2 март 1990

СОФИЯ, 2 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 44 /62/
 

     СОФИЯ, 2 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/, ПРИЕТА В СОФИЯ НА 7 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА.


     СЛЕД ПРОМЯНАТА НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ В СТРАНАТА НАВЛЕЗЕ В НОВ ДРАМАТИЧЕН ПЕРИОД НА СВОЕТО РАЗВИТИЕ. РЯЗКО
 НАРАСНА ГРАЖДАНСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО. В СТОЛИЦАТА И В ПО-ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА СЕ ПРОВЕЖДАТ МИТИНГИ И СЪБРАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ПРОМЯНАТА И С ИСКАНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪПШО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ  ПРОЦЕС. КЪМ УТВЪРДИЛИТЕ СЕ ВЕЧЕ НЕЗАВИСИМИ СДРУЖЕНИЯ СЕ ПРИБАВЯТ ИМЕНАТА НА ВСЕ НОВИ И НОВИ НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ, КОИТО ИСКАТ ДА УЧАСТВУВАТ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА. ВЪЗСТАНОВЯВАТ ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИ СТРУКТУРА СТАРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КАТО ОПОЗИЦИОННИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ", СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ДР.
     ВЪЗНИКВАТ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВСЕМ НОВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОИТО В МИНАЛОТО НЕ СА СЪЩЕСТВУВАЛИ.
     КЪМ УТВЪРДЕНИТЕ ВЕЧЕ НЕЗАВИСИМИ СДРУЖЕНИЯ КАТО НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", "ЕКОГЛАСНОСТ", КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, КЛУБА НА НЕЗАКОННО РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 Г., НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА  ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ СЕ НАСОЧВАТ ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИСКАТ ДА СТАНАТ ТЕХНИ ЧЛЕНОВЕ.
     ПРЕСТИЖЪТ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАДА МНОГО БЪРЗО И ТЕ СА ПРИНУДЕНИ ДА МАНЕВРИРАТ, КАТО СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА.
     В СЪЩОТО ВРЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ КАДРОВИ ПРОМЕНИ В ДЪРЖАВНИЯ И ПАРТЙЙНИЯ АПАРАТ НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ. НЯМА ИЛИ ПОЧТИ НЯМА КАДРОВИ ПРОМЕНИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ПРОВИНЦИЯТА ПРАКТИЧЕСКИ С НИЩО НЕ Е ЗАСЕГНАТА ОТ ПРОМЕНИТЕ.
     КАТО СЕ ПРИБАВИ КЪМ ТОВА НАСТЪПВАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И ОПАСНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ВЛАСТИТЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОЕТО БИ МОГЛО ДА СТАНЕ ПРИЧИНА ЗА НАДИГАНЕТО НА МНОГО ПО-СИЛНО НЕДОВОЛСТВО И ДОРИ БЕЗРЕДИЦИ, СТАВА ОЧЕВИДНО, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА Е ВЕЧЕ СЕРИОЗНО ИЗОСТРЕНА.
     ТАЗИ НОВА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПОВЕЛИТЕЛНО ИЗИСКВА ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕНИЯ С ОГЛЕД НА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС. ИМЕННО ТОВА  НАКАРА НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕНИЯ - НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, "ЕКОГЛАСНОСТ", НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ  ЦЕННОСТИ, КЛУБА НА НЕЗАКОННО РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 Г., НЕЗАВИСИМОТО СТУДЕНТСКО ДРУЖЕСТВО, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА, БРСДП /О/, БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" - ДА ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ В ЕДИН СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
     КАТО СЕ ИЗГРАЖДА ИЗЦЯЛО НА ОСНОВАТА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ДЕЙСТВИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕДНИЯ В ОБЩАТА БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗАПАЗВА НАПЪЛНО ТЯХНАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ, ТЕХНИЯ СПЕЦИФИЧЕН ПРОФИЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЗАВОЮВАНИЯ ПРЕСТИЖ, МЯСТО В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА; В ТАКЪВ СМИСЪЛ СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОБЕДИНЯВА УСИЛИЯТА НА СЪСТАВЯЩИТЕ ГО СДРУЖЕНИЯ, А НЕ САМИТЕ СДРУЖЕНИЯ.

                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                          X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПРИЕТ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА В СТАРА ЗАГОРА.


     ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ПСД/ В БЪЛГАРИЯ Е ДОБРОВОЛНО ПОЛИТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ХОРА В НАШАТА СТРАНА, КОИТО ПРИЕМАТ ПОЛИТИЧЕСКАТА НИ ПРОГРАМА И УСТАВ. ТЯ Е ИЗРАЗИТЕЛ НА  ИСКОННИТЕ СТРЕМЕЖИ НА НАШИЯ НАРОД КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИН ПО-СПРАВЕДЛИВ СВЯТ, В КОЙТО ЧОВЕКЪТ С НЕГОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И СТРЕМЕЖИ, ДОСТОЙНСТВО И ЧИСТ МОРАЛ ЩЕ БЪДЕ ИСТИНСКИЯ ДВИГАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС. КАТО ОТХВЪРЛЯМЕ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРИВИЛЕГИИ, НИЕ ОСТАВЯМЕ ЗА СЕБЕ СИ САМО ЕДHA - ДА СЛУЖИМ БЕЗКОРИСТНО НА СВОЕТО ОТЕЧЕСТВО. ЕТО ЗАЩО
ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ НЕ Е ИЗРАЗИТЕЛ НА КЛАСОВИ ИЛИ СЪСЛОВНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ДУХОВНИ ИНТЕРЕСИ, А НА ЧОВЕШКИТЕ СТРЕМЛЕНИЯ КЪМ СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ.
    ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ОТХВЪРЛЯ КОНСТИТУЦИОННОТО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА РЪКОВОДНАТА РОЛЯ, НА КОЯТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ТЯ СЪЩО СЕ ОТКАЗВА ОТ ТАКАВА ПРЕТЕНЦИЯ И ЩЕ СЕ БОРИ С ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА У НАС И В ЦЕЛИЯ СВЯТ, КЪДЕТО СЪЩЕСТВУВА ИЛИ ВЪЗНИКНЕ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ Е ЧАСТ ОТ СВЕТОВНОТО ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ, НО ЗАПАЗВА СВОЯТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ, ОТРАЗЯВАЩА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ.
     РАЗНООБРАЗИЕТО НА ИДЕЙНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ Е ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ ЗА НЕЙНОТО ПЪЛНОЦЕННО СЪЩЕСТВУВАНЕ И РАЗВИТИЕ. ОБМЯНАТА НА РАЗЛИЧНИ ФИЛОСОФСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ЕСТЕТИЧЕСКИ, НРАВСТВЕНИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДРУГИ ВЪЗГЛЕДИ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА Е ПЛОДОТВОРНАТА ПОЧВА, ОТ КОЯТО ЩЕ ВЪЗКРЪСНЕ СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ. ТАКА ЩЕ БЪДЕ
ПРЕОДОЛЯН СТРАХЪТ И ЩЕ СЕ ВЪЗРОДИ ДОВЕРИЕТО НА ХОРАТА.
     ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЕ ИЗГРАЖДА НА ФЕДЕРАТИВЕН ПРИНЦИП И ЦЯЛАТА Й ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА, А НЕ КАТО ТОТАЛИТАРНО ИЗГРАДЕНА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНА БЮРОКРАТИЧНА СИСТЕМА.

             I.  ЧЛЕНСТВО - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

       1.  ЧЛЕН НА  ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ НАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ, КОЙТО ПРИЕМА ПРОГРАМАТА И УСТАВА Й, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА РАСОВА, КЛАСОВА, ЕТНИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, И НЕ ЧЛЕНУВА В ДРУГА ПАРТИЯ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩА НА ИЗБОРИ ГРУПИРОВКА, КОЯТО Е В КОНКУРЕНЦИЯ С ПСД.
      ПСД НЕ ПРИЕМА ИЛИ ИЗКЛЮЧВА ВЕЧЕ ПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО СА ДЕКЛАСИРАНИ, КОРУМПИРАНИ ИЛИ СПЪВАЩИ ДЕЙНОСТТА Й ЛИЦА. ПСД СЕ СЪСТОИ ОТ УВАЖАВАНИ ОТ ОБЩЕСТВОТО ХОРА.
      2. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА ИМА ПРАВО:
         А/  ДА УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОЯТО ЧЛЕНУВА;
         Б/ ДА ИЗРАЗЯВА СВОИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА ЧРЕЗ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО ЧЛЕНУВА, НА СЪОТВЕТНОТО НИВО;
         В/ ДА ОТПРАВЯ ПРЯКО В ПИСМЕН ВИД СВОИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАБЛЮДАВАТЕЛНАТА КОМИСИЯ;
         Г/ ДА УЧАСТВА ПО СВОЯ ВОЛЯ В РАЗНООБРАЗНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ;
         Д/ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ЧЛЕНСТВО, КОГАТО НАМЕРИ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ПО СВОЯ ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ;
         Е/ ДА ИЗБИРА, ДА СЕ КАНДИДАТИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ;
         Ж/ ДА ЗАЩИТАВА СВОИТЕ ИДЕИ И СВОБОДНО ДА ИЗРАЗЯВА МНЕНИЕТО СИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ;
         3/ ДА ПРАВИ ФИНАНСОВИ И ВЕЩЕСТВЕНИ ДАРЕНИЯ НА ПАРТИЯТА.

