29 декември 1992

София, 29 декември 1992 година
        Брой 255 /785/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСОР ЛЮБЕН БЕРОВ. Документът е представен на парламентарните групи на Съюза на демократичните сили, Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи на 28 декември 1992 година.


Предложеното правителство декларира като своя основна цел продължаването на започнатите реформи, задълбочаването им в духа на демокрацията и пазарната икономика. Ние ясно разбираме тежкия момент, в който се намират страната и обществото. И сме решени да поемем своята отговорност. Изключително опасната военнополитическа обстановка на Балканите, продължаващият спад на производството, безработицата и редица други неблагоприятни фактори ни убеждават, че само едно силно и компетентно правителство, разчитащо на подкрепата на всеки и всички, които приемат реформата, може да доведе до успех. Ние сме решени да бъдем такова правителство и да водим такава политика.

Настоящата програмна декларация очертава принципното становище на правителството по основните социално-икономически и политически проблеми, пред които е изправена нацията. Ние не можем повече да се крием от тези проблеми и да отлагаме тяхното решаване. Програмната декларация откроява приоритетите в бъдещата правителствена дейност.

В срок от един месец от сформирането си правителството ще изготви подробна и конкретна програма по ведомства и функции за своята дейност през 1993 година. До десет дни ще огласи и неотложни мерки за по-безболезнено преминаване на зимния период.

В своята бъдеща дейност правителството ще се води от идеята за приемственост в управлението и няма да подлага на принципна ревизия вече приетата законова база на реформата. Ще продължим сътрудничеството с Международния валутен фонд и Световната банка, с цел подсигуряване на необходимите кредити за структурната реформа, стабилизиране на платежния баланс и увеличаване на валутните резерви. Ще се стремим към сключване в максимално кратки срокове на споразумение за уреждане на външния дълг с банките-кредитори при спазване на дадения от Народното събрание мандат. Това ще гарантира достъп до международните финансови пазари и повишаване интереса на чуждестранните инвеститори към България.

В същото време правителството ще има нови приоритети, свързани с необходимостта от преминаване към структурния етап на реформата. Ако досегашното правителство в голяма степен беше правителство на реституцията, нашето правителство вижда себе си, като правителство на приватизацията.

Промяната на собствеността като единствен гарант за смяната на системата ще бъде наша стратегическа задача. Всички действия в областта на икономическата политика ще бъдат пречупени през призмата на нейното решаване.

Реализирането на икономическата стратегия на приватизацията е в тясна зависимост от усилията на правителството за спиране спада на производството. В тази насока усилията ще бъдат съсредоточени в:
- издигане конкурентоспособността на нашите стоки чрез активна експортна политика, данъчни облекчения и подходящи джойнт-венчърс;
- запазването на традиционни български пазари;
- умерена протекционистка политика, която не влиза в противоречие с асоциирането ни към Европейската общност;
- предвижда се и внасянето в Народното събрание на специален закон за насърчаване на местната индустрия;
- стимулиране на структурното преустройство, инвестиционната активност и експортната ориентация чрез преференциално кредитиране от извънбюджетните фондове и създаване на система за държавно гарантиране на заеми за инвестиционни цели.

От изключително важно значение е и овладяването на засилващата се през последните месеци инфлация. В тази насока правителството ще разчита на рестриктивна политика на Българската народна банка /БНБ/ относно кредитните тавани и размера на паричната маса. Централен остава и проблемът с бюджетния дефицит. Правителството планира намаляване на проинфлационния ефект на бюджетния дефицит чрез разнообразяване инструментите за неговото вътрешно финансиране и търсене на възможности за външното му финансиране.

При съществуващото положение не може да се допусне намаляване като цяло на данъчните приходи в бюджета. Стимулирането на производството може да се постигне само чрез промяна на данъчната система, като основната тежест от данъка върху печалбата се прехвърли към данъка върху добавената стойност и подоходното облагане на физическите лица. Правителството ще подобри организацията на данъчната администрация. Невъзможността на една държава да събира данъците си е по същество фалит на тази държава.

