29 март 1990

СОФИЯ, 29 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 63 /81/


СОФИЯ, 29 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ВТОРА ЧАСТ/ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ /СДПН/.


      11. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ /СДПН/ Е ЗА МИРОГЛЕДНА И РЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ. НИЕ ЗАЩИТАВАМЕ СВОБОДАТА НА ВЯРАТА, СЪВЕСТТА И  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ПРАВАТА НА ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ.
      12. СДПН СМЯТА,  ЧЕ СВОБОДАТА, РАВЕНСТВОТО И БЛАГОДЕНСТВИЕТО МОГАТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ САМО В РАМКИТЕ НА ЕДИННА И НЕДЕЛИМА НАЦИОНАЛНА ОБЩНОСТ. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НЕЗАВИСИМО ОТ СВОЯТА НАРОДНОСТ ИМА РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. НЕОБХОДИМА Е ПРАВНА УРЕДБА НА НАРОДНОСТНИТЕ ГРУПИ, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     13. СДПН Е ЗА НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ, В РАМКИТЕ НА ЕДНА БЪДЕЩА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ОТ СЪТРУДНИЧЕЩИ СИ НАЦИИ. НИЕ СМЕ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ДВАТА ВОЕННИ БЛОКА В НЕДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ, КАТО СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО ИЗЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР.
     14. ЦЯЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА. БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ДА БЪДЕ ПРЕДПАЗЕНА ОТ КАКВОТО И ДА Е ИДЕОЛОГИЗИРАНЕ. КАЗИОННИТЕ МЛАДЕЖКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И ПОЛУКОМУНИСТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА БЪДАТ РАЗПУСНАТИ, А НЕ КОЗМЕТИЧНО ПРОМЕНЕНИ. ДА СЕ ОБСЪДИ РЕФОРМИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОПИС, КАТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ НЕГОВИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ.
     15. БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ ТРЯБВА ДА СЕ РАДВА НА СОЦИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ И ПРЕСТИЖ, ДА ПРИТЕЖАВА СВОБОДА В ПРЕПОДАВАНЕТО, КОЕТО ДА Е СВОБОДНО ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКО ОБВЪРЗВАНЕ. ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖ ДА ИМА ПРАВО НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРИЕМЕН  ИЗПИТ. НЕГОДНИТЕ ЗА ТАКОВА ОБУЧЕНИЕ ДА ОТПАДАТ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВЕ ГОДИНИ НА СЛЕДВАНЕ. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ОБРАЗОВАНИЕТО. В БЪЛГАРИЯ ИМА МЯСТО ЗА ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКИВА КАТО ДОБРЕ ИЗВЕСТНИТЕ ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО АМЕРИКАНСКИ, ФРЕНСКИ, НЕМСКИ, ИТАЛИАНСКИ И ДРУГИ КОЛЕЖИ.
     16. БЪЛГАРСКАТА  КУЛТУРА И НАУКА ДА СЕ РАЗВИВАТ СВОБОДНО И НЕЗАВИСИМО ОТ КАКВОТО И ДА Е АДМИНИСТРИРАНЕ И ЦЕНЗУРА ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР. ДА СЕ РАЗПУСНАТ КАЗИОННИТЕ ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ И ДА СЕ ОСИГУРИ ПЪЛНА АВТОНОМНОСТ ОТ ДЪРЖАВАТА НА МНОГО СПОНТАННО ВЪЗНИКВАЩИ СДРУЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ. НЕНУЖНИТЕ НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ ДА БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ.
     17. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ДА ОСИГУРИ ГАРАНЦИИ СРЕЩУ РУСИФИКАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЕЗИК. ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОКОМПАНИИ.
