30 юли 1991

София, 30 юли 1991 година
        Брой 147 (422)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА КОНГРЕСА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ (БДМ) ПО ЪПРОСА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Изборите за Народно събрание и за местни органи са важна крачка към развитие на демократичните процеси, утвърждаване на държавните институции и постигане на обществено съгласие в Република България. Затова са необходими твърди гаранции за тяхното свободно и честно провеждане. Върховната воля и крайната дума принадлежи на избирателите.

Българска демократична младеж настоява:

- Политическите партии и коалиции, които ще участват в изобрите, да подпишат ЕТИЧЕН КОДЕКС за толерантна предизборна борба и да декларират пред българския народ, че ще признаят изборния резултат, независимо от това какъв е той.

- В изработването на новия избирателен закон Народното събрание да гарантира възможността освен политическите партии избирателите да имат правото самостоятелно да издигат независими кандидати в изборите за Народно събрание и местни органи;

- Президентството, Министерският съвет и Временните управи да гарантират свободното и демократично провеждане на изборите;

- Министерството на народната просвета, Министерството на науката и вишето образование и Министерството на отбраната да поемат обществени гаранции с цел недопускане под никаква форма на предизборна политическа агитация в учебните заведения и военните поделения;

- Българска телевизия и Българско радио като национални институции да гарантират равноправен достъп до информационния ефир на всички кандидати;

- Честността на изборите се гарантира и от обществения контрол. Наблюдаването на изборния процес да се извършва от професионални институции. Настояваме за участие на наблюдатели от Съвета на Европа и други европейски структури.

Подкрепяме усилията на Българското сдружение за честни избори и граждански права и на Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" и сме готови да им съдействаме за гарантиране на честния характер на изборите.

Министерският съвет и Временните изпълнителни комитети да установят мораториум върху ползването на младежката база за предизборни клубове на политическите партии и коалиции.

Българската демократична младеж счита, че проблемите на младежта трябва да имат приоритетно място в предизборните платформи на кандидатите с цел да се формира и осъществи държавна политика за младежта в Република България.

Конгресът на Българска демократична младеж се обръща към всички държавни институции, към политическите партии и движения, към всички младежки организации и млади хора за проява на гражданска отговорност за провеждане на свободни, честни и демократични избори.

София, 27 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ НА 29 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


На днешното редовно заседание на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили бяха взети следните решения:

По въпроса за "обединението" на земеделските движения

1. НКС на СДС констатира, че на състоялата се на 27 юли 1991 г. в София конференция не е осъществено обединение между БЗНС "Янко Забунов"-1 и БЗНС-Никола Петков.

2. БЗНС-Никола Петков продължава да бъде могъща земеделска организация и неразделна част от Съюза на демократичните сили.

По въпроса за представителството на ФКД

1. НКС на СДС приема за легитимна конференцията на Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД), състояла се на 27 юли 1991 г. в сградата на БАН в София и избрала за председател г-н Йордан Василев. На нея от регистрираните от Националната конференция на СДС през юни 1991 г. 67 клуба са били представени с редовно заверени пълномощни 50клуба, а още 10 са декларирали становищата си в писмен вид, от тях само един (представителят на клуба в Пазарджик) е гласувал против решенията на конференцията, а от клубовете в по-големите градове са отсъствали тези от Пловдив и Русе.

2. Предвид горното Федерацията на клубовете за демокрация продължава да е представена в НКС на СДС.

По въпроса за представителството на организациите на репресираните

1. Приема, че Съюзът на репресираните с председател Иван Неврокопски е редовно представената организация в НКС на СДС.

По въпроса за представителството на Зелената партия

НКС на СДС бе официално уведомен за решението на Националния съвет на Зелената партия за участие в предстоящите избори с отделна листа.
Предвид горното:

1. Замразява представителството на националното ръководство на Зелената партия в НКС на СДС поради констатираните по-горе причини.

2. НКС на СДС призовава членовете и симпатизантите на Зелената партияв цялата страна да подкрепят на изборите единна синя бюлетина на Съюза на демократичните сили.

3. НКС на СДС се обръща към ръководството на Зелената партия да преосмисли още веднъж позицията си за единна синя бюлетина на СДС.

По въпроса за статута на Гражданските комитети на СДС.

1. Общинските координационни съвети решават как да се осъществява по места представителството на гражданските комитети в тях - съобразно с интересите на СДС в предизборната кампания.

