29 януари 1992

София, 29 януари 1992 година
        Брой 20 (550)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ЗАПОЧНАЛАТА КАМПАНИЯ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Парламентарната група на СДС изразява доверие на сегашното правителство. Предлагаме на Министерския съвет да обмисли структурни промени в някои министерства с оглед ефективността на тяхната бъдеща работа във връзка с предстоящите процеси на реституция, приватизация и съживяване на икономиката. Парламентарната група на СДС изисква от Министерския съвет да предприеме действени мерки за ускоряване хода на реформата и разграждане на стопанската номенклатура.

София, 28 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


Постоянното присъствие на редовното си заседание на 27 януари 1992 година се запозна с информация за хода на отчетно-изборните конференции на общинските земеделски дружби. Членовете на Постоянното присъствие споделиха своите впечатления от посетените конференции в областите, за които отговарят.

Постоянното присъствие се запозна с подготовката на материалите за конгреса и реши да свика на заседание Управителния съвет на БЗНС-единен на 8 февруари 1992 година.

Постоянното присъствие реши да проведе заседание на 4 февруари в Смолян по проблемите на дружбите в бившия Смолянски окръг.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ЗА ХОДА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА ФЕДЕРАЦИЯ.


Отечествената партия на труда (ОПТ) е изразявала тревога и загриженост за хода на политическите събития в бившата югославска федерация. Тя подкрепя всяка инициатива, която в рамките на Хелзинкския процес е насочена към признаване на суверенната воля на народите на всички държави да бъдат уважени тяхната независимост и международноправна субектност.

Отечествената партия на труда се солидаризира с решението на правителството и президента за принципното признаване на независимостта и суверенитета на Република Македония, което е съобразено с изискванията на страните, членки на Европейската общност, а така също и със следващите стъпки, които Европейската общност ще предприеме за установяване на нормални междудържавни отношения.

Отечествената партия на труда апелира към българската общественост, политическите партии и движения проблемът за признаването на Република Македония да бъде извън сферата на партийните страсти.

София, 23 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД (ЦК НА СТН) ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПЪРВИ УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


На 25 януари 1992 г. в София се проведе Първият учредителен конгрес на Синдиката на трудовия народ. Делегатите от цялата страна, недоволни от сегашните профсъюзи (КНСБ, "Подкрепа”, "Единство" и др.), от тяхната съглашателска и непоследователна защитна и конструктивна дейност, се събраха и учредиха нов профсъюз - Синдикат на трудовия народ.

Синдикатът си поставя за основна цел директно, безкомпромисно и неотстъпно защитаване на политическите, социалните и духовните интереси и потребности на всички трудещи се - работническата класа, трудовите селяни, служащите, безработните, пенсионерите, инвалидите, учителите, здравните работници, учащите, социално слабите. Синдикатът на трудовия народ се счита за приемник на ОРПС и всички други прогресивни профсъюзни организации и се солидаризира с прогресивното световно профсъюзно движение. Синдикатът на трудовия народ ще се бори против политическите пристрастия и личностни лидерски отстъпления от основните цели и принципи на профсъюзното движение в страната ни и ще подкрепя конструктивните инициативи на държавните органи и институции по трудовите проблеми на народа. Ще се бори за защитата интересите на трудовия народ против каквато и да било експлоатация на техния труд.

Конгресът единодушно избра за председател на Синдиката на трудовия народ Радко Добрев Фръгов от Пловдив и за председател на ревизионната комисия Славчо Василев Марковски от Земен.

София, 25 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК
НА СТН: Радко Фръгов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА; УДОСТОВЕРЕНИЕ N 13 ЗА ПРАВОТО НА МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ДА УЧАСТВА В КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ;
ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПОДПИСАНО ОТ Д-Р К. ТРЕНЧЕВ, ДО РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИНДИКАТА В БУРГАС, ОБЯВЯВАЩО ЗА НЕВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ N 13.


След като с комунистическа безцеремонност отне правото на синдикалните организации да се консултират, г-н Константин Тренчев пое и функциите на Народното събрание. С широк законодателен замах той анулира действието на чл. 49 от Кодекса на труда и Конвенция 87 на Международната организация на труда, които гарантират легитимността на синдикалните организации със самото им учредяване. Видно е от приложените документи, че г-н Тренчев е създател на нов закон, по силата на който националните ни синдикални организации ще се определят лично от него за законни само ако са признати от колегите им в чужбина!

Грубото погазване на закона и АНТИСИНДИКАЛНИТЕ действия на г-н Тренчев представляват сериозна обществена опасност.

