2 юли 1992

София, 2 юли 1992 година
        Брой 128 /658/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПРИЕТИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО. Документът е адресиран до председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България, до президента на Конфедерация на труда "Подкрепа" и до средства за масово осведомяване.


Вече близо шест месеца националният професионален съюз води борба, отстоявайки своето право на съществуване, а заедно с това и правата на хиляди сдружени наемни работници, нечленуващи в Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" и в Конфедерацията на независимите ндикати в България /КНСБ/. Това е борба в защита на законни права на български граждани, права, формулирани в чл. 49, ал. 1 и чл. 50 на Конституцията, членове 33, 36 и 49 от Кодекса на труда. Българското законодателство, по-специално уредбата на правата, свързани с професионалното сдружаване и организацията на водене на колективни преговори, е демократично и плуралистично. Никъде в него няма каквито и да е ограничения, които да изключват един или друг синдикат от системата на социално партньорство. И това е нормално, тъй като България е страна по Конвенции 87 и 98 на Международната организация на труда, относно свободата на сдружаване и на правата по организация и водене на колективни преговори. Въпреки това обаче с участието на две синдикални централи в България се стигна до изработването на Правила за работа на Националната система за социално партньорство, които противоречат на международните конвенции и не спомагат за добрия образ на страната ни в цивилизована Европа. НПС вече уведоми международни синдикални централи за този дискриминационен документ и принуди правителството да поеме ангажименти за неговото коригиране. Въпросът е в това обаче, че по въпросния документ, по въпросните тежки нарушения на права на наемни работници в страната още не са се произнесли КТ "Подкрепа" и КНСБ. Нас ни учудва липсата на позиция от тяхна страна, учудва ни, че над синдикалните интереси стоят непонятни за нас тактически съображения. Смятаме, че още не е късно двамата синдикални лидери, единият от които вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните професионални съюзи, да апелират за промяна на правилата. Ние съзнаваме неудобната ситуация, в която те могат да изпаднат, особено в международен план, но още в по-неудобна позиция може да изпадне и страната ни като цяло, ако хиляди хора си потърсят правата чрез съответните международни институции и организации.

Във връзка с гореизложеното ИС на НПС заявява:

1. Ако се започне процедурата по приемането на НПС, преди да са преразгледани правилата, Съюзът няма да я приеме като действителна, още повече и при наличието на фиктивна страна, каквато се явява Българската стопанска камара в лицето на своя председател Иван Андонов.

2. Ако не бъдат решени с приоритет тези въпроси, своята отговорност за последиците, според нас, вече ще носят реално не само правителството, но и синдикатите, които заемат съглашателска позиция.

Надяваме се 1 юли 1992 г. да бъде хубав ден за българското синдикално движение.

ПРЕЗИДЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ:

Пламен Даракчиев

София, 30 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ПЛАМЕН ДАРАКЧИЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО Д-Р НИКОЛА ВАСИЛЕВ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

Националният професионален съюз /НПС/ нееднократно е изразявал желанието си да участва в Националния съвет за социално партньорство и изградената Национална система за социално партниране.

Счетохме за необходимо да подкрепим това наше желание и с настоящото писмо, с което, надяваме се, че ще запознаете представителите на отделните работодателски и синдикални формации, участници в Националния съвет за социално партньорство.

НПС не е получавал писмена информация от Вас, точно и ясно да са изложени критерии за участие в НССП. Ако такива критерии са разгледани и одобрени от участниците в НССП, то ние вероятно бихме се съобразили в информацията, която прилагаме. Все пак дотолкова, доколкото има в международен план възприети принципи и норми за представителност на един професионален съюз, ние желаем те да бъдат обсъдени.

От приложенията съвършено ясно се вижда, че НПС е национална структура в почти всички отрасли и браншове. Това присъствие почти всекидневно нараства поради прилива на синдикални секции в различните наши синдикати, асоциации и регионални организации. Без съмнение ние вече притежаваме достатъчна численост, която в национален мащаб отчитаме по приведения в централата членски внос, който към 26 юни 1992 г. отговаря на численост 114 384 синдикални членове.

Ние считаме, че още един от критериите трябва да бъде и присъствието на НПС в обществения живот на страната, както и акциите му в защита интересите на наемните работници.

