30 август 1991

София, 30 август 1991 година
        Брой 170 /445/

Ръководител Пресслужба    "Куриер"

Стефан Господинов


София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

МЕМОРАНДУМ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА /БАСИ/, УЧРЕДЕНА НА 1 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВАЛИТЕ В ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ОБСТАНОВКАТА ПРЕДИ НАСРОЧЕНИТЕ ИЗБОРИ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ БЪРЗИ МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА.


Българската асоциация за стабилна икономика /БАСИ/:

- като оценява пълния провал на икономическата политика на правителството на Димитър Попов, която по същество е некомпетентно изпълнение на предварително обречената марксистка в същността си икономическа политика на предишните правителства;

- като следи с тревога нарастващата опасност и следващите избори да станат инструмент в ръцете на ретроградни сили, целящи укрепване на позициите си в нов тип тоталитарна държава - примитивна, варварски експлоататорска и отвращаваща най-добрите си граждани; - като си дава сметка за решаващата роля на незабавния старт на бърза, широкообхватна и програмирана приватизация както за окончателно ликвидиране на старата система, така и за полагане на основите на новата, отговаряща на съвременните изисквания;

- като разбира мащабите и динамиката на промените в цивилизования свят и най-вече в страните от Източна и Централна Европа, както и доказаната неспособност и некомпетентност на силите, окупирали най-важните позиции на властта и икономиката, да управляват тези промени, като с това обричат страната на пълен упадък и мизерия за десетилетия напред, се обръща към всички здравомислещи граждани на България чрез средствата за осведомяване, готови да изпълнят дълга си към нацията в този решаващ за съдбата й час, да подкрепят с всички законови средства следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Изборите на 13 октомври 1991 година да се превърнат по същество в НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ /всенародно допитване/ за пътя, по който България ще се развива през следващите десетилетия. Това означава изборите да утвърдят по демократичен начин една ясна, конкретна и действена ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА, както и хората, способни да я осъществят. За тази цел:

1. До съставянето на ново правителство след изборите правителството на Димитър Попов да влезе строго само в рамките на служебните си функции, каквито поначало му бяха определени.

2. Незабавно да се обяви мораториум върху всички действия на държавата върху собствеността на нейните граждани, формираща Националния наследствен фонд /ННФ/ до утвърждаването на приватизационна програма. БАСИ стои твърдо на позицията, че ННФ е собственост на българските граждани, на тези, които са го наследили, създавали и възпроизвеждали. Държавата няма права над ННФ, а само задължения по неговото съхраняване и охраняване в рамките на предоставените й от нейните свободни граждани права.

3. Служебното правителство да обяви незабавно конкурс с международно участие за НАЦИОНАЛНА ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА /НПП/. Става дума за истинска национална програма, отговаряща на международната практика за такъв тип програми. В същото време правителството да се обърне към международните институции, ангажирани с прехода на България към пазарно стопанство /Световна банка, Международен валутен фонд, Търговска камара на САЩ, Европейска банка за възстановяване и развитие и други/, с молба да дадат независими експертни оценки на представените програми. Целта на конкурса и на експертните оценки е да спазят утвърдените от международната практика норми и изисквания за такъв род програми.

4. При регистрирането си кандидатите да посочат коя приватизационна програма подкрепят или че нямат програма, или че не желаят да изразят становището си по този въпрос.

5. Националните средства за масово осведомяване да осигурят предизборно популяризиране на преминалите през конкурса Национални приватизационни програми. Средствата за това да се предвидят в бюджетните средства за изборите. При добра организация цялата процедура по конкурса може да приключи за две седмици. БАСИ е на разположение!

