2 февруари 1990


СОФИЯ, 2 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                       БРОЙ 24 /42/

СОФИЯ, 2 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ.


ЗА ДА МОЖЕМ СВОБОДНО ДА ОБОБЩАВАМЕ И ИНТЕРПРЕТИРАМЕ ЖИВОТА В ЦЯЛОТО МУ МНОГООБРАЗИЕ, САМО В СЪГЛАСИЕ СЪС СОБСТВЕНАТА СИ СЪВЕСТ И МОРАЛ НА ТВОРЦИ, ЗА ДА МОЖЕМ СВОБОДНО ДА РАБОТИМ, ЗА ДА ПОДКРЕПИМ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО СЪС СРЕДСТВАТА НА ТЕАТЪРА И УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ,

НИЕ - БЪЛГАРСКИ АРТИСТИ, РЕЖИСЬОРИ, СЦЕНОГРАФИ, ДРАМАТУРЗИ И ТЕАТРОВЕДИ - ОБЕДИНЕНИ В ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ - СВОБОДЕН И НЕЗАВИСИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА, ПРИЗНАВАМЕ ИЗЦЯЛО ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЦЕЛИ КЪМ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ=

НИЕ СИ ПОСТАВЯМЕ СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ И НАСТОЯВАМЕ:

 - ДА БЪДЕ ОТМЕНЕН УКАЗЪТ ЗА ТЕАТРИТЕ /"ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", БР. 145/49 Г./, КОЙТО ПРЕЧИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ТЕАТЪР - ДЪРЖАВЕН, КООПЕРАТИВЕН, ЛИЧЕН И ДР.; НЕЗАБАВНО ДА СЕ ДОПУСНЕ РЕГИСТРАЦИЯ НА СВОБОДНИ ТЕАТРАЛНИ ТРУПИ, КОИТО ДА РАБОТЯТ КАТО ФИРМИ;

 - ДА СЕ ИЗРАБОТЯТ НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАВИЛА, КОИТО ДА УРЕДЯТ ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ТЕАТРИТЕ С ДЪРЖАВАТА, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ОСИГУРИ ИКОНОМИЧЕСКАТА ИМ СВОБОДА; ДА БЪДАТ РАЗПУСНАТИ КОМИТЕТЪТ ЗА КУЛТУРА И СТРУКТУРНИТЕ МУ МУТАНТИ, КАТО СЪЗДАТЕЛИ И ПРЕКИ ВНЕДРИТЕЛИ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ДЕМАГОГИЯ НА ТОТАЛИТАРИЗМА. ОТПУСНАТАТА ДЪРЖАВНА ДОТАЦИЯ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ТЕАТРИТЕ ПРЯКО ОТ ПАРЛАМЕНТА;

 - ДА СЕ ПРЕМАХНЕ НОМЕНКЛАТУРАТА В ТЕАТЪРА. В СЕГАШНИТЕ СТРУКТУРИ - СВОБОДЕН ИЗБОР НА ДИРЕКТОР И ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ. В ТЕАТЪРА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ВЕТО! ДА БЪДАТ РАЗПУСНАТИ ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕАТРИТЕ; В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ ДА СЕ ВЛИЗА НА КОНКУРЕНТНА ОСНОВА НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ;

 - ДА СЕ ПРЕМАХНЕ МОНОПОЛИЗМЪТ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО "ПРЕЦЕЖДАНЕ" НА ВИТИЗ И СЕ СЪЗДАДАТ РАВНОСТОЙНИ ТЕАТРАЛНИ ШКОЛИ НА ОТДЕЛНИ ТВОРЦИ;

 - ДА СЕ ЗАЩИТИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА АВТОНОМНИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИТЕ ТЕАТРИ, КАТО ОЗДРАВИТЕЛИ НА ТЕАТРАЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ, СЪС СОБСТВЕНА ЕСТЕТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И ФИНАНСОВА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ОСНОВАТА НА ДОГОВОРИ С ТЕАТРИТЕ;

 - ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ НА ТЕАТРИТЕ ВСИЧКИ НЕПРАВИЛНО ОТНЕТИ ИМОТИ.

В ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА ТРУД

 - РАВНОПРАВНИ И ЯСНИ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ; СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ ПОНЕ ЗА ЕДНА ГОДИНА И ЗАПАЗВАНЕ НА ЖИЛИЩЕТО ЗА СЪЩОТО ВРЕМЕ; РАВНОПРАВИЕ - БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО МЯСТО НА ЖИТЕЛСТВО, РАБОТА, ПОЛ, ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ; НОВО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ С КИНО, ТЕЛЕВИЗИЯ, РАДИО И ИМПРЕСАРСКИ КЪЩИ; ОТМЯНА НА ХОНОРАРНИТЕ ТАБЛИЦИ И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ, С ОТЧИТАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА; НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ.

