30 май 1990

 

30 МАЙ 1990 ГОЛИНА                                   БРОЙ 105 /123/

СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА И ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО".


                                  П Р О Г Р А М А

     ЗАСТЪПВАЙКИ СЕ ЗА ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ГОСПОДСТВУВА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО” ЩЕ ЗАЩИЩАВА:
     - ЛИЧНАТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.
     - ЛИЧНИТЕ СВОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКА.
     - СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ИНФОРМАЦИЯТА, ПЕЧАТА.
     - СДРУЖАВАНЕТО И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО.
    
     НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЩЕ ТОЛЕРИРА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ.
     В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ - НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" Е ПАРТИЯ ОТ ЦЕНТЪРА, КОЯТО РАБОТИ ЗА УРАВНОВЕСЯВАНЕ ПРОТИВОРЕЧИЯТА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

                                                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     Х   Х   Х

                    П О Л И Т И Ч Е С К А  П Л А Т Ф О Р М А

В ПРОЦЕСА НА ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В СТРАНА С ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН РЕЖИМ И МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА НАСТОЯЩИЯ ЕТАП НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЩЕ ПОДДЪРЖА, ОТСТОЯВА И ЗАШИТАВА СЛЕДИИТЕ ПРИНЦИПИ:
     1. ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА УНИТАРНА ДЪРЖАВА.
     2. ЗАПАЗВАНЕ ИА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ДЪРЖАВНИ СЪТРЕСЕНИЯ - СОЦИАЛНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ЕТНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДР.
     3. УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ОБЛИК ВЪВ ВСЕКИ НЕИН РАЙОН:
        БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ДА БЪДЕ ОФИЦИАЛЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН, ОБРАЗОВАНИЕТО ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
     4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ СВОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКА.
     5. БЪРЗИ РАДИКАЛНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ - СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА, ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНИЯТА, СДРУЖАВАНИЯТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА. МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА. РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.
     УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРИТЕ ВИДА СОБСТВЕНОСТ - ДЪРЖАВНА, КООПЕРАТИВНА И ЧАСТНА. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЪДА, АРМИЯТА И ОРГАНИТЕ НА МВР.
     6. ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, КЪДЕТО И ДА ЖИВЕЯТ ПО СВЕТА.
     7. ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И ПРИЕМАНЕТО Й ЧРЕЗ OБЩОНАРОДЕН РЕФЕРЕНДУМ.
     8. БОРБА СРЕЩУ ВСЕКИ ОПИТ ЗА ПОДБУЖДАНЕ И РАЗПАЛВАНЕ ВРАЖДА НА НАЦИОНАЛНА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА, КАКТО И НЕДОПУСКАНЕ НА ВМЕШАТЕЛСТВО НА ВЪНШНИ СИЛИ В БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА.

                                                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   Х

     СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ.


     КОНСЕРВАТИЗМЪТ КАТО ПОНЯТИЕ Е СВЪРЗАН СЪС ЗАЩИТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА РАЗРУШИТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА НАЦИЯТА. НЕГОВАТА ЦЕЛ Е НЕ ДА ПРАВИ РЕВОЛЮЦИИ, А ДА ГИ ПРЕДВИЖДА И ДА ОТСТРАНЯВА ПРИЧИНИТЕ ЗA TЯХ ПО ЧИСТО ЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ, ЧРЕЗ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ВСИЧКО ПРОГРЕСИВНО И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ВСИЧКО РЕАКЦИОННО В НАЦИОНАЛИАТА ТРАДИЦИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНСЕРВАТИЗЪМ Е ЯВЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРНО ЗА ВСЯКО ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ЛИЧИ ОТ ПОПУЛЯРНОСТТА МУ В ТАКИВА РАЗВИТИ СТРАНИ КАТО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ, ЯПОНИЯ И ГЕРМАНИЯ, КЪДЕТО КОНСЕРВАТИВНИТЕ ПАРТИИ ОТ ДЪЛГО ВРЕМЕ ВЕЧЕ СА УПРАВЛЯВАЩИ. ОПИРАЙКИ СЕ НА НАЙ-ДОБРОТО В СОБСТВЕНИТЕ СИ ТРАДИЦИИ, ТЕЗИ ДЪРЖАВИ, КОИТО СЕГА СА ОБРАЗЕЦ НА ЦИВИЛИЗОВАНОСТ, УСПЯХА ДА ИЗГРАДЯТ СТАБИЛНО И ПРОСПЕРИРАЩО ОБЩЕСТВО, ДОКАЗАЛО СПОСОБНОСТТА СИ ДА ПРЕОДОЛЯВА ВРЕМЕННИТЕ ТРУДНОСТИ, КАТО НЕПРЕКЪСНАТО СЕ РАЗВИВА И ОБОГАТЯВА. ОБРАТНО - СКЪСВАНЕТО С ТРАДИЦИИТЕ, ИЗДИГАНЕТО НА ПСЕВДОРЕВОЛЮЦИОННИ ЛОЗУНГИ, ПРЕДЕЛНАТА ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ И БЕЗОГЛЕДНОТО ОТХВЪРЛЯНЕ НА СЪЗДАДЕНОТО ПО ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТ ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО ДОВЕДОХА БЪЛГАРИЯ ДО ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И ДУХОВНА КРИЗА.

                                 I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ, СЪЗДАДЕНА В БЪЛГАРИЯ НА 8 ЯНУАРИ 1990 Г., Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ ДА ГАРАНТИРА ЛИЧНАТА СВОБОДА НА ГРАЖДАНИТЕ, СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОЛИТИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ. ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ПРЕЗ 1878 Г. Е СЪСТАВЕНО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТОГАВАШНАТА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СЕ СТРЕМИ ДА СЪЗДАДЕ НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЖИВОТА. ТЯ ОСЪЗНАВА НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА И НЕСИГУРНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ПРОГРЕС. ЗАТОВА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ПОДКРЕПЯ И НАСОЧВА ТОЗИ ПРОГРЕС С ПОМОЩТА НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ЗАЧИТАТ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОСНОВАТА НА ХРИСТИЯНCKATA РЕЛИГИЯ.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СИ ДАВА СМЕТКА ЗА ЕСТЕСТВЕНИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ХОРАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИЯ УМ, ВЪНШНОСТ И ХАРАКТЕР, ЗАТОВА ТЯ ЦЕНИ СВОБОДАТА ПО-ВИСОКО ОТ РАВЕНСТВОТО И Е ПРОТИВ ВСЯКАКВА МАТЕРИАЛНА И ДУХОВНА УРАВНИЛОВКА. ТЯ Е ПРОТИВ ДИКТАТА НА МНЕНИЕТО НА МНОЗИНСТВОТО И Е ЗА СВОБОДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ ИДЕИ, ОСВЕН ТЕЗИ, ПРОПОВЯДВАЩИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, ЧОВЕКОНЕНАВИСТ И НАСИЛИЕ.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ОТЧИТА РОЛЯТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО ОСНОВИА ОПОРА НА ЛИЧНАТА СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО И ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ. ЕТО ЗАЩО ЕДНА ОТ ЦЕЛИТЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ДА ОСИГУРИ ГАРАНЦИИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В ДУХА НА ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ ТРАДИЦИОННИ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ, ВЯРАТА В ДОБРОТО И ПРОГРЕСА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА.
     ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ БЕЗУСЛОВНО ЗАЧИТАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ХУМАНИЗМА И ЛИЧНАТА СВОБОДА, ПРОВЪЗГЛАСЕНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗДИГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АВТОРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ТВЪРДА ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО, ЗА ДА МОЖЕ СТРАНАТА ЕСТЕСТВЕНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В СВЕТОВНИТЕ ОБНОВИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ И ДА СТАНЕ ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА БЪДЕЩИЯ ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

                                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                                      Х   Х   Х
     СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ.

