3 януари 1990

 

СОФИЯ, 3 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 2 /20/

София, 3 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили в България.

Както е известно, от месец ноември насам Съюзът на демократичните сили многократно предлагаше разговори на "кръгла маса" с официалните власти по съдбоносни проблеми на нашето общество: разграждане на тоталитарната система и полагане основите на истинска демокрация. Накрая нашите искания бяха приети.

Утре, 3 януари 1990 г., започват предварителните разговори. На тази "кръгла маса" Съюзът на демократичните сили отива с ясна платформа, която включва искания за:

I.  Премахване на монопола на една партия върху властта:
 - отпадане на целия чл. 1 от Конституцията;
 - разпускане на първичните партийни организации по месторабота;
 - отделяне на БКП и БЗНС от държавата във финансово, кадрово и структурно отношение;
 - деполитизация на армията, милицията, съда и прокуратурата.

II.  Реални гаранции за многопартийна система:
 - приемане на закон за партиите и другите политически организации;
 - свобода на политическата дейност;
 - премахване на партийния монопол върху радиото и телевизията.

III.  Разделяне на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

IV.  Провеждане на свободни избори през 1990 г. по нов демократичен избирателен закон.

V.  Привеждане на законодателството в съответствие с международните ангажименти, поети от нашата страна.

VI.  Приемане на основните принципи за цялостна концепция по националния въпрос.

VII.  Равенство и равноправност пред закона на всички форми на собственост: държавна, кооперативна и частна.

VIII.  Отменяне на противоконституционни закони и подзаконови актове: Закона за народната милиция, Наредба за временно жителство и други.

Демократичният характер на нашите идеи и популярността им сред широките социални слоеве принудиха дори официалните организации /Отечествения фронт, Българските професионални съюзи и Комсомола/, които побързаха да се обявят за независими и се опитват да се представят пред нашата общественост с променена политическа физиономия, запазвайки тоталитарната си същност.

Частичната демократизация на обществения живот доведе до възникването в последно време и на други политически образувания, които демонстрират цялостно или частично същите виждания за процеса на демократизация. Наред с това някои от тях очертаха и неприкрито шовинистични, по същество антидемократични позиции. Като се разграничава от шовинизма, патриотарството, нихилизма и конюнктурните решения на националния въпрос, Съюзът на демократичните сили ще отстоява решително националната независимост и постигането на национално единение на демократична основа.

В навечерието на предварителните разговори се очерта обстановка на засилени искания, претенции и заявления за участие на "кръглата маса". Стремежът на Съюза на демократичните сили е да изразява не групови и не партийни интереси, а въпроси, засягащи цялата наша общественост, и заради това той ще приеме и ще защитава всяко конструктивно предложение на нашите естествени политически съюзници.

Същевременно Съюзът на демократичните сили декларира, че официалните организации не могат да представляват отделна страна в предстоящата "кръгла маса", тъй като са неделима част от отечественофронтовската власт.

Съюзът на демократичните сили държи да напомни на българската общественост и на другите опозиционни сили, че предстоящите преговори ще бъдат по същество преговори за мирен преход от тоталитарно към демократично общество. На предстоящата "кръгла маса" не се предвижда да се обсъждат въпросите за разпределяне на властта или за участие в коалиционно правителство с вече компрометирани тоталитарни структури.

Призоваваме всички граждани и дейци на независими демократични организации, които засега са извън Съюза на демократичните сили, но споделят неговата платформа, към активно сътрудничество за осъществяването на действително демократични преобразувания.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 3 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПОЗДРАВИТЕЛНАТА ТЕЛЕГРАМА до президента на ЧССР Вацлав Хавел от името на Групата на 102-та, подписана от Блага Димитрова, Георги Мишев и Йордан Василев.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАВЕЛ,

Избирането Ви за президент на Чехословакия е тържество за Вашата родина и за нас, 102-та български интелектуалци, които през февруари 1989 година се обърнахме с Открито писмо към
правителството на ЧССР, протестирайки срещу Вашето арестуване.

Сега Ви изразяваме своето възхищение от Вашата устойчивост в дългогодишната Ви благородна борба и Ви пожелаваме от все сърце успешно осъществяване на демокрацията в най-кратък срок, за да се възвърнете към любимото, плодотворно писателско дело.

Убедени сме, че сега настъпи часът за истинско братство между нашите две страни.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 3 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение РЕЗОЛЮЦИЯ от митинга на бургаското гражданство под девиза "За единение на обществото, за толерантен диалог", организиран от независимите сдружения и клубове в града.

