3 август 1968 година


Съвещание в Братислава на лидерите на комунистическите партии на СССР, България, Унгария, ГДР и Полша с чехословашкото ръководство. Приета е декларация за сплотеността на "братските партии" срещу опитите на империализма и "другите антикомунистически сили" да подкопаят основите на социалистическия строй и единството на социалистическите държави. Декларацията обявява, че собственият "национален път към социализма" може да е единствено в рамките на марксизма-ленинизма, при ръководна роля на комунистическата партия и социалистическа национална икономика. Партията и държавата трябва да са организирани върху принципите на демократичния централизъм, от който ръководството на Дубчек вече е обявило, че се отказва. "Братските партии" потвърждават готовността си да хармонизират и съгласуват действията си на международната сцена. Защитата на завоеванията на социализма във всяка една братска страна е прогласена като основен интернационален дълг на всички социалистически държави. На срещата на Брежнев е предадено писмо от петима членове на ръководството на чехословашката компартия за "действена намеса за спасяването на ЧССР от опасността от контрареволюция".

www.desehistory.com