2 юни 1995


София, 2 юни 1995 година
Брой 106 /1407/


София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА 23 МАЙ 1995 Г. В СОФИЯ.


I. За кмет на град София Софийска голяма община /СГО/

1. Кандидатури се издигат:
- от събрания на местните клубове
- от Общинския координационен съвет /ОбКС/
- от ръководствата на общински събрания
- от събрания на общински партийни организации
- от градските ръководства на партиите и организациите

Кандидатурите се заявяват писмено от предложителите в Централната избирателна комисия /ЦИК/ на Съюза на демократичните сили /СДС/ в срок до 16 юни 1995 г., като кандидатите попълват лична анкетна карта, одобрена от Националния изпълнителен съвет /НИС/. След изтичане на срока ЦИК на СДС обявява публично кандидатурите.

2. Вътрешната изборна кампания се координира от Софийския регионален съвет /СРС/, който съгласува с ОбКС график за срещи на кандидатите с членовете на СДС по общини. Срещите се организират от ОбКС между 16 юни - 30 юни 1995 г. Отсъствието на даден кандидат не е пречка за обсъждането на неговата кандидатура. На кандидатите се осигурява равен достъп до в. "Демокрация".

3. В срок до 18 юни 1995 г. СРС съставя Градска избирателна комисия /ГрИК/ в състав: председател и секретар - председателят и секретарят на СРС; членове - по един представител на кандидат, която проверява пълнотата на списъците и своевременното уведомяване на членовете на общинските събрания и организира избора. Изборът се провежда до 15 юли 1995 по начин, определен от СРС, като гласуват членовете на общинските събрания. ГрИК съставя протоколи за резултатите и ги съобщава публично.

4. Редът за провеждане на изборната кампания се контролира от НИС, който може да дава допълнителни тълкувания при запитване от ГрИК. Всеки кандидат може лично да оспори действия по прилагането на процедурните правила пред Националния координационния съвет /НКС/, който решава спора и утвърждава кандидатурата.


II. За кметове в общини

1. Кандидатури се издигат от събрание на местен клуб, местна партийна организация, ОбКС и общинско ръководство до 16 юни 1995 г.

2. Кандидатурите се заявяват писмено от предложилите в общинското ръководство на СДС, като кандидатите попълват лична анкетна карта, одобрена от НИС.

3. ОбКС може да не утвърди мотивирано кандидатура с 2/3 от списъчния си състав.

4. Утвърдените кандидатури се обсъждат до 6 юли 1995 г. от местните клубове и местните партийни организации.

5. Общинското събрание провежда гласуване и подрежда кандидатурите по броя на спечелените гласове до 16 юли 1995 г.

6. Общинското ръководство предлага първата кандидатура в НКС.


ІІІ. Кметове на населени места

1. Изпълняват се първите три процедури за издигане и утвърждаване кандидатури по раздел II.

2. Утвърдените кандидатури се обсъждат и гласуват до 6 юли 1995 г. от местните клубове и местните партийни организации на територията на кметството /района/ на общо събрание.

3. Председателят на общото събрание внася кандидатурата в общинското ръководство, което я предлага в НИС.


IV. За общински съветници

1. Изпълняват се първите три процедури за издигане и утвърждаване кандидатури по раздел II.

2. ОбКС /ръководството на СРС/ съставя проектолиста на общинските съветници и я предлага на общинското събрание /СРС/.

3. Общинското събрание /СРС/ по определен от него начин може да променя реда, да замества и заличава кандидати в проектолистата на общинските съветници.


V. Общи положения

1. При мотивирано искане от ръководството на общото събрание НИС може да променя горепосочените срокове.

2. НКС не регистрира в общинските избирателни комисии кандидати, които с действие или бездействие провалят предизборната кампания на СДС. Същите права имат ОбКС по отношение на кандидатурите за общински съветници.

3. В случаи по т. 2 НКС /ОбКС/ заместват кандидата със следващия в списъка.

4. Общите кандидати за кметове, издигнати съвместно с други некомунистически политически сили, могат да се представят на общинското събрание на СДС по предложение на общинското ръководство.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИНЦИПИ "ПРАГМАТИЗЪМ, КОМПЕТЕНТНОСТ, ПОЧТЕНОСТ, ОТГОВОРНОСТ" НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


Радикалдемократическата партия /РДП/ започна своята подготовка за местните избори, на които отива подготвена, както подобава на отговорна политическа сила.

Какво правим и ще направим в процеса на подготовката на кампанията и след приключването й.

Първо: Контакти с политическите сили, които споделят принципите на некоалиционното партниране и духа на политическото споразумение за обединяване на усилията на опозиционните формации за успешното представяне на изборите за местна власт.