Митингът на бургаското гражданство, събрало се на площад "Св. св. Кирил и Методий", подкрепя първите стъпки, предприети от партийните и държавните органи в посока към демократични промени във всички сфери на нашия живот. Но ние с тревога отбелязваме, че на практика продължават да действат механизмите на противопоставяне и разединение на обществото чрез старите тоталитарни форми на пропаганда, на изопачаване на фактите, чрез което се слага спирачка на гласността. Така се подлагат на изпитание все още крехките демократични завоевания, създава се политическо и социално напрежение сред отделни слоеве и групи от народа. А резултатът може да бъде изгоден на онази част от номенклатурния апарат, която не желае преустройството. Все още не може да се говори, че е започнал истински задълвочен и конструктивен диалог между официалните органи и неформалните групи и сдружения. Все още подозрението и надмощието на примитивни конюнктурни съображения и цели изключват едно истинско обединяване на всички прогресивни сили за решаване на най-болните, неотложни икономически и духовни проблеми на нашето общество. Затова участниците в митинга предлагат и настояват за:

1.  До излизането на закон за печата и издателската дейност да се представя по-широка официална трибуна на неформалните групи и сдружения във всички средства за масово осведомяване, както и възможност с малки печатни форми да популяризират своите програми и цели.

2.  За да бъде обновен областният вестник "Черноморски фар" и за да се превърне той в истински независим граждански вестник, предлагаме сегашното му ръководство да подаде оставка. То не оправда високото доверие на бургаското гражданство, като допусна дезинформация по екологичните проблеми на града и наруши прокламирания принцип за действителна гласност. Нека на предната линия в защита на гласността и демокрацията застанат професионално надарени, политически компетентни и граждански активни журналисти.

3.  Централните партийни, профсъюзни, комсомолски и други органи да не допускат изпращането на указания по места, които да противопоставят членския състав на останалата част от народа, включена или не в неформалните групи и сдружения. Партийните организации по места солидарно с други формални и неформални организации да изнесат своята дейност в квартала с цел обединяване на гражданството около общонационалните цели и задачи.

4.  Предлагаме на Народното съврание град Бургас да получи статут на екологически застрашен град. Срочно да бъде финансирана комплексна програма за оздравяване на околната среда и възстановяване здравето на хората в региона.

5.  Митингът подкрепя направените известни промени в местното партийно и държавно ръководства, но настоява за пълни радикални промени в цялостната кадрова политика при следните условия: предварително оповестяване пред обществеността на програмите, по които ще работят новоизбраните кадри, както и гаранция за реална лична отговорност по изпълнението на тези програми.

6.  Ние сме за толерантен диалог с всички действащи официални стурктури само на принципа на равноправие и конструктивно сътрудничество. При оповестяването на заключителни документи изискваме да бъде изнасяна пълната истина за становищата от двете страни.

7.  Настояваме за образуване на областна комисия по разследване на деформациите и причините за бедственото икономическо, екологично и социално състояние на Бургас. Виновниците да бъдат разобличени и подведени под съдебна отговорност.

8.  Настояваме да се потърси наказателна отговорност от виновниците - лица или органи, които не взеха никакви мерки за зашита на децата, младежта и всички граждани по време на Чернобилската катастрофа и след това.

9.  Да се даде незабавна амнистия на всички политически затворници, които не са осъдени за расистка, фашистка и терористична дейност.

10.  Настояваме за възстановяване на Коледните и Великденските празници, както е било при нашите ваши и деди.

11.  Да се предостави помещение за нуждите на неформалните групи и сдружения в Бургас за срещи с гражданството, информация и текуща работа.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 3 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Комитета за национално помирение.

Комитетът за национално помирение гласува своя кредит на доверие на новото ръководство на 29 декември. Беше огромна илюзия да се мисли, че България след 10 ноември се демократизира. Не!

Демократичният процес си оставаше все тъй далеч от нас и недостъпен, докато стотици хиляди наши съграждани продължаваха да живеят унижени и обезправени до отчаяние. Докато недоверието и враждата между различните етно-културни общности се задълбочаваха и изостриха с възникването на националистически и дори фашистки и неосталинистки групи.

България направи решителна крачка напред към реалната демокрация. Ние поздравяваме комисията на Александър Лилов за мъжеството да назове нещата със собствените им имена и за мъдростта да препоръча радикалния вариант за разрешаване на междуетническата криза. Поставено е началото на нова национална политика, която да доведе до единството на българската нация въз основа на пълното и безусловно зачитане на правата на всички етно-културни и религиозно-културни общности, въз основа на пълното и безусловното съблюдаване на Хартата за правата на човека, на хелзинкските и виенските договорености.