В ЗАЩИТА НА СБОБОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

 - ДА СЕ ИГРАЕ В ЗАВИСИМОСТ САМО ОТ ВОЛЯТА НА ТВОРЕЦА, А НЕ КЪДЕТО И ДА Е, И КАКТО И ДА Е, И СРЕЩУ КАКВОТО И ДА Е ЗАПЛАЩАНЕ В ИМЕТО НА КРИВОРАЗБРАНА ИДЕОЛОГИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА; РЕАЛНА ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО; СВОБОДНО ОБЕДИНЯВАНЕ В ТВОРЧЕСКИ ГРУПИ, СЪЮЗИ И ДР.; ОТГОВОРНОСТ ЗА СПЕКТАКЪЛА ДА НОСЯТ САМО НЕГОВИТЕ ПРЕКИ СЪЗДАТЕЛИ.

В ЗАЩИТА НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

 - ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е ПЪЛНОВЛАСТЕН ОРГАН НА СЪЮЗА.

СОФИЯ, 24.12.1989 Г. /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


КАТО СЕ СОЛИДАРИЗИРА СЪС СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА" НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОДКРЕПЯ РЕШЕНИЕТО ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНА СТАЧКА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ.

НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЧИТА НЕСМЕНЯЕМОТО РЪКОВОДСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ - ПРОДУКТ НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА - ЗА ВИНОВНИК ЗА ТРАГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ДОВЕЛО ДО НЕОБХОДИМОСТТА ПРОБЛЕМИТЕ НА НАШАТА МЕДИЦИНА ДА СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ КРАЙНИ МЕРКИ, КАКВАТО Е ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТАЧКА.

КАТЕГОРИЧНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ОПИТИТЕ ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА СЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО НА МНЗ И ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

ПРИВЕТСТВУВАМЕ РЕШЕНИЕТО НА СТАЧКУВАЩИТЕ ДА ОСИГУРЯТ ДЕНОНОЩНА СПЕШНА И НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, КАКТО И ПЕДИАТРИЧНА, И АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА ПОМОЩ, КОЕТО ГОВОРИ ЗА ПРЕДАНОСТТА НА НАШИТЕ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ КЪМ ТЕХНИЯ ХУМАНЕН ДЪЛГ И ЗА ВЕРНОСТТА ИМ КЪМ ХИПОКРАТОВАТА КЛЕТВА.
СЧИТАМЕ, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ДА ОСЪЗНАЕ ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКАНИЯТА, ПОСТАВЕНИ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ, КОИТО В КРАЙНА СМЕТКА СА В ИНТЕРЕС НА НЕГОВОТО ЗДРАВЕ.

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ 1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.


НИЕ, ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ, /МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ, КЛИНИЧНИ ЛАБОРАНТИ/ ОТ ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - ВЕЛИНГРАД, РАЗБИРАМЕ И ОЦЕНЯВАМЕ ПРАВИЛНО ТЕЖКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА НИ. ГОДИНИ НАРЕД ТЪРПЕЛИВО ОЧАКВАМЕ РЕШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕЖЕСТТА И ОТГОВОРНОСТТА НА НАШИЯ ТРУД. ЕТО ЗАЩО СЕГА ПРИЛОЖЕНАТА МЕТОДИКА НА МНЗСГ ЗА ФОРМИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА БУДИ У ВСИЧКИ НЕДОУМЕНИЕ И НЕОДОБРЕНИЕ ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ Е УСЛОЖНЕНА, ДОПУСКА СУБЕКТИВИЗЪМ И В МНОГО ОТНОШЕНИЯ Е НЕПЪЛНА. СЕГАШНОТО  МНЗСГ ДОКАЗВА МНОГОКРАТНО СВОЕТО НЕЖЕЛАНИЕ ЗА ПРЯК ДИАЛОГ С МЕДИНИНСКИТЕ КОЛЕКТИВИ И СВОЯТА НЕСПОСОБНОСТ ДА ПРЕДСТАВИ КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА В МЕДИЦИНАТА.

