2 юли 1991

София, 2 юли 1991 година          
        Брой 127 (402) 
                         

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ N 6 НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 30 ЮНИ 1991 Г. В СОФИЯ. Документът е по повод на проведената Трета национална конференция на СДС.


Националният комитет на Българската социалдемократическа партия (НК на БСДП) на своето Четвърто извънредно заседание, свикано в изпълнение на т.7 от Решение N 5 на НК на БСДП от 16 юни 1991 година, обсъди работата на Третата национална конференция на СДС (София, 22 юни 1991 год.) и приетите от нея решения.

Много от членовете на Националния комитет присъстваха на Третата национална конференция като редовни делегати и имат лични наблюдения за хода на провеждането й и за нейния дух и насоченост.

В резултат на обсъжданията Националният комитет на БСДП

КОНСТАТИРА:

1. Третата национална конференция на СДС трябваше да бъде проведена с участието на над 3000 делегати от цялата страна. Мандатната комисия регистрира само 1285 редовни делегати, като около 500 от тях не участваха в гласуването на решенията - факт, който поставя под съмнение легитимността на конференцията.

2. Въпреки избирането на специална комисия, която да подготви проекторешенията на конференцията, на делегатите бяха предложени за гласуване текстове, предварително съставени от други групи. Вече приети, решенията бяха нееднократно изменяни и прегласувани. Разгоря се борба за надмощие в новоучреденото Национално движение за демокрация - СДС между два от неговите инициатори - групата на 39-те и Софийския градски консултативен съвет на СДС.

3. Създадената обстановка на нетърпимост към чуждо мнение доказа пълното скъсване с духа на демократизма от страна на определени среди в СДС. Основен "враг" на демокрацията за някои се оказа не комунистическата система и нейната номенклатура, а представителите на БСДП, БЗНС "Никола Петков", Зелената партия, "Екогласност", Клуба на репресираните и Федерацията на клубовете за демокрация - основатели на СДС и водещи сили на демократичната опозиция в страната. Така Националната конференция на СДС се превърна в своеобразно продължение на целенасочената кампания за оклеветяване и дискредитиране на умерените партии и движения в СДС.

4. С решенията си за индивидуално членство в СДС, за създаване на "граждански комитети" с право да издигат кандидатури за изборни длъжности в органите на централната и местната държавна власт и с утвърждаването на Националната конференция за висш орган на съюза бе направена решителна стъпка за трансформирането на СДС в единна "синя" партия и фактически бе сложен край на демократичната коалиция СДС.

5. Националната конференция отново потвърди идейната безпътица на лидерите и активистите на Националното движение за демокрация - СДС. Острите политически, икономически и социални проблеми на прехода към демокрация и пазарно стопанство и този път останаха извън тяхното полезрение за сметка на борбата за надмощие вътре в СДС. На конференцията не бяха дискутирани пътищата за изход от националната катастрофа. Вместо това бе лансирана мъглявата идея за "нормална държава".

6. На фона на площадния антикомунизъм буди недоумение категоричният отказ, с който бе посрещнато предложението на социалдемократите в листата на СДС в предстоящите избори да не бъдат кандидатирани лица, членували през последните три години в БКП/БСП. Този факт потвърждава нашите съмнения, че антикомунизмът е само способ за прикриване на надделяващите в средите на Националното движение за демокрация - СДС кариеризъм и властолюбие и е поредно доказателство за политическия морал на някои от неговите лидери и активисти.

*  *  *

Третата национална конференция на СДС категорично потвърди опасенията на НК на БСДП за задълбочаване на антидемократичните тенденции и политическия авантюризъм на определени среди в българската опозиция. Под прикритието на шумно афиширания лозунг за "единство" бе извършен успешен опит за разбиване на демократичното единство на опозицията в навечерието на изборите.

Начинът, по който беше проведена конференцията, и взетите от нея решения показват, че СДС престава да бъде коалиция от равнопоставени политически сили и се превръща в централизирана недемократична формация. Извършена бе негласна подмяна на демократичните цели, в името на които се създаде СДС.

С поведението си лидерите и активистите на Националното движение за демокрация - СДС натрапват на демократичната опозиция облика на деструктивна и агресивна сила и отблъскват от ценностите на демокрацията широки народни слоеве. В последните си действия Националното движение за демокрация - СДС окончателно изневери на принципите и целите на антитоталитаризма. Така то губи доверие и води демократичната опозиция към ново изборно поражение.

Като изхожда от верността си към принципите на демокрацията, заложени в Учредителната декларация на СДС и в Програмата и решенията на XXXVIII Конгрес на БСДП, Националният комитет

РЕШИ:

1. Не приема решенията на Третата национална конференция на СДС като противоречащи както на устава на БСДП, така и на принципите, заложени в Учредителните декларации и Статута на СДС.