София, 27 август 1991 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА БАСИ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "КОМУНИСТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪРБИЯ ВЗРИВЯВА ЕВРОПЕЙСКИЯ МИР" НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Военнокомунистическото ръководство на Сърбия, разиграва зловещата карта на шовинизма в отчаян опит да съхрани властта си. Чрез шовинистична истерия гневът на сърбите бе отклонен от престъпленията на комунистическата номенклатура и бе насочен срещу останалите народина Югославия. Ръководителите на Сърбия - едни от последните комунисти на власт в Европа - отхвърлиха всички конструктивни опити на демократичните страни за политическо решаване на конфликта.

Инициативата на външните министри на Европейската общност за свикване на мирна конференция и ултиматумът на хърватския президент за прекратяване на военните действия представляват последна възможност за политическо решаване на братоубийствения конфликт, който застрашително ескалира към един европейски Ливан.

Изразявайки дълбоката си загриженост от евентуално интернационализиране на конфликта, Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили смята, че е крайно време и българското правителство решително да подкрепи международния натиск върху ръководството на Сърбия да се откаже от опитите си за прекрояване на границите в Югославия с военна сила. Настояваме правителството да проучи възможностите за признаване на независимостта на Хърватско и Словения.

София, 29 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ МЕЖДУ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ПАРТИЯ ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНО НА 25 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Водени от стремежа да защитим националните интереси на България чрез изграждане на гражданско общество с конституционно гарантирани права и свободи на личността, социална пазарна икономика и парламентарна демокрация, убедени в необходимостта от мирното развитие на демократичния процес, с отговорност пред българския народ, във връзка с предстоящите избори за Народно събрание и местни органи на държавната власт,

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
        БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ
        ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ
        ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА
        ПАРТИЯТА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И
        ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ

като запазват своята политическа самостоятелност, се споразумяха да създадат предизборен съюз с цели, огласени в Политическо възвание, приложено като неразделна част от споразумението.

Посочените политически партии се споразумяха:

1. Да участват в изборите за Народно събрание и местни органи на държавната власт през 1991 г. с единна листа, която се формира по демократичен път в избирателните райони и с обща /червена/ бюлетина. Наименованията на партиите се изписват в горната част на бюлетината.

2. Всяка партия се представя с предизборната си платформа, като общите позиции се огласяват в съвместни документи.

3. Да водят редовни консултации по предизборната дейност на съюза чрез делегирани представители на партиите на централно равнище и по места.

4. При вземане на решения всеки един от участниците запазва правото си, ако не е съгласен, да действа самостоятелно.

5. Да създадат общ парламентарен съюз в бъдещото Народно събрание.

6. Предизборният съюз е открит и към него могат да се присъединят и други партии, които приемат неговите цели, със съгласието на всеки един от учредителите.

Настоящото споразумение влиза в сила от момента на неговото подписване.

ЗА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Лилов

ЗА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вълкан Вергиев

ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Георгиев

ЗА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Попов

ЗА ПАРТИЯТА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елисавета Миленова

ЗА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Аджаров

София, 15 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБОБЩЕНИ ПРОГРАМНИ НАЧАЛА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ ОТ HEЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/, РАЗРАБОТЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


/Във връзка с предстоящите избори - условната дата, на които засега е 29 септември 1991 г.* - Политическите секретари на НДП г-н Тихомир Мушанов, г-н Никола Николов и г-н Трифон Силяновски, предложиха на Тричленния съвет и на Политическия екип на НДП за корекции и допълнения тези Обобщени програмни начала, изработени от тях на базата на 30-годишната Обща програма на НДП, която през м. декември 1989 г. бе публично обявена./

*Междувременно президентът пренасрочи изборите за 13   октомври 1991 г. /бел. на редакцията/.

След много повече от година и половина загубено време в името на "демокрацията", функционерите на БКП-БСП и самообявилите се за ОСНОВНИ опозиционни сили: възстановените отечественофронтовски партии и определени лица от Координационния съвет на СДС, повторно ни налагат дирижирани, неравнопоставени и с предвидим резултат избори /при това съчетани и с избори за местни органи на самоуправление/ чрез манипулиране на парламентарните и извънпарламентарни политически организации по схемата МОЗАЕЧЕН ТИП ПОЛИТИЧЕСКИ КОАЛИЦИИ, с гарантирано в тях присъствие на подставени от БСП /к/ и МВР "антикомунисти" - "демократи".