НА ФОНА НА ОБЩАТА КРИЗА В МЕДИЦИНАТА, ПОЛОЖЕНИЕТО НА НАШИЯ КОЛЕКТИВ Е ОСОБЕНО ТЕЖКО, ИМАЙКИ ПРЕДВИД ТРАГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ТЕЖКИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО РАБОТИМ. ВЪПРЕКИ УСТНИТЕ ИСКАНИЯ НА СРЕДНИЯ И ПОЛУВИСШ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНОТО И ПРОФСЪЮЗНОТО РЪКОВОДСТВО НА БОЛНИЦАТА, ПРОБЛЕМЪТ ЗА РЕАЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЛОЖЕНИЯ ТРУД ОСТАНА НЕРЕШЕН И КОЛЕКТИВЪТ Е ПРИНУДЕН ДА ОБЯВИ ДЕЙСТВИТЕЛНА СТАЧКА, КОЯТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОЛУПОСТАВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО НА МНЗСГ И ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА МУ.

2. НАСТОЯВАМЕ ДА ОТПАДНАТ НЕНУЖНИТЕ ЗВЕНА МЕЖДУ ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И МНЗСГ - ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТНИ КОМИСИИ, КАТО В ОБЩИНАТА Е ДОСТАТЪЧНО ПРИСЪСТВИЕТО НА ЕДИН КОМПЕТЕНТЕН ЗАЩИТНИК НА НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ.

3. НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕ ОБЯВЕН СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИЯТ ЗАКОН ЗА НАРОДНО ЗДРАВЕ ЗА ВРЕМЕНЕН, ПОРАДИ НЕГОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

4. ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА И ШИРОКО ОПОВЕСТЕНА КОМИСИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА НАРОДНО ЗДРАВЕ, КАТО НАСТОЯВАМЕ В НЕЙНАТА РАБОТА ДА УЧАСТВУВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЛЕКТИВИ.

5. НАСТОЯВАМЕ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА НАРОДНО ЗДРАВЕ ДА ЗАЛЕГНАТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ, КАСАЕЩИ ЗАПЛАЩАНЕТО СПОРЕД ВЛОЖЕНИЯ ТРУД:

 - ПОВИШЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ С 100% СЪОБРАЗНО ИНФЛАЦИОННИЯ ИНДЕКС, ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА АВТОМАТИЧНО ПОКАЧВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, СЪОБРАЗНО НАРАСТВАНЕТО НА ИНФЛАЦИОННИЯ ИНДЕКС.
 - ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ДЕЙСТВИТЕЛНО БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
 - НАМАЛЕН РАБОТЕН ДЕН НА 7 ЧАСА, РЕСПЕКТИВНО 5 ЧАСА ЗА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ И УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЛАТЕНИЯ ГОДИШЕН ОТПУСК.
 - ДА СЕ ПРОМЕНИ ЗАКОНЪТ ЗА ПЕНСИИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАТО ПЕНСИИТЕ СЕ ИЗЧИСЛЯТ ВЪРХУ БРУТНАТА ЗАПЛАТА САМО ОТ ПОСЛЕДНАТА 1990 ГОДИНА.
 - ДА СЕ ЗАПЛАЩА ВРЕДЕН ТРУД, КАТО КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ГОЛЯМАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ.

6. НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НАСТОЯЩАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА, КАТО ПРЕДЛАГАМЕ В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА СЕ ЗАВЪРШИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДАТА В ДВОРА НА ОБЩИНСКАТА БОЛНИЦА, КОЕТО ЩЕ ПОЗВОЛИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ КАПИТАЛЕН РЕМОНТ НА CTАРАТА БОЛНИЦА.

ПРИЕМАМЕ ЗАПЛАЩАНЕТО, КОЕТО НИ СЕ ДАВА СЕГА, КАТО ПЪРВА СТЪПКА КЪМ ДЪЛГООЧАКВАНИЯ МОМЕНТ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕГОВАТА РЕАЛНА ОЦЕНКА.

НАСТОЯВАМЕ ИСКАНИЯТА НИ ДА БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ ДО КРАЯ НА 1990 Г, ДО 1 МАРТ СЕ ЗАПОЧНЕ РЕАЛНА ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ЩЕ НИ ДАДЕ ГАРАНЦИИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ НА 1 МАРТ 1990 Г. ЗАПОЧВАМЕ СИМВОЛИЧНА СТАЧКА, А НА 3 МАРТ - ЕФЕКТИВНА ДВУЧАСОВА ЕЖЕДНЕВНА СТАЧКА, ДОКАТО БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ГОРЕСПОМЕНАНИТЕ ИСКАНИЯ.

