30 ноември 1995


София, 30 ноември 1995 година
Брой 235 /1536/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ГЕРБА НА БЪЛГАРИЯ, НАПРАВЕНО В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА НА 29 НОЕМВРИ 1995 Г.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО,
ДРАГИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДАМИ И ГОСПОДА!

Стремих се да следя внимателно споровете около приемането на новия герб на Република България. Знам всички аргументи в полза на едната и на другата позиция. Разбирам защо решението на този въпрос породи много повече политически дискусии, отколкото можеше първоначално да се очаква.

Съгласен съм с онези, които настояват споровете да не се политизират излишно, тъй като въпросът за герба и без това е достатъчно много политически обременен. Съгласен съм, че въпреки това, а може би именно поради това зад политическите обраствания трябва да се търси исторически трайното, постоянното, същественото, което осигурява връзката и приемствеността в историческото битие на нашия народ.

Убеден съм, че ако всички се ръководим от тези основни принципи и начала, би трябвало да се стигне до някакво общо съгласие.

Вярвам, че никой от вас не би могъл да се усъмни в моите републикански убеждения и позиции. Като президент на Република България аз представлявам най-републиканската институция в тази държава. Въпреки това аз смятам, че в името на българската историческа традиция и приемственост в герба на България трябва да присъства коронован лъв. Короната следва да се разглежда като израз на държавността, а не като форма на държавно управление. Мисля, че на тази основа трябва да се търси съгласие между различните парламентарни групи и позиции. Убеден съм, че когато става дума за герба на една държава, трябва да се търси консенсус. Трябва да се направи всичко възможно гербът да бъде приет на основата на общото съгласие. В противен случай - ако гербът бъде приет с обикновено мнозинство, то с това ще прибавим само още един елемент на нашето разделение и противопоставяне, при това много съществен.

Аз смятам, че ако постигането на общо съгласие в Народното събрание се окаже практически невъзможно, демократично е въпросът да бъде решен чрез референдум. Нека тогава народът, който представлява върховният суверен на нашата държава, да каже тежката си дума.

Благодаря ви за вниманието!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ". Организацията е учредена на 10 октомври 1995 г. и е регистрирана по Закона за политическите партии на 28 ноември 1995 г. с ръководен орган Централен съвет, изпълнителен - Централно ръководство, и председател на партията Николай Кисьов.


Програмата на "Нова демокрация" не започва с пространна характеристика на дълбоката криза, в която се намира нашето общество, а с отговор на законния въпрос: "Защо нова партия при наличието на толкова много партии фантоми?" И отговорът е, че тя не идва на българската политическа сцена с месиански идеи за някакво измислено "ново", "съвършено" и пр. общество, нито да осигури политическата легитимация на нечии властнически амбиции, а за да предложи алтернатива на политиканския разгул и потоците от демагогия, които дезориентират можещите, знаещите и способните да изведат страната ни от блатото на безвластието и несигурността. Партия "Нова демокрация" ще бъде изразител на тревогата, която обхваща мислещите хора в България от завръщането на демоните на миналото, които считахме погребани завинаги!

Като всяка умерено консервативна сила партия "Нова демокрация" се ръководи от разбирането, че демокрацията и пазарът са двете общочовешки ценности, от взаимодействието на които се роди гражданското общество и се разви цивилизацията на бизнеса, в рамките на която политическата демокрация осигурява законовата база за развитието на икономическата демокрация, намерила своя завършен вид в пазара.

Ние виждаме икономическата основа на благоденстващото общество и на независимостта на индивида в защитеното от закона развитие на свещената и неприкосновена частна собственост във всичките й съвременни форми. Убедени сме, че само при доминирането на частната собственост може да бъде преодоляна командата "отгоре" и да се създадат необходимите предпоставки за широко разгръщане на предприемаческата инициатива и иновацията - сърцевината на всеки истински бизнес.

