3 април 1990

 СОФИЯ, 3 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 66 /84/

     СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕМЕНЕН УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НОВА СДП/.


                            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
                              ЧЛЕН 1
НОВА СДП Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ИДЕАЛИ И ЦЕННОСТИ.
                              ЧЛЕН 2
ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА НОВА СДП СА: СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ.
                              ЧЛЕН 3
НОВА СДП СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И ЦЕННОСТИТЕ, ПРОКЛАМИРАНИ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ СЪОБРАЗНО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ.
                              ЧЛЕН 4
НОВА СДП СЕ СТРЕМИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАСОВО ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ, КАТО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ:
     - РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПАРТИЙНИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА.
     - ПОДДЪРЖА НЕПРЕКЪСНАТ ДИАЛОГ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ И ОБЕДИНЕНИЯ С ДЕМОКРАТИЧЕСКИ И РЕФОРМАТОРСКИ ПЛАТФОРМИ.
     - УЧАСТВУВА НЕПОСРЕДСТВЕНО В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ КАТО ОРГАНИЗАТОР И СЪОРГАНИЗАТОР НА МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ПЕТИЦИИ, РЕФЕРЕНДУМИ И ДРУГИ КОНКРЕТНИ ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ, НА КОИТО ПОДКРЕПЯ ОБЩОДЕМОКРАТИЧНИ И ИЗДИГА СПЕЦИФИЧНО СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ, ПОСРЕДСТВОМ ОБЩИ ИЛИ ОТДЕЛНИ ПЛАТФОРМИ.
     - УЧАСТВУВА В ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА, САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОАЛИЦИЯ.
     - РАЗПРОСТРАНЯВА И ПОПУЛЯРИЗИРА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ.
     - ОСОБЕННО ВНИМАНИЕ НОВА СДП ОТДЕЛЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ДВИЖЕНИЯ.
                              ЧЛЕН 5
ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ, НОВА СДП СИ СЛУЖИ СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА ПРИ ПЪЛНА ОТКРИТОСТ И ГЛАСНОСТ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ.
                              ЧЛЕН 6
НОВА СДП, НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НЕ МОЖЕ ДА СЪТРУДНИЧИ С АНТИДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ГРУПИРОВКИ, НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНА, КЛАСОВА, РАСОВА, РЕЛИГИОЗНА ИЛИ ДРУГ ВИД НЕТЪРПИМОСТ.
                              ЧЛЕН 7
/1/ УСТРОЙСТВЕНИ ПРИНЦИПИ НА НОВА СДП СА ДЕМОКРАТИЗЪМ, ПЛУРАЛИЗЪМ НА МНЕНИЯТА И ТОЛЕРАНТНОСТ.
/2/ В РАМКИТЕ НА ПАРТИЯТА МОГАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ РАЗЛИЧНИ ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ И ФРАКЦИИ.
                             ЧЛЕНСТВО
                              ЧЛЕН 8
/1/ ЧЛЕН НА НОВА СДП МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКО ДЕЕСПОСОБНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО СПОДЕЛЯ ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И ВРЕМЕННИЯ УСТАВ НА ПАРТИЯТА.
/2/ ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ СТАВА СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ИЛИ ЧРЕЗ ВПИСВАНЕ В ПАРТИЙНИТЕ СЕКЦИОННИ СПИСЪЦИ, ПОТВЪРДЕНО С ПОДПИС.
                              ЧЛЕН 9
ВСЕКИ ЧЛЕН НА НОВА СДП МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА НАПУСНЕ ПАРТИЯТА ЧРЕЗ НАПРАВЕНО ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕКЦИЯТА ПИСМЕНО ИЛИ УСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ, КОЕТО СЕ ПРИЕМА БЕЗ ОБСЪЖДАНЕ.
                              ЧЛЕН 10
/1/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОВА СДП МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧВАНИ САМО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕКЦИЯТА СЛЕД ОБСЪЖДАНЕ НА СЛУЧАЯ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЛИЦЕТО, ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ.
/2/ ТАЗИ МЯРКА СЕ ПРИЛАГА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:
/Т.1/ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБА С ПОЛИТИЧЕСКО КРЕДО И ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО.
/Т.2/ КОГАТО ГРУБО ИЛИ СИСТЕМНО СЕ НАРУШАВА УСТАВЪТ.
                              ЧЛЕН 11
РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ НА СЕКЦИЯТА.
КОМИСИЯТА МОЖЕ ДА ПОТВЪРДИ РЕШЕНИЕТО ИЛИ ДА НАПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕГОВОТО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ.
ВТОРОТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е ОКОНЧАТЕЛНО.
                       ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
                              ЧЛЕН 12
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОВА СДП ИМАТ ПРАВО:
    - ДА ИЗБИРАТ И ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА.
    - ДА УЧАСТВУВАТ В РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ.
    - ДА ИЗПОЛЗУВАТ ПАРТИЙНОТО ИМУЩЕСТВО СЪОБРАЗНО НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ.
                              ЧЛЕН 13
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОВА СДП СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПАЗЯТ ЧЕСТТА И ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА.
             УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА АВТОНОМНАТА СЕКЦИЯ
                              ЧЛЕН 14
ПЪРВИЧНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА НОВА СДП Е АВТОНОМНАТА СЕКЦИЯ.
                              ЧЛЕН 15
РЪКОВОДЕН ОРГАН НА СЕКЦИЯТА Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
                              ЧЛЕН 16
/1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА СЕКЦИОНЕН СЪВЕТ ЧРЕЗ ПРЯКО И ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ С ВИШЕГЛАСИЕ.
/2/ СЪСТАВЪТ НА СЪВЕТА Е ОТ 3 ДО 11 ЧЛЕНА.
                              ЧЛЕН 17
ОТ ТАКА ИЗБРАНИЯ СЕКЦИОНЕН СЪВЕТ, ОТНОВО ЧРЕЗ ПРЯКО И ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ, СЕ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЕКЦИОННИЯ СЪВЕТ. ТОЗИ ИЗБОР ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДХОЖДА ОТ ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПЛАТФОРМИ.
                              ЧЛЕН 18
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЕКЦИОННИЯ СЪВЕТ ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.
                              ЧЛЕН 19
СЕКЦИОННИЯТ СЪВЕТ ИМА КООРДИНАЦИОННИ ФУНКЦИИ. НЕГОВИТЕ ЗАСЕДАНИЯ СА ОТКРИТИ.
                              ЧЛЕН 20
ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ ОТ 3 ЧЛЕНА. ИЗБОРЪТ СТАВА ПО ВИШЕГЛАСИЕ, КАТО ПОЛУЧИЛИЯТ НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ КАНДИДАТ СТАВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА.
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                   X   X   X

     СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


                            НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

     ЧЛЕН 1. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СОФИЯ.
                              ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

     ЧЛЕН 2. ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМНИТЕ Й ПРИНЦИПИ ЧРЕЗ ШИРОКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, КАТО ИЗПОЛЗУВА И ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАКОННИ РЕДСТВА.
                                  ОРГАНИ

     ЧЛЕН 3. ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА СА:
     КОНГРЕС;
     НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ;
     ВИСШ ПАРТИЕН СЪВЕТ;
     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ;
     ПРОВЕРИТЕЛЕН СЪВЕТ;
     МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ;
     СЕКЦИИ.
                                 ЧЛЕНСТВО

     ЧЛЕН 4. В РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ ДЕЕСПОСОБЕН ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ПРИЗНАВА НЕЙНИТЕ ПРОГРАМА И УСТАВ, ПРИЕМА НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ, РАБОТИ ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И НЕ ЧЛЕНУВА В ДРУГИ ПАРТИИ.
     ЧЛЕН 5. ДОПУСКА СЕ АСОЦИИРАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ И ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА УСТАВА И НА ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА.
     ЧЛЕН 6. НЕ СЕ ДОПУСКА ЧЛЕНСТВО ПО МЕСТОРАБОТА.
     ЧЛЕН 7. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА:
     А/ ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В ОРГАНИТЕ НА ПАРТИЯТА;
     Б/ ДА БЪДЕ ИЗДИГАНА КАНДИДАТУРАТА МУ В МЕСТНИТЕ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ;
     В/ ДА ПОЛЗУВА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛНА БАЗА, С КОЯТО ПАРТИЯТА РАЗПОЛАГА;
     Г/ ДА УЧАСТВУВА ЛИЧНО НА СЪБРАНИЯТА, НА КОИТО СЕ ОБСЪЖДА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ;
     Д/ ДА ОТПРАВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ ДО ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ, КОИТО СА ДЛЪЖНИ В МЕСЕЧЕН СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪЩИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ ПИСМЕНО.
     ЧЛЕН 8. РЕДЪТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО ПО ЧЛ. 7, Б."Б" СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ.
     ЧЛЕН 9. ЧЛЕНГОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА СА ДЛЪЖНИ:
     А/ ДА СПАЗВАТ УСТАВА И ДА РАБОТЯТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА;
     Б/ ДА СПАЗВАТ ВИСОКА ЕТИКА В ПОВЕДЕНИЕТО СИ КАТО ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА;
     В/ ДА ПЛАЩАТ РЕДОВНО ЧЛЕНСКИ ВНОС.
     ЧЛЕН 10. ПОСТЪПВАНЕТО В ПАРТИЯТА СТАВА ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ В МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КЛУБА ПО ИНТЕРЕСИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ДЕКЛАРИРА ПРИЕМАНЕ НА УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА.
ИСКАНЕТО СЕ РАЗГЛЕЖДА НА ПЪРВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО КАНДИДАТЪТ СЕ СЧИТА ПРИЕТ, АКО ЗА НЕГО СА ГЛАСУВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ПРИСЪСТВУВАЩИ. УЧРЕДИТЕЛИТЕ ПОДПИСВАТ САМО УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ.
