29 май 1992

София, 29 май 1992 година
        Брой 104 (634)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗЮМЕ ОТ ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕСТЕСТВЕНАТА МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ, УЧРЕДЕНА НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА В КЮСТЕНДИЛ И РЕГИСТРИРАНА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.


Естествената монархическа партия (ЕМП) е политическа организация с дясна ориентация. Тя има за своя идеология учението за естественото право и се стреми към постигане на обществен ред, съответстващ на природните закони. ЕМП приема човешката личност като начална и върховна категория в обществения живот; не отрича държавната организация, но отстоява правото на човека да си избира тип държава. Според ЕМП държавата трябва да служи на човека, а не обратното; ето защо ЕМП защитава правото на личната инициатива, която може и трябва да бъде ограничавана само ако накърнява други естествени човешки права.

ЕМП заявява, че за да бъде спасена България от националната катастрофа, в която сега се намира, трябва:

1. Страната да получи своя цар-обединител, като бъдат признати владетелските права на Негово Величество Цар Симеон II.

2. Българската комунистическа партия да бъде обявена по парламентарен ред за незаконно съществувала политическа организация (тя противоречи на конституциите от 1947 и 1971 година).

Цялото имущество на БКП, както и всички доходи, получени от нейните партийни апаратчици, да бъдат отнети в полза на държавата. Същото се отнася и до имуществото на БСП, наследено от БКП, включително и по лихвоносен път (наследството е комплекс както от права, така и от задължения).

Да бъде изследван по съдебен ред въпросът с наказателната отговорност на партийните функционери на БКП: При срастване на партийна организация с държавната машина, щом държавата е във фалит, партийната организация е отговорна за банкрута. Щом държавната организация е била ръководена от партийни функционери и под тяхното ръководство е действала в разрез с правни норми, тези партийни функционери носят пряка отговорност.

3. България да принадлежи на всички български граждани, но български гражданин да бъде само този, който признава интересите на страната, нейния държавен суверенитет и териториалната й цялост. Например: В България има място за българи от турски произход, щом те желаят да се чувстват такива, но няма място за турска партия. В България има място за политици от небългарски произход, но няма място за политици, които нереципрочно заявяват, че България няма териториални претенции.

4. Всеки български гражданин (с изключение на лишените от права) да може правомерно да притежава оръжие - за защита на неговия живот, достойнство и имущество.

5. Всички земи и част от горите да бъдат върнати на тези, от които са били отнети, или продадени на тези, които ще ги стопанисват, без да се възпрепятства купуването им от чуждестранни лица. Купувачите - местни лица, да имат право на дългосрочни заеми от държавата.

6. Промишлените и търговските предприятия да бъдат продадени, като се поощрява купуването им от чуждестранни лица.

7. Да се стимулира личната стопанска инициатива, като се облагат с ниски данъци или въобще се освобождават от данъци дребните собственици, малките предприятия и селскостопанските производители - върху продукцията, продавана в България.

8. Да бъдат пълно и действително разделени законодателната, изпълнителната и съдебната власт; а съдът и прокуратурата - кадрово обновени.

9. Депутатите, кметовете, съдиите и прокурорите да бъдат избирани пряко от населението на съответните райони.

Депутатите да бъдат избирани само по мажоритарната система.

Да не се разчита само на ”Бог да пази България!” - нали и други страни го молят за същото.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПРОЕКТА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЕНСИИТЕ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ.


Приетият на първо четене проектозакон предвижда едновременно актуализиране на пенсиите и изменение на действащия Закон за пенсиите, свързани най-вече с начина на определяне на новоотпусканите пенсии.

Партия Либерали смята, че актуализирането на размерите на пенсиите е крайно наложително, тъй като през последната година техният размер силно изостана от поскъпването на живота и настъпиха сериозни диспропорции между отпуснатите досега пенсии и новоотпуснатите за едни и същи професии и длъжности.

