29 януари 1990

 
СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ    20    /38/

София, 29 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Федеративния съвет на Независимата федерация на труда "Подкрепа".


На заседание на Федеративния съвет на НФТ "Подкрепа", състояло се на 28.1.1990 г., беше прочетена телеграмата от 127 работници от Завод 2 - Електростоманодобивен цех /ЕСДЦ/ към Технологичен комбинат "Заводи за тежко машиностроене" - гр. Радомир до Председателя на Народното събрание на НРБ, до Председателя на НФТ "Подкрепа" и до Председателя на Независимите български профсъюзи /НБПС/. Изслушана беше и информацията, изнесена от изпратения на 26.01.1990  г. в ТК "ЗТМ" - гр. Радомир представител на НФТ "Подкрепа".

След направените изказвания и проведените разисквания по възникналия в Завод 2 - ЕСДЦ трудов конфликт между работниците и стопанското ръководство на завода Федеративният съвет

ДЕКЛАРИРА

отношението на Федерацията по този трудов конфликт:

1. Във връзка с отказа на сегашното ръководство на ЕСДЦ да преговаря по исканията на работниците от 12.1.1990 г. и манипулирането на общото събрание на колектива от 19.1.1990 г. ПРЕЦЕНЯВА обявената на 20.1.1990  г. стачка, като единственото оставащо в ръцете на работниците средство за защита не само на синдикалните им интереси, но и за оздравяване на производственото състояние на завода.

2. ПРИСЪЕДИНЯВА се към изказаното в телеграмата становище за грубо потъпкване на законността от страна на ръководството на Завод 2 - ЕСДЦ при решаването на въпроса за избиране или освобождаване на ръководителя на трудовия колектив.

3. НАСТОЯВА за въстановяването на законността, като иска оставката на сегашното ръководство на ЕСДЦ, с което ще се признаят решенията на общото събрание на колектива от 19.01.1990 г., на което е бил гласуван с пълно болшинство Вот на недоверие към сегашното ръководство на ЕСДЦ.

4. При изпълнение на горното условие, ПРЕДЛАГА на стачкуващите да прекратят стачката като останат в стачна готовност и да започнат преговори с новото ръководство на ЕСДЦ, за удовлетворяване на исканията им от 12.1.1990 г.

5. ПРЕДЛАГА на работниците от ЕСДЦ да изпрати в избран от тях ден своя експертна комисия за проучване на условията за труд, санитарно-хигиенните условия, изправността на съоръженията, крановете и подкрановите пътища на обекта, както и за проучване на сигналите за заплахи към работници от страна на ръководството във връзка с провеждащата се стачка.

6. Като се надява на адекватната и своевременна реакция на другите адресанти на телеграмата, НФТ "Подкрепа" ДЕКЛАРИРА още веднъж позицията си на пълна подкрепа на делото на стачкуващите работници от Завод 2 - ЕСДЦ и заявява, че при неудовлетворение на тяхното законно искане за оставка на сегашното ръководство на ЕСДЦ си запазва правото да реагира според Програмната декларация и Устава на федерацията, а така също и според Международния пакт за икономическите, социалните и културните права от Международната харта за правата на човека.

София, 28.1.1990 г.      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПРОТОКОЛА за присъединяване на Либерално-демократическата партия към Политическия опозиционен блок ХРП - ССД.


На 20 януари 1990 г. в гр. Пловдив се състояха разговори между делегациите на Християн-републиканската партия, партията "Съюз на свободните демократи" и Либерално демократическата партия, на които бе отчетен общият стремеж и на трите партии към сплотяване на опозиционните сили в страната. В резултат на тези разговори и след задълбочено обсъждане на въпроса днес, на 26 януари 1990 г., в София бяха взети следните решения:

1.  Либерално демократическата партия заяви, че желае да се присъедини към Политическия опозиционен блок въз основа на Учредителния протокол от 11 януари 1990 г. в Пловдив.

2.  Християн-републиканската партия и партията "Съюз на свободните демократи приветствуват равноправното членство на Либерално демократическата партия в Политическия опозиционен блок.

3.  Партиите на Политическия опозиционен блок се обръщат към целия български народ да подкрепи тяхното начинание.

За ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ

За ПАРТИЯТА "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО САНТУЛОВ

За ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗДРАВКО ДАСКАЛОВ


София, 26 януари 1990 г.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 29 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Националния изпълнителен съвет на партията "Съюз на свободните демократи" със седалище в Стара Загора.