Ударение в икономическата област правителството ще постави върху ускоряване процеса на приватизация чрез:

- премахване на нормативните, административните и организационните пречки за нейното стартиране и бързо развитие, стимулиране инициативата на самите предприятия за участие в приватизацията;

- доразвиване на нейната законова уредба в направление на увеличение възможностите на персонала да участва при преференциални условия в приватизацията - възможност за изкупуване на предприятието без търг, приватизация от типа ESOP;

- създаване на фонд за преференциално кредитиране на участници в приватизацията;

- синхронизиране на процесите на приватизация и реституция при индустриалната собственост, с цел да не се допусне блокиране на приватизационния процес.

В изпълнение на тази стратегическа задача правителството ще настоява пред Народното събрание за приоритетно приемане на допълнителен пакет от закони за ускоряване на структурната реформа:
- закон за частния бизнес;
- закон за фалитите;
- закон за управление на държавното участие в търговските дружества и др.

Правителството смята да подготви програма за по-нататъшното преоформяне на несъбираемите задължения на търговските дружества към банките.

Да изготви и внесе в Народното събрание нов закон за съставяне и изпълнение на държавния бюджет, както и закон за Сметната палата.

От важно значение е опростяването на външнотърговския режим.

Второ стратегическо направление в дейността на правителството ще бъде гарантиране на националната сигурност на страната.

Вътрешнополитическата стабилност и успешното развитие на реформата са решаващи в опитите на правителството да не позволи въвличането на България в потенциален конфликт. От изключително важно значение са и:
- поддържане на политика на сътрудничество с всички демократични страни и международни организации при безусловно изпълнение на всички поети от предишните правителства договорености;
- успешно завършване на реформата в армията;
- материално-техническо снабдяване и превъоръжаване на армията, подобряване на нейната организация и боеспособност;
- изготвяне на специална програма за решаване проблемите на военнопромишления комплекс.

Трето стратегическо направление в дейността на правителството ще бъде борбата с растящата престъпност и гарантирането на сигурността на отделния гражданин. За тази цел правителството планира:
- приоритетно внасяне в Народното събрание на закон за полицията;
- увеличаване числеността на силите на реда и техническото им осигуряване;
- реформа на режима на затворите /създаване ва специален режим за особено опасни престъпници/.

Особено място в дейността на правителството ще заеме и борбата с ширещата се корупция сред държавните служители, за което правителството ще изготви специален закон.

Четвърто стратегическо направление в дейността на правителството ще бъде изграждането на държавна администрация, способна да доведе реформите до успешен край. За тази цел правителството планира:
- приоритетно внасяне в Народното събрание на закон за държавния чиновник, насочен към измъкването на последния от капана на политическата конюнктура;
- налагане на компетентността и лоялността като единствени критерии при уволненията и назначенията в държавната администрация, недопускане на назначения и уволнения по политически причини;
- коригиране на заплатите на държавните чиновници в съответствие с инфлацията.

Изграждането на действаща администрация предполага и някои реформи в структурата на Министерския съвет и отделни негови звена:
- създаване на обединено Министерство на образованието, науката и културата, с цел по-активното финансиране на изпадналата ни в бедствие култура;
- разширяване функциите на Агенцията за икономическо развитие и програмиране.

Пето стратегическо направление в дейността на правителството е подкрепата на частния бизнес. Правителството си дава ясна сметка, че частният бизнес е негов естествен съюзник в борбата за ускоряване на приватизацията и създаването на средна класа в страната. Основна характеристика на политиката на правителството по отношение на частния бизнес е диференцираният подход. С особени преференции ще бъде стимулиран частният бизнес в областта на производството. В подкрепа на частния бизнес ще бъде и политиката на умерен протекционизъм, който правителството е решило да следва.

Шесто стратегическо направление в дейността на правителството е намаляване конфликтността в обществото и изработване на механизми за социално партньорство. Нашето дълбоко убеждение, че успехът на реформата е пряко пропорционален на обществената подкрепа, която тя ще получи, предполага създаването на специална програма за намаляване на социалното напрежение.

Правителството ще съсредоточи своите усилия за ограничаване на растящата безработица чрез отделяне на бюджетни и други средства на производствени предприятия и инфраструктурни строежи, които да открият нови работни места. Приоритет в правителствената дейност по отношение на безработицата ще бъдат не социалните помощи, а откриването на нови работни места и преквалификация в областта на трудовата заетост. Специална компенсация в границите на здравия икономически разум се предвижда за пенсионерите, инвалидите и многодетните семейства чрез преструктуриране на разходите от държавния бюджет. Намаляването на социалното напрежение е немислимо без пресичане на всякакви опити за национализъм и регнонализъм.

В своята дейност правителството ще се стреми към преодоляване на диспропорциите в развитието на отделните региони и към активизиране на местното самоуправление.

Важен момент в опитите на правителството да засили обществената подкрепа за реформата е желанието ни за възстановяване на Тристранната комисия за съгласуване на интересите.

Това е линията, която сме готови да следваме, това е програмата, която сме решили да изпълняваме.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА КАНДИДАТУРАТА НА ПРОФЕСОР ЛЮБЕН БЕРОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


На 24 декември 1992 г. на извънредно заседание Върховният координационен съвет на Свободната кооперативна партия реши:

Подкрепя кандидатурата на г-н професор Любен Беров за министър-председател на Република България.

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР: Димитър Марковски

София, 24 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРОЕКТА НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВО, ОГЛАВЯВАНО ОТ ПРОФЕСОР ЛЮБЕН БЕРОВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕРОВ,

Изпълнителния комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК на КНСБ/ с участието на председатели на федерации обсъди изпратения ни проект на програмна декларация на правителството. Намираме за необходимо в окончателния вариант на декларацията категорично да се запише, че:

1. Социалният диалог и тристранното партньорство ще се осъществяват в съответствие с Кодекса на труда /КТ/, който влиза в сила от 1 януари 1993 г. Да отпаднат допълнителните ограничения и произволни тълкувания, като например:
- "по-нисша консултативна инстанция";
- "четиристранна комисия”;
- "комерсиализиране на синдикатите” и др.

2. Пакетът от социални закони /за социалното осигуряване, пенсиите, заетостта и социалното подпомагане/ са абсолютен приоритет и ще бъдат внесени в парламента до края на март 1993 г.

3. Конфискуваното синдикално имущество ще бъде разпределено между представителите на демократичните синдикати.

Включването на тези предложения и практическата им реализация ще осигурят подкрепата на КНСБ за дейността на правителството.

София, 28 декември 1992 г.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кр. Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ПОВОД НА СЪСТАВЯНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВО С МАНДАТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Ръководството на Независим профсъюз /НП/ "Единство" на 15 и 18 декември 1992 г. излезе със свои становища, които бяха доведени до знанието на президента, политическите сили в парламента и извън него, както и до всички средства за масова информация. Нашите становища се отнасяха до бързото преодоляване на правителствената криза, която пагубно влияе на социалния и граждански мир в страната.

Ние вярвахме, че Движението за права и свободи /ДПС/ заедно със Съюза на демократичните сили /СДС/ ще съставят едно стабилно правителство на демократичната надежда. Тогава посочихме, че новият кабинет би трябвало да бъде оглавен от лица, избрани между следните общественици - проф.Любен Беров, проф.Кръстю Петков, проф.Евгени Матинчев или г-жа Марияна Тодорова. Обосновахме се ясно защо точно от тях трябва да се избере новият премиер. Замолихме, който и да е от четиримата, обезателно да има предвид като професионалисти и изявени политици за министри в бъдещия кабинет господата П.Корнаджев, Никола Василев, Ст.Радославов, Евг.Матннчев, проф. Сепетлиев, Д.Луджев, Ас.Мичковски, проф.П.Марков, Господин Атанасов и други уважавани личности.