През март тази година в сравнение с декември 1990 г. реалната покупателна възможност на пенсиите заедно с компенсациите падна над 2,1 пъти. Минималната пенсия представлява 70 % от екзистенц-минимума.

За съжаление предвиденото в проектозакона актуализиране на пенсиите има следните съществени недостатъци:

1. Отново се предлага само еднократно актуализиране на пенсиите без механизъм и ред за регулярно привеждане на пенсиите в съответствие с инфлацията.

2. Предлаганото актуализиране по същество представлява трансформирана форма на досегашното им компенсиране. Предоставянето на Министерския съвет (МС) право да определя т.нар. "гарантиран минимум от средства" дава възможност за изцяло конюнктурни решения на изпълнителната власт.

3. Определянето частта от актуализираната пенсия в зависимост от трудовия стаж и размера на работната заплата принципно се различава от проекта за нов закон за социалното осигуряване.

4. Предвижданите резултати за увеличението на досегашните пенсии е крайно недостатъчно и ще покрие само малка част от реалното поскъпване на живота.

Тези недостатъци показват, че предлаганият начин за актуализиране на пенсиите не само няма да реши проблемите, но ще роди нови противоречия и диспропорции.

Неприемливи са предложенията за изменения на закона, свързани с промяната на начина за определяне на размера на различните видове пенсии.

Затова партия Либерали счита, че е крайно наложително да се ускори приемането на новия закон за социално осигуряване, с който трайно да се уредят и въпросите на пенсионното осигуряване.

София, 27 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА СВЕТИЯ СИНОД. Документът е адресиран до Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет, до Светия синод, до Негово светейшество Вселенския патриарх Вартоломеос Първи и до средствата за масова информация.


Българските християндемократи решително осъждат грубата намеса на атеистичната Дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет във вътрешните работи на Българската православна църква, недопустима от гледна точка на Конституцията.

Ние твърдо заставаме зад законния Свети синод начело с Негово светейшество патриарх Максим и отхвърляме създадения и толериран от светските власти нов лъжесинод.

София, 27 май 1992 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: отец Г.Гелеменов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЛИПСАТА НА ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.


Националната конференция на Националната студентска конфедерация (НСК) изразява своята загриженост от непростимото вече забавяне на приемането на нов и цялостен закон за висшето образование (ЗВО). Липсата на този закон вече две години след началото на демократичните реформи, на фона на противоречащите си и крайно несъвременни сега действащи закони за висшето образование и автономия на ВУЗ, води до пълен хаос в системата на висшето образование и до палиативни и частични опити за крайно необходимата реформа във висшето образование.

В тази връзка Националната конференция на НСК настоява:

1. Да се ускори разработването на цялостен нов ЗВО, съгласувано между съответната парламентарна комисия, Министерството на образованието и науката (МОН), представители на академичната общност и студентските организации. Окончателният проект на този закон да бъде изготвен до края на юни с тенденцията да бъде приет до началото на новата учебна година. Неспазването на тези срокове ще считаме като умишлено саботиране на реформата в системата на висшето образование.

2. Освен структурата на висшето образование законът следва да регламентира и основните принципи на система за субсидиране и кредитиране на студентите, съобразена с прехода към пазарна икономика.

3. Новият закон за висше образование да уреди и мястото, правата и задълженията на студентските синдикални организации в самоуправлението на ВУЗ, както и международния обмен на студенти.

София, 23 май 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ: Иван Маринов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА СРЕЩА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 21 ФЕВРУАРИ 1992 Г. В СОФИЯ, ОТНОСНО РАЗГЛЕЖДАНИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. Документът е от архива на Български демократичен център.


Участниците в националната работна среща считат, че отношението към направените предложения за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, трябва да бъде изключително внимателно и отговорно. То трябва да отчита не само политическите и икономическите, но и социалните, екологическите и психологически аспекти на този изключително важен акт.

