГРЕСНАТА ЗАЛА. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ ПОЗИЦИЯТА НА ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

СОФИЯ, 1 МАЙ 1990 ГОДИНА                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
                                                 ПАРТИЕН СЪВЕТ НА
                                                 ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ: ПЕТЪР ВАСЕВ


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА БОРИС КЮРКЧИЕВ.


     В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПОЯВИХА СЪОБЩЕНИЯ ЗА НЯКАКЪВ КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. ПО ТОЗИ ПОВОД РЪКОВОДСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - С ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИ КЮРКЧИЕВ, ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, И С ПЕЧАТЕН ОРГАН В-К "ЗНАМЕ" - СЪОБЩАВА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ТЯ Е РЕГИСТРИРАНА ПОД ТОВА ИМЕ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПАРТИИТЕ И ЧЕ ТЯ Е ВЪЗСТАНОВЕНАТА ТРАДИЦИОННА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ДЕЛОТО На ПЕТКО КАРАВЕЛОВ, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ И НИКОЛА МУШАНОВ.
     КОНГРЕСЪТ, ЗА КОЙТО СЕ СЪОБЩАВА, Е ДЕЛО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ГРАД ПЛОВДИВ, ЕДНА ОТ МНОГОТО НОВОСЪЗДАДЕНИ ПАРТИИ В СТРАНАТА, КОИТО В РАЗЛИЧНИ КОМБИНАЦИИ УПОТРЕБЯВАТ НАИМЕНОВАНИЕТО ДЕМОКРАТИЧЕСКА.

СОФИЯ, 30 АПРИЛ 1990 Г.                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС КЮРКЧИЕВ
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА НРБ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


     НА 26 АПРИЛ 1990 Г. В РЕДКАЦИЯТА НА В. "НОВА СВЕТЛИНА" БЕ ОТПЕЧАТАН БРОЙ ПЪРВИ НА В. "МЮСЮЛМАНИ" НА ТУРСКИ ЕЗИК, С КОЕТО БЯХА НАРУШЕНИ ЧЛ. 11 ОТ ГЛАВА ПЪРВА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ И Т. 11 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ 11 ЯНУАРИ 1990 Г.
     СЛЕД КАТО ПРИДОБИЛАТА ПЕЧАЛНА СЛАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪОБЩЕ НЕ БЕШЕ СПАЗВАНА ТРИ МЕСЕЦА И ТОВА БЕ ОТМИНАВАНО С МЪЛЧАНИЕ ОТ МВР, ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА И ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПООЩРЯВАНО ОТ СДС, СЕ СТИГНА ДО КУЛМИНАЦИЯ НА БЕЗЗАКОНИЕТО - ИЗДАВАНЕ НА ВЕСТНИК НА ТУРСКИ EЗИК.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛИА ПАРТИЯ /БНРП/ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ПРИЗИВА НА В. "НАРОДНА АРМИЯ" ОТ 27 АПРИЛ Т.Г. - ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ДА ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ НА ПОРЕДНОТО НАРУШАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ.
     БНРП СЕ СОЛИДАЛИЗИРА С ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КЛУБА НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ КЪМ АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ" И ЩЕ ПОДКРЕПИ ПРИЗИВА НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЗА СИМВОЛИЧНА И РЕАЛНА СТАЧКА, АКО НЕ СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ЗАБРАНАТА НА В. "МЮСЮЛМАНИ" НА ТУРСКИ ЕЗИК.

СОФИЯ, 30 АПРИЛ 1990 Г.             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ
                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ.


                                    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     ЧЛ. 1. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ Е НЕЗАВИСИМА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЧИЯТО СИЛА И СПЛОТЕНОСТ СЕ ГАРАНТИРАТ ОТ СОЛИДАРНОСТТА НА НАРОДНИТЕ МАСИ.
     ЧЛ. 2. /1/ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ИМА ЗА ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО, ХУМАННО И СВОБОДНО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО СЪЗНАНИЕТО ЗА ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ЧОВЕШКАТА ОБЩНОСТ И НАЙ-ВЕЧЕ КЪМ СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, БЕЗ ОГЛЕД НА РАСА, ПОЛ И РЕЛИГИЯ, ТРЯБВА ДА СТАНЕ ОСНОВНА МИСЪЛ И ДЕЙСТВИЕ.
     /2/ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ, КАТО РЕШАВА СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:
     А/ ПРОПАГАНДИРА СВОИТЕ ИДЕИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ СОБСТВЕНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ;
     Б/ РАЗРАБОТВА ПРОГРАМИ И НАСОКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО, ОБЩЕСТВЕНО И КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО;
     В/ ИЗДИГА И ПОДКРЕПЯ СВОИ КАНДИДАТИ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЗА ДРУГИ ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ;
     Г/ СЪТРУДНИЧИ И ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ У НАС И В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ СВОИ, УПЪЛНОМОЩЕНИ ЗА ЦЕЛТА ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
     ЧЛ. 3. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТА СИ В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА. ТЯ Е ПРОТИВ ВСЯКАКВА ФОРМА НА НАСИЛИЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.
     ЧЛ. 4. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ИМА СТАТУТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СОФИЯ. ИМА СВОЙ ПЕЧАТ И ГЕРБ. ПЕЧАТЪТ Е КРЪГЪЛ, ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПРАВЕН ЛЪВ С НАДПИС БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ, А ГЕРБЪТ - ИЗПРАВЕН ЗЛАТЕН ЛЪВ С ОПАШКА ПОД ФОРМА НА КОПИЕ, РАЗПОЛОЖЕН ВЪРХУ СИН ФОН; ЗАОБИКОЛЕН Е ОТ НАДПИС БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ, РАЗДЕЛЕН НА ТРИ ЧАСТИ.
     ЧЛ. 5. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЕ ИЗГРАЖДА НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