     ЧЛЕН 11. ВСЕКИ ЧЛЕН ИМА ПРАВО ДА ЧЛЕНУВА САМО В ЕДНА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ.
     ЧЛЕН 12. ВСЕКИ ЧЛЕН МОЖЕ ДА ПРЕМИНЕ ОТ ЕДНА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ В ДРУГА, КАТО ПИСМЕНО УВЕДОМИ И ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
     ЧЛЕН 13. ВСЕКИ ЧЛЕН МОЖЕ СВОБОДНО ДА НАПУСНЕ ПАРТИЯТА, КАТО УВЕДОМИ ПИСМЕНО ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО ЧЛЕНУВА И ВЪРНЕ ЧЛЕНСКАТА СИ КНИЖКА.
     ЧЛЕН 14. ЗА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ. 9 ЧЛЕНОВЕТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧВАНИ ОТ ПАРТИЯТА С РЕШЕНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ.
     ЧЛЕН 15. РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ, КОЙТО Е ДЛЪЖЕН ДА РАЗГЛЕДА ЖАЛБАТА НА ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ.

                     МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

     ЧЛЕН 16. ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ В СТРУКТУРАТА НА ПАРТИЯТА СА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ. МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ИЗГРАЖДАТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, А КЛУБОВЕТЕ - НА БАЗАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ, ТВОРЧЕСКИ И ДРУГИ ИНТЕРЕСИ.
     ЧЛЕН 17. МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И КЛУБЪТ ПО ИНТЕРЕСИ ИМАТ ЕДНАКВИ ПРАВА.
     ЧЛЕН 18. МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КЛУБЪТ ПО ИНТЕРЕСИ ТРЯБВА ДА НАБРОЯВА НАЙ-МАЛКО ДЕСЕТ ЧЛЕНА, РЪКОВОДСТВОТО НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ОПЕРАТИВНО БЮРО. КАНДИДАТУРИТЕ СЕ ИЗДИГАТ И ГЛАСУВАТ ПООТДЕЛНО.
     ЧЛЕН 19. ОПЕРАТИВНОТО БЮРО СВИКВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ В УДОБНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ ВРЕМЕ, НАЙ-МАЛКО ЧЕТИРИ ПЪТИ ГОДИШНО. ПО ИСКАНЕ НА 1/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КЛУБЪТ ПО ИНТЕРЕСИ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА НА СЪБРАНИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.
     ЧЛЕН 20. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЧИТА ЗАКОННО, АКО ПРИСЪСТВУВАТ НАЙ-МАЛКО ПОЛОВИНАТА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ДЕЛЕГАТИ. АКО НЕ СЕ ЯВИ НУЖНОТО ЧИСЛО, СЪБРАНИЕТО СЕ ОТЛАГА ЗА ЕДИН ЧАС ПО-КЪСНО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД И СЕ СЧИТА ЗАКОННО, КОЛКОТО И ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ДЕЛЕГАТИ ДА СЕ ЯВЯТ.
     ЧЛЕН 21. В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВСЕКИ ЧЛЕН ИЛИ ДЕЛЕГАТ ИМА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС. НЕ СЕ ДОПУСКА ГЛАСУВАНЕ С ПЪЛНОМОЩИЕ.
     ЧЛЕН 22. КОГАТО НА ДАДЕНА ТЕРИТОРИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА СА ПО-МАЖО ОТ ДЕСЕТ, ТЕ МОГАТ ДА ОБРАЗУВАТ СЕКЦИЯ КЪМ НАЙ-БЛИЗКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
     ЧЛЕН 23. УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ СЕ УТВЪРЖДАВА ПИСМЕНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.
    ЧЛЕН 24. НОВОУЧРЕДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КЛУБ ИЗПРАЩА В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ПРЕПИС ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ЗАЕДНО СЪС СПИСЪК НА ПОДПИСАЛИТЕ ГО УЧРЕДИТЕЛИ, СЛЕД КОЕТО РЕДОВНО СЕ ИЗПРАЩАТ ДАННИ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