Всяка търпимост на Народното събрание, правителството, правозащитните органи и обществеността към тази дейност ще означава пряко съучастие в рушенето на младата българска демокрация!

София, 27 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

УДОСТОВЕРЕНИЕ N 13

Настоящото се издава в уверение на това, че Моряшкият синдикат към Конфедерацията на труда КТ "Подкрепа” е легитимен и може да участва в преговорите по колективното трудово договаряне и преговори по договаряне на работните заплати съгласно Постановление на Министерския съвет 129.

Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа” делегира правата на г-н Димитър Иванов Дамянов, г-жа Дарина Иванова Тодорова и експерти да участват в преговорите по договаряне на работните заплати.

София, 7 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

Изпълнителният съвет на Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА”, като взе предвид, че Моряшкият синдикат ”ПОДКРЕПА” не е международно признат от Международната транспортна федерация (съгласно приложените документи), както и изхождайки от разпоредбите на Устава на КТ "ПОДКРЕПА” и Устава на регионалните организации, реши:

Обявява за невалидно Удостоворение N 13 относно легитимността на Моряшкия синдикат "ПОДКРЕПА” и правата му, отнасящи се до колективното договаряне на работните заплати. В тази връзка делегирането на тези права на г-н Димитър Дамянов и г-жа Дарина Тодорова е незаконосъобразно и се отменя до признаването на синдиката по законоустановения ред.

В преговорите за определяне на работните заплати съгласно Устава на КТ "ПОДКРЕПА" и Устава на регионалните организации да участва единствено синдикален съюз "ПОДКРЕПА" - Океански риболов, легитимиран от Районната организация на КТ "ПОДКРЕПА" - Бургас.

София, 28 ноември 1991 г.

ПРЕЗИДЕНТ: д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МОЛБА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП) ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАРТИЯТА И НА ПАРТИЙНИЯ ОРГАН "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ".


Напоследък се парадира за отнемане имуществото на БСП и на нейните сателити. Докъде достига Истината? Народът, политически сили, обществеността настояваха за освобождаване на Партийния дом. Но БСП и нейните сателити, включително СДС, разполагат с хиляди сгради в София и страната. Нищо не е променено до 22 януари 1992 г. Градският съвет на БСП разполага със сграда на ул. "Леге" N 10, оборудвана с модерна техника.

Г-н Продев (в-к "Дума") разполага с цял етаж в полиграфическия комбинат с кабинети, оборудвани с факсове, хладилници, цветни телевизори. Разполага и с издателска къща, оборудвана с кабинети, факсове, дарение от Партийния дом. Да споменем ли за партийните вестници "Вечерни новини", "Отечествен вестник” и ”24 часа” (уж независим). Но кой не знае, че заедно с "ФАКС” ползват бившите кабинети, бюра, телефони, факсове и други на в-к ”Народна младеж”.

ПОНАСТОЯЩЕМ СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО. НО КЪДЕ СА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРЕМАХВАНЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА?

БДП от две години отправя многократни молби до всички висши инстанции и вождове на българското племе за канцелария на партията и за редакция. БЕЗРЕЗУЛТАТНО! Червените и сините не смятат БДП за българска. (Дадоха 25 петстайни апартамента на американския "Корпус на мира").

За пореден път Ви молим да ни предоставите три кабинета за канцелария на БДП, оборудвани с бюра, телефони, пишещи машини (електрически), ксерокси, факсове, компютри, с парно отопление и канцеларски материали. Настояваме и за коли, с каквито разполагат и другите извънпарламентарни партии. Настояваме да бъдем освободени от задължение от заема от 300 000 лв., тъй като е похарчен за две изборни кампании - парламентарната и президентската. Да бъде прехвърлена сумата в перо "Безвъзмездни", както на БСП и СДС. Знаете, че изборите бяха неравнопоставени, нечестни и недемократични и резултатите са също незаконни. Мислете!

СДС разполага с много сгради в София - ул. "Раковски" N 134, "Дондуков" N 39 и "Дондуков" N 34. На последния адрес Демократическата партия на г-н Савов е заграбила цял етаж (апартаменти и оборудване) и е сложила желязна решетка (ет. IV). На втория етаж партията на г-жа Елка Константинова разполага с три апартамента, като в един от тях има кабинет за госпожата с 20 м. дължина (да разполага с него след като бъде сменена от министерски пост). Извърши се ремонт за 120 000 лв. - смяна на паркет и тапети. Канцеларията на ОДЦ към СДС разполага с един апартамент и 5 ксерокса, компютър, резервни части и десетки топове ранксероксна хартия - дарения от Япония и Германия. ДА СПРЕМ...