                                           ОРГАНИ

     ЧЛ. 1 ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СА : КОНГРЕС /К/, НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /НКС/, ФИНАНСОВА КОМИСИЯ /ФК/, ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ /ОК/ И ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /ОКС/, ОБЩИНСКО СЪБРАНИЕ /ОБС/ И ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /ОБКС/.

                                       ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

     ЧЛ. 1. ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРАТИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ДЕЕСПОСОБЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО ПРИЕМА УСТАВА, ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА ПАРТИЯТА. ЧЛЕНСТВОТО Е ИНДИВИДУАЛНО.
     ЧЛ. 2. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ НЕ ДОПУСКА ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, А СЪЩО И В ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И ГРУПИ, КОИТО ПРОПОВЯДВАТ РЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ, ТОТАЛИТАРИЗЪМ, АНАРХИЗЪМ, НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, РАСОВА И НАЦИОНАЛНА ОМРАЗА.
     ЧЛ. 3. ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ ПРИЕТ ЗА ЧЛЕН, ПОДАВА ЛИЧНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО ОБКС. КАНДИДАТЪТ СЕ ПРИЕМА НА ОБС, АКО ЗА НЕГО ГЛАСУВАТ НАД ПОЛОВИНАТА ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ МЕСТНИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА. ПРИЕТИЯТ ЗА ЧЛЕН ПОЛУЧАВА ЧЛЕНСКА КАРТА.
     ЧЛ. 4. ВСЕКИ ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРАТИЯ ИМА ПРАВОТО:
     А/ ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В ОРГАНИТЕ НА ПАРТИЯТА;
     Б/ ДА БЪДЕ ИЗДИГНАТА КАНДИДАТУРАТА МУ ПРИ ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА ДЪРЖАВАТА;
     В/ ДА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА;
     Г/ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ ЗАЩИТА В СЛУЧАЙ НА ПРЕСЛЕДВАНЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ;
     Д/ ДА ПРЕКРАТИ ЧЛЕНСТВОТО СИ ПО СОБСТВЕНО, ПИСМЕНО ИЗРАЗЕНО ЖЕЛАНИЕ.
     ЧЛ. 5. ВСЕКИ ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ Е ЗАДЪЛЖЕН:
     А/ ДА СПАЗВА УСТАВА НА ПАРТИЯТА;
     Б/ ДА ПОПУЛЯРИЗИРА И РАЗЯСНЯВА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА ПАРТИЯТА И АКТИВНО ДА УЧАСТВУВА В ПРЕДИЗБОРНИТЕ Й БОРБИ;
     В/ С ЛИЧНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ И МОРАЛ ДА ОТСТОЯВА АВТОРИТЕТА НА ПРАТИЯТА;
     Г/ РЕДОВНО ДА ПЛАЩА ЧЛЕНСКИ ВНОС.
     ЧЛ. 6. /1/ ЧЛЕНСТВОТО В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЕ ПРЕКРАТЯВА, АКО СЕ УСТАНОВИ:
     А/ ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА УСТАВА;
     Б/ ЗЛОУПОТРЕБА С ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА ПАРТИЯТА.
       /2/ ОНЗИ, КОЙТО НЕ ПЛАЩА РЕДОВНО ЧЛЕНСКИ ВНОС, СЕ ЗАЛИЧАВА ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ПАРТИЯТА.
       /3/ РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ СЕ ВЗЕМА НА ОБС.
     ЧЛ. 7. ВСЕКИ ЧЛЕН ИМА ПРАВО ДА ОБЖАЛВА РЕШЕНИЕТО НА ОБС ПРЕ НКС. НЕГОВОТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ Е ОКОНЧАТЕЛНО.
                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРУПА ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ, НЕУЧАСТВАЩИ В СДС, ПРЕДСТАВЕНА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА НА 24 МАРТ 1990 ГОДИНА.


     НИЕ, ОПОЗИЦИОННИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ ИЗВЪН СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАМИРАМЕ, ЧЕ ИЗБИРАТЕЛНИЯТ ЗАКОН ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СВОБОДНА ВОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. В НЕГО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛИ ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И БЛОКОВЕ. В ТАЗИ ВРЪЗКА СЧИТАМЕ, ЧЕ НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНО Е ИЗБОРИТЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО БРОЯ НА ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ.
     НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ КРЪГЛАТА МАСА КАТО ФОРУМ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ЩЕ ВЗЕМЕ ПРАВИЛНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЗИ ОСОБЕНО ВАЖЕН ЗА ИЗБОРИТЕ ВЪПРОС.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ХРИСТИЯН-РЕЛУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ
РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

СОФИЯ, 24 МАРТ 1990 Г.
                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/