Удовлетворени сме, че с мандата е натоварен г-н Любен Беров. Ние считаме, че той е достоен политик и държавник, спокоен, отговорен, добронамерен и честен човек. Само такава личност може да обедини не само политическите сили, но и народа ни в демократичното преустройство на България.

Призоваваме всички депутати в Народното събрание да го подкрепят в отговорната му мисия. Пожелаваме на г-н Беров да прояви мъдрост и такт, да не се обвързва прибързано с политически ангажименти. ДПС го натовари с мандат, давайки му свободата да съгради такъв кабинет, който ще бъде подкрепен от мнозинството в парламента.

Централата на НП "Единство" поддържа г-н Любен Беров. Вярваме, че той ще изпълни дълга си и за Нова година Република България ще има реално Правителство на демократичната надежда.

София, 24 декември 1992 г.

Председател: Огнян Бонев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА.


Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз /НПС/ следи с тревога и особена загриженост развитието на политическата ситуация в страната. Очевидно е, че целта на някои кръгове около президентството, както и на БСП и ДПС, е да съставят марионетно правителство, чиято политика да бъде направлявана в посока, известна на въпросните кръгове, но не и на българския народ. Не е известно коя политическа сила или коалиция ще поеме отговорността за действията на подобно правителство. Очевидно това няма да бъде СДС-коалиция, която единствена има платформа, гарантираща цивилизованото бъдеще на българския народ.

НПС винаги е бил за силно и стабилно правителство, гарантирано от демократично мнозинство в парламента. След като тази възможност не бе реализирана, страната е изправена пред много неизвестности, които не могат да гарантират интересите на наемните работници и служители, членуващи в НПС или пък симпатизиращи на СДС.

По тези причини ние заявяваме, че няма да подкрепим ново отечественофронтовско правителство и нова перестройка в България.

София, 24 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА ПОЕМЕ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ФУНКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАДИКАЛНА ЗДРАВНА РЕФОРМА.


На 25 декември 1992 г. преди обед по телефона проф. Любен Беров направи предложение до председателя на Българския лекарски съюз /БЛС/ д-р Димитър Игнатов да заеме поста министър на здравеопазването. Още на другия ден, 26 декември 1992 г., беше свикано заседание на Управителния съвет на БЛС, който взе решение да проведе делова среща с кандидат-премиера. Поради "голямата си заетост” проф. Беров предложи тя да се осъществи на 29 декември 1992 г. /вторник/. Въпреки че изобщо не познава д-р Димитър Игнатов /и в изявленията си погрешно го нарича д-р Кирил Игнатов/ и никога не се е срещал нито с него, нито с Управителния съвет на БЛС, проф. Беров вече заяви пред медиите, че е получил съгласието му за министерския пост, което не отговаря на истината. БЛС декларира, че ще поеме изпълнителските функции за провеждането на радикална здравна реформа само при почтени и изяснени взаимоотношения с който и да е кандидат-премиер.

София, 28 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ: д-р Димитър Игнатов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР И ДО РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА ВЕСТНИК "РАННО УТРО".


III. Най-важната от основните три задачи на БСП/к/ е тя да успее да запази ПОД НОВА ФОРМА престъпната си идеология, а заедно с нея и заграбените от комунистите материални ценности!... През следващите месеци тази двойна задача вероятно ще бъде изпълнена "елегантно" в някоя от кулминационните точки на НОВИЯ ПОРЕД ПРЕДИЗВИКАН от БСП/к/ политически, икономически и социален хаос, по време на който в българското общество трябва безнаказано да се реализира лукаво скроеният ДЕМОНИЧЕН ПЛАН на ПОРЕДНОТО ПРЕВЪПЛЪЩАВАНЕ на комунистите - този път от "модерна лява партия - БСП/к/ "в "съвременна социалдемократическа партия" - /?.../, чиято абревиатура засега "се пази” в пълна тайна...