     18. СДПН НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНА ОТМЯНА НА ВСИЧКИ ЗАКОНИ, ОГРАНИЧАВАЩИ  ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ. ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ДА  БЪДЕ  КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНО КАТО СВЕЩЕНО И НЕПРИКОСНОВЕНО. ДА  СЕ  ДАДЕ ПРИОРИТЕТ НА ФОРМИРАЩИЯ СЕ ЧАСТЕН СЕКТОР. ДА БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ  ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ВЪРХУ НАСИЛСТВЕНО КОЛЕКТИВИЗИРАНАТА ЗЕМЯ. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА ПОЛУРАЗБОЙНИЧЕСКОТО  НАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ И НАДЗЕМНИ БОГАТСТВА, НА ЧАСТНИТЕ ФАБРИКИ И ПРЕДПРИЯТИЯ. ДЕЛАТА НА ОСЪДЕНИТЕ ОТ Т.НАР. НАРОДЕН СЪД ДА БЪДАТ РЕВИЗИРАНИ.
     19. ПРЕХОДЪТ ОТ ПОЛУФЕОДАЛНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ПЛАНОВО СТОПАНСТВО КЪМ ПАЗАРНО КАПИТАЛИСТИЧЕСКО СТОПАНСТВО Е ИСТИНСКА РЕВОЛЮЦИЯ. НЕОБХОДИМА Е КОРЕННА ПРОМЯНА В МИСЛЕНЕТО. ХОРАТА ТРЯБВА САМИ ДА ПОЕМАТ СВОЯТА СЪДБА, ДА ОСЪЗНАЯТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УСПЕХ ИЛИ
ПРОВАЛ, ДА ПРИЕМАТ РАЗЛИЧИЯТА И НЕРАВНОСТИТЕ В НОВОТО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ЩЕ СЪТВОРИМ С ОБЩИ УСИЛИЯ. ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ, СВОБОДНИЯТ ФИНАНСОВ ПАЗАР И СВОБОДНИЯТ ВАЛУТЕН ОБМЕН СА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА  БЪДАТ НАПРАВЕНИ. НЕОБХОДИМО Е СЕГАШНИТЕ УПРАВНИЦИ ДА ДАДАТ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА.
     20.  ПОРАДИ  ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ И ВРЕМЕННОТО ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ, ДЪРЖАВАТА ДА КОНТРОЛИРА ОСНОВНИТЕ НУЖДИ КАТО ХРАНА, ОТОПЛЕНИЕ И ЖИЛИЩЕ. ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ В ЧАСТНА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ИЗВЕДНЪЖ, НО УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕ ДА СЕ СЪЗДАДАТ НЕЗАБАВНО. БЪРЗОТО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДРЕБНИ И СРЕДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА, НА ТЪРГОВСКИ, ЗАНАЯТЧИЙСКИ И МАЛКИ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО. ЖЕЛАТЕЛНА Е И ПРИВАТИЗАЦИЯ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ, КЪДЕТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА СЕ ПРОВАЛИ НАПЪЛНО.
     21. ВЪПРЕКИ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ УСПЕХИ, БКП НЕ УСПЯ ДА УНИЩОЖИ ДОКРАЙ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА. СДПН Е УБЕДЕНА, ЧЕ РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНИЯ ТУРИЗЪМ ИМА БЪДЕЩЕ. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА УЛЕСНИ РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС В ТАЗИ СФЕРА. ЗНАЧИТЕЛНА РОЛЯ БИ МОГЪЛ ДА ИГРАЕ И ЧУЖДИЯТ КАПИТАЛ.
     22. ЕДИНСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ, ОСЪЩЕСТВЕНА В ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРАКТИКА И КЪМ КОЯТО НИЕ СЕ СТРЕМИМ, Е НАРОДНИЯТ, ХУМАНЕН КАПИТАЛИЗЪМ. НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ МАРКСИСТКОТО СХВАЩАНЕ ЗА КАПИТАЛИЗМА КАТО ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, КАТО НЯКАКЪВ "СТРОЙ". ЗА НАС КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА. В МОДЕРНАТА ИСТОРИЯ САМО КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА Е РОДИЛА ДЕМОКРАЦИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕ. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, СВОБОДНАТА КОНКУРЕНЦИЯ И СВОБОДНИЯТ ПАЗАР СА ГРЪБНАКЪТ НА ТАЗИ ИКОНОМИКА.
                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           Х   Х   Х