     ТРЕТО. ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ.
     ОЧЕВИДНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА УПРАВЛЕНЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ В ДОСЕГАШНАТА ПОЛИТИКА НА БСП /БИВША БКП/, ДОВЕЛ ДО ПАГУБНИ ЗА СТРАНАТА НИ РЕЗУЛТАТИ - СОЦИАЛЕН ХАОС, ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, ЛИПСА НА МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ - ВСИЧКО ТОВА ИЗИСКВА ОТТЕГЛЯНЕТО НА ДОСЕГАШНИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА.
     БЕЗСПОРНА Е НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЦЯЛОСТНА, ОКОНЧАТЕЛНА РАЗДЯЛА С ТОТАЛИТАРИЗМА. ЗА ЦЕЛТА:
     1. ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНО РЯЗКО РАЗГРАНИЧАВАНЕ МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, СЪЧЕТАНО С РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ, ЗАЩИТНИЦИ НА ТЕЗИ ВЛАСТИ.
     2. ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМАХНЕ "КОЛИЧЕСТВЕНАТА" ДИСКРИМИНАЦИЯ - МАКСИМАЛНА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЗАЩИТЕНОСТ КАКТО ЗА БОЛШИНСТВОТО, ТАКА И ЗА МАЛЦИНСТВОТО.
     3. ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА - ФИЗИЧЕСКИ ЗАЩИТНИЦИ НА НАРОДА - БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ, НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ /НАРОДНАТА ПОЛИЦИЯ/.
     ОБЩЕСТВОТО Е В СЪСТОЯНИЕ ДА КОНТРОЛИРА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПОСРЕДСТВОМ СВОЯ ВОТ НА ДОВЕРИЕ /РЕСПЕКТИВНО ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ/, ГЛАСУВАН НА ИЗБРАНИЦИТЕ В ПАРЛАМЕНТА И СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ ОБЩНОСТИ.
     ЧЕТВЪРТО. СВОБОДНО, СЪВРЕМЕННО ОБЩЕСТВО.
     ЗАЛОГ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННА ПРОСПЕРИРАЩА ЛИЧНОСТ И СЪОТВЕТСТВАЩО Й ОБЩЕСТВО Е СОЦИАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГАРАНТИРАНОСТ. НА ВСЕКИ ИНДИВИД В ТОВА ОБЩЕСТВО МУ СЕ ГАРАНТИРА ПРАВОТО НА ТРУД, КАКТО И НЕГОВИЯТ СВОБОДЕН ИЗБОР.
     ДЕМОКРАЦИЯТА В ЕДНО ОБЩЕСТВО Е МНОГОАСПЕКТНА ПО СЪДЪРЖАНИЕ, НО БАЗАТА Е В РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО И ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО ОРИЕНТИРАНЕ И ИЗРАСТВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА. ПРЕДПОЛАГА СЕ ВЪВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНО НАЧАЛО ПРИ ЛИПСА НА ПРИВИЛЕГИРОВАНОСТ.
     ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАВЕНСТВО ПРИ УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ЛИЧНОСТИ - ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАНОСТ.
     ОБРАЗОВАНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН ОТ ОБЩЕСТВОТО. ДАВА СЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪЗДАВАНЕ И НА ЧАСТНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ /СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ/, НО И ТАМ ПРИНЦИПЪТ НА НЕПРИВИЛЕГИРОВАНОСТ ПРИ КОНКУРСНОТО НАЧАЛО Е ОСНОВЕН. ОБРАЗОВАНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НА ТАКОВА НИВО, ЧЕ ДА ГАРАНТИРА НА ЛИЧНОСТТА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗЯВА В СТРАНАТА И РАВНА ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ С НАПРЕДНАЛИТЕ СТРАНИ.
     ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е БЕЗПЛАТНО И ОСОБЕН АКЦЕНТ СЕ ПОСТАВЯ НА ПРОФИЛАКТИКАТА КАТО ПРЕВАНТИВНО УСЛОВИЕ ЗА ЖИЗНЕН И РАБОТОСПОСОБЕН НАРОД. РАЗКРИВАНЕ НА ДОСТЪПНИ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО БАЗИ ЗА СПОРТУВАНЕ - ГАРАНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ.
     СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛЕВИЗИЯ, РАДИО И ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, СА НЕПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА ПАРЛАМЕНТА И СЕ ЯВЯВАТ КАТО СВОЕОБРАЗЕН ГОВОРИТЕЛ НА НАРОДА ПРИ ЕДНАКВО, БЕЗПРИСТРАСТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.
     СПЕЦИАЛНА ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И БЕЗРАБОТНИТЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ЕКЗИСТЕНЦ МИНИМУМ - ОСИГУРЕНА ХРАНА, ОБЛЕКЛО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НАЕМИ.
     ПЕТО. ЖИТЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ - МИР!
     МИPHOTO СЪЖИТЕЛСТВО НА ОТДЕЛНИ ГРУПИ ХОРА С РАЗЛИЧАВАЩИ СЕ ЕДНИ ОТ ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ВИЖДАНИЯ И ИНТЕРЕСИ Е СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ. ЕДИНСТВЕНО МИРОЛЮБИВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВОТО Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ГАРАНТИРА /И ГАРАНТИРА/ СВОБОДНАТА ИЗЯВА НА ВСЕКИ ТВОРЕЦ И ПРОИЗВОДИТЕЛ.
     ПРИ ПЪЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ПРЕМИНАВАНЕ БЕЗБЛОКОВА АНТАГОНИСТИЧНА СВЕТОВНА ФОРМАЦИЯ. ЕДИНСТВЕНО НАДПРЕВАРА В ПРОИЗВОДСТВОТО И ИКОНОМИКАТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - ПАЦИФИК.
     ОТКАЗЪТ ОТ УПОТРЕБА НА СИЛА ЗА РЕШАВАНЕТО НА КОЙТО И ДА Е ПРОБЛЕМ НЕ ТРЯБВА ДА ОБЕЗПЕЧАВА РЕАЛНАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЗА ЗАЩИТЕНОСТ НА ОБЩЕСТВОТО, НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕГОВИЯ ТРУД ОТ ЧУЖДО ПОСЕГАТЕЛСТВО.

     СВОБОДА, СОЦИАЛНА ТЪРПИМОСТ, ИНИЦИАТИВА, ТВОРЧЕСКО ПРОИЗВОДСТВО!

                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ СЕДМА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


                             ЖИТЕЙСКИ ПЪТ - ГОДИНИ - СТАРОСТ

СТАРИТЕ ХОРА НАРЕД С МАЙКАТА И ДЕТЕТО ПРИТЕЖАВАТ ОСОБЕН СТАТУТ В ОБЩЕСТВОТО. ТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПЪЛНА МАТЕРИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ В ЕДНО РАЗВИТО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ОТЧИТА ПРИНОСА ИМ, ДАДЕН ЗА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ, НЕ САМО В ТРУДА КЪМ ОБЩЕСТВОТО, НО И В ОТГЛЕЖДАНЕТО И ИЗРАСТВАНЕТО НА НОВИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ. ВЪЗРАСТТА ДОВЕЖДА ДО ОТМИРАНЕ НА РЕДИЦА ЧОВЕШКИ ДВИГАТЕЛИ, ОСНОВА НА СТРЕМЕЖА КЪМ ЖИВОТ. ТОВА ИЗИСКВА КОМПЕНСАЦИЯ ОТ ВИСОКИ ПЕНСИОННИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРЯВАНИЯ, ДУХОВНИ ОБЩНОСТИ, ЛИКВИДИРАЩИ НЕАКТИВНОСТТА НА БЕЗПОЛЕЗНОСТ И ИЗОСТАВЕНОСТ, НАРАСТВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И ВЪТРЕШНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА ИМ И НА ОБЩЕСТВОТО.
     1. ЕДНА ОТ ФОРМИТЕ Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МОДЕРНО ОБУЧЕНИЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ СДРУЖЕНИЯ. "ЕРА-3" АКЦЕНТИРА ИДЕАЛИЗМА В ЧОВЕШКИЯ ДУШЕВЕН СВЯТ, СВЪРЗВАЙКИ ГО С НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТНИ И ВЕКОВНИ ИНСТИНКТИ, НАЛОЖЕНИ ОТ БОГ, ОБЩЕСТВО И ПРИРОДА;
     2. ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