ВЕЛИНГРАД, 31.1.1990 ГОД.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПЛАТФОРМА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА:

1. СЪЗДАВАНЕ НА РЕАЛНА И ПРАВНО РЕГУЛИРАНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ. ДА СЕ ПРОМЕНИ КРИТЕРИЯТ ЗА СОБСТВЕНОСТТА КАТО СЕ ПРЕМАХНЕ ДОСЕГАШНИЯ КРИТЕРИЙ ЗА УЕДРЯВАНЕ, ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ, УДЪРЖАВЯВАНЕ И СЕ ЗАМЕНИ С НОВ - РЕЗУЛТАТИВНОСТТА, ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ВСЕКИ ВИД СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА.

2. КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

3. ЧАСТ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ДА СЕ ПРИВАТИЗИРАТ ИЛИ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В БЕЗСРОЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА ГРУПИ, КОЛЕКТИВИ, ЧАСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ, КОИТО ДА ГИ СТОПАНИСВАТ И ЗАПЛАЩАТ ЗА ТЯХ РЕНТА, ДАНЪК ИЛИ ЛИХВА.

4. НЯКОИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФОНДОВЕ ДА БЪДАТ ПРЕОЦЕНЕНИ ПО ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ И ПОД ФОРМАТА НА АКЦИИ ПРОДАВАНИ НА ФОНДОВИ И СТОКОВИ БОРСИ.

5. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОСВЕН ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ В БЪДЕЩАТА КОНСТИТУЦИЯ. /ПРИМЕРНО ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ МОНОПОЛЕН СОБСТВЕНИК ЕДИНСТВЕНО ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ. ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ, ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ВОДИТЕ, КОНТИНЕНТАЛНИЯ ШЕЛФ, ГОРИТЕ, ПАСИЩАТА ИЗВЪН ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ, НАЦИОНАЛНИАTА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА, А ТАКА СЪЩО НАЦИОНАЛНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ. АРХИТЕКТУРНИ И КУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ, ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТИ И ДР./

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ СТОИ ЗАД ОТКРИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА КАТО:
---------------------------------------------------------
6. НЕОБХОДИМОСТ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ КАКТО НА ФУНКЦИОНАЛНО ОТРАСЛОВО, ТАКА И НА ТЕРИТОРИАЛНО РАВНИЩЕ НА УПРАВЛЕНИЕ.

7. ШИРОКО РАЗВИТИЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ ПРИНЦИП, ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ФИРМИ В АКЦИОНЕРНИ И ФИРМИ С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

8. НАВЛИЗАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТАЛИ, СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМИ СЪС СМЕСЕНО УЧАСТИЕ ПРИ ДОКАЗАНА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА, ЕКОЛОГИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И НЕОБХОДИМАТА ПЕЧАЛБА, БЮДЖЕТНА И ВАЛУТНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ.

9. ПО-МАЛКО ПОДЕЛЕНИЯ НА ФИРМИ, ПОВЕЧЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ С ОПРЕДЕЛЕНА ОПЕРАТИВНА ЮРИДИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ, НА ВЪТРЕШНОСТОПАНСКА СМЕТКА, РЕНТАБИЛНОСТ И ПЕЧАЛБА. РАЗШИРЯВАНЕ НА БЕЗМИТНИТЕ СВОБОДНИ ЗОНИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБМИСЛЕНИ С КОМПЛЕКСНА ПРОИЗВОДСТВЕНА, ТРАНСПОРТНА, СКЛАДОВА, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И КОМУНИКАЦИИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ЕТАЛОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В СТРАНАТА.

10. ПРИОРИТЕТНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР СЪС СТОКИ И УСЛУГИ.

12. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА С ПРИОРИТЕТ ЗА НЯКОИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ И МЕЖДУНАРОДНИЯ АВТОТРАНСПОРТ.

13. МНОГОВАРИАНТНО ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА НОВИ ЕФЕКТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА И ДЕЙНОСТИ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНО И СОЦИАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СРЕДАТА И НОВА МОТИВАЦИЯ С ОГЛЕД ИЗДИРВАНЕ НА РЕЗЕРВИ.

14. ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОТАЛНО КАЧЕСТВО НА ВСИЧКИ РАВНИЩА НА УПРАВЛЕНИЕ. ГЛАВЕН ЗАКОН ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА.

