29 юни 1994


София, 29 юни 1994 година
Брой 125 /1170/


София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯТА НА ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРЕН БОЙКОТ И СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ГО ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЙСТВИЯ.


Национално движение /НД/ "Екогласност” подкрепя най-категорично решенията на Шестата национална конференция на Съюза на демократичните сили /СДС/ за провеждане на парламентарен бойкот и съпровождащи го извънпарламентарни действия. За нас всяка ревизия на това решение от страна на структури на коалицията, отделни партии и политици е ревизия на политическата воля на СДС, свободно и демократично изразена на неговия най-висш форум. Ние смятаме, че бойкотът пределно ясно разграничава синята коалиция от онези, които носят отговорността за тоталната политическа и икономическа криза, до която България стигна благодарение на позорните политически сделки и прекроявания на парламентарното пространство, подменили вота на избирателите.

СДС не би могъл да бъде автентична политическа сила, ако с думи и действия способства за удължаване на настоящата парламентарна агония, непоносима за всички мислещи българи. Редом с това трябва да отбележим, че неучастието на спечелилата изборите политическа сила в настоящия парламент поставя останалите в коренно различна ситуация, изважда на показ тяхната безотговорност и липса на политически морал - и в този смисъл бойкотът е послание към българския народ. Не случайно благодарение на тази решителна стъпка всички парламентарни и извънпарламентарни сили, синдикати и институции бяха принудени да признаят предсрочните парламентарни избори като единствено спасителен за страната изход.

Ние изразяваме своето недоумение и възмущение от факта, че решенията на Шестата национална конференция бяха оспорени от отговорни политици веднага след влизането им в сила, включително и в хода на комунистическия конгрес, което беше щедър подарък за политическите ни опоненти. Редица изказвания пред масмедиите, както и приетото наскоро решение на парламентарната група ца СДС, третиращи парламентарния бойкот като пагубно за коалицията решение, бяха по същество груби политически грешки, непростими за една сериозна политическа сила. Те внесоха смут и объркване сред нашите привърженици и осуетиха възможностите редом с парламентарния бойкот да бъдат употребени и всички форми на извънпарламентарен натиск. Въпреки конкретната стратегия за действия, предлагана неведнъж от НД "Екогласност" и други партии, някои лидери и депутати от синята коалиция се постараха да саботират по всякакъв начин бойкота, оспорвайки го и довеждайки го до абсурд, като оставиха и у нашите симпатизанти и у нашите политически противници впечатлението, че разцепление в СДС е възможно и предстоящо. НД "Екогласност" заявява, че тази конфликтна ситуация може да ни върне в изходната точка, в която бяхме през лятото на 1991 г., и че виновниците за целенасоченото инспириране на противоречия между Парламентарната група и Националния координационен съвет /НКС/ трябва да понесат своята политическа отговорност.

НД "Екогласност" още веднъж напомня за обръщението на НКС на СДС към политическите сили и парламентарните групи, декларирали готовността си за предсрочни парламентарни избори, ясно да заявят отказа си от подкрепа на правителството на Любен Беров и отказа си от мандат, участие или подкрепа за съставяне на ново правителство.

Заедно с това НД "Екогласност" смята за необходимо:

- НКС на СДС да излезе с проект за политическо споразумение, което да фиксира датата на предсрочните парламентарни избори през есента на тази година.

- Парламентарната група на СДС да внесе в Народното събрание проекторешение за неговото саморазпускане от 1 август 1994 г.

Отказът от подписване на политическо споразумение и от решение за саморазпускане на Народното събрание ясно ще покаже на всички кой искрено желае страната ни да излезе от политическата, икономическата и морална криза и кой използва изборите като политически параван за продължаване и задълбочаване на хаоса в страната ни.

За постигане на синхрон в действията на Съюза на демократичните сили НД "Екогласност" предлага:

- До момента, в който Народното събрание не даде гаранции за провеждането на предсрочни парламентарни избори през есента на 1994 г., Парламентарната група на СДС да продължи бойкота на пленарните заседания, следвайки решенията на Шестата национална конференция и на НКС на СДС, като заедно с това направи всичко възможно действията й да бъдат ясни и разбираеми за българските граждани.

Отстоявайки програмните си виждания, Парламентарната група да упълномощава отделни свои представители да излагат позициите на СДС като последен опит да бъде чут гласът на разума по всеки обсъждан законопроект.