2. Новоучреденото Национално движение за демокрация - СДС не е равнозначно, нито е правоприемник на коалицията СДС и БСДП не участва в него.

3. Изпълнителното бюро, Общинските и Регионалните комитети на БСДП да се подготвят за участие в предстоящите избори за Народно събрание и местни органи на властта с коалиционна или самостоятелна листа.

4. БСДП като партия в политическия център на България е готова за сътрудничество с други демократични партии и организации на основата на следните принципи:

- изработване на обща политическа предизборна платформа, насочена към смяна на тоталитарната комунистическа система в защита на интересите на българския гражданин;

- съобразяване с програмните и уставните документи на отделните партии и организации;

- плурализъм на мненията и консенсус при решенията;

- пропорционална изборна система и единна листа, изградена в съгласие и предложена от долу на горе.


*  *  *

БСДП е съучредител на СДС и затова неговото бъдеще, съдбата и реализацията на идеята, в името на която беше създаден този съюз, не могат да й бъдат безразлични.

Българските социалдемократи проявиха изключително търпение и добра воля за консолидирането на всички демократични партии, организации и движения. Своите усилия те ще продължат и занапред, но не могат да приемат съучастие в една политика, която поставя на карта интересите и бъдещето на България.

Националният комитет на БСДП изразява своята увереност, че всички социалдемократи и българската демократична общественост ще приемат целесъобразността на това решение и с активните си действия ще подкрепят политиката на БСДП и другите демократични партии, организации и движения.

Българската социалдемократическа партия ще продължава своята борба срещу всички форми и прояви на антидемократизъм и неототалитаризъм независимо откъде идват те. В тази своя борба БСДП не разграничава "свои” и "чужди".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НКС НА СДС) ПО ПОВОД НА СТАНОВИЩЕТО И РЕШЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП) ОТ 30  ЮНИ 1991 ГОДИНА.


На своето редовно заседание Националният координационен съвет на СДС се запозна със становището и решенията на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия (БСДП). Това становище и взетото решение влизат в противоречие и по същество отхвърлят основните принципи на Съюза на демократичните сили, приети на Националната конференция и повторно гласувани от Националния координационен съвет.

Деструктивната позиция на ръководството на БСДП е ненавременна, внася ненужно напрежение и конфликти в Съюза на демократичните сили. Като уважава всяка политическа позиция и идеологическо своеобразие, Националният координационен съвет на СДС същевременно обръща внимание, че съюзът се намира в предизборен период, когато ценностите на единодействието, съгласието и конструктивните стъпки са за предпочитане пред сепаратизма на която и да е политическа формация.

Призоваваме членовете и симпатизантите на Българската социалдемократическа партия да продължат своята работа за каузата на Съюза на демократичните сили.

София, 1 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯТА НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС (22 ЮНИ 1991 Г.) И ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Третата национална конференция на СДС показа, че е възможно постигането на съгласие между оформилите се течения в СДС на основата на политическия реализъм и необходимостта от единодействие за постигане на общата цел - отстраняване на БСП от политическата власт чрез избори. Ние считаме, че партиите и организациите, които снеха доверието си от свои депутати, биха доказали стремежа си към единодействие, като възстановят своето политическо доверие към тях. Същевременно ние не одобряваме наложилите се напоследък нетолерантен тон и нетърпимост към чуждото мнение, които в голяма степен бяха демонстрирани по време на конференцията.

Решенията на Третата национална конференция на СДС не могат да бъдат задължигелни за Зелената партия. Националният съвет приема гласуваните решения само доколкото те потвърждават коалиционния характер на СДС.

Националният съвет на Зелената партия изразява удовлетворение от факта, че е постигнато съгласие партиите и организациите в СДС да запазят своята организационна самостоятелност и политически облик, което е потвърждение, че СДС е коалиция. Зелената партия изрично стои на позицията, че основните структури на СДС са общинските координационни съвети. Гражданските комитети имат само спомагателна роля и не могат да изземат функциите на координационните съвети и на общинските организации на отделните партии, най-вече при издигане на кандидатурите за избори.

Националният съвет одобрява идеята за явяване на избори с една синя бюлетина и счита, че изборите трябва да се проведат по пропорционалната система, за която Зелената партия настоява от месец март и която според анкетата предпочетоха мнозинството от делегатите.

Националният съвет счита, че за СДС е благоприятно синята бюлетина да съдържа три листи, съответстващи на оформилите се в съюза идейни платформи. По този начин ще се избягнат партийните пристрастия при издигане на кандидатурите и ще бъде отстранена възможността за отстояване на неявни партийни квоти. В резултат съюзът като цяло ще разшири своя електорат и ще подобри изборните си резултати.

