2 февруари 1994


София, 2 февруари 1994 година
Брой 23 /1068/


София, 2 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, НА ВЪГЛИЩАТА И НА БРИКЕТИТЕ.


I. Последните предложения на правителството за повишение на цените на електроенергията, топлоенергията, въглищата и брикетите

1. Приемаме с разбиране предложението на правителството относно началната дата на корекцията на цените на електроенергията, топлоенергията, въглищата и брикетите при спазване на предишните договорености да бъде от 1 април 1994 г.

2. Настояваме разглеждането на конкретните проценти на увеличението да стане след приемането на постановленията по политиката на доходите.

3. Настояваме едновременно с внасянето на правителственото предложение за цените в енергетиката да се внесе и предложение за конкретните компенсационни мерки за социално слабите.


ІІ. По проектопостановленията по политиката на доходите

1. Приемане на използването на прогнозния индекс на инфлацията, но без въвеждането на какъвто и да е праг за компенсиране на фактическата инфлация.

2. Предлагаме да преговаряме по:
- проценти на компенсиране на разликата между прогнозната и фактическата инфлация;
- търсенето на възможности за компенсиране на фактическата инфлация от IV тримесечие на 1993 г.

3. Настояваме в постановлението за минимална работна заплата:
- да присъства недвусмислен текст, гарантиращ своевременното индексиране с прогнозната инфлация, съответствие с декларирания от правителството принцип за защита на реалните доходи;
- да се обяви делителят за намиране на минималната дневна часова работна заплата.

4. Да се запази възможността:
- за диференциране на размера на средната брутна работна заплата на отраслово и браншово ниво по организации и звена в системите на бюджетна издръжка по реда на чл. 9 от Наредбата за договаряне на работната заплата;
- министерствата и общините да определят с до 20 на сто по-високи средни брутни работни заплати за отраслите "Здравеопазване" и "Образование";
- бюджетните организации да ползват средствата за работна заплата от незаетите бройки, действаща през 1993 г.

5. Да отпаднат от проектопостановленията текстовете, които преповтарят чл. 10 от проектозакона за държавния бюджет на Република България за 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

София, 27 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ /29 И 30 ЯНУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/, ПО ПОВОД НА НЯКОИ ДЕЙСТВИЯ НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО.


Управителният съвет на БЗНС се запозна на проведеното заседание на 29 и 30 януари 1994 г. с някои поредни неправомерни и репресивни действия на министъра на земеделието г-н Танев спрямо редица ликвидационни съвети в общините Стара Загора, Троян и други.

В отговор на писмата, в които членове и ръководители на тези ликвидационни съвети имаха доблестта, гражданската и служебна отговорност да посочат някои основни нерешени нормативно проблеми, които спъват дейността им, министърът на земеделието, вместо да съдейства за решаването на тези проблеми, издаде заповед за уволнението на същите служители.

Остро осъждаме незаконните действия на министър Танев, които представляват политически произвол и блокират аграрната реформа.

Настояваме за незабавната оставка на министъра на земеделието.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ/ ПО ПОВОД НА СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА.


Националният клубен съвет на Национален клуб за демокрация /Съюз на демократичните сили/ /НКД-СДС/ на свое заседание единодушно подкрепи обоснованите искания на студентите от Софийския университет и цялата академична общност. Бюджетът за висше образование и наука трябва да се приведе в съответствие с приоритетното им значение за нашата страна. Убедени сме, че отказът на правителството на проф. Беров да приеме тези искания не може да се обясни само с финансови причини.

Предлагаме крайно необходимите средства да се намерят, като се намалят предвидените разходи за поемане на така наречените лоши дългове.

София, 30 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ БОГОСЛОВСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ПОВОД НА СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА.