Това е...казахме... , а как ще бъдат изпълнени от комунистите тези три основни задачи, времето ще покаже...Вярваме, че в най-общ план политоложки убедително сме успели да надникнем в близкото бъдеще.

Ние, политически репресираните, нечленували в БРП/БКП/БСП интелектуалци, добре познаваме мисленето, коварните действия и смъртоносния дъх на комунистите - "социалисти” - бъдещите социалдемократи, макар че "танцът” им след 18 ноември 1989 г. е с "нова" стъпка... Тежко ни, ако отново /за кой ли пореден път/ им разрешим да ни заблуждават с: разни "сполуки", "социални" демокрации, национални "съгласия, помирения", някакви си "коалиционни" или "експертни” правителства, "вестникарски" "дезинформации и контрадезинформации" и т.н.

Като се проследят последователно публикациите на в-к "Ранно утро" от 19 октомври 1992 г. до този момент, поне отчасти става ясна цялата мерзост на ГЕНЕРАЛНО ПЛАНИРАНАТА ИЗМАМА, която едва днес, след като комунистите чрез своята агентурна и фирмена политика ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЛАДЕЯТ над 50% от законодателната власт и над 80% от банките, борсите, масмедиите, президентството, тайните служби, армията, полицията и съдебната система, се осъзнава до какво безпомощно и угнетяващо съзнанието ни състояние е докарана българската държавност и народ.

Тази РАЗГРАЖДАЩА държавата ни ПЛАНИРАНА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ИЗМАМА е НЕПРЕОДОЛИМА без НЕЗАБАВНИ и радикални мерки!...

Макар и след три години, в-к "Ранно утро” постави точната диагноза /агентурна/ на общественото заболяване, която ние, от НДП, като една от първите реално опозиционни партии /НДП е основана на 21 ноември 1989 г./ посочихме още в началото на декември 1989 г.! Прочетете приложения към писмото ни политически документ "Внимание, неокомунизъм в България!”.

С публикуваните досега материали в-к "Ранно утро" е свършил само 1/3 от работата, която би трябвало да се извърши, за да бъде информационната му дейност полезна и конструктивна за възстановяването на българската държавност и на националното самочувствие на българския народ, подлагани в продължение на повече от 115 години на унищожителни геополитически комбинации и манипулации, започнали непосредствено след обявяването на СПРАВЕДЛИВИТЕ РЕЗУЛТАТИ от Първата Цариградска дипломатическа конференция, проведена през декември 1876 г. и януари 1877 г.

ТОЗИ БЕЗПРИСТРАСТЕН АКТ в летописите на ЕВРОПЕЙСКОТО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО, който ГАРАНТИРА БЕЗКРЪВНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на българската държавност в народностните й граници, ЕДИНОДУШНО ПОДКРЕПЕН от ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ на ШЕСТТЕ ВЕЛИКИ СИЛИ, БЕШЕ ВЗРИВЕН и ОБЕЗСМИСЛЕН от "освободителната" РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА, последствията от която ПРОДЪЛЖАВАТ и ДО ДЕН-ДНЕШЕН ДА ДЕЙСТВАТ РАЗРУШИТЕЛНО върху българската държава, народ и култура!

Втората 1/3 от работата на един независим вестник е той да съдейства за изграждане на информационен имидж на реалните опозиционни сили; да отвори очите и ума на българите за онези организации и личности, които са духовната сила и гаранция, че народът ни няма да бъде заличен от този отстояван и завещан от дедите ни политически ветровал на Европейския континент, наречен от тях България; да публикува документи, интервюта, политически анализи и др. и от реално опозиционните организации и личности.

Последната 1/3 от работата на един претендиращ, че милее за бъдещето на България вестник е да популяризира и да утвърди в общественото съзнание очевидната истина, че България може да бъде изправена на крака само ако със закон се извърши незабавна, реална и пълна декомунизация, която да пречисти народа ни нравствено, морално и политически.