      СОФИЯ, 29 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ВТОРА ЧАСТ/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


                 В. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

     23. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ БОРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     24. ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА Е РАВНОПРАВИЕТО  НА ЧАСТНАТА, КООПЕРАТИВНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.
     25. ПАРТИЯТА Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНТИМОНОПОЛИСТИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ТЯ Е ПРОТИВ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО.
     26. ЗЕМЯ И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ДА ИМАТ ПРАВО ДА ПРИДОБИВАТ В СОБСТВЕНОСТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     27. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ОБРАБОТВАЕМАТА ЗЕМЯ. ТЯ Е ЗА НЕЗАБАВНА АГРАРНА РЕФОРМА, ЗА ПРИОРИТЕТ НА ЧАСТНИЯ  И КООПЕРАТИВНИЯ СЕКТОР В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.
     28. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПООЩРЯВА ЧАСТНАТА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА.
     29. ДА СЕ НАСЪРЧАВА РАЗВИТИЕТО НА КООПЕРАЦИИТЕ В ПРИВЕЖДАНЕТО НА ПРАВНОТО ИМ РЕГЛАМЕНТИРАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ И ОПИТ.
     30. ПАРТИЯТА СЕ БОРИ ЗА СПРАВЕДЛИВО СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ИЗКЛЮЧВАЩО ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ПРИВИЛЕГИИ. ТЯ ЗАЩИТАВА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
     31. ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ ЗАКОН ЗА ПЕНСИИТЕ, КОЙТО ДА ГАРАНТИРА РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ НАД ЕКЗИСТЕНЦ-МИНИМУМА. ВСИЧКИ ПЕНСИИ ДА БЪДАТ КОРИГИРАНИ СЪОБРАЗНО ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ.
     32. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ТВОРЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЯХНАТА НЕЗАВИСИМОСТ, РЕСПЕКТИВНО АВТОНОМИЯ.
     33. ПРАВОТО НА СТАЧКА Е ОСНОВНО ПРАВО НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ.
     34. ПАРТИЯТА ЗАЩИТАВА ПРАВОТО НА ЖИЛИЩЕ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ТАКОВА, КАКВОТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕГОВОТО ЗДРАВЕ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, СЪОТВЕТСТВУВАЩО НА ЧОВЕШКОТО МУ
ДОСТОЙНСТВО.
     35. В ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ЖЕНАТА И МАЙКАТА ПАРТИЯТА ВИЖДА ГАРАНЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО. ДА СЕ СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛНА СОЦИАЛНО-ПРАВНА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА И НА НЕДЕЕСПОСОБНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
     36. ПАРТИЯТА Е ЗА СПРАВЕДЛИВА, НАУЧНООБОСНОВАНА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА.
    37. ПАРТИЯТА Е ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНО, МОДЕРНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ДОСТАТЪЧНО ЗА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ТЯ Е ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АВТОРИТЕТА И НА СОЦИАЛНИЯ ПРЕСТИЖ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ.
     38. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ДЕМИЛИТАРИЗИРАНЕ НА СПОРТА, ЗА СЪЧЕТАВАНЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ С ИЗЯВАТА НА ЛИЧНОСТТА.

                Г. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

     39. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЧИТА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИННА И НЕДЕЛИМА ДЪРЖАВА, В КОЯТО ПРАВАТА НА ЕТНО-КУЛТУРНИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ СЕ ЗАЩИТАВАТ СЪГЛАСНО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

                Д. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ПОЛИТИКА

     40. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТСТОЯВА И НАСЪРЧАВА ТВОРЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ЛИЧНОСТТА. ТЯ СЕ БОРИ ЗА ПЪЛНА АВТОНОМИЯ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ.
     41. ПАРТИЯТА Е ЗА ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ЦЯЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА, КАКТО И ДА СЕ СЪЗДАДАТ АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ.
     42. ПАРТИЯТА СЕ БОРИ ЗА КОРЕННА ПРОМЯНА НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ.
     43. НЕОБХОДИМИ СА ДЪЛБОКИ ПРОМЕНИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО, КОИТО ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ НА ОСНОВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРАДИЦИИ И ОПИТА НА НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ СТРАНИ.
     44. ПАРТИЯТА СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И НАУКАТА. ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ДА БЪДЕ ПРИНЦИПЪТ НА КОНКУРСНОТО НАЧАЛО.
     45. РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, КУЛТУРАТА И НАУКАТА Е ВЪЗМОЖНА ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА И СДРУЖЕНИЯТА.
     46. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА  НЕЗАВИСИМОСТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ -  РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ, ТЕЛЕГРАФНИ АГЕНЦИИ.
     47. ПАРТИЯТА СЕ БОРИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЧИТАЛИЩНОТО ДЕЛО.
     48. ПАРТИЯТА ОЦЕНЯВА ВИСОКО РОЛЯТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ. ТЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ.