      3.  ВСЕКИ ЧЛЕН  НА ПАРТИЯТА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО:
         А/ ДА НЕ ПЕТНИ ИМЕТО НА ПСД ПОСРЕДСТВОМ ДЕЯНИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНА И ЗДРАВИЯ ЧОВЕШКИ МОРАЛ;
         Б/ КОГАТО ПО СВОЯ ВОЛЯ НАПУСНЕ ПАРТИЯТА ДА ИЗВЕСТИ ЗА ТОВА СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН;
         В/ ДА РАБОТИ, СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ ЗА УКРЕПВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПАРТИЯТА;
         Г/ ДА ИЗПЪЛНЯВА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО МЕСТОРАБОТА ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРЕ, ДА ЗАСЛУЖАВА ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.

      4. НЕ МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ В ПАРТИЯТА ХОРА, ЗА КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗНАЕ, ЧЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.З.
     5. ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА УМИШЛЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ДЕЙСТВАЩИЯ НАКАЗАТЕЛЕН ЗАКОН ОТ ДАДЕН ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА, ПАРТИЯТА НЕ СЕ АНГАЖИРА СЪС ЗАЩИТАТА МУ.
     6. ЧЛЕНСТВОТО В ПАРТИЯТА СЕ ПРЕКРАТЯВА АВТОМАТИЧНО САМО ПРИ ДОКАЗАНА ОТ СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ ВИНА ЗА ИЗВЪРШЕНО УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
     7. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СТАНАТ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА ПОДАВАТ СВОИТЕ ИСКАНИЯ ДО РЪКОВОДСТВОТО В НАСЕЛЕНОТО МЯСТО. ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ СТАВА ИНДИВИДУАЛНО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
     8. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА ИМА ЧЛЕНСКА КАРТА И ПРИ СМЯНА НА МЕСТОЖИВЕЕНЕ  МОЖЕ ВЕДНАГА ДА СЕ ВКЛЮЧИ В СЪСТАВА НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО НОВОТО МЕСТОЖИВЕЕНЕ БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО СПЕЦИАЛНО ОТЧИСЛЕНИЕ. ДОСТЪТЪЧНО Е САМО ДА ИЗВЕСТИ.
     9А. ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА ПЛАША 1 ЛЕВ ЧЛЕНСКИ ВНОС НА МЕСЕЦ. ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА НА ПАРТИЯТА СЕ СЪБИРАТ И ОТ ВОЛНИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, КАКТО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ, ТАКА И ОТ СЪМИШЛЕНИЦИ.
     9Б. ОТ СЪБРАНИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА СЕ ПРАВЯТ ОТЧИСЛЕНИЯ В РАЗМЕР НА 30 ПРОЦЕНТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА.
     10. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА НА ПАРТИЯТА ПРОВЕЖДАТ ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБРАНИЯ НАЙ-МАЛКО НА ДВА МЕСЕЦА. МЕЖДУ ТЯХ ФУНКЦИИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ.
     11. В  ПАРТИЯТА  НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЕ ПРЕДВИЖДАТ СЛЕДНИТЕ НАКАЗАНИЯ:
          А/  ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ;
          Б/  ИЗКЛЮЧВАНЕ;
     СИЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ГЛАСНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА СА РЕАЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСТАВА И ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДОБРОТО ИМЕ НА ПАРТИЯТА.
     12. ЗА ВСЕКИ ОТПАДНАЛ ЧЛЕН СЕ УВЕДОМЯВА СЪОТВЕТНОТО СЪБРАНИЕ.
     13. АКО НЯКОЙ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА  ПАРТИЯТА БЪДЕ РЕПРЕСИРАН ИЛИ ПОСТРАДА ПО ДРУГ НАЧИН ЗАРАДИ ЧЛЕНСТВОТО СИ В НЕЯ, ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ЗАЩИТЕН С ВСИЧКИ ЗАКОННИ И ПРИЕТИ ОТ УСТАВА И ПРОГРАМАТА СРЕДСТВА.
     /ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ЧЛЕН ЩЕ ОТПАДНЕ СЛЕД ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ/.

                                   /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                               X  Х  Х

       СОФИЯ,  2  МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА КОЛЕКТИВА НА СТУДИЯ "ВРЕМЕ", АДРЕСИРАНО ДО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.


     НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ БЕШЕ СВЕДЕНА ДО ПРИДАТЪК НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА И ЕДИНСТВЕНАТА Й ЗАДАЧА БЕ ДА ВЪЗХВАЛЯВА УСПЕХИТЕ НА "РЕАЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ".
     НО НАРЕД С НЯКОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТОЗИ ВИД "ИНТЕЛИГЕНЦИЯ", КОИТО СЕ ПОДДАДОХА НА МАНИПУЛАЦИЯТА И ЗАЩИТАВАЙКИ СОБСТВЕНОТО СИ ЕСНАФСКО БЛАГОПОЛУЧИЕ ИЗПЪЛНЯВАХА БЕЗРОПОТНО ТАЗИ ФУНКЦИЯ - ДРУГА ЧАСТ, ВЯРНА НА ГЛАСА НА СВОЯТА СЪВЕСТ И НА ДЪЛГА СИ, СТОЯЩ НАД ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА, СЪЗДАВАШЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, С КОИТО МОЖЕМ ДА СЕ ГОРДЕЕМ. ТЯХНАТА УСТОЙЧИВОСТ ПРАВИ ЧЕСТ И НА ЦЯЛАТА НАЦИЯ.
     КИНОТО КАТО "ЕДНО ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ИЗКУСТВА" БЕШЕ ВЪВ ФОКУСА НА ВНИМАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ ИНСТАНЦИИ. И ВЪПРЕКИ ТОВА БЪЛГАРСКОТО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО СЪЗДАДЕ ОБРАЗЦИ ОТ НАЙ-ВИСОКА  НРАВСТВЕНА ПРОБА. ФИЛМИ, КОИТО НАПИПВАХА ПУЛСА НА ВРЕМЕТО С КРЕЩЯЩИТЕ МУ
ПРОТИВОРЕЧИЯ И ДРАМИ, КОИТО ВЪЗСТАВАХА ОСТРО НЕ САМО СРЕЩУ ОТДЕЛНИ ФАКТИ И ЯВЛЕНИЯ, НО И СРЕЩУ ЦЯЛАТА СИСТЕМА.
     ДОКУМЕНТАЛИСТИТЕ ЧЕСТО СЕ БОРЕХА ЗА ВСЕКИ КАДЪР, ЗА ВСЯКО ИЗРЕЧЕНИЕ, ЗА ВСЯКА ДУМА, КОЯТО ДРАЗНЕШИЕ НОМЕНКЛАТУРНИТЕ ЗАСТРАХОВЧИЦИ. ТЕХНИТЕ ФИЛМИ БИВАХА СПИРАНИ, НЕРАЗПРОСТРАНЯВАНИ, ЗАМРАЗЯВАНИ, ЗАБРАНЯВАНИ. МНОЗИНА ОБИКАЛЯХА СТРАНАТА КАТО ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ ДА ПРОЖЕКТИРАТ ФИЛМИТЕ СИ В МАЛКИ ЗАЛИ С МАЛКО ЗРИТЕЛИ, НО ВСЕ ПАК СЕ ОПИТВАХА ДА КАЗВАТ И ПОКАЗВАТ ИСТИНАТА.
      СИСТЕМАТА РЕАГИРАШЕ. ОКАЗВАШЕ НАТИСК ПОД НАЙ-РАЗЛИЧНИ ФОРМИ - И АДМИНИСТРАТИВНИ, И ПОЛИТИЧЕСКИ, И ФИНАНСОВИ. НИКОЙ НЕ ЗНАЕШЕ КОИ СА АНОНИМНИТЕ ЦЕНЗОРИ, МЕХАНИЗМИТЕ НА ТЯХНОТО ДЕЙСТВИЕ. ОСТАВАШЕ САМО ОГОРЧЕНИЕТО, НАПРЕЖЕНИЕТО, УНИЖЕНИЕТО. РАЗБИРА СЕ, НЯКОИ СЕ ОГЪНАХА И ЗАРАБОТИХА  В СИНХРОН С МАШИННАТА. НО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТАЛИСТИ ЗАПАЗИХА ДЪЛБОКО В СЕБЕ СИ ВЯРАТА, ЧЕ НЯКОЙ ДЕН ТЕЗИ ФИЛМИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАЗАНИ, ЧЕ ДЪЛГЪТ НА СЪВЕСТТА Е ПО-СИЛЕН ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА. ТОВА ГИ КАРАШЕ УПОРИТО, СТОИЧЕСКИ ДА РАБОТЯТ И СЪЗДАВАТ ФИЛМИ, КОИТО ДНЕС НАРИЧАМЕ СВИДЕТЕЛСТВА НА ВРЕМЕТО: "ИЗМЕРЕНИЯ", "В ИМЕТО НА СПОРТА", "ЗАХАРИ СТОЯНОВ", "ЛИЦЕ И ОПАКО", "БЪРЗА ПОМОЩ", "СЪНУВАМ МУЗИКА", "ТОЗИ ГРАД Е И МОЙ", "ИН МЕМОРИАМ", "ДОМ N 8", "БЛАГОПОЛУЧЕН СЛУЧАЙ", "ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ", "ПАНТЕОНЪТ", "КОМИ - ХОРАТА", "ДИШАЙ", "СТЕНАТА" И ДР.
       ОТ НЯКОЛКО МЕСЕЦА СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА СЪБИТИЯ, КОИТО СЕ ПРОМЕНЯТ ВСЕКИ ДЕН, ВСЕКИ ЧАС. БЪЛГАРСКОТО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО СЕ ХВЪРЛИ ЖАДНО КЪМ ТЯХ, ОСВОБОДЕНО ОТ ОФИЦИАЛНАТА  ЦЕНЗУРА,КАКТО И ОТ ПАГУБНАТА АВТОЦЕНЗУРА. НО В ЕУФОРИЯТА НА ТЕЗИ ДНИ, КОГАТО НА ПРЕДЕН ПЛАН ИЗЛИЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВСЕ ПО-ЧЕСТО ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ЧУВАТ ГЛАСОВЕ, ЧЕ НА НАС НИ ТРЯБВАТ ХЛЯБ И ПЪЛНИ МАГАЗИНИ, А НЕ КУЛТУРА.
ЗА НЕЯ ЩЯЛО ДА МИСЛИМ ПО-КЪСНО. ПОЯВИХА СЕ И ДРУГИ ТРЕЗВИ ГЛАСОВЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ИМЕННО ОТ КУЛТУРАТА НА НАЦИЯТА, ЗАЩОТО НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА И ДЕМОКРАЦИЯ БЕЗ КУЛТУРА.
     СЕГА Е ЧАСЪТ, КОГАТО ДОКУМЕНТАЛИСТИТЕ ТРЯБВА ДА  НАПРАВЯТ АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ И ЯВЛЕНИЯТА, ИЗВОДИ, ДА РАЗГОВАРЯТ ЗА ТОВА СЪС СВОИТЕ ЗРИТЕЛИ. СЕГА Е ЧАСЪТ НА ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО.
     СЪХРАНИЛО СВОИТЕ ДОСТОЙНСТВА И В НАЙ-МРАЧНИТЕ ГОДИНИ, ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО ДНЕС ИМА НУЖДА ОТ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА.  ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО - ГЛАСЪТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СЪВЕСТ, ДНЕС ОТНОВО Е В ОПАСНОСТ. МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ МУ, НЕ ГО ЗАДУШАВАЙТЕ. РАЗБЕРЕТЕ КОЛКО МУ Е НУЖНА ВАШАТА ПОДКРЕПА - МОРАЛНА И МАТЕРИАЛНА. КОЛКО Е ПОТРЕБНО НА ВСЕКИ ОТ НАС, НА ЦЯЛОТО НИ ОБЩЕСТВО. ДНЕС - В ЧАСА НА  МЪЧИТЕЛНО ТЪРСЕНЕ НА СПАСИТЕЛНИЯ ПЪТ!
                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