СДС да използва всички законни форми на извънпарламентарен натиск, като в същото време депутатите на СДС доведат до знанието на своите избиратели в страната отчета за работата на Народното събрание през изминалите две и половина години и конкретните предложения на СДС за изход от кризата.

При нежелание на политическите сили за провеждане на предсрочни парламентарни избори и при изчерпване на всички останали парламентарни и извънпарламентарни средства СДС да започне подготовка за обща политическа стачка.

Съюзът на демократичните сили ясно да се ангажира пред своите избиратели, че след победата в бъдещите избори ще преразгледа всички закони, имащи рекомунизационен характер и всички закони, спъващи икономическата и аграрната реформа в страната.

НКС на СДС да се обърне с призив към своите депутати за отказ от ползване на базата на Министерския съвет и на Народното събрание по време на парламентарната ваканция, ако има такава.

НКС на СДС да снема политическото си доверие от всички свои представители, които с действията си компрометират политическата сила.

Към централния изборен щаб на СДС да бъдат привлечени представители на интелектуалния елит на нацията.

Обръщаме се и към гражданите на България, към всички, които виждат в изборите единствен изход за излизане от политическата, икономическата и нравствената агония, при отказ на политическите сили за провеждане на предсрочни парламентарни избори да заявят позицията си извън парламента - на улицата и на площадите, там, където е тяхната сила, доказана през 1990 и 1991 г. Утре ще бъде късно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НД "ЕКОГЛАСНОСТ”: Едвин Сугарев

София, 28 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /28 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/.


I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.1. Партията на демократичните промени /ПДП/ е самостоятелна и независима политическа партия, целяща общ просперитет и развитие на демокрацията в Република България чрез икономическа свобода, политическо равенство и върховенство на закона.

Чл.2. ПДП има за своя основна задача осигуряване на политическа и икономическа свобода чрез закона и в рамките на закона посредством:
а/ утвърждаване на свободно, реално и равноправно участие в политическия живот на страната на всички български граждани;
б/ създаване на условия за възможно най-голяма степен на свободни от държавна намеса изяви и участие на гражданите в икономическия живот на страната;
в/ гарантиране на равенство пред закона и право на защита.


ІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл.3. В ПДП може да членува всеки български гражданин, който не членува в друга политическа партия или организация, ползва се с добро име в обществото и работи за осъществяване на нейните цели и задачи.

Никой не може да членува в повече от една местна организация.

Кандидатите за членове подават писмена молба до местната организация, като приемането става в тяхно присъствие с обикновено мнозинство от състава на местната организация.

Чл.5. Всеки член на партията има право:
т.1. Да участва в общото събрание на местната организация и да гласува при вземането на решения.
т.2. Да изразява свободно становището си по поставените за разискване и решаване въпроси.
т.3. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията.
т.4. Да участва в цялостния живот на партията, свободно да излага свои виждания и мнения по различните проблеми и въпроси, да ги поставя на обсъждане и да ги защитава.
т.5. Да критикува слабостите в дейността на партията и ръководните й органи.
т.6. Да иска и да получава информация от всички партийни органи.

Чл.б. Всеки член на ПДП е длъжен:
т.1. Да спазва устава на партията, да популяризира и изпълнява нейните политически идеи и решения.
т.2. Да посещава редовно събранията на съответната организация и на органа, в който е избран.
т.3. Да следи партийния орган и партийните печатни издания.
т.4. Да съдейства за издигане на ролята и на мястото на партията в обществото.
т.5. Да спазва нормите на общочовешките ценности.
т.6. С поведението си да създава уважение към партията и членовете й.
т.7. Да плаща редовно членския си внос.

Чл.7. Членството в ПДП се прекратява:
а/ по изрично желание на партийния член;
б/ по решение на местната организация, в която членува, когато загуби някое от качествата, установени за членуване в партията, или систематически нарушава задълженията си;
в/ грубо нарушава устава и решенията на партията;
г/ проповядва против нейните принципи;
д/ публично злепоставя партията, някои от нейните органи и организации;
е/ извършва неморални и явно увреждащи доброто име на партията деяния;
ж/ ако бъде приет за член на друга партия;
з/ не изпълнява отправени /отнасящи се/ лично до него партийни решения;
и/ не плаща членския си внос повече от 6 месеца.

Решението за прекратяване на членството се взема от Общото събрание на местната организация с обикновено мнозинство от броя на членовете й.

Чл.8. За нарушения на този устав Общото събрание на местната организация, в която членува партийният член, може да му налага следните наказания: предупреждение, порицание и изключване.