Независимо от това, че не сме членове на Съюза на демократичните сили и не участвуваме в състава на "кръглата маса", ние напълно споделяме анализа на политическата обстановка в страната, направен от неговите представители. Ето защо ние подкрепяме направените политически предложения от демократичните сили и заедно с тях заявяваме, че сме за:

1. Демонтиране на репресивния апарат и за деполитизация на съда и прокуратурата.

2. Приемане на нов избирателен закон, който да гарантира еднакви права на политическите партии по време на изборите.
3. Приемане на демократичен закон за обществения статут на партиите, който да гарантира конституционната им охрана.
4. Разпускане на сегашното правителство и съставянето на временно, което да поеме задължението да организира предсрочните демократични избори.

Стара Загора, 23.01.1990 г.   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Общонародния комитет за защита на националните интереси.

Ние членовете на Общонародния комитет за защита на националните интереси - представители на различните градове и селища от общините на нашето неделимо Отечество, водени от стремежа да създадем демократична, правова и цивилизована държава в духа на Заключителния документ на Виенската среща от 1989 година, заявяваме следното:

1. Убедени сме, че въпросът за разпространените сред българите имена от чужд произход трябва да бъде решен единствено чрез диалог между всички българи независимо от тяхното вероизповедание и убеждение с цел да се стигне до взаимно възприемливо решение, което да удовлетворява всички вероизповедни групи от българската нация и да съответствува на интересите на националната общност, към която всички тези вероизповедни групи принадлежат.

2. Докато не бъде приет Закон за единна национална именна система в Народното събрание, да се наложи мораториум върху изпълнението на решението на Пленума на ЦК на БКП и на Държавния и Министерския съвет от 29.12.1989 година.

Единна система съществува в много страни като Япония, Португалия, Люксембург и други - което е особено важно - в нашата съседка Турция. В тази страна всички етнически малцинства, включително и българското, са принудени да се съобразяват с режима, регулиращ именната система в република Турция.

3.  Сред всенародно допитване да се приеме Закон за единна национална именна система. Според подписаните от България международноправни споразумения, правата на човека се защитават в контекста на правото на нациите на самоопределение като индивидуални, а не като общностни. При това, въпросът за общностите се разрешава като въпрос на интеграция, а не като въпрос на обособяване. Така например в Люксембург не могат да се носят имена, които пречат на интеграцията на индивида в обществото. По същия начин стои въпросът и в Япония, Португалия, Турция и други. Правата на човека се решават единствено в контекста на равноправието, защото всяко обособяване води или до привилегии, или до дискриминация. По същество обособяването реално води до потискане на по-малката от по-голямата общност.

4. В контекста на обявения от председателя на Народното събрание предстоящ общонароден диалог по националния въпрос, който диалог ние приветствуваме, да бъдат разграничени проблемите на българоезичните мюсюлмани от тези на тюркоезичните мюсюлмани. Настояваме да бъде създадена независима експертна комисия за разследване на възникналите социални проблеми на българоезичните мюсюлмани с оглед да се предотвратят всякакви опити за възбуждане на социално недоволство и поставянето му на религиозна платформа.

Представяме горните предложения като първа стъпка към обмислена и дългосрочна политика по националния въпрос. С оглед на това искаме съдействието на правителството и като израз на това съдействие предлагаме следните конкретни мерки:

1. Да не се допуска при изработването на проекта за нова Конституция възможността за създаване на политически организации, проповядващи сепаратизъм на религиозна и езикова основа.

2. Настояваме на бъдещите преговори между България и Турция да се постигне договореност за отпадане на едностранните пречки от турска страна пред свободния достъп на българските граждани в Турция.

3. Всички завръщащи се в страната български граждани да носят съдебна отговорност за извършените от тях нарушения на Конституцията и на законите на НРБ.

4. Даване на пълна гласност както на случаите с насилие при промяна на имената и свързаните с това протести на тюркоезичните мюсюлмани след 1984 година, така също и на всички случаи на нарушения на Конституцията на НРБ от страна на мюсюлманското население - най-малкото да бъде публикуван докладът на МВР по тези въпроси, раздаден на участниците в Пленума на ЦК на БКП на 29.12.1989 година.

5. Аграрният въпрос да бъде правно уреден след решаването на разглежданите аспекти на националния въпрос.

6.  Наредбата за отмяна на жителството да не бъде обсъждана до решаването на разглежданите аспекти на националния въпрос.

7.  Предвид създалото се положение в страната да се вземат всички необходими законни мерки за гарантиране на личната неприкосновеност и сигурността на българските граждани в районите, където съществува напрежение.

Въпросът за мюсюлманите - граждани на НРБ, трябва да бъде решаван не само като хуманитарен, но и като общонационален въпрос.