                                      З Д Р А В Е

     "ЕРА-3" ПОСТАВЯ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА КАТО ПЪРВОСТЕПЕННО ИЗИСКВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА. ТЯ ОПРЕДЕЛЯ, ЧЕ ТО ЗАВИСИ ВЪВ ВИСОКА СТЕПЕН ОТ ЗДРАВОСЛОВНИЯ КЛИМАТ - ОБЩЕСТВЕН И ПРИРОДЕН, ВИЖДА ГРИЖАТА ЗА БОЛНИЯ КАТО ГЛАВНА ЧОВЕШКА ЦЕННОСТ. В ТОЗИ КОНТЕКСТ ПОЛИТИКАТА НА "ЕРА-3" Е НАЙ-НЕОТСТЪПЧИВА В ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА, А ИМЕННО:
     1/ ДОСТЪП И ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЙ-СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА И ЛЕКАРСТВА, ДО ВСЕКИ ЧОВЕК, НЕЗАВИСИМО ОТ ДОХОДИТЕ. ТОВА ТРЯБВА ДА СТАВА БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО.
     2/ ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ХОРАТА ИМАТ ОСНОВНО ПРАВО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ.
     "ЕРА-3" ИЗХОЖДА ОТ ПОСТАНОВКАТА, ЧЕ ОСНОВНИЯТ ДАР НА ПРИРОДАТА Е ЧОВЕКЪТ И НЕГОВОТО ЗДРАВЕ.
     ОСОБЕН МОМЕНТ Е ПРЕДВАРВАНЕТО НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА. ПРОФИЛАКТИКА НА ХОРАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВНИ ЖИТЕЙСКИ НАВИЦИ. НА ПЪРВО МЯСТО ВЛИЗАТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ПРОПАГАНДИРАНЕТО НА ПРИЧИНИТЕ ЗА БОЛЕСТИТЕ, КАКТО И АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ. РАННАТА ДИАГНОСТИКА Е РЕШИТЕЛНА СТЪПКА. СИСТЕМНОСТТА НА ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Е ДРУГА. РЕАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНТРОВЕ Е ТРЕТА, НАПЪЛНО НА ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА.

                                 О К О Л Н А   С Р Е Д А

     ОТГОВОРНОСТ И ВИСОКА ВЪТРЕШНА КУЛТУРА СА ГАРАНЦИЯ ЗА НЕЯ. ТЕ ЛЯГАТ КАКТО ВЪРХУ ДЪРЖАВАТА, ТАКА И ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА. НЕОБХОДИМО Е НОВО ОСМИСЛЯНЕ НА ЖИВОТА, РАЗПРОСТРЯН НЕ САМО ВЪРХУ ЧОВЕКА, А В ЕДНО ЕДИНСТВО С ЦЯЛАТА ПРИРОДНА СИСТЕМА. "ЕРА-3" ВИЖДА ПЪТЯ В КОНТРОЛА НА СЪЗДАДЕНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪРХУ ДЪРЖАВАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, В НОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА И В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ БАЛАНС НА ЧОВЕЧНОСТТА, РАЗШИРЕН ВЪРХУ ПРИРОДАТА. ОСОБЕНО ЦЕНЕН Е И ОПИТЪТ НА ДРУГИТЕ СТРАНИ. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ВЪЗМОЖНОСТТА НА САМОРЕГУЛИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. ДЪРЖАВАТА Е ДЛЪЖНА ДА СПАЗВА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ. НЕУВАЖАВАЙКИ ПРИРОДАТА, "ЕРА-3" СМЯТА, ЧЕ ЧОВЕК ПРЕКЪСВА ПЪТИЩАТА СИ КЪМ ДУШЕВНИЯ МИР И ПОЧИВКА.

                                    И З К У С Т В О

     "ЕРА-3" РАЗГЛЕЖДА ИЗКУСТВОТО КАТО НАЧИН НА СВЕТОУСЕЩАНЕ, РАЗНООБРАЗИЕ ОТ БАГРИ НА МИСЪЛТА, ОТРАЖЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛНОСТТА И ОБЩНОСТТА. ТО Е ФОРМА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, НА ПРЕДЛАГАНЕ НА ШИРОКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ОСМИСЛЯНЕТО НА ЖИВОТА И НЕГОВИТЕ ДЕТАЙЛИ, ПЪТ КЪМ ТОПЛИТЕ КОНЮНКТУРИ НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ИЗКУСТВОТО Е ВРЪЗКА МЕЖДУ НЕСПОКОЙНИЯ ЧОВЕШКИ ДУХ, ЖЕЛАНИЯ И НАДЕЖДИ И РЕАЛНОСТТА НА ОКОЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.
     В САМАТА МУ СЪЩНОСТ СЕ КРИЯТ ТАЙНСТВЕНИТЕ И ПРЕОТКРИВАЩИ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СТОЙНОСТТА НА ЧОВЕКА КАТО ВИСШЕ ТВОРЕНИЕ НА БОГ И ПРИРОДА. НАРЕД С ТОВА ИЗКУСТВОТО Е СЪХРАНЕНАТА ВЕКОВНА ПАМЕТ НА ЧОВЕШКИЯ РОД. НО ТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТРЕТИРА КАТО ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПОНЯТИЕ. НЕГОВАТА ДЕЙСТВЕНА СИЛА ИМА ШИРОК ПЕРИМЕТЪР НА ТВОРЧЕСТВО ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЖИВОТА. ТО НЕ Е ЧАСТЕН СЛУЧАЙ И ПРИВИЛЕГИЯ НА ДАДЕНА ГРУПА, А ФОРМИРАЩ ФАКТОР ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК. ПРЕДВИД ВАЖНОСТТА МУ "ЕРА-3" ЩЕ ОСИГУРИ ДУХОВНА СВОБОДА И МАТЕРИАЛНА СИГУРНОСТ ЗА ТВОРЦИТЕ НА ИЗКУСТВОТО.
     "ЕРА-3" СМЯТА, ЧЕ ИЗКУСТВОТО ТРЯБВА ДА СЛУЖИ НЕ САМО ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ, НО И ДА ПОКАЗВА ПЪТИЩА НА ЕВЕНТУАЛНИЯ ПРОЦЕС, НА ФОРМИРАНЕ НА ВСЕ ПО-БОГАТИ НОВИ И ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ.
     "ЕРА-3" ЩЕ ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА НА ЗАПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПАМЕТНИЦИ, НЕЗАВИСИМО И НАДПОЛИТИЧНО,ГЛЕДАЙКИ НА ТЯХ КАТО НА ТРАДИЦИОННИ ЧАСТИ ОТ МРАЧНИТЕ И СВЕТЛИТЕ ПЕРИОДИ НА НАРОДА НИ. ВСИЧКИ ТЕ СА ЕДНО ЕДИННО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.

                                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КОНТАКТИ МЕЖДУ НДП И СДС И ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ.