Предложението за наказание се съобщава писмено на партийния член най-малко пет дни преди деня на събранието.

Членовете на партийните органи се наказват само от органа, който ги е избрал. Предложение за това могат да правят и местните организации.

Наложените наказания могат да се обжалват пред съответната окръжна комисия по етика. Наказанието "изключване" може да се обжалва и пред конгреса на партията.

Местната организация, наложила наказанието, може да го отмени, когато се установят нови обстоятелства.

Чл.9. Изключеният член може да кандидатства за приемане в партията след срок от две години от изключването.

Ако изключеният поради неплатен членски внос внесе дължимата сума, членството му може да се възстанови от събранието на местната организация въз основа на писмена молба.


III. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

Чл.10. Организациите на ПДП се изграждат по населени места. В едно населено място има само една организация.

Чл.11. Органи на ПДП са:
1. Централни:
     а/ Конгрес
     б/ Национален съвет /НС/
     в/ Изпълнително бюро /ИБ/
2. Окръжни:
     а/ Конференция
     б/ Окръжен съвет
3. Общински:
     а/ Конференция
     б/ Общински съвет
4. Местни:
     а/ Общо събрание
     б/ Местен съвет

Чл.12. Конгресът е върховен орган на ПДП и се свиква на 2 години веднъж. Решение за извънреден конгрес може да се вземе от Националния съвет с мнозинство най-малко 1/3 от състава му. Участието на делегатите се организира на териториален и на пропорционален принцип.

Чл.13. Конгресът приема, изменя и допълва устава и програмата на партията, избира състава и председателя на Националния съвет, състава и председателите на контролните органи. Решенията на конгреса се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите делегати, освен в случаите на чл.22. и следващите от Закона за политическите партии.

Конгресът е редовен, ако на него участват повече от 1/2 от избраните делегати.

Чл.14. Националният съвет ръководи дейността на партията между конгресите и се състои от 15 членове. Избраните депутати от партията са по право членове на Националния съвет. Председателите на окръжните съвети, които не са членове на Националния съвет, задължително участват в работата му със съвещателен глас. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от членовете му.

Заседанията на Националния съвет са действителни, ако участват най-малко 3/4 от членовете му.

Чл.15. Председателят се избира от конгреса с тайно гласуване за срок от 2 години за не повече от 2 последователни мандата. По изключение може да бъде избран трети и следващ мандат с мнозинство не по малко 4/5 от присъстващите на конгреса делегати.

Чл.16. Изпълнителното бюро се състои от 5 членове - председател на НС, двама заместници и двама членове.

Чл.17. Окръжните конференции са ръководни органи на окръжните организации на ПДП и се свикват най-малко веднъж годишно. Делегатите се избират на териториален и на пропорционален принцип. Окръжните конференции избират свои ръководни органи - Окръжен съвет, Окръжна комисия по етика, ревизионна комисия и делегати за конгреса. Решенията му се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Конференцията е редовна, ако участват 2/3 от делегатите.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНА СЛУЖЕБНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


Във връзка с проведената служебна конференция на Синдикалния регионален съюз /СРС/ - Велико Търново, и във връзка със заплахите и обидите, които конфедерацията и лично аз получаваме от лицата Стефан Комитов - бивш председател, и Благовест Христов - бивш секретар, заявявам следното:

1. Считам, че със своите действия и бездействия и липсата на елементарна отговорност въпросните господа са главните виновници за недоброто състояние на СРС "Подкрепа" във Велико Търново.

2. Дейността на фирмите, в които те по един или друг начин са участвали, ще бъде задължително ревизирана от съответните финансови институции.

Всеки следва да понесе последиците от своите необмислени деяния, а заплахите и личните обиди, които въпросните господа си позволяват да отправят към конфедерацията и лично към мен, ще отнеса към съдебните органи.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":

Д-р Тренчев

София, 24 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 16 ЮНИ 1994 Г. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България, до председателя на Столичния общински съвет, до кмета на Столичната голяма община и до средства за масово осведомяване.