Ние отхвърляме административно-командния метод за решаване на националната проблематика в нашата страна. Категорично се обявяваме против всякакви провокации, екстремистки, терористични актове и националистически изстъпления. Едновременно с това заявяваме, че всяко пренебрегване и забавяне при решаване на националния въпрос ще доведе до нарастване на социалното напрежение, отговорността за което изцяло ще падне върху сегашното Народно събрание. Затова предлагаме решаването на националния проблем да стане чрез незабавното организиране на преговори между Общонародния комитет за защита на националните интереси и Правителството при участието на експертни комисии на заинтересованите страни.

София, 8.1.1990 г.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 29 януари - Следва пълният текст на предоставените за разпространение ИЗВАДКИ /част трета/ от ДЕКЛАРАЦИЯТА от 21 ноември 1989 година на Независимата демократична партия. Извадките са подготвени от Политическия екип на НДП.


За да има Гласност и Преустройство с положителни резултати в България, Независимата демократична партия счита, че е необходимо:

1. Независимите митинги и мирни шествия да са БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ и само ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД за тяхното провеждане да бъде договорен със съответните Народни съвети, а свободните събрания да бъдат неограничени по ТЕМА, МЯСТО и ВРЕМЕ. Общо независимите митинги, мирните шествия и свободните събрания би трябвало да се провеждат само в събота и неделя или след работно време. Те са НЕОБХОДИМИ, особено за населението в МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ и СЕЛА, за да успеят хората да изхвърлят с легални средства и по демократичен път негативната си енергия, натрупана през годините на лицемерно обществено мълчание и да разберат - кой какво говори и за какво говори.

2. Необходими са свободни събрания по учреждения, предприятия и заводи, където да не се чува само гласът на БКП и БЗНС, а и гласът на новите партии и независими движения, като първичните партийни организации - ППО - се премахнат.

3. Българският печат, радио и телевизия да са законно достъпни за всички политически партии, нови и стари, които са за многопартийна система на управлене, без крайно леви и десни прояви и застъпват с легални политически действия утвърждаването на Гласността и Преустройството в България.

Граждани на България! Подготвя се нов АНТИДЕМОКРАТИЧЕН закон, насочен срещу независимите митинги, мирните шествия и свободни събрания. Депутатите от Народното събрание, които ще гласуват този антидемократичен и антибългарски закон, е необходимо да помислят по кой път ще тласнат Гласността, Преустройството и Демокрацията в България. Ако този закон се приеме, надали страната ни ще бъде приветствана в общия Европейски дом с думите: "Добре дошла, България!"

Ако правителството осигури горните предложения, а не ултиматуми, за независимите митинги, мирните шествия и свободни събрания и ги отразява непредубедено в българския печат, то правителството ни ще има пълната подкрепа на народа, на новите партии и на Независимата демократична партия /на демократична основа/, за да се установи в България многопартийна система на управление, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА за всяка европейска страна, която желае да бъде приета в общия Европейски дом.

Само при изпълнение на горните три предложения народът ще свикне с Демокрацията! Народът ще престане да се страхува! Народът ще работи! И само СЪБОТА и НЕДЕЛЯ ще бъдат дните за свободни политически изяви - ОТ ВСИЧКИ, ЗА ВСИЧКИ... Много е лесно да се изказва недоволство... Много е лесно да се посочват грешки... Много е лесно да се казва - "това" трябва да се направи... Но никой не посочва ПЛАН и ПЪТ, по който е необходимо да се върви, за да се осъществи "това", за което се говори и предлага.. Да посочим ПЪТ и ПЛАН - такава цел си е поставил политическият екип на Независимата демократична партия, които конкретно е формулирал в своите ПРЕДЛОЖЕНИЯ в настоящата Декларация нр.1 от 21 ноември 1989 г. и в общата си Програма. Ето пътищата, по които можем да вървим:

а/ Независимата демократична партия НЕ ПРИЕМА пътя на многогодишна агония по пътя на Гласността и Преустройството, който би увеличил стопанския хаос, политическата нестабилност и криминални деяния от всякакъв род. Този път ще ни дестабилизира, ще ни обърка още повече и европейските народи, без да ни го казват, ще ни презират като народ, неспособен за политически действия в името на Демокрацията. ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ЗА БЪЛГАРИЯ!

в/ Независимата демократична партия НЕ ПРИЕМА и пътя на "зелената" и "кръгла" маса за подялба на "Министерската баница". Този път създава политическо напрежение в кулоарите на властта и възможности за политически измами, дебнене и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на отговорности. И ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ЗА БЪЛГАРИЯ!