На заседанието бяха утвърдени и следните кандидатури:

1. Организационен секретар на НКС на СДС и представител в Комисията по проблемите на временните управи към Министерския съвет - доц. Георги Панев (Радикалдемократическа партия).

2. Заместник-председател на НКС на СДС по въпросите на пропагандата и връзките със средствата за масова информация - Александър Йорданов (Радикалдемократическа партия).

София, 29 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ (ФКД) ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯТА НА НКС НА СДС И ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КОНФЕРЕНЦИЯ" НА ФКД, СВИКАНА ОТ "ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ" НА 27 ЮЛИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Изпълнителното ръководство на Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД) е принудено да направи днешната декларация по повод на следния факт:

Днес, 29 юли 1991 година, в НКС на СДС бе гласувано решение, чрез което ФКД е изключена от Съюза на демократичните сили.

ФКД е една от организациите, които създадоха СДС. Нейните членове положиха усилия за създаването на националната структура на СДС; за провеждане на предизборната кампания и изборите през 1990 година.  Оставяйки винаги на заден план по-частните интереси на организацията, нейните членове работиха за създаването и изграждането на принципите и статута на коалиционната опозиция.

През последните месеци ФКД беше подложена на изключително силен натиск, целта на който беше ФКД да бъде претопена и като организационна структура, и като идейна платформа от т.нар. СДС-движение. ФКД отстояваше на Първата и на Втората национална конференции на СДС, че по статут СДС е коалиция, че движението за граждански комитети може да има само помощен характер и трябва да сеподдържа, но не и да подменя същността на СДС.

Под лозунга за единство, активистите на СДС-движение провеждат по един и същ модел разцепление във всички партии и организации, които държат на коалиционния характер на СДС и настояват за спазването на принципите и статута на съюза, а също и за подписване на ново предизборно политическо споразумение. Разцеплението и във ФКД се проведе по този модел. Група членове на Федерацията, след като не успяха да наложат своите идеи на Първата Национална конференция на ФКД (Банкя, 20-21 юни 1991 г.) и да завземат ръководството на федерацията отвътре, се обявиха за "Инициативен комитет" и свикаха извънредна "национална" конференция.я бе проведена в София на 27 юли 1991 г. На нея е избрано "ново ръководство" на ФКД.

Днес, НКС на СДС призна за легитимна тъй наречената "конференция", която тъй нареченият "инициативен комитет" насрочи и проведе в противоречие с правилата на организацията и с действащото законодателство:

1. На събрание на едно произволно множество от хора, а не на представители на клубовете за демокрация, бе взето решение за конференция на ФКД и бе избран "инициативен комитет" за подготовката й.

2. В нарушение и на стария, и на новия статут на ФКД на тази тъй наречена "конференция" бяха представени значително по-малко от половината клубове за демокрация.

3. Гласуването във федерацията винаги е било лично, а не чрез представители, докато на тази тъй наречена "конференция" неколцина делегати са гласували с по няколко бюлетини.

4. Присъствали са с право на глас членове на други партии, което е нарушение на решението на общото събрание на федерацията от 18 май 1991 г.

5. Обявата във в. "Демокрация" е заблудила представител поне на един клуб, че това е конференция на федерацията и той по погрешка е присъствал.

6. Представени са били клубове, нечленуващи във Федерацията, и клубове, образувани наскоро точно за тази цел. Принудени сме да заявим, че освен "инициативния комитет", извършил разцеплението, отговорност за политическите последствия от него ще носи и Националният координационен съвет. Това заключение произтича не само от акта на днешното гласуване, но и от факта на инспириране на разцеплението на нашата организация.

София, 29 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до Парламентарната комисия за радио и телевизия и до средства за масово осведомяване.


Гражданското движение за национална и обективна телевизия (ГДHOT) заявява, че опитите за синдикална блокада на реформите в Българска телевизия и Българско радио чрез упражняване на натиск на КТ "Подкрепа" са опит за запазване на властта на конфедерацията в националните информационни институти. Чрез т.нар. "синдикални действия" членовете на КТ "Подкрепа" в Българска телевизия и Българско радио успяха да превземат микрофоните към националния ефир, а също и възловите постове в администрацията на тези институти. На практика тези малобройни групи журналисти, но с висока степен на групова сплотеност, установиха пълен контрол над двата центъра за масова комуникация - Първа програма на Българска телевизия и "независимата" програма "Хоризонт" на Българско радио. Цензурата, която налагат като посредник в комуникацията, е безпрецедентна. И то при условие, че при политическата поляризация нормалната комуникация е единственото средство за опазване цялостта на нацията. Главозамайващи са претенциите на тези журналисти да бъдат висш институт за политически контрол над цялата система на обществена власт и за това да отговарят само пред съвестта си и пред Бога.

