2 юни 1992

София, 2 юни 1992 година
        Брой 106 (636)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЕКРЕТАРЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЦЕНКО БАРЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЕДИНСТВО.


За да се предотвратят всички спекулации и манипулации, независимо от кои среди произхождат, Българският земеделски народен съюз - единен потвърждава още веднъж, че стои твърдо на позицията за обединението на всички земеделски сили в един-единствен Български земеделски народен съюз без тирета, кавички и имена.

За момента е крайно необходимо да се изработи и сключи рамково политическо споразумение между БЗНС - единен и БЗНС - Никола Петков.

Само едно такова споразумение, слагащо обединителния процес на солидни основи, ще даде на двата съюза реалната възможност за изработване и заставане на една ясна земеделска позиция по всички социални, икономически и политически въпроси с оглед окончателната смяна на авторитарната система и установяване на правов парламентарен и демократичен живот в страната.

София, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ "ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЕДИНСТВО - С ОТГОВОРНА И ДОСТОЙНА ПОЗИЦИЯ" НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЗА ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 30 МАЙ 1992 Г.


Дневният ред предвиждаше обсъждане и решения по организационното състояние, Програмната декларация на БЗНС - единен и структурни подобрения на Управителния съвет (УС). Приеха се допълненията за обсъждане на обединителния процес и състоянието на съюзния вестник "Земеделско знаме". Излъчена бе представителна група, която да посети и предложи на БЗНС - Н.Петков съвместно заседание на двата управителни съвета. В очакване на резултата започна деловата работа.

Организационният секретар Иван Семков изнесе доклад за състоянието на БЗНС-единен след конгреса, в който се спря на политическата ситуация в страната, проблемите по финансовото състояние и имуществото на съюза и предложение за преструктуриране на организационните работници (а не на организацията). Стегнатият отчет не задоволи някои от членовете на УС, които изразиха неудовлетворението си от ненавременните, а даже липсващи позиции на БЗНС (е) по актуални, политически и икономически събития и проблеми (П. Огойски). Други констатираха отсъствие на конкретна защита и подпомагане на земеделските стопани при провеждане на аграрната реформа и залитанията в съюзния вестник по работата на ликвидационните комисии, защото съюзът няма аналитично становище (Г. Динчев - Пловдив). Никола Пенчев (Русе) изтъкна неуточнената и неогласена съюзна позиция по изявите на трите власти и политическите партии. Обоснована тревога и предложения за определяне от УС на ясна съюзна политика по глобалните направления изрази Стоян Чакъров от столичната община "Възраждане". Зададени бяха и въпроси защо не се прилагат решенията на конгреса (особено Решение N 1 за участието в ръководни органи), защо и как е допуснат финансовият крах и много други. Обяснение и отговори бяха дадени от докладчика и от бившия организационен секретар Д. Боев.

Незадоволителните тълкувания на някои от членовете в устава, по който са постъпили писмени запитвания от страната, и устни - на заседанието, бяха отложени за уточняване от Върховния съюзен съвет (ВСС).

В следобедното си заседание УС обсъди Програмната декларация на БЗНС - единен, за изготвянето на която конгресът излъчи комисия с председател к.и.н. Хр.Христов - член на Постоянното присъствие. Предвид политическия момент тя не е дългосрочна, но стъпва на общонародните и съюзни радикално-реформаторски традиции и първоизточници. В критичен, но добронамерен дух бяха направени препоръки за конкретен отклик на съвременните процеси и проблеми, да бъде публикувана в съюзния вестник и отпечатана като брошура.

Междувременно делегираната група съобщи, че УС на БЗНС - Н.Петков не приема предложението за съвместно заседание, а изпраща десет свои представители, които да изразят тяхното становище.

Организационният секретар на БЗНС - Н.Петков г-н Георги Пинчев от тяхно име предложи "...формула за зачитане достойнството на двата съюза" и заяви, че "...всички членове на БЗНС - единен са наши братя и ние искаме обединение с всички тях, защото само един обединен земеделски съюз ще гарантира на хората това, от което имат нужда и очакват от нас". "От БЗНС - единен - заяви г-н Пинчев - се иска предварително да признае за нелегитимна майската конференция - 1945 година, а обединителният процес ще тече на равностойни начала до общия конгрес, на който ще обявим, че образуваме един БЗНС без букви и тирета."