                 Е. ПРИРОДОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ

     49. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ РАЗГЛЕЖДА ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКАТА НА ЧОВЕКА И ПРИРОДНАТА СРЕДА КАТО ОСНОВНИ И СЪЩНОСТНИ ЗА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ.
     50. ПАРТИЯТА СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЗАКРИВАНЕ ИЛИ НЕЗАБАВНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКО ОБНОВЯВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВРЕДНИ ЗА ЧОВЕКА И ПРИРОДНАТА СРЕДА ДЕЙНОСТИ.
     51. ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ И ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ЗАСЯГАЩА  ПРИРОДНАТА СРЕДА, ДА СТАВА САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТИЗА И ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО ДА СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ.
     52. ЦЯЛАТА ПИРОДОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ ДА БЪДЕ ПОД ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНТРОЛ НА НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА ОРГАНИЗАЦИИ.

                            Ж. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

     53. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ КАТО ПАРТИЯ НА МИРА ЖЕЛАЕ БЪЛГАРИЯ ДА ИЗГРАЖДА ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ, ДА ЗАЕМЕ ДОСТОЙНО МЯСТО В НОВА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, ДА РАЗВИВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ ПО СВЕТА НА РАВНОПРАВНА И ВЗАИМОИЗГОДНА ОСНОВА.

                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/       


                           X   X   X

        СОФИЯ,  29 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ВТОРА ЧАСТ/ НА ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ.                ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ ДВИЖЕНИЕТО
                 НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ СИ ПОСТАВЯ
                      СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ

     1. АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ, СТОПАНСКИЯ, КУЛТУРНИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА
     2. В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ:
     А/ ОКОНЧАТЕЛНО И ПЪЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ НА  ВСИЧКИ НИВА /В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ - МОНОПОЛА НА БКП/.
     Б/ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЧРЕЗ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ЗАРАЖДАНЕ И ВЪЗНИКВАНЕ НА НОВ МОНОПОЛ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ.
    В/ ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕТСКИ, УЧЕНИЧЕСКИ, СРЕДНОШКОЛСКИ, СТУДЕНТСКИ И МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ В НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКО-ШОВИНИСТИЧЕН И ЧАСТНО ПОЛИТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР, ЯВЯВАЩИ СЕ АТРИБУТ НА ТОТАЛИТАРИЗМА. МЛАДЕЖИТЕ ИМАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ДА РЕАЛИЗИРАТ СВОИТЕ ЖЕЛАНИЯ ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ЧЛЕНСТВО В ИЗБРАНАТА ПАРТИЯ  ИЛИ  ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДА СЕ ДОПУСКАТ ОРГАНИЗАЦИИ НА УЧАЩАТА СЕ, СТУДЕНТСКАТА И НЕУЧАЩАТА СЕ МЛАДЕЖ САМО СЪС СИНДИКАЛЕН ХАРАКТЕР.
     Г/ ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА, УЧИЛИЩЕТО, ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ИКОНОМИЧЕСКАТА, СТОПАНСКАТА, НАУЧНАТА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ.
     Д/ ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ, СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ НА ПЕЧАТА, РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА, КОИТО СА ПРИТЕЖАНИЕ НА ДЪРЖАВАТА И ЗАКОНОДАТЕЛНО ОБОСНОВАН СТАТУТ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ДОСТЪПНОСТ И ИМУНИТЕТ.
     Е/ ПЪЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА КЛАСОВО-ПАРТИЙНИЯ ПОДХОД В КУЛТУРНИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩЕСТВОТО И ПРИ ОЦЕНКАТА И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА.
     Ж/ МНОГОПАРТИЙНА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА.
     3. В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО:
     А/ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ОБЯВИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА С ОСНОВЕН ЗАКОН - КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА.
     Б/ ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ.
     В/ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - ПРЕЗИДЕНТЪТ НА  РЕПУБЛИКАТА, ИЗБИРАН ЧРЕЗ ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ ЗА МАНДАТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ. ПРЕЗИДЕНТЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     Г/ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ЧЕТИРИСТОТИН ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЗБИРАН ЧРЕЗ ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ С МАНДАТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
     Д/ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, НАЗНАЧАВАН ОТ ПРЕЗИДЕНТА. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЪСТАВЯ ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ПРЕДСТАВЯ НА ПРЕЗИДЕНТА И НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО СЪСТАВА.
     Е/ ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ МОЖЕ ДА ЗАЕМА ПОСТА СИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА. ПРЕЗИДЕНТЪТ МОЖЕ ДА РАЗПУСКА ПРАВИТЕЛСТВОТО, А ПРИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ КРИЗИ И НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ.
     Ж/ ЧРЕЗ ВЕЛИКО /УЧРЕДИТЕЛНО/ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ИЗРАБОТИ НОВА КОНСТИТУЦИЯ И НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН.
     3/ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ВЪРХОВЕН СЪДИЯ НА РЕПУБЛИКАТА, ГАРАНТИРАЩ КОНСТИТУЦИОННАТА ОБОСНОВАНОСТ НА ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАНИ ЗАКОНИ  И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. МАНДАТ - НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
     И/ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА ИЗБОРНОСТТА И МАНДАТНОСТТА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ И НИВА НА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО. ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ ГЛАСНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО, МАТЕРИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ, ДОХОДИТЕ И ЗАПЛАЩАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ДЪРЖАВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ НИВА ПРИ ВСТЪПВАНЕТО ИМ В ДЛЪЖНОСТ.
    К/ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ МОГАТ ДА ЗАЕМАТ ПОСТОВЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО.
    Л/ ЦЕЛТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ РЕФОРМИ В ОБЛАСТТА НА
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ  ЖИВОТ Е ДА СЕ ПОСТИГНАТ ТРИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА:
    -  ПОЛИТИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
    - ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ФОРМАЦИЯ С НАЙ-ОБЩОПРИЕМЛИВИ ИКОНОМИЧЕСКИ СХВАЩАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА.
    - ПРАВИТЕЛСТВО -  С ХАРАКТЕР НА БИЗНЕСМЕНИ, СПОСОБНИ ДА РЕАЛИЗИРАТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА БЕЗ ПОДЧИНЯВАНЕТО Й НА ЧАСТНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ, КРИТЕРИЙ, ЗА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ НЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ, А РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И СТОПАНСКАТА ИМ ДЕЙНОСТ.
                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                            Х   Х   Х

     СОФИЯ, 29 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРП/.

     БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРП/ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОСТАВЯЩА СИ ЗА ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО В HP БЪЛГАРИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО НА ОСНОВАТА НА ЧОВЕКОЛЮБИЕТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА.
     ТЯ Е ПАРТИЯ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В НАШАТА СТРАНА.
     ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ДЪРЖАВНИТЕ ЗАКОНИ.

              ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА

     1. БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ИЗГРАЖДА И ФУНКЦИОНИРА КАТО ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
     2. ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА СА ИЗЦЯЛО ДЕМОКРАТИЧНИ И СЕ БАЗИРАТ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:
        а/ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НО ПО-ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ ЗА РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ;
        Б/ СВОБОДА НА КРИТИКАТА И НА ОТКРИТИТЕ ДИСКУСИИ.
     3. РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ВСИЧКИ НИВА СЕ ИЗБИРАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЕТО ЗА МАНДАТНОСТ.

              ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

     4. В БРП МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН ГРАЖДАНИН, КОЙТО ПРИЕМА ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ПАРТИЯТА И НЕ Е ЧЛЕН НА ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
     5. ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЧЛЕНСТВОТО В ПАРТИЯТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ ИЛИ ЧРЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА УСТАВА. РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ СЕ ВЗЕМА ОТ МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
     6. ВСЕКИ ЧЛЕН НА БРП ИМА ПРАВОТО:
        а/ ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В ПАРТИЙНИ ОРГАНИ;
        б/ ДА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА;
        в/ ДА УЧАСТВУВА В ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕЛИТЕ НА КОИТО СА СЪВМЕСТИМИ С ЦЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА.
     7. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА Е ДЛЪЖЕН:
        а/ ДА СЕ ИЗГРАЖДА КАТО ВИСОКО МОРАЛНА, БЛАГОРОДНА ЛИЧНОСТ;
        б/ ДА УЧАСТВУВА В ДЕЙНОСТТА НА БРП.

            ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА
                                ПАРТИЯ

      8. БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ ИМА СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА:
        а/ МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ;
        б/ РАЙОННИ КОМИТЕТИ;
        в/ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ.

                        МЕСТНИ  ОРГАНИЗАЦИИ

     9.  МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ИЗГРАЖДАТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ПАРТИЯТА:
        а/ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ СА НУЖНИ НАЙ-МАЛКО ОСЕМ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА;
        б/ МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЕКРЕТАР И ДВАМА ПОМОЩНИК-СЕКРЕТАРИ, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;
        в/ ВСИЧКИ  РЕШЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ЧРЕЗ ОБЩО ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ЦЯЛАТА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

                          РАЙОННИ  КОМИТЕТИ

      10. РАЙОННИТЕ КОМИТЕТИ ОБЕДИНЯВАТ И КООРДИНИРАТ ДЕЙНОСТТА НА НЯКОЛКО МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЕДИН АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛЕН РАЙОН НА СТРАНАТА.
      11. ТЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ.
      12. РАЙОННИЯТ КОМИТЕТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ 6 ДУШИ ВКЛЮЧИТЕЛНО СЕКРЕТАР И ДВАМА ПОМОЩНИК-СЕКРЕТАРИ, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.

                          ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

      13. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ Е ГЛАВЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ.
      14. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ ИЗПЪЛНЯВА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
        а/ ПРИЕМА И ИЗМЕНЯ ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ПАРТИЯТА;
        б/ ВЗЕМА ОСНОВНИ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА, СВИКВА КОНГРЕСИ;
        в/ ОБСЪЖДА, УТВЪРЖДАВА, РАЗПРЕДЕЛЯ И КОНТРОЛИРА СРЕДСТВАТА НА ПАРТИЯТА;
        г/ ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРТИЯТА ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА Й С ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.
     15. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА, ТРИМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАР И ГЛАВЕН КООРДИНАТОР.
     16. ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА САМО В ЕДНА ОТ ТРИТЕ ОСНОВНИ СТРУКТУРИ НА ПАРТИЯТА.

                ОТНОШЕНИЕ НА БРП С ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ
                             ОРГАНИЗАЦИИ

     17. БРП ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА НА ЗАЧИТАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ШИРОК ДИАЛОГ С ТЯХ.
     18. ПАРТИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА ПОЛИТИКАТА СИ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ СИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И В ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ СЪС СХОДНИ НА ПАРТИЯТА ЦЕЛИ.

             ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ТЯХ

     19. БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ СТРЕМИ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПЕЧАТА, ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО.
     20. ПАРТИЯТА СЪЗДАВА СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ С РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ.

                 ИМУЩЕСТВО И  ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПАРТИЯТА

    21. БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ ФИНАНСИРА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДАРЕНИЯ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
    22. МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМАТ ПРАВО НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                             Х   Х   Х

       СОФИЯ,  29 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", АДРЕСИРАНА ДО ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

     НА 22 МАРТ 1990  ГОДИНА БЕ ОПОВЕСТЕНО ЧРЕЗ БЪЛГАРСКО  РАДИО И ПУБЛИКУВАНО В БР.81/22.03.1990 Г. ВЪВ В. "РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО" ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ НА РАБОТНИЦИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗАКРИВАНЕ НА  НЕРЕНТАБИЛНИ ПРОИЗВОДСТВА И СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТОВЕТЕ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕХОДНА СИТУАЦИЯ НА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ НОВА СИСТЕМА НА ЗАПЛАЩАНЕ, СЪОБРАЗНО ПМС НОМЕР 66/1987 Г. ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ СОЦИАЛНИ СЪТРЕСЕНИЯ ЗА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ РАБОТНИЦИТЕ И НАЙ-ВЕЧЕ ЗА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ КАДРИ.  ОТСЪСТВИЕТО НА МЕХАНИЗЪМ ЗА АНТИИНФЛАЦИОННА ЗАЩИТА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СПАДАНЕ НА ТЕХНИТЕ ДОХОДИ ПОД НЕОБХОДИМИЯ ЗА НОРМАЛНО СЪЩЕСТВУВАНЕ ЖИЗНЕН МИНИМУМ.
    ПРЕДЛАГАМЕ  ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ДА НЕ БЪДЕ ВНАСЯН ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ НАРОДНОТО  СЪБРАНИЕ ПРЕДИ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ДА БЪДАТ ОБСЪДЕНИ ВСИЧКИ НЕГОВИ СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ.
    КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЩЕ  ВНЕСЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТЪТ.

