31 декември 1992

София, 31 декември 1992 година
        Брой 257 /787/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


            
ВЕСЕЛА, ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!


*  *  *

София, 31 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРЕДСТАВЕНО ОТ ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ, ОГЛАСЕНА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 30 ДЕКЕМВРИ 1992 Г.


Предложеното правителство декларира, че ще положи усилия да изведе страната от дълбоката конфронтационна политическа криза и по този начин да избегне провеждането на неотложни избори в неподходящ момент. Като своя основна задача правителството приема продължаването на започнатите реформи, задълбочаването им в духа на демокрацията и пазарната икономика. Ние ясно разбираме тежкия момент, в който се намират страната и обществото, и сме решени да поемем своята отговорност. Изключително опасната военнополитическа обстановка на Балканите, продължаващият спад на производството, безработицата и редица други неблагоприятни фактори ни убеждават, че само едно силно и компетентно правителство, подчинено само на общонационалните интереси /а не на ангажираността с каквато и да е партийна дисциплина/, разчитащо на подкрепата на всички привърженици на реформата за смяна на системата, може да доведе до успех. Ние сме решени да бъдем такова правителство и да водим такава политика.

В своята бъдеща дейност правителството ще се води от идеята за приемственост в управлението и няма да подлага на принципна ревизия вече приетата законова база на реформата. Ще продължим сътрудничеството с Международния валутен фонд и Световната банка с цел подсигуряване на необходимите кредити за структурната реформа, стабилизиране на платежния баланс и увеличаване на валутните резерви. Ще се стремим към сключване в максимално кратки срокове на приемливо споразумение за уреждане на външния дълг с банките-кредитори при спазване на дадения от Народното събрание мандат. Това ще гарантира достъп до международнте финансови пазари и повишаване интереса на чуждестранните инвеститори към България.

В същото време правителството ще има нови приоритети, свързани с необходимостта от преминаване към структурния етап на реформата. Ако досегашното правителство в голяма степен беше правителство на реституцията, нашето правителство вижда себе си предимно като правителство на приватизацията, която ще се ръководи от една ясна програма. Промяната на собствеността като единствен гарант за смяната на системата ще бъде наша стратегическа задача.

В срок от един месец от сформирането си правителството ще изготви подробна и конкретна програма по ведомства и функции за своята дейност през 1993 г. До десет дни ще огласи и неотложни мерки за по-безболезнено преминаване на зимния период.

Настоящата програмна декларация очертава принципното становище на правителството по някои основни, повече или по-малко спорни, социално-икономически и политически проблеми, пред които е изправена нацията. Ние не можем повече да се крием от тези проблеми и да отлагаме тяхното решаване.

Първият от тези проблеми е нашият платежен баланс при условията на рязко съкращаване на външната ни търговия и специално на износа. След разпадането на невзискателния пазар на бившия СИВ ние ще трябва да си извоюваме ново място под слънцето чрез умение да произвеждаме по-евтино и по-качествено, чрез умение да намираме свободни "ниши" на световния пазар. За постигането на тази цел е необходимо:

- издигане на конкурентоспособността на нашите стоки чрез активна експортна политика, данъчни облекчения и подходящи джойнт вентчъри;

- опростяване на външнотърговския режим;

- запазването на традиционни български пазари;

- умерена протекционистична политика, която не влиза в противоречие с асоциирането ни към Европейската общност и към нормите на ГATT;

- стимулиране на инвестиционната активност и структурното отраслово и продуктово преустройство на нашата индустрия с оглед на нейната експортна ориентация чрез преференциално кредитиране от извънбюджетните фондове и създаване на система за държавно гарантиране на заеми за инвестиционни цели.

Вторият важен проблем на страната е растящата безработица. Правителството смята да спре нейното по-нататъшно нарастване чрез организирането с бюджетни средства на производствени /предимно за износ/ предприятия и инфраструктурни строежи, които да поемат част от безработните. За обществото е по-изгодно да разходва средства за такива увеличаващи обществения продукт предприятия, отколкото да раздава парични помощи за безработица. Правителството ще полага максимални усилия за реалното организиране на алтернативна заетост за персонала на закриваните поради структурното преустройство държавни фирми или отделни техни предприятия и цехове, като обръща особено внимание на мероприятията срещу безработицата сред младежта и жените.

