30 юни 1992

София, 30 юни 1992 година
        Брой 126 (656)    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПРЕГОВОРИ. Декларацията е адресирана до правителството на Република България и до националните средства за масова информация.


По повод на Декларацията на правителството на Република България Националният стачен комитет и Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа" декларира:

1. НПС "Подкрепа" е наясно със затрудненото икономическо състояние на страната и именно затова положи всички усилия да избегне стачката.

2. Ние дадохме достатъчен срок за намиране на изход от ситуацията, а и развитието на стачните действия беше такова, че без да се нанасят значителни щети на икономиката ни, да се даде възможност на правителството да преосмисли своята политика спрямо синдикатите.

3. Изпитваме задоволство от това, че наши работни предложения са зачетени в официална правителствена декларация и че незаконосъобразността на някои постановки в Правилата за работа на Националния съвет за социално партньорство (НССП) са вече осъзнати. Надяваме се те наистина да бъдат приведени в съответствие с националното законодателство и международните норми.

4. Ние не отричаме необходимостта от Националната система за социално партньорство. Тъкмо обратното, желаем тя да бъде устроена демократично, в духа на синдикалната практика в цивилизованите страни.

5. Стачката на НПС "Подкрепа" е напълно в съответствие със Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Още повече, че в точка 5 на правителствената декларация се признава, че работниците и служителите, нечленуващи в двете синдикални централи, не бива да се лишават от правото на представителство пред своите работодатели. Нашата стачка е именно в защита на тези засегнати работници и служители. Въпрос на гражданско достойнство и на синдикален дълг е да защитим правата им, включително и с крайната мярка, предвидена в закона. Ако от подобни позиции изхождат и другите две синдикални централи, уверени сме, че затрудненията на правителството относно участието ни в НССП ще отпаднат от само себе си. Ще бъдат предотвратени и щетите за обществото.

Ние приемаме предложението на правителството за преговори на 28 юни 1992 година. Нещо повече, с оглед на сложната ситуация, Националният стачен комитет ще бъде на разположение още от 10 часа на своя постоянен адрес.

София, 27 юни 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НПС "ПОДКРЕПА": Пламен Даракчиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК: Денко Ройдев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


Днес, 28 юни 1992 г., след продължителни преговори между представителите на Националния професионален съюз "Подкрепа" и правителството на Република България се сключи споразумение, представляващо синтезиран вид на работните предложения, направени в процеса на преговорите, от Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа".

Националният стачен комитет обявява на всички структури на НПС "Подкрепа" спиране на ефективните стачни действия, като си запазва правото, съгласно споразумението, да ги поднови от 2 юли 1992 година, без предварително уведомяване по чл. 11 от ЗУТКС, при неположителен резултат по включването на НПС "Подкрепа" в Националния съвет за социално партньорство (НССП).

С настоящото Споразумение НПС "Подкрепа" беше на практика признат от Правителството на Република България.

НПС "Подкрепа" отвоюва синдикалните права на стотиците хиляди, полагащи наемен труд, работници и служители в България, които не членуват в КТ "Подкрепа" и КНСБ.

Това споразумение показва КОЙ в тази страна може да извоюва синдикални права, които бяха незаконно ограничени с Правилника за работа на НССП.

София, 28 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА ПО ПОВОД НА СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В СВОБОДНИЯ ТРАНСПОРТЕН СИНДИКАТ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обръщам се към вас като кмет на Столичната голяма община, за да ви известя, че провежданите преговори между общината, от една страна, като работодател и работещите в системата на Столичния градски транспорт, от друга страна, представлявани от синдикалните си организации, за подписване на браншово споразумение са прекъснати. Прекъсването е ЕДНОСТРАННО, от Свободния транспортен синдикат към националния професионален съюз "Подкрепа", и се основава на искане за повишаване на размера на основните заплати.

В подписания от тях протокол те декларират, че "СТАЧКАТА НЕ Е ОБЯВЕНА СРЕЩУ СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА, А СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО, защото не е добре разработен бюджетът", за да се отпусне "по-голяма субсидия на общината", от която биха се отделили средства за повишаване на заплатите на транспортните работници.

Независимо, че Свободният транспортен синдикат отправя искания към правителството, той обявява ефективна стачка в гаражните стопанства на столичния транспорт, считано от понеделник - 29 юни 1992 година, от 4 часа сутринта.

