2 юни 1994


София, 2 юни 1994 година
Брой 106 /1151/


София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪЮЗНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНО НА 1 ЮНИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Българската социалдемократическа партия /БСДП/, Гражданското обединение за републиката /ГОР/ и Зелената партия /ЗП/ изразяват своята тревога от развитието на страната и са убедени, че изходът от кризата може да се постигне само ако се обединят усилията на политическите сили, които поставят над всичко българския национален интерес и работят за преодоляване на:
- спада на доверието в демократичните промени в страната и на нейния международен авторитет;
- слабостта на българската държава и на нейните институции;
- разрухата на националните финанси;
- конфронтацията и партизанските боричкания, които спъват решаването на най-острите и неотложни икономически и социални проблеми;
- лавинообразно нарастващата престъпност, която сериозно застрашава устоите на обществото и нормалния живот на българския гражданин;
- разпада в основните индустриални структури и изключително тежкото състояние в селското стопанство;
- кризата в българската култура, образование и наука;
- безразсъдното и екологически несъобразното използване на ресурсите на страната.

Главна отговорност за това състояние на страната носят основните политически сили - носители на конфронтация и идеологическа обремененост. Те показаха на практика, че в това си състояние водят страната към още по-голяма разруха.

БСДП, ГОР и ЗП считат, че само националното обединение на демократични политически сили, създадено върху основата на ясна и конкретна програма, ще осигури нов политически избор на България.

За БСДП, ГОР и Зелената партия този нов избор означава:
- спиране на конфронтацията и обединяване на всички сили за спасяването на страната;
- промяна в курса и ускоряване на икономическата реформа;
- всяческо стимулиране на патриотичния частен бизнес и защита на всички български производители;
- принципни промени в данъчната система и механизми за събиране на доходи;
- прекратяване на противопоставянето между икономическо развитие и екология;
- изграждане на България като социална и демократична правова държава, основаваща се върху принципите на устойчивото и равновесно развитие;
- изграждане на нови социални защитни мрежи и осигурителни системи чрез използване както на държавни, така и на независими граждански структури;
- извеждане на науката, образованието, културата и здравеопазването от състоянието на колапс и увеличаване на бюджетните средства за тях;
- безкомпромисна война на престъпността и корупцията;
- осигуряване на гражданския и етническия мир при пълно зачитане правата на личността;
- своевременно решаване на проблемите на армията, полицията и специалните служби, гарантиращо ново равнище на националната сигурност;
- формиране на независима външна политика и нейното активизиране в геополитически и регионален мащаб.

БСДП, ГОР и Зелената партия, работейки за този нов избор, поемат следните взаимни задължения:
- да работят за изграждането на политическа алтернатива на конфронтационния биполярен модел;
- да разработват проекти и програми за решаването на основни въпроси от развитието на страната;
- редовно да се информират за своята политическа дейност и ориентации за отношенията си с други партии и организации;
- да обсъждат, приемат и осъществяват съвместни политически инициативи и действия по важни проблеми от развитието на страната;
- да организират съвместни дискусии за изясняване на позициите си по ключови въпроси от вътрешното и международното положение;
- да информират своите местни организации за сътрудничеството и да ги насърчават за съвместни инициативи и действия;
- да организират конференции и семинари на дейци и експерти по проблемите на политическото, икономическото и социалното развитие на българското общество и държава.

Сътрудничеството между БСДП, ГОР и Зелената партия се гради върху принципите на равнопоставеност, самостоятелност и независимост и е отворено за всички, които намират изброените цели за общественополезни и са готови да работят за тяхното постигане.

 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Петър Дертлиев

ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА: Александър Томов

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ: Александър Каракачанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 25 МАЙ 1994 Г. В БЛАГОЕВГРАД.


На заседанието, проведено на 29 май 1994 г. в Благоевград, Националният съвет на Българския демократически форум /НС на БДФ/ прие следните решения:

1. БДФ ще се придържа стриктно към решенията на Четвъртата национална конференция на СДС, като ги приведе в изпълнение на всички свои нива.

2. НС на БДФ задължава своите представители в Националния координационен съвет /НКС/ на СДС да защитят следното предложение:

Да бъде внесено в Народното събрание чрез Парламентарната група /ПГ/ на СДС проекторешение за саморазпускане на парламента, да се конкретизира датата на предсрочните избори не по-късно от октомври 1994 г., като при отказ да се подкрепи напускането на парламента.