Тези новонасрочени избори съвпадат "изненадващо точно" с разработената отдавна от БСП /комунисти/ стратегия за избори най-рано през м. септември 1991 г., този път изградена на принципа за участие в тях на повече от 5-6 предизборни коалиции, а не само на СДС и БСП. "Социалистите" - комунисти още от м.март 1991 г. се опитват настойчиво да реализират тази стратегия по схемата мозаечен тип политически коалиции като продължение и развитие на План-Програмата а ла "Домино" за ВТОРИЯ ЕТАП на "демокрация" у нас - КОНСТИТУЦИОННИЯ.

Отчитайки реалната политическа ситуация, Независимата демократична партия - НДП не може да остане безучастна към съдбата на българския народ, който през последните две години бе умишлено трудово дезорганизиран, национално потиснат, политически объркан и личностно обезверен.

Потвърдиха се политическите прогнози и решения на Политическия екип на НДП за изминалите досега два етапа на "демокрация" у нас и дано Бог даде милост да се потвърди и прогнозата ни за положителния вариант на ТРЕТИЯ ЕТАП за демокрация - ПРЕЗИДЕНТСКИ или МОНАРХИЧЕСКИ.

Разбираемо казано, да имаме действителна Президентска Република или Парламентарна Монархия /те са с двукамарна законодателна власт/, а не негативния вариант - Парламентарна Република, каквато имаме сега или - Конституционна Монархия, каквато ни очаква. Последните две форми на държавно управление са с еднокамарно, лабилно и емоционално законодателство, върху което невинаги удачно упражняват влияние и контрол президентът или монархът. За този вариант на държавно управление /Парламентарна република или Конституционна монархия/ комунистите-социалисти са отдавна подготвени и имат едно добро, удовлетворяващо ги решение, което ще запази фирмената им политика и капитал.

I. НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ЕТАП /м.октомври 1989 - м.март 1991 г./. Налаган безкомпромисно посредством тайно организирани и разнообразни политически комбинации /непознати за специално подбраните от БКП и МВР политически лумпени - "лидери" на демокрацията, към които по заповед бяха прикачени професионални агенти на номенклатурата или те самите са такива/, материално обезпечени и активно свързани с фирмената политика и капитал на БКП /социалисти/, чрез които комунистите контролират най-малко няколко милиарда валутни лева общо СОБСТВЕНОСТ и КАПИТАЛ зад граница и у нас. Този етап отразихме в Декларация нр 4 от 19 декември 1989 г.-"Внимание, неокомунизъм в България" и в Декларация нр 12 от 15 май 1990 г. "Политическата шапка на неокомунизма".

II. КОНСТИТУЦИОНЕН ЕТАП /м.март 1991 - м.ноември 1991 г./. Началото на този етап отбелязахме с "Политически анализ" на НДП от 27 март 1991 г., предаден лично на господата Бойко Пройчев за в. "Подкрепа" и на Александър Йорданов за в. "Век 21", за да бъде публикуван, но и до днес той не е отпечатан в посочените от нас вестници. Този ВТОРИ ЕТАП почти завърши с приемането от Великото народно събрание на "новата" конституция, в която чрез законодателната власт БСП /к/ си осигури възможността да упражнява вмешателство, регулиране и контрол над изпълнителната и съдебната власт.

III. ПРЕЗИДЕНТСКИ или МОНАРХИЧЕСКИ ЕТАП /м.ноември 1991 - м. юли 1992г./. Независимите демократи от НДП предупреждават тези българи, които носят глави на рамената си, "три пъти да мерят", преди да гласуват в предстоящите избори, за да не "отрежат" в края на ВТОРИЯ ЕТАП на "предложената" ни "демокрация", завинаги бъдещето на децата и внуците си.