15. СЪЗДАВАНЕ НА АНТИМОНОПОЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО РАТУВА ЗА:
------------------------------------------------------------------
16. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА, ОБРАЗУВАНЕ НА КООПЕРАТИВНИ И ЧАСТНИ ФЕРМЕРСКИ СТОПАНСТВА. ОСИГУРЯВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО ИМ СЪС СЕМЕНА, ТОРОВЕ, ХИМИКАЛИ, ПОРОДИ ЖИВОТНИ, ФУРАЖИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ДРУГИ.

17. ЛИКВИДИРАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, НОВО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, НОВА КРЕДИТНА ПОЛИТИКА, АГРОНОМИЧЕСКА, ВЕТЕРИНАРНА, АГРОХИМИЧЕСКА, АГРОТЕХНИЧЕСКА И ДРУГА ПОМОЩ.

18. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНИ СТОКОВИ БОРСИ, БАЛАНСИРАНЕ НА НЕДОСТИГА ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОРИ И ЛОСТОВЕ:
------------------------------------------------------------------
19. ЦЯЛОСТНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО И ДАВАНЕ ПРЕДНИНА НА СВОБОДНОТО ДОГОВАРЯНЕ.

20. ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ДА ДАВА ПРЕДИМСТВО НА ПРЯКОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, А НЕ НА КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИНЕН ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА, ЕДИНЕН ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК ВЪРХУ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, КОЙТО ДА ЗАМЕНИ СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИЯ ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА И ЧАСТ ОТ АКЦИЗИТЕ.

21. РЕФОРМА НА БАНКОВОТО ДЕЛО. ПЪЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНИ /АКЦИОНЕРНИ/ БАНКИ. БНБ ДА СЪСРЕДОТОЧИ ВНИМАНИЕТО СИ ВЪРХУ ЕМИСИОННАТА ДЕЙНОСТ И КОРЕКЦИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПРЕПОРЪЧВА ДЪРЖАВАТА ДА СЪСРЕДОТОЧИ ВНИМАНИЕТО СИ ВЪРХУ:
------------------------------------------------------------------------------
22. РЕГУЛИРАНЕ НА БАЛАНСИТЕ НА МЕЖДУОТРАСЛОВИТЕ ВРЪЗКИ, ПО ВЪЗМОЖНОСТ.

23. СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ БАЛАНСИ.

24. РЕГУЛИРАНЕ БАЛАНСИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪДЕЩИТЕ МОЩНОСТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ. ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА, КОИТО ОБОСНОВАВАТ, ПРОЕКТИРАТ, СТРОЯТ И ЕКСПЛОАТИРАТ МОЩНОСТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.

25. СЪКРАЩАВАНЕ НА ОБЕМА НА НЕЗАВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО И РАЗПИЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ.

26. ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ШИРОКИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО КАТО Е ЗА:

27. МОНОПОЛ НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА НА РАБОТНАТА СИЛА.

28. ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.

29. ГАРАНЦИИ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ВАЛУТАТА ДА ОСТАВА У ТЕЗИ, КОИТО СА ГИ РЕАЛИЗИРАЛИ.

30. НОВИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРУДА В МАТЕРИАЛНАТА И ДУХОВНАТА СФЕРА, ПРЕМАХВАНЕ НА УРАВНИЛОВКАТА, ОТЧИТАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ КАЧЕСТВА - ИНТЕЛЕКТ, ДЪЛБОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ И ДР., ЗАПЛАЩАНЕ ПО КРАЙНИТЕ КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВСЕКИ ТРУД.

31. ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ И ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БИЗНЕС-СРЕДИТЕ, НА ТЪРГОВСКИТЕ, ЗАНАЯТЧИЙСКИТЕ И СТОПАНСКО-ИНИЦИАТИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА.

32. НОВА ИКОНОМИЧЕСКА МОТИВАЦИЯ В ТРУДА И БИТА.

33. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА РАБОТНАТА СИЛА ЧРЕЗ СВОБОДЕН ТРУДОВ ПАЗАР, СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ ЗА РАЗМЕРА НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ С БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ.

СОЦИАЛНА ПЛАТФОРМА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА:
----------------------------
1. СЛИВАНЕ НА НАРОДНОСТОПАНСКАТА С ТЕРИТОРИАЛНАТА СТРАТЕГИЯ И ИЗДИГАНЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН ИНТЕРЕСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

2. ИЗРАВНЯВАНЕ СОЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ ПО ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА.

3. СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ОБЩИНИТЕ.

4. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИ, МОЩНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ОТ ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ И ОТ БИВШИТЕ ОКРЪЖНИ ГРАДОВЕ КЪМ ПО-МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА. ПОСТЕПЕННО ОБРЪЩАНЕ НА УРБАНИЗАЦИОННИЯ ПОТОК ОТ ГРАДА КЪМ СЕЛОТО.

5. ЗАДАВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ НА ПО-МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В ТАЗИ ВРЪЗКА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕНТАБИЛНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ.

6. ПРИБЛИЖАВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ДО ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЕСТО: КООПЕРИРАНО И ИНТЕГРИРАНО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ В СЪСЕДНИ ОБЩИНИ, СЪЗДАВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ.

7. БЪРЗО РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ОСОБЕНО НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГРАДОВЕТЕ, ПРОМИШЛЕНИТЕ СЪСРЕДОТОЧИЯ, УРБАНИЗИРАНИТЕ КОРИДОРИ. РЕДОВНА ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ ДО ВСЕКИ НАСЕЛЕН ПУНКТ.

8. ПЕРИОДИЧЕСКО КОРИГИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР, ПЕНСИИТЕ И СТИПЕНДИИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
9. ПРИОРИТЕТ ПРИ РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА "МЛАДЕЖКИЯ СТАНДАРТ" И МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА.

10. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКЗИСТЕНЦ-МИНИМУМ, СТАНДАРТ-МИНИМУМ ЗА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, МЛАДЕЖКИ СТАНДАРТ, ПЕНСИОНЕРСКИ СТАНДАРТ И ДРУГИ.

11. СЪЗДАВАНЕ НА РЕАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТРУД, СВОБОДЕН ИЗБОР НА МЕСТОЖИВЕЕНЕ И МЕСТОРАБОТА, УСЛОВИЯ ЗА ПОЧИВКА И РЕКРЕАЦИЯ НА СИЛИТЕ И ЗДРАВЕТО, ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩА, ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И РАВНОПРАВНО ПОЛЗУВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ, ЗДРАВНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

12. ПРЕМАХВАНЕ НА ЕРГЕНСКИЯ ДАНЪК.

13. РЯЗКО ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ПСИХИЧЕСКИЯ КЛИМАТ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

14. ПОВИШАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСЕКИ, HAPACTBAHЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА, СОЦИАЛНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА АКТИВИЗАЦИЯ НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО.

15. СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕУСПЯВАЩО В МАТЕРИАЛНО И ДУХОВНО ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ДА СЕ ГАРАНТИРА СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН В ЕДНА БЛАГОДЕНСТВУВАЩА, ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ТЕКСТ НА ПРОЕКТОПРОГРАМАТА НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ЯВЯВА НАСЛЕДНИК НА ЛИБЕРАЛНАТА И ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИИ, НАЧЕЛО НА КОИТО СА СТОЯЛИ СТЕФАН СТАМБОЛОВ, ПЕТКО КАРАВЕЛОВ, П.Р.СЛАВЕЙКОВ И АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ.

ЛДП ОБЕДИНЯВА ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ - ИНТЕЛИГЕНТИ, РАБОТНИЦИ, ЗАНАЯТЧИИ, СЕЛЯНИ И МЛАДЕЖИ. ЛДП НЯМА КЛАСОВ И СЪСЛОВЕН ОБЛИК, А Е ОБЩОНАРОДНА ПАРТИЯ, ХАРМОНИЧНО СЪЧЕТАЛА ИНТЕРЕСИТЕ НА ШИРОКИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАРОДА НИ.

ЛДП СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СЪВРЕМЕННА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА С ПРЕЗИДЕНТСКА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ, ЧАСТ ОТ ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ, СТРОГО СЪБЛЮДАВАЩА ХАРТАТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. ХЕЛЗИНКСКИТЕ И ВИЕНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИЗГРАДИ МОДЕРНО РЕЗУЛТАТНО АГРАРНО-ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО НА ОСНОВАТА НА ЧАСТНАТА, КООПЕРАТИВНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪС СТАБИЛНА ЕКОЛОГИЧНА, СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА.