НАСТОЯВАМЕ:

1. Незабавно излизане на синдикалните организации на КНСБ, КТ "Подкрепа" и НП "Единство" от съответните синдикални централи и обособяването им като независими. Няма логика журналистите, които отстояват свободата на словото си пред държавата, която им плаща, с част от тези пари да поддържат финансово организационната си зависимост от синдикални централи и босове и да изпълняват техни решения. Какви услуги си разменят и гарант ли са синдикатите за свободата на словото?

2. До излизането на синдикалните организации настояваме журналистите в ефир да се представят пред аудиторията освен с името си и със синдикалната си принадлежност.

3. Да се проведат конкурси за всички журналистически работни места и административни ръководни длъжности, като се създаде независима експертна комисия, която да работи с изпитани западноевропейски методики за оценка на кандидатите за работа в масмедиите. На резултатите от конкурса да се даде пълна гласност.

4. Журналистическата общност в Българска телевизия и Българско радио да възприеме принципите и нормите на един от действащите морално-професионални кодекси в бранша - например на американския.

5. Администрацията на Българска телевизия и на Българско радио да гарантира демократичността на достъпа до нацирналния ефир и правото на нацията на обективна информация за свободно формиране на личните политически оценки на гражданите. Свободата на словото не е журналистическа привилегия. Това е социална практика от миналия век.

6. Настояваме четвъртата власт след толкова груби демонстрации на сила да влезе под контрола на закона като всички останали власти в тази страна.

В България няма място за журналистически хунти.

На дамите и господата в Българска телевизия и Българско радио трябва да е ясно, че създаването на паралелна персонализирана публична властна държавната няма шансове. Подобни експерименти в политическата система на обществата в Европа са правени преди новата ера. Лоши съвети са им дали някъде или те криво са ги разбрали.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ГДНОТ:

1. Славка Славова
2. Генади Велчев

София, 26 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ КЪМ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ЖИВОТА НА ДЕПУТАТА ПИРИН ВОДЕНИЧАРОВ.


Оперативното ръководство на Федерацията на българската социалистическа младеж призовава своите членове и симпатизанти в страната да се отзоват на молбата на Политически клуб "Екогласност”за оказване на финансова помощ за спасяване на живота на депутата Пирин Воденичаров.

Обръщаме се към националните ръководства на Политически клуб "Екогласност" и Зелената партия, както и към организациите по места за провеждане на съвместни благотворителни мероприятия за набиране на средства.

ЗА НАС ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ НЯМА ЦВЯТ!

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 3 АВГУСТ 1991 Г. В ШУМЕН.


Националната конференция на Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД) ще бъде проведена, както беше първоначално обявено - на 3 август в Шумен. Ще започне от 9 часа в аулата на Шуменския университет.

Регистрирането на делегатите ще започне от 17 часа на 2 август в аулата по обичайната процедура.

София, 27 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФКД: П. Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЪЮЗА.


Ha 27 юни 1991 г. в София се проведе Учредителна конференция на Обединен професионален съюз (ОПС) "Справедливост". Присъстваха делегати от Пловдив, Плевен, София, Търговище, Русе, Тръстеник, Червен бряг, Панагюрище и др. Утвърди се устав и бяха избрани Централен съвет и Централна ревизионна комисия.

Обединеният професионален съюз "Справедливост" е доброволен, независим професионален съюз, който ще се бори и защитава интересите на трудовия ни народ. Основна цел на ОПС "Справедливост" е да представлява и отстоява всички въпроси на труда и трудовоправните отношения, социално-икономическите, битовите и духовните потребности на своите членове пред държавните органи, работодателите и др.

За председател на ЦС на ОПС "Справедливост" бе избран Петър Асенов, за първи заместник-председател - Ивайло Денчев, за заместник-председател - Велин Кондуров.

ОПС "Справедливост" ще издава свой вестник "Трудов народ".

София, 26 юли 1991 г.

/Прссслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА СДС - ЛИБЕРАЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДПИСВАНЕТО НА НОВО ПРЕДИЗБОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Политическият съвет на СДС - либерали изразява задоволство, че най-после организациите от СДС - движение осъзнаха необходимостта от подписване на ново предизборно споразумение между членовете на СДС, нещо, което ние, поддръжниците на идеята за коалиция, предложихме ощена 29 юни 1991 година.