Изпълнителният комитет на Съюза на транспортните синдикати в България, след като се запозна със становището и с декларацията на Съюза на синдикатите от градския транспорт - София, от 30 май 1994 г., във връзка с тежкото положение в Столичната компания за градски транспорт, категорично възразява срещу предприетите от Столичния общински съвет /СОС/, Столична голяма община /СГО/ и управителя на Столична компания за градски транспорт /СКГТ/ - ЕООД, действия, насочени към:

- неосигуряване на необходимите финансови средства за нормална транспортна дейност на компанията и тяхното намаляване спрямо 1993 г. с 319 млн.лв.;

- намаляване на действителния пробег на наличните превозни средства с 40%, което неминуемо ще се отрази негативно на графика на движение и обслужване на населението;

- съкращаване на 44% от работниците и служителите в компанията, с което се увеличава армията на безработните в столицата;

- едностранно нарушаване на договореностите по Колективния трудов договор /КТД/ в ущръб на наемните работници и служители.

Не е тайна, че по транспортно обслужване на населението в Европа София е на едно от последните места. С осъществяването на тези намерения тя ще заеме едно от последните места в света. Работещите в СКГТ и стотиците хиляди данъкоплатци в столицата искат да знаят това ли е политиката на столичното общинско ръководство и къде останаха поетите обещания. Неразбираемо е също така отношението на ръководството на СГО към неговата собствена фирма.

Съюзът на транспортните синдикати в България застава твърдо зад справедливите искания на своите организации в СКГТ - София и

НАСТОЯВА:

1. Ръководството на СГО да заяви открито пред работещите в компанията и пред обществеността на София своите намерения относно настоящето и бъдещето на Столичната компания за градски транспорт - ЕООД, защото много основателни са съмненията, че то целенасочено води компанията към фалит.

2. Да не се предприемат действия за съкращаване на работници и служители, отговарящи на критериите за работа в СКГТ, докато не се осигури тяхната преквалификация и пренасочване.

3. Да не се предприемат едностранно промени в договореностите по КТД, които засягат интересите на нашите синдикални членове.

Изпълнителният комитет на Съюза на транспортните синдикати в България изразява увереност, че Министерският съвет, СОС и СГО ще направят всичко необходимо за срочно решаване проблемите на компанията и спазване на договореностите по КТД.

Уведомяваме вас, столичните граждани и гостите на София, че при ненавременното решаване на горните проблеми всички последствия от синдикални действия в защита интересите на своите членове ще бъдат по вина и за сметка на ръководството на Столичната община.

София, 16 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ И ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


Републиканското правителство, създадено с мандата на Движение за права и свободи /ДПС/ и подкрепяно от Българската социалистическа партия /БСП/, показа пълната си неспособност да изпълнява своите задължения и декларираните програмни намерения. Съставено в мнозинството си от некомпетентни лица и ръководено от марионетен премиер, който с готовност обслужва интересите на червената номенклатура, това правителство с всичките си действия и бездействия доказа своя антинароден характер.

Съюзът на монархическите сили /СМС/ "Царство България" твърдо поставя искането за незабавна оставка на правителството на Л. Беров, което няма авторитет и не се ползва с доверието на мнозинството от българските граждани и международната общественост.

В настоящия си състав Народното събрание и излъчваните от него правителства са нежизнеспособни при решаването на най-важните проблеми на страната в днешни дни: високата инфлация, спада на производството, неконтролираното нарастване на цените, безработицата, обезценяването на лева, обедняването на населението, растящата престъпност и корупция, унищожаването на националната наука, изкуство и култура.

CMC "Царство България" вижда изход от това положение в предсрочните парламентарни избори.

Провеждащото се в Македония преброяване на населението има за цел да манипулира общественото мнение вътре и вън от страната, за да докаже тезата, че там няма българи и има македонска нация.

CMC "Царство България" протестира срещу забраната българите да декларират своята националност и да попълват преброителната анкета на български език. Изразяваме солидарност с тези граждани на Македония, които пазят своя род и език, и сигнализираме пред световната общественост за крещящото нарушаване на правата на човека в тази страна.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА CMC,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕСТЕСТВЕНАТА МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ:

Антон Сираков

София, 25 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "БЛАГОРОДСТВО И КРИТИКА" НА ИНИЦИАТИВНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ВЕЛИК ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪБОР "ПЛОВДИВ-1994 Г." ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ХОЛДИНГ "БУЛГАРТАБАК". Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до ръководствата на парламентарните групи на политическите сили, до средствата за масово осведомяване.


2. Уважаеми господа управници,

Наше задължение е, като членове на комитета и като членове на една обществено-политическа сила, каквато е Българската отечествена партия - "Национален съюз" в Република България, на основание на конституцията на страната, Закона за политическите партии /ЗПП/ и царящия "плурализъм", ние българските националдемократи ще спрем експанзията на ислямския фундаментализъм и официален екстремизъм над официалната държавна религия от гръмогласните говорители на ходжите по минаретата и джамиите, защото тя - ислямската е второстепенна, неофициална религия в България.