Необходимо е да се засили контролът и материалната отговорност за тези, които продължават да получават помощи за безработица, макар че реализират доходи от наеми, собствени фирми и др.

От изключително важно значение е и овладяването на засилващата се през последните месеци инфлация. В тази насока правителството ще разчита на рестриктивна политика на БНБ относно кредитните тавани и размера на паричната маса. Централен остава и проблемът с бюджетния дефицит. Правителството планира намаляване на проинфлационния ефект на бюджетния дефицит чрез разнообразяване на инструментите за неговото вътрешно финансиране и търсене на възможности за външното му финансиране. Осигуряването на поносими рамки на дефицита е обаче невъзможно при мечтаното намаляване на данъчното облагане и продължаване на широко разпространената сега практика от страна на физически лица и фирми за отклоняване от плащането на полагащите се данъци. Не е възможно всички да искат от държавата растящи разходи за различни цели и същевременно всички да искат да плащат по-малко или никакви данъци. Поради това правителството ще подобри организацията на данъчната администрация и ще затегне нейната взискателност, повишавайки материалната и наказателната отговорност при нарушаване на данъчните закони въз основа на практиката в напредналите страни.

Четвърти национален проблем е застрашително нарастващата груба престъпност. Правителството, въпреки своята твърда убеденост в принципите на демокрацията и човечността в отношенията между хората, ще настоява за затягане на режима в затворите при създаване и на специални затвори /отделения/ за осъдени с висока степен на обществена опасност. Необходимо е коригиране на Закона за полицията и повишаване на редица санкции по Наказателния кодекс. Правителството ще продължи дейността за ресоциализация на осъдените, но застрашителната престъпност не може днес да бъде излекувана с милосърдие и проповеди. Персоналът на полицията ше бъде увеличен и ше бъде подобрена неговата техника за безкомпромисно опазване на обществения ред.

Всяко общество неизбежно е сложно преплетен възел от нееднакви по диаметрално противоположни интереси на отделни индивиди, професии, социални слоеве и партии или други масови организации, които трябва да живеят заедно. Намирането на необходимите разумни компромисни решения в такава обстановка не трябва да бъде само на равнището на властта /законодателна и изпълнителна/. За намаляването на конфликтността в обществения живот е необходимо активното функциониране на една консултативна инстанция за съгласуване на интересите на основните социални групи /тристранна комисия при вземане под внимание и интересите на земеделските производители/, при участието и на представители на държавата. По един представител на двата основни синдиката ще присъства като наблюдател на заседанията на Министерския съвет по въпроси, пряко засягащи синдикатите.

Шести проблем на нацията е състоянието на нашите въоръжени сили. Ние не можем да отминаваме с пасивно мълчание редица наболели въпроси в тази област, след като близо до нас все още гори или може да пламне военен пожар. Правителството ще смята като една от своите приоритетни задачи материално-техническото снабдяване и превъоръжаване на армията наред с подобряване на нейната организация и боеспособност при повишаване авторитета на българското офицерство.

Не може да се отмине като важен проблем на нашия обществен живот равнището на работната заплата на държавните и общинските служители. Днешната средна заплата на държавните служители /особено на някои слоеве като учители, лекари и др./ изостава много от заплатите на голяма част от частния сектор и въпреки значителната безработица все повече затруднява изпълнителната власт в набирането на подходящи кандидати за служители. Това пречи на качественото функциониране на редица ведомства и не е в обществен интерес. Това е вредна политика, водеща и до отчуждаване и деградиране на голяма част от нашата интелигенция. Правителството смята за разумно в бъдеще индексът на средната заплата на държавните служители да бъде поставен в зависимост от равнището на инфлацията и от определено съотношение спрямо индекса на спада на материалното производство при база 1989 г., приета за 100.

