31 август 1992

София, 31 август 1992 година
        Брой 170 /700/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ДУХОВНИЦИ И ВЯРВАЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРУШАВАНЕТО НА ЕДИНСТВОТО И АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет и до председателя на Народното събрание.


Молим да упражните правомощията си и да наредите на Дирекцията по вероизповеданията да престане грубо и противоконституционно да се меси в работите на Българската православна църква.

Скандална е постъпката на неколцина необуздани свещеници, подстрекавани от длъжностни лица към насилствено влизане чрез взлом в канцеларията на Пловдивска митрополия на 24 август 1992 г. Духовници и вярващи порицаваме тези действия на разколниците. Убедени сме, че ще вземете присърце отношение към изкуствено създадените проблеми и напрежение в светата Българска православна църква и не ще допуснете повече да се руши нейното единство и авторитет, граден от столетия.

Пловдив, 26 август 1992 г.

С уважение:
        ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ АРСЕНИЙ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СЪОТВЕТНО ЗАПЛАЩАНЕ В ЗВЕНАТА ЗА СПЕШНА И НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. Документът е адресиран до Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Народното събрание и средствата за масова информация.


На свое редовно събиране, проведено на 28 август 1992 г., Националният федеративен съвет (НФС) на Медицинска федерация (МФ) "Подкрепа” реши:

1. Задължаваме Министерство на финансите в 10-дневен срок да проведе необходимата консултация с представителите на общинската администрация в страната и на базата на получените данни да изработи конкретна методика за осигуряването и разпределянето на гарантираните 26 % в бюджетната сфера и изплащането им през септември.

2. Задължаваме Министерство на здравеопазването да изработи единна щатна таблица, която да гарантира и нужните средства за заплащане в звената, оказващи непрекъсната спешна и неотложна медицинска помощ, както и положения извънреден труд извън рамките на новата средна брутна работна заплата.

3. Ако за изпълнение на посочените искания са необходими персонални смени в ръководството на Министерството на здравеопазването, МФ "Подкрепа" застава категорично зад мерките, гарантиращи стартирането на реформата в здравеопазването и излизане от критичното състояние, в което тя се намира сега.

4. При липса на конструктивност от страна на посочените институции и провеждане на политика на протакане и печелене на време МФ "Подкрепа" заявява, че от 1 октомври 1992 г. е готова да призове своите членове в страната да подновят ефективно протестните си действия с всички законни методи и средства за синдикална защита.

София, 28 август 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

*  *  *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ СВОБОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ "МЕТАЛУРГИЯ", АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СИНДИКАТ, КЪМ РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА МЕТАЛУРГИЯТА В "КРЕМИКОВЦИ" - ЕАД, И В СТРАНАТА.


Свидетели сме на политически събития, в които синдикатите на Република България вземат дейно участие, а то е в противовес с целта на тяхното учредяване.

Според нас не са съвпадение обединените действия на КТ "Подкрепа", КНСБ и БСП за сваляне на първото законно избрано правителство.

Целта им е отслабване на контролните функции за управление на страната, което създава предпоставки за провеждане на скрита приватизация чрез връщането на старата партийна и стопанска номенклатура като ръководни кадри в предприятията. Чрез нея се подготвя доунищожаването на предприятията и купуването им с "изпрани" пари от подставени лица.

Ние не приемаме досегашната практика синдикалните централи да участват в икономическата действителност, което неминуемо довежда до срастване с юридическите и с физическите лица, владеещи капитала, защото по този начин и най-добрите синдикални програми могат да се използват за користни цели.

Една от причините за учредяването на нашия синдикат е желанието ни да противодействаме и да се дистанцираме от подобни несиндикални позиции. Затова се наричаме свободни!

Целта ни е да обединим всички работещи в сферата на металургията, нечленуващи в други синдикати, както и разочарованите членове на КТ "Подкрепа" и КНСБ. Затова се наричаме демократични!

Определяме се като синдикат с цел - защита на правата на работещите.

Учредителите на Свободния демократичен синдикат "Металургия" работят в "Кремиковци" - ЕАД. В това огромно предприятие над 50 % от работещите не членуват в синдикална организация, а членовете на РСМ "Подкрепа" нямат реална защита, защото тяхното ръководство подписа с работодателя мораториум за отказ от всякакви стачни действия за б месеца.