Националният съвет на Зелената партия настоява за ново предизборно споразумение между партиите и организациите в СДС, което да осигури обща избирателна кампания, както и сътрудничество след изборите.

София, 29 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ (ФКД) ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30  ЮНИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Днес, 30 юни 1991 година, на заседание на Националния федеративен съвет на Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД) бяха подкрепени гласуваните на Третата национална конференция на Съюза на демократичните сили "Политически принципи", както и становището й за помощните функции на гражданските комитети.

На заседанието за Председател на изпълнителното ръководство на Федерацията на клубовете за демокрация беше избран Петко Симеонов, а за говорител - Аглая Шамлиева.

Представители на Федерацията на клубовете за демокрация в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили ще бъдат Петко Симеонов, Еленко Божков и Петранка Евтимова.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР (ОДЦ), ПРИЕТА НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 29 ЮНИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Обединеният демократически център се основава на принципите на европейската християндемокрация и на разбирането й за човека, неговия морал, гражданска и нравствена отговорност.

Националната конференция изрази своята твърда и еднозначна подкрепа на решенията на Националната конференция на Съюза на демократичните сили. Като част от Националното движение СДС ОДЦ е за спасение на България чрез незабавно преминаване към пазарно стопанство, отстраняване чрез избори на БСП от властта и връщане на народа на заграбеното от нея и от другите казионни организации имущество. Обединеният демократически център в състава на СДС има потенциал за управление на страната в съответствие със съвременните изисквания.

ОДЦ изключва възможността това Народно събрание да приеме демократична конституция и е за незабавното му саморазпускане. Обединеният демократически център е за обща синя листа на изборите - листата "Съюз на демократичните сили". ОДЦ е за обща предизборна платформа, за премахване на партийните квоти и за приемане на становището на 39-те депутати по процедурата за издигане на кандидати за депутати на СДС като национално движение.

Ние преживяхме страшните години на тоталитаризма, ще преживеем и трудните години на възстановяването на демокрацията. Окрилят ни изконните общочовешки стремежи към щастие, благополучие и равноправие, високият морал и отговорност, присъщи на бащите и дедите ни.

Не е необходимо да преоткриваме нови общочовешки ценности - достатъчно е да се обърнем към традиционните за българина добродетели и да ги съчетаем с демократичните принципи на съвременната цивилизация.

София, 29 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ И ОБЯВЕНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКО.


Партия Либерален конгрес с безпокойство и загриженост следи развитието на събитията в съседна Югославия във връзка с борбата за демокрация на отделните народи в нейните държавни граници. Обявяването на независимост от двете републики Словения и Хърватско и предизвиканото от държавното управление на Югославия кръвопролитие са събития с изключително важно политическо и историческо значение и открито показват комунистическата интервенция на югославската армия, командвана от генералите на Съюза на югославските комунисти.

Така създадената политическа обстановка в Югославия и борбата на отделните национални републики се оценява от нас като значително явление в общия ход на събитията в бившите социалистически страни. Разкрита е с явни действия на военен тероризъм тоталитарната същност на режима, който господства в Югославия.

Партия Либерален конгрес приветства борбата на словенския, хърватския и на другите югославски народи и със своите либерални идеи застава категорично в защита на тяхната свобода.

София, 1 юли 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП). Документът е адресиран до посолството на СФРЮ в България, до президентството на Република Македония и до председателя на Партията на човешките права на Македония.


На 22 юни 1991 г. при завръщането му в Република Македония след посещение в Република България на границата от г-н Илия Илиевски - председател на Партията на човешките права на Македония, са били конфискувани научни книги по македонския въпрос, книгата на българския президент Ж. Желев "Фашизмът”, както и течения от вестниците "ЗОРА" и "МАКЕДОНИЯ".

По този повод Изпълнителният комитет на Българската национална демократическа партия (БНДП) изразява острия си протест срещу действията на югославските гранични власти като недопустимо посегателство към едно от основните човешки и граждански права, гарантирани от многобройни международни документи, под които стои подписът и на СФРЮ - правото на свободен достъп и размяна на информация. Що се отнася до конфискуването на органа на нашата партия - в. "ЗОРА", то Изпълнителният комитет (ИК) на БНДП не може да го разглежда по друг начин, освен като неприкрита проява на политическа цензура. Това е поредният, при това ярък тест за действителното равнище на спазването на човешките права в СФРЮ и рецидив на една обществена практика, с която официалните власти в Белград и Скопие очевидно не са скъсали! Натрапва се впечатлението, особено с оглед напоследните събития в Югославия, че отношението на официалните органи към г-н Илия Илиевски не е инцидент, а още по-малко - случаен факт, тъй като ръководената от него партия е най-последователният поборник за постигането на държавния суверенитет на Република Македония по пътя на свободната волеизява на нейните граждани.

