30 септември 1992

София, 30 септември 1992 година    
        Брой 192 /722/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов
   

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. В ГР. ПЕРНИК.


Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) оценява като недостойна и неоправдана откритата кампания срещу президента на Република България Д-р Ж.Желев. Тази кампания, организирана от екстремистки и властолюбиви сили в СДС и подкрепена от хамелеонски устроени журналисти в масмедиите, работи срещу интересите на обществото, държавата и демократизацията.

Поради това КНСБ изразява своята категорична подкрепа на позицията на президента и заявява своята готовност да го защити с всички възможни законни средства.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ОТ СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО СПОРЕД ПОДПИСАНИТЕ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ СЪС СИНДИКАТИТЕ.


Във връзка с многобройните публикации в средствата за масова информация, отнасящи се до чл. 24 от подписаните между Министерството на образованието и науката (МОН), от една страна, и Учителския синдикат към КТ "Подкрепа" и Независимия учителски синдикат към КНСБ, от друга страна, колективни трудови договори, следва да се дадат разяснения по проблема за поетите ангажименти от страна на министерството.

1. Според споразуменията между страните по колективните трудови договори Министерството на образованието и науката прецени за целесъобразно да предприеме пред висшестоящите държавни институции необходимите стъпки за осигуряване на нормална работа на ръководните структури на синдикатите. Това произтича от спецификата на участието на учителите в синдикалната дейност и съвместяването й с преподавателската им работа. В процеса на обсъждане бяха дискутирани следните варианти, съобразно чл. 46 и във връзка с чл. 399 и чл. 400, ал. 2 от Кодекса на труда:

- Синдикалните дейци да се ползват с правото на намален норматив в преподавателската им работа (предложение на Управителния съвет (УС) към КТ "Подкрепа").

- Да се разрешат служебни отпуски за синдикална дейност.

- Предвид спецификата на учителския труд бе прието, че учебният процес ще бъде най-слабо засегнат, ако се вземат мерки, които да гарантират отделянето на заетостта на синдикалистите за времето на мандата им от преките им задължения като учители и други служители в системата на образованието. Постигната бе договореност при осигуряването на необходимите средства за синдикална дейност да не се посочва източникът им и да се постъпи по следния начин:

Министърът на образованието и науката да внесе предложение пред Националния съвет по съгласуване на интересите и да се реши проблемът съобразно подписаните колективни трудови договори.

Тази стъпка предполага използване на бюджетни средства и бе постигнато пълно разбиране, че нейната реализация може да стане единствено след съгласуване с Министерството на финансите.

Предвидено бе по тези въпроси да се работи така, че поетите задължения да бъдат осъществени през следващата финансова година. Когато се спряхме на този вариант за решение, имахме предвид опита, натрупан в страни с традиции, и разработени механизми за регулиране на такива отношения (Франция, САЩ, Португалия, Дания, Швейцария и др.).

Не отговарят на истината онези твърдения, според които Министерството на образованието и науката ще отдели щатни бройки и съответни бюджетни средства от бюджета си за тази финансова година. Не се предвиждат и в бъдеще исканите средства да фигурират в бюджета на министерството.

До този момент МОН не е осигурило нито една мандатна (или каквато и да било) синдикална длъжност със средства поради простия факт, че описаните процедури не са изпълнени.

Освен това цифрите на заплати, упоменати в съответните публикации, не отговарят на равнищата, определени в Колективния трудов договор. За сведение те са следните:

- за главен експерт - 2280 лв.;
        - за експерт - 2120 лв.

(след въвеждането на 133 ПМС от 17 юли 1992 г.)

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.


Както е известно, Комисията по съгласуване на интересите (КСИ) към Министерството на образованието и науката (МОН) бе създадена в резултат на ескалиралите през лятото студентски протести. За целия период на съществуването й тази комисия бе затрупвана с материали от студентските организации, касаещи субсидирането и кредитирането на академичната младеж, оптимизирането на разпределянето на общежитията и почивната база.