На осмо място следва да се отбележи, че ние не може повече да си затваряме очите пред положението на пенсионерите и инвалидите. Налице е намаляване на реалната средна пенсия повече от наполовина при почти болшевишка тенденция към изравняване на почти всички пенсии и тяхното превръщане в своеобразна социална помощ. Нелогично е непрекъснато да се искат жертви само от пенсионерите и работещите в държавния сектор в името на една монетарна антиинфлационна политика, когато много други укриват своите доходи от данъчно облагане. Правителството смята, че равнището на средната пенсия следва да бъде индексирано аналогично на случая с държавните служители. Това не е "популизъм", а елементарна грижа за социалния мир при изчерпващо се търпение.

Девети, все по-настойчиво изпъкващ проблем е вземането на принципно и конкретно по отрасли решение за или против протекционизма. Редица наши промишлени предприятия наред със земеделските производители издигат искания за възпиране на конкуренцията на вноса чрез по-високи мита или дори забрани за внос на отделни стоки или групи стоки. Правителството ще поддържа разумните искания за умерен протекционизъм чрез мита и немитнически ограничения в рамките на допустимото от нашето асоцииране към Европейската общност. Това е една временна мярка, докато някои наши отрасли се приспособяват по-безболезнено към изискванията на новия по-взискателен международен пазар.

Налице са и някои искания в насоката на разширяване на обществената подкрепа на приватизацията. В тази насока правителството ще изхожда от:

- премахване на нормативните, административните и организационните пречки за стартирането и бързото развитие на приватизацията, стимулиране на инициативата на самите предприятия за участие в нея;

- доразвиване на нейната законова уредба в направление на увеличение на възможностите на персонала да участва при преференциални условия в приватизацията - възможност за изкупуване на предприятието без търг, приватизация от типа ESOP;

- създаване на фонд за преференциално кредитиране на участници в приватизацията;

- синхронизиране на процесите на приватизация и реституция при индустриалната собственост с цел да не се допусне блокиране на приватизационния процес.

Правителството декларира и следните по-важни насоки на своята бъдеща ежедневна дейност:

1. Категорично поддържане на мира на Балканите и в света, декларирайки, че в никакъв случай няма да допусне въвличането на България във въоръжен конфликт на Балканите, освен ако страната бъде нападната.

2. Поддържане на политика на сътрудничество с всички демократични страни и с международните организации при изпълняване на всички поети от предишните правителства договорености.

3. Максимално възможно ускоряване на поземлената реформа /връщане на 50 % от земята и оземляване на безимотните и малоимотните земеделци за сметка на държавни и общински земи до края на 1993 г./ при преустановяване на дейността на ликвидационните съвети до март 1993 г. и премахване на съдебните пречки за регистриране на нови демократични земеделски кооперации.

4. Подкрепа и стимулиране на частния бизнес специално в областта на производството.

5. Подпомагане на формирането на нов слой от частни земеделски производители /вкл. чрез улесняване на снабдяването с документи за собственост върху земята и чрез предоставяне на кредити с лихва, по-ниска от пазарната/.

6. Обявяване за приоритетни отрасли земеделието, туризма, леката промишленост и някои клонове на машиностроителната и химическата промишленост.

7. Поддържане пред Народното събрание становище за срочно приемане на допълнителен пакет от закони за ускоряване на структурната реформа /закон за частния бизнес, за интелектуалната собственост, за фалитите, за защита на интересите на потребителите, за управлението на държавния капитал в търговските дружества, за държавния служител и др./.

8. Подготвяне на програма за по-нататъшно преоформяне на несъбираемите задължения на търговските дружества с държавно имущество към банките.

9. Максимално ограничаване на по-нататъшните подмени на ръководства на държавни фирми, само в рамките на случаи на явни провали в работата, и прекратяване на уволненията и назначенията с чисто политически средства.

10. Пълно реализиране на фиксираната в конституцията независимост на съдебната власт от изпълнителната.

11. Преориентация от прекалената концентрация на държавната власт към активизиране на местното самоуправление.