     ПЪРВО. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ УЧРЕДЕНИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПЪРВИЯ СВОБОДЕН МИТИНГ НА 18 НОЕМВРИ 1989 Г./ БЕ, КОЙТО ОЩЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 3-7 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ПОТЪРСИ КОНТАКТ С ОБРАЗУВАЩИЯ СЕ ТОГАВА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НДП ИЗЛАГА ФАКТОЛОГИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТ СЪС СДС И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕЗИ КОНТАКТИ:
     1. НА 8 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. БЯХА ВРЪЧЕНИ ДВА НАШИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТА ОТ Г-Н НИКОЛА ПОПОВ /ОРГ.СЕКРЕТАР НА НДП/ СЪОТВЕТНО НА ПЕТКО СИМЕОНОВ /УВЕДОМИТЕЛНОТО НИ ПИСМО ДО ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА НРБ ОТ 28.11.1989 Г./ И НА СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ /ДЕКЛАРАЦИЯ N 2 ОТ 8.12.1989 Г./ ЗА УЧАСТИЕ НА НДП В ПЪРВИЯ МИТИНГ НА СДС /10.12.1989 Г./ И ЗА ПРИЕМАНЕТО НА НДП В СДС. ВЪПРЕКИ ИСКРЕНИТЕ НИ УСИЛИЯ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИМ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В СТРАНАТА, НИ БЕ ОТКАЗАНО УЧАСТИЕ В МИТИНГА /НА СДС/ И БЕ ПРЕНЕБРЕГНАТО ДЕМОКРАТИЧНОТО НИ ПРАВО НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ДА БЪДЕ ПРИЕТА ЗА ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
     2. В РЕЗУЛТАТ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НДП БЕ ПРИНУДЕН ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДИРЕКТНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ВЛЕЗЕ В ЗОНА НА ПОЛИТИЧЕСКО МЪЛЧАНИЕ, ЗА ДА ДОИЗГРАДИ И ДОУКРЕПИ СТРУКТУРИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ КЛУБОВЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАТО ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ПУБЛИКУВА САМО ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, В КОИТО ОТРАЗЯВАШЕ СВОЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ.
     3. НА 30 И 31 ЯНУАРИ 1990 Г. ЧРЕЗ КООРДИНАТОРА КЪМ ТРИЧЛЕННИЯ СЪВЕТ НА НДП Г-ЦА ЗДРАВКА МАРИНОВА И ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н ВАНО ВАНЧЕВ БЕ ПОТЪРСЕН НОВ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТАКТ ЗА УЧАСТИЕ В СДС, В КООРДИНАЦИОННИЯ МУ СЪВЕТ И НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ЗА ВТОРИ ПЪТ БЯХА ПРЕДАДЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ НА КС НА СДС - НА ПЕТКО СИМЕОНОВ. ТЕЗИ КОНТАКТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НИ КЪМ КС НА СДС НИЕ ОТРАЗИХМЕ В ИЗЯВЛЕНИЕ N 2 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 1990 Г. И В ИЗЯВЛЕНИЕ N 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 1990 Г. СЪС ЗАГЛАВИЕ "ЗА ОБЕДИНЕНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ", КОЕТО БЕ ПРОЧЕТЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НДП Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ НА МИТИНГА НА СДС НА ПЛ. "ДЕМОКРАЦИЯ" НА 25.2.1990 Г.
     4.  ПОСЛЕДВАЛОТО НОВО МЪЛЧАНИЕ И ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛНОТО ОТНОШЕНИЕ НА КС НА СДС КЪМ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ПОКАЗА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ Й ЕКИП, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО НОВО ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ И НДП ЗАЕДНО С ОЩЕ ДВЕ ПАРТИИ - ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПРИЕ ПОКАНАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 3 ПАРТИИ: ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ И
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ/ ЗА РАВНОПРАВНО И НЕЗАВИСИМО УЧАСТИЕ В НЕГО. НА 9 МАРТ 1990 Г. НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ СТРАНА НА ШЕСТТЕ ПАРТИИ НА ПОБ В ГР.ПЛОВДИВ, БЕ ПОТЪРСЕНО ОТНОВО ЕДИНЕНИЕ СЪС СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕН НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ОТ ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ, ПЕТКО СИМЕОНОВ, ПЕТЪР БЕРОН, ГЕОРГИ СПАСОВ, КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ИВАЙЛО ТРИФОНОВ, ГЕОРГИ АВРАМОВ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЯ И ПАРТИИ ОТ СДС И ИЗВЪН НЕГО.
     5. НА КОНФЕРЕНЦИЯТА БЯХА ОПРЕДЕЛЕНИ ДВЕ КОНТАКТНИ ГРУПИ /ОТ ПОБ И ОТ СДС/, КОИТО ДА РЕШАТ БЪДЕЩОТО ОБЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ. ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ МАРТ И АПРИЛ Т.Г. ПОСЛЕДВАХА 5 РАБОТНИ СРЕЩИ МЕЖДУ ДВЕТЕ КОНТАКТНИ ГРУПИ, НА КОИТО ВЪПРЕКИ ЖЕЛАНИЕТО НА ШЕСТТЕ ПАРТИИ ОТ ПОБ ДА СЕ ОБДИНЯТ СЪС СДС НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА НЕ БЕ ПОСТИГНАТ ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ. НА 10 АПРИЛ 1990 Г. /СЛЕД 4-ТА СРЕЩА НА КОНТАКТНИТЕ ГРУПИ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 6 АПРИЛ 1990 Г./ ПОБ ПРЕДАДЕ НА СДС ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, /N 6 ОТ 7 АПРИЛ 1990 Г./, В КОЯТО ПРЕДЛОЖИ ДА УЧАСТВА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ С ЕДИННА ИЗБОРНА ЛИСТА СЪС СДС. ПОСЛЕДНАТА СРЕША НА КОНТАКТНИТЕ ГРУПИ МЕЖДУ ДВЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ БЕ НА 13 АПРИЛ 1990 Г. И КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ НЕЯ, ВЪПРЕКИ НАСТОЯВАНЕТО НИ ЗА ЕДИННА ИЗБОРНА ЛИСТА, НА 18 АПРИЛ 1990 Г. НИ БЕ ПРЕДАДЕН ДОКУМЕНТ - "СПОРАЗУМЕНИЕ", В КОЙТО КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС НИ ПРЕДЛОЖИ САМО МИРЕН ПЪТ МЕЖДУ ДВЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА И В ДОБАВКА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ С ОТДЕЛНИ ИЗБОРНИ ЛИСТИ.