Ако с посочените от нас три работни посоки на информационна дейност не се заеме ПОНЕ ЕДИН ДЕЙСТВИТЕЛНО НЕЗАВИСИМ български вестник, то може да бъдете сигурни, че през следващите десетилетия нищо добро не очаква българските деца, младежи и семейства, защото казано е: "Бог помага, но в кошара не вкарва. Помогни си сам, за да ти помогне и Бог".

Именно една такава журналистнческо-информационна дейност ще бъде доказателство, че вестникът Ви се стреми да огласи публично истината за несвързаните със структурите на БКП, ДС и КГБ политически лица и организации и неоспорим аргумент, че в-к "Ранно утро" НЕ СЕ ЗАНИМАВА с КОНТРАДЕЗИНФОРМАЦИЯ, в каквато го обвиняват заложените от десетилетия в българското общество наши и чужди политически сили, враждебни на духовния стремеж на древния ни народ и държава към Независимост, Демокрация и Просперитет.

Необходимо е да отбележим, че КОНТРАДЕЗИНФОРМАЦИЯТА, ЦЕЛЯЩА ПОДМЯНА на изигралите вече своята роля комунистически и съветски агенти от първата фаланга на ДС и КГБ с нови, неразобличени ВСЕ ОЩЕ пред българската общественост агенти от инкубатора на БЗНС "Пладне” и от прокомунистически партии, организации и движения /подобни на тези, с които БКП/БСП/к/ оформи т.нар. "широка коалиция" ПССД/, е в пълен ход!...

Така че съдбата на вестник "Ранно утро" не е много за завиждане, ако членовете на редакционната му колегия се занимават с контрадезинформация, чрез която покрай отстраняването на изхабените агенти на КГБ, РУМНО и ДС на вестника е поставена и задачата да подготви подходяща обществено-политическа обстановка, която да е удобна за включване на дълбоко законспирирани агенти от по-високо професионално ниво, а с новоизработени или подправени досиета от генералите Семерджиев, Серкеджиева, Тодоров и други човекоподобни типове да бъдат омаскарени издържалите комунистическите изстъпления неподкупни личности от реалната опозиция в страната.

При едно такова сатанинско дело, каквото е КОНТРАДЕЗИНФОРМАЦИЯТА..., и "Бог да слезе на земята”, трудно ще спаси от безкомпромисно възмездие тези, които са се ангажирали с изпълнението на подобна задача!... За човешките дела винаги настъпва видовден.

Придобитият опит от страданията, които сме преживели, оправдава изостреното ни внимание и предпазливост към високите цели, които редакционният екип на в-к "Ранно утро” си е поставил за благото на българската държава, народ и демокрация! Ако тази наша предпазливост се окаже неоснователна, то пределно ясно е, че журналистите от вестника ги очаква високо обществено уважение и признателност, а от наша страна - пълно съдействие и подкрепа!

Престъпленията на комунистите - "социалисти”, особено след организирания и изпълнен от тях атентат в църквата "Св.Неделя" - 16 април 1925 г. /точното съвпадение на тази дата с годишнината от приемането на Търновската конституция - 16 април 1879 г., не е случайно/, кулминирани след 9 септември 1944 г. в масов физически, имуществен и политически терор, който продължава и до ден-днешен, са престъпления към българския род и държава, които всяка цивилизована и непредубедена страна, запозната с конкретните исторически факти, не може да не признае и да не осъди най-строго!

Без ДА БЪДЕ приета и узаконена квалификацията, че проповядвалите налагалите заблудите, измамите и лъжите на комунистическо-социалистическата идеология в страната ни са нанесли невъзвратими физически, материални и духовни загуби на българската държавност и народ, обществото ни няма да може да осъществи необходимия му морално-политически и социално-нравствен катарзис... А без такъв катарзис-пречистване МЕТАСТАЗИТЕ на СОЦИАЛИЗМА И КОМУНИЗМА, които продължават да действат в държавния организъм на страната ни и след измислената от комунистите-"социалисти" дата 10 ноември 1989 г., ЩЕ ДОВЕДАТ БЪЛГАРИЯ по силата на установените закономерности на общественото развитие ДО ПОРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА - може би последната...