По-неясни и спорни бяха юридическите мотиви и виждания на г-н Атанас Железчев - как да се избегне обременяването от пасивите на бившия БЗНС.

Атмосферата в заседателната зала можеше (донякъде) да се запечата на видеокасета. Само със слово не би могло да се отразят такива мигове с историческа важност. Разбира се, като политически личности членовете на УС овладяха чувствата си и след изпращането на гостите продължиха започнатите още в предиобедното заседание трезви и отговорни обсъждания на изконния за всички сдружени земеделци обединителен проблем. Подробностите оставяме на съюзните летописци. Това, което сега трябва да се изтъкне, е, че изказванията (а такива направиха почти всички членове на УС) бяха подчинени на грижата как да стане, а не как да се проточи земеделското обединение. Прие се наши юристи и съюзни деятели да проучат мотивите и детайлите и да ги съгласуват с другата страна. А първата крачка бе направена с прогласуваното (при двама въздържали се) становище, което веднага се изпрати до УС на БЗНС - Н. Петков.

Със съзнанието на добронамерена, отговорна и достойна позиция членовете на УС продължиха работата по останалите точки от дневния ред. Разисквани бяха предложенията на Комисията по събиране и разпределяне на членския внос, окончателните решения, по които ще бъдат съобщени на организациите.

След като изслушаха изложението на г-н Петко Огойски, и.д. главен редактор на "Земеделско знаме", какво е заварено, какво е направено и какво предстои да се направи, за да бъде съюзният вестник и трибуна на организацията, и четивен общонационален ежедневник, бяха изказани много мнения и препоръки. Взето бе решение г-н Огойски да оглавява вестника до следващото заседание на Управителния съвет.

Съюзният секретар г-н Ценко Барев убедително мотивира необходимостта от преструктурирането на Управителния съвет. За да не бъде само регистратор, а двигател на съюзната политика и дейност, той предложи и бе прието всички членове на УС според специалността и компетенцията си да бъдат включени поименно в десетина комисии, обхващащи обществено-политическите, икономическите, социалните и духовните сфери и направления.

След приемането на окончателните решения на УС, които ще бъдат огласени допълнително, заседанието бе закрито под знака на надеждата, че Земеделският съюз трябва да заеме и ще заеме полагаемото място в изграждането на демократична България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДО СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВ СИНОД.


Проникването на тоталитарния режим във всички прояви на нашия живот не пощади и Българската православна църква (БПЦ). Там, с принуда, на ръководни места бяха поставени угодни на комунистическо-атеистичната власт и на Държавна сигурност лица, и то при пълно погазване на Светия канон и Закона за изповеданията. Заемащият длъжността патриарх Максим не е избран съгласно изискванията на Устава на БПЦ въпреки изричната разпоредба на чл.9, ал.2 от ЗИ. Освен това той не е регистриран по реда на чл.16 от ЗИ. Както имаше възможността да се произнесе Върховният съд на Република България по гражданско дело N 212/1992 г., липсата на тази регистрация прави незаконосъобразен избора и назначаването на централното ръководство на вероизповеданието.

Същите нарушения в избора и назначаването се съдържат и по отношение на преобладаващата част от състава на архиереите на Българската православна църква.

С оглед на това Дирекцията по вероизповеданията като овластен от закона държавен орган обявява за нелегитимиран и незаконен досега действащия състав на Светия синод като ръководен орган на Българската православна църква.

Недобросъвестни лица правят опити да квалифицират тези действия на държавния орган като вмешателство във вътрешните дела на Църквата. В своите мотиви по горепосоченото дело Върховният съд изрично отбелязва, че тези действия не могат да се преценят като намеса на държавата в самоуреждането и самоуправлението на религиозните общности. В законодателствата на всички демократични държави е поставено изискването за регистрация на религиозните органи, предпоставка за която е точното спазване на уставната процедура на Църквата. Правата на държавния орган са лимитирани в рамките на процесуалния контрол и такъв е смисълът на настоящото решение.