Трябва определено да се знае, че всички предатели на Отечеството рано или късно ще си платят стореното предателство по цивилизован начин - чрез съд, за своето колаборанство.

Така или иначе за края на нашето търпение ще му дойде времето и те - българските предатели и лакеи, по думите на унгарския българист г-н Юхас ще отговарят за това свое лакейство небезнаказано.

Други наши задължения са да наблюдаваме дейността на полицията, прокуратурата или общо на правителството, на българския парламент и президенството и да бъдем деен коректив в обществото.

Нашата борба е срещу сектите. За разтурване на Движението за права и свободи /ДПС/, като антиконституционна политическа партия /а не като движение/. Ние се борим срещу мафията и срещу престъпността и ще си навличаме още повече омразата им, но това не ни плаши. Ще водим борба за възстановяване на смъртното наказание. Ще преследваме и ще изобличаваме нашите национални предатели по всяко време. Ние подпомагаме и ще подпомагаме българските бизнесмени, Българската армия и полиция в борбата й срещу престъпността, защото някои техни структури колаборанстват с престъпниците и мафиотите. Ще се борим за възстановяване на военната мощ на България - мащабно изоставаща спрямо южните ни съседи. Ще се борим за създаване на работни места за всички българи, чувстващи се българи.

Ние не сме за скрита приватизация на печелившите обекти от българската икономика и ще настояваме за реална и обективна справедлива масова приватизация чрез ваучери или бонове.

В своята външна политика ние се разграничаваме в своите подстъпи както към Дядо Иван, така и към Чичо Сам. Ако се наложи и е в интерес на България, бихме се сдобрили и с турския султан.

Проклятие, братя за лакеите и предателите на Отечеството ни, заради собственото си стомахче, които разградиха и продадоха България на безценица и които ние ще ги търсим тези господа сред онези, които заемат управляващи функции в нашите три върховни власти.

Недопустимо е един висш държавен служител от ранга на вицепремиера на Република България г-н Матинчев да използва служебното си положение за собствено облагодетелстване. По наши проучвания е нужно да спре г-н вицепремиерът да се забърква и да служи на чужди национални интереси. Ние не говорим празни приказки, а следим с доказване уличеността и за неговото изобличаване. За това му поведение и злоупотребата със служебната власт нашето политическо ръководство му иска незабавната оставка!

По повод на юнските искания на кметовете на ДПС да имало турци полицаи в смесените райони е буквално една гавра с българския народ и опит за начална административна автономия. И без това сега в тези райони чистите българи са подложени на един постоянен езиков тормоз от турскоезичните българи.

Тези изкуствени внушения господин министърът на вътрешното министерство определя като синдром от миналото тоталитарно време и опасенията на местното население ше се преодолеят с назначаването според него на полицаи турци, заключава Виктор Михайлов.

Господин министре, полицаи турци е недопустимо първо така да се третират и така да се говори от Вас. Можете да оперирате като ръководител на вътрешно министерство и на Република България единствено с трактовката при названието българин и в подтекста стои въпросът за произхода им от т.нар. "български турци".

Уважаеми господин министре, ние определяме Вашето становище като намерение за лакейство и действие и ако правилно сме Ви разбрали, е наложително да Ви обвиняваме, но ако грешим - ще молим за Вашето извинение.

Като министър на вътрешното ни министерство ние считаме горепосоченото за недопустимо като поведение, а да не говорим за действие, и го осъждаме като гавра за България. Ние, членовете от комитета и тези от Българска отечествена партия "Национален съюз" /БОП-НС/, в лицето на Централното ръководство - Централния "Координационно-изпълнителен" съвет и с позволението на членовете и симпатизантите ни, Ви искаме наложителна, непременна и незабавна оставка.

Уважаеми сънародници,
В последно време тук-там в пресата се прокарват срамни писания срещу българщината, както това стори в последно време с внушението си някакъв Никола Димитров. Същият този човек бе изградил една "блестяща" деструктивна и манипулационна теза - намерение към българските устои от българския език и другите национални критерии за някои читатели на в. "Континент" от 8 юни 1994 г., която като замисъл за някакъв прагматизъм е едно коварство и пошлост за България.