3. НС на БДФ задължава ръководствата на структурите му да формират комисии за проверка на попълнените декларации за политическо минало и настояще на кандидатите за изборни длъжности съгласно решенията на VI Национална конференция на СДС.

4. Задължава централното ръководство да подобри организационната работа, да създаде нови структури и да засили агитационната и пропагандната дейност, като изготви ясна предизборна програма.

5. В допълнение на решенията на Националната конференция на СДС БДФ призовава:
а/ СДС да настоява за отмяна на Наредбата-закон за така наречения Народен съд и всички други репресивни закони, приети по време на комунистическата власт;
б/ СДС да се ангажира с действия за възстановяване на Търновската конституция;
в/ СДС да поведе твърда и ясна политика в защита на националните интереси, на честта и достойнството на българите в страната и в чужбина, за ново национално възраждане на родината ни.

Българският демократически форум остава верен на своя идеал за национално мощна и социално справедлива България и вижда осъществяването в по-бързото ни приобщаване към европейските структури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Златаров

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА МИНЬОРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" - СОФИЯ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до Комитета по енергетика и до Конфедерацията на труда "Подкрепа".


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание на декларации, получени от СРС "Подкрепа” - Стара Загора, регионална конференция на Синдикален миньорски регион /СМР/ "Загоре” - Раднево, СМР "Балканбас” - Сливен, Брикетна фабрика и др., Изпълнителният съвет на Синдикалната миньорска федерация /ИС на СМФ/ - София

Н А С Т О Я В А:

Незабавно да бъде освободен първият заместник-председател на Комитета по енергетика /КЕ/ г-н Евгени Ангелов.

Мотивите за вземането на това решение са следните:

Със своите управленски решения г-н Евгени Ангелов е довел наши миннодобивни предприятия от въгледобива до плачевно финансово състояние, като се стигна до положение единствената добре функционираща дейност в България да няма средства да плаща заплатата дори на печелившите предприятия от открития въгледобив.

Откога и кой взе това решение да се продава дългът на Националната енергийна компания /НЕК/ към мини "Марица-изток” АД? Не е ли това скрита приватизация и участие на някои финансови групировки в тази разпродажба?

Към това може да се добави и решението за разпродажбата на част от административната сграда на мини "Марица-изток" АД в Раднево за нуждите на "Мултигруп".

Липсата на средства в предприятията на въгледобива води до невъзможност да се осигури нормален производствен процес. Огромни са дълговете към ремонтните предприятия, към фирми, снабдяващи с горива и смазочни материали, резервни части, работно облекло и консумативи.

По личното указание на г-н Ангелов е спряно провеждането на конкурси за директори на предприятието за инертни материали към мини "Марица-изток" АД в Раднево, на рудник "Трояново-север" и за икономически екип в същото дружество.

Явно тук се провежда политика на определена групировка, отстояват се нечии интереси, но определено не и интересите на работниците и на колектива.

Поради необезпеченост със субсидии на производството на 400 хиляди т. брикети бе намален планът на брикетната фабрика, но от друга страна, тази необвързаност на стоковия фонд довежда до спекула и до повишено търсене на пазара.

Въпреки това и след влизане в сила на 77 ПМС и отказа на "Горивни и строителни материали" да купуват брикетите от брикетна фабрика поради това, че губят по 35 лв. на тон, не се реагира от страна на КЕ, като по този начин и това производство е под въпрос, което неминуемо ще остави много хора без топлина през зимата.

Г-н Ангелов започва явно и тенденциозно атаки срещу изпълнителни директори на предприятия, които са започнали колективно трудово договаряне по места преди подписването на отрасловия колективен трудов договор.

На базата на всички тези изложени факти ИС на СМФ "Подкрепа" още веднъж настоява за незабавното освобождаване на г-н Ангелов.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА СИНДИКАЛНИЯ МИНЬОРСКИ РЕГИОН "ЗАГОРЕ" - РАДНЕВО, КЪМ СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет, до Главна прокуратура, до Върховния съд и до Конфедерацията на труда "Подкрепа".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние, представителите на шестхилядната организация на Синдикалната миньорска федерация в мини "Марица-изток" АД и на Синдикалния миньорски регион "Загоре" - Раднево, с изключителна тревога ви известяваме за пълната парализа на държавните и местните органи на властта вследствие на блокирането им от местната мафия и произтичащото от това тежко погазване на конституционните права и на законите на Република България.