Грубите нарушения на бившия Комитет по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове създадоха един незаконен, противоканоничен и фиктивен Синод. Недопустимо е това състояние в сферата на религиозната, православната вяра, на която всеки верующ отдава най-чистите си чувства и духовни стремления.

В настоящия момент БПЦ няма свое ръководство, а съгласно Устава на Църквата Светият синод е основният орган за провеждане на Църковно-народния събор. Като отчита липсата на всяка друга процесуална възможност, както и обичайното право, което трябва да бъде приложено при създадената ситуация, Дирекцията по вероизповеданията реши:

Утвърждава до провеждането на Църковно-народния събор предложения състав на Светия синод на Българската православна църква, състоящ се от следните духовни ръководители:

Наместник-председател: Неврокопски митрополит ПИМЕН и

членове:
СТЕФАН
ПАНКРАТИЙ
СОФРОНИЙ
КАЛИНИК
АНТОНИЙ
ИЛАРИОН
НЕСТОР
НАУМ
ГАЛАКТИОН
ХРИСТОФОР


Настоящето да бъде доведено до знанието на главния секретар на Светия синод и на новоутвърдения му състав за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: Методи Спасов

София, 25 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ДО ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД УТВЪРЖДАВАНЕТО ОТ НЕЯ НА НОВ СИНОД.


ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Светият синод в заседанието си на 27 май 1992 г., протокол N 26, разгледа писмото Ви под N 92/25 май 1992 г. и реши да Ви се отговори следното:

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Конституцията на Република България религиозните институции са отделени от държавата. Следователно Дирекцията по вероизповеданията не е законово оправомощена да обявява за нелегитимиран и незаконен Светия синод - върховното управление на Българската православна църква (БПЦ) под председателството на Българския патриарх Максим, както и да издава уволнителни разпоредби и да извършва действия, каквито Вие предприехте срещу предстоятеля на Българската православна църква и високопреосвещените митрополити Пловдивски Арсений и Американски и Австралийски Йосиф.

Действията Ви като директор на Дирекцията по вероизповеданията са нарушение на каноните, Устава на светата ни Църква, Конституцията на Република България и изобщо на човешките права. Те внасят смут в народната душа, отварят вратите на инославната пропаганда, допускат внедряване на вредни душегубни течения, дискредитират у нас и пред външния свят демократичните преобразувания в родината ни. На името на Председателя на Светия синод постъпват многобройни протести срещу Вашата груба намеса в делата на светата ни Църква, които действия за съжаление негативно рефлектират не само върху Вашата дейност като държавен служител, но и по отношение авторитета на правовата ни държава.

Уставът на Българската православна църква, одобрен от правителството, е в сила и понастоящем, тъй че всяко действие, несъобразено с неговите изисквания, нямат правова сила и го считаме за невалидно. Съобразно Устава, членове 23 и 50, ръководните органи на БПЦ са официално и своевременно регистрирани пред съответния държавен орган със специални уведомителни писма и са напълно легитимни. Ако са настъпили промени в това изискване, Дирекцията би трябвало да ни извести по надлежен ред.

В този момент Българската православна църква има свое върховно ръководство - Свети синод, начело с Предстоятеля на Църквата патриарх Максим, което ръководство самостоятелно разрешава своите вътрешни проблеми и не приема противоуставно утвърдения от Вас самозван Синод, като решително отрича противоконституционните Ви действия, насочени срещу църковното и народното единство.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД: Патриарх български - Максим

София, 29 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА СВЕТИЯ СИНОД. Документът е адресиран до патриарха на Българската православна църква, до Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет и до средствата за масова информация.


Християнската религия е основана на любовта към ближния. Бог е любов, а когато любовта стои в основата на човешките деяния, светът става по-добър.

Жените от Християнското женско движение с тревога следят развитието на борбата срещу Българската православна църква и не приемат разрушаването на нейния авторитет. Когато всичко в родината ни се руши, ние не искаме да се охулва и дискредитира Българската православна църква не само като институция, но и като култура и духовна опора на българщината.