Вече осми ден продължава стачката на студентите от най-старото висше учебно заведение в България - Софийския университет ”Св. Климент Охридски”. Техният апел е за оцеляване на духовността, науката и образованието. Студентите от Богословския факултет участват масово, подкрепени от своите преподаватели. Основното им искане е оцеляване на богословската наука и образование и въвеждане на вероучение в средните училища. Вярваме, че с нас е и Бог. Молете се за нас!

София, 29 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. Документът е адресиран до Народното събрание, до Министерския съвет, до Висшия съдебен съвет и до средствата за масово осведомяване.


Стачният комитет на Юридическия факултет към СУ ”Св. Климент Охридски” от името на всички студенти юристи, независимо от позицията им по предприетите окупационни действия, е упълномощен да заяви следното:

През последните няколко години в нашата държава, благодарение на законовия вакуум и неуредената нормативна база се създадоха условия за възникването на множество юридически факултети към новообразувани и съществуващи ВУЗ с друга професионална ориентираност.

Новосформираните юридически факултети, които нямат статут на юридически лица, са нелегитимни. Въпреки това заинтересуваните институции в лицето на Министерския съвет и конкретно Министерството на науката и образованието и до ден-днешен не са изразили своето категорично становище по недвусмислен начин. Очакваме решение от министерствата на науката и образованието и на правосъдието, което ще разреши проблема и ще сложи край на злоупотребите в тази област.

Длъжни сме да напомним прословутата фраза на професор Тагамлицки за "полувисшето недообразование". Недомислени експерименти с образованието, особено юридическото, са недопустими. Стотици студенти дават пари за образование, което не дава възможност за реализация, и ще останат излъгани.

Напомняме, че посочените "юридически" факултети нямат програма, утвърдена от Министерството на науката и образованието, както и одобрението на Министерството на правосъдието. Към тях трябва да бъдат предявени държавните изисквания за юридическо образование. Също така Министерство на правосъдието въобще не може да поеме всички тези студенти за задължителния държавен стаж в нашата специалност поради големия им брой и неизяснения статут на новосъздадените факултети.

В заключение ние искаме приемането на закон за висшето образование, който да сложи край на хаоса в тази област.

София, 29 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНЕ ОТ СИНДИКАЛНИЯ АКАДЕМИЧЕН СЪЮЗ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И ОТ СЪЮЗА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 1994 Г. Документът е адресиран до Министерския съвет на Република България.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Представяме на вашето внимание исканията на академичната общност, известни ви отдавна, които все още не са намерили отражение в проектобюджета за 1994 г., внесен за разглеждане в Народното събрание.

I. В Проектобюджета за Българската академия на науките /БАН/ да се заложат не по-малко от 173,9% спрямо бюджета на БАН за 1993 г., т.е. 10% над официалната инфлация за същата година.

II. Категорично сме против всякакви "прикрити" съкращения на работещите в БАН, заложени в представения проект за държавен бюджет, които са над 12% от целия персонал.

III. В класификатора /np.N 2 на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N 71 /6 април 1993 г./ научно-преподавателските кадри да се включат в коефициентите, предложени от министъра на науката и образованието /писмо No 04-12-36/ 05.11.1993 г. до Министерство на труда и социалните грижи /МТСГ/ и Министерство на финансите /МФ/, при условие че са осигурени напълно от държавния бюджет всички полагащи се доплащания, като при това предвидените средства за Фонд работна заплата /ФРЗ/ и Държавно обществено осигуряване /ДОО/ бъдат не повече от 70% от общия бюджет на БАН.

IV. При положение, че не се изпълни напълно горното условие, то коефициентите да не бъдат задължителни за БАН.

V. Ако в срок от 7 /седем/ дни не започнат преговори по нашите искания, запазваме правото си да действаме съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

София, 27 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС: Е. Димов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "ПОДКРЕПА - БАН": Е. Павлов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНСО КЪМ КНСББ: Й. Марински

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В. ЦАР СИМЕОН ВТОРИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 25 АПРИЛ 1993 Г. В СОФИЯ.