Като изразяваме пълната си поддръжка на дълбоко хуманните идеи и политическите искания на Партията на човешките права на Македония и гражданската позиция на нейния председател г-н Илия Илиевски, ние още веднъж осъждаме действията на официалните югославски власти като груба политическа провокация, насочена срещу разширяването на всестранните контакти между Република България и Република Македония. Особено осъдително е, че то се прави в момент, когато под напора на започналите демократични процеси гражданите и на двете републики обективно се нуждаят и открито се стремят именно към това!

София, 26 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ДО ПОСЛАНИКА НА СФРЮ В БЪЛГАРИЯ.


По повод на задържането и подлагането на обиск и морален тормоз на г-н Илия Илиевски, председател на Партията ча човешките права в Република Македония, както и изземането на български вестници и книги от югославската политическа полиция изказваме най-енергичен протест срещу грубото нарушаване на основното и неотменимо право на свободен избор на информация.

Малтретирането на г-н Илиевски представлява фрапантно погазване на всички, подписани и от Югославия, международни договори за правата на човека.

София, 22 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ МИЛАН КУЧАН.


ВМРО - Съюз на македонските дружества приветства създаването на първата независима Словенска държава. Убедени сме, че като всеки свободолюбив народ, и словенският има право да живее в своя собствена държава.

Да живее свободна и независима Словения!
Да живее свободна и независима Македония!

София, 26 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКО Д-Р ФРАНЬО ТУДЖМАН.


ВМРО - Съюз на македонските дружества приветства с възторг обявяването на независимостта на хърватската държава. С този акт хърватският народ доказа на световната общественост за сетен път, че е достоен да се нареди сред суверенните и свободолюбиви народи в Европа.

Верни на традиционното българо-хърватско приятелство, ние заявяваме, че ще вървим заедно с вас до пълната победа на започнатото дело.

Надяваме се и горещо желаем вашият пример да бъде последван от нашите братя в Република Македония.

Да живее свободно и независимо Хърватско!
Да живее свободна и независима Македония!

София, 26 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И ДО БТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА (ДРУГАРИ) ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

С голямо огорчение поставяме въпроса - българската телевизия национална и надпартийна ли е, или продължава да робува на тяснопартийни интереси? Този въпрос поставяме, защото в телевизионното предаване "По света и у нас", излъчено на 30 май 1991 г., Нери Терзиева съобщи, че БКП и БКП/м/ били постигнали споразумение за обединение. Това не отговаря на истината. Такова споразумение ЦК на БКП не е постигал, даже не са провеждани никакви разговори и преговори с представители на БКП/м/. Нямаме намерения да провеждаме каквито и да било срещи и разговори с тази тоталитарно-номенклатурна партия на живковисти, която е създадена с единствената цел да се бори за унищожаването на истинската БКП. Създадена от онези тъмни сили, които преименуваха БКП в БСП и заблудиха доста комунисти да преминат в партия, за която не са подавали документи за членуване. Нери Терзиева, дезинформирала обществеността с една лъжа, така е барикадирала телевизията, че независимо от многото опити, които направихме да дадем опровержение на тези лъжи, не ни се дава право на отговор, защото телевизията служи вярно и предано на властимащите.

У нас остава убеждението, че телевизията служи на лъжата, измамата, инсинуацията и заблудата, вместо тя да бъде истински вестоносец на истината. Не един път сме изяснявали и настоявали пред телевизията и пред радиото, че те нямат законно основание да излъчват в ефира съобщения от името на ЦК на БКП и от БКП изобщо, без да са подписаниот др. Владимир Спасов, първи секретар на ЦК на БКП, и без да са подпечатани с червения печат на ЦК на БКП. Всички други самозванци и изключени от редовете на БКП лица нямат право да излизат в средствата за масова информация от името на ЦК на БКП и на БКП изобщо.

Докога телевизията и радиото няма да се съобразяват с тези наши законни искания?

Излагайки горното, ще чакаме нареждането Ви най-после да ни се даде законното право на отговор по Българската телевизия или в редовната емисия на "По света и у нас", или в "Отзвук". В противен случай ще останем с убеждението, че телевизията все още плаща данък на живковисткия тоталитаризъм и продължава да сее лъжи, заблуди и дезинформация, характерни за времето на омразния тоталитаризъм.

Да се надяваме, че бъдещето ще бъде наистина по-справедливо!

София, 24 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:37:12
02.07.1991 г.

Редактор Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!