Ние сме противници на домораслите теории за гражданското общество и сме убедени, че неговото процъфтяване е възможно само при органичното съединяване и взаимодействие между пазарната демокрация с политическата демокрация. За нас истинското гражданско общество се гради върху икономическата независимост на индивида, неприкосновеността на историческите традиции, обичаите и неписаните в никаква скала ценности, които лежат в основата на всички неформални човешки организации и вярвания. Само в такова общество процъфтяват толерантността и човешката солидарност, а хуманизмът практически се реализира във формулата "човек за човека е приятел и брат"!

"Нова демокрация" ще се развива като партия на националното единение, толерантността и солидарността на хората с инициатива и с предприемчив дух - партия на дръзновението и иновацията на хората, които не се страхуват от риска и знаят как да реализират своите предначертания. Тя ще се бори за преодоляването на байганьовския синдром на примитивно опартизаняване на всички начинания и ще полага непрестанни грижи за защита на националното достойнство на българските граждани.

Кардиналният проблем при оценката на ситуацията, в която се намираме, е да видим реалните проблеми в политическата, икономическата и духовната сфера през призмата на действието и бездействието на хората и институциите на властта, за да определим точно задълженията и отговорностите на всеки и всички.

Като отхвърля решително попълзновенията и алчните апетити на наши и чуждестранни грабители на националното богатство, партия "Нова демокрация" ще се бори с всички сили против безвластието и хаоса, породени от бездействието или погрешните експерименти на "безотговорността", които родиха стопанската разруха и прокудиха над 470 000 образовани младежи в чужбина.

Ние отхвърляме решително политиката на "гасене на пожари" и предлагаме ясно и точно формулирана дългосрочна идея, на която да се подчини съзнателно митологизираната структурна реформа, в която да се отчитат по най-задоволителен начин природните дадености, историческите особености, демографският и геополитическият фактор.

Партия "Нова демокрация" отхвърля решително представата, че България е някаква прокълната от Бога бедна земя и предлага пътища за излизането от бедата, в която е изпаднала страната ни поради некомпететно и корумпирано управление. В нашата програма са определени точно и ясно приоритетите на структурната реформа, включващи модерен макроикономически комплекс, в който високорентабилното селско стопанство подхранва конкурентна хранително-вкусова промишленост, а наличният производителен капитал се преструктурира и модернизира така, че да отговори на реалностите на съвременния международен пазар. Особено внимание се отделя на туризма във всичките му разновидности, който може да се превърне в една от най-перспективните индустрии, като имаме предвид богатството, което ни предлагат природните дадености на страната.

В този дух са разгледани въпросите на лишената от политизация приватизация, както и въпросите за ефикасната институционализация на структурната реформа по начин, който ще отговори на интересите на всички български граждани, които не чакат на държавната ясла, а активно ще работят за себе си и за обществото.

Партия "Нова демокрация" сочи пътя за истинска еманципация на личността и разкрепостяване на творческите сили на можещите и знаещите за такава индивидуализация на живота, която ще се базира върху коренно променена мотивация за стопанска дейност и за участие в духовното производство или в политиката, в условията на една истинска партиципаторна, т.е. демокрация на масовото участие на обикновените хора във властта. От такива позиции в нашата програма се решават всички останали въпроси: за сигурността, за здравеопазването, културата, църквата, младежта, жените и пр.

Програмата ни завършва с многозначителното обръщение към нашите съотечественици да ни приемат не като "поредни пророци на илюзорни идеали, а като поучени от живота прагматици, които подават ръка и търсят подкрепата на можещите и знаещите в името на по-високото качество на живота и за добруването на изстрадалата ни Родина".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - СВИЩОВ, ПО ВЪПРОСА ЗА ДОВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ". Документът е адресиран до Народното събрание, до Министерския съвет, до Комитета по енергетика и до средствата за масово осведомяване.


Във връзка с огласената стратегия на правителството за развитие на енергетиката на Република България Общински съвет - Свищов, се противопоставя на решението за довършване на строителството на АЕЦ "Белене", като иска ясен и категоричен отговор на въпросите:

1. Необходими ли са точно такива мощности?

2. Колко ще струва строителството на АЕЦ "Белене" и откъде ще се финансира?

3. Каква ще е съдбата на селищата в 30-километровата зона?

София, 23 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


12:30:00
30.11.1995 г.


Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


-------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


--------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук