29 март 1996


София, 29 март 1996 година
Брой 64 /1619/
    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ "ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПРЕЗ 1996 ГОДИНА" /СОФИЯ, 10 МАРТ 1996 ГОДИНА/.

 

11.2. Абсолютното мнозинство на БСП и политическите й партньори в парламента не отменя необходимостта от активност и последователност в развитието на обществения диалог.

Трябва да се разширяват контактите с всички социално ориентирани и национално отговорни сили както по програмните цели, така и по управленските действия на Демократичната левица. Българските социалисти, леви земеделци и еколози трябва да проявяват по-голяма настойчивост в осъществяването на взаимодействието с други леви и левоцентристки сили за създаване на максимално благоприятни условия за тяхното сближение и единодействие.

11.3. Едногодишният период на управление открои редица въпроси, по които програмните цели на БСП и коалиционните й партньори се нуждаят от конкретизиране и уточняване. Това налага активизиране на идейния живот в партиите и в коалицията в рамките на толерантна и открита дискусия. С усилията на целия ни политически и научен потенциал, с активната съпричастност на левия печат трябва да откроим по-конкретно нашия ляв профил, да формираме по-ясно своята идентичност.

През изминалата година не се постигна ефективен политически диалог в самите партии, което създава трудности в мотивацията на кадрите и съществено влияе върху ритъма на организационния живот. Това налага да се активизират връзките между отделните структури, да се засили двупосочният обмен на информация вътре в партиите и между тях.

11.4. Демократичната левица е изправена пред необходимостта да формира и развие информационно-пропагандна политика с конкретност на посланията и с професионализъм при реализацията.

Чести и справедливи са претенциите към информационната дейност на Демократичната левица. В доста случаи при медийни изяви на нейни представители не достига ярка политическа насоченост, конкретна, точна и убедителна аргументация. Все още не успяваме достатъчно да използваме възможностите като управляваща коалиция за активно участие във формирането на общественото мнение.

Необходимо е да се усъвършенства взаимодействието между информационните звена на изпълнителната власт и пресцентъра на БСП и ПГДЛ. Трябва да се търсят повече възможности за точна и пълна информация, която да осигурява по-широка обществена подкрепа на правителствената и на законодателната дейност, за да може информационно-пропагандната дейност да бъде логично продължение на ясно очертана политическа стратегия.


* * *

Приетите от заседанието решения са необходима гаранция за засилването и за постигането на по-голяма ефективност на управлението, за укрепването на партиите от Демократичната левица и за решаването на главната политическа задача на коалицията за 1996 година - спечелването на президентските избори.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ НА МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРИЕТО НА ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА /СОФИЯ, 22-24 МАРТ 1996 ГОДИНА/.


Петата национална конференция на Зелената партия в България счита, че стартирането на процедурата за регистрация на бонови книжки е едно от най-важните събития в политическия и икономическия живот независимо от негативното ни мнение по отделни постановки в законовата и подзаконовата нормативна уредба, Зелената партия определено е за масовата приватизация и счита, че със сигурност ще загубят тези, които не участват в нея.

Липсата на доверие сред по-голяма част от населението в управляващата партия поражда недоверие към цялостния процес на приватизацията. Приватизацията не е самоцел, тя е средство за постигане на определени цели и не може да бъде изолирана от конюнктурата на политическата и икономическата ситуация.

Системното и целенасочено погубване на българското предприемачество заедно с крехкия и нестабилен среден бизнес демотивира голяма част от гражданите за участие.

Очакваната концентрация на приватизационни бонове във фондове е част от естественото им превръщане в реален инвестиционен капитал. Но възниква опасност процесът на приватизация да бъде съсредоточен в едрите финансови кръгове. Основанията за тази констатация са следните:
- пропагандата за закупуване на бонове е вяла и неубедителна;
- непрестанните сравнения между приватизационните фондове и рухналите финансови пирамиди отблъскват от участие гражданите;
- не се обяснява как и какво ще спечелят бъдещите собственици на акции, говори се само за някакви хипотетични дивиденти, които ще се получат след години;
- по "необясними" причини срокът за получаване на бонови книжки е много кратък;
- възпрепятства се създаването на малки и средни фондове;
това е поредното убийство на предприемачите, опитващи се най-после да се "закрепят", а оттам - и на средната класа;
- не се дават достатъчни предимства на отделния притежател на бонова книжка, за да има той интерес да участва поне в приватизацията на предприятието, в което работи.