Председателят на Общинския съвет в гр.Раднево инж.Стоян Кадиев заведе множество дела срещу кмета на гр.Раднево г-н Георги Маринов за неправомерното изразходване на средствата от общинския бюджет в разрез с решенията на Общинския съвет за десетки милиони левове. И когато делата набраха скорост и се виждаше справедливото възмездие, чрез преврат, организиран от общинските съветници от БСП, бяха незаконно прекратени пълномощията на г-н Кадиев и въпреки заповедта на хасковския областен управител и в разрез със закона за местно самоуправление на 9 декември 1993 г. бе назначен за председател на ОбС Злати Овчаров, прекратил веднага делата срещу кмета г-н Георги Маринов.

Старозагорският окръжен съд възстанови справедливостта и с решение от 22 април 1994 г. отмени беззаконието и самоуправството в Общинският съвет и възстанови г-н Стоян Кадиев на длъжността председател на Общинския съвет - Раднево.

На 26 май 1994 г. г-н Кадиев с група общински съветници започна процедурата по приемането на имуществото в сградата на Общинския съвет. В този момент, виждайки безсилието си да спре делата срещу себе си, г-н Маринов заповядва да се затвори сградата на Общинския съвет с намиращите се вътре общински съветници и изпраща там наети от него група "борци" от охранителна фирма "Кеми", ръководени от общински съветник от БСП. Районният прокурор г-жа Стояна Костова нарежда на началника на полицейското управление да не се намесва за възстановяването на реда в Общинския съвет и с това създава условия за разиграването на жестокия побой, който "борците" /известни на обществеността в Раднево с множество криминални прбяви/ нанасят на затворените общински съветници, лично посочвани от общинския съветник от БСП. Особено жестоко са малтретирани г-н Стоян Кадиев и г-н Нино Нейков - заместник-председател на Общинския съвет и председател на Координационния съвет на СДС. Вследствие побоя те получават тежки травми и физически увреждания, в момента са настанени по спешност на лечение в хирургическото отделение в Работническа болница - Раднево. "Борците", окуражени от групата общински съветници от БСП, събрали се пред сградата на Общинския съвет, изхвърлят в буквалния смисъл председателя на Общинския съвет и намиращите се вътре съветници от СДС. И всичко това става до намиращата се в съседство сграда на Районното полицейско управление.

Беззаконията продължават и на другия ден, когато "борците", окупирали сградата на Общинския съвет, разбиват запечатания с печата на съвета кабинет на г-н Кадиев, а прокурор г-жа Костова издава заповед до началника на полицията в града, с което според нея се обезсилва решението на Старозагорския окръжен съд и фактически узаконява произвола и безредиците в общината.

Уважаеми господа! Апелираме за вашата спешна и неотложна намеса за възстановяване на реда и законността в Раднево, настояваме за оказването на помощ на парализираното Районно полицейско управление в града за обуздаването на развилнелите се г-н Маринов, г-жа Костова и предвожданите от тях радневски престъпници.

Уважаеми господа, ние, за разлика от мафиотските фирми, сме редовни данъкоплатци и ако вие не успеете да възстановиете реда и законността в общината и да накажете съгласно законно облечените с власт закононарушители, то ще се принудим да създадем работнически отряд за защита на конституцията и на законите на Република България в Раднево. Защото, ако мафията може да купи група "борци" и хора от властта, тя не може да се противопостави на хиляди здрави мъже. Но това ли е правовата държава?

Господа, очакваме вашето съдействие веднага, с цялата сила и решителност на законите в Република България.

Раднево, 28 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ "БЪЛГАРИЯ ПРЕД ИЗБОР. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ" НА ПРОФ.МИНЧО СЕМОВ, ОГЛАСЕН НА НАУЧЕН СЕМИНАР НА ТЕМА"ПРОБЛЕМИ И ПОСОКИ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРЕХОД В БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ", ОТ СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ И ОТ КЛУБ "ПАТРОНАТ" /9 И 10 ЮНИ 1993 Г., СОФИЯ/.


2. НОВОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ОПАСНОСТИТЕ ПРЕД НЕГО

С изборите за президент приключи първият етап в съвременното развитие на българската демокрация. По установен от закона начин се проведоха демократични избори за общинска власт, за парламент и за президент, които, неоспорвани от никого, създадоха, конституираха легитимната българска държавна власт, която изразява волята на народа. Оттук нататък българската демокрация има един-единствен път - конституционализъм, стриктно прилагане на съдържащите се в него процедури за формиране на властта и за функциониране на нейните инстанции. Имаме конституционен държавен строй и демократ е само този, който го поддържа, който действа в границите на установените от него закони и по предвидените от тях форми и начини отстоява пред обществото своите инстереси и идеи. В това е същността на новия етап в развитието на българската демокрация. Поради това двуполюсният модел на политически живот комунизъм-антикомунизъм е мъртъв и напразно се радва на добро здраве, както по друг повод се беше изразил един френски журналист. Вече не може да се приема, че по дефиниция комунистът е антидемократ, а антикомунистът - демократ. И единият, и другият могат да бъдат както демократи, така и антидемократи. Критерият е отношението към конституционния строй на нашата държава, установен по демократичен път.

Нашият политически живот се нуждае от анализ от тази гледна точка според изискванията на този критерий. В нашето обществено и политическо развитие, преценено от тази позиция, се очертават две основни тенденции, зад които стоят значителни политически сили.

Първата тенденция изразява стремежа към реставрация на българското общество от миналото. Политическите сили, носеща конструкция на тази тенденция, са две - сталинистите и неосталинистите в БСП и реваншистите в СДС и извън него. По своята политическа природа тези сили са една против друга и възможностите за обмислено взаимодействие между тях са минимални, но спонтанното, стихийното действие и на двете може да има и има резултати в едно направление - спъване, затрудняване на демократическия процес.

Сталинистите и неосталинистите в БСП задържат нейното собствено развитие, спъват напредъка й по пътя на социалдемократизацията и с това я блокират в голяма степен като фактор на положителните промени. Доброто, което прави БСП, все повече се ограничава до това да се бори за корекции на някои от грешките на СДС. Сталинистите и неосталинистите забавят психологическото прелегитимиране на БСП у нас и в чужбина и с това стесняват възможностите й да бъде полезна за демократичните промени.

Реваншистите в СДС влияят негативно върху развитието на тази коалиция. Под тяхно влияние във вътрешния й живот се възприеха методите на политическия централизъм и сектантска политическа борба при основен критерий правоверността, което доведе до политически чистки. СДС стана инициатор на политически репресии, срещу които се бореше при своето създаване, и достигна до монополизъм в претенцията си да бъде носител на демокрацията. Под влияние на тези сили СДС все по-очевидно се накланя към реставрационния идеал за времената отпреди 1944 г. Опасността тези сили да овладеят СДС и да го изведат от демократичното политическо пространство не е малка.

Освен негативния резултат от действието на тези сили в БСП и СДС има и общ отрицателен резултат: втърдяването на СДС усилва позициите на сталинистите и неосталинистите в БСП, а забавянето на социалдемократизацията на БСП подпомага твърдите в СДС.

Всъщност конфронтацията СДС-БСП отпреди 2-3 години се изживява. Остава непримиримата борба между реставрационните сили в тях самите, която не носи нищо добро нито на СДС и БСП, нито на демократичния процес. Но именно тези сили внасят и създават напрежението в нашия политически живот, те ползват конфронтационните методи на класова политическа борба и са способни да преминат границата на морала и закона.

Втората тенденция изразява стремежа към демокрация не като връщане назад към времената на царството или към някакъв неосталинистски модел на социализъм, а като отиване напред към демократично общество от съвременен европейски тип. Нейните носители имат силни позиции в СДС, БСП, ДПС, в много други политически формации, които изцяло или отчасти стоят зад демократичната алтернатива на нашето общество.