За наша радост повечето от местните координационни съвети приеха идеята за подобно споразумение и застанаха на нашата позиция и по този въпрос. Оказаният от тях натиск върху представителите на СДС  движение намери отражение в Декларацията на Координационния съвет на СДС, публикувана във в. "Демокрация" на 26 юли 1991 г., където се признава, че единството на Съюза на демократичните сили стои над интересите на отделните негови течения.

Ние оценяваме тази декларация като стъпка в правилната посока от страна на СДС - движение, което поема протегнатата от нас ръка. Очакваме присъединяването към предложеното от нас предизборно политическо споразумение.

Съединението прави силата!

София, 27 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ (ФКД) ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание и до средства за масово осведомяване.


Националната конференция на Федерацията на клубовете за демокрация, проведена на 27 юли 1991 година в София, подкрепя усилията на журналистите и радио-телевизионните работници в остояването на свободата на журналистическото слово и на критериите на творческия професионализъм. Защото свободата на словото не е личен проблем на журналистите, а пряко се отразява върху неприкосновеното право на всички граждани да бъдат информирани.

Водена от това убеждение, конференцията остро осъжда решението на Парламентарната комисия за радио и телевизия от 18 юли 1991 година и настоява за неговата отмяна.

София, 27 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ: Й.Василев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (СПЖСВ), ПОДКРЕПЕНА ОТ ЛИДЕРИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.


В умишлено създадения след 10 ноември 1989 г. от бившата комунистическа номенклатура социален, икономически и политически хаос и старателно поддържан от нейни депутати във Великото народно събрание, ние, притежателите на жилищно-спестовни влогове, продължаваме да бъдем най-жестоко мамени и ограбвани.

Наред с това Министерският съвет извършва нагла манипулация на общественото мнение чрез комунистическите креации Движението "Дом за всеки” и Дружеството "Жилища за 11 и 12 група", които предадоха нашите интереси, като изработиха един нерешаващ проблемите ни законопроект.

Цялата тази картина се допълва и от наложеното пълно информационно затъмнение за съществуването и дейността на Съюза на притежателите на жилищно-спестовни влогове, за неговите цели и задачи, за изготвения от него алтернативен законопроект за нова финансово-кредитна институция.

До този момент на нас не ни е предоставен нито клуб за нуждите на Съюза, нито създадени нормални условия за провеждане на справедливата безсрочна щафетна гладна стачка, продължаваща вече десети ден пред Руската църква.

Нещо повече. Никой от Великото народно събрание и правителството все още не се е поинтересувал както от нашите искания и предложения, така и от здравословното състояние на стотиците стачкуващи, изложени денонощно на атмосферните влияния под открито небе. Нима господата, спотайвайки се в уютните си апартаменти, забравят, че дължат спокойствието си именно на нас, на стотиците хиляди инвеститори на жилищното строителство.

Заявяваме, че ще продължим гладната стачка до приемането от Великотонародно събрание на справедлив закон, решаващ нашите проблеми.

Макар и ограбени материално, но не и сломени волево, чрез клубовете, които започнахме да изграждаме в цялата страна, ние ще подкрепяме при избори онази политическа сила, която изготви и включи в програмата си решение, което да удовлетворява нашите искания.

София, 1 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. Тотева
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Дойчинов
СЕКРЕТАР: Ст. Йовчева

ПОДКРЕПИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА:

За Радикалдемократическа партия: Елка Константинова
За Конфедерация на независимите синдикати в България: Кр. Петков
За Национално движение СДС: Александър Йорданов
За Български бизнес блок: Жорж Ганчев
За Независима демократична партия: Петър Гогов
За БЗНС "Врабча 1": Цанко Станоев
За Съюз на свободните демократи: Ив. Калчев
За Независимо дружество за защита на правата на човека: М. Попов
За Християндемократическа партия (център): Г. Гелеменов
За Християн-радикалдемократическа партия: Лили Петкова
За Политически форум "Преображение”: Сийка Георгиева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ И НА РАДИОСДРУЖЕНИЕ "ПОДКРЕПА" ПРИ ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ" НА БЪЛГАРСКО РАДИО.