XII. РАЙОННИ КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ

Член 23. /1/ В районните клубове с 50 и повече членове се избира Районен контролен съвет, който се състои от председател и двама членове, избрани за срок от две години. Членовете на Районния контролен съвет не могат да участват в други изпълнителни органи на клуба.

/2/ В районни клубове с по-малко от 50 членове не се сформира Районен контролен съвет. Тези клубове избират един контрольор.

Член 24. /1/ Районният контролен съвет:
а/ съблюдава спазването на устава на движението от членовете и органите на движението в съответния районен клуб;
б/ следи за опазването на имуществото на клуба;
в/ проверява документацията и касата на клуба;
г/ сигнализира съответния орган на движението за нарушения, както и за евентуални такива с оглед прекратяването и предотвратяването им;
д/ разглежда жалби на членове срещу решения на органи на клуба, като проверява, отменя или потвърждава тези решения в съответствие с устава.

/2/ Решенията на Районния контролен съвет могат да се обжалват пред Контролния съвет - централен в едномесечен срок от постановяването им.

/3/ Районният контролен съвет се свиква на заседания от неговия председател, а при нужда - от който и да е негов член.

/4/ Районният контролен съвет взема решения с мнозинство - повече от половината от членовете си.

/5/ На заседанията на Районния контролен съвет се води протокол в определена за целта книга, който се подписва от всичките му членове.


XIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 25. /1/ Движението се представлява пред трети лица и органи от председателя на Оперативния политически съвет на движението.

/2/ Председателят подписва всички документи на движението, както и съглашенията, споразуменията и договорите, по които страна е последното.

/3/ В случаите, когато председателят отсъства или е възпрепятстван, функциите му се осъществяват от упълномощен от него или от Оперативния политически съвет секретар.

/4/ Районните клубове се представляват пред трети лица и органи от техните председатели.


XIV. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Член 26. /1/ Движението набира своите финансови средства от:
а/ встъпителен и членски внос;
б/ доброволни вноски от членовете му;
в/ дарения и завещания;
г/ позволена от закона собствена стопанска дейност;
д/ субсидии от държавния бюджет.

/2/ Финансовите средства и имущество на движението могат да се използват само за цели, свързани с устава, за неговите мероприятия и за издръжка на неговите [.............]
/3/ За събирането, съхраняването и разходването на средствата на движението е отговорен Оперативният политически съвет, който поверява тази дейност на определен свой член /касиер/.

/4/ Оперативният политически съвет води отчетността на средствата на движението по ред и в нарочна документация, като се отчита за това пред Националния форум.


XV. СИМВОЛИ И ПЕЧАТ

Член 27. /1/ Движението има знаме, цялото в лилав цвят, в средата на което има царска корона в златист цвят. Околовръст на царската корона е изписано "Движение за връщане на Н.В. Цар Симеон II".

/2/ Движението има печат с кръгла форма и с кръгообразен надпис: "Движение за връщане на Н.В. цар Симеон II". В средата на печата - царска корона.


XVI. ПЕЧАТЕН ОРГАН И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Член 28. /1/ Движението издава свой печатен орган.

/2/ Отговорен по издаването на печатния орган е Оперативният политически съвет.

Член 29. /1/ Движението води документация и книги, определени от законите, устава и решенията на Националния форум.

/2/ Съхраняването и воденето на документацията и книгите на движението е задължение на Оперативния политически съвет или на лицата, които по силата на законите, устава и решения на Националния форум са длъжни да правят това.


XVII. ПРОМЯНА НА УСТАВА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 30. /1/ Промяна в устава на движението може да се извърши само ако две трети от присъстващите на Националния форум или на Националния съвет делегати гласуват за това.

/2/ Всички допълнения и приложения към настоящия устав се считат за негова неразделна част.

Член 31. Движението прекратява съществуването си само по решение на Националния форум с мнозинство повече от две трети от присъстващите делегати.


XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32. За неуредени с настоящия устав положения се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство, касаещо политическите партии.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
02.02.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!