Основната "дейност" на КСИ се заключаваше в спорове и обсъждания, но те не доведоха до никакъв реален резултат. Какво всъщност не направи КСИ:

1. Не прие окончателен текст на Наредба за настаняване на студентите в общежитията, проект, внесен от Български студентски съюз в КСИ на 20 юли 1992 г. Сега действащата наредба носи подписа на министър Конев.

2. Не бе приет текст на проект за Постановление за студентските стипендии и социалните помощи, въпреки че вижданията на Български студентски съюз, Националната студентска конфедерация (НКС) и Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД) за подобен нормативен акт бяха представени в КСИ.

3. Не бе приет проект за кредитиране на студентите, въпреки съществуващите намерения на МОН и множеството проекти по проблеми.

Трите неприети акта, посочени по-горе, всъщност отразяват исканията на Първата Национална общостудентска конференция и на седмицата на студентски протестни действия, проведена от Български студентски съюз. Неизпълнението на исканията ни принуждава да напомним следното:

1. Първата Национална общостудентска конференция в своя Меморандум призова при неизпълнение на исканията да се пристъпи към бойкот на учебната 1992-1993 г.

2. Български студентски съюз обяви и се намира в състояние на стачна готовност, като срокът за изпълнение на исканията е до 10 дни след началото на новата учебна година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Тодорова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СВЕТИЯ СИНОД МАКСИМ - ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ, ДО КМЕТА НА ГР. БУРГАС ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА НОВА ЕПАРХИЯ В ГРАДА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Под влияние на разколническите тенденции за разстройване на Българската православна църква някои недобре запознати с каноните на светата Вселенска църква и Устава на нашата родна света църква изявяват искане за образуване на нова епархия в гр. Бургас.

Уставът на Българската православна църква, чл. 3, определя епархийските диоцези в границите на българската държава. Всяко друго извънуставно искане е незаконно и противоуставно. Разпокъсването на епархиите в църквата ни сега води до вътрешен смут в живота и управлението й. Над сто години съществува настоящото епархийско деление на нашата църква. В днешно време са й необходими повече просветени духовници и църковнослужители.

През своето единадесетвековно съществуване светата родна Православна църква винаги е била обединител и закрилник на нацията. Чужди за народа и Отечеството ни са разрушителните тенденции в светата църква, които с общи усилия трябва да преодоляваме.

Като Ви прави достояние това изложение, Светият Синод на Българската православна църква с решението си от 25 септември 1992 г. настоява да не се допускат искания за откриване на нова епархия с център в град Бургас и регистриране на епархийски съвет.

София, 25 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ЛЕВИТЕ СИЛИ.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ КОМУНИСТИ,