Молим да ни се предоставят и два кабинета за редакция на в-к "Демократична България" от кабинетите на "Дума" или "Отечествен вестник".

Ако и сега не решите тези проблеми, ще докажете, че дойдохте на власт за поредни грабежи и продължавате да не спазвате ЗАКОНА ЗА РАВНОПРАВИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ - чл. 15 И ЗА ЕДНАКВА МАТЕРИАЛНА БАЗА - чл. 17. Ще докажете, че само на думи сте за Демокрация, Плурализъм и Справедливост. Напомням, че с Демагогия, Тоталитаризъм, Неравноправие бяха проведени парламентарните и президентските избори и инстанциите не са напълно законни. И съдбата може да определи друго развитие. Не може да се заблуждава вечно един народ! Не може да съществува и синьо неравноправие! Длъжни сте да бъдете Демократични и Справедливи!

София, 22 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ, СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, СЪЗДАДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


ГЛАВА IV. ЧЛЕНСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ

Чл. 7. В Гражданското движение за национална и обективна телевизия могат да членуват всички български граждани, навършили 18 години, които приемат целите и задачите на настоящия устав и са готови доброволно и безвъзмездно да работят за тяхното осъществяване.

Чл. 8. Учредителите на Гражданското движение за национална и обективна телевизия стават негови членове с подписването на настоящия устав.

Чл. 9. Приемането на нови членове става със заявление до Изпълнителния съвет на Движението, съдържащо декларация за приемането на целите и задачите, посочени в устава на движението.

Чл. 10. Всеки член може да прекрати членството си в Гражданското движение за национална и обективна телевизия по свое желание, заявявайки това си желание пред Изпълнителния съвет на движението.

Чл. 11. Общото събрание на членовете на Гражданското движение за национална и обективна телевизия при кворум от две трети и при наличието на консенсус, с изключение на гласа на изключвания, взима решение за изключване на член на движението при допуснато грубо нарушение на устава.

Чл. 12. Основни принципи и норми при вътрешните отношения в Гражданското движение за национална и обективна телевизия са:

1. Честност и добронамереност.
2. Доброволност и автономност.
3. Равноправие и равнопоставеност.
4. Самоорганизиране, самоуправление и самовъзпитание чрез социално действие.

Чл. 13. Гражданското движение за национална и обективна телевизия уважава и признава личния мотив и свободния избор на всеки гражданин, който се включва като негов член; декларира, че признава достойнството му на човек и свободен гражданин, като признава приоритета на свободата на личността над организацията.


ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. 14. Органи за управление на Гражданското движение за национална и обективна телевизия са:

1. Общо събрание.
2. Изпълнителен съвет.
3. Контролен съвет.

Чл. 15. Общото събрание е върховен орган на Гражданското движение за национална и обективна телевизия, като:

1. Общото събрание се свиква по инициатива на Изпълнителния съвет най-малко един път месечно или по искане на една десета от общия брой на членовете на Гражданското движение за национална и обективна телевизия;
2. Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват повече от една втора от членовете на Гражданското движение за национална и обективна телевизия, като предварително те трябва да са информирани за събранието от Изпълнителния съвет, включително и за дневния ред;
3. Когато Общото събрание се свиква по искане на една десета от общия брой на членовете на Гражданското движение за национална и обективна телевизия, Изпълнителният съвет поема задължението за неговото свикване по реда, описан в предходната алинея.

Чл. 16. Общото събрание взима решения с мнозинство от две трети, като зачита автономността на малцинството, носещо своята отговорност по устав.

Чл. 17. Малцинството в Общото събрание запазва своята автономност, като носи своята отговорност по устав, но няма право да представя цялото движение.

Чл. 18. Общото събрание взима решение за изменение и допълнение на устава, за прекратяване дейността на движението, за сливането му с друго движение, както и за други обстоятелства, подлежащи на вписване, само ако на него присъстват най-малко две трети от членовете на Гражданското движение за национална и обективна телевизия, с мнозинство от две трети.

Чл. 19. Изпълнителният съвет се избира от Общото събрание за срок от една година и се отчита периодично пред него, като:

1. Броят на членовете на Изпълнителния съвет и неговата структура се определят от Общото събрание;
2. Изпълнителният съвет свиква Общото събрание;
3. Организира, координира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
4. Разработва стратегията на Гражданското движение за национална и обективна телевизия, като има правото да привлича експерти;
5. Осигурява финансово дейността на Гражданското движение за национална и обективна телевизия.

Чл. 20. Заседанията на Изпълнителния съвет са редовни, ако на тях присъстват поне две трети от членовете му, като:

1. Заседанията на Изпълнителния съвет са открити за членовете на Гражданското движение за национална и обективна телевизия;
2. Изпълнителният съвет се събира на заседание, което може да бъде признато за редовно, най-малко един път седмично.