                      ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,

     ПРЕДСТОИ ЧЕСТВАНЕТО НА 3 МАРТ  -  НАЙ-СВИДНИЯ ПРАЗНИК В МНОГОВЕКОВНАТА ИСТОРИЯ НА НАШАТА РОДИНА. ПАТРИОТИЧЕН ДЪЛГ НА ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА БЪЛГАРИН, Е ДА ИЗРАЗИ ПО НАЙ-ДОСТОЕН ГРАЖДАНСКИ НАЧИН СВОЕТО СЪПРИЧАСТИЕ КЪМ ТОЗИ СВЕЩЕН ЗА БЪЛГАРИЯ ДЕН.

     ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ Е НА МНЕНИЕ, ЧЕ ТЪРЖЕСТВАТА, СВЪРЗАНИ С 3-ТИ МАРТ, НЕ БИВА ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В АРЕНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ И ПРЕДИЗБОРНИ СПЕКУЛАЦИИ.
     ЗАТОВА ПРЕДЛАГАМЕ ИНИЦИАТИВАТА ЗА ЧЕСТВУВАНЕТО  НА 112-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДА ПРИНАДЛЕЖИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - СИМВОЛ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ И НАРОДОМИСЛИЕ, А В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРАЗНИКА ДА УЧАСТВУВАТ ВСИЧКИ НАДПАРТИЙНИ РОДОЛЮБИВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.

СОФИЯ, 22.02.1990 Г.
                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                               X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" В ЛОВЕЧ.


      В  ОТГОВОР НА ЗАЧЕСТИЛИТЕ ЗАПЛАХИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НОМЕНКЛАТУРАТА КЪМ НАШИ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ С УВОЛНЕНИЯ, СЪКРАЩЕНИЯ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПСИХИЧЕСКИ НАТИСК ВЪРХУ ТЯХ, СЕМЕЙСТВАТА ИМ И ТЕХНИ БЛИЗКИ, ЗАЯВЯВАМЕ:
      В  МОМЕНТА НА ИЗГРАЖДАНЕ ОСНОВИТЕ НА НАШЕТО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА СТРАНАТА НИ ИМА ЗАКОННО ПРАВО НА СВОБОДОМИСЛИЕ И СВОБОДНА ИЗЯВА ПО СОБСТВЕНА ВОЛЯ И СЪВЕСТ, ПРОКЛАМИРАНИ В ХЕЛЗИНКСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ДОКУМЕНТИ ПОДПИСАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ И РАТИФИЦИРАНИ ОТ НАРОДНОТО  СЪБРАНИЕ.