Като се отнасят с пълно разбиране към съществуващото положение и проблемите на столичния транспорт, КТ "Подкрепа" и КНСБ се въздържат и няма да участват в стачните действия, за което като кмет на София им изказвам своята благодарност.

Обявената стачка силно ще затрудни нормалния живот на столицата. Тя ще засегне работещите граждани, социално слабите, инвалидите и пенсионерите, които ежедневно пътуват с градския транспорт. Столичното кметство обаче получи подкрепата и съдействието на Българската армия, чието командване ще подсигури необходимите военни автобуси и шофьори, за да обслужват гражданите по време на стачката.

Ние няма да се поколебаем да предприемем и други допълнителни ЗАКОННИ МЕРКИ, за да се защитят жителите на Столичната голяма община, в интерес на техния нормален ритъм на живот на обществения ред.

Като се отнасям с пълно разбиране към стремежа на транспортните синдикати за повишаване на заплатите на работещите в градския транспорт, аз призовавам техните ръководители и всички, които са готови на ефективни стачни действия, да проявят повече разум и въздържание от крайни акции. И нека, преди да ударят по най-беззащитните граждани на столичния град, те да погледнат в очите на пенсионера, на болния и на инвалида, които не могат да платят транспорт с такси или с частен автомобил. НЕКА СПОРОВЕТЕ С ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СЕ ОТНЕСАТ ДО НЕГО И ТЕ ДА СЕ РЕШАВАТ НА МАСАТА ЗА ПРЕГОВОРИ, БЕЗ ТОВА ДА ЗАСЕГНЕ СПОКОЙСТВИЕТО И НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ НА СТОЛИЧАНИ!

София, 27 юни 1992 г.

КМЕТ НА СОФИЯ: проф. А.Янчулев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ЮНИ 1992 Г. В СОФИЯ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Националният съвет на партия ЛИБЕРАЛИ на свое заседание на 27 юни 1992 г. прие следните

Р Е Ш Е Н И Я:

I. Потвърждава учредяването на 8 нови клуба ЛИБЕРАЛИ съгласно чл. 29, ал. 5 от Устройствения правилник.

II. Ратифицира статута и политическото споразумение на БДЦ.

III. Във връзка със социално-политическата обстановка в страната Националният съвет (НС) на партия ЛИБЕРАЛИ изразява безпокойство от последователната антисиндикална политика на изпълнителната и законодателната власт и от действията им, свързани с прилагането на Закона за имуществото на политическите партии и обществени организации, и констатира, че:

- репресивната вълна и подготвената съдебна разправа със синдикални лидери на КНСБ и КТ "Подкрепа", приетите на първо четене поправки в Наказателния кодекс, предвиждащи тежки санкции за недоносителство, новите предложения на правителството за допълнително ограничаване на синдикалното право на трудещите се на стачка са груби нарушения на правото на свободно синдикално сдружаване като принцип на международното право, на Конституцията на Република България и на Кодекса на труда.

Във връзка с това Националният съвет на партия ЛИБЕРАЛИ възлага на Изпълнителното ръководство:

1. Да се обърне към международните правозащитни организации за защита правата на синдикатите и синдикалните лидери в България.

2. Чрез публични изяви от името на партията да подкрепим действията на синдикатите, свързани с тяхното имущество.


IV. Партия ЛИБЕРАЛИ, първа от всички политически партии в страната, възприе националния консенсус като основно условие и инструмент за мирният преход и смяната на политическата и икономическата система.

Във връзка с това изразяваме подкрепа на изявлението на президента Желю Желев пред БНТ и се възпротивяваме на опитите на политическите полюси (реставраторите и сподвижниците на живковизма) да интерпретират проблемите на националното помирение и консенсус.


V. Партия ЛИБЕРАЛИ настоява за скорошно законодателно решаване на проблема с досиетата, тъй като той създава условия за политически манипулации и инсинуации.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ И ТЕХНИТЕ СДРУЖЕНИЯ КЪМ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ОБСЪДЕНИТЕ НА НЕГО ПРОБЛЕМИ.