І /РИМСКО/. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ:

1. НЕЗАБАВНО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ТЯХНОТО ЛЕГАЛИЗИРАНЕ.
2. ПРИЕМАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН.
3. ПРЕМАХВАНЕ ИЗЦЯЛО НА ЧЛ.1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА.
4. КОРИГИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИМВОЛИКИ В ДУХА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ /ГЕРБ, ЗНАМЕ, ХИМН, НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ДРУГИ/
5. ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ ОТ ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
6. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ И ДА ПРОВЕЖДАТ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ОСНОВА.
7.  ДА СЕ ОРГАНИЗИРА "КРЪГЛА МАСА" С УЧАСТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТТА С ЦЕЛ СЪСТАВЯНЕТО НА ПРЕХОДНО ПРАВИТЕЛСТВО.
8. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪД НАД ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛИАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА КАТАСТРОФА.
9. ПРЕМАХВАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е ПРИВИЛЕГИИ: ПОЛИТИЧЕСКИ, МОРАЛНИ И МАТЕРИАЛНИ И КАКВИТО И ДА Е ЗВАНИЯ КАТО: ГЕРОЙ, НАРОДЕН, ЗАСЛУЖИЛ И ДРУГИ.
10. КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВАТА НА НЕЗАКОННО ЗАБОГАТЕЛИТЕ КАТО СЕ ИЗХОЖДА ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ИМ ТРУДОВИ ДОХОДИ. ЗА ЦЕЛТА ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ.
11. ЛДП ЩЕ СЪТРУДНИЧИ АКТИВНО С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАРТИИ, СДРУЖЕНИЯ И ГРУПИ НО ЩЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ КАЗИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ БПС, ОФ, ДКМС И ДРУГИ.

2 /РИМСКО/. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

А. В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

1. ЛДП СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ МАРКСИЗМА КАТО ИДЕОЛОГИЯ.
2. ПРОВЕЖДАНЕ НА СВОБОДНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОЛНО СЪБРАНИЕ ВСЕКИ 4 ГОДИНИ.
3. ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА СЕ ИЗБИРА ЧРЕЗ ПРЕКИ ИЗБОРИ И ТО САМО ЗА 2 МАНДАТА.
4. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ ЕДИНСТВЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН В СТРАНАТА.
5. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА САМО ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, ОТЧИТАЙКИ РЕДОВНО ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
6. СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДА Е НЕЗАВИСИМА. ДА СЕ ИЗГРАЖДА ТРИИНСТАНЦИОННО, ВКЛЮЧВАЩА И АПЕЛАТИВЬИ СЪДИЛИЩА. АРБИТРАЖЪТ ДА СЕ ВЛЕЕ В СЪДИЛИЩАТА КАТО СТОПАНСКИ ОТДЕЛЕНИЯ.
7. ДА СЕ СЪЗДАДЕ ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, КОЙТО ДА БЪДЕ ОРГАН НА СЪДА.
СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ДА СЕ НАЗНАЧАВАТ И УВОЛНЯВАТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА. ДА ИМАТ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОННОСТТА.
8. ДЪРЖАВНИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ДА ИМАТ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕН МИНИМУМ И МАКСИМУМ. ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНО СЪКРАЩАВАНЕ НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ И ТОЗИ В ОБИКНОВЕНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИРМИТЕ. ДА СЕ НАМАЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ИЗДРЪЖКАТА НА ДЪРЖАВНИЯ АПАРАТ. РЯЗКО ДА СЕ ОГРАНИЧАТ БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ. ДА СЕ УСТАНОВИ НОВ РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ГО ПРИЕМЕ НЕ САМО ПО МИНИСТЕРСТВА, НО И ПОДРОБНО ДА УТВЪРЖДАВА ОТДЕЛНИТЕ ИМ РАЗХОДИ.
9. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ДОСТОВЕРНА И ДОСТЪПНА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.
10. ДА СЕ ДЕПОЛИТИЗИРАТ ПРАВОСЪДИЕТО, МВР, МНО И НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО СЕ ГАРАНТИРА ТЯХНАТА НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СДРУЖЕНИЯ.

Б. В ИКОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

1. ОСНОВНАТА ЦЕЛ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА Е УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТАКЪВ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО, КОЙТО ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО.
2. ЗЕМЯТА ДА ПРИНАДЛЕЖИ НА ТЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ С ПРАВО НА НАСЛЕДЯВАНЕ. ДЪРЖАВАТА ДА ПОДПОМАГА И КРЕДИТИРА СЪС ЗАЕМИ СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ.
3. ДА СЕ ЗАКРИЯТ НЕРЕНТАБИЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДСТВА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЖИЗНЕНОНЕОБХОДИМИТЕ.
4. ДА СЕ ДОПУСКА УЧАСТИЕТО НА ЧУЖД КАПИТАЛ В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ САМО В РАМКИТЕ НА РАЗУМНИЯ ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ.
5. ЛДП Е ПРОТИВ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "ПАЗАРЕН СОЦИАЛИЗЪМ" И КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПЪЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНА ЗА СТОЙНОСТТА.
6. ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ВАЛУТЕН МОНОПОЛ И ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ВАЛУТЕН ПАЗАР.
7. ДА СЕ РАЗРАБОТИ НОВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА.
8. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА.