12. Изготвяне и внасяне в Народното събрание на по-детайлизиран по ведомства държавен бюджет по подобие на практиката в България преди 1944 г. при създаване и на Върховна сметна палата.

13. Законодателна подготовка и начало на провеждането на реформа в здравеопазването.

14. Внасяне в Народното събрание на законопроекти за социалното осигуряване и за осигурителните фондове.

15. Създаване на обединено Министерство на образованието, науката и културата, в което ще бъдат запазени и разширени ангажиментите по отношение на получилите обществено признание сфери на културата.

16. Правителството изхожда от стабилността в управлението и има доверие в сегашните ръководства на съществуващите комитети.

17. Разширяване на функциите на Агенцията за икономическо координиране, която ще трябва да дава и препоръки за макроикономическа политика /вкл. подобряване организацията на управлението на държавната собственост/.

18. Улесняване на парламентарния контрол над работата на изпълнителната власт чрез присъствие в заседанията на Министерския съвет на по един наблюдател - представител на трите парламентарни групи.

19. Правителството няма да допуска прояви на национализъм и опити за манипулиране на населението в смесени етническо-религиозни райони.

20. Правителството ще се опита да повлияе за прекратяване на вътрешната борба в Българската православна църква, която подронва нейния авторитет.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДЕПУТАТИТЕ-СОЦИАЛИСТИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАТЕЛНИЯ МАНДАТ НА ПРОФЕСОР ЛЮБЕН БЕРОВ.


Висшият съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ и депутатите-социалисти оценяват разпространената на 29 декември 1992 г. програмна декларация на правителство на проф. Любен Беров като конструктивна и приемлива. В нея са заявени намерения за провеждане на политика, насочена към решаването на най-острите въпроси за демократизацията на обществото, за провеждането на икономическата реформа, за подобряване на социалното положение на населението и за гарантиране на сигурността на страната.

След осъществените от Изпълнителното бюро на БСП и ПССД официални контакти с кандидат-премиера и проведените дискусии с представители на парламентарни сили и синдикати в програмната декларация са отчетени голяма част от изискванията, произтичащи от предизборната платформа на БСП и интересите на избирателите:

1. Извеждане на страната от дълбоката конфронтационна политическа криза, до която я доведе правителството на Филип Димитров, чрез съставяне на непартиен кабинет от министри, подчинени само на общонационалните интереси, а не на партийна дисциплина. Кабинет, разчитащ на подкрепата на всички политически сили, поддържащи реформите в духа на демокрацията и пазарната икономика.

2. Гарантиране на вътрешната и международната сигурност на Република България чрез приоритетни грижи за състоянието на армията и полицията, за авторитета на българското офицерство и за изключване на всякаква възможност за въвличане на България във въоръжен конфликт в обстановката на засилващо се напрежение на Балканите и повишаване на рисковите фактори за националната сигурност.

3. Приключване на дейността на ликвидационните съвети в селското стопанство до март, максимално ускоряване на връщането на земята и разпределянето на дяловете, премахване на всички пречки за регистриране на нови кооперации и предоставяне на кредити с по-ниски лихви за селскостопанските производители.

4. Периодично увеличаване на заплатите на държавните служители и на пенсиите, компенсиращо инфлацията. Подготовка на пакета от законопроекти за социалното осигуряване, фондовете и реформата в здравното дело.

5. Засилване на социалните аспекти на приватизацията. Ограничаване на реституцията при индустриалната собственост с цел да не се допусне блокиране на приватизационните процеси.

6. Спиране на произволните назначения, уволнения и подмени на ръководствата в държавни фирми, осъществявани по чисто политически причини. Отказ на изпълнителната власт от политическата дискриминация и репресия, от намесата в съдебната власт, националните масмедии, политическите, синдикалните и религиозни организации.

7. Прекратяване на прекомерната концентрация на държавната власт и активизиране на местното самоуправление.

Настояваме в програмната декларация и в програмата на правителството да бъдат включени също така категорични гаранции: против етническото напрежение, предизвикано от целенасоченото турцизиране в смесените райони; за преразглеждане на някои решения на досегашното правителство за приватизиране на държавни обекти; за сериозен и безпристрастен анализ на ситуацията в страната след двегодишната дейност на икономическия блок на СДС.