С изявлението си по Българската национална телевизия късно вечерта на 23 юни 1992 г. г-н Желю Желев по същество отговори отрицателно на искането на Парламентарния съюз за социална демокрация и се отказа от законното си право на отлагателно вето. Подписвайки Закона за изменение и допълнение на Закона за пенсиите, той прехвърли отговорността за несправедливото решаване на проблемите на хиляди български пенсионери на Конституционния съд. Това налага, според членовете на Комисията за защита на конституционните права на гражданите и техните сдружения към ВС на БСП и ПССД, Парламентарният съюз да внесе в Конституционния съд аргументирано искане за отмяна на противоконституционните текстове от закона. С това той ще стане изразител и на мнението на редица други политически, синдикални и обществени организации, които вече изразиха своето несъгласие с редица несправедливи, недемократични и антиконституционни текстове на закона. На днешното си заседание членовете на комисията решиха да предприемат и редица действия, насочени към информирането на международни организации, за начина, по който мнозинството на Съюза на демократичните сили (СДС) и Движението за права и свободи (ДПС) в Народното събрание решава жизненоважни за хиляди хора проблеми, да предложат на политически и обществени организации провеждането на съвместни политически действия, чрез които по законен начин да се изрази несъгласието с някои разпореждания на закона, да се окаже конкретна юридическа и друга практическа помощ на отделни граждани при отстояване на техните права и т.н. Специално внимание беше обърнато на информационно-пропагандното осигуряване на тези действия, за което беше обсъден и приет и специален примерен механизъм.

По предложение на членовете на Комисиятта на следващото й заседание ще бъде обсъдено становище по внесените в Конституционния съд искания за отмяна на Наредбата-закон за Народния съд и за тълкуване на възможността за действието с обратна сила на законите. Проекти за становища на ВС на БСП и на ПССД ще се подготвят и по такива важни проблеми като предложението за отмяна на мораториума върху изпълнението на смъртното наказание, дискусията около отварянето на досиетата на политически дейци, журналисти и други категории служители, хода на следствените действия и политическите спекулации около така наречените "оня списък" и "този списък" и др. Всички те имат пряко отношение към спазването на конституционните права на гражданите и техните сдружения и правилното им политическо и законодателно решаване е от съществено значение за развитието на демократичния процес. Прави впечатление, че поставянето и периодическото връщане към някои от тези въпроси преследва точно определени пропагандни и политически цели. Така например появяването на "този списък" по времето, когато се обсъждаха измененията и допълненията в Закона за пенсиите и когато срещу бивши партийни и държавни ръководители се действа по противозаконен начин, съвсем не е случайно.

Членовете на Комисията бяха запознати с някои от постъпилите до момента жалби, сигнали и информации за нарушаване на правата на гражданите. От тях става ясно, че въпреки правените от страна на управляващите декларации нараства броят на случаите на уволняване по политически причини. Така например ликвидационният съвет в Перущица е уволнил 18 работници и служители в бившето ТКЗС, от които 13 са членове на БСП. От 32-ма членове на БСП сред служителите на Общинския съвет в Берковица е предназначен само един. Немотивирани са по същество заповедите за уволнение на директора и заместник-директора на Млечна промишленост - Благоевград; на Венелин Вътов, управител на ООД "Искър-46", в с. Глава, Ловешка област, общински съветник; на Иван Козов, агроном в с. Гиген, Ловешка област, и на редица други стопански ръководители в цялата страна. Най-често на местата на освободените специалисти се назначават хора, а понякога и двама, без необходимата квалификация, с криминално минало, но с ясни политически задачи. Повсеместна е практиката членове и симпатизанти на БСП в системата на общинските съвети и съдебните органи да получават нови заповеди със значително намалени заплати. Против тази практика все по-често се обявяват не само привържениците на Социалистическата партия, но и цели трудови колективи, всички, за които демократичните принципи, професионализмът и моралът стоят много по-високо от дребните политически страсти.

София, 24 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ОТПРАВЕНОТО ОБВИНЕНИЕ СРЕЩУ БИВШИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА КРУПНА СУМА.


Тези дни в печата бе публикувано съобщение, че следствието срещу бившия министър-председател на България Георги Атанасов в близко време ще приключи и делото ще бъде предадено в съда. Както е известно, той бе арестуван и досега се намира под стража по указание на главния прокурор на Републиката Иван Татарчев с обвинение за длъжностно присвояване на 210 хиляди лева, отпуснати на 42-ма сираци от фашизма за строеж на жилища.

Тъй като строителството на жилищната кооперация на тези сираци е станало по инициатива и при активното съдействие на тогавашния Централен комитет на борците против фашизма и капитализма при напълно законно основание, смятаме за необходимо по-пълно и обективно да информираме нашата общественост.

След като бе направена обстойна проверка на фактите и документите по този въпрос, безспорната истина е следната:

През 1971 г. Министерският съвет е дал указание на СГНС да построи жилищен блок с 40 апартамента за задоволяване нуждите на част от сираците от фашизма с жилища.

В резултат на това указание е построен жилищен блок "Млада гвардия", състоящ се от 42 апартамента за сираците и 31 апартамента на 12 собственици и техните наследници на отчуждените имоти.

От наличната документация се вижда, че строителството е започнало през 1971 г. с пусков срок 1975 г. След това срокът многократно е отлаган и част от блока е завършена през 1985 г., а окончателно той е построен през 1987 г. Строителството фактически е продължило повече от 15 години по независещи причини от сираците и от собствениците на терена.

През този период цените на строителните материали се повишават на два пъти. Въпреки това на собствениците е разрешено да заплатят избраните от тях апартаменти по цени до 1979 г., т.е. по старите цени, преди повишаването на цените на строителните материали, а за сираците - по новите цени, което означава увеличение почти два пъти.

Това е поводът Инициативният комитет на сираците да се обърне към Георги Атанасов, тогава министър-председател, за да се поиска съгласието на Министерския съвет и те да заплатят апартаментите си също по старите цени, както собствениците. Вместо това от Министерския съвет им се отпускат по 5000 лв. компенсация, която далеч не покрива разликата в цените на апартаментите.

Фактите показват, че действията на Георги Атанасов в това отношение са напълно в съответствие със законните разпоредби през този период. Това негово благородно деяние не може да се квалифицира нито като нарушение на закона, нито като длъжностно присвояване в особено големи размери, в каквито се обвинява той, защото не е присвоил нито стотинка от тези пари.

Но много по-важна е другата старна на въпроса - какви са хората, на които е оказана тази малка помощ и оправдана ли е тя?

Сираците, живеещи в блок "Млада гвардия", са синове и дъщери на убити антифашисти, като някои от тях са национални герои от съпротивата срещу фашизма. Само за част от избитите бащи на тези сираци са изплатени над 1 050 000 лева на убийците им! На много от сираците са ликвидирани без съд и присъда и двамата родители, на повечето са изгорени къщите им, прекарали са нерадостно и несретно детство, част от тях са интернирани и малтретирани от фашистките власти по места и т.н. И след 9 септември 1944 г. те са се намирали в тежко материално положение, израснали в различни общежития, без свой дом и семейство.

Тъй като и съдът, и обществеността по-конкретно, следва да знаят за какви хора става дума в случая, ще приведем някои примери.

На Венко Николов Чолаков от Батак баща му е бил партизанин в отряд "Антон Иванов", убит от полицията без съд и присъда, за което убийците му получават 100 000 лв. Главата му е побита на кол и разнасяна из селата на този район.

Владимир Йорданов Лютибродски е син на известния в цялата страна народен герой, обесен във Варненския затвор през 1935 г.

Дешо Иванов Младенов - през 1944 г. баща му е разстрелян пред очите на своите деца, а майката е заровена жива в селската антисептична яма.

Бащата на Костадин Георгиев Кацаров - Георги Кацаров, е бил първият политкомисар на партизанския отряд "Антон Иванов", убит през 1944 г. За убийството му на жандармеристите са изплатени 150 000 лева. Набучена на кол, главата му три дни е разнасяна по селата. Децата му са били интернирани.

Петко Георгиев Петков - баща му е бил безпартиен, убит като ятак на партизаните през 1944 г. край град Полски Тръмбеш.

Христо Георгиев Захариев - баща му е убит като ятак на партизаните, а брат му е убит като партизанин в отряда "Чавдар" и за главата му на убийците са изплатени 150 000 лв.

Още по-трагичен е случаят с Георги Ангелов Георгиев от село Рашково, Ботевградско. Като нелегален и ятак на партизаните баща му бил заловен от жандармерията, бил разчекнат на две дървета и насечен на парчета, за да го поставят в тесния гроб, който той сам трябвало преди това да си изкопае. Дядото, бабата и майката на Георги били осакатени от бой и без съд и присъда са откарани в Сливенския затвор. Дванадесетгодишният син бил жестоко инквизиран и изпаднал в безсъзнание, бил захвърлен край селото, като жандармеристите донасят, че е убит при опит за бягство, за което получават 25 000 лв. Но Георги оживява и с помощта на добри хора се възстановява. Жандармерията отново го арестува и го изпраща в Сливенския затвор, без обаче да съобщи на властите, че обявеният за убит син е жив, за да задържи получената вече награда за детската му глава.

Такива са и всички останали сираци, за които Георги Атанасов е наредил да им бъде отпусната скромна парична помощ, за да имат свои жилища.

Нека хората сами да преценяват на чия страна са правдата и истината в тази история и да сравняват постъпката на бившия премиер с действията на много от сегашните властимащи. И слепите виждат, че цялата тази история с обвиняването му е съчинена от политически съображения.

Ние решително протестираме против тази гавра с истината и справедливостта. Тя е насочена не само срещу арестувания, но и срещу антифашистката съпротива у нас, срещу нейните герои и жертвите, дадени в нея.

Докога ще бъдат преследвани и ще страдат борците против фашизма и техните потомци?

Най-категорично настояваме да се спре издевателството над сираците от фашизма и незаконното преследване на Георги Атанасов, който в този случай е проявил благородство и разбиране за техните нужди.

София, 18 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Министерството на образованието и науката изразява тревогата си от зачестилите напоследък нарушения на законодателството в областта на образованието.

В страната се появяват учебни заведения, които не са открити по законния ред и следователно не са легитимни. Частни лица събират суми от ученици и родители, като обещават квалификация в областта на журналистиката и правото в несъществуващи според закона средни учебни заведения. Три училища за мюсюлмански духовници продължават да обучават младежи, без да са представили изискваната от закона учебна документация и без да спазват държавните изисквания в образованието. Документите, издавани от такива училища, няма да бъдат признавани за диплом за завършена степен на образование. Някои училища са се самообявили за колежи и лицеи, въпреки че такъв вид учебни заведения не са регламентирани в действащото законодателство.

Министерството на образованието напомня, че съгласно Закона за народната просвета училищата се разкриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката, а чуждестранните училища - от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката. Директорите на училищата се назначават от министъра на образованието и науката. Документът, удостоверяващ легитимността на учебното заведение, е заповедта на министъра, обнародвана в "Държавен вестник".

Закононарушения има и в областта на висшето образование. Разкриването на висши учебни заведения е прерогатив на Народното събрание, а разкриването на факултети, които имат качества на юридически лица - прерогатив на Министерския съвет. На обществеността стана известен случаят с т.нар. Варненски свободен университет, който е нелегитимна структура. Друга подобна нелегитимна структура набира студенти във Велико Търново. Издаваните от самообявилите се висши учебни заведения документи нямат юридическа стойност.

Министерството на образованието и науката съзнава, че законодателството в областта на образованието изостава в известна степен от реалните нужди на обществото. В напреднала фаза е проект на Закон за образованието и науката. Някои частни проекти, които представляват части от цялостния закон, като статут на Национална акредитационна комисия, Национален съвет за образователна, научна и технологична политика и други ще бъдат предложени на Народното събрание в най-скоро време. Редът за легитимиране на частни училища е регламентиран в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн. ДВ, бр. 31) и първите такива училища са създадени със заповед на министъра на образованието и науката.

До влизането в сила на новото законодателство обаче Министерството на образованието и науката в изпълнение на прерогативите и задълженията си като изпълнителна власт ще изисква строго спазване на действащото законодателство, като в необходимите случаи ще изисква и намесата на прокуратурата. Обратното би означавало да се допусне хаос в образователната система на страната.

София, 10 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА 29 МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ.


Г Л А В А  V
ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ

Член 11.(1) Конгресът е върховен орган на съюза и се свиква на всеки две години от Националния съвет.
(2) Извънреден конгрес се свиква от Националния съвет или от една трета от общинските организации.
(3) Конгресът се състои от делегати, излъчени от Общинските делегатски събрания и от участващите по право - членове на Националния съвет, Националната контролна комисия. В него с право на съвещателен глас участват и народните представители.
(4) Квотата на представителството се определя от НС.
(5) Конгресът е редовен, когато в него участват поне две трети от избраните делегати.
(6) Решенията на конгреса се вземат с обикновено мнозинство от регистрираните делегати. Гласуването е явно, освен в изрично предвидените случаи.

Член 12.(1) Конгресът приема и променя Устава и Програмата на съюза, с квалифицирано мнозинство.
(2) Конгресът обсъжда и приема отчетите на Националния съвет и Националната контролна комисия.
(3) Конгресът обсъжда най-важните въпроси на съюза и приема основните насоки за неговата дейност.
(4) Конгресът взема решения за преименуване или прекратяване на съюза. Тези решения се вземат с тайно гласуване и квалифицирано мнозинство. Съюзът се прекратява при саморазпускане, разделяне на две или повече политически формации, сливане със или вливане във друга политическа организация.