Дружеството на Съюза на българските журналисти при програма "Хоризонт", членовете на Националния радио-телевизионен синдикат в програмата и членовете на Радиосдружение "Подкрепа" в "Хоризонт" изразяват общо и категорично несъгласие с решението на Парламентарната комисия за телевизия и радио от вчера, 25 юли 1991 г. Доколко то би влязло в сила след евентуалното му гласуване от Народното събрание заявяваме следното:

1. След повече от 9 месеца бездействие на комисията по отношение на проблемите в Българско радио, в този национален информационен институт се създаде управленски вакуум, последиците от който сега се приписват като вина на радиожурналнстите и по-специално на програма "Хоризонт".

2. След известното решение на парламентарната комисия от 18 юли, което ние приемаме като откровен опит за цензура, сме свидетели на засилени и неаргументирани нападки и квалификации за работата на Българско радио. В тях липсват каквито и да било критерии за професионална оценка на журналистическата работа. Вместо това се внушава, че журналистите в програма "Хоризонт" и в радиото са виновни за съществуващи в страната неблагополучия. За нас този подход на парламентарната комисия води до подбуждането на негативни обществени настроения срещу Българското национално радио и в същото време пречи на нормалната обстановка за работа вътре в него.

3. Заявяваме, че не можем да приемем чиновнически подход на комисията към творческия институт Българско радио и опитите по чисто административен път да бъдат налагани решения, включително персонални. Така предложени, те не съответстват на каквито и да било професионални критерии. Това крие опасности от непредвидимо дестаблизиране на Българското радио, подобно на други национални информационни институти.

4. Страната е пред избори. След многомесечно протакане и неспособностна парламентарната комисия да съдейства за решаване на проблемите на Българско радио, сега вече всеки закъснял опит за промени в ръководството до изборите е абсолютно неприемлив - както от гледна точка на работещите в радиото, така - според нас, и от гледна точка на обществените интереси. Категорично възразяваме срещу намеренията за кадрови промени, които пренебрегват задължителното изискване да се познава програмната, организационната и стопанската специфика на Българското национално радио.

5. Надяваме се, че няма да бъдем принудени да прибегнем до разрешените от закона синдикални действия в защита на професионализма и нормалните условия за работа в Българско радио.

С настоящата декларация обявяваме готовност за синдикални действия в предвидените от закона срокове.

На общо събрание на 26 юли 1991 година представители на синдикалните организации в Българско радио и на колективите на програмите "Хоризонт", "Христо Ботев", "Знание", дирекциите "Музика", "Техника","Икономика" и предаванията за чужбина на Българско радио подкрепиха и се присъединиха към декларацията.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП). Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет и до средства за масова информация.


"ФАШИЗМЪТ” на Желю ЖЕЛЕВ начело с Политбюро (Политическия консултативен съвет), "Народното” събрание, Министерският съвет и "основните” политически сили са в настъпление срещу полудемокрацията в България, за да я задушат напълно, срещу ограбвания, смазан, гладуващ и нещастен български народ. (Заплахи от страна на министъра на МВР г-н Данов и полицията, подслушване на телефони, терор, побой.)

Вие ковете фашистките закони на Желев и Луканов и не допускате малките и извънпарламентарни партии да участват свободно в изборите с ограничения в броя чрез списък на членовете за пред ГЕСТАПО. Разочарованият и отвратен от вас народ не може да избере и гласува за други идеи, платформа и партия. Тези партии нямат условия за развитие - нямат клубове, телефони, коли, пари за влак, автобус, хотел и храна, защото вие не спазвате закона за равноправие на политическите партии и се гаврите с тях с цел да задушите техния глас и борбата за реална демокрация. Надминавате и фашистите-хитлеристи, въвеждате драконовски закони както преди 9-ти септември.

Историята и народът няма да ви простят. Ще бъдете съдени от тях за престъпленията. Вие сте тъмните сили, които искат да унищожат народа и България в името на запазване на старата престъпна система, но гладуващият народ ще ви помете като лавина в името на човешки живот и демократична България. Историята върви напред и не можете да запазите во веки престъпната система, номенклатурната класа на милионерите, неокомунизма, неокапитализма и неофеодализма. "Народното” събрание узаконява мракобеснически закони-фашистки. Тези черни сили заблуждават народа с монархията и църквата.

БДП се бори за "социална република", провъзгласена от патрона Бенковски.

БДП не може да мълчи и надига глас на протест в защита на демокрацията, народа и България. Стига грабежи, насилие, неправди, страдания и нещастие на многострадалния български народ!