Внимателното проучване на предложенията и трезвото отчитане на обстановката в страната ни дават основание да изкажем следните съображения:

Допускането на български граждани, постоянно живеещи в чужбина, както и юридически лица с чуждестранно участие в кръга на субектите, имащи право да притежават и придобиват собственост върху земеделските земи, съдържа непредвидими рискове, които при определена ситуация може да се окажат твърде високи.

Участниците в работната среща смятат, че предлаганото възстановяване на собствеността в реални граници "там, където е възможно" само по себе си би допринесло за ускоряване на връщането на земята, но същевременно предупреждават, че този процес трябва да бъде осигурен с ясни механизми за изпълнение и контрол.

Те обръщат внимание, че трябва да се помисли още веднъж по-задълбочено, преди да се формира пазар на земя, без да се създадат необходимите икономически регулатори за това.

Поддържаме предлаганата разпоредба в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, където се отчита и факторът труд.

Считаме, че Националният поземлен съвет трябва да остане надведомствен орган. В същото време той трябва да се превърне в работеща, а не в представителна институция.

Намираме за социално неоправдана цялостната отмяна на параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. На практика това би засегнало интересите на милиони български граждани.

Заедно с това поддържаме идеята за отнемане на незаконно придобитите земеделски земи и на незаконно построените върху тях масивни сгради.

Едновременното административно ликвидиране на ТКЗС и земеделските кооперации без надлежен механизъм за управление на земеделската дейност до окончателното формиране на новите структури и против волята на техните членове придава опасна политизация на иначе един необходим икономически акт.

Считаме, че създадените кооперации на основата на учредително събрание по смисъла на член 3 от Закона за кооперациите са правомерни.

Подкрепяме предложението за освобождаване на селскостопанските производители от данък върху приход от земеделската дейност за определен период, като едновременно с това предлагаме към тези преференции да се прибавят и други целеви данъчни и кредитни облекчения, както и освобождаване от мита и такси.

Предлагаме да се обявят за нищожни сключените сделки със селскостопанско имущество след публикуването и влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ, бр. 17 от 1 март 1991 година.

Участниците в Националната среща са за разумна икономическа и социално целенасочена смяна на икономическата система.

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН - Ценко Барев, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Петър Дертлиев, ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ - Петко Симеонов, ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" - Борис Колев, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Марин Кръчмаров, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР - Братислав Талев, АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ (НЕЗАВИСИМИ) - Любомир Стефанов, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ - Любомир Иванов, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Лъчезар Стоянов, НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - Трифон Къндев, ХРИСТИЯН-РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Лиляна Петкова, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА” - Бойко Костов, ДВИЖЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ - Николай Близнаков, НЕЗАВИСИМ СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО КЪМ КНСБ - Николина Нанова, СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ - Димитър Марковски

София, 21 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦАТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА НА НАЕМНИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ, ПРИЕТО ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ПЪРВИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА", СЪСТОЯЛ СЕ НА 28-29 МАРТ 1992 Г. В РУСЕ.


Безработицата в страната отдавна надхвърли допустимия праг от 8 %, възприет в споразумението между синдикатите и правителството от юни 1991 г. При неуреденото социално законодателство в страната и липсата на ефективни защитни механизми в това отношение планираните от правителството 12 % безработица за годината ще поставят в критично положение милиони българи, тъй като е известно, че един безработен в семейството поражда много материални трудности, а понякога и несгоди за останалите членове. Всичко това не може да не ни тревожи като синдикати и като хора на наемния труд.