          З А Т О В А    Д Е К Л А Р И Р А М Е:

      КЛУБ  "ДЕМОКРАЦИЯ" - СДС - ЛОВЕЧ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОПРЕДЕЛЯ И ДА СТЕПЕНУВА СРЕДСТВАТА И МЕТОДИТЕ ЗА ПОДКРЕПА И ЗАЩИТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ.

ЛОВЕЧ, 20.2.1990 ГОД.
                                         ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                            X   X   X

     СОФИЯ, 2  МАРТ  - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В СВЕТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ  СИЛИ.

     БРАТЯ БЪЛГАРИ ПО СВЕТА,
     ДНЕС СЕ НАВЪРШВАТ 120 ГОДИНИ ОТ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛНАТА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА ПОД ИМЕТО "БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ". ЗА ПРЪВ ПЪТ ТУРСКИ СУЛТАН ПРИЗНАВА ПРАВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ДА СЕ ОБОСОБИ В СВОЯ ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ИЗКОННИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ - МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ. ЦЯЛОСТНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ ВЪРХУ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ ПРОДЪЛЖABA И СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО БЛАГОДАРЕНИЕ И НА ВИСОКОРОДОЛЮБИВАТА ДЕЙНОСТ НА ЕКЗАРХ ЙОСИФ 1 И НА ДЪРЖАВНИЦИТЕ СТЕФАН СТАМБОЛОВ И КОНСТАНТИН СТОИЛОВ. ОКОНЧАТЕЛНОТО ДУХОВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е НАЛИЦЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА В 1912 Г.
     НЕКА ВСИЧКИ ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПРОТИВОБЪЛГАРСКИ СИЛИ СИ ВЗЕМАТ ПОУКА ОТ ИСТОРИЯТА И НЕКА ПОМНЯТ, ЧЕ "КРЪВТА ВОДА НЕ СТАВА". НЕКА ДЕНЯТ 28 ФЕВРУАРИ СТАНЕ ОФИЦИА^Н ПРАЗНИК  В БЪЛГАРИЯ ДА ЖИВЕЕ ЦЕЛОКУПНИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД - ЕДИНЕН И НЕДЕЛИМ!

СОФИЯ, 28.2.1990 Г.
                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                       X   X  X

     СОФИЯ, 2 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА ВИСШИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ.


      ВИСШИЯТ  КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ  СЪЮЗ ЛЮБЕЗНО ИНФОРМИРА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС НА ДКМС /1-ВИ КОНГРЕС НА БДМ/, ЧЕ ОТ 22 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ ЗАПОЧНА СВОЯТА РАБОТА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ "НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ" - ПОЛИТИЧЕСКА, НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКА, НЕМАРКСИСТКА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА "МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР", МЛАДЕЖКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК; С ОСНОВНА ЦЕЛ "ДОСТИГАНЕ РАВНИЩЕТО НА СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ОТ ВСЕКИ МЛАД БЪЛГАРИН ПО ПЪТЯ НА МИРНАТА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА". КОНФЕДЕРАЦИЯТА Е ЗАКОННО МЛАДЕЖКО ФОРМИРОВАНИЕ СЪГЛАСНО  ЧЛ. 52 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ.
     РАБОТНИ ГРУПИ ИЗГОТВЯТ УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ. ДОУТОЧНЯВАТ СЕ ПРОЦЕДУРНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА БЪДЕЩИЯ КОНГРЕС, КОЙТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ СВОЯТА РАБОТА В БЛИЗКИТЕ ДНИ.
     АДРЕС ЗА ПИСМА И ТЕЛЕГРАМИ: СОФИЯ  - 1000, ЦЕНТРАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ НА КУЛТУРАТА, ЕТАЖ III, СТАЯ 1 - СТАНИМИР ДОСЕВ, СТАНИМИР ВАСИЛЕВ И АНТОН ПЕТРОВ.

                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
                          X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАРТ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ТЕЛЕГРАМИ ДО ПОСОЛСТВА И ЧУЖДЕСТРАННИ ЦЪРКВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕСТВУВАНЕТО НА 112-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО ИГО, ИЗПРАТЕНИ ОТ ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА  НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.