Ръководството на Политбюро и на Секретариата на ЦК на БКП намира за целесъобразно да ви информира, че на 5 септември 1992 г. в гр. Горна Оряховица на проведеното областно съвещание на БКП (марксисти) цялата областна организация на БКП (м) е преминала на страната на БКП и членовете на БКП (м) са се влели в партийните организации на БКП. Те най-после са разбрали истината, че БКП (м) и Обновена българска комунистическа партия (ОБКП) са създадени от Ръководството на БСП и от българския антифашистки съюз (БАС) в нарушение на ЗПП за борба против БКП. Така например на 27 октомври 1990 г., пет дни преди БКП да проведе XV конгрес в гр. Панагюрище и един месец и три дни след официалната регистрация на БКП от Софийски градски съд - фирмено отделение, по нареждане на Александър Лилов старият полицейски провокатор Крум Радонов бе събрал в нетрезво състояние активни борци и хора нечленове на БКП от улицата на ул. "Позитано" N 20, София, в салона на БПФК, където учредяват БКП(м) за борба против БКП и против първия секретар др. Владимир Спасов, когото продължават ръководителите на БСП и на БАС и сега да злепоставят и да клеветят, не за друго, а защото той създаде истинска и независима от БСП БКП. Тогава фалшификаторите не са могли да съберат необходимия кворум. Само 42-ма души са подписали учредителния протокол, вместо 50, като останалите до 50 души са събирали постфактум, с което отново са нарушили ЗПП. След като БКП(м) не успя да разгроми БКП, Александър Лилов чрез Васил Иванов, председател на БАС, на 21 декември 1991 г. пак в същия салон и на същото място по познатия сценарий събират изключени от БКП внедрени от тях провокатори и разколници начело с Гено Влахов, Христо Арнаудов и др. и с тях учредяват ОБКП. От пристигналите на сборището към 55 души, към 35 души начело с Чуде Георгиев и Николай Христов напуснали сборището, но при влизането в салона жадните за вождизъм и кариеризъм Гено Влахов и Христо Арнаудов, Пенчо Пенчев, Иван Пейчев, Чуде Георгиев и др. предварително са взели подписите на "делегатите” на списък като учредители на ОБКП. С тези 35 души от напусналите сборището Чуде Георгиев е учредил Българска работническа партия (БРП), а Николай Христов от Сливен с няколко души от тях е направил опит да учреди БРП (комунисти), а с останалите 20 души Гено Влахов, Христо Арнаудов, Пенчо Пенчев и Иван Пейчев са учредили ОБКП. И трите групи са създадени в нарушение на ЗПП, но Лилов и Васил Иванов допълнително са им подсигурили да наберат останалите до 50 души провокатори постфактум, но не са се съобразили, че провокаторът Георги Захариев фигурира и на двете места (и в учредителния протокол на ОБКП, и в ИБ на БРСП), така че пак на Гено Влахов и групата му не стигат хора до 50 души, макар и с един човек. Следователно регистрацията на ОБКП е незаконна. БСП чрез своите представители в съда и в прокуратурата са помогнали на фалшификаторите, оглавявани от Гено Влахов, да регистрира в нарушение на ЗПП ОБКП на 29 май 1992 г. Ето това е истината. БКП(м) и ОБКП са създадени от едни и същи централи от престъпната живковистка номенклатура, скрила се и замаскирала се в БСП за борба против БКП. Ето, това е жалката истина. Ето и конкретни самопризнания на лидери на БКП(м) и на ОБКП. Във вестник "За и против" в гр. Пловдив Ангел Тюфекчиев, член на ИБ на ОБКП, пише: "БКП(м) била създадена за борба против БКП. И след като БКП(м) не успя да изпълни задачата си, налагало се да я замести (измести) ОБКП." Борис Петков, председател на ИС на БКП (м), бил заявил, че "досега не разбрал защо членува там". На 18 юли 1992 г. в Горна Оряховица той е заявил пред участници в Областно съвещание на БКП (м), където са присъствали Стойчо Лалев, член на Политбюро на ЦК на БКП, и Алан Андонов, член на ЦК на БКП, следното: "Ще ви издам една тайна - БКП(м) е замислена в ЦК на АБПФК (сега БАС) и е създадена с идеята всички комунисти и марксисти да се обединим около БАС. Досега не сме изменили на тази идея, на това наше убеждение - обединението да бъде в обсега на БАС." По-нататък Борис Петков е заявил: "За диктатурата на пролетариата сега са други времената", но какви са тези времена, не е уточнил. Фактът е, че той отрича диктатурата на пролетариата, а с нея и демократичния централизъм. При това положение как БКП ще се обединява с такива провокатори, които виждат съществуването на БКП само при положение, че те да бъдат на всяка цена начело на БКП, за което нямат никаква вина нито първият секретар на ЦК на БКП, нито другите другари от ЦК на БКП, защото, когато ние създавахме БКП, тези провокатори и престъпници се криеха в миши дупки и трепереха за кожите си, а други избягаха, като Иван Пейчев напусна XV конгрес след първото му заседание и се скри с приятелката си в Стрелча. Беше крайно време комунистите да бъдат информирани по тези въпроси. Вратите на честните комунисти в БКП са широко отворени. В БКП няма да има място само за провокатори и за корумпирани типове - живковисти, лукановисти, кюрановисти и лиловисти. Тези типове не позволиха през 1991 г. да образуваме Обединен ляв народен фронт за борба против реставрацията на капитализма и против настъплението на фашизма, независимо че ги канихме писменно девет пъти. И тази година не позволяват да създадем Съюз на левите сили, за което на 14 май 1992 г. изпратихме писмо  до Жан Виденов, но до днес нямаме никакъв отговор. Възстановявайте с чест и с достойнство партийните организации в цялата ни страна. Комунистите от БКП(м), ако има такива, е целесъобразно да последват примера на другарите си от Горна Оряховица и региона. Нито БКП(м), нито ОБКМ нямат право да ползват членски карти на БКП. На всички честни комунисти мястото им е в БКП. Социалдемокрацията винаги е била политическа проституция. БСП не е комунистическа партия. Тя е партия на средната класа и на националния бизнес. Крайно време е комунистите най-после да разберат истината, че БСП няма нищо общо с комунизма, с марксизма-ленинизма. В БСП намериха приют всички компрометирани елементи от елита на живковистката мафия. Такива лица членуват и в БКП(м), и в ОБКП, и в БРСП. Ето това е истината, колкото и жестока и горчива да е тя. Не случайно ръководителите на БСП драпат да ги приемат в Социалистическия интернационал на Брандт и Митеран, който е антикомунистически интернационал. Скъпи комунисти, чакаме ви в БКП, заповядайте!