Видите ли, ако България признаела македонска нация, ше сме "пожънели" определени добросъседски интереси, в интерес и за благото и на двата народа. "Оригиналният" автор, сърбоман и български предател, знае ли този господин последствието на това предателство в народопсихологичен план в една краткосрочна перспектива. Това като замисъл е един срамен негативен акт на предателство и конщунство спрямо саможертвата на над 120 000 българи от Македония в националноосвободителната борба от 1912 г. до ден-днешен срещу турския поробител и по-сетнешните му заместници от гърци и сърби в продължение на тези 80 /осемдесет/ години геноцид над изтерзания и онеправдан българин от Македония.

Историческата маркировка на българския етнос на Балканите е установена със сегашните потвърждения от английските учени, като най-големия етнос понастоящем. Но това беше и безспорен факт още преди 117 години от фиксираните резултати по екзархии от анкетната комисия на Цариградската конференция от 1876-1877 г. за целокупна България. Конкретно за Македония това установи малко по-късно Анкетната комисия на Андрю Карнеги - известен американски финансист и филантроп българофил, финансирал изследванията за българския характер на цяла Македония.

Ние, българите, като народ с високостойностно културно-историческо наследство, знаещи си много добре корените на историческия етногенезис, култура, език, обичаи, фолклор, писания и предания, ще държим за тях и никой не може да ни ги присвои и отнеме с насилие.

Недопустимо е две нации да бъдат двойни наследници на едно и също културно-историческо наследство и по принадлежност на едно и също нещо, каквото е царство и господарство /държавност/, погледнато в смисъла за Александър Македонски; ВМРО, Даме Груев и Гоце Делчев, това са за нас свещени образи, спретнати под ореола на нашите праотци - националните будители /и в другия - обратния/ случай даже е повече от смешно да се мисли.

Българското население в Егейска Македония и Вардарска Македония е с "гръцко" и "македонско" съзнание вече от 80 години насам поради страховете и насилията, наложени му от гърци и сърби.

Македонските българи са маята на българската нация и това трябва добре да се знае както от Европата, така и от целия свят. Ние не го крием и с нищо не бихме се съобразявали в това ни определение и защитата му, щом като на всеки четвърти българин в Майка България коренът му е от Македония. За нас по тези въпроси няма деликатности, защото боравим с паметта на историята и жертвите на дедите ни.

Един такъв предател като внушителя Никола, като замисъл и като писание е срамен и необмислен акт, което за един българин е недопустимо. Но друг е въпросът кои интереси обслужва той със замисъла си, без да говорим за действието му, защото българите като нация от Горна /Стара/ България ще рухнат като устои в тяхната народопсихология, а като държавна организация в Европа и света ще останат без достойнство от цялостното ни културно-историческо наследство, като национален фундамент с устоите на един древен народ, какъвто е българският.

За обикновения българин такава предателска формула не съществува, защото това беше замисълът на Сталиновия Коминтерн от асистентите му Зиновиев и Каменев, а по-късно и от асистентите Йосиф Броз Тито и Георги Димитров и стореното кощунство сега е срещу самите нас, срещу българската история, погледнато в географското понятие Македония от Първото и Второто българско царство, срещу скръбта на българската саможертва над турския поробител и владетел през времето на робството и т.н.

Ако ние допуснем като вариант и възможност да признаем македонска нация, е удар по самата България и това ще бъде една крайна и окончателна победа над сърбоманите, над българщината. Тук БОП-НС, изхождайки от елементарната човешка логика и народопсихология, подкрепяща и защитаваща българския дух, което се знае от нашето детство, че Македония е люлката на българското национално възраждане и подобните изземвания на нашата историческа памет е един явен грабеж и просто лудост. В тази връзка ние подкрепяме защитата и становището на президента Желев и министър Марко Тодоров в тяхната правдива позиция като българофили, правилна и основателна, обективна и недвусмислена.

Уважаеми съотечественици и предани сънародници,
Ние робуваме на заветите на Ботев и Левски, на Гоце, на Захари Стоянов и на Стефан Стамболов и заедно с Вас ще се опитаме да спасим България от продажната й плесен.

Времето е вече наше! То работи изключително за националдемокрацията, която вече няма да чака да й се поднесе властта на тепсия, а сама ще се опита да я спечели с народния вот на изборите!

Бог е в нас и с нас!

Свобода, хляб и достойнство за българина и на всекиму своето!

Изгрява нашата звезда - звездата на България!

Да живее отечеството ни! Амин.