Ето защо обръщаме внимание и приканваме сънародниците си да търсят и да се вслушват в разумния и политически точен глас на Независимата демократична партия - НДП поне през ТРЕТИЯ ЕТАП на демокрация у нас /Монархически: със законодателно-конструктивна Парламентарна монархияили президентски: със силна, конституционно защитена президентска власт, в една реална ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА/, който ще започне след м. октомври 1991 г., за да отхвърлим с общи усилия почти наложения ни от "социалистите"-комунисти неокомунизъм.

След Великден 1992 г. мечтата ни за Независимост, Демокрация и Просперитет, за която от 120 години поколения български политици са се борили, ще бъде продадена и трудноосъществима за десетилетия напред.

Независимата демократична партия защитава последователно и безкомпромисно икономическите, гражданско-политическите и човешките права на българските интелектуалци, на дребните и средни собствениции на всички предприемчиви и природно интелигентни българи, които търсят своята професионална изява и реализация в сферата на познанието и културата, на частната собственост и търговията. На тяхното внимание и разум ние, НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ от НДП, ПРЕДЛАГАМЕ ЧРЕЗ НАСТОЯЩИТЕ Обобщени програмни начала /синтезирани от Политическите секретари на НДП/ необходимите обществено-политически и стопански условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да осъществим общата за всички ни крайна цел: Независима, Демократична и Преуспяваща България.


*  *  *

I. ДЪРЖАВНО и ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО
Република или Монархия?...

1. Само обединените РЕАЛНИ опозиционни сили могат първо да ликвидиратфирмената политика на БКП /социалисти/, която й осигурява икономическа стабилност и политически контрол над обществения живот в страната, а след това чрез една свободна волеизява на българския народ в един равнопоставен референдум между монархическата и републиканската идеи може да бъде определена формата на държавно управление на страната.

2. Независимо от избора на българския народ: Президентска Република или Парламентарна Монархия /а не Парламентарна Република или Конституционна монархия/, НДП ще настоява за ДВУКАМАРНА законодателнавласт, най-добрата форма на държавно управление, на демократично и творчески успешно законодателство, което отдавна са успели да реализират народите на САЩ, Швейцария, Германия /Президентски Републики/ или народите на Англия, Испания, Япония /Парламентарни монархии/.

3. Настояваме за възстановяване на първо време без гл. ІІ-VIII на Търновската конституция с произтичащото от нея стопанско законодателство. Търновската конституция осъществява реално разделяне на трите власти, а не, както това е направено в натрапената ни от БСП на 12 юли 1991 г. неокомунистическа конституция - за очи само в чл. 8. Способни сме да докажем пред българския народ това, което твърдим!...


II. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1. Външната ни политика трябва да се ръководи единствено и винаги от държавните интереси на страната при изгодни взаимоотношения предимно с държави по площ и население сходни с нашата страна, но с по-добри в момента възможности и постижения във финансово-икономическата област от България.

Основната цел на външнополитическите и на финансово-икономическите взаимоотношения на НДП с близки и далечни страни е да бъде гарантирана териториалната цялост на страната и на националния ни суверенитет на базата на общо или на двустранно сътрудничество и договорености, предимно с държавите от Европейската общност, Великите сили и със страните от Балканите.

2. Зачитането и защитата на интересите и на правата на всеки, който е с българско самосъзнание, независимо от местоживеенето му, както и на българските малцинства и църковни общности у нас и по света, е една от основните програмни цели на НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ от НДП.

3. Ние разчитаме, че при създалата се нова политическа и стопанска обстановка в света, а също така и за успешното развитие на Европейската общност, Великите сили ще имат ЕДНО НОВО ОТНОШЕНИЕ към вековния стремеж на българския народ за Независимост, Демокрация и Просперитет на древното ни Отечество България, който много често е бил манипулиран от външнополитически комбинации и недобросъвестни намерения.


III. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

1. Свобода на словото и печата.

2. НДП е за пряка демокрация /от общините/ и за многопартийна обществено-политическа система на управление в страната, която само един демократичен, конституционно защитен Закон за политическите партии /ЗПП/ може да осигури.

3. Пълно обособяване на съдебната власт: независима, отделна и равнопоставена на изпълнителната и законодателна власт. Несменяемост на съдиите при доказан професионализъм, личностна етика и морал. Безпристрастност при осъществяване на правораздавателната дейност. Постановяване на съдебните актове само и единствено въз основа на закона и вътрешната убеденост на съда. Независим следствен апарат към системата на правосъдието и формиране на статут на съдия-следователя.

4. Един Избирателен закон трябва да осъществи ПЪЛНА РАВНОПОСТАВЕНОСТ между политическите партии и коалиции, което ще рече: предоставяне на безплатно ползване на телевизионно и радио време, вестници, клубове за организационна дейност в страната, както и безвъзмездно получаване на материално-технически средства, за да може този закон да създаде реални условия за реализирането на така мечтаната от българския народ многопартийна парламентарно-демократична система на управление у нас.

Такъв ли ще е новият Избирателен закон, който ще гласуват депутатите - "демократи" от ВНС, ще видим?... Дали имат политичски ум в главите си тези политически лумпени, на които българският народ заслепен от наложената ни "демокрация", гласува своето доверие на 10/17 юни 1990 г. и за кой ли път отново ще бъдем продадени или предадени от тях - много скоро ще разберем?...

5. Да бъде потърсена съдебна отговорност от лицата, извършили стопански и политически престъпления, както през периода след 9 септември 1944 г., така също и през периода след 18 ноември 1989 г. - Първия свободен митинг в България след 45 г. политически терор. Датите 10 ноември 1989 г. и 10 декември 1989 г. са подготвени по предварителен план и наложени активно на българското общество чрез информационните ни средства, все още контролирани от комунистите. Датата 10 ноември 1989 г. е на "дворцовия" комунистически преврат, а датата 10 ноември 1989 г. е на овладяната чрез КС на СДС, отгледана и направлявана от БКП-БСП и МВР "конструктивна" "опозиция".

6. Настояваме незабавно да се изнесе публично цялата истина за престъпните действия на БКП /за наследница на която се самоопредели БСП/ спрямо българския народ през цялата й 100-годишна история, белязана с клеймото на: политически тероризъм, национален нихилизъм, морален, физически и духовен геноцид спрямо родовата ни памет, национално-религиозната ни кулртура и битови традиции. И всичко това придружено от фанатична идеологизация на обществения и стопански живот в страната, съчетана с раболепно служене на чужди икономически и политически интереси.

7. НДП е за създаване и бюджетно осигуряване от държавата на една модерна, технически добре снабдена и обучена войска и полиция с много добре образовано, физически представително и отлично подготвено ръководство. Българският офицер трябва да има високо самочувствие, контролирано единствено от изградената от самия него личностно-ценностна система на осъзната преданост и готовност на саможертва за народа и земята български, а не сам, недобросъвестно да се приобщава към политически идеи, цели или предложения за допълнително облагодетелстване. Държавата е тази, която на нужното ниво поема грижата за Българския офицер и полицай.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЕДНОТО ОБГАЗЯВАНЕ С ХЛОРНИ ЙОНИ НА ГРАД РУСЕ, ПРЕДИЗВИКАНО ОТ РУМЪНСКИЯ ХИМИЧЕСКИ КОМБИНАТ В ГЮРГЕВО.


Независимото сдружение "Екогласност" протестира пред българското правителство по повод поредното обгазяване с хлорни йони в концентрации много над пределно допустимите на гр.Русе от химическите заводи в румънския град Гюргево.

Настояваме правителството да предприеме спешни мерки за окончателното решаване на този дългогодишен екологичен проблем.