Ние смятаме, че наред с разкриването на нови работни места, наред с икономическите мерки, наред с бързото придвижване в парламента на социалните закони, е необходимо сега, още в този час, да се предприемат изключително сериозни мерки, включително законодателни, за облекчаване на положението на безработните. Една от тези мерки е ограничаване на седмичната продължителност на работното време и увеличаване на основния размер на годишната отпуска. Още повече че редица развити демократични страни неведнъж са прилагали този подход в състояние на дълбока икономическа криза и спад на производството. Безспорно е, че подобна мярка би утежнила разходната част на държавния бюджет, но за сметка на това би намалила неговата способност понастоящем да възпроизвежда непрекъснато разходи за хората, които са загубили работните си места. В тази връзка ние повтаряме своето предложение пред правителството и парламента за 40-часова работна седмица и 20-дневен основен платен годишен отпуск за всички наемни трудещи се в страната.

НПС "Подкрепа" счита, че е крайно време правителството и парламентът да уредят законодателно възможността и за преквалификация на безработните. Те трябва да имат не на хартия, а реално тази възможност. От своя страна възможността за преквалификация и за поемане на разходите по нея трябва да бъде предоставена от работодатели именно под натиска на закона.

Русе, 29 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ХАРТА-ПРОГРАМА "СВЕЩЕНА ЕКОЛОГИЯ" НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЧНА МЕДИЦИНА ЗА РАЗКРИВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, ЗАЩИТА, РАЗВИТИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВЕЩЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ.


Свещените места са онези места в природата, които имат силно изразено положително влияние върху психиката и физиката на човека. Това може да е свещен извор (аязмо), прочут с лечебните свойства на водата си; свещено дърво, около което от древни времена до сега се прави курбан или молебен; пещера, издълбана в свещената скала на планината, в която душата ни се пропива от необикновено благоговейно чувство.

Значението на свещените места за човека и държавата е изключително голямо. Докато те не се открият, не се защитят и не се използват като място за почит към природата, нацията няма да може да влияе върху земята си и никога няма да достигне националната си психическа стабилност. До голяма степен съдбата на държавата ни зависи от нашите познания и отношения към светилищата. Народният поет казва за тях, че те могат да разведрят душите ни, да внесат в тях облагородяващи чувства, хармония, правда, человечност и могат да ни направят и по-добри, и по-щастливи; че те са една широка арена за работата на ума и на душата; че само те дават великите чувства на удивление и благоговение.

Разкриване на свещените места. България е страна изключително богата на свещени места. За съжаление обаче в огромната си част те са забравени, неизвестни, изоставени. Дори и да се знаят, са загубили за човека своето истинско първоначално значение. Затова първата задача по програмата е разкриването на всички значими свещени места и тяхното картотекиране. В тази област огромна помощ могат да окажат местните власти и църковните настоятелства, читалищните и музейните сътрудници, приятелите на екологичните движения и специалистите по картографиране и териториално-селищно устройство.

Проучване на свещените места. Всяко място трябва да бъде освидетелствано за своята свещеност. За тази цел то трябва да се изследва задълбочено с помощта на различни научни методи. Те трябва да започнат с изследването на фолклора и научната интерпретация на приказки и легенди. Да продължат с интензивно проучване на митологията, историята и археологията. Да определят в тях всички аномалии по отношение на геофизичните, биоенергетичните и физико-химични характеристики. Накрая да завършат с узаконяването им от експертна комисия, съставена от уважавани наши и чужди специалисти.

Защита на свещените места. Всяко освидетелствано място трябва да бъде проектирано от закона и държавата. В съвременния вид на Закона за околната среда тези места могат и трябва да влязат в категорията "защитени местности". В бъдеще обаче много важно е да се създаде нова категория "защитено свещено място". Проектирането от закона ще предотврати унищожаването на малкото оцелели свещени места и ще предпази от недобросъвестното им използване от фирми и организации.