СОФИЯ, 27.3.1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/
      

                             Х   Х   Х

     СОФИЯ, 29 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО - ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЛРС. ПИСМОТО Е ПОДПИСАНО ОТ 47 ВЕТЕРАНИ НА СЪЮЗА.

      ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

      ИЗМИНАХА ГОДИНА И ПЕТ МЕСЕЦА ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА 11-ИЯ КОНГРЕС НА БЛРС /26 И 27.10.1988 Г./ И ПЕТ МЕСЕЦА ОТ ОБНОВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА В НАШАТА СТРАНА, НО ВСЕ ОЩЕ ЦС НА БЛРС НЕ Е ПРЕДПРИЕЛ НИКАКВИ МЕРКИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА НАШИЯ СЪЮЗ.
      В ТАЗИ НАСОКА НИЩО НОВО НЕ РЕШИ И ПОСЛЕДНИЯТ ПЛЕНУМ НА ЦС НА БЛРС, СЪСТОЯЛ  СЕ НА 23.01.1990  Г., МАКАР  ЧЕ СЕ ОГЛАСИ КАТО "НАЧАЛО НА ПРОМЕНИТЕ".
       ЦЕЛИЯТ ПЕРИОД СЛЕД КОНГРЕСА И ОСОБЕНО ТОЗИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С БЕЗДЕЙСТВИЕ И МУДНОСТ НА СЪЮЗНОТО РЪКОВОДСТВО ЗА СТРУКТУРНИ И КАДРОВИ ПРОМЕНИ В ЦЕНТЪРА И ПО МЕСТА, ЗА ОТМЕНЯВАНЕТО НА ОНЕЗИ ПОСТАНОВКИ, ЗАЛЕГНАЛИ В УСТАВА И ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА БЛРС, ПРИЕТИ ОТ 11-ИЯ КОНГРЕС, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ И ХУМАННИТЕ ПРИНЦИПИ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДИРАНЕТО НА ЕДНОЛИЧНАТА ВЛАСТ НА ТОДОР ЖИВКОВ И НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ.
      ВМЕСТО ТОВА  ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАБОТИ ПО СТАРИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДЕН МЕТОД, ДА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ НЕГАТИВНИТЕ ЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА СЪЮЗНАТА ДЕЙНОСТ ПОРАДИ НЕСВОЕВРЕМЕННОТО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ. ТАКА, НОВОТО РЪКОВОДСТВО С ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН МАНОЛОВ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИНО НИНОВ ВЪВЕДЕ НОВА ПРАКТИКА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ-ЛОВЦИ, БЕЗ ИЗИСКВАНЕТО ЗА СВОБОДНА ПЛОЩ, ТАКА НАРЕЧЕНИ "СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЛОВА В СИСТЕМАТА НА ГОРИТЕ И БЛРС". С ТОВА НА ПРАКТИКА СЕ СЪЗДАДОХА ДВЕ КАТЕГОРИИ ЧЛЕНОВЕ, КАТО КАНДИДАТИТЕ ПО ОБЩ РЕД ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ-ЛОВЦИ КЪМ ЛОВНО-РИБАРСКИТЕ ДРУЖИНИ ДЪЛГИ ГОДИНИ ЧАКАХА И НАКРАЯ МОЛБИТЕ ИМ ОСТАВАХА БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЕ.
    ВЪПРОСЪТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС, КОЙТО БЕ ПОСТАВЕН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ ПЛЕНУМ НА БЛРС, СЪЩО ПОКАЗА ЛИПСАТА  НА ЗРЯЛОСТ В РЪКОВОДСТВОТО, КОЕТО НЕ ОЦЕНИ ПРАВИЛНО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. АКО СЕ БЕ УВЕЛИЧИЛ ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС, ТО ЩЕШЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОЩЕ ПО-ГОЛЯМО НЕДОВОЛСТВО В ЧЛЕНСКАТА МАСА.
    С ДРУГИ ДУМИ НОВОТО РЪКОВОДСТВО И ПО-КОНКРЕТНО БЮРОТО НА ЦС НА БЛРС С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНЖ. МАНОЛОВ И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДОЦЕНТ НИНОВ НЕ ОПРАВДАВА ДОВЕРИЕТО И НАДЕЖДИТЕ НА ЧЛЕНСКАТА  МАСА, ТЪЙ КАТО СЕ РАЗЧИТАШЕ НА ТЯХНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И ДОБРОНАМЕРЕНОСТ.