                                    Х   Х   Х

     ВТОРО. ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ФАКТИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СДС НЕ СА ПЛОД НА СЛУЧАЙНОСТИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКА НЕГРАМОТНОСТ, А СА ПЛАНИРАНО СЕПАРИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ И "ВЕЛИКОЛЕПНИТЕ" РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДНАТА КРЪГЛА МАСА СА НАЙ-ЯРКОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИЗВОДИТЕ НИ. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ НА СЪБИТИЯТА В СТРАНАТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 18.11.1989  Г. ДО 18.4.1990 Г. НАЛАГА СЛЕДНИТЕ ИЗВОДИ: ОТ СТРАНА НА СДС БЯХА НАПРАВЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОПУСКИ В ПОСТАВЕНИТЕ ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ЗАДАЧИ ПО УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И НАПЪЛНО БЯХА ПРОВАЛЕНИ НАДЕЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА РАДИКАЛНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ДА СПОМОГНАТ ЗА БЪРЗОТО ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА НИ ОТ НАЦИОНАЛИАТА МОРАЛНО-НРАВСТВЕНА, ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА. ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСОЧЕНИТЕ ИЗВОДИ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ КОНСТАТИРА, ЧЕ:
     1. СДС ДО ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ НА ПОСЛЕДНАТА КРЪГЛА МАСА /КРАЯ НА М.МАРТ/ НЕ ДОПУСНА УЧАСТИЕ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ В РЕДОВЕТЕ СИ. УЧАСТВАХА САМО ВКЛЮЧЕНИТЕ В СДС ПАРТИИ, ОБЩО ЧЕТИРИ /БЗНС "Н.ПЕТКОВ", БСДП, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ/, ВКЛ. И Т.НАР. ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, КОЯТО Е РЕГИСТРИРАНА КАТО СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ И ЩЕ Й Е НЕОБХОДИМА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ - СЛЕД 10.04.1990  Г. ОСТАНАЛИТЕ ОКОЛО 16 ПАРТИИ В ОПОЗИЦИЯ НЯМАХА ДОСТЪП ДО "КРЪГЛАТА МАСА”, ВЪПРЕКИ ЧЕ НА НЕЯ СДС ПОЗВОЛИ ДА ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОМИТЕТИ, КЛУБОВЕ, СЪЮЗИ, СДРУЖЕНИЯ НА ЦИГАНСКИ, МЮСЮЛМАНСКИ И ДРУГИ ДРУЖЕСТВА, НО НЕ И НА ПАРТИИ, КОИТО ИМАТ ЦЕНТРИСТКА ИЛИ РАДИКАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ. СЛЕДОВАТЕЛНО СТАВА ДУМА ЗА ФОРУМ, КОЙТО ИМА ЧИСТО СЕПАРАТИВЕН, А НЕ НАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР. А ЩОМ ТОВА Е ТАКА, ТО ВЗЕТИТЕ ОТ НЕГО РЕШЕНИЯ HF МОГАТ ДА БЪДАТ СЧИТАНИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ И НАЦИОНАЛНО ВСЕВАЛИДНИ. ПОДПИСАНИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ УЧАСТВАЩИТЕ В СДС ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ НА ПОСЛЕДНАТА КРЪГЛА МАСА ГО ДОКАЗВАТ.
     2. ПРИЕТИТЕ ОТ ПРЕКРАТИЛОТО ЗАСЕГА /ДОКОГА ЛИ?/ ДЕЙНОСТТА СИ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАКОНИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ НЕ САМО ЧЕ НЕ МОГАТ ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В СТРАНАТА, НО И ПО НАЙ-ДРАСТИЧЕН НАЧИН СЪЗДАВАТ ОБСТАНОВКА НА ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ. НОВИЯТ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН И НОВИЯТ ЗАКОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ, АКО СЕ ВГЛЕДАМЕ ВНИМАТЕЛНО В ТЯХ, ОСИГУРЯВАТ ПРЕДИМНО ПРАВАТА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ, КОЕТО Е ПРЕДПОСТАВКА И ПОВОД ЗА ПОРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КОНФЛИКТИ И ЕКСЦЕСИИ, КОИТО ЛЕСНО МОГАТ ДА ПРЕМИНАТ В ОТКРИТА КОНФРОНТАЦИЯ, ОСОБЕНО В ПРОВИНЦИЯТА. А МОЖЕ БИ ТОВА Е И ЦЕЛТА...
     3.  В ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА КРЪГЛАТА МАСА ДЕКЛАРАЦИИ N 1 И N 2 НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК СЕ ПОСОЧИХА КОНКРЕТНО НОРМАТИВНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ДВАТА ПРОЕКТОЗАКОНА, КОИТО ИЗЦЯЛО ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. ВЪПРЕКИ ТОВА ТЕЗИ ДВА ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТА НА ПОВ НЕ БЯХА ОБЯВЕНИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ОТ КРЪГЛАТА МАСА И РАЗГЛАСЕНИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. НЕ БЯХА СЪОБРАЗЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В ТЯХ, ЗАСЯГАЩИ ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, КАТО:
     - ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА НА СЪДА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ, ТЕЛЕВИЗИЯТА, РАДИОТО, ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ /СВРЪХСРОЧНО СЛУЖЕЩИТЕ/ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ;
     - УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ПАРТИИ В ИЗГОТВЯНЕТО /ОПРЕДЕЛЯНЕТО/ НА СПИСЪЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ;
     - РАЗФОРМИРОВАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОМУНИСТИТЕ И ЧЛЕНУВАНЕТО В ПАРТИИ НА ПРИНЦИПА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ;
     И ОЩЕ РЕДИЦА ДРУГИ ВАЖНИ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТБЕЛЯЗАНИ ОТ НАС В ДВЕТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ПОБ, КОИТО В ДВАТА НОВИ ЗАКОНА НЕ СА НАМЕРИЛИ МЯСТО.
     4. ГРУБИ АНТИДЕМОКРАТИЧНИ РАЗПОРЕДБИ СА СЪЗДАДЕНИ И ПРИЕТИ В ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО ЦЕЛЯТ ЕДИНСТВЕНО ЗАКРЕПВАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПОЗИЦИИТЕ НА ЕДНОПАРТИЙНОТО РЪКОВОДСТВО /БКП/ НА ДЪРЖАВАТА И ИЗКЛЮЧВАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОПОЗИЦИЯТА ДА ОРГАНИЗИРА ПРЕДИЗБОРНАТА СИ БОРБА, ДА ПОПУЛЯРИЗИРА КАНДИДАТИТЕ СИ И ДА РАЗКРИВА КЛУБОВЕ В СТРАНАТА.
     5. НАЛИЦЕ СА И ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПО НАЙ-БЕЗОГЛЕДЕН НАЧИН СЪЗДАВАТ ЗАКОННИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И МАНИПУЛИРАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. НАПРИМЕР:
     - ИЗБИРАТЕЛНИЯТ ЗАКОН СЕ ПУБЛИКУВА ЕДВА НА 6 АПРИЛ 1990 Г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР.28, И ТО ПРЕДИ ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ЗАКОНЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ;
     - ДО 18 АПРИЛ 1990 Г. НИТО ЕДНА ОТ ПАРТИИТЕ ОТ ПОБ НЕ БЕ РЕГИСТРИРАНА ПОРАДИ УМИШЛЕНОТО    ЗАБАВЯНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ, А ДАТАТА НА ИЗБОРИТЕ 10 ЮНИ 1990 Г. БЕ ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА;
     - ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Е СЪСТАВЕНА ПРЕДИМНО ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БКП /БСП/ И СЪСТАВЪТ Й УЧУДВАЩО БЪРЗО И ТОЧНО БЕ ОПРЕДЕЛЕН ПРЕЗ ВРЕМЕТО ПЕТЪК, 6 АПРИЛ 1990 Г. - ПОНЕДЕЛНИК,
9 АПРИЛ 1990 Г. ЯВНО В "РАБОТНИТЕ ДНИ” - СЪБОТА И НЕДЕЛЯ.
     И Т. Н., И Т. Н.