Второ: Изработване на конкретна програма, в която да се поемат конкретни отговорности от кандидатите, зад които РДП и политическите й партньори ще застанат.

Трето: Всяка регионална и местна програма в максимална степен представлява снимка на съответната община с нейните постижения и проблеми, като акцентът се поставя върху приоритетните въпроси, без решаването на които е невъзможно движението към просперитет на хората, живеещи в нея.

Четвърто: РДП ще стане инициатор за провеждане на публични дискусии по проблеми на самоуправлението, в които да се даде ясен отговор на въпроса какво е направено и с какво качество; какво предстои да се направи от новата управа?

Какви бариери следва да се преодолеят в областта на функционирането и административното обслужване на населението?

Пето: Обучение на кандидатите за кметове и общински съветници по проблемите на осигуряването и контрол над него от страна на избирателите.

Шесто: Брифинги и постоянни контакти с медиите за информиране на обществеността относно намеренията и реалните стъпки, които осъществяваме.

Седмо: Изработване на модел за позитивно предизборно поведение и съобразяване с конкретната социокултурна среда, в която ще се прилагат.

РДП е убедена, че позитивният и прагматичен стил, професионализъм и почтеността ще бъдат един реален водораздел между нас и социалистите, стилът ни ще бъде оценен с доверието на избирателите. Хората не вярват вече на девалвираните обещания и предизборната фразеология. Те искат ясни и изпълними цели. Ние насочваме вниманието и действията си към потребностите на конкретните съвкупности и реалните нужди. Ще използваме опита и уменията на всички, доказали своята компетентност, на всички бивши общински администратори, ползващи се с уважение и доверие от хората по места.

София, 30 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДА СЕ ЯВИ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА С БЯЛА БЮЛЕТИНА.


Секретириатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ поздравява решението на пленума на Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/, с което БСП намери мъжество да се откаже най-после от досега насила заграбваната червена бюлетина от ЦК на БКП. Тя не принадлежи на БСП. Червената бюлетина е основен символ на БКП. По принцип крадецът краденото не връща, в случая БСП се отказа от това, което не й принадлежи. За разлика от БСП, БКП никога не може да се откаже от Червената бюлетина, защото в името на основния си символ дадоха живота си много свидни синове и дъщери на БКП в неравната борба срещу монархофашизма, капитализма и империализма, които БСП днес реставрира. Това е позорът на една криминализирана мафия, която доведе народа до просия, а България - до пълна разруха. Тази мафия въведе цензура в Българската национална телевизия и Българското национално радио. На първата извънпарламентарна партия, сила, каквато е БКП, не се дава никакъв достъп до тях. Все още БКП е без нито една стая за канцелария за ЦК на БКП, за Градския комитет /ГК/ на БКП, за районните комитети /РК/ на БКП, за окръжните и околийските комитети на БКП, а така също и за редакцията на вестник "Комунистическо дело". Досега плащахме наем на БСП за ползване на клубчето на бул. "България", бл.21, но на Джурков вече от районния съвет /РС/ на БСП-Триадица г-жа Велева е наредила да не ни пуска, а запъртъците, създадени от ВС на БСП - Българската единна комунистическа партия /БЕКП/, Българската комунистическа партия /младежи/ /БКП /м/, Обновена българска комунистическа партия /ОБКП/ ползват клубовете на БСП без пари, защото са им необходими в борбата против БКП. Та нали те затова ги създадоха. БКП /м/ от създаването им до сега ползват помещенията на Градския съвет /ГС/ на БСП, без да плащат нещо. Те са ударната сила на ВС на БСП и на Български антифашистки съюз /БАС/ против БКП.