Трябва ясно да съзнаваме, че по нашия общ път към национално помирение и национално единство, по пътя към демокрация ще срещнем съпротива. Това ще бъде съпротивата преди всичко на онези сили от все още непокътнатия в по-голямата си част командно-административен апарат, които се чувствуват отговорни за допуснатите извращения. Нека всички ние, които сме за демокрация да им противопоставим със спокойствие и мъдрост своите обединени усилия, за да не допуснем страната да бъде тласната към пропастта.

Съотечественици, от тук нататък националното помирение, съгласието и лекуването на тежките рани, възстановяването на доверието и взаимното уважение са в наши ръце.

Комитетът за национално помирение призовава:

1.  Създавайте комитети за помирение по места и предприятия, които да бдят и съдействуват решенията от 29 декември да бъдат реализирани без забавяне. Всички случаи на отклонения или съпротива от страна на местните власти или на отделни граждани съобщавайте на Комитета в София.

2.  Местните комитети да съдействуват за решаването на всеки случай, където има нарушаване на законите и правата на гражданите.

С топлота и милосърдие подхождайте към всеки един човек, бил той българин или турчин, християнин или мюсюлманин, евреин или циганин. Създавайте условия и атмосфера на добросъседство, помогнете на вашите съграждани да се върнат към нормален живот. Създавайте колегиална среда по работните места, за да се включат те отново истински и активно в трудовия процес.

3.  Бъдете непреклонни и безкомпромисни към всяка проява на национално високомерие, към всяка несправедливост независимо от това чие дело е - на кмета, на общинския партиен секретар, на местния имам или на редовия гражданин.

Комитетът за национално помирение в София ще сътрудничи с всички официални институции и с всички независими движения, които искрено вярват, че това е пътят за истинската демократизация и за просперитет на нашата страна.

Братя и сестри, има рани, които не се лекуват. Това са невъзвратимите загуби. Въпреки това ние призоваваме - преодолейте болката и обидата. Обърнете поглед и надежда към онова благородство, доброта и красота, които живеят дълбоко във всеки един от нас без разлика на етническата и верската принадлежност.

София, 31 декември 1989 година   

/ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 3 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Общото събрание на Движението за законност и демокрация във Варна.

Движението за законност и демокрация е изключително разтревожено от събитията, последвали митинга на 14.12.1989 г. на пл. "Народно съврание" в София.

Голяма група от факти дават основание да се мисли, че става дума за изпълнение на предварително подготвен план за очерняне и задушаване на независимите демократични сили в страната. По-важните от тези факти са: липсата на предварителна информация от страна на внеслите предложенията за отменяне на Ал.2 и 3 на Чл. 1 от Конституцията на НРБ парламентарни групи относно прецедурата за изменението на Конституцията; излизането на Председателя на Народното събрание и на Държавния глава пред разбушуваното множество без технически средства, позволяващи им да бъдат чути; мълниеносното приемане на Декларация от Народното събрание; бързата масова реакция на осъждане от страна на работническите колективи в духа на най-добрите застойни времена, когато по същия начин подобни колективи заклеймиха обръщението на "Солидарност", от което не бяха видяли с очите си нито ред; начинът на представянето на събитията по Българската телевизия и в другите средства за масова информация; съотношението на публикуваните сведения "за" и "против". Особено показателна е Декларацията на Народното събрание, дала тон на кампанията, в която се говори за опити за дестабилизиране на обстановката, отговорността за което организаторите на такива опити ще трябва да поемат съгласно Конституцията и законите на страната.

Тук следва да се задават въпросите: Действително ли скандиранията и освиркванията бяха насочени против демокрацията? От естество ли са подобни действия да дестабилизират обстановката? Каква отговорност би могла да бъде носена съгласно действуващите закони?

Тъй като отговорите на първите два въпроса са определено отрицателни, по-важно е да се отбележи, че тези действия, доколкото успяхме да ги видим от репортажа по Българската телевизия, независимо от степента на безкултурие бяха напълно в рамките на предоставените от Конституцията свободи на словото, събранията и митингите. Днес трудно би могло да се твърди, че скандирането на остри, но не неприлични лозунги с политическа насоченост и освиркването са действия дори на дребно хулиганство. Тогава за каква отговорност става дума? За подобна на понесената от представителите на "Екогласност" на 26.10.1989 г. ли? Заплахата е зле прикрита и сигурно не случайно из страната плъзнаха слухове за готвено от органите на МВР връщане към добрите традиции за прилагане на груба сила срещу враждебните на мракобесието идеи.