* * *

ВС на БСП и депутатите-социалисти са готови да дадат шанс и да подкрепят кандидат-премиера в осъществяването на такава промяна в политиката.


* * *

ВС на БСП и депутатите-социалисти смятат, че в проектосъстава на Министерския съвет има някои отстъпления от официално декларираните от кандидат-премиера принципи на: компетентност, действеност, необвързаност с партийна дисциплина. Ако не бъде постигнат разумен компромис по предложените корекции, депутатите-социалисти си запазват правото да не подкрепят предложения от избрания премиер екип.


* * *

ВС на БСП и депутатите-социалисти не разглеждат подкрепата си за бъдещото правителство като еднократен акт. Окончателното отношение ще бъде определено при предлагането на конкретна правителствена програма, при гласуването на проектобюджета или при изтичането на първите сто дни от дейността на правителството. Редно е новото правителство да използва някои от тези поводи, за да иска от парламента вот на доверие или официално политическо споразумение между подкрепящите го парламентарни сили.

София, 30 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО НЕ МОЖЕ ДА РАЗЧИТА НА ПОДКРЕПА” НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД ИЗБИРАНЕТО НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ.


Днес българският парламент избра едно правителство, което за нас е коалиционно правителство между Движението за права и свободи /ДПС/ и Българската социалистическа партия /БСП/. Това правителство не бе избрано с гласовете на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /ПГ на СДС/ и не може да разчита и за в бъдеще на нейната подкрепа. Защото:
- то е подмяна на изборната воля на българския народ;
- то е начин да се размият границите между политическите сили и се разрушат политическите
структури в България;
- то ще подмени реалната смяна на системата, започната от СДС, с перестройка;
- то е марионетно, подчинено на волята не на демократичната законодателна власт, а на
едноличната президентска институция;
- то е резултат не на принципно споразумение и балансиран компромис между политически сили,
каквото СДС предлагаше на ДПС, а резултат на нечиста политическа сделка между ДПС и БСП - нещо, което моралът на нашата коалиция никога не може да допусне.

Ние осъждаме политическия цинизъм на бившите комунисти, които, използвайки мандата на ДПС, заграбиха отново изпълнителната власт.

Ние определяме свалянето на правителството на СДС и съюзяването с комунисти като предателство на лидерите на ДПС към собствените им избиратели. Ние не вярваме, че този съюз е желан от тях.

За нас действията на депутатите от СДС, подкрепили коалицията, са политическа измяна.

В днешния разделен ден СДС отстоя принципите, честта и достойнството на синята идея и своите избиратели!

София, 30 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС" ЗА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ.


На 23 и 29 декември 1992 г. се състояха срещи на представители на Националния свободен синдикат "Бизнес" и Общността на свободните синдикални организации в България /ОССОБ/, в която влизат синдикален академичен съюз, Съюз на енергетиците в България, Съюз на независими синдикални организации в трамвайния транспорт, Моряшки професионален съюз. На срещите бяха обсъдени общите интереси и възможности за контакти и сътрудничество. Свободните синдикати обсъдиха варианти за синдикални действия, съобразени с нормативната база у нас и със световните синдикални норми в синдикалното движение.

София, 29 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 31 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕПУТАТА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ТОШО ПЕЙКОВ


Депутатът Тошо Пейков се подчини на решението на Националния координационен съвет /НКС/на СДС от 15 декември 1992 г. и подаде оставката си като председател на Координационния съвет на СДС в Ловеч. След коледните празници разговорите за избор на друга обединяваща фигура за председател на Общинския координационен съвет ще продължат.