Пловдив, 13 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /9 ЮЛИ 1993 Г., БАНСКО/, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ /19 ФЕВРУАРИ 1994 Г., БАНСКО/.


ГЛАВА ТРЕТА
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ /БНПС/

Чл.17. Висш ръководен орган на БНПС е редовният конгрес. Провежда се на всеки четири години.
Ал.1. Общият съюзен комитет /ОСК/ на БНПС е висш ръководен орган между два поредни конгреса с мандат от четири години, с числен състав от 21 до 51 членове.
Ал.2. Организационият комитет /ОК/ на ОСК на БНПС е постоянно действащ оперативен орган с мандат от четири години, с числен състав от седем до 21 членове.
Ал.3. Председателят на БНПС се избира от редовния конгрес чрез пряко гласуване от делегатите, тайно или явно, с мандат от четири години.

Чл.18. Редовният конгрес се свиква през четири години от Организационния комитет по решение на Общия съюзен комитет, взето на пленарно заседание с мнозинство две трети от членовете му. Датата, дневният ред, поканите и делегатските карти се обявяват най-малко четиридесет и пет дни преди откриването на конгреса и се публикуват в печатния орган на БНПС.
Ал.1. Общият съюзен комитет определя нормата на представителност на общинските съюзи в конгреса в зависимост от броя на редовно отчетните членове в ОСК.
Ал.2. Делегатите на редовния конгрес се избират на редовна Общинска конференция /отчетно-изборна/ на общинските съюзи.
Ал.3. Конгресът е редовен, ако на него присъстват най-малко две трети от делегатите, избрани на редовните отчетно-изборни конференции на общинските съюзи на БНПС. При липса на необходимия кворум заседанието на конгреса се отлага с три часа, след което започва работа по обявения дневен ред, но при наличието на минимум петдесет на сто от избраните делегати. Същият е законен, но приема решения само по обявения дневен ред.

Чл.19. Правомощия на редовния конгрес
Ал.1. Редовният конгрес взима решения по всички въпроси на БНПС, с тайно или явно гласуване, с мнозинство петдесет на сто плюс един от присъстващите делегати на конгреса. Решения на конгреса са задължителни за всички членове и ръководни органи на БНПС.
Ал.2. Решенията за приемане на устава /изменения или допълнения/, за програмата му, числения състав на ОСК, за сливане, за прекратяване или за реорганизация на БНПС се взима с мнозинство две трети /най-малко/ от делегатите, присъстващи на конгреса.
Ал.3. Конгресът определя чрез гласуване числения състав на Общия съюзен комитет на БНПС и на Организационния комитет на ОСК на БНПС.
Ал.4. Редовният конгрес избира с тайно или явно гласуване членовете на ОСК на БНПС индивидуално. За избран се смята този, който е получил минимум две трети от гласовете на делегатите, присъстващи на конгреса.
Ал.5. Общият съюзен комитет се избира с мандат за четири години.
Ал.6. С решение редовният конгрес упълномощава ОСК да привлича за членове на ОСК от новосъздадените общински съюзи, за попълване на числения състав или напуснали по различни причини, членове на ОСК.
Общият съюзен комитет по пълномощия на конгреса избира на редовно заседание новите членове чрез гласуване поотделно за всеки кандидат. За избран се счита кандидат, получил минимум две трети от гласовете на присъстващите членове на ОСК на заседанието.
Ал.7. Конгресът определя числения състав на финансово-ревизионната комисия към ОСК в състав от трима до петима членове, като избира председател на комисията. За избран се счита кандидат, получил минимум две трети от гласовете. В случай на липса на мнозинство от две трети се произвежда нов избор, при който за избран се счита кандидатът, получил най-голям брой гласове, но не по-малко от петдесет на сто плюс един от гласувалите членове.
Ал.8. Председателят на финансово-ревизионната комисия по право е и председател на Контролния съвет на стопанската и други дейности на БНПС.
Ал.9. Редовният конгрес взима решения за издаване на свой печатен орган и печатни издания.
Ал.10. Конгресът приема отчетите за дейността и състоянието на БНПС, за финансовото му състояние за периода между проведения и провеждащия се конгрес. Утвърждава финансовия план-бюджет на БНПС, определя размера на членския внос с решение за извършване на промени в размера, които да се извършват от ОСК.