Русенските граждани трябва да живеят в нормална жизнена среда, още повече че това е не само конституционно, но и тяхно най-висше човешко право. Екологичният геноцид, извършван в Русе, е недопустим от каквито и да са политически или икономически съображения.

Протестираме пред правителството на Румъния и настояваме предизвиканото от техните действия трансгранично обгазяване на българските крайдунавски селища да бъде прекратено.

"Екогласност" се обръща с апел към всички международни институции и екологични организации в Европа за оказване на съдействие в решаването на този въпрос.

София, 27 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.

/Бележка на редакцията: декларацията на БНДП, изпратена на 19 август, пристигна в Пресслужба "Куриер" едва на 28 август благодарение на "експедитивността" на пощата./


Наблюдавайки внимателно последните събития в СССР и дълбоко загрижен за бъдещето на България, Изпълнителният комитет на Българската национална демократическа партия декларира:

През 1917 г. Русия живя в период на демокрация само седем месеца. През последното десетилетие СССР се опита непоследователно да въвежда демократична политическа система и пазарно стопанство.

Класическият държавен преврат на 19 август 1991 г. слага край на тези процеси, създава условия за тотална дестабилизация и непредвидими междунационални конфликти. Проливането на кръв би върнало СССР в годините след октомврийския преврат на болшевиките, а света в годините на студената война. БНДП, като изхожда от своите демократични принципи, решително се обявява за незабавното възстановяване властта на законно избраните държавни органи и техните легитимни лидери. Считаме, че конституционният парламентарен ред е единствената алтернатива на стария комунистически режим.

Имайки предвид служебното положение и главно партийната принадлежност на заговорниците, БНДП отчита необходимостта от внимателно и точно определяне идеологическата същност и политическата насоченост на извършения насилствен акт - тоталитарно-комунистически.

Считаме, че определена вина за действията на реакционните среди в СССР имат европейските, азиатски и американски демокрации. Твърде слабата икономическа и политическа подкрепа не позволи провеждането на бързи реформи. Подкрепяйки справедливата борба на част от републиките за независимост, светът същевременно допусна в известен смисъл накърняване на националното самочувствие на РСФСР. Всичко това обезсърчи съветските народи, създаде благоприятна почва за възстановяване авторитарните тенденции, за фетишизиране на военната власт, за възраждане на великоруски амбиции.

БНДП отбелязва, че и занапред определящи за отношението между България и СССР би трябвало да бъдат не вътрешнополитическият ред, а междудържавните интереси на тези страни, почиващи върху общи и традиционни ценности.

БНДП, отчитайки възможното влияние на съветския преврат в България, декларира:

Необходимо е пълно и безусловно отстраняване на БСП от държавното управление. Необходимо е бързо обвързване със западноевропейските демокрации да окажат реална и всестранна помощ на България, за да не се допусне и тук реализиране на подобен антиконституционен акт.

19 август 1991 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /РКЗНИ/ - СОФИЯ ПО ПОВОД НА ОПИТИТЕ ЗА РАЗЦЕПЛЕНИЕ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


Сложната и противоречива обстановка утвърди Общонародния комитет за защита на националните интереси /ОКЗНИ/ като реална политическа сила в страната. С множество конкретни предложения и действия в името на запазване единството и суверенитета на българската нация и държава той си спечели името на авангардна национално-патриотична организация.

За съжаление в навечерието на изборите за народни представители, общински съветници и кметове, от една страна, и от друга, когато се организират протести във връзка с опитите да се регистрира Движението за права и свободи като политическа партия, някои самозабравили се членове на ОКЗНИ се ангажират с груба фракционна дейност. По същество това е неправомерен акт, провокиращ разцепление в редиците на нашата организация. Негов идеен вдъхновител е г-н Димитър Арнаудов, който в комбинация с други политически партии и организации полага неимоверни усилия да обезличи движението.