БДП действа с чувство на отговорност и съвест в тези черни дни на лъжи, грабежи и позор в защита на трудовия народ и България. Отляво и отдясно чернят и хулят и искат да забранят най-българската, най-демократичната партия на Левски, Ботев и Бенковски, на трудовата интелигенция и работниците и селяните.

БДП защитава национално-демократичните идеали на Левски, Ботев и Бенковски и на десетките хиляди българи, платили свободата с кръв и кости. БДП няма да се помири те да бъдат хвърляни отново в калта. БДП ще се бори да защити идеалите, народа, България и демокрацията!

Тъмните сили могат да държат в мръсните си ръце властта с насилие и оръжие за известно време, но не могат да затворят устата на народа, на милиони гладуващи, на 500-хилядната армия от безработни, гладни, отчаяни и разгневени като морски вълни! Тъмните сили не могат да затворят устата на истината, на жаждата за човешки живот и на народния съд в утрешния ден!

В тези черни трагични за демокрацията, народа и България дни с чувство на отговорност за тяхната съдба Българска демократическа партия се обръща към средствата за масова информация и към прогресивната световна общественост: спрете фашисткото безумие! Спрете моралната и финансовата помощ за антинародните сили! Помогнете на демокрацията да се роди и живее! Един народ, велик в миналото, ограбен, смазан и гладуващ днес, жадува да живее човешки! Един народ мъченик заслужава да живее в края на XX век! Истината и демокрацията ще победят! Да живее гладуващият народ и нещастна България!

София, 23 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", АДРЕСИРАНА КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛИ.


Членовете и симпатизантите на Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” не обичат призиви, обръщения и съображения. Последните са символ на една отминала епоха, която всички се опитваме да забравим. За Сдружението единствената гаранция за честни избори може да бъде законът. Само един закон може да се противопостави на всякакви форми на насилие, физически разправи, лишаване от социални права, подкупи и сплашване, както и друг психологически натиск.

Нашето Сдружение дава възможност на всеки български гражданин, за когото свободата и демокрацията са висше благо, да участва активно в осъществяването на широк обществен контрол върху произвеждането на парламентарните и местните избори при строго съблюдаване на избирателния закон. За да имаме самочувствието на участници в големите демократични промени, извършващи се в нашата страна, нека севключим и подпомогнем дейността на инициативните групи на Сдружението, независимо от политическата ни принадлежност.

Избиратели, ние работим за Вас, за да сме сигурни, че във Вашата избирателна секция няма да бъдат допуснати нарушения на избирателния закон, манипулации и фалшификации.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ!

Адрес за контакти: София 1040, бул. "Стамболийски” 11, Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори", тел. 65-91-49 и 65-91-30. Банкова сметка 421-121-817-001-1 БНБ - Софийски градски клон; за ДСК - Ленински район - с/ка 188/1157.

София, юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНЕ НА 20 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СГРАДА ЗА ЦЕНТРАЛНИТЕ ИМ РЪКОВОДСТВА. Искането е адресирано до Председателя на Министерския съвет г-н Димитър Попов.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,

Подписаните политически партии молят за Вашето разпореждане да им бъде предоставена сграда, в която да се настанят централните им ръководства. До този момент тези партии не разполагат с никаква базаза организационна и пропагандна дейност.

Очакваме нашето искане да бъде удовлетворено.

София, 26 юли 1991 г.

ПОДПИСАЛИ:

Християн-радикалдемократическа партия: Л. Петкова
Консервативна партия: Ив. Едисонов
Национален патриотичен съюз: Ил. Сипсев
Свободна кооперативна партия: Д. Марковски
Българска отечествена партия: Кр. Куманов
Български национален съюз "Нова демокрация": Ив. Лазаров
Българска национална демократическа партия: Н. Кънчев
Българска християндемократическа партия (център): Г. Гелеменов
Партия на труда: Ив. Велков
Партия на свободните демократи (център): Хр. Сантулов
Българска национално-радикална партия: д-р Ив. Георгиев
Българска демократическа партия: Йоло Денев
Българска бизнес партия: Ал. Черпоков
Българска народна партия: Д. Бранков
Български демократически форум: В. Златаров
Български съюз за европейска федерация: Д. Попов
Либерално-демократическа партия: В. Кошев
Обединен земеделски съюз: Й. Дупаринов
Съюз на свободните демократи: Ив. Калчев
Партия на свободата и прогреса: Ив. Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


10:27:16
30.07.1991 година


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!