При сегашната политическа и икономическа ситуация в приватизацията ще участват само около десетина процента от пълнолетното население, което се потвърждава и от количеството продадени бонови книжки досега.

Резултатът от това ще бъде, че на преден план ще излязат само фондовете на големите икономически групировки и на партиите с послушен твърд електорат като БСП и ДПС. Те са заинтересовани колкото се може по-малко граждани да закупят бонови книжки, защото по смисъла на чл. 6, ал.2 от Наредбата за търговете в търга за дадено предприятие не се продават всички негови акции. Акциите, които остават, се преразпределят между тези, които вече са придобили тези книжа. И тъй като участието в приватизацията въобще не е масово, то случаите, когато ще има неизкупени акции, ще са много. Масови за сметка на това ще бъдат "подаръците" от страна на държавата, и то, естествено, за едрите риби. Това пък, от друга страна, ще даде възможност за същите едри риби на търговете спекулативно да вдигат на недосегаеми височини цените на акциите на перспективните предприятия. Последното ще лиши от всякакви шансове по-дребните участници, да не говорим за работещите в тези предприятия. Така процесът се превръща от приватизация за масите в приватизация от полза на едрия капитал.

Зелената партия като политическа сила защищава интересите на средния гражданин не само поради характера на своята идеология, но и поради социалния статут на своите членове и симпатизанти. Ето защо тя счита, че това не трябва да бъде допуснато.  Наложително е приемането на пакета от икономически закони, които ще стабилизират и стимулират българското производство. Липсата на възможности и условия за развитие на предприятията ще обезсмисли и опорочи приватизационните процеси. В тази връзка предлагаме да се направят следните принципни промени в нормативната база:
- да се отмени чл.6, ал.2 от Наредбата за търговете на акциите на предприятията за приватизация;
- получаването на бонови книжки от населението да продължи след 08.04.1996 г. до края на търговете;
- на всяка цена да се подпомогне създаването на по-голям брой малки и средни фондове;
- да се даде право на работещите да закупят акции в своето предприятие по номинал /по тяхната първоначална стойност/, а не чрез търговете, където покупателната възможност на техните бонови книжки може да падне многократно.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОБРОМИР ЗАДГОРСКИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, И ГИНЧО ПАВЛОВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ СЮЛЕЙМАН ДЕМИРЕЛ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Подчертавайки задоволството си от формиращото се надмощие на светските политически партии във Вашата страна, ние споделяме всеобщата тревога от зачестилите терористични прояви на ислямски фундаменталистки организации.

Изразяваме своето искрено възмущение от действията на чеченските сепаратисти, довели до задържането на турския кораб "Авразия".

Смятаме, че напълно справедливо на срещата на най-високо равнище, проведена неотдавна в Египет, бяха оценени като тероризъм действията на Джохар Дудаев и неговото обкръжение. Провежданият от тях "джихад" представлява сериозна заплаха за мира и спокойствието в тази част на света.

Убедени сме, Господин президент, че като авторитетен държавник Вие ще подкрепите усилията на новото ръководство на Чеченската република за прекратяване на кръвопролитията и нормализиране на обстановката.

Пожелавайки Ви нови успехи в борбата с ислямския фундаментализъм, ние сме уверени, че отношенията между България и Турция ще се развиват при стриктно спазване на Договора за приятелство и сътрудничество между нашите две страни.

С пожелание за мир и добросъседство:

София, 26 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:
Добромир Задгорски

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:
Гинчо Павлов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ ОТНОСНО ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, ГОРИВАТА И ОТОПЛЕНИЕТО. Документът е изпратен на 26 март 1996 година до парламентарните групи на 37-то Народно събрание, до парламентарните комисии, до Дончо Конакчиев - вицепремиер и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Минчо Коралски, министър на труда и социалните грижи, Константин Русинов - председател на Комитета по енергетика, и до Димитър Гривеков, председател на Националната комисия по цените.


Както е известно, през миналата година правителството прие Методика за периодично коригиране на цените на електроенергията, с което този въпрос беше поставен извън компетенциите на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/. Правителството пое и грижата само да организира работата на специалния фонд за компенсиране загубите на населението от повишените цени.