Развитие на свещените места. Открити и изследвани, за да бъдат по-добре използвани, свещените места ще бъдат подложени на някои подобрения, изменения и изобщо на въздействия от страна на човека. В тази намеса обаче трябва да бъдем особено внимателни, за да не стане така, че, каптирайки извора, неговата вода да загуби лечебните си свойства; електрифицирайки пещерата и построявайки увеселително заведение в близост до нея, да унищожим чудодейното й въздействие; пресушавайки блатото под свещеното дърво, да го лишим от неговата биоенергетична сила. Развитието под свещеното дърво, да го лишим от самовъзстановяване и усъвършенстване на съществуващите, но и създаване на нови свещени места, които да притежават уникалната способност да предразполагат индивида към духовно развитие и да водят до укрепване на неговото психично и физическо здраве.

Използване на свещените места. Най-правилното използване на свещените места може да се осъществи посредством организирането на "свещен туризъм". Той ще обединява в себе си културния, здравния и екологичния туризъм. В близко бъдеще ще тръгнем по маршрути, по които не само ще се насладим на красотите на природата, не само ще се запознаем с богатото културно наследство на българския народ, ще вкусим вкусните български гозби, приготвени от екологично чисто продукти, но и ще излекуваме едно или друго заболяване, ще постигнем по-високи степени на духовното си развитие.

Настоящата харта-програма е необходимо да бъде обект на компетентно международно сътрудничество, което значително ще увеличи нейната ефективност.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НЕЗАВИСИМИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 14 СЕПТЕМВРИ 1991 Г.


СЪВЕТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

Член 10.
а) Съветът на представителите се състои от един представител на всеки клуб, избран с обикновено мнозинство на организационно събрание на клуба. Клубове с над 100 члена имат право на двама представители. Той ръководи дейността между конференциите и взема решения по важни тактически въпроси. Членовете на ръководството, ПС, ОС, участват в работата на Съвета на представителите с право на глас.
б) Съветът на представителите се свиква най-малко веднъж на три месеца и изслушва отчет на ПС и ОС. Заседания на Съвета могат да се свикват от ПС и ОС или поне от 1/3 от членовете на Съвета на представителите.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

Член 11.
а) Политическият съвет е ръководен орган на партията и осъществява дейността по изпълнение на решенията на конференцията и Съвета на представителите, приема декларации, обръщения, призиви, организира прояви в митинги и шествия, препоръчва определени действия на членовете на АСО-н и при необходимост назначава сътрудници. Ръководи дейността на партията между заседанията на Съвета на представителите. Решенията му са валидни при гласуване с просто мнозинство.  
Политическият съвет се състои от 13-19 членове и се избират председатели, заместник-председател и отговорен секретар.
б) Оперативният съвет се избира от Националната конференция и се състои от 5-има членове, които се занимават с координиращи и организационни функции. Той извършва техническата работа по оформяне и разпространяване на документите на АСО-н. ОС се ръководи от отговорния секретар на Съвета на представителите. Оперативният съвет може да използва щатни координатори в зависимост от определения от конференцията бюджет и с решение на Съвета на представителите.
в) АСО-н се представлява от председателите на ПС - те и председатели на партията.

РАБОТНИ КОМИСИИ

Член 12.
Работните комисии се създават по решение на Съвета на представителите, ПС, които избират техни председатели. Съставът на тези комисии се формира на принципа на доброволността и присъединяването.
а) АСО-н създава свои собствени печатни издания с решение на конференцията или на Съвета на представителите. Вестник "Ден” е печатен орган на Асо-н.


VI. ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ НА АСО-Н

Член 14.
АСО-н провежда своята политика в Народното събрание, правителството, народните съвети и кметствата чрез избрани в състава им свои членове и съмишленици и чрез други разрешени от закона демократични форми на въздействие.

Член 15.
Издигането на членове на АСО-н и съмишленици за кандидати за народни представители и народни съветници става по инициатива на клубовете на събрания с широко участие на съмишленици и симпатизанти.

Съветите на координаторите и Съветът на представителите на клубовете организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури. Утвърждаването им става в съответните съвети на координаторите или от клуба.

Член 16.
Народните представители - членове и съмишленици на АСО-н, се обединяват в парламентарна група, а народните съветници - в група на съветници от АСО-н.