Независимо от сериозните затруднения, които имахме с честите откази на работодателите да признаят нашите структури на всички равнища, положихме усилия да партнираме и на равнище отрасъл, регион и фирма. Към момента имаме сключени 94 колективни трудови договора с наши представители. Наши синдикални лидери по региони участват в комисиите по социалната политика на Общинските съвети.

Една от акциите ни, която завърши с успех, беше ревизирането на дискриминационните клаузи в Колективния трудов договор, сключен между синдикатите на КТ ”Подкреап" и КНСБ с ръководството на Държавна фирма ”БДЖ".

В национален план НПС неведнъж е изразявал становища в писмен вид относно важни въпроси, засягащи трудовото и социално законодателство, както и системата за социално партниране. Ние първи внесохме в Министерския съвет пакет от документи - проект за НССП, съобразен с международните норми и българското законодателство. Също така първи запознахме обществеността с нашите предложения за компенсиране и индексиране на доходите след либерализиране на цените от май 1992 година.

Надяваме се, че стачните действия по повод недопускането на нашия професионален съюз също Ви убеждават, че умеем да защитаваме правата на наемния труд пред работодателите на всички равнища.

Точно тук му е мястото да припомним един основен критерий, който се квалифицира като колективно-договорна сила. Това е способността и готовността на преговарящата страна да окаже съпротива или натиск върху другата страна в защита на своите искания и интереси, а също така и да поеме последствията в случай на конфликт и преки действия на конфронтация и противопоставяне. От това определение се вижда, че легитимен е този, който може да действа и да въздейства, да носи отговорност. Смятаме, че стачните действия на НПС в защита на накърнените интереси на неговите членове убеждават и работодателите, и правителството, че разполагаме с необходимата колективно-договорна сила и носим отговорност за действията си.

НПС счита, че официалната правителствена декларация от 27 юни 1992 година, в която се съдържаше признание, че са накърнени права и свободи на наемните работници в Република България, е резултат именно от нашите действия. В тази посока добри резултати очакваме от подписаното на 28 юни 1992 г. сопразумение между НПС и правителството. За нас това споразумение е акт на признаване на НПС като пълноправен и конструктивен партньор. Нашата акция на хиляди наемни работници в страната получи и международен резонанс и в този смисъл ние получихме категоричната подкрепа на най-голямата международна транспортна централа АТФ със седалище Лондон.

Всичко това трябва да Ви убеди, уважаеми г-н Председател на НССП, че НАЦИОНАЛНИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ има своето място в социалния диалог на всички равнища в Република България.

София, 30 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СВОБОДНИЯ ТРАНСПОРТЕН СИНДИКАТ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ СРЕЩУ ПРИСЪСТВИЕТО НА ИВАН АНДОНОВВ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет Филип Димитров, до заместник-председателя на Министерския съвет Никола Василев и до средства за масова информация.


Изпълнителният съвет на Свободния транспортен синдикат /СТС/ на своесъвместно заседание на 30 юни 1992 г. прие следната декларация:

Ние протестираме срещу представянето на една от страните в лицето на г-н Иван Андонов - председател на Стопанска камара, и настояваме за денонсиране на неговия подпис от Националния съвет за социално партньорство /НССП/, тъй като той е нелегитимно избран и това се потвърди от Софийски градски съд и е потвърдено от Върховния съд на Република България.

Срамно и позорно е, ако подписът на г-н Андонов и неговото присъствие останат в НССП.

В момента ние смитаме, че г-н Андонов е частно лице в НССП, което е недопустимо в нашето законодателство.

Ето защо всъщност е показателно защо Националният професионален съюз /НПС/ стачкува, за да бъде приет в НССП и ще е парадокс, ако не бъде приет, а там продължават да стоят частни лица, представляващи сами себе си, без да са заявили своето членство и без да са избрани по закона.

София, 30 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ПО ПОВОД НА ТРАГИЧЕН ИНЦИДЕНТ С БЪЛГАРСКИ ВОЙНИК. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до министъра на отбраната и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Демократичният съюз на жените е дълбоко разтревожен от зачестилите случаи на насилие във военните поделения на българската армия. Като жени и майки ние изразяваме загриженост за физическото и психическото здраве на нашите синове и внуци.

Обръщаме се към Вас като към политици, държавници, мъже и бащи, на които сме поверили децата си, за да ги възпитате като силни и достойни поданици на Република България!

Ние не се съмняваме, че виновниците за тези ужасни престъпления ще получат справедливо наказание, но бихме искали да вявраме, че ще предприемете необходимите мерки, за да не се създават възможности за извращения и престъпления в армията.