Непрекъснато разиграните от "авторитетната" БКП/БСП/к/ социално-политически трилъри от най-различно естество /организирани "случайни" пожари, "работнически" стачки, "вълнуващи" досиета, оставки на "неудобните", национални "съгласия, помирения” и т.н./, които от три години постоянно скандализират и ужасяват народа ни, ще продължават дотогава, докато българските журналисти от червено-жълтите вестници, радиото и телевизията не престанат "професионално” да поддържат политически неграмотните личности, партии и движения от Второто ОФ в България, създадено и информационно наложено от БКП/БСП/к/, КГБ и ДС след септември 1989 г. в съответствие с принципите на "Доминото”!...

Комунистическите трилъри ще продължават и дотогава, докато българинът не се научи защо и за кого трябва да гласува!...

Дано това самоосъзнаване не стане много, много късно...

За Политическия екип на НДП:

Петър Гогов, Богдан Йоцов, Стоимир Минков, Трифон Силяновски, Страхил Янев, Здравка Маринова, Георги Кацарски.

П О С Л Е С Л О В

Ако редакционната Ви колегия пожелае да осъществи ЕДНА НЕОФИЦИАЛНА СРЕЩА РАЗГОВОР, чрез която да получите по-пълна и по-точна представа за идеите, програмата и крайните цели на Независимата демократична партия /НДП/, то ние не бихме имали нищо против.

Бихме желали писмото ни да бъде публикувано в пълния му размер без поправки, съкращения и допълнения в някои от следващите броеве на вестника Ви, ако той е действително независим и служи само на високонравствени цели. Убедени сме, че многобройните читатели на в-к "Ранно утро" ще останат морално удовлетворени от едно такова решение на Редакционната колегия.

Позволяваме си да приложим към писмото ни някои от политическите документи на НДП, които досега редовно само Пресслужба "Куриер" - БТА, е публикувала, за да получите една по-конкретна и политоложки издържана информация за времето, в което живеем:
1. "Внимание, Неокомунизъм в България!" - 19 декември 1989 г - 4 стр.
2. "За духа на приетата от ВНС конституция" - 9 август 1991 г. - 4 стр.
3. "Фактологичен анализ - декларация" - 18 октомври 1991 г. - 9 стр.
4. "Аргументи от мълчанието..." - 5 ноември 1991 г. - 5 стр.
5. "Писъкът на агнетата" - 12 януари 1992 г. - 1 стр.
6. "Предрешен опит за преки президент. избори" - 15 януари 1992 г. - 3 стр.
- Интервю, публикувано във в-к "Дебати" - 29 май 1991 г.
- Интервю, публикувано във в-к "24 часа" - 23 май 1992 г.
- Интервю, публикувано от Пресслужба "Куриер" - БТА - 12 ноември 1992 г.

София, 21 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНЕКС КЪМ ПИСМОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР И ДО РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА ВЕСТНИК "РАННО УТРО".


В началото на декември 1992 г. членовете на Политическия екип на Независимата демократична партия /НДП/ г-н Стоимир Минков и г-ца Здравка Маринова се срещнаха с членове от редколегията на в-к "Ранно утро" на бул. "Дондуков" N. 82 в лицето на главния редактор - г-н Иван Стаевски, г-жа Ася Балабанчева и други, за да предоставят писмото на НДП, специално предназначено за публикуване във вестника им.

След проведен продължителен разговор журналистите обясниха, че текстът на писмото е прекалено дълъг за вестника им и не е възможно то да бъде отпечатано, въпреки че аргументирано им посочихме, че в-к "Ранно утро" през този месец в няколко поредни броя е публикувал обширната статия "Видян ли е Г.М.Димитров в истинска светлина", а в рубриката "Четиво с продължение" бе отпечатана статията "Антисемитизмът".