Когато моралът не достига, има закон! България има нова, демократична конституция и е осъдително, че пазителите й и тези, които са упълномощени от своя народ да я защитават, мълчат по нарушенията спрямо нея.

Пътят към ХРАМА не бива да бъде преграждан от барикадите на политически пристрастия!

Категорично не приемаме окупирането на Светия синод и отношението към Негово светейшество Максим, Патриарх български и техни Високи преосвещенства от Светия синод!

Ние сме с тях, както сме били винаги като добри миряни!

София, 1 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЖД: Елисавета Миленова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНИ ДОКУМЕНТИ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ КАТО АВТОНОМНА И НЕЗАВИСИМА ОТ СВЕТСКАТА ВЛАСТ РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


В изпълнение решенията на проведената на 4 май 1992 г. в Шумен национална конференция на имами, председатели на мюслюмански джамийски настоятелства, мюфтии, мюслюмански религиозни дейци и с участието на вярващи мюслюмани и на основание чл. 13 от Конституцията на Република България и разпоредбите на Закона за лицата и семейството, на 28 май 1992 г. Главното мюфтийство на мюслюманите в България внесе в Софийски градски съд всички изискуеми се документи за регистрация на мюслюманското изповедание като автономна и независима от светската власт религиозна общност и обединение на свободни граждани, изповядващи исляма.

Софийският градски съд ще се произнесе по искането на регистрация в законния срок и с това ще се преустановят всякакви възможности за противоконституционна намеса на изпълнителната власт във вероизповеданията.

Регистрацията ще покаже безсмислието от съществуването на Дирекцията по вероизповеданията при Министерски съвет и ще съдейства за икономии на бюджетни средства от заплати на ненужни високопоставени чиновници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ МЮСЛЮМАНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ И ГЛАВЕН МЮФТИЯ: д-р Недим Хафъзибрахим Генджев

София, 30 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО.


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДЕЦА, А ВИЕ, РОДИТЕЛИ, ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА СИ!

В нашата страна съвсем необезпокоявано действат секти-убийци, чиито жертви вече са и много деца. Между хората те обикновено се появяват с различни маски - християнска, философска, психоложка и други.
Участието в такива секти може да доведе до унищожаване на семейните връзки, психически аномалии, изпадане в пълна зависимост от човека, който стои на върха на йерархията в групата, от гуруто, или "учителя", а дори и до самоубийство. Особено обезпокоително е проникването на тези секти в училищата. Поради липсата на информация за същността им директори и учители не вземат мерки, а отговорност за това носи правителството! И по-точно Министерството на образованието. То не само че не им пречи, а напротив, в писмо до кмета на София г-н Янчулев министърът на образованието Николай Василев иска осигуряването на сграда за създаването на "Център за ускорено християнско образование", а зад такива центрове най-често се крият подобни секти. Те идват с големи пари и с хуманитарна помощ и след това е "неудобно" да им се откаже. Колко ли сребърника струва душата на едно българско дете?!

Вместо да осигури информация на българския народ за тези секти, Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет надълго и нашироко се занимава с легитимността на Светия синод. А през това време в България като вълци в разградена кошара се ширят сектите и гибелните култове, някои от които забранени дори в САЩ.

София, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "АГРОБИЗНЕСИНТЕЛЕКТ".


Постоянното присъствие на БЗНС - Никола Петков, Съюзът на собствениците на земя и занаятчиите и Фондацията "Александър Стамболийски", като отчитат необходимостта от възраждането и развитието на българското земеделие, организират Национална конференция "Агробизнесинтелект" на 6 юни 1992 г. в Дома на техниката, ул. "Раковски" N 108.