Член 13.(1) Конгресът избира председател на съюза с тайно гласуване и обикновено мнозинство за срок от две години.
(2) Конгресът дава пълномощия на Националния съвет, в извънредни случаи, с квалифицирано мнозинство и тайно гласуване да освобождава зам.-председатели, секретари и членове на Изпълнителния съвет и Националния съвет, както и да избира техни заместници до провеждането на извънреден или редовен конгрес.
(3) Конгресът избира с обикновено мнозинство и явно гласуване Национален съвет на "БЗНС - Никола Петков в СДС", състоящ се от 73-ма членове за срок от две години.
(4) Председателят на съюза (в негово отсъствие определен от него зам.-председател) го представя пред всички юридически и физически лица.

Член 14.(1) Националният съвет ръководи дейността на съюза между конгресите.
(2) Националният съвет се състои от председателя, зам.-председателите и секретарите на съюза и представителите, излъчени от регионите (окръзите), избрани или утвърдени (за представителите от окръзите) от Конгреса за срок от две години.
(3) Националният съвет избира измежду членовете си трима зам.-председатели и трима секретари на съюза, по предложение на председателя.
(4) Националният съвет избира измежду членовете си Изпълнителен съвет от 15 души, по предложение на председателят и зам.-председателите. В него по право влизат председателят, зам.-председателите и секретарите на съюза. Изпълнителният съвет е изпълнителен орган на Националния съвет.
(5) Националният съвет заседава поне веднъж на два месеца. Той се свиква от Изпълнителния съвет или от една трета от членовете на НС.
(6) Заседанията на Националния съвет са редовни, когато присъстват повече от половината му членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване, освен в случаите, когато е взето друго решение.

Член 15.(1) Националната контролна комисия следи за спазването на Устава, изпълнението на Програмата и финансовата отчетност на всички членове и органи на съюза.
(2) Националната контролна комисия се състои от председател, зам.-председатели и членове (общо седем души), избрани от Конгреса.
(3) Заседанията на НКК се свикват от нейния председател. НКК взема решения в присъствие на повече от половината й членове с обикновено мнозинство и явно гласуване.


Г Л А В А  VI
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Член 16. Имуществото на съюза се набира от членски внос, дарения, постъпления от законно разрешена стопанска дейност, субсидии от държавния бюджет и други разрешени начини.

Челн 17. Размерът на членския внос се определя и променя от Националния съвет на съюза.


Г Л А В А  VII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18. Съюзните цветове са зеленият и синият.

Член 19. Символът на съюза е четирилистна зелена детелина с оранжев контур.

Член 20. Знамето на съюза (120/90 см.) е от зелен плат, с детелина с оранжев контур в горния му ляв ъгъл и една хоризонтална синя ивица, широка 15 см в долната му част.

Член 21. Всеки редовно приет член има право на членска книжка, размерът, формата и цветът на която се определят от Националния съвет.

Този устав е приет на I конгрес на "БЗНС - Н.Петков в СДС", състоял се на 29 март 1992 г. в гр. София.

/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ    
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


088. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ (БДПЕСЩ)


Възниква в средата на май 1990 г. по инициатива на група съмишленици, напуснали Демократическата партия. На 17 август 1990 г. инициаторите решават да учредят Българска демократическа партия за европейски и световни щати (БДПЕСЩ). На 1 декември 1990 г. в София се свиква Учредително събрание.

Партията се обявява за необременена с минало, нова умерена партия, стояща в центъра на политическия живот. Тя поставя над всичко добруването на народа, бори се за изграждането на България като демократична, парламентарна, с многопартийна система на управление държава. Стреми се към безапелационно възстановяване на Търновската конституция. Тя е за обединена Европа и за Световни щати, които да решат веднъж завинаги националните и междудържавните проблеми.

В изборите за Народно събрание (на 13 октомври 1991 г.) участва със самостоятелна бюлетина, но не печели места в парламента.

Партията се управлява от Национално ръководство. Президент е д-р Иван Гърчев, а председател - Иван Веселинов Шабанов.

Печатен орган е вестник "Европейски и световни щати".

Адрес за контакти:
София - 1463, ул. "Цар Асен" N 94, тел. 51-03-60

/Пресслужба "Куриер"/


09:45:31    
30.06.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова   
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!