С псевдолозунги за възприемане идеята за "национална демокрация" и създаване на мним "центристки блок" се внушават перспективи, които нямат реално покритие на този етап от общественото развитие. Основателно възниква въпросът кои са куклите и кукловодите в тази игра, поставяща на изпитание интересите на българския народ?

Ние вярваме, че здравият разум ще надделее и няма да допуснем да се наруши единството на Общонародния комитет за защита на националните интереси до провеждането на поредната Национална конференция след изборите - съгласно решенията на Общоделегатското събрание от 7-8 юни 1991 г. в Горна Оряховица.

ДА ПРЕБЪДЕ ЕДИННА И НЕДЕЛИМА БЪЛГАРИЯ!

София, 26 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ ПО ПОВОД НА ПИСМОТО НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТУРЦИЯ МЕСУТ ЙЪЛМАЗ ДО БЪЛГАРСКИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ПОПОВ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Общонародният комитет за защита на националните интереси многократно е изразявал тревогата си от примиренческата позиция на някои политически партии и държавни институции по отношение на известната протурска организация с претенциозното име Движение за права и свободи. В преходния период към демокрация това движение се утвърди като деструктивен фактор в обществено-политическия живот на страната. Поредно доказателство за това е и опитът му с местни и чуждестранни протекции отново да се регистрира като политическа партия, което поставя на изпитание социалния мир, така необходим в навечерието на изборите за народни представители, общински съветници и кметове.

За нас не е изненада и недружелюбният акт на премиера на Република Турция, който с писмо до своя български колега г-н Димитър Попов настоятелно пледира да се окаже давление върху компетентните съдебни органи за регистрацията на ДПС.

Ние квалифицираме тази "загриженост” на г-н Месут Йълмаз като груба и безпрецедентна намеса във вътрешните работи на една независима и суверенна държава, каквато е Република България.

Всичко това ни дава основание да изразим публично нашето безпокойство и да подкрепим политическите партии и движения, както и групата депутати от Народното събрание, които излязоха в защита на конституцията и направиха достояние на цялата общественост реалната опасност, грозяща българската нация и държава.

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ:

Народното събрание, Президентът на републиката и Министерският съвет да приемат съвместна декларация, с която да изразят отношението си към скандалното писмо на г-н Месут Йълмаз. В противен случай ще възприемаме тяхната позиция като съглашенческа, антинародна и в явно противоречие с конституцията на Република България.

София, 29 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА СТАТИСТИЦИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛНОТО СТАТИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И СЪЗДАВАНЕТО НА "ПРИНЦИПНО НОВО ДЪРЖАВНО УЧРЕЖДЕНИЕ" - НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ.


През месец март тази година Великото народно събрание прие Закон за статистиката. Работещите в системата на Централното статистическо управление /ЦСУ/ посрещнаха с радост този закон. Надеждата бе, че с него, освен независимост на държавния статистически орган ще се създадат и условия за бързо и безболезнено привеждане на статистическата отчетност в България в съответствие с изискванията на международните стандарти и препоръките на международните организации в областта на статистиката.

Вместо това Законодателната комисия при Великото народно събрание, в отговор на запитване на председателя на Националния статистически институт, направи тълкуване на параграф 2 на Допълнителните и заключителни разпоредби на Закона за статистиката, който гласи: "С приетия от Великото народно събрание Закон за статистиката се създава принципно ново държавно учреждение - Национален статистически институт, който е на подчинение единствено на Народното събрание на Република България с нова структура, организация и предмет на дейност /ДВ, БР. 64/1991 г./

С приетия Закон за допълнение на Закона за статистиката /ДВ, БР.64/1991 г./ се закрива Централното статистическо управление, като активите и пасивите се поемат от Националния статистически институт.

На това основание е налице пълна ликвидация на Централното статистическо управление /ЦСУ/ с всички произтичащи от това трудовоправни последици.

Тълкуването на Законодателната комисия беше последвано от решение нр 269 на Министерския съвет от 22 август 1991 година, с което ЦСУ се ликвидира и неговите сътрудници трябва да бъдат уволнени.