По настояване на изпълнителния директор и председателя на РСМ "Подкрепа" беше отменен обявеният в "Държавен вестник" бр. 58 от 17 юли 1992 г. конкурс за изпълнителен директор. Същевременно същият оттегли иска в съда за проведените незаконни стачни действия на 2 юни и на 3 юни 1992 г., довели до смяната на първото некомунистическо ръководство на "Кремиковци" - ЕАД. Регистрацията на Съвета на директорите е извършена за 2000 лв. от недипломиран юрист вместо отдел "Правен" на ЕАД.

Беше премахнат конкурсният принцип за подбор на ръководители, независимо че в "Държавен вестник" изрично бе обявен конкурс за изпълнителен директор на "Кремиковци" - ЕАД.

Синдикалните лидери продължиха своята линия на съглашателство с ръководството и оттеглиха искането за отстраняване по чл. 330, ал. 2, т. 1 на директора на АДЗ, за да може да бъде назначен за първи заместник-изпълнителен директор.

И други организатори на стачката влязоха в ръководството на дружеството.

Сега на ръководни постове се настани старата кремиковска номенклатура.

Програмата за преструктуриране и съкращения в щата не бе обнародвана.

На практика без инвестиционна програма, като се разчита изключително на немотивирани съкращения, се преразпределя фондът "Работна заплата". Това става с цената на много нарушения.

Намалени са в степени големи групи работници, което е нарушение на чл. 118 от Кодекса на труда.

Членовете на синдикатите фактически не разчитат на чл. 335 от Кодекса на труда поради извършените предварителни уговорки с ръководството и поради подписания мораториум.

Нашият синдикат не е обвързан с колективния трудов договор и предлага реална защита на всички свои членове.

Ние сме за истински пазар на работна сила, на база доказани професионални качества, а към това може да се пристъпи само тогава, когато има ясна икономическа програма за развитие.

На страниците на вестник "Металург" изпълнителният директор обеща, че "ще има хляб за всички", но на тези, които съкращават, се предлагат места, които нямат нищо общо с ценза и с квалификацията им. Не е възможно тяхната преквалификация, тъй като учебният център на практика е разформирован.

Лош и пристрастен кадрови подбор цари в "Кремиковци" - ЕАД.
Не са освободени всички работещи с граждански договори, навършили пенсионна възраст. Не съществува конкурсен принцип за подбор на кадрите. Продължават назначавания на лица отвън, без да са изчерпани всички вътрешни възможности за пренасочване на работещите и не се спазва Кодексът на труда.

Призоваваме всички работещи в сферата на металургията в "Кремиковци" - ЕАД, и в страната, които споделят нашите виждания и тежнения, да се включат в свободния демократичен синдикат "Металургия".

Ние сме асоцииран член на НПС, защото считаме, че това е централа, която съумя да се отърси от несиндикални и безнравствени методи на работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. Костадинов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА) "ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ТРУДОВА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА НАЕМНИЯ ТРУД, ЗА СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА САМОИНИЦИАТИВА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ, ЗА СИНДИКАЛНО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ" НА НАРОДЕН ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО". Документът е приет на първия редовен конгрес на синдиката, проведен в София през месец март 1991 година.


IV. НП "ЕДИНСТВО" В ЗАЩИТА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА, ЖИЗНЕДЕЙНОСТТА И ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ НА РАБОТНИКА

Народен профсъюз "Единство" отчита, че днес са опасно застрашени не само трудът, не само социалното битие на хората на наемния труд. Под заплаха е векове изгражданото национално духовно богатство, невидимата, но мощна мрежа от идейни влияния, без която се разпада духовният образ, без която се рушат човешката самоидентичност и гражданското самосъзнание на българския работник.

Профсъюзът обръща внимание на това, че културата, политическото и гражданското мислене, моралният образ на българския работник в края на XX век са други. Много по-богати и многостранни, много по-развити са културните интереси, духовните му потребности.

Съвременният работник разбира, че достоянието и достолепието на един народ, подобно на достоянието и достойнството на всяко човешко същество, не е просто и само в богатството, в натрупаните блага, във вещното присвояване и биологическото потребление на средствата за живот.

Както е вярно, че без богатство няма обезпечен живот и спокоен труд, тъй е вярно, че богатството - подобно на нищетата - при определени обществени условия и у отделните хора може да събуди низки страсти, може да убива духовно и физически. Не литературата, не екранът - днешният ни живот всеки ден и час ни разтърсва с човешки драми, с пречупени съдби, с преждевременно угаснали надежди.

Нашият синдикат ще убеждава работниците, че наред с борбата за свободен труд, за достойно и справедливо възнаграждение, с естествения човешки стремеж за спокоен живот и съвременен жизнен стандарт има и още нещо, нещо "в повече" от хляба насъщен. Нещо, което не е само в богатството, но не може без него; нещо, което не е само в труда, но не може без него; нещо, което не е само в знанията, но не може без тях; нещо, което не е само в бита и семейството, но което изчезва без тях.

Това "невидимо нещо" в натрупаните материални и духовни блага е човешката култура, начинът на ползване на вещите и идеите за извисяване и разкрепоставяне на човешката индивидуалност. Това прераждане на вещите и на идеите в културата, това тяхно "влизане" в човешкия живот, в човешката дейност, в душата на човека - това е качеството на живота - една от неовладените, още не докрай осмислени задачи на модерния синдикализъм.

НП "Единство" осмисля подстъпите към нея. В движението си към нея той ще извърши следните начални стъпки:

1. Националният ръководен съвет на НП "Единство" поема инициативата за издигане качеството на живота, на културата и духовното развитие на българските работници.

2. Синдикатът да разработи пакет от предложения пред държавните органи и екодвиженията за опазване на природата на България, за екологическо възпитание на своите синдикални членове. Да се разработят проекти за екологическо оздравяване на отделни производства и на производствената среда.

3. НП "Единство" съвместно с другите синдикати да осъществи прелом в съдържанието и дейността на общосиндикалните домове за култура.

Националният ръководен съвет да съдейства за разгръщане художествено-творческите изяви на работниците, за утвърждаване на синдикалните самодейни колективи, за изграждане на творчески клубове за работници, литератори, художници, скулптори.

4. Съвместно с държавните органи да приеме национална програма за специализирано обучение на деца на синдикални членове в средни специални училища, във висши учебни заведения. Програмата да предвиди създаването със средства на синдиката на средни занаятчийски и технически училища.


V. СИНДИКАЛЕН ПЛУРАЛИЗЪМ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Народен профсъюз "Единство" е непартийно синдикално-кооперативно обединение. Той е отворен национален профсъюз, създаден да защити труда, интересите, социалната сигурност на хората на физическия и умствения труд в България. При растящото многообразие на видовете собственост, при такова богатство на обществени и политически движения, при такава пъстрота на трудови общности и преливане на социални групи е естествено, че освен НП "Единство" в синдикалното пространство съществуват и ще се появят може би още синдикални централи.

НП "Единство" декларира, че е за синдикален плурализъм и чист синдикализъм. В неговата основа лежат многообразието на работническите интереси, свободният труд, автономността на работника като личност. Ние твърдо заявяваме, че се отказваме от всякакви прояви на синдикален екстремизъм, от всякакви анархосиндикалистки действия, от всякакви претенции за изключителност и единственост. Ние твърдо сме за разбирателство, единодействие, консенсус с другите профсъюзи.

Политическата необвързаност, непартийността на НП "Единство", не е декларация и поза, а изстрадана позиция. За 45 години се нагледахме на профсъюз-държава. Сега наблюдаваме нелепа и опасна игра на профсъюз-партия. НП "Единство" търси разбирателство и диалог с правителството и държавните органи на всички равнища. Той подкрепя и ще подкрепя всички конструктивни вътрешни и международни инициативи на властта, не се меси в нейната работа, но не ще търпи никаква държавна намеса и диктат. НП "Единство" търси сътрудничество и разбирателство с политическите сили и движения от целия спектър на политическия живот - от консервативната десница през центъра до левицата, - но само в името на отстояването на позициите на българското работничество.

Народният профсъюз "Единство" смята за основно направление на своята дейност сътрудничеството със световни профсъюзни обединения; с континентални профсъюзни образувания от Европа, Америка, Азия и Африка; с националните профсъюзи на всички страни в света, независимо от тяхната социална и политическа ориентация.