БКП заявява, че в изборите за общински органи на властта, за президентските избори и за бъдещите парламентарни избори ще участва в тях със своя символ - червената бюлетина. БСП няма право да лишава от правото ни да участваме с нашия основен символ. Ние призоваваме ръководството на ВС на БСП и парламентарната им група да се откажат от открадната изборна победа чрез лъжи, фалшификация и измама, да разпуснат 37-о Обикновено народно събрание и да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори, в които да се съревноваваме всяка партия със своя основен символ. Не оспорваме правата на БСП да се яви с бяла бюлетина, която си вече избра. Нека им е честито. Също така отправяме призив към БСП да ни дадат всички свободни партийни членски книжки и всички печати на БКП, тъй като е възможно да извършат фалшификации и мошеничества. Също така призоваваме г-н Жан Виденов веднага да ни бъде дадена сградата на ул. "Московска" N 3 и сградата на пл. "Лъвов мост" за нуждите на БКП и на висшата партийна академия "Георги Димитров". Това са имоти на БКП. Също така настояваме да ни се върне и сградата на Академията за обществени науки и социално управление /АОНСУ/, тъй като тя ни е нужна за обучение на комунистически кадри за цял свят. Също така настояваме да ни се върне имотът на ул. "Патриарх Евтимий" N 33 /гимназията за изучаване на френски език/. Ние чуждо не желаем, но нашето не си даваме. Даряванията от ВС на БСП ЦК на БКП отмени. Решението беше публикувано от БТА и във вестник "Комунистическо дело", БСП няма права да разполага да дарява и да преотстъпва на когото и да било чужди имоти, които насила заграби от БКП. БКП нито за ден не е прекратявала дейността си. Тя е същата партия, която съществуваше до злокобния 4 април 1990 г., когато ренегатите напуснаха БКП и създадоха буржоазната котерия, която нарекоха БСП. Тя няма нищо общо с БКП и с марксизма-ленинизма.

София, 30 май 1995 г.

                                                                                                          ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ "ИСТИНАТА ЗА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР" ОТ ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "ЦАР СИМЕОН" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ НА КЛАУЗИТЕ ОТ ДОГОВОРИТЕ В НЬОЙ, ЯЛТА И ПОТСДАМ.


Последното столетие на XX век ще съхрани за историята документите на две световни войни, доказвайки жестоките последици от тях за човечеството и нелоялното отношение на великите сили към България.

Българският народ, който след 5-вековно робство по най-ярък начин доказа в 1876 г. своето желание за свобода, през 1912 г. бе принуден да защити с героизъм и кръв земите на своите деди. Победите на Българската войска при Лозенград, Булаир, Одрин, Люлебургаз и други свети места на героичния й дух бяха изненада и предупреждение към великите сили. Доказа се, че един народ, макар и под чуждо иго е съхранил своята вяра, националност и гордост - такъв народ не може да изчезне.

Несправедливите клаузи на Ньойския договор останаха и след Париж 1947 г. Не бяха оценени националните права и достойнства на народите, особено на Балканите. Запазвайки държавните граници, определени с чл.чл. 37 и 42 от 27 ноември 1919 г. в Ньой, победителите в Ялта и Потсдам отново повториха грешките на Версай. В навечерието на XXI век сме свидетели на разпадането на Югославия, където войната продължава повече от 3 години, отличаваща се със средновековна жестокост. И на този фон днес се говори за независимост на хървати, босненци, словенци, босненски сърби и дори за албанци, но за българите от Западните покрайнини, Тракия и Македония се мълчи. Мълчат и тези, които знаят, че западната ни граница е прекарана през села и дворове, разделяйки родители от деца и братя от сестри. Едва ли някъде по света има държава, която граничи със свои територии и народ, над който е издевателствано така.

Великите сили трябва да осъзнаят, че е крайно време да признаят етническите граници на народите, техните права и исторически ценности. Югославия се разпадна. Ньойският договор е вече мъртъв - останал в историята като несправедливост. Едно ново и разумно генерално решение ще гарантира мира, поне на Балканите.

Призоваваме българското правителство да изпрати меморандум до Организацията на обединените нации /ООН/ и Международната харта за правата на човека за коригиране на допуснатите грешки към България в Ньой, Ялта и Потсдам.

София, 31 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "СТОТЕ ДНИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО" НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ /2 МАЙ 1995 Г., СОФИЯ/.


ЦЕНТРАЛИЗМЪТ И ДУХОВНОСТТА СА НЕСЪВМЕСТИМИ

Управлението на образованието и науката бе подложено на поредната - пета - структурна промяна за последните пет години. Технологиите, с признато структуроопределящо значение за българската действителност, бяха механично пришити към образованието и науката, без последните изобщо да са изяснили отношенията си за времето, през което са под едно ведомство. Този факт силно подчерта очакваната тенденция към централизацията на управленските позиции в духовната сфера. Това е отговорът, който социалистите са приготвили за проблемите, съпътстващи либерализацията на образователните процеси след приемането на двата водоразделни закона - Закона за академичната автономия /1990 г./ и Закона за народната просвета /1991 г./.

Сериозните, макар и често не съвсем последователни усилия за настройване на системите на образованието и науката към условията на прехода към пазарната икономика сега са заместени с демонстративни изяви на намерението за подновено и силно държавно регулиране, за административен контрол върху развитието на образователната и научната дейност. Затова толкова време и такова значение се отделя на манифестациите, на знамената и патроните на училищата, на вечерния час и дори на униформите, и на Светия синод - кога казано ясно, кога отчаяно неясно... И в изявленията, и по действията, мероприятията, шества показен възрожденски фундаментализъм. Възпитанието се връща във фокуса на промяната, като при това срещу новите отрицателни явления в училището - наркоманията, клиповата култура, насилието, проституцията - се търси въздействие не чрез промяна на условията и предпоставките на образователния процес, а с възраждането на възпитателната дейност като самостоятелна /макар и още не пионерска и комсомолска ... засега!?/.