Затова политическият екип на Независимата демократична партия предлага, ДИРЕКТЕН, БЪЛГАРСКИ ПЪТ на Гласност и Преустройство, а той е: Всеобщи, Свободни, Демократични, Равноправни и ПОД НАБЛЮДЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ИЗБОРИ.

За да бъде осъществен Българският път на Гласност и Преустройство у нас, политическият екип на НДП предлага и ПЛАН, а не ултиматум на правителството, състоящ се от ПЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО: До 31.12.1989 г. да бъдат регистрирани по реда на учредяването си новите партии, а до края на януари 1990 г. всички независими движения и други партии, които биха пожелали да бъдат регистрирани. Не бива да се страхуваме от многообразието на движения и партии, ако нистина сме решили да установяваме Демокрация и многопартийна система на управление в България. Народът български само след няколко месеца ще се ориентира политически и много от партиите по естествен и демократичен път ще отпаднат.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО: Ако новият закон за политическите партии в основата си е антидемократичен, т.е. антиевропейски, то той по същество ще бъде НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ и "ходенето по мъките" за българите и България ЩЕ ПРОДЪЛЖИ. Правителството може да обяви избори през 1990 г. за през месец, който трябва да бъде съгласуван между всички партии, които ще участват в тях, минимум 6 месеца след регистрацията им.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТО: Всички политически ръководства на регистрираните партии да депозират в Държавния съвет на НРБ и Народното събрание Писма-Декларации за легални политически действия и ДА ПОЛУЧАТ СЪОТВЕТНИТЕ ОТГОВОРИ-ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, че изборите ще бъдат проведени под наблюдението на Европейския Съвет.

Ако горните три предложения се приемат, то те ще гарантират спокойствие, уважение на народа към настоящото ПРЕХОДНО правителство, международен политически авторитет на България и трудовия ритъм в страната ни няма да бъде нарушен.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЪРТО: БКП и БЗНС да водят своята агитационна дейност за изборите при РАВНОПРАВНИ материали и обществено-политически условия с новите партии, които засега са само три: НДП, БРДСП - обединена и БЗНС "Никола Петков".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕТО: Независимата демократична партия предлага ПОЛИТИЧЕСКА ГАРАНЦИЯ, че е лоялна, демократична и независима ЧРЕЗ ТРИТЕ СИ ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 1. Заявление за регистрация, 2. Изложение, извлечено от общата й Програма и 3. Учредителен протокол.

Повтаряме, че това са предложения, а не ултиматуми!

Политическият екип на Независимата демократична партия не може да бъде лъган, обработван с преговори или сплашван. Ние, репресираните, в продължение на десетилетия сме представяли себеотрицанието, храбростта, политическата съвест и прозорливостта на нацията ни. Притежаваме политически опит, който в случай на репресии ще помогне на мнозина от членовете на НДП да оцелеят, за да демонтират рано или късно съществуващата командно-административна система или неокомунистическата, ако успее да се наложи. Демократичните процеси, които ще се развият в Европа през следващите десетилетия, ще работят за общата Програма на НДП.

Ако предложенията бъдат отхвърлени директно или приети с равнодушие от правителството, то ще загуби политическа ориентация в опитите си да отстоява властта само за себе си и няколкото креатурни партии, които формално ще допусне да присъстват, без да му пречат. Политическата обстановка в България за дълго време ще бъде псевдодемократична и неконтролируема в социален, стопански и международен план.

Г-н Младенов, НДП не е лично ваш противник! Тя желае легално, в духа на демократичните принципи, ДА СПОРИ с представяната от Вас партия за народното доверие. Искаме да вярваме, че сте ДЕМОКРАТ и мислите за България, без да се съобразявате с чужди мнения и съвети. Ако Вие разбирате правилно НОВОТО ВРЕМЕ и не се опитвате да ни поучавате - коя партия какви права има и къде й е мястото, то Вие, г-н Младенов, сте един СЪВРЕМЕНЕН ПОЛИТИК и ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТ.

ВРЕМЕТО ВЕЧЕ Е В НАС И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО! /по Васил Левски/ БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ ВОДОДЕЛ!... И ако ни липсва национална отговорност и държавническа мъдрост, ще затънем още по-дълбоко в тресавището на безпътицата - без надежда за спасение и международен авторитет.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Демократичния съюз на циганите в България.