Член 17.
Народните представители - членове и съмишленици на АСО-н, участват в заседанието на ПС с решаващ глас. Народните съветници участват също в работата на координационните съвети на съответните клубове с решаващ глас.

Член 18.
Право на участие в заседанията на парламентарната група на АСО-н имат председателите, заместниците, отговорният секретар, главните редактори на печатните органи и министрите, членове на АСО-н.

Член 19.
Дейността на парламентарната група на Обединението се осъществява на основата на правилник.

Член 20.
Съветът на представителите и местните (регионални) координационни съвети осъществяват блокове, съюзи и коалиции за постигане на обществен консенсус и сигурност и за избиране на подходящи кандидати за народни представители и съветници.


VI. АСО-Н, ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ

Член 21.
АСО-н установява равноправни отношения с политическите партии, организации и движения за изработване на общи позиции по конкретни социално-политически въпроси за единодействие и съвместни граждански инициативи.


VII. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО НА ОБЕДИНЕНИЕТО

Член 22.
а) Членовете и съмишлениците на АСО-н плащат членски внос 1 % от чистия си месечен доход, от които средства се издържа АСО-н, както и от благоприятни финансови резултати от продажбата на печатните органи.
б) Членският внос се събира в клубовете, като 50 % остава в тях, а другите 50 % се изпращат на сметката на АСО-н в столицата. От тези средства се отчислява при нужда и за издръжка на печатния орган.

Член 23.
АСО-н осъществява своята дейност чрез самоиздръжка. То осигурява финансовите си средства от: членски внос; доходи от имуществото и от стопанска дейност, позволена от закона, дарения, наследства и други законни източници; субсидии от държавния бюджет.

Член 24.
Политическият съвет може да предоставя на клубовете и регионалните координационни съвети имущество и правото да учредяват юридически обособени стопански субекти и да се разпореждат с доходите от тяхната дейност, според разпоредбите и действащото законодателство.


VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 25.
АСО-н прекратява съществуването си след референдум по решение на национална конференция.

Член 26.
Седалището на АСО-н е: София 1000, бул. "Витоша” N 12.

Банковата сметка на АСО-н е: 421 121 817 001-1, БНБ Софийски градски клон, чрез ДСК-Ленински район 188/1133.

Член 27.
Настоящият устав е приет на учредителното събрание на партията, състояло се на 14 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


064. БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ (БРСП)

Възниква през периода април-май 1990 г. във Варна. Учредителното събрание се провежда на 23 май 1990 г. Инициатори за нейното създаване са: Симеон Янулов, Станчо Станчев, Васил Жеков и Правдолюб Кожухаров. Регистрирана е официално от Софийски градски съд на 31 май 1990 г. по Закона за политическите партии.

Партията отстоява интересите на хората, които пряко участват в създаването на материални блага в промишлеността и селското стопанство. Наред с това тя разработва и предлага програми за излизането на България от тежката социално-икономическа криза.

В изборите за Велико народно събрание (през юни 1990 г.) партията не участва поради все още недоброто си организационно състояние по това време, а на изборите за Народно събрание (на 13 октомври 1991 г.) се представя със самостоятелна листа, но не печели депутатски места.

На 1 и 2 май 1992 г. в София се проведе Първи конгрес на БРСП, на който присъстваха представители на Инициативния комитет на Българската работническа партия (БРП) и беше взето решение за сливането на БРП с БРСП. Съгласно решенията на конгреса се запазва наименованието Българска работническо-селска партия. Данни за ръководството и седалището на партията ще бъдат публикувани допълнително.

/Пресслужба "Куриер"/


10:45:23    
29.05.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!


---------------------------------------------------

ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!
При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ” 49


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военно-икономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание, Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата,, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, най-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси, скандали, възпитание, семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво, а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват много плановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър деи", „Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предавания „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т. н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция „Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

----------------------------------------------------------