Специалното внимание към учителите и техните проблеми се изчерпва с едно инцидентно повишение на заплатите, заложено в бюджета, ала тъкмо неговите ограничения не позволяват съществено подобрение на условията на учителския труд, нито пък развитието на програма за професионална квалификация и преквалификация. Жестът със заплатите е задължителен и поради факта на наложеното силно едностранчиво синдикално влияние върху всички управленски нива, които все повече заприличват на поделения на Синдиката на българските учители.

През изминалите сто дни Министерството на образованието и науката прави рутинна подготовка за новата учебна година - двигатели са инерцията и чиновническият рефлекс. Не са направени и не се предвиждат сериозни изменения в нормативната уредба на предстоящата учебна година: козметиката е оправдана предвид безшумното протичане на кандидатските кампании /в училища и университети/ през миналата година.

Анализът на конкретните управленски стъпки в системата на образованието следва да включи още два възлови пункта: първо, проблема с учебното съдържание и второ, застаряващата концепция за средното образование. И като опозиция, и като управляващи, социалистите заявяват категоричното си неодобрение на измененото през последните години учебно съдържание, особено по история и по литература. Пак ни подготвят още по-нов и още "по-неутрален" прочит /със съответните поправки/ на учебниците по история и литература. Аналогично, оповестен беше и още един рунд на обсъждания /в "градивна" перспектива, навярно?/ на концепцията за развитие на средното образование. В нея все не могат да се примирят хоризонтите на европейската интеграция и националната традиция, нито стойностите на консервативното училище и напредничавите предпоставки за образованието на XXI век. От друга страна, правителството и парламентът още не са разбрали кой ще утвърди концепцията на българското средно образование.

Приоритетите в управлението на средното образование - манифестации, възпитание на учениците, по-високи заплати за учителите, нормално учебно съдържание и концепция за всички - които очевидно съвпадат с приоритетите на министерството, определено не са приоритети на ръководната политическа сила. В началото на своя мандат БСП съсредоточи силите си върху овладяването на процесите, протичащи във висшето образование и в науката. Разгърната спешна законотворческа дейност в тези области най-напред роди закона "Анти-Панев". Научната общност остана с впечатлението, че и на авторите на новия закон не е много ясно какво ще се случи впоследствие в научните и в академичните среди. Хаос, реставрационни рефлекси, борба за власт са резултатите от социалистическия превод на лозунга - "Разделяй и владей!".

Последва и друго признание на социалистическата прибързаност и самовлюбеност - с висока скорост на първо четене бе приет закон за висшето образование, компилиран несръчно от няколко налични версии. Отсега ясно са очертани два аспекта: ограничаване на академичната автономия; нов петгодишен учебен цикъл за ректорски и академични ръководства на тема "Закон за много изменения и допълнения".

Промяната в принципите на управление на науката, както ясно се очертава, става с кадриране на специализираните научни съвети, комисии и президиума на ВАК. Ясно изразеният централизъм в управлението на науката е илюстрация на общия стремеж на социалистическото правителство към тотален контрол върху научния потенциал и неговото възпроизводство.

В резултат на всичко това прокламираната значителна структурна промяна с включването и на технологиите към науката и образованието всъщност е на път да приключи с обособяването на един-два комитета за наука и/или технически /технологически/ прогрес, което сигурно трябва да се придружи с ново прекрояване на образователното министерство. А за всички е ясно, че в него вече сто дни се репетира упражнението "кипи безсмислен труд". Ошлайфани просветни номенклатурни персонажи, синоним на инфантилизма и безперспективността, замислят поредните анахронизми.

А едва ли има българин, който да не разбира отговорността от инвестициите в образованието и науката и който да не желае днес да се осигурят условия и гаранции за модерно средно и висше училище, от което да излизат свободни, предприемчиви, отговорни, творчески млади специалисти. Но сигурно е също така, че все по-малко ще стават наивниците, които да вярват, че това правителство и подкрепящото го мнозинство следват подобни цели на базата на комплексна и отворена за европейските образователни стандарти стратегия. Защото такива неща се правят от личности - мотивирани, осмислящи и прилагащи ценностите на либерализма и реалната, а не мнима демократичност, в духовния живот.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
02.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Мария Иванова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!