София, 15 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


03. НАЦИОНАЛЕН СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС" (НСС "БИЗНЕС")

Идеята се ражда през 1988 година, но едва на 10 октомври 1989 г. се организира първото събрание за учредяване на синдиката. Поводът е желанието да се премахне голямата и тромава нормативна уредба, която пречи на търговията и на ресторантския бизнес и която би унищожила професионализма. На първата национална конференция, състояла се на 10 февруари 1990 г. в София, се създава Национален професионален съюз "Бизнес" и е приет уставът. Профсъюзът е регистриран по Закона за лицата и семейството на 24 април 1990 г. На Третата национална конференция (29 април 1992 г. в София) делегатите гласуват промяна в името - национален свободен синдикат "Бизнес" - и промяна в обхвата на синдикалната дейност - в индустрията, търговията, туризма и занаятите.

НСС "Бизнес" е сдружение с професионални цели, което организира на доброволни начала работници и служители, български граждани, които работят в страната или в чужбина, от системата на туризма, хотелиерството, ресторантьорството, готварството без значение дали са от столове, кухни, ведомства или фирми. В организацията могат да членуват и неработещи специалисти, профилирани в тези дейности, както и служители на техническите служба от бранша. Основната цел на профсъюза е защитата на правата и интересите на членовете си и на трудещите се от тази сфера във връзка с трудовата заетост, условията на работа, възнаграждението, социалното осигуряване, защитата при съдебни производства, свързани с професионалната дейност.

НСС "Бизнес" има грижата за повишаването на професионалната квалификация на членовете си, за създаване на добри отношения между производители и потребители според изискването на дадения момент, за възстановяването на работоспособността чрез въвеждане на правилен режим на труд и почивка. Профсъюзът търси най-ефективни решения за повишаване на жизнения стандарт не чрез механично увеличаване на заплатите, а чрез създаване на база за това - преминаване към получастни пазарни механизми чрез даване на обекти под наем, докато се стигне до пълното приватизиране на икономиката.

НСС "Бизнес" съдейства на всички органи на държавната власт и управление при изготвянето и приемането на нормативни актове, които засягат трудовата дейност на членовете му, които ще утвърдят свободния пазарен механизъм, конкуренцията и правото на избор на потребителя.

Печатен орган на синдиката са вестник "Пет звезди" и списание "Хотели, ресторанти и барове".

Ръководен орган на НСС "Бизнес" е Управителният съвет с президент Асен Чаушев. Адрес за контакти:
София, ул. "Аксаков" N 9 тел. 88-30-20

/Пресслужба "Куриер"/


10:45:28
30.09.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!