Конгресът счита за основни в полето на междусиндикалните и международните връзки следните приоритети:

1. Единодействието с КНСБ, с КТ "Подкрепа" и другите синдикални централи на основата на синдикалния консенсус, синдикалната независимост и легитимност в националните структури за социално партньорство.

Създаването и осъществяването на съвместни програми за синдикални действия в трудовоправната и социалната защита, социалното осигуряване, културата и международната дейност.

2. Създаване на традиция за редовни срещи с ръководители на парламента, правителството и местните органи на властта; на периодични информационни срещи и консултации с ръководствата на политически партии и обществени движения в страната.

3. Осъществяване на пробив в международните връзки на НП "Единство". Предприемане на активни стъпки за свързване с профсъюзи от Европейската общност и на първо място от Швеция, Финландия, Германия, Италия, Испания, Англия; с профсъюзни централи от Източна Европа и Русия; със синдикати от САЩ, Канада и Латинска Америка; с профсъюзни организации от Азия и на първо място от Япония и Израел. Особено място и тежест трябва да бъде отдадено на синдикалното сътрудничество на Балканите.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Платформата на НП "Единство" е своеобразна харта на водещите идеи за неговото място в обществото и синдикалния живот, своеобразна декларация на намеренията. Заедно с устава тя определя мястото на профсъюза в обществото, в плуралистичното синдикално пространство на България.

Всеки член на НП "Единство" е длъжен с труд, разум и гражданска позиция да съдейства за реализиране на устава и на тази платформа.

Платформата на НП "Единство" е програмен документ на синдиката до следващия конгрес. Тя може да се обогатява, усъвършенства и актуализира, без да се отхвърлят нейните основни принципи. Всички изменения и допълнения до втория конгрес стават с единно решение на Националния ръководен съвет, Контролно-ревизионния съвет и Съвета по профсъюзна етика.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

София, 31 август - Следва пълният текст на:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (ЧАСТ ПЪРВА) КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА
СОЦИАЛНА ХАРТА.


Преамбюл

Държавите - членки на Съвета на Европа, подписали този протокол,

000000Решени0000000 да вземат нови мерки, чрез които да се разшири защитата на социалните и икономическите права, гарантирани от Европейската социална харта, открита за подписване в Торино на 18 октомври 1961 година (наричана по-нататък "хартата”),

Се споразумяха за следното:

 

Ч А С Т  I

Страните приемат като цел на своята политика, която те ще провеждат с всички подходящи средства както в национален, така и в международен план, създаването на условия, в които следните права и принципи да могат да бъдат упражнявани ефективно.

1. Всички трудещи се имат право на равни възможности и еднакво отношение по въпроси, свързани със заетостта и професията, без дискриминация, основана на пола.

2. Трудещите се имат право да бъдат информирани и консултирани в предприятието.

3. Трудещите се имат право да участват в определянето и подобряването на условията на труд и работната среда в предприятието.

4. Възрастните имат право на социална защита.


Ч А С Т  ІІ

Страните се задължават в съответствие с разпоредбите на част III да се считат обвързани със задълженията, произтичащи от следващите членове:

Член 1

Право на равни възможности и еднакво отношение по въпроси, свързани със заетостта и професията, без дискриминация, основана на пола.

1. С цел да осигурят ефективното упражняване на правото на равни възможности и еднакво отношение по въпроси, свързани със заетостта и професията, без дискриминация, основана на пола, страните се задължават да признават това право и да взимат подходящи мерки, за да осигурят или съдействат за неговото прилагане в следните области:

- възможности за получаване на работа, защита срещу уволнение и професионално трудоустройване;
- професионално ориентиране, подготовка, преподготовка и възстановяване на трудоспособността;
- условия за наемане на работа и условия на труд, включително и възнаграждението;
- професионално израстване, включително и повишения.

2. Не се разглеждат като дискриминационни по смисъла на точка 1 на този член разпоредбите за закрила на жените и в частност, що се отнася до бременността, раждането и периода след раждането.

3. Точка 1 на този член не препятства приемането на специфични мерки, насочени към премахването на фактически неравенства.