                             ДО ПОСОЛСТВОТО НА  СССР

                ДРУГАРЮ ПОСЛАНИК,

     ВЪВ ВРЪЗКА С 3-ТИ МАРТ - ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С МОЛБА ДА ПРЕДАДЕТЕ ПРИЛОЖЕНОТО КЪМ ПИСМОТО ПОСЛАНИЕ ДО СВЕТИЯ СИНОД НА РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. С НАСТОЯЩОТО МОЛИМ В ТОЗИ НАЙ-СВЯТ ЗА НАС ДЕН ДА СЕ ОТСЛУЖИ ПАНИХИДА В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ РУСКИ ВОИНИ В РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА /1877-1878 Г./, КАКВАТО ЩЕ БЪДЕ ОТСЛУЖЕНА В БЪЛГАРИЯ.
     ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА.

СОФИЯ, 26.2.1990 Г.


                           X   X   X


                             ДО ГЛАВАТА НА МОСКОВСКАТА И НА ЦЯЛА
                                 РУСИЯ ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
                             НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО ПАТРИАРХ ПИМЕН


                ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,


     С ДЪЛБОКО ПОЧИТАНИЕ ВИ УМОЛЯВАМЕ ДА ОТСЛУЖИТЕ ПАНИХИДА НА 3-ТИ МАРТ ЗА УПОКОЙ НА ДУШИТЕ НА РУСКИТЕ ВОИНИ, ОТДАЛИ НАЙ-СКЪПИЯ БОЖИ ДАР - ЖИВОТА СИ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ В РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА /1877-1878 Г./.
     НЕКА В ДЕНЯ НА НАШЕТО ИЗБАВЛЕНИЕ ПРОЗВУЧИ "ВЕЧНАЯ  ПАМЯТ ИМ" В ЧЕСТ НА ХРИСТОЛЮБИВИТЕ ЧАДА - ДОСТОЙНИ СИНОВЕ НА ВАШИЯ  НАРОД.
СОФИЯ, 26.2.1990 Г.
 
                           Х   Х   Х


                              ДО ПОСОЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ

                 ГОСПОДИН  ПОСЛАНИК,

     ВЪВ ВРЪЗКА С 3-ТИ МАРТ - ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С МОЛБА ДА ПРЕДАДЕТЕ ПРИЛОЖЕНОТО КЪМ ПИСМОТО ПОСЛАНИЕ ДО СВЕТИЯ СИНОД НА РУМЪНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. С НАСТОЯЩОТО МОЛИМ В ТОЗИ НАЙ-СВЕТЪЛ ЗА НАС ДЕН ДА СЕ ОТСЛУЖИ ПАНИХИДА В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ РУМЪНСКИ ВОИНИ В РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА /1877-1878 Г./, КАКВАТО ЩЕ БЪДЕ ОТСЛУЖЕНА В БЪЛГАРИЯ.
     ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА.

СОФИЯ, 26.2.1990 Г.


                           Х   Х   Х

                                        ДО СВЕТИЯ СИНОД
                              НА РУМЪНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

                    ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО,
     С ДЪЛБОКО ПОЧИТАНИЕ ВИ УМОЛЯВАМЕ ДА ОТСЛУЖИТЕ ПАНИХИДА НА 3-ТИ МАРТ ЗА УПОКОЙ НА ДУШИТЕ НА РУМЪНСКИТЕ ВОИНИ, ОТДАЛИ НАЙ-СКЪПИЯ БОЖИ ДАР - ЖИВОТА СИ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ В РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА /1877-1878 Г./.
     НЕКА В ДЕНЯ НА НАШЕТО ИЗБАВЛЕНИЕ ПРОЗВУЧИ "ВЕЧНАЯ ПАМЯТ ИМ" В ЧЕСТ НА ХРИСТОЛЮБИВИТЕ ЧАДА - ДОСТОЙНИ СИНОВЕ НА ВАШИЯ НАРОД.

СОФИЯ,  26.2.1990 Г.


                           Х   X   X


                              ДО  ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУЛИКА ИТАЛИЯ

                ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

     ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ - ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ВИ МОЛИМ ДА НАПРАВИТЕ НЕОБХОДИМОТО, ЗА ДА ПРЕДАДЕТЕ НАШАТА НАЙ-ИСКРЕНА БЛАГОДАРНОСТ НА ПОТОМЦИТЕ НА ВИТОРИО ПОЗИТАНО - КОНСУЛ НА РЕПУБЛИКА
ИТАЛИЯ В СОФИЯ ПО ВРЕМЕ НА ТЕЗИ ДРАМАТИЧНИ ЗА НАРОДА НИ СЪБИТИЯ, ДОПРИНЕСЪЛ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА СТОЛИЦАТА НИ ОТ ВАРВАРСКИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ФАНАТИЗИРАНИТЕ БАШИБУЗУШКИ ОРДИ.

СОФИЯ,  26,2. 1990 Г.