За съжаление взаимодействието между тези политически сили не е намерило форма, която да му придаде действителност и ефективност. Това, което липсва, е споразумение между демократическите политически сили за една обща концепция, от която да се вижда кое в нашите условия е демократично, как и какво трябва да се направи, за да е демократично не само като резултат, но и като път към този резултат. Тук не става дума за предизборен съюз. Става дума за постигане на общо разбиране, което ще позволи по-ефективен ход на демократичните промени, по-добро взаимодействие на демократичните сили и ще ограничи възможността да се допускат антидемократични решения или методи на действие.

Подобна конвенция за демокрация би могла да бъде основа за действителен напредък както в разбирането, така и в правенето на демократично общество.

Важно е тази конвенция да предвижда публични процедури за постигане и поддържане на консенсуса. Ако ги имаше досега, някой щеше да се сети, че чрез референдум, допитване или по някакъв друг начин трябваше да се попитат селяните какво мислят за формите и начините на връщането на земята, щяхме да имаме мнение дали законът "Панев” е демократичен или не, преди да е приет, щяхме да поставим под съмнение и да обсъдим публично схващания като тези за печелившо селско стопанство, за култура на пазарни начала и други.

В това отношение заслужава проучване испанският опит и по-специално духът на пакта от Монклоа.


3. СМЯНА НА СИСТЕМАТА ИЛИ РАЗРУШАВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА

Лозунгът за смяна на системата като израз на една дълбока, коренна обществена промяна е несъмнено основателен. Но за съжаление той твърде скоро се превърна в прикритие на тезиса да се разруши държавната машина и тогава върху разчистената строителна площадка да се изгради ново общество. Ръководните сили на БСП и на СДС се заеха с революционна работа и резултатите не закъсняха. Държавата ни по общо признание е в бедствено положение.

Наистина без дълбоки промени в структурата и в организацията на държавната власт не можеше да се мине. Отстраняването на партийния монопол върху държавната власт, създаването на нов статут на парламента, реорганизиране на органите на държавната сигурност, милицията и т.н. бяха една необходимост. Но заедно с това се премина и към политика на разрушаване на държавата. Най-напред държавната администрация беше обезсилена, доведена до безпомощно състояние и не можеше да се справи с потребностите от хляб и мляко. След това започна реорганизацията на инстанциите на властта, която доведе в много случаи до куриоза самите органи на държавната власт да действат като разрушителна сила. Собствеността си остана 90 % държавна, но държавна институция, която да я управлява, няма. Нещо повече, чрез редица актове на държавната власт дори и силни икономически организации бяха поставени на колена. Най-драстичен е примерът с военнопромишления комплекс, от който държавата имаше печалба ежегодно от неколкостотин милиона долара и който сега се моли за кредити за заплати. Селското стопанство без ТКЗС и без нещо друго на негово място е в бедствено положение. Държавната власт е безпомощна пред мизерстването на образованието, науката и изкуството. Престъпността ни залива и работата дойде дотам, че всеки може да издава смъртни присъди и да ги изпълнява, че обект на зверства станаха възрастни и престарели хора и малки деца. Хиляди професионално подготвени и с опит хора бяха отстранени от държавната администрация по политически мотиви.

Стана нещо странно: освобождаваните от работа по политически причини при социализма дисиденти и герои се заеха със същата работа в демократични условия и я вършат добре без видими нравствени притеснения. Най-лошото е друго - то е равнодушието, с което гледаме на това разпадане и скапване на държавната ни власт. Освен негативните резултати в нашия материален живот това разрушение ни донесе и една духовна беда: разочарованието от България на голяма част от младите хора, от хората с подготовка и образование като място, където ще постигнат своя житейски успех. Емиграцията, фактическа и потенциална, ще тегне над бъдещето на страната ни.

Парламентарните сили, правителствата и други фактори направиха каквото можаха за разрушаване на институциите на държавната власт. Сега е време този процес да се спре на основата на установения конституционен ред. Защото сме близко до хаоса, от който ще произлязат заплахите от диктатура или от загуба на суверенитет и териториална цялост.

Българското общество има нужда от политическа партия или сила, която да спре разрушителната стихия, да се застъпи за приемственост в преустройството на държавната власт, за запазване на това, което имаме като народ и общество. Веднъж вече разрушавахме всичко и градихме всичко наново. Знаем, че ни струваше скъпо.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
02.06.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!