                                       X   X   X

     ТРЕТО. С ГОЛЯМА БЪРЗИНА И ОЧЕВИДНО С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРИКРИТИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБИ, КАКТО И ЗА УЗАКОНЯВАНЕТО ИМ ЧРЕЗ НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СЕ ИЗВЪРШИХА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА МНОЖЕСТВО НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ЗАКОНИ И ДР. ТОВА СЕ ОТНАСЯ ДО ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, УКАЗА ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ И ДР., НАПРИМЕР:
     1. ЗАКРИВАТ СЕ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ИМАТ ПРЕДВИД ОХРАНАТА НА ПРАВА НА РАЗВИВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ И ИНДУСТРИАЛНИ ФОРМАЦИИ, ЗА ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ СЕ ИЗПРАЗВА ОТ СЪДЪРЖАНИЕ ПОРАДИ ОТПАДАНЕТО НА НЯКОИ ОРГАНИ КЪМ СИВ. ЦЕЛТА НА ТЕЗИ НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ Е: ДА МОГАТ ДА ОСИГУРЯТ РАБОТЕЩИТЕ В ТЯХ НОМЕНКЛАТУРНИ КАДРИ С ПРАВОТО ДА РАЗВИВАТ САМОСТОЯТЕЛНИ ТЪРГОВСКИ ВРЪЗКИ С ЧУЖДИ СТРАНИ И ФИРМИ, НО ВЕЧЕ КАТО ЕДНОЛИЧНИ СОБСТВЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ. КОНКРЕТНО ИМАМЕ ПРЕДВИД ЗАКРИВАНЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ТЪРГОВСКИ СЪЮЗ, А ОСТАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ДО ФОРМИРАНИЯ КЪМ НЕЯ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ, СЪСТАВЕН ПО ПОЛЗВАНИТЕ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ПОХВАТИ НА ВЛАСТТА.
     2. ОПИТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПОБ, ДА ПОЛУЧАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КЛУБОВЕ В СТОЛИЦАТА И СТРАНАТА Е ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ СА ОБРЕЧЕНИ НА ПРОВАЛ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ НЕ САМО ДО ОТКАЗА НА СЪОТВЕТНИТЕ СЛУЖБИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В БИВШИТЕ ОГРАДИ НА ЦС НА БПС, ЦК НА БПФК, НО И ДО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КЛУБОВЕ НА ОФ В ОТДЕЛНИТЕ ОБЩИНИ НА ПАРТИИТЕ ОТ ПОБ.
     3. ЕДНОПАРТИЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И НЕГОВИЯТ ПЕЧАТЕН ОРГАН В."ДУМА" ПОСТАВЯТ И ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, С КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА УСПОКОЯТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ - КРАЯ НА 1990 Г. ТОВА СА ВЪПРОСИТЕ ЗА РАВНОВЕСИЕТО МЕЖДУ ЦЕНИТЕ И ЗАПЛАТИТЕ, ПЕНСИИТЕ, ЖИЛИЩНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПР.
     4. БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЦЕНЗУРИРАТ МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ИЗЛЪЧВАТ. НА ТАКЪВ ФАКТ СЕ ПОЗОВАВА И АВТОРЪТ НА СТАТИЯТА "НЕУТРАЛНА ЛИ Е БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ" КИРИЛ ДОНЧЕВ - В. "ДУМА", БР.14. НА ПРАКТИКА БКП /БСП/ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОЛИТИЧЕСКИ АПАРТЕЙД.


                                           X   X   X

     ДНЕС ЗА ВСИЧКИ АКТИВНО УЧАСТВАЩИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ НИ ЖИВОТ Е ЯСНО КАК И ЗАЩО ИМЕННО ТАКА СЕ РАЗВИ ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ 5 МЕСЕЦА И ЗАТОВА ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ДО ТОЗИ МОМЕНТ, А И ЗА В БЪДЕШЕ РЕШИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВНАСЯНЕТО НА КАКВИТО И ДА БИЛО НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНИ И НА ДРУГИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.
     ПРЕДСТОЯТ ИЗБОРИ ЗА НОВИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ДА ИЗРАБОТЯТ НОВАТА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, И ТОВА ПРАВИ АБСОЛЮТНО ИЗЛИШНИ ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ В ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
     ПРЕДВИД НА ИЗЛОЖЕНИТЕ ФАКТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ N 7 КОМЕНТАРЪТ Е ИЗЛИШЕН! ...

СОФИЯ, 23 АПРИЛ 1990 Г.                          ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:
                                              ПЕТЪР ГОГОВ, ЕЛЕНА ЛИЧЕВА,
                                              ЗДРАВКА МАРИНОВА

                                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" - НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА.


     10. ДА ЗАШИТАВА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ОТ СВОЕВОЛНО И НЕЗАКОННО ВМЕШАТЕЛСТВО В ЛИЧНИЯ МУ И СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ, ДОМА И КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА МУ, ОТ НЕЗАКОННО НАКЪРНЯВАНЕ НА НЕГОВАТА ЧЕСТ И ДОБРО ИМЕ ОТ ДРУГИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.
     11. НЕОТКЛОННО ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ДЪЛГОГОДИШНАТА ПРАКТИКА НА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА И НЕЙНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И РЕПРЕСИВНИ ОРГАНИ ДА АРЕСТУВАТ, ЗАТВАРЯТ, ИНТЕРНИРАТ, ЕКСТРАДИРАТ И НАЛАГАТ РАЗЛИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СВОБОДОМИСЛЕЩИ ГРАЖДАНИ, КАКТО И ДА СЕ БОРИ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗУВАНА ПСИХИАТРИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ И РАЗПРАВА С ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВНИЦИ НА ВЛАСТТА.
     12. ДА СЕ НАСТОЯВА ЗА ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧЛЕНОВЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОИТО ПРЯКО ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ЧРЕЗ ШИРОКОТО СИ ТЕНДЕНЦИОЗНО ТЪЛКУВАНЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ И ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА БЮРОКРАТИЧНИЯ АПАРАТ ЗА СЪДЕБНА РАЗПРАВА С НЕУДОБНИ СВОБОДОМИСЛЕЩИ ГРАЖДАНИ.
     13. ДА СЛЕДИ ВНИМАТЕЛНО ЗА ПРАВОТО НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ДА БЪДАТ ТРЕТИРАНИ ХУМАННО, СПРАВЕДЛИВО И С УВАЖЕНИЕ КЪМ ЧОВЕШКОТО ИМ ДОСТОЙНСТВО.
     14. ДА НАСТОЯВА ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА СПЕЦИАЛИСТИ ИЛИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ГРАЖДАНИ ДО АРХИВИТЕ НА РАЗЛИЧНИ СЪЩЕСТВУВАЛИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА И ИНСТИТУЦИИ В БЛИЗКОТО И ПО-ДАЛЕЧНОТО МИНАЛО.
     15. ДА НАСТОЯВА И ЗАЩИТАВА ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ИЗБОР НА ТРУД.

      5. ЩЕ СЪБИРА, ПРОУЧВА И ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И РЕПРЕСИИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ В БЛИЗКОТО И ПО-ДАЛЕЧНОТО МИНАЛО И ЩЕ ПРАВИ ПОСТЪПКИ ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯТА НА НЕВИННО ЗАГИНАЛИТЕ И РЕПРЕСИРАНИ ГРАЖДАНИ. ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАД ГРАНИЦА, ЧИИТО ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Е ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА И ЩЕ УЧАСТВУВА ЧРЕЗ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРОЯВИ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
      6. ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА РЕШАВАНЕТО НА ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
      7. ЩЕ ОСИГУРЯВА ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ И ЗАЩИТА НА РЕПРЕСИРАНИ И ОСЪДЕНИ ПОРАДИ УБЕЖДЕНИЯ ГРАЖДАНИ И ЩЕ ОКАЗВА СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ МОРАЛНА И МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ.

     ЧЛ.4. СЕДАЛИЩЕ - ГР. СОФИЯ    И РУСЕ,    НАИМЕНОВАНИЕ -    НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" ЗА ЗАЩИТА    ПРАВАТА    НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В БЪЛГАРИЯ.