                                      КОНГРЕС

     ЧЛЕН 25. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ПАРТИЯТА Е КОНГРЕСЪТ, КОЙТО СЕ СВИКВА РЕДОВНО НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ. ПО РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА ТОЙ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА И ИЗВЪНРЕДНО.
     ЧЛЕН 26. МЯСТОТО, ВРЕМЕТО И ДНЕВНИЯТ РЕД НА КОНГРЕСА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ И СЕ ОПОВЕСТЯВАТ НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО МУ. КОГАТО СВИКВАНЕТО СТАВА ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ, ТО СЕ ОПОВЕСТЯВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НАЙ-МНОГО ДВЕ СЕДМИЦИ СЛЕД ПОСТЪПВАНЕТО НА ИСКАНЕТО. КОНГРЕСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА НАЙ-МНОГО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД СЪОБЩЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ. ИСКАНЕТО НА ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ТРЯБВА ДА Е ПРИДРУЖЕНО С
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД.
     ЧЛЕН 27. КОНГРЕСЪТ Е ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА В СТРАНАТА, КОИТО ИЗЛЪЧВАТ СВОИ ДЕЛЕГАТИ. ВСЯКА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ЕДИН ДЕЛЕГАТ. В ПО-ГОЛЕМИТЕ ОТ ТЯХ МОЖЕ ДА СЕ ИЗЛЪЧВАТ ПОВЕЧЕ ДЕЛЕГАТИ НА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРИНЦИП, КОЙТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ.
     ЧЛЕН 28. В КОНГРЕСА ПО ПРАВО УЧАСТВУВАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ, ПРОВЕРИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.
     ЧЛЕН 29. РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, НО ЗА РЕШЕНИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА, ПРОГРАМАТА, ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПАРТИЯТА ИЛИ СЛИВАНЕТО Й С ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ.
     ЧЛЕН 30. КОНГРЕСЪТ СЕ СЧИТА РЕДОВНО ПРОВЕДЕН, АКО СА ПРИСЪСТВУВАЛИ НАЙ-МАЛКО ПОЛОВИНАТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ. АКО НЕ СЕ ЯВИ НУЖНОТО ЧИСЛО, ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТЛАГА ЗА ЕДИН ЧАС ПО-КЪСНО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД И СЕ СЧИТА ЗА РЕДОВНО ПРОВЕДЕНО, КОЛКОТО И ДЕЛЕГАТИ ДА СЕ ЯВЯТ.
     ЧЛЕН 31. НА КОНГРЕСА ВСЕКИ ДЕЛЕГАТ ИМА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС. НЕ СЕ ДОПУСКА ГЛАСУВАНЕ С ПЪЛНОМОЩИЕ.
     ЧЛЕН 32. ПО ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД И НАДЛЕЖНО ОПОВЕСТЕНИ, НЕ МОГАТ ДА СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ. ТОВА НЕ ВАЖИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ, ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ И ПРОВЕРИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
     ЧЛЕН 33. НИКОЙ ЧЛЕН НЯМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НЕГО, ДО НЕГОВИЯ СЪПРУГ, ДО НЕГОВИТЕ НИЗХОДЯЩИ И ВЪЗХОДЯЩИ РОДНИНИ, КАКТО И ДО РОДНИНИТЕ МУ ПО СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ, ПО СВАТОВСТВО ДО ВТОРА СТЕПЕН.
     ЧЛЕН 34. КОНГРЕСЪТ ИЗБИРА С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ, НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ, НА ПРОВЕРИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИНЦИПНАТА ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ".