Настояваме да използувате цялата власт, поверена Ви от народа, за да спрете насилието, да запазите човешкото достойнство и национална гордост на нашите синове!

София, 30 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ФИРМА "КОРБСО" БУРГАС С ИСКАНИЯ ДА БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НЕЯ. Документът e адресиран до председателя на Министерския съвет, министъра на промишлеността, областния управител на Бургас и генералния директор на фирма "КОРБСО".


Днес, 26 юни 1992 г. на извънредно общо заседание на Федеративния синдикален комитет /ФСК/ на КНСБ и на Федеративния синдикален съвет /ФСС/ на КТ "Подкрепа" при фирма "КОРБСО" - Бургас, се обсъдиха резултатите от проведените преговори с ръководството на фирмата по повод неизплащане на заплати и във връзка с Декларация от 12 май 1992 г. и на основание чл. втори от ЗУКТС, се прие следната

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Да се изплатят незабавно начислените и неизплатени заплати за месеците април и май до 3 юли 1992 г.

2. За финансово и морално издевателство над колектива, за престъпно бездействие по отношение на производството и целенасоченото водене на фирмата към фалит - искаме незабавната смяна на генералния директор и УС и търсене от тях на съответната наказателна отговорност.

3. Незабавно сключване на Колективен трудов договор.

4. Да се назначи финансова ревизия от Министерството на финасите.

5. Министерският съвет да ни окаже незабавно съдействие за изплащането на предадения от фирмата на 28 юни 1991 г. един брой специален кораб за Главно управление за сътрудничество и кооперации при Министерство на външноикономическите връзки на СССР в размер на 5 млн. щ. долара. До получаване на дължимата ни сума и за компенсиране на пропуснатите ползи да ни бъде отпуснат безлихвен държавен кредит в размер на левовата равностойност на посочената цена.

6. Да се капитализират дължимите от фирмата главници и лихви по дълговете за капитални вложения към Търговска банка - Бургас.

Заявяваме, че при неудовлетворяване на цитираните искания, след изтичане на законосъобразния седемдневен срок /на 3 юли 1992 г./ започваме безсрочни ефективни стачни действия до удовлетворяване на исканията.

Бургас, 29 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АРМАЛЕГО" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "24 ЧАСА" ОТ 30 ЮНИ 1992 Г. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН РЕДАКТОР,

На проведено заседание на членовете на Надзорния съвет /НС/ на Акционерно дружество /АД/ "Армалего" на 30 юни 1992 г. по повод въпросната публикация се изрази следното становище:

1. Анонимната публикация е тенденциозна, не борави с факти и не отразява истината.

2. Не ни е известно как на базата на един непроверен случай, какъвто е с неизвестния нам майор ГЕОРГИЕВ, могат да се правят обобщения и да се говори от името на група офицери.

3. Цитираният майор ГЕОРГИЕВ от Военна болница - Русе, не е подавал молба за освобождаване от членство в дружеството, съгласно устава му.

4. Молбите на всички, които желаят да напуснат дружеството, са удовлетворени от Управителния съвет и парите им са върнати. До този момент са се отказали от участие 29 души.

5. Дружеството е провело редовно годишно-отчетно събрание преди по-малко от четири месеца, където е даден пълен отчет за периода от време, а дейността на ръководителите на дружеството и Надзорния съвет е одобрена от акционерите.

Уважаеми господин Главен редактор, понеже статията е анонимна, въпреки че е ясно, че има автор, дължим да уведомим, че пари, които потъват в АД "Армалего", няма. Дружеството е в период на регистрация и до този момент не е извършвало никаква стопанска дейност. Документацията на дружеството е ясна и е на разположение на вестника и на всеки акционер на 10 юли 1992 г. в 9,00 ч в офиса на АД "Армалего", намиращ се на ул. "Лавеле" N 21, етаж V. Изразяваме общо становище, че това е част от кампания, която се води за дискредитиране на конфедерация Българска офицерска легия "Раковски".

София, 1 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 27 ЯНУАРИ 1990 Г. В СОФИЯ.


Чл. 16 /1/ Координационният съвет се състои от не по-малко от 11 души, които се избират от Общото събрание за срок от 2 години. За член на Координационният съвет може да бъде избран и член на партията, който не е делегат.