Синдикатът на статистиците определя като противозаконно решението на Министерския съвет за ликвидация на Централното статистическо управление и произтичащите от това трудовоправни последици, а тълкуването на Закона за допълнение на Закона за статистиката като необосновано. Тъй като сме убедени в компетентността на юристите в Министерския съвет и в Законодателната комисия при Великото народно събрание считаме, че не може да става въпрос за случайно нарушение назакона, а за опит да се покаже на работещите в системата на статистиката, че те и тяхната информация не са независими, въпреки съществуването на Закона за статистиката.

Синдикатът на статистиците изказва разочарованието си от членовете на Министерския съвет, от тяхното отношение към тези, които с искрено желание се стремяха чрез задоволяване на нарастващите им потребности от статистическа информация да подпомогнат осъществяваните от правителството реформи.

Синдикатът на статистиците настоява за отговор на следните въпроси:

1. Може ли да има разлика в предмета на дейност на закритото Централно статистическо управление и на новосъздадения Национален статистически институт, след като има пълно покритие в техните функции и задачи, определени съответно с Приложение нр 15 на Постановление на Министерския съвет нр 83 от 1990 г. и със Закона за статистиката.

Ако в Закона за статистиката се замени името "Национален статистически институт" с името "Централно статистическо управление" може ли да се ликвидира ЦСУ и какви ще бъдат основанията за това?

2. Може ли промяната в подчинението, структурата и организацията да бъдат основание за ликвидация? От 1971 до 1990 година статистиката е била на подчинение на Министерство на информацията и съобщенията, Министерския съвет, Комитета по единна система за социална информация, Комитета за социална информация, Комитета по информатика и напоследък отново на Министерския съвет. През това време тя не е ликвидирана и е изпълнявала едни и същи функции и задачи, определени с разпореждане нр 311 на Министерския съвет от 1971 година. Те по същество не се различават от тези на закритото ЦСУ и на новосъздадения Национален статистически институт.

3. Ако Националният статистически институт действително е "принципно ново държавно учреждение с нова структура, организация и предмет надейност", защо се закрива Централното статистическо управление и кой ще осъществява статистическата дейност в страната?

4. Работещите в системата на статистиката "актив" ли са, "пасив" ли са, или "нищо", след като сключените с тях трудови договори не се поемат от Националния статистически институт?

5. Защо след като бъдат прекратени трудовите договори на работещите в закритото ЦСУ по чл. 328/1/, т.1 от Кодекса на труда, на тях ще им бъде предложено да сключат нови, срочни договори за изпълнение на досегашните задължения?

6. C кой нормативен акт е възложено на Законодателната комисия при Великото народно събрание да дава задължителни тълкувания на закони и може ли да ни бъде посочен протоколът от заседанието на тази комисия, на което тя, като колективен орган, се е произнесла по въпроса?

Тъй като е налице нарушаване на Закона за допълнение на Закона за статистиката, Координационният съвет на Синдиката на статистиците настоява Бюрото на Великото народно събрание, Министерският съвет и Тристранната комисия за съгласуване на интересите да преценят законосъобразността на решение нр 269 на Министерския съвет от 22 август 1991 г. и основанията на тълкуванието на Законодателната комисия при Великото народно събрание.

Настоящата декларация се изпраща на Бюрото на ВНС, президента на Република България, председателя на Министерския съвет, председателя на КНСБ, президента на КТ "Подкрепа”, парламентарните групи във Великото народно събрание и редакциите на вестник ”Труд” и вестник "Подкрепа”.


26 август 1991 г.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА СТАТИСТИЦИТЕ:
        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сп.Костов


Присъединяваме се към Декларацията на Синдиката на статистиците към КНСБ. Секция на Конфедерацията на труда "Подкрепа” при ЦСУ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Кръстев            26 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


13.45
30.08.1991


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба ”Куриер” е задължително!