4. От приложното поле на този член или на някои от неговите разпоредби могат да бъдат изключени професионални занятия, които по силата на тяхното естество или условията на упражняването им могат да бъдат възлагани само на лица от определен пол.

Член 2
        Право на информация и консултация

1. За да осигурят ефективното упражняване на правото на трудещите се да бъдат информирани и консултирани в предприятието, страните се задължават да приемат или да насърчат приемането на мерки в съответствие с националното законодателство и практика, позволяващи на трудещите се или на техните представители:

а) да бъдат информирани редовно или своевременно и по разбираем начин за икономическото и финансовото състояние на предприятието, в което работят, при разбирането, че разкриването на определена информация, която би могла да навреди на предприятието, може да бъде отказано, или информацията да бъде запазена в тайна;

б) да бъдат консултирани в подходящо време относно набелязаните решения, които могат съществено да засегнат интересите на трудещите се, и особено за тези решения, които биха имали съществени последици за заетостта в предприятието.

2. Страните могат да изключват от приложното поле на точка 1 на този член предприятията, в които работещите са по-малко от определен брой според националното законодателство и практика.

Член 3
        Право на участие в определянето и подобряването на условията на труд и работната среда

1. За да осигурят ефективното упражняване на правото на трудещите се на участие в определянето и подобряването на условията на труд и на работната среда в предприятието, страните се задължават да приемат или да насърчат приемането на мерки, позволяващи на трудещите се или на техните представители в съответствие с националното законодателство и практика да допринасят:

а) за определянето и подобряването на условията на труд, организацията на работата и на работната среда;
б) за охраната на здравето и за сигурността в предприятието;
в) за организирането на социални и социално-културни услуги и облекчения в рамките на фирмите;
г) за контрола по спазването на правилата в тези области.

2. Страните могат да изключат от приложното поле на точка 1 на този член предприятията, в които работещите са по-малко от определен брой според националното законодателство и практика.

Член 4
        Право на възрастните на социална защита

За да се осигури ефективното упражняване на правото на възрастните на социална защита, страните се задължават да приемат или да съдействат за приемането, било самостоятелно или в сътрудничество с обществени или частни организации, на подходящи мерки, целящи:

1. Да позволят на възрастните да останат колкото е възможно по-дълго пълноценни членове на обществото чрез:

а) достатъчни ресурси, които да им позволят да водят прилично съществуване и да участват ативно в обществения и културния живот;

б) разпространяването на информация за съществуващите услуги и облекчения за възрастните и възможностите да се ползват от тях.

2. Да позволят на възрастните да избират свободно своя начин на живот и да водят колкото дълго желаят и докато могат, независимо съществуване в обичайната за тях среда посредством:

а) осигуряване на жилища, подходящи за техните нужди и здравословно състояние, или на достатъчна финансова помощ за преустройване на жилищата им;

б) здравни грижи и услуги, които се изискват от тяхното здравословно състояние.

3. Да гарантират на възрастните, живеещи в домове за стари хора, подходяща финансова помощ, като при това се уважава личният им живот и участие в определянето на условията на живот в дома на стари хора.


Ч А С Т  ІІІ

Член 5
        Задължения

1. Всяка страна се задължава:

а) да счита част I на този протокол като декларация за целите, които тя ще преследва с всички подходящи средства в съответствие с разпоредбите на уводната точка на споменатата част;

б) да се счита обвързана с един или с няколко члена от част II на този протокол.

2. Членът или членовете, избрани в съответствие с разпоредбите на буква б) на точка 1 на този член, се съобщават от договарящата се държава на генералния секретар на Съвета на Европа в момента на депозиране на нейния ратификационен документ, документ за приемане или утвърждаване.

3. Всяка страна може да декларира по-късно чрез уведомление до генералния секретар, че тя се счита обвързана с всеки друг член от част II на протокола, който тя не е приела вече в съответствие с точка 1 на този член. Тези последващи задължения се считат за неразделна част от ратификацията, приемането или утвърждаването и създават същите правни последици след тридесетия ден от датата на уведомлението.


Ч А С Т  IV

Член 6
        Контрол за изпълнението на поетите задължения

В рамките на докладите по член 21 от хартата страните представят доклади относно прилагането на приетите от тях разпоредби на част II на този протокол.

/Пресслужба "Куриер"/

 

11:28:21    
        31.08.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!