Осовено тревожно е обвинението е екстремизъм, употребено дори и от такъв висококултурен политик като Петър Младенов. Тъй като номенклатурата - кръвен враг на преустройството - веднага се хвана като удавник за сламка за етикета "екстремизъм" искаме да заявим, че ненасилствените действия и най-обикновените за една демокрация възгласи на опозиционни сили срещу управляващата партия въобще не могат да бъдат окачествени като "екстремизъм".

Що се отнася до освиркването на държавния глава, нещо, което нашата телевизия неведнъж с нескрито задоволство е показвала, когато това е ставало в окаяните Западни демокрации, то също не може да бъде квалифицирано като екстремизъм.

Демокрация не може да се създаде с демагогия и неискреност! Търпимостта и толерантността трябва да бъдат взаимни: В противен случай вместо диалог ще се получи ескалация на напрежение. А това ще бъде изгодно само за номенклатурата, която очаква като свое спасение нов култ към личността и ще направи всичко възможно да го създаде. Стане ли това - край на надеждите за преустройство!

Горко на България!

Ето защо, ако твърденията на ЦК на БКП, че този път у нас ще се извършат коренни промени са искрени, то трябва да вземем мерки срещу своя естествен враг - номенклатурата. Ако пък не са искрени, България бързо ще се окаже на самия край на опашката на Европейските държави.

Затова приканваме ЦК на БКП към равноправен диалог, а не към заплахи и тайни инструкции.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 3 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА, приета от общоградски митинг в Благоевград, организиран от Регионалния съюз на демократичните сили и от Македонския дискусионен клуб "Вардар". Декларацията е адресирана до Председателя на Народното събрание, до Председателя на Министерския съвет и до Централния комитет на БКП.

Датата 10 ноември ще остане паметна в историята на България като ден на възвърнатите надежди на народа.

Но 10 ноември може да остане забележителен и като ден на излъганите надежди на хората, ако промените, които започнаха тогава продължат със същото темпо както досега. До този момент действията на правителството се изразяват само в обещания и претенции за доверие от народа.

Реални дела досега няма, ако изключим факта, че вече не се пречи на народа да осъществява част от демократичните си права, гарантирани му от Конституцията. Промени в духа и стила на работа за действително разрешаване на наболелите въпроси засега няма. Това важи както за централните органи, така и за местните и общинските. Властта прави преустройството, за да си запази властта.

Всичко, което се върши там вече месец и половин са вътрешни трансформации и маневри, чиято цел е да се запази същият, до болка познат на всички нас тоталитарен стил на работа. А това ще стане като номенклатурният апарат, с който са свикнали управниците и който им е извънредно удобен, по най-безболезнен път се внедри в новите ръководни органи.

За кого правите преустройството, питаме ние - за номеклатурата или за народа?

Ето защо, като изхождаме от досегашните действия на централните и обшинските органи на властта, ние настояваме да бъдат изпълнени нашите искания:

1. Незабавно да се разформироват военизираните структури на партийната власт - вътрешни войски, "червени барети", доброволни отряди и др.

2. Незабавно да се разформироват административните форми на партийно управление и въздействие - в централни, областни, общински и производствени апарати.

3. Централният комитет на Българската комунистическа партия, който с цялостното си поведение доказа, че еднакво добре може да служи на два коренно различни режима, незабавно да си подаде оставката.

4. Народното събрание, което с отношенията си към отменянето на чл. 1 от Конституцията още веднъж потвърди, че не представлява волята на народа, да не се подчини на решението на Пленума на ЦК на БКП.

5. Първият секретар на Областния комитет на Българската комунистическа партия Лазар Причкапов, за когото волята на народа, изразена на митинга от 10 декември няма никаква стойност, незабавно да си подаде оставката.

6. Общинска комисия да провери колко народни пари са изхарчени за строителството на партийни сгради в Благоевград и общината. Тези средства да се върнат на хората, като се национализира партийно имущество, в това число и сградата на Партийния дом в града.

7. Общинският народен съвет да дава пълна гласност и информация за действията си по основните проблеми на общината.

8. Да се премахнат веднъж завинаги всички форми на принудителен труд като срамни и позорни за времето в което живеем. С особена сила това важи за бригадирския труд.

 Искаме народен съд за виновниците, които скриха от населението на общината истината за радиоактивното заразяване от Чернобил и с това посегнаха на здравето на нашите деца, факт, чиито последици са неизмерими.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/