/2/ Координационният съвет или отделни негови членове могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата им, ако нарушават изискаванията на Устава или закона.

/3/ Максималният брой последователни мандати за член на Координационния съвет е 2 мандата.

Чл. 17 /1/ Координационният съвет има следните функции:

1. Представлява партията съгласно Устава.
2. Провежда в изпълнение решенията на Общото събрание.
3. Координира дейността на секциите в съответствие с Устава.
4. Взема решения и полага грижи за имуществото на партията.
5. Свиква Общото събрание и подготвя неговите заседания.
6. Съхранява архива на партията и осигурява свободен достъп до него на всички членове.
7. При численост на Координационния съвет над 20 души избира Бюро на Координационния съвет до 9 души. Бюрото извършва оперативни дейности между две събрания и се отчита пред КС.
8. Взема решение за наемане на помещения и сгради, формира постоянни и временни комисии.

Чл. 18 /1/ Заседенията на Координационния съвет са законни, ако присъстват 2/3 от членовете му. Те са открити за членовете на ХДС като наблюдатели. Координационният съвет може да кани и нечленове на ХДС като гости и консултанти.
/2/ Решенията на Координационния съвет се приемат с обикновенно мнозинство при явно гласуване, освен в случаите, предвидени в Устава, или ако не вземе друго решение.
/3/ Ако член на Координационния съвет не присъства на четири поредни заседания по неуважителни причини, то членството му в КС се замразява с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на КС до следващото Общо събрание на ХДС, като при това кворумът на КС се намалява съответно.

Чл.19 /1/ Координационният съвет избира председател, двама зам.- председатели, говорител, политически и организационен секретар. Изборът се провежда с тайно гласуване и мнозинство 2/3 от членовете на Координационния съвет.
/2/ Председателят, двамата зам.-председатели, говорителят и секретарите се утвърждават от Общото събрание с обикновенно мнозинство и явно гласуване.
/3/ Координационният съвет се свиква от председателя поне веднъж месечно. Той може да бъде свикан и от 1/3 от неговите членове.

Чл.20 Председателят има следните функции:

1. Събира Координационния съвет на заседание.
2. Ръководи заседанията на Координационния съвет.
3. Представлява партията пред държавни органи, организации, партии, физически и юридически лица.

Чл.21 Организационният секретар има следните функции:

1. Събира и съхранява всички предложения на членовете на партията и ги внася за обсъждане от Координационния съвет.
2. Отговаря за съхранението на протоколите на Общото събрание и на Координационния съвет. Отговаря за съхранението на архива и кореспонденцията на партията, както и за съхраняването на печата и бланките на партията.
3. Осигурява на всеки член свободен достъп до архива на партията и отговаря за общата Координация на работата на Координационния съвет и партията.
4. Политическият секретар отговаря за връзките с политически партии, организации и държавни институции в страната, както и за международните контакти на ХДС.

Чл.22 /1/ ХДС се изгражда от секции, обособени на териториален принцип и по интереси.
/2/ Секциите на ХДС не могат да имат по-малко от 10 души.
/3/ Секциите се разформироват по решение на Общото събрание на секцията, взето с 2/3 мнозинство.
/4/ Секциите на ХДС са самостоятелни и равноправни.

Чл.23 /1/ Секциите имат Общо събрание, което се състои от всички членове на секцията. За провеждане на Общо секционно събрание е необходимо присъствието на повече от половината от членовете на секцията. Общото секционно събрание обсъжда и набелязва дейности, целящи осъществяване идеите на партията и популяризиране на неговите либерални принципи.
/2/ Секциите избират свои председател, секретар, а при необходимост и Секционен съвет. Те организират дейността на секциите и работят активно за изпълнение целите и задачите на ХДС, в съответствие с Устава и законите на страната.
/3/ Чрез своите ръководства редовно информират Координационния съвет за своята дейност.

Чл.24 /1/ Партията има Контролен съвет, който се избира от Общото събрание с тайно гласуване, за срок от 2 години и се състои от трима души.
/2/ Контролният съвет или отделни негови членове могат да бъдат освободени предсрочно от Общото събрание в следните случаи:
1. Когато нарушават изискванията на Устава или закона.
2. Когато злоупотребяват с предоставените им права.

Чл.25 /1/ Контролният съвет се събира на първо заседание най-късно една седмица след избирането си, за да избере председател.
/2/ Решенията на Контролния съвет се вземат с обикновено мнозинство, освен в предвидените в Устава случаи.