Чл.20. Общ съюзен комитет - правомощия:
Ал.1. Общият съюзен комитет ръководи дейността на БНПС в периода между редовните конгреси.
Ал.2. Избира състав на Организационния комитет в рамките, определени от конгреса. Изборът се извършва на редовно заседание поименно за всеки член на ОК. Определя заместник-председателите.
Ал.3. Взима решение за свикване на редовни конгреси, общосъюзни конференции /извънредни конгреси/. Взима решения за участие в избори, формира работни групи по проблеми, организира масови прояви на БНПС, следи за изпълнение на решенията на конгреса и своите решения от общинските съюзи, общинските и дружествените органи.
Решенията се взимат с квалифицирано мнозинство от членовете, присъстващи на пленарното заседание.
Ал.4. Общият съюзен комитет провежда най-малко две редовни пленарни заседания през една календарна година.
Ал.5. ОСК утвърждава редакционния състав на печатния орган и другите издания на БНПС, Управителния съвет на стопанската дейност, избира членовете на Финансово-ревизионната комисия и членовете на Контролния стопански съвет.
Ал.6. ОСК утвърждава годишния финансов план, бюджета на БНПС, щата на ръководните органи, друг персонал към ОК.
Ал.7. Общият съюзен комитет разработва програми за предизборни кампании, утвърждава предложения от общинските комитети за кандидати в избори и изборни листи, изгражда акционни и постоянни звена /щабове/ и др.
Ал.8. По пълномощие на редовния конгрес извършва частични промени в състава си, като освобождаване отпаднали членове и прави попълнения на ОСК. Утвърждава правилник за дейността на общинските комитети и дружествени комитети, дейността на експертните съвети и работни групи.
Ал.9. ОСК приема отчети за дейността на Организационния комитет, на финансово-ревизионната комисия, финансово-стопанския съвет и дейността на главните редактори на печатните издания на БНПС.
Ал.10. ОСК по пълномощие на Редовния конгрес променя размера на членския внос /осъвременява/ в зависимост от настъпилите промени в размера на пенсиите на членовете, както и други фактори.
Ал.11. Общият съюзен комитет взима решения за свикване от Организационния комитет на Общосъюзна конференция или на Извънреден конгрес на пленарно заседание с квалифицирано мнозинство /две трети от присъстващите членове на ОСК/. Такова решение се взима, ако на пленарно заседание присъстват най-малко две трети от членовете на ОСК.

Чл.20.[?] Председател на Българския народен пенсионерски съюз: избира се само на редовния конгрес за срок от четири години и по право е и председател на ОСК и на ОК на БНПС.

Чл.21. Председателят на БНПС е официалният представител на БНПС пред всички държавни органи на властта и на управлението, пред всички български и чуждестранни физически и юридически лица. Легитимността на председателя на БНПС се извършва с удостоверение /служебна карта/, надлежно заверено с подписа на председателя на редовния конгрес и подпечатано с печата на БНПС.

Чл.22. Председателят на БНПС се счита за избран, ако за него са гласували тайно или явно най-малко две трети от делегатите, присъстващи на редовния конгрес. В случай, че не получи необходимия брой гласове, се провежда нов избор, при който се счита за избран кандидатът, получил най-много гласове, но не по-малко от петдесет на сто плюс един.

Чл.23. Правомощия на председателя на БНПС:
Ал.1. Има представителни функции.
Ал.2. Изразява волята на ръководните органи на ОСК, ОК, на организациите и на организираните членове на БНПС.
Ал.3. Подписва всички документи, свързани с дейността на БНПС, договори и заповеди за назначения на организационни, ръководни и стопански длъжностни лица.
Ал.4. Ръководи заседанията на ОСК и ОК на БНПС.
Ал.5. Предлага за избор на членове на Организационния комитет от ОСК, заместник-председатели и главен секретар на Организационния комитет, главни редактори на печатните органи.
Ал.6. Председателят на БНПС може да бъде освободен само от редовен конгрес. При установена и доказана виновност от съдебни органи или по естествени причини може да бъде освободен, при което временно за председател се избира един от заместник-председателите.

Чл.24. Организационен комитет на БНПС се избира от ОСК с тайно или явно гласуване, индивидуално за всеки член на първото редовно заседание на ОСК, по предложение на председателя на БНПС. За избран се счита този, за когото са гласували най-малко две трети от присъстващите членове на ОСК.

Чл.25. Организационният комитет е постоянно действащ ръководен орган на БНПС между конгресите. Ръководи цялостната дейност - организационна, финансова, стопанска, издателска и др.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
29.06.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!