 
                           X   Х   Х
 

                    ДО ПОСОЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

                ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

     ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ - ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ВИ МОЛИМ ДА НАПРАВИТЕ НЕОБХОДИМОТО, ЗА ДА ПРЕДАДЕТЕ НАШАТА НАЙ-ИСКРЕНА БЛАГОДАРНОСТ НА ПОТОМЦИТЕ НА ДЖАНУАРИУС МАКГАХАН И ЮДЖИЙН СКАЙЛЕР,
КОИТО НАПРАВИХА ДОСТОЯНИЕ НА СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЧУДОВИЩНИТЕ ВАРВАРСТВА НА РАЗВИЛНЕЛИТЕ СЕ ОСМАНСКИ ОРДИ ПО ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ ЕПОПЕЯ - АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ.

СОФИЯ, 26.2.1990 Г.
 
 
                          X   Х   Х
 
                             ДО ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ

                ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

     ВЪВ ВРЪЗКА С 3-ТИ МАРТ - ДЕНЯ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С МОЛБА ДА ПРЕДАДЕТЕ ПРИЛОЖЕНОТО КЪМ ПИСМОТО ПОСЛАНИЕ ДО СВЕТИЯ СИНОД НА ФИНЛАНДСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. С НАСТОЯЩОТО МОЛИМ В ТОЗИ НАЙ-СВЯТ ЗА НАС ДЕН ДА СЕ ОТСЛУЖИ ПАНИХИДА
В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ ФИНЛАНДСКИ ВОИНИ В РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА /1877-1878 Г./, КАКВАТО ЩЕ БЪДЕ ОТСЛУЖЕНА И В БЪЛГАРИЯ.
     ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА.

СОФИЯ, 26.2.1990 Г.
 

                          Х   Х   Х
 
                         ДО ГЛАВАТА НА ФИНЛАНДСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
                                 НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО
                           МИТРОПОЛИТ ЙОАН - АРХИЕПИСКОП КАРЕЛСКИ И НА
                                     ЦЯЛА ФИНЛАНДИЯ


                ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО,
     
     С ДЪЛБОКО ПОЧИТАНИЕ ВИ УМОЛЯВАМЕ ДА ОТСЛУЖИТЕ ПАНИХИДА НА 3-ТИ МАРТ ЗА УПОКОЙ НА ДУШИТЕ НА ФИНЛАНДСКИТЕ ВОИНИ, ОТДАЛИ НАЙ-СКЪПИЯ БОЖИ ДАР - ЖИВОТА СИ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ В РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА /1877-1878 Г./.
      НЕKA В ДЕНЯ НА НАШЕТО ИЗБАВЛЕНИЕ ПРОЗВУЧИ "ВЕЧНАЯ ПАМЯТ ИМ" В ЧЕСТ НА ХРИСТОЛЮБИВИТЕ ЧАДА - СИНОВЕ НА ВАШИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 26.2.1990 Г.


                          X   X   X

                             ДО ПОСОЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
                               ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

                ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,


     ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ - ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ВИ МОЛИМ ДА НАПРАВИТЕ НЕОБХОДИМОТО, ЗА ДА ПРЕДАДЕТЕ НАШАТА НАЙ-ИСКРЕНА БЛАГОДАРНОСТ НА ГОСПОЖА МЕРСИЯ МАКДЕРМОТ ЗА ОБЕКТИВНОТО ИСТОРИЧЕСКО
ОТРАЗЯВАНЕ НА БОРБАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СРЕЩУ ТУРСКОТО РОБСТВО И ВЯРНОТО ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗИТЕ НА ГЕРОИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ РЕВОЛЮЦИЯ.
     ПОЖЕЛАВАМЕ Й КРЕПКО ЗДРАВЕ И ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ В БЪДЕЩИТЕ Й НАЧИНАНИЯ.

СОФИЯ, 26.2.1990 Г.

                                X   X   X

                             ДО ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ

                ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

     ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ - ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ВИ МОЛИМ ДА НАПРАВИТЕ НЕОБХОДИМОТО, ЗА ДА ПРЕДАДЕТЕ НАШАТА НАЙ-ИСКРЕНА БЛАГОДАРНОСТ НА ПОТОМЦИТЕ НА ЛЕАНДАР ЛЕГЕ - КОНСУЛ НА ФРЕНСКАТА
РЕПУБЛИКА В СОФИЯ ПО ВРЕМЕ НА ТЕЗИ ДРАМАТИЧНИ ЗА НАРОДА НИ СЪБИТИЯ, ДОПРИНЕСЪЛ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА СТОЛИЦАТА НИ ОТ ВАРВАРСКИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ФАНАТИЗИРАНИТЕ БАШИБУЗУШКИ ОРДИ.

СОФИЯ,  26.2.1990 Г.
                                                                                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/