                                     СТРУКТУРА

     ЧЛ. ПЕТИ - 1. СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" ЗА ЗАЩИТА    ПРАВАТА    НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В БЪЛГАРИЯ СЕ ГРАДИ ВЪРХУ ПРИНЦИПИ НА ДЕМОКРАТИЗМА, СВОБОДОМИСЛИЕТО, ВЗАИМОПОМОЩТА, УВАЖЕНИЕТО НА МНЕНИЯТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И ЗАЧИТАНЕТО ВОЛЯТА НА МНОЗИНСТВОТО ПРИ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА.
     2. В ЦЯЛАТА СИ ДЕЙНОСТ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДРУЖЕСТВОТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И УСТАВНИТЕ СИ ПОЛОЖЕНИЯ.
     3. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЛИЦА, ЧЛЕНУВАЩИ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОИТО НЕ ИЗКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ФИЗИЧЕСКО И ДУХОВНО НАСИЛИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА. НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО И В РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА ЧЛЕНОВЕ НА КОЯТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

                                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "ЧЕТИРИ МИЛИОНА", АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


     Г-Н МЛАДЕНОВ,
     ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ВАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕНАСИЛИЕ ПРЕДИ И СЛЕД ИЗБОРИТЕ БЕ СЪОБШЕНО, ЧЕ ПОЧТИ ЧЕТИРИ МИЛИОНА БЪЛГАРИ СА ГО ПОДКРЕПИЛИ. МНОЗИНА НАШИ СЪНАРОДНИЦИ ИЗРАЗЯВАТ СЪМНЕНИЕ В ТОВА ЧИСЛО. ТО ИДВА НЕ ОТ ПОДОЗРЕНИЕТО, ЧЕ ЧЕТИРИ МИЛИОНА БЪЛГАРИ ПОДКРЕПЯТ НЕНАСИЛИЕТО, А ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ТРУДНОСТИ В СЪБИРАНЕТО НА ТОЛКОВА МНОГО ПОДПИСИ ЗА ТОЛКОВА МАЛКО ВРЕМЕ.
     ЗА ДА ОТПАДНАТ ВЪПРОСИТЕЛНИТЕ, ВИ МОЛИМ ДА НИ ОКАЖЕТЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПОДПИСКАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ДОСТОВЕРНОСТ, А СЪЩО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО Е СЪБИРАНА ТЯ. ОБРЪЩАМЕ СЕ ЗА ПОДКРЕПА НА НАШЕТО ИСКАНЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ГРУПИРОВКИ, КЪМ ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. СЪМНЕНИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ В ТАКА ВАЖНИТЕ ЗА СТРАНАТА НИ ПРЕДИЗБОРНИ ДНИ. НА 10 ЮНИ СЪШО ЩЕ СЕ БОРАВИ С ГОЛЕМИ ЧИСЛА. НАРОДЪТ ТРЯБВА ДА Е СИГУРЕН, ЧЕ ТОВА ЩЕ СЕ ВЪРШИ ПОЧТЕНО.
     НАШИЯТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НЕ Е ОБВЪРЗАН С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. НИЕ С ГОТОВНОСТ ЩЕ ПРИЕМЕМ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ЕКСПЕРТИ И НЕЗАВИСИМИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИСКАТ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ УСИЛИЯТА НИ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИСТИНАТА.
     Г-Н МЛАДЕНОВ, ЗА НАС Е ВАЖНО НЕ САМО ДО ПОЛУЧИМ ДОСТЪП ДО ПОДПИСКАТА, НО И ДА ГО ПОЛУЧИМ БЪРЗО, ЗА ДА СЕ ПАРИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВЕНТУАЛНА ФАЛШИФИКАЦИЯ. НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ТАКАВА ПРОВЕРКА МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ СРЯДА, 30 МАЙ, ДО 12 ЧАСА НА ОБЕД.
     ЧИСЛОТО "ЧЕТИРИ МИЛИОНА" СЕГА Е КЛЮЧОВО. НЕГОВОТО НЕДВУСМИСЛЕНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЩЕ ПОВИШИ ДОВЕРИЕТО КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ СТРУКТУРИ, ДОВЕРИЕТО В ТОВА, ЧЕ ИЗБОРИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАИСТИНА ЧЕСТНИ.

     ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "ЧЕТИРИ МИЛИОНА”:
БЕЗПАРТИЙНИ: АСЕН КЪНЕВ, ВАЛЕНТИН АПОСТОЛОВ, ИЛИАНА ИЛИЕВА, ЛЮБОМИР ДАНЧЕВ, ОФЕЛИЯ РАЧЕВА, ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, РЕНИ НЕШКОВА, СЕВАСТИЯН ХАДЖИИЛИЕВ, АЛФРЕД КРИСПИН - ЧЛЕН НА БСП, СЛАВИМИР ГЕНЧЕВ - ЧЛЕН НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЕРГЕЙ САВЧЕНКО - ГРАЖДАНИН НА СССР, Д-Р ХРИСТО М. ПОПОВ - ГРАЖДАНИН НА САЩ, НАБЛЮДАТЕЛ ЗА ИЗБОРИТЕ.

                                                                                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА, СЪСТАВЕН ОТ ДЕЙЦИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В ИЗГНАНИЕ /АВСТРИЯ/. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДС И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

                                       П Р О Т О К О Л

     С ЦЕЛ ДА СЕ ОСИГУРИ ПРАВОТО НА ГЛАС ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ПРЕДВИД ЧЛЕН З/В ОТ ЗАКОНА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г. ДНЕС НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЖИВУЩИ В АВСТРИЯ, СЪСТАВИХМЕ ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 29 НА СЪШИЯ ЗАКОН.
     КОМИСИЯТА ЩЕ ДЕЙСТВУВА В СЪГЛАСИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 29.
     С ТОВА ИСКАМЕ ДА ОСИГУРИМ ПРАВОТО НА ГЛАСУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЖИВУЩИ В РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ.
     КОМИСИЯТА ИЗБИРА ЗА:
     ПРЕДСЕДАТЕЛ - СТЕФАН ТАБАКОВ - ТЕЛ. 38-43-224
     ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ - ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - 83-73-883
     СЕКРЕТАР - БЛАГИНА КАЛАНДРА - ДИМИТРОВА - 32-50-16
     ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС ДИМИТРОВ
              ИНЖ. ФРАНЦИСКА ЛЕАРМ-НЕЙЧЕВА
              Д-Р МИРА ПОПОВА
              ИВАНИЛА ЛУЛЧЕВА
              ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ВИЕНА, МАЙ 1990 Г.
                                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМАТА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ.

     СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ! ДАМИ И ГОСПОДА!