     ТОВА БИ МОГЛА ДА БЪДЕ ДЕПОЛИТИЗИРАНАТА ПРЕЗИДЕНТСКА ВЛАСТ. НЕЙНА СОЦИАЛНА ОСНОВА,
СИМВОЛИЧНО ЩЕ Я НАРЕЧЕМ "ПАРТИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ", ЧИИТО ГРАНИЦИ МИНАВАТ ПРЕЗ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА И В КОЯТО ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ СА ПОСТАВЕНИ НАД ЛИЧНИТЕ ПРИСТРАСТИЯ. ЧЛЕНОВЕТЕ Й СА ХОРАТА, КОИТО МОГАТ И ИСКАТ ДА ИЗВЛЕКАТ СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА И СА ВСЕ ОЩЕ ВЪВ БЪЛГАРИЯ, НО АКО СЕ БАВИМ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ И НАЙ-ВЕЧЕ ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМИТЕ НИ ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРОГОНЕНИ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА, КОИТО СА ИМ НАЛОЖЕНИ И ОТ ЧЕСТО НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ СИ РЪКОВОДСТВА.
     ЛИДЕР НА ТАЗИ ВЛАСТ ЩЕ БЪДЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА, ИЗБИРАН ЧРЕЗ ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ ОТ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД. ЕДНИ ТАКИВА ИЗБОРИ НЯМА ДА БЪДАТ ЧУЖДИ НА НАРОДА НИ, КОЙТО ПО ПРАВИЛО Е СКЛОНЕН ДА ГЛАСУВА ЗА ЛИЧНОСТИ, А НЕ ЗА ПЛАТФОРМИ, БЕЗ ТОВА ДА МУ ПРЕЧИ ДА ЧЛЕНУВА В НАЙ-РАЗЛИЧНИ ПАРТИИ. ИМАЙКИ ПРЕДВИД ОСОБЕННОСТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗБИРАН САМО ЗА ЕДИН МАНДАТ ОТ ШЕСТ ГОДИНИ, КАТО С ПОЛАГАНЕТО НА КЛЕТВАТА ПРЕУСТАНОВЯВА ЧЛЕНСТВОТО СИ В ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЛИ КАКВАТО И ДА БИЛО ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЯ, А СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА МУ СЕ ЗАБРАНЯВА СЪС ЗАКОН ДА СЕ ЗАНИМАВА ПОВЕЧЕ С ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОСВЕН В ОБРАЗУВАН СЪВЕТ НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД НА МАНДАТА НА ПРЕЗИДЕНТА В СРАВНЕНИЕ С ТОЗИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЯСНИ С НЕОБХОДИМОСТТА ТОЙ ДА СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ПЛАВНИ ПРЕХОДИ ОТ ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО КЪМ ДРУГО ПРИ ЗАЧИТАНЕ НА ЗАКОНИТЕ.
     НА НАС НИ Е НЕОБХОДИМ ПРЕЗИДЕНТ, КОЙТО НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОННОСТТА В СТРАНАТА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ
ТОЙ ТРЯБВА ДА ИМА РЕАЛНА ВЛАСТ, ДАДЕНА МУ СЪС ЗАКОН. ТОВА НЕ Е ИЗМИСЛЕНА ОТ НАС ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ. ВАРИАНТИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ВЛАСТ СА МНОГОБРОЙНИ. В САЩ ПРЕЗИДЕНТЪТ Е И РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. В ПАРЛАМЕНТАРНАТА СИСТЕМА НА ФРГ ПРЕЗИДЕНТЪТ ИМА ОГРАНИЧЕНИ ФУНКЦИИ. ВЪВ ФРАНЦИЯ СЪЖИТЕЛСТВУВАТ СИЛНА ПРЕЗИДЕНТСКА ВЛАСТ И ОТГОВОРНО ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ПРАВИТЕЛСТВО. ПРЕЗИДЕНТСКАТА ВЛАСТ ВЕЧЕ СЕ УТВЪРЖДАВА И В НЯКОИ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ КАТО ПОЛША, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, УНГАРИЯ И СССР.
     МЕЖДУ ДВЕТЕ КРАТНОСТИ - ЛИЦЕ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И ДЕКОРАТИВНА ФИГУРА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ИНТЕРИОР - ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРАКТИКА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ Е СЪЗДАЛА ДЕЙСТВЕНИ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИНСТИТУТИ, БЕЗ КОИТО ДЕМОКРАЦИЯТА В ТЕЗИ СТРАНИ БИ БИЛА НЕПЪЛНА, ОРЯЗАНА.
     ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА СИСТЕМА СЕ НУЖДАЕ ОТ КОНСТИТУЦИОННО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕРОГАТИВИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА, ЗА ДА НЕ СЕ ВЪРНЕМ КЪМ БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РЕДИЦА КРИЗИСНИ МОМЕНТИ. НАПРИМЕР, НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА ПРЕДИШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО БЕ В СЪСТОЯНИЕ НА ПРОСТРАЦИЯ ПРЕД ЛАВИНАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ТО НЕРЪКОВОДЕШЕ, НО СЕ ПОЛЗУВАШЕ С ДОВЕРИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА. СЪГЛАСНО ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ В СТРАНАТА, ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НЯМА ПРАВО ДА ИСКА НЕГОВАТА ОСТАВКА, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО БЕ ПРОПУСНАТО ВРЕМЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА НУЖНИТЕ СТАБИЛИЗАЦИОННИ МЕРКИ. В ПУБЛИКУВАНИЯ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТНОВО НЕ СА РЕШЕНИ ЗАДОВОЛИТЕЛНО ДВЕ ГРУПИ ВЪПРОСИ: "ПРЕЗИДЕНТ - ПАРЛАМЕНТ" И "ПРЕЗИДЕНТ - ПРАВИТЕЛСТВО". ПО ТАКЪВ НАЧИН ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА СЪГЛАСНО ТОЗИ ЗАКОН ОТНОВО НЯМА ДА МОЖЕ ДА ПРЕДПАЗВА ПАРЛАМЕНТА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЕН "БРАК" И ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТ НЕОБМИСЛЕНИ РЕШЕНИЯ.
     НАЧИНЪТ НА ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТА Е СЪЩО ТАКА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ВЪПРОС. ЗА ДА НЕ БЪДЕ МАНИПУЛИРАН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ПАРЛАМЕНТА, ПРЕЗИДЕНТЪТ В ПОВЕЧЕТО ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ СЕ ИЗБИРА ОТ НАРОДА С ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. РАЗБИРА СЕ, ИЛЮЗИЯ Е ДА СЕ
СЧИТА, ЧЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ ЩЕ СКЪСА ИДЕЙНО, ПОЛИТИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ С ОНАЗИ ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИЯ, КОИТО СА ОСИГУРИЛИ ПОБЕДАТА МУ. НО ВСЕОБЩИТЕ И ТАЙНИ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ ЛИШАВАТ ТЕЗИ ПАРТИИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЧРЕЗ "СВОЯ" ПРЕЗИДЕНТ ДА ПРОКАРВАТ РЕШЕНИЯ, ИЗГОДНИ САМО НА ТЯХ. ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ЗАБРАНА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПЪТ ЗА ПРЕЗИДЕНТА ДА ЗАЕМА ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСТОВЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ МУ МАНДАТ, БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ ДЕЙСТВИЯ ОТ НЕГОВА СТРАНА, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДСИГУРЯВАНЕ НА БЪДЕЩАТА МУ ДЕЙНОСТ. ПРАКТИКА, КОЯТО СЪЩЕСТВУВА В НЯКОИ СТРАНИ.
     ОТ ОБЩИТЕ НИ УСИЛИЯ ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ИМАМЕ ДЕЙСТВЕНА ДЕМОКРАТИЧНА ИЛИ ДЕКОРАТИВНА ФИГУРА НА ИЗГРАЖДАЩАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА.
                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                         X   X   X

     СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/.


     ПО ПОВОД ОБЯВЕНАТА ГЛАДНА СТАЧКА НА 105 БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НДЗПЧ ОСТРО ПРОТЕСТИРА ПРЕД СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     ТАЗИ ГЛАДНА СТАЧКА Е РЕЗУЛТАТ ОТ БЕЗУМНО ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА НА ТОГАВАШНОТО ПАРТИЙНО И ДЪРЖАВНО РЪКОВОДСТВО ВЪВ ВРЪЗКА Т.НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС". В ТОЗИ ПЕРИОД МНОГО ХОРА БЯХА НАСИЛСТВЕНО ПРИНУДЕНИ ДА НАПУСКАТ СТРАНАТА И КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА ТОВА ДА ПРОДАДАТ НА БЕЗЦЕНИЦА СВОЯТА ДВИЖИМА И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ. ЧАСТ ОТ ТЯХ НЕ СА ИЗЯВЯВАЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА НАПУСНАТ ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И НЕ СА Я НАПУСКАЛИ, НО СА БИЛИ ПРИНУДЕНИ ДА ПРОДАДАТ ВСИЧКО.
ТЕЗИ ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНА ДЕЙСТВИЯ СА КРЕЩЯЩО НАРУШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ЦИТИРАНИ В ЧЛ.11 АЛ.1 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА, ПО КОЙТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.
     ТОЗИ ОСТРО ВЪЗНИКНАЛ ПРОБЛЕМ БЕШЕ ПОСТАВЕН ЗА РЕШАВАНЕ ПРЕД ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НОРА АНАНИЕВА, КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА ИЗЛЕЗЕ СЪС СТАНОВИЩЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДО 28 МАРТ Т.Г. ТЪЙ КАТО ТОЗИ СРОК НЕ БЕ СПАЗЕН, ВЪПРОСЪТ БЕ ПОВДИГНАТ И НА НАЦИОНАЛНАТА "КРЪГЛАМАСА". ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ АЛ. ЛИЛОВ ОБЕЩА, ЧЕ ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ ЕКСТРЕНИ МЕРКИ.
     СЕГАШНОТО ЕДНОПАРТИЙНО ПРАВИТЕЛСТВО Е ЗАКОНЕН ПРИЕМНИК НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОТГОВОРНО ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ. ХОРАТА, ОБЯВИЛИ ГЛАДНА СТАЧКА СА РЕШЕНИ ДА ОТСТОЯВАТ НАРУШЕНИТЕ СИ ЧОВЕШКИ ПРАВА ДО КРАЙ. ПРИ ТАЗИ ОБСТАНОВКА В ОЧИТЕ НА СВЕТА И НА СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД БЪЛГАРИЯ СЕ ВРЪЩА МНОГО НАЗАД ПО ПЪТЯ КЪМ ТАКА МЕЧТАНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.
     НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ МЕРКИ И ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА С ЖИЛИЩНИЯ ПРОБЛЕМ НА ВСИЧКИ ПОСТРАДАЛИ ОТ "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС".

СОФИЯ, 2 АПРИЛ 1990 Г.
                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                    X   X   X

     СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА-3" ВЪВ ВРЪЗКА С НЕЙНОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ.
 