Чл.26 /1/ Контролният съвет:

- извършва ежегодни проверки на архива и на всички документи свързани с имуществото на партията, включително набрани и изразходвани средства, вещи и др.;
- докладва ежегодно, най-късно до 31.01. на съответната година, резултатите от проверките пред Общото събрание, като предлага и необходимите мерки.

V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА ХДС. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 27 /1/ Цялата дейност на партията се осъщестява на основата на самофинансирането, самоиздръжката и стопанската сметка.
/2/ Средствата на партията се формират от:
- членски внос;
- помощи, дарения и завещния;
- доброволни целеви вноски от членовете му;
- приходи от обществена дейност или от дейности, осъществявани чрез сдружаване с други юридически лица;
- държавно или обществено целево финансиране /кредитиране/;
- от прихода на създадени стопански единици за спомагателна дейност.
/3/ Една четвърт от събрания членски внос се предоставя на Координационния съвет, а останалите три четвърти се оставят на разпореждане на секциите.
/4/ За своята финансова дейност Координационният съвет се отчита ежегодно пред Общото събрание, а ръководствата на секциите - пред Общите секционни събрания.

Чл.28 /1/ Начините на набиране и изразходване на средствата на ХДС се уреждат в правилник, който се приема от Координационния съвет и се утвърждава от Общото събрание.
/2/ В съответствие с правилника партията образува свое имущество или наема такова, когато е необходимо, за реализиране на нейните цели и задачи.
/3/ Длъжностните лица, имащи право да се разпореждат с паричните средства на секци-[.........]
/4/ Имуществото на ХДС се управлява от представителните органи, съгласно Устава и законите на страната.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.29 /1/ ХДС може да прекрати дейността си само с решение на Общото събрание, съгласно чл. 14, ал. 1, точ. 9 от Устава или по реда на чл. 22 от ЗПП.
/2/ В случай на ликвидиране на партията, средствата за имуществото й се реализират в съответствие с действащото законодателство.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30 /1/ Християндемократическият съюз се създава в съответствие с раздел III, чл. 143 до 146 от Закона за лицата и семейството и по чл. 1 и чл. 3 на основание на параграф 3 от Закона за полическите партии.


Настоящият Устав бе приет без изменения на Учредителното събрание на 27.01.1990 г. в Еврейския дом, бул. "Стамболийски" N 50, гр. София и актуализиран на Третото редовно Общо събрание на 26.01.1991 г. и на Петото редовно Общо събрание в София на 21.12.1991 г.

Координационен съвет:

1. Юлий Павлов - председател 2. Стефан Караджов - зам.-председател 3. Павел Шопов - зам.-председател 4. Д-р Светлана Спасова - политически секретар 5. Христо Генев - организационен секретар 6. Орлин Бориславов - говорител 7. Весел Василев 8. Людмил Иванов 9. Христо Станев 10. Христо Базелков 11. Христо Аджаров 12. Христо Луков 13. Георги Гугов 14. Лидия Манчева 15. Ангела Колева 16. Дончо Дончевски 17. Атанас Цонков

Контролен съвет:
1. Иван Мандаджиев - председател 2. Емилия Светославова 3. Александър Хаджипетров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ   
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


090. СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ "СЕРДИКА”


Учреден в средата на март 1991 г. в София. Официално е регистриран по Закона за политическите партии на 3 април 1991 г. от Софийски градски съд. Съюзът не развива дейност. Ръководен орган е Управителният съвет. Негов председател е Йордан Тодоров.

Адрес за контакти:
София, ул. "Козлодуй" N 63

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

062. РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ

На 20 и 21 юни 1992 г. Републиканската партия в България /РПБ/ проведе своя първи конгрес. На него тя подкрепи оше веднъж политическата линия на Съюза на демократичните сили /СДС/ и осъди неокомунизма във всичките му разновидности, в това число и политиката на Българската социалистическа партия /БСП/.

Приети бяха нова програма и устав.

За председател на РПБ беше избран Александър Спиридонов. Заместник-председателите Даря Табакова и Драгомир Ненов бяха преизбрани.

За председател на Централната контролно-ревизионна комисия беше избран Борислав Попов.

Почетен председател стана досегашният председател на РПБ проф. д-р Александър Попов.

/Пресслужба "Куриер"/


12.00.00
02.07.1992 година

Редактори: Нина Гаврилова   
                            Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!