При това положение национални преговори за новите енергийни цени и компенсациите няма да има. Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ се ползва от правото си да оповести публично и да изпрати до компетентните органи следната

ПОЗИЦИЯ:

1. В проекта на Комитета по енергетика отново се предлага шоков вариант за повишение на цените от 1 април 1996 г. Другояче не може да се оцени скокът на цените на електроенергията с 42 на сто, на парното - с 85 на сто, и на въглищата - от 20 до 85 на сто /с ДДС - 18 на сто/.

Предвидените повишения на заплатите и символичните компенсации за работещите в бюджетната сфера, част от заетите в материалното производство, пенсионерите, безработните и други социално слаби групи не са достатъчни, за да се посрещнат значително по-високите преки разходи от семейните бюджети.

2. За разлика от миналата година сега сред населението, производителите и търговците са натрупани проинфлационни очаквания. Те, наред с други финансови и производствени фактори, ще предизвикат значителна верижна реакция. Реалната инфлация ще надмине сериозно прогнозната, което ще доведе до нов спад на реалните доходи на хората.

3. Апелираме към правителството да избере по-мек и поносим вариант на повишаване на цените. Паралелно с това решение да се утвърди и оповести компенсационната програма, която ще действа от 1 април 1996 г. до края на годината. Във връзка с това:

а/ Министерството на труда и социалните грижи /МТСГ/ да излезе от сегашната си роля на съзерцател на антисоциалните мерки и на помощник на Министерството на финансите и да заеме активна позиция в защита на социално слабите граждани;

б/ Националният фонд за целево компенсиране на енергийните цени, от който са раздадени само 70 от общо предвидените 580 милиона лева, да бъде попълнен и използван по предназначение и в услуга на всички семейства и граждани със затруднено материално положение. Отговорността за калпавата работа на този фонд носи отново МТСГ.

4. КНСБ предупреди още през януари 1996 г., че е необходима радикална смяна на монетарната реформа, провеждана от правителството, и нова политика за защита на реалните доходи. Проектираният ценови шок ще прехвърли за пореден път тежестта на реформата върху населението и ще засили социалното напрежение, което вече се чувства навсякъде от началото на годината.

София, 26 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "ДУМА" ПРЕЗ МАРТ 1996 Г. ЗА РЕШЕНИЕТО НА РУСКАТА ДУМА, СЪГЛАСНО КОЕТО Е ОБЯВЕНО ЗА НЕЗАКОННО РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗПАДАНЕТО НА СССР, ВЗЕТО НА 12 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


В бр. 70 от 22 март 1996 г. вестник "Дума" публикува в рубриката "В последния час", че България е обезпокоена от решението на руската Дума, съгласно което бе обявено за незаконно решението за разпадането на СССР, взето на 12 декември 1991 г. Да, обезпокоени са враговете на социализма и комунизма. Обезпокоени са последователите на гробокопача на СССР, на КПСС и на международното комунистическо движение М. С. Горбачов. Обезпокоени са реставраторите на капитализма. Обезпокоени са предателските правителства, които доведоха съветските и нашия народ до глад, мизерия и нищета. Трудовите хора от села и градове у нас горещо приветстват гениалното решение на руската Дума, с което възстановиха СССР, създаден от Ленин и Сталин на 30 декември 1922 г. Българските комунисти също приветстват това решение и горещо поздравяват делегатите в руската Дума, които гласуваха за възстановяването на СССР. Българските комунисти отправят братски боеви привет на делегатите комунисти, които внесоха предложението и гласуваха за възстановяването на СССР. Президентът и продажното правителство не представляват българския народ, а той е за възстановяването на СССР. Решението, което бяха взели в нетрезво състояние Елцин, Кравчук и Шушкевич, е незаконно и противоречи на решението на съветските народи, взето с референдум, и то трябваше да се отмени. Горе главите, славни руски парламентаристи! Вие показахте безпримерен патриотизъм и героизъм. С вас са всички трудови и прогресивни гора в света. С вас е световното комунистическо движение. Българските комунисти са за боеви и монолитен СССР. Те са против разширението на НАТО на изток. Там, където се е намесил този военен съюз, бушуват размирици и братоубийствени войни. Българските комунисти са за разпускането на агресивния военен блок НАТО. Ако това не стане, те са за създаването на Московски отбранителен съюз, който да бъде монолитна опора и защита на мира в света.

Да живее и пребъде във вековете сплотеният, единен и могъщ СССР!

София, 24 март 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/"Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
28[?].03.1996 г.


Редактори: Лилия Томова - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Веска Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!