     НА 29 МАРТ 1990 Г. НА СЪВЕЩАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА-3" СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
     ПРЕДВИД ПОЛЯРИЗАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ НА "ЕРА-3" ЗАЕДНО С ПРИСЪЕДИНИЛИТЕ СЕ КЪМ НЕЯ РАДИКАЛНО-СОЦИАЛНА ПАРТИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА МЛАДЕЖ - НОВО ПОКОЛЕНИЕ, СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО БЕДНИТЕ И ОНЕПРАВДАНИ СЛОЕВЕ, СЕ РЕОРГАНИЗИРА В ОБЩОНАРОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "ЕРА-3" С РЪКОВОДСТВО:
     1. ПРЕДСЕДАТЕЛ - СЛАВОМИР ЦАНКОВ
     2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ - НИКОЛАЙ ФИЛЕВ /РЪКОВОДИТЕЛ НА ВЪЗСТАНОВЕНИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ"/
     3. СЕКРЕТАР - ДОБРИ ДОБРЕВ
     ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР:
     1. ЛЮСИЕН ЙОРДАНОВ. 2. ИВАН ЗАРКОВ. 3.АРХ.ВЕСЕЛА КАРАКАШАН. 4. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА. 5. МАРИН МАРИНОВ.
     НОВИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ Е ЕДИННА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ УЧАСТВУВА В ИЗБОРИТЕ С
ПРОГРАМА - РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА И ОБОБЩЕНА СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ И РАБОТАТА НА АЛТЕРНАТИВНАТА КРЪГЛА МАСА. НЕГОВИТЕ ПЪРВИ СТАНОВИЩА СА:
     1. ГОТОВНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА.
     2. ГОТОВНОСТ ЗА ПРИЕМАНЕ С РАВНОСТОЙНО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ ДВИЖЕНИЯ.
     3. В ДЕЙСТВИЯТА СИ ОБЩОНАРОДНИЯТ ДЕМОКРАТНИЧЕН СЪЮЗ /ОДС/ "ЕРА-3" ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПОСТАНОВКАТА, ЧЕ РАБОТАТА НА ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ И ВЗИМАНИТЕ РЕШЕНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБВЪРЗАНИ В ДИРЕКТНА ДЕЙНОСТ С ГРАЖДАНИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ ИМ. ОБЩОНАРОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "ЕРА-3" СТАВА ИЗРАЗИТЕЛ НА ВОЛЯТА НА ЦЕЛИЯ НАРОД, ПОДЧИНЯВА СЕ НА НЕГОВИТЕ ЖЕЛАНИЯ И ЩЕ СЕ БОРИ ЗА БЪРЗО И РЯЗКО ПОДОБРЯВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ. НЕГОВ ВОДЕЩ ПРИНЦИП Е:
     ЧРЕЗ КОНКРЕТНИ МЕРКИ И СИЛНА ПРОГРАМА ПОКАЧВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.
     ОБЩОНАРОДНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ ХОРА С НАСТЪПВАЩАТА ПРОЛЕТ И ИМ ПОЖЕЛАВА ПОВЕЧЕ НЕЖНОСТ И ЧОВЕШКА ТОПЛОТА В ОТНОШЕНИЯТА ИМ.
     ЖЕЛАЕШИТЕ ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ЧЛЕНУВАТ В НЕГО ДА СЕ ОБЪРНАТ НА АДРЕС: ГРАД СОФИЯ - УЛ. "ХХХХХХХХХ" ХХХ, ВХ.Х - ДОБРИ ДОБРЕВ - ТЕЛЕФОН ХХ ХХ ХХХ.

СОФИЯ, 30 МАРТ 1990 Г.
                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА, ПРИЕТА НА 27 МАРТ 1990 ГОДИНА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.

 


     ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРОМЯНА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ Е НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНА ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ НАШИ ВИЖДАНИЯ:
     1. УСЛОЖНЕНАТА СЪДЕБНА ПРОЦЕДУРА ОТКЪСВА ХОРАТА ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗАДЪЛБОЧАВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ КРИЗИСНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, СЪЗДАВАЙКИ ИЗЛИШНО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ.
     2. ЛИПСАТА НА ДОСТАТЪЧЕН БРОЙ РАЙОННИ СЪДИИ И НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДЕБНИТЕ ИНСТАНЦИИ С ДРУГИ ДЕЛА ЩЕ УДЪЛЖИ ПРЕКОМЕРНО    МНОГО СРОКОВЕТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА.
     3. СМЯНАТА НА ИМЕНАТА БЕ ИЗВЪРШЕНА ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ПЪТ И ЕКВИВАЛЕНТ НА ОБРАТНИЯ ПЪТ Е АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО.
     ЕТО ЗАЩО НАСТОЯВАМЕ ОРГАНИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗУВАТ ОТ ТОВА СИ ПРАВО И ДА ПРЕДЛОЖАТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ - ДОСЕЖДНО СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НАСТАВКИТЕ -OB, -ОВА, -ЕВ, -ЕВА, КОИТО СА НЕСЪВМЕСТИМИ С ИМЕННИТЕ НИ ТРАДИЦИИ.
    

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/