Целите, които си поставя конференцията, са:

- Да се чуе мнението на деловите хора, които със своите знания, опит и инициативност могат реално да осъществят възраждането на българското земеделие.
- Бизнесмените, представителите на новите кооперации и експертите да се запознаят и обменят своя опит като база за бъдещи делови контакти. За целта ще бъде отпечатан справочник, съдържащ имената, адресите, телефоните и предмета на дейност на участниците в конференцията, който ще им бъде изпратен по пощата.
- Да се формулират основните проблеми, които спъват развитието на земеделието и агробизнеса и конкретните действия за решаването им.
- Да се приеме и разпространи чрез масмедиите резолюция на конференцията.
- Да се обсъдят подходящи форми на сдружаване за защита интересите както на производителя, така и на търговеца и потребителя. Това може да стане с приемане на решение за учредяване на сдружение (КОНСОРЦИУМ, АД или ООД) на широка основа - частни фирми, кооперации, частни земеделски стопани, кредитни и застрахователни институции, обществени организации и държавни учреждения. Основните функции на консорциума ще бъдат:

маркетингови проучвания и осигуряване на благоприятни оферти както за износ на земеделска продукция, така и за внос на техника, химикали и др. материали за земеделските стопани; сделките ще се реализират от акционерите на консорциума (производители и търговци) по цени, гарантиращи нормална печалба за търговеца и производителя в зависимост от моментната пазарна конюнктура;

ползване на кредити при облекчени условия чрез кредитните институции - акционери в консорциума;

осигуряване на информация, консултации и експертни услуги чрез обществените организации (фондации), акционери в консорциума;

други видове дейности, необходими за развитието на земеделието и агробизнеса, чиято необходимост се докаже от практиката.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
д-р Анастасия Димитрова Мозер   
инж. Георги Манов
Крум Хорозов
инж. Константин Цанков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА", СЪЮЗНА ФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА НЕДОПУСКАНЕТО НА НПС "ПОДКРЕПА" В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНИРАНЕ.


Поредното отстъпление на правителството пред натиска на синдикалните босове от КТ "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България за недопускане на Националния професионален синдикат "Подкрепа" в Националния съвет за социално партниране е синдикална дискриминация, противоречаща на подписаната Конвенция 87, чл. 2, ал. 1 на Международната организация на труда, чл. 4 от Конституцията на Република България и чл. 49 т. 1 от Кодекса на труда.

Чрез законни синдикални действия ще отстояваме правото си на синдикален плурализъм.

София, 1 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Богомил Трайков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ НА МЕТАЛУРЗИТЕ - КРЕМИКОВЦИ.


На 28 май 1992 г. се състоя среща между представителите на Министерството на промишлеността, Надзорния съвет на "Кремиковци-АД" и стачния комитет на Регионалния синдикат на металурзите - Кремиковци, към КТ "Подкрепа”.

Разгледани бяха документи, разкриващи редица нарушения на Управителния съвет на "Кремиковци-АД” и лично на неговия директор.

Стачният комитет обвини Надзорния съвет в липса на контрол спрямо Управителния съвет на "Кремиковци-АД", което води фирмата към сигурен фалит. Изтъкнат бе и един особено фрапиращ факт, свързан с намерението на стопанското ръководство на "Кремиковци-АД" да продаде контролния пакет акции на италианска фирма.

По този повод стачният комитет на Регионалния синдикат на металурзите поиска колективна оставка на Надзорния съвет на "Кремиковци-АД" и обяви решението си за ефективни стачни действия.

Датата и часът на стачката ще бъдат огласени по-късно.

София, 29 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВОЕННОПЛЕННИЦИТЕ ОТ ИРАКСКО-КУВЕЙТСКАТА ВОЙНА.


В резултат на кризата в Персийския залив суверенен и миролюбив Кувейт беше окупиран от иракски войски. Войната доведе до нещастия, разруха и икономическа криза и двете воюващи страни. Известно е, че все още в Ирак се намират значителен брой кувейтски военнопленници. Тяхното задържане като пленници е в грубо нарушение на международните договорености, третиращи статуса на военнопленниците, и е в разрез с конвенциите и резолюциите, приети от ООН и други международни организации, отнасящи се до правата на човека.

Централният съвет на Движението за права и свободи настоява час по-скоро да бъде намерено решение за своевременното освобождаване на всички военнопленнници от иракско-кувейтската криза.

София, 29 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ЗА ПРОВЕДЕН ПЛЕНУМ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


На 26 май 1992 г. се състоя Пленум на Централния съвет на Българския антифашистки съюз (ЦС на БАС), на който се обсъдиха три въпроса: за изграждане на регионални съвети на БАС; за работата на съюза по антифашисткото културно-историческо наследство и за контакти и взаимодействия на БАС с държавните органи и обществено-политическите организации.