В. В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ

1. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ И ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ, КОИТО ОГРАНИЧАВАТ ПРАВОТО НА ТРУД ПО ВИД И МЕСТОРАБОТА. ДА СЕ ПРИЕМЕ НОВ НАПЪЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН КОДЕКС НА ТРУДА.
2. ДА СЕ ОТМЕНЯТ НЕЗАБАВНО ВСИЧКИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
3. ДА СЕ ОТМЕНИ НАРЕДБАТА ОТ 1951 Г. ЗА "ВРЕМЕННО" ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИЕМАНЕТО НА ЖИТЕЛИ И СЕ ГАРАНТИРА ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ИЗБОР НА МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
4. ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ ДА СЕ ПРИВЕЖДАТ ПЕРИОДИЧНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАСТЕЖА НА ИНФЛАЦИЯТА.
5. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ЧАСТНАТА ПРАКТИКА НА ВСИЧКИ    ПРОФЕСИИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ И БЕЗ КАКВОТО И ДА Е    ОГРАНИЧЕНИЕ.
6. ДА СЕ ГАРАНТИРА ПРАВОТО НА СТАЧКИ.
7. ПРИ БЕЗРАБОТИЦА ДА СЕ ОТДЕЛЯТ ЗНАЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕНАСОЧВАНЕ НА РАБОТНАТА РЪКА. ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРЕПОДГОТОВКА ДА СЕ ОРГАНИЗИРА НЕ САМО В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НО И ОТ ЧАСТНИТЕ ФИРМИ И АКЦИОНЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА. В "ТРУДОВО-ПАЗАРНИТЕ ТРЕНИРОВЪЧНИ ПРОГРАМИ" ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ СЪКРАТЕНИ ИЛИ ЗАПЛАШЕНИ ОТ ТАКОВА РАБОТНИЦИ, ВЛАДЕЕЩИ САМО ЕДНА ПРОФЕСИЯ.
ДА СЕ ПОЛАГАТ СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА МЛАДЕЖИТЕ.
УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧАЩИТЕ СЕ НАЙ-ВЕЧЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ.
7. ПРИХОДИТЕ ОТ ДАНЪЦИТЕ ДА СЕ ВЛАГАТ В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ И СЕ ВЪЗВРЪЩАТ ПОД ФОРМАТА НА ГРИЖИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ДРУГИ.

Г. В ДУХОВНАТА ОБЛАСТ

1. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ И ЦЕННОСТИ КАТО ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
2. ГАРАНТИРАНЕ ОТ ЗАКОНА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА.
3. НЕЗАВИСИМИ РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ И БТА С ГАРАНТИРАНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАВНОПРАВНОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В ТЕХНИТЕ ПРОГРАМИ.
4. ДА СЕ РАЗРЕШАТ: ЧАСТНАТА ПРЕСА, ЧАСТНИТЕ ИЗДАТЕЛСТВА, РАДИОСТАНЦИИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ КАНАЛИ.
5. ДА СЕ ВЪВЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА С ПОДЧЕРТАНА ХУМАНИТАРНА НАСОЧЕНОСТ И ОБЛЕКЧАТ УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ.
6. ДА СЕ ДЕПОЛИТИЗИРАТ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
7. НОВ ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА. ОТДЕЛЯНЕ НА СПОРТНИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВЕДОМСТВА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, КОЯТО ЩЕ ПОЗВОЛИ САМОСТОЯТЕЛНОСТТА И САМОФИНАНСИРАНЕТО НА СПОРТНИТЕ ДРУЖЕСТВА И КЛУБОВЕ.
8. ЗАКОННИ ГАРАНЦИИ ЗА СВОБОДАТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И РЕЛИГИОЗНА ТЪРПИМОСТ. ОСНОВНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

Д. В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

1. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СЪБЛЮДАВА ДОГОВОРНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР ДО ПАРАЛЕЛНОТО МУ РАЗПУСКАНЕ С НАТО.
2. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ПРОВЕЖДА САМОСТОЯТЕЛНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, СЪОБРАЗЕНА С ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА, И ДА ДАВА ПРИНОС В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ, ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВЗАИМНОИЗГОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ.
3. ЛДП Е КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ВОЕННА СИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ КОНФЛИКТИ.
4. ЛДП Е ЗА МИРНО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ И РАВНОПРАВНИ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/