Чл. 21. Изпълнителният съвет взима решение с мнозинство от две трети, като зачита автономността на малцинството, носещо своята отговорност по устав и пред Общото събрание.

Чл. 22. Малцинството в Изпълнителния съвет запазва своята автономност, като носи своята отговорност по устав и пред Общото събрание, но няма право да представя цялото движение или целия Изпълнителен съвет.

Чл. 23. Изпълнителният съвет се представлява от председателството, което се състои от трима до девет съпредседатели, които заедно и поотделно представляват движението. Те се избират за срок от една година, като техният брой се решава конкретно за годината от Общото събрание.

1. Председателството координира дейността на Изпълнителния съвет и води неговите заседания, но не е над членовете на Изпълнителния съвет.

Чл. 24. Изпълнителният съвет и председателството нямат разпоредителни функции по отношение на членовете на Гражданското движение за национална и обективна телевизия.

Чл. 25. Контролният съвет се избира от Общото събрание за срок от една година, като:

1. Съставът, броят на членовете и структурата на Контролния съвет се определят ст Общото събрание;
2. Контролният съвет се отчита ежегодно пред Общото събрание;
3. Контролният съвет взима решения с обикновено мнозинство;
4. Контролният съвет е длъжен най-малко един път месечно да контролира както имущественото и финансовото състояние, така и документацията на Гражданското движение за национална и обективна телевизия.


ГЛАВА VI. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 26. Гражданското движение за национална и обективна телевизия набира средства от дарения, помощи и спонсорство на фирми и организации както от страната, така и от чужбина.

Чл. 27. Гражданското движение за национална и обективна телевизия набира средства от членски внос, встъпителни и доброволни вноски на членове на движението.

Чл. 28. Размерът на членския внос и встъпителните вноски се определя от Общото събрание на Гражданското движение за национална и обективна телевизия при кворум от една втора от общия брой на членовете на движението с мнозинство от две трети.


ГЛАВА VII. СЕДАЛИЩЕ, ЕМБЛЕМА И ПЕЧАТ

Чл. 29. Седалището на Гражданското движение за национална и обективна телевизия е град София.

Чл. 30. Гражданското движение за национална и обективна телевизия има своя емблема - щъркел, и печат, с който се оформят всички негови документи.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Гражданското движение за национална и обективна телевизия на 13 декември 1990 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА СТАЖАНТ-ЛЕКАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на финансите, до Министерството на образованието и науката, до Министерството на здравеопазването, до Министерството на труда и социалните грижи, до Националната студентска конфедерация и до средствата за масово осведомяване.


Вече пети месец тече от започването на преддипломния стаж на стажант-лекарите от медицинските университети. Досега не са изплатени никакви трудови възнаграждения за месеците от септември 1991 г. до януари 1992г. Считаме, че изплатените ни студентски стипендии на общо основание за част от стажант-лекарите не отговарят както на квалификацията, така и на социалните ни потребности. Накърнена е спецификата на образованието по медицина и стоматология с фактическото непризнаване на третата степен на нашето обучение. Не може правителството ни да изисква от нас квалифицирана лекарска помощ, след като смята, че възстановяването бюджета на страната може да стане за сметка на стажантите - бъдещи лечители.

Предвид на създалата се напрегната обстановка сред стажантите от медицинските университети на заседание, проведено в Пловдив на 24 януари 1992 г., Националният инициативен комитет излиза със следните искания:

1. Да се регламентира нормативно статутът на стажант-лекарите.
2. За учебната 1991/92 г. трудовото възнаграждение за преддипломния стаж на стажантите от медицинските университети да бъде определено на75 % от минималната лекарска заплата.

Стажантите от медицинските университети преминават в стачна готовност,считано от 27 януари 1992 г. до 4 февруари 1992 г., продължавайки изпълнението на задълженията си, но прекратяват даването на дежурства.

Настояваме исканията ни да бъдат разгледани на заседание на Министерския съвет до 4 февруари 1992 г.

В случай че не бъдат удовлетворени в този срок, си запазваме правото смирни и демократични средства да отстояваме справедливите си искания.

ПОДПИСАЛИ:

За Медицински университет - Варна: Ивайло Митковски
За Медицински университет - Добрич: Атанас Атанасов
За Медицински университет - Плевен: Венко Манойлов
За Медицински университет - Пловдив: Георги Илчев
За Медицински университет - Стара Загора: Христо Мурджев

София, 27 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЦИГАНИТЕ "ЕДИНСТВО" СЪС СЕДАЛИЩЕ В ХАСКОВО


ГЛАВА ПЪРВА

ИМЕ, ХАРАКТЕР И ЦЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 1 Културно-просветното сдружение на циганите в град Хасково да носи името "ЕДИНСТВО".