Ловеч, 21 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ИНФОРМАЦИЯ "КОСМИЧНО ОБЩЕСТВО".
Асоциацията е учредена на 2 май 1992 г. и регистрирана по Закона за лицата и семейството на 10
юли 1992 г. от Софийски градски съд.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Асоциация "КОСМИЧНО ОБЩЕСТВО" е организация, обединяваща лица с информационни интереси, и има за цел да осъществява експертно гарантиран трансфер, селекция и синтез на информация и субекти на информация за културни системи, процеси и ценности в областта на усъвършенстването на човека, развитието на науката, образованието, изкуствата, организацията на икономиката, фермерството, бита и социалното устройство на обществото.

Член 2. Асоциацията разглежда културните аспекти на всяка дейност като степени на еволюция, отразяващи духовния и материален стандарт на техния създател, ценител, носител.

Член 3. Асоциацията има идейни подбуди за своята дейност. Нейните членове и сътрудници структурират своята дейност върху безкористни принципи.

Член 4. Асоциация "КОСМИЧНО ОБЩЕСТВО" организира своята дейност при пълно спазване на Конституцията и другите закони на Република България.

Член 5. Асоциацията представлява юридическо лице със седалище град София, Република България и има собствена банкова сметка.


ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Член 6. Асоциация "КОСМИЧНО ОБЩЕСТВО" си поставя за цел демократизиране и активизиране на информационния поток в обществото.

Член 7. За изпълнение на тази цел асоциацията:

7.1. Селекционира информация и осъществява посредничество при нейния международен трансфер.

7.2. Съдейства за попълване на информационните дефицити на посочените в член 1 области на обществения живот.

7.3. Кани и предлага субекти на информация в посочените в член 1 области.

7.4. Информационно подпомага реализирането на прогресивни системи на организация, работа и живот на посочените в член 1 области, осигуряващи висока системност и прогрес.

7.5. Изследва, селекционира и синтезира информация от посочените в член 1 области на базата на практически изпитани ценностни системи и предлага качествено нови алтернативни модели, подходи и знания.

7.6. Организира научно-практически форуми.


III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Член 8. В структурата на Асоциация "КОСМИЧНО ОБЩЕСТВО" се включват:
а/ОБЩО СЪРБАНИЕ на общностите на асоциацията по места.
б/ МЕСТНО РЪКОВОДСТВО на общностите на асоциацията по места.
в/ МЕСТЕН КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
г/ АСАМБЛЕЯ
д/ ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО
е/ ЦЕНТРАЛЕН КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Член 9.1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ с основен орган на общностите по места.

9.2. То се свиква редовно, най-малко веднъж на шест месеца, а извънредно - според необходимостта. Свикването му става от местното ръководство на дадената общност на асоциацията или по искане на 1/10 от членовете й, като всички участници се запознават с дневния ред най-малко седмица преди насрочената дата.

9.3. Събранието има законен състав, ако в него участват повече от половината от членовете на общността.

9.4. Събранието взема решенията си с обикновено мнозинство, а при особено важни решения /ликвидиране/, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Член 10. Общото събрание на местната общност има следните функции:

10.1. Избира местното ръководство и контролния ревизионен съвет на общността.

10.2. Приема отчети на местното ръководство на общността.

10.3. Взема решение за организиране и осъществяване на мероприятия за определен период от време.

10.4. Избира свои представители в асамблеята.

Член 11.1. МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО е оперативен ръководен орган на съответната местна общност на асоциацията.

11.2. То се състои от председател, секретар и трима съветници.

11.3. Посоченият състав на ръководството може да бъде изменен по решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

11.4. МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО се избира на ОБЩО СЪБРАНИЕ на общността за срок от три години с обикновено мнозинство.

Член 12.1. МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО на дадена общност на асоциацията има следните функции:

12.2. Свиква ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на дадената общност.

12.3. Ръководи оперативно работата на общността в изборния период.

12.4. Осъществява обратна връзка в системата на асоциацията.

Член 13.1. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ на всяка местна общност на асоциацията се състои от председател, секретар и трима членове.

13.2. По решение на общото събрание този състав може да бъде разширен или намален.

13.3. Контролният съвет се избира на общо събрание на дадената общност за тригодишен срок с обикновено мнозинство.

Член 14. Контролният съвет има следните функции:

14.1. Контролира дейността на местното ръководство на асоциацията.

14.2. Докладва пред общото събрание на местната общност на асоциацията за резултатите от проверката и ревизиите и предлага съответни мерки за отстраняване на нарушенията.

Член 15.1. Асамблеята е върховен орган на асоциацията и се избира за срок от три години.

15.2. Тя се състои от всички делегирани представители на местните органи на асоциацията.

15.3. Асамблеята се свиква от ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО на асоциацията или по искане на 1/10 от влизащите в нея общности - редовно на всеки три години, а извънредно - според случая.

15.4. Местните ръководства се уведомяват за дневния ред на всяко свикване на асамблеята най-малко един месец преди насрочената дата.

15.5. Асамблеята има законен състав, ако на пленумите присъстват най-малко 2/3 от делегираните представители.

15.6. Асамблеята гласува решенията си с просто мнозинство, а при промени в Устава, сливане или ликвидиране на организацията - квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

15.7. АСАМБЛЕЯТА:
а/ изменя и допълва Устава на асоциацията;
б/ избира Централното ръководство и Централен ревизионен съвет;
в/ осигурява общото ръководство на дейността на асоциацията;
г/ упражнява контрол върху оперативните ръководни органи на асоциацията;
д/ изпълнява други функции, предвидени в настоящия Устав.

Член 16.1. ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО е висше звено в оперативното ръководство на асоциацията, избирано от асамблеята за срок от три години с обикновено мнозинство.

16.2. ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО се състои от председател, заместник-председател, секретар, двама съветници, който състав формира Управителния съвет на Централното ръководство.

16.3. По решение на асамблеята този състав може да бъде разширен или намален.

Член 17. ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО на асоциацията има следните функции:

17.1. Свиква асамблеята.

17.2. Осигурява изпълнение на решенията на асамблеята.

17.3. Ръководи текущите работи на асоциацията през изборния период.

Член 18. ЦЕНТРАЛНИЯТ РЕВИЗИОНЕН СЪВЕТ на асоциацията се състои от председател, секретар и трима членове.

18.1. По решение на асамблеята този състав може да бъде разширен или намален.

18.2. ЦЕНТРАЛНИЯТ РЕВИЗИОНЕН СЪВЕТ на асоциацията се избира от асамблеята с просто мнозинство за срок от три години.

Член 19. ЦЕНТРАЛНИЯТ РЕВИЗИОНЕН СЪВЕТ на асоциацията има следните функции:

19.1. Контролира дейността на Централното ръководство и местните ръководства на асоциацията.

19.2. Ревизира финансовото и имущественото състояние на асоциацията.

19.3. Докладва пред асамблеята за резултатите от проверките и предлага мерки за отстраняване на нарушенията.

Член 20.1. ЧЛЕНОВЕ на асоциацията "КОСМИЧНО ОБЩЕСТВО" могат да станат всички пълнолетни български граждани, които спазват нейния устав и решенията на ръководните й органи, съдействат за целите й и внасят членски внос.

20.2. Приемането на членове става от ръководството на общностите, влизащи в асоциацията, чрез устна или писмена молба.

20.3. Всеки член има равни права и задължения в общността на асоциацията.

20.4. Членството може да бъде прекратено при личен отвод или едногодишно неплащане на членския внос. При второто положение членството може да бъде продължено по решение на общото събрание.


V. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВА

Член 21. Финансовите средства на асоциацията се набират от:

21.1. Членски внос.

21.2. Дарения от фирми, организации, фондации и граждани.

21.3. Благотворителни концерти, изложби и други подобни.

21.4. Имуществото на асоциацията се състои от необходимите за нуждите й имущества и инвентар.


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. Действието на асоциацията е безсрочно.

Член 2. Настоящият Устав може ла бъде допълнен или изменен от асамблеята.

Член 3. Всички неуредени в този Устав случаи се прилагат от Закона за лицата и семейството и действащите в страната нормативни разпоредби.

Член 4. Настоящият Устав е приет от общо събрание, проведено на 17 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00    
31.12.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Славейка Тончовска
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!