След станалите конструктивни разисквания и препоръки пленумът прие решение по горните въпроси. Основните решения се свеждат до следното: регионални съвети се изграждат в бившите окръзи с оглед на координиране дейността на общинските съвети на БАС и за привличане на млади хора в дружествата на БАС; да се изграждат по места обществени съвети за опазване паметниците на културата - музеи, художествени галерии, паметници, паметни плочи и други, да се установи мораториум върху всички културни паметници; засилване на съвместната и съгласуваната работа с държавните органи и обществените организации в защита на социалните интереси на пенсионерите, безработните и социално слабите граждани.

Пленумът прие Обръщение на ЦС към всички антифашисти, демократи и патриоти в страната по случай 2 юни - Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Обръщението призовава всички граждани и гражданки на страната на 2 юни да излязат на поклонение пред паметните знаци, за да отдадат почит и признателност към саможертвата на героите, в името на свободата и независимостта на България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД НА СРЕЩАТА МЕЖДУ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И СИМЕОН II.


Длъжен съм да си призная, че тази позиция ми струва много безсънни нощи и терзания. Длъжен съм да си призная, че в тези фатални дни аз няма какво да дам на народа ни, освен моето пречистване, моята лична нравствена революция и моето искрено пожелание: дано народът ни прояви здрав разум и мъдрост. Дано избира занапред за свои водачи най-нравствените, професионално най-подготвените, смели и дръзки хора. Наистина живеем в бурни, драматични времена. Живеем уморени, живеем озлобени, живеем безнадеждни и с надежда. Докога? Тревожа се! Създават се платформи, раздават се награди, продават се заводи, предава се земята, безсрамна е лъжата...

Да чакам ли, или да замълча? О, не! Аз бившият политически затворник сега имам моралното и изстрадано право да твърдя: партиите се издигат и компрометират, кумирите се сриват, идеалите често се оказват празни илюзии. Единствено РОДИНАТА остава вечна и свята!

Тези дни в Испания се срещнаха Негово величество СИМЕОН II и д-р ЖЕЛЕВ. Царят каза като заключение "БЪЛГАРИЯ!" Д-р ЖЕЛЕВ каза: "Аз съм републиканец." Това ми припомни Соломоновата притча за двете майки, спорещи за едно дете...

Какво падение и морал...

Като заключение ние, членовете на БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", изявени монархисти, сме длъжни да кажем от тази трибуна на своя законен цар: БЛАГОДАРИМ ВИ, СИМЕОНЕ II, ЗА ТОЗИ ДАР ДА БЪДЕМ ВАШИ ВОИНИ. БЛАГОДАРИМ ВИ, ЗАЩОТО ВИ НАМИРАМЕ НРАВСТВЕНО ИЗВИСЕН И ИСТОРИЧЕСКИ НЕОБХОДИМ. БЛАГОДАРИМ ВИ, ЗАЩОТО С ВАС НЯМА ДА СЕ СРАМУВАМЕ КАТО НАЦИЯ ПРЕД ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА И СВЕТА...

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
"НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": Иван Лазаров

София, 29 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


066. СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ (СвКП)

Възниква през месец декември 1989 г. по инициатива на хора от различни професии, но с прагматичен поглед върху живота. Сред участниците в първата Учредителна конференция, състояла се на 2 април 1990 г., повече от половината са бивши членове на БЗНС и БЗНС - Никола Петков.

СвКП е по същество аграрна партия. Тя планира и осъществява дейността си върху основата на теоретичните виждания на Александър Стамболийски за кооперативното движение. Стои вляво от центъра и възнамерява да участва активно в борбата за обединяване на цялото земеделско движение в България.

Партията участва в изборите за Народно събрание, но нейните представители не бяха избрани. Националният координатор се кандидатира за президент на България.

Ръководен орган е Националният координационен съвет, а национален координатор на партията е Димитър Марковски.

За контакти:
тел. 80-18-79

/Пресслужба "Куриер"/


10:50:35    
02.06.1992 г.
    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.   
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!