     НАВЛИЗАЙКИ В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ПЕРИОД НА СТРАНАТА НИ, ПРЕЗ КОЙТО РАЗВИХРИЛИТЕ СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАСТИ ОЧЕРТАХА КОНТУРИТЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОТДЕЛНИ ПАРТИИ, КОЕТО ЩЕ ИГРАЕ ВАЖНА РОЛЯ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.
     НЕЗАВИСИМАТА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, ПРЕДЛАГАЙКИ СВОИ КАНДИДАТ-НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СИ ДАВА ЯСНА СМЕТКА КАКВА ОГРОМНА ОТГОВОРНОСТ ПОЕМА ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД. КАТО ПАРТИЯ, ИЗРАЗЯВАЩА И ЗАЩИТАВАЩА ВСЕНАРОДНАТА ВОЛЯ И ПРОСЛЕДЯВАЩА ДОСЕГАШНИТЕ СЪБИТИЯ, ДОКАЗВАЩИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА ХИЛЯДИТЕ ОБЕЩАНИЯ НА ДРУГИТЕ ПАРТИИ, КОИТО НЕ СЕ ПОКРИХА С ДЕЛА, НИ ПОДСКАЗАХА ВЕРНИЯ ПЪТ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕДНА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНА И ХУМАННА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, КОЯТО ЩЕ ГАРАНТИРА БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     ВСИЧКО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ КАТО В ДЕТСКИТЕ ПРИКАЗКИ С МАГИЧЕСКА ПРЪЧКА, НО ВСЯКО ЗАБАВЯНЕ Е УДАР В ГЪРБА НА ЦЕЛИЯ НАРОД.
     ННДП Е ПАРТИЯ НЕЗАВИСИМА, С ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ ИКОНОМИЧЕСКОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ НА СТРАНАТА ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ЦЯЛАТА ИКОНОМИЧЕСКА И АГРАРНО-ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА. ПАРТИЯ, КОЯТО Е ОСНОВАНА ОТ БИВШИ БЕЗПАРТИЙНИ, ХОРА, НЕОПЕТНЯВАНИ С ПОЛИТИЧЕСКА АНТИНАРОДНА ДЕЙНОСТ И КОЯТО ЩЕ ЗАЩИТАВА НАЙ-ВЕЧЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ БЕЗПАРТИЙНИ, КАКТО И НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
     НИЕ НЕ СИ СЛУЖИМ С ПРИЙОМИТЕ НА НАПАДКИ И ОКЛЕВЕТЯВАНИЯ НА ДРУГИ ПАРТИИ, НО ЩЕ УСПЕЕМ С ПОМОЩТА НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО МНОГОСТРАДАЛНИЯ НАРОД ДА ДОКАЖЕМ НА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ПОЛИТИЦИ, ИНТРИГАНТИ, КЛЕВЕТНИЦИ И БЮРОКРАТИ КАКВО МОЖЕ НАРОДЪТ - НАЙ-ВЕЧЕ БЕЗПАРТИЙНИТЕ, КОИТО СА БОЛШИНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ, И ТЯХНАТА НАРОДНЯШКА ПАРТИЯ - ННДП.
     ПОРАДИ СТРЕМЕЖА НА ДРУГИТЕ ПАРТИИ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ДА ЗАГРАБЯТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ, КОЕТО НАЙ-СИЛНО СЕ ОЧЕРТАВА И ПОЧУВСТВУВА НА КРЪГЛАТА МАСА, КЪДЕТО БЕ СКЛЮЧЕНА СЕПАРАТИВНАТА СДЕЛКА.
     ВСИЧКО ТОВА РАЗКОЛЕБА ВЯРАТА У ХОРАТА И СЪЗДАДЕ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО, СЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО МНОГО ГРАЖДАНИ И СЕЛСКИ ТРУЖЕНИЦИ ПРЕМИНАХА КЪМ ПОЗИТИВНА ПАСИВНОСТ, ПОЛОЖЕНИЕ, ОТ КОЕТО РЕШИХА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗУВАТ БСП И СДС. ЧРЕЗ ОТРАЗЯВАНЕ НА НЕВЕРНИ СВЕДЕНИЯ, ВЗАИМНИ НАПАДКИ, КОИТО ОТБЛЪСКВАТ НАРОДНИТЕ МАСИ И КОИТО СА ВЕРЕН ПОКАЗАТЕЛ КАКВО ОЧАКВА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, АКО ТЕЗИ ФОРМАЦИИ СПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ.
     ЕДВА ЛИ НА НЯКОЙ РАЗУМЕН БЪЛГАРИН ЩЕ МУ СЕ ИСКА ДА ИЗЖИВЕЕ ОТНОВО ТРАГЕДИЯТА ОТПРЕДИ 10 НОЕМВРИ.
     НИЕ ПРИКАНВАМЕ ВСЕКИ РАЗУМЕН ЧОВЕК, ВСЕКИ ГРАЖДАНИН И НАЙ-ВЕЧЕ БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ПРОПАГАНДНИТЕ АТАКИ, НА КАЗИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ!
     ОТПРАВЯМЕ СПЕЦИАЛЕН ПРИЗИВ И ПОКАНА НАЙ-ВЕЧЕ КЪМ ВСИЧКИ БЕЗПАРТИЙНИ ДА СЕ ВЛЕЯТ В НАШИТЕ РЕДИЦИ, ЗА ДА МОГАТ ОРГАНИЗИРАНО, ЧРЕЗ СВОЯТА ПАРТИЯ ДА СИ КАЖАТ ТЕЖКАТА ДУМА И ВОЛЯ, ВОЛЯ И СТРЕМЕЖ ЗА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ НА НАЦИЯТА НИ.
     ПРИЗИВ ОТПРАВЯМЕ КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНО МИСЛЕЩИ ХОРА, ЛИДЕРИ НА ДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ, СЪЮЗИ И ПАРТИИ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В ЕДИН КОАЛИЦИОНЕН БЛОК И ДА ЗАСТАНЕМ ВСИЧКИ ПОД ЕДНО ОБЩО ЗНАМЕ - ЗНАМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И НЕЗАВИСИМОСТТА. ННДП ЩЕ СЛЕДВА НЕОТКЛОННО ЛИНИЯТА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА НИ, ПЪТЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ И КОНСТИТУЦИОННО- ПРАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНОСТТА И ЧАСТНАТА СОВСТВЕНОСТ. КАНИМ ВСИЧКИ НАШИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ ДА ГЛАСУВАТ С НАШИЯ БЮЛЕТИН - БЯЛ БЮЛЕТИН СЪС СИНЯ, ОРАНЖЕВА И ЗЕЛЕНА ИВИЦА, СИГУРНА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ПОСЛЕДНА И РЕШАВАЩА ДУМА ЩЕ ИМА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО НАРОДЪТ.
     КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОСТЪПЯТ В РЕДИЦИТЕ НИ ДА СЕ ОТНЕСАТ ДО ЦЕНТРАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА УЛ."ИВАН РИЛСКИ" НОМЕР 13, ЕТАЖ ВТОРИ, ГР.ПЛОВДИВ.

                                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        Х   Х   Х

   СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


     УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ ИНВАЛИДИ И ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА СТРАНАТА, КАТО ЗАЯВЯВА:
     СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е НЕЗАВИСИМА, САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ОБЕДИНЯВА ВСИЧКИ ИНВАЛИДИ И ЛИЦА С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО /С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГЛУХИТЕ И СЛЕПИТЕ ГРАЖДАНИ/, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛНОСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА СЪЮЗА Е ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГШИЗАЦИИ.
     ЗАЩИТАВАЙКИ ТАЗИ ЦЕЛ, СПАЗВАЙКИ НОВИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН, СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ИЗПЪЛНЯВАЙКИ РЕШЕНИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС, СЕ РЕГИСТРИРА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОЗИ ЗАКОН ДАВА ПРАВО НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ, КАТО ЗА ЦЕЛТА ПОЛЗВАТ РЕДА, ПРЕДВИДЕН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
     НИЕ ДЪРЖИМ ДА ПОДЧЕРТАЕМ: ТОЗИ РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В ПАРТИЯ.
     В ТАЗИ ВРЪЗКА ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ НЕ СМЕ В КОАЛИЦИЯ С НИТО ЕДИН ПОЛИТИЧЕСКИ БЛОК.
     СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НА 28 АПРИЛ 1990 ГОДИНА С РЕШЕНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ БЕ ОСВОБОДЕН ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЦС НА СИБ КОСТАДИН СТОИЛОВ ВЕЛКОВ. СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВА И ДИСТАНЦИРА ОТ НЕГО И ПОЗИЦИЯТА МУ ПО ОТНОШЕНИЕ ЛИЧНОТО МУ УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ.
     ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЕГОВО ПРАВО Е ДА УЧАСТВУВА В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО ГРАЖДАНИН, КАТО ЧЛЕН НА КОЯТО И ДА БИЛО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НО НЕ И ОТ ПОЗИЦИЯТА КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ТЪЙ КАТО НЕ Е УПЪЛНОМОЩЕН ОТ НАШАТА ОРАГАНИЗАЦИЯ ВЪПРЕКИ НАПРАВЕНОТО МУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В ЛИСТАТА НА СЪЮЗА.
     УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ СЪЮЗЪТ УЧАСТВУВА В ИЗБОРИТЕ НЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ, А ПРИНУДЕН И ВОДЕН ОТ ГРИЖАТА ЗА ИНВАЛИДИТЕ. НИЕ НЕ ДЪРЖИМ ЗА БОЛШИНСТВО В ПАРЛАМЕНТА, А ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ДА ЗАЩИТАВАТ ПРАВАТА НА ИНВАЛИДИТЕ, ДА ОПОНИРАТ И АНГАЖИРАТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИМ ПРОГРАМИ.
     УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОПРЕДЕЛЯ ЗА ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ НА СЪЮЗА РУМЕН КОВАЧЕВ.

                                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/