Чл. 2 По своя характер сдружението "ЕДИНСТВО" е доброволно, самодейно и масово сдружение, отворено за всички граждани независимо от тяхното етническо самосъзнание и политическа принадлежност, които споделят целите и задачите на сдружението.

Чл. 3 ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО "ЕДИНСТВО" СА:

а) Запазване и обогатяване на самобитността на циганската култура в нашата Родина.
б) Приобщаване на циганското население към високите постижения на българската национална култура.
в) Защита на социалните интереси, доброто име и достойнството на неговите членове.


ГЛАВА ВТОРА

СФЕРА НА ДЕЙНОСТ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

Чл.4 Основна сфера на дейността на сдружението "ЕДИНСТВО" е културно-просветното издигане на циганското население в Хасково.

Чл. 5 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА СДРУЖЕНИЕТО СА:

а) да съдейства за повишаване на интереса към образованието с цел издигане на образователното и културното равнище на циганското население;
б) да съхранява, обогатява и популяризира циганските културни традиции;
в) да създава сред българската общественост интерес към самобитната циганска култура и загриженост относно социалните проблеми на циганската общност;
г) да се противопоставя на всякакви опити за налагане на чуждо етническо и религиозно самосъзнание, култура и език на бъгарските цигани;
д) да се противопоставя на всякакви опити за манипулиране на циганското население с оглед на тяснопартийни интереси или по какъвто и да е друг начин;
е) да пропагандира съвременни битови традиции;
ж) да възпитава в дух на патриотизъм и любов към българското ни Отечество.


ГЛАВА ТРЕТА

СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 6 Сдружението "ЕДИНСТВО" набира средства от членски внос и дарения.

Размерът на членския внос се определя от Общото събрание.

Чл.7 Сдружението се обособява на териториален принцип.

Чл.8 Приемането на нови членове и прекратяване на членството става от Общото събрание на сдружението с обикновено болшинство на присъстващите на събранието.

Чл. 9 Общото събрание на членовете на сдружението е негов върховен орган. То се свиква от Управителния съвет, който и оповестява дневния ред, часа и мястото на провеждането му или по искане на една десета от членовете му. Ако в последния случай Управителният съвет не свика събранието в срок от две седмици, то се свиква от народния съд.

Чл. 10 Общото събрание се счита за редовно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да се явят.

Чл. 11 В Общото събрание всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

Решенията в Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете. За изменение на устава, за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго е необходимо мнозинство от две трети от присъстващите.

По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени (с устно или писмено уведомяване на членовете), не могат да се вземат решения.

Това не важи за отстраняване на членове на управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.

Чл. 12 Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите възходящи и низходящи роднини, както и от роднините му по съребрена линия по сватовство до втора степен.

Чл. 13 Решенията на общото събрание, които противоречат на закона или на устава, могат да бъдат отменяни от държавния орган, под надзора на който се намира юридическото лице.

Чл. 14 Управителният съвет се състои най-малко от трима души и се избира от общото събрание най-много за три години.

Той управлява работите на сдружението и го представлява пред всички органи - съдебни, административни, стопански и др.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПОЛОЖЕНИЯ В УСТАВА

Чл. 15 Организацията се обособява на регионален признак, като всяка нейна организация обединява доброволно изявилите желание да встъпят в нея и да работят за реализирането на основните й цели и задачи.

Чл. 16 Местните организации набират финансови средства от дарения и членски внос в размер по 1 лев месечно на член.

Чл. 17 Ръководен оперативен орган на сдружението "Единство" е Управителният съвет състоящ се от 5 (пет) души, избирани от Общото събрание с мандат от 3 (три) години.

Чл. 18 Висш орган на сдружението е Събранието на представителите, в което пропорционално на количеството на своите членове са представени местните организации. Събранието на представителите избира ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО и обсъжда главните насоки на дейността. То приема регламент за своята дейност и извършва промени в програмния документ и устава.

 

ГЛАВА ПЕТА

Чл. 19 Изменение и конкретизация на настоящия УСТАВ могат да се извършват само от СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, ако това бъде поискано от повече от половината представители. Предложените изменения се приемат от мнозинство от две трети от присъстващите представители.

чл. 20 Културно-просветното сдружение на циганите "Единство" се представлява от оперативен комитет за неговото сформиране до изграждането на организационната структура и свикването на първото събрание на представителите.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:29
29.01.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!