    ИЗОБЩО, СЕГАШНИЯТ СЪСТАВ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НЕГОВОТО БЮРО, КОЙТО В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ СА ДЪЛГОГОДИШНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЩИТЕ, КАТО НОМЕНКЛАТУРА ТЕ САМИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕУСТРОЯТ, А И НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА СКЪСАТ С НАСЛЕДЕНИТЕ СТАРИ МЕТОДИ НА РЪКОВОДСТВО И ДА ТРЪГНАТ ПО ПЪТЯ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО.
    ЕТО ЗАЩО НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ:
    ДА СЕ ГЛАСУВА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ЦС НА БЛРС ЗА ПРОЯВЕНАТА МУДНОСТ, БЕЗДЕЙСТВИЕ И БЕЗПРИНЦИПНОСТ В РАБОТАТА ПО ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА СЪЮЗНАТА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАМЕ:
    1. ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО РЕШЕНИЕТО НА ЦС НА БЛРС ОТ 23 ЯНУАРИ 1990 Г. И БЕЗ ВСЯКАКВО ПРОТАКАНЕ 12-ЯТ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЛРС ДА СЕ ПРОВЕДЕ НАЙ-КЪСНО ДО КРАЯ НА М.МАЙ Т.Г., ВМЕСТО ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ, Т.Е. НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ЛОВНО-РИБАРСКИТЕ  ДРУЖИНИ И КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА, НА КОИТО ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ И ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА КОНГРЕСА.
    2. ПРИ ТОВА НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ОСНОВНАТА ЗАДАЧА НА КОНГРЕСА БИ СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕ ПРИЕМАНЕ НА НОВ УСТАВ И ИЗБИРАНЕ НА НОВО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА, ЗА КОЕТО НЯМА ДА Е НЕОБХОДИМА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ПИСАНЕ НА ДОКЛАДИ, ОТЧЕТИ И ПР.
    В ПРОЦЕСА НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ДА СЕ НАПРАВЯТ КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА ПО НАСОКИТЕ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА СЪЮЗНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКИЯ АПАРАТ НА ЦС НА БЛРС, ЗА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА НА ЛОВУВАНЕ, ЗА РАЗМЕРА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЧЛЕНСКИЯ  ВНОС И  ДР., КАКТО И ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА ДЕЙСТВУВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЛОВА И РИБОЛОВА.
    НАКРАЯ ИСКАМЕ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИТЕ СЛУЧАИ, КОГАТО ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО В НАШЕТО ОБЩЕСТВО СЛЕД 10 НОЕМВРИ М.Г. СА  МЛАДИ  ХОРА, ТО НИЕ, КОИТО ПОДПИСВАМЕ НАСТОЯЩИЯ ПРИЗИВ, НЯМАМЕ НАУЧНИ ЗВАНИЯ И ТИТЛИ, А СМЕ  ДЪЛГОГОДИШНИ ЧЛЕНОВЕ-ВЕТЕРАНИ, С ОПИТ И ПРАКТИКА НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛОВНО-РИБАРСКИ ДРУЖИНИ И ДРУЖЕСТВА И СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ ОТ ОНЕЗИ ХОРА, КОИТО В  ПОДОБНИ СЛУЧАИ СЕ БОРЯТ САМО ЗА ЗАЕМАНЕ НА ОТГОВОРНИ ПОСТОВЕ И СЛУЖБИ.
 
28 ФЕВРУАРИ 1990 Г.           
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/