Инициативният комитет на Съюза, избран на събрание от представители на циганското население в страната на 23 януари 1990 година в София, е упълномощен да заяви:

Възстановява се разформированата в периода на култа на личността "Общоциганска организация за борба против фашизма и расизма и културно издигане на циганското малцинство", като приема наименованието:

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

Инициативният комитет е упълномощен до края на м. февруари 1990 година да организира провеждането на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на представители на циганското население от цялата страна, която да обсъди и приеме платформата и новия Устав на Съюза.

Демократичният съюз на циганите в България представлява доброволно, независимо, демократично, самоуправляващо се обединение с идеална цел.

Вратите на Съюза са отворени за всеки гражданин, без разлика на национална и партийна принадлежност, пол и вероизповедание, който приема неговия устав и желае да внесе дял в борбата за издигането на циганите - най-изостаналият слой на българския народ.

Главната цел на Съюза е да работи в рамките на Конституцията и законите в нашата страна, за повишаване на политическото, икономическото, социално-битовото, културно-просветното и нравственото издигане на циганското население.

Съюзът отстоява не формалното, а фактическото равноправие на циганското население, с цел да бъдат преодоляни неоправданата етнокултурна дистанция, създалото се неестествено социално отчуждение и противопоставянето между циганите и останалите граждани на републиката.

Демократичният съюз на циганите в България настоява за коренно нов правителствен подход при решаване на специфичните проблеми на циганското население - представителство в Народното събрание, достъп до средствата за масова информация и до институциите на науката, изкуството и културата.

Демократичният съюз възпитава членовете си в любов и преданост към родината, уважение към духовните ценности на българския народ, към неговата култура и език, безусловно подкрепя силите за преустройство и гласност в страната и внася свой дял в борбата за демократизация и хуманизация на нашето общество.

— Циганският въпрос не е само "цигански", а държавен проблем, който следва да намери подобаващо място в общонационалната политика н страната.

Като чеда на тази земя, циганите са неделима част от българския народ. Това е мургавата багра в палитрата от цветове, формиращи българската нация. Нужна ни е не "монолитна", "еднокаменна", "едносъставна", по тоталитарен модел българска нация, а обновена и свободна, единна в своето многообразие, неделима и сплотена в своята разнородност нация.

Нека в нашата родина да бъдат свободни и равноправни всички граждани и с гордост да се наричат синове и дъщери на България.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 29 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение РЕЗОЛЮЦИЯ на учредителното събрание на Свободния синдикален съюз "Екран".

Ние, работниците, служителите и специалистите, работещи във филмовото, телевизионното и видеопроизводството, участвуваши със своя труд в създаването, рекламата, разпространението и критиката на визуални продукти, основахме свободен синдикален съюз "Екран” за защита на своите професионални и творчески интереси.

Като единствен ръководен принцип в нашата работа обявяваме свободата на авторската съвест и отговорността ни пред започналите демократични промени в България.

Затова изказваме подкрепата си на всички демократични сили, поставящи си историческата задача да участвуват в премахването на тоталитарната система и нейните структури и превръщане на страната ни в хуманна, икономически ставилна и правова държава.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

София, 29 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ И ИСКАНИЯ за преговорите на "кръглата маса” на Независимата народно-демократична партия /ННДП/ със седалище в Пловдив.

УСЛОВИЯ:

1. Да бъде осигурено участие в заседанието на безпартийни юристи и икономисти.

2. Да бъдат допуснати лидерите на новите партии да вземат участие в преговорите, съпроводени от двама съветници.

ИСКАНИЯ:

1. Изборите да бъдат отложени за месец септември 1990 година.

2. Предизборната кампания на всички политически партии да бъде финансирана от държавата.

3. Да бъде осигурен равностоен, свободен достъп до радиото и телевизията и отделяне на необходимото програмно време за предизборната кампания на всички опозиционни партии и съюзи.

4. Със закон да се регламентира принципната декларация по етническия въпрос, което ще създаде необходимите правни гаранции за осъществяването й.

5. Да бъдат регламентирани политически и правни гаранции за съществуването на всички опозиционни партии, съюзи, формации и за техните членове.

6. Да бъде осигурен парламентарен имунитет за неприкосновеност на ръководителите на демократично-опозиционните партии, съюзи и формации с цел да се гарантира тяхната сигурност от "косвени" и преки посегателства.

7. Да бъдат осигурени подходящи и оборудвани, включително със средства за комуникация, помещения на всички партии и съюзи от държавния фонд.

8. Да бъде осигурено издаването на централен печатен орган и издания на Демократичното движение, с осигуряване на база, техника и материали от държавата при пълен паритет с изданията на БКП и БЗНС.

9. Процесът срещу бившия диктатор Т.Живков и неговите съучастници да бъде открит и при пълно спазване на разпоредбите на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс на HP България.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/