След неколкоседмично изчакване г-н Стоимир Минков, г-ца Здравка Маринова и г-н Георги Кацарски посетиха отново редакцията на в-к "Ранно утро" и поради това, че редколегията на вестника не бе променила становището си, Политическият екип на НДП взе решение да предостави писмото ни до в. "Ранно утро" за публикуване от Пресслужба "Куриер" на БТА.

София, 23 декември 1992 г.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА НДП:
Стоимир Минков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТОЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ.


Член 9:

Агенцията води регистър на малките предприятия.
Всяко физическо или юридическо лице, което желае да ползва статута на малко предприятие, се регистрира като такова в агенцията, като подава декларация по утвърден от агенцията образец.

Декларацията съдържа данни за:
- регистрацията на малкото предприятие, освен в случаите, при които не се изисква такава за упражняване на съответната дейност,
- собственика/ците и управителя,
- предмет на дейност, в съответствие със списъка по чл. 2,
- броя на наетите по трудов договор лица,
- стойност на дълготрайните материални активи,
- други.

Декларацията се подписва от собственика, респективно съдружниците.

Агенцията взема решение относно вписване в регистъра в 14-дневен срок от подаване на заявлението за вписване.

За извършената регистрация агенцията издава документ.
Отказът за регистрация се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Член 10:

Заличаване на вписването:

Всяко физическо или юридическо лице, вписано в регистъра на агенцията, е длъжно да заяви писмено пред агенцията всяко обстоятелство, което променя статута му на малко предприятие по смисъла на този закон, в 30 дневен срок от настъпването му.

Агенцията извършва заличаването в 14-дневен срок от подаване на заявлението за промяната в статута.

Агенцията може и служебно да заличи от регистъра малкото предприятие, ако разполага с информация от компетентните държавни органи, свързана с промяната в статута му на малко предприятие.

В този случай малкото предприятие се уведомява за постъпилата информация и му се дава 14-дневен срок за представяне на опровержения.

Агенцията решава спора в 30-дневен срок от изтичане на срока за опровержение, като решението й за заличаване може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Член 11:

Към Агенцията се създават следните фондове:
- Фонд "Кредитни гаранции".
- Фонд "Кредитиране на малки проекти".
- Фонд "Финансиране на учебни програми".

Набирането на средствата, принципите за тяхното изразходване, както и цялостното управление на фондовете се регламентират с правилници, одобрени от Надзорния съвет.

Член 12:

Средствата за финансиране на фондовете към агенцията се набират от:
1. Средства от държавния бюджет.
2. Средства от собствената дейност.
3. Средства от дарения.
4. Средства по международни програми за развитие на малките предприятия.
5. Други.

Член 13:

Средства от фонд "Кредитни гаранции" се използват за гарантиране на отпускането на кредити от финансово-кредитни институции.

Гаранцията е до 80% от общия размер на искания кредит.

Член 14:

Фонд "Кредитиране на малки проекти" се изразходва за проекти, изискващи кредитиране до 500 хил. лв., като с предимство се ползват проекти за започване на нова стопанска дейност или дейности в областта на селското стопанство, занаятите и услугите.

Сумата по ал. 1 ежегодно се актуализира от Надзорния съвет в зависимост от инфлационния процес.

Лихвеният процент за кредитите, получени от този фонд, е преференциален, като размерът му се определя ежегодно от Надзорния съвет.

Член 15:

Фонд "Финансиране на учебни програми" се изразходва за индивидуално или групово обучение, свързано със създаването, функционирането и развитието на малките предприятия.

Средствата по фонда се предоставят на конкурсна основа.

Член 16:

За подпомагане на малките предприятия Министерският съвет утвърждава ежегоден план за възлагане на държавна поръчки за предприятия, регистрирани в агенцията.

Възлагането на държавните поръчки се осъществява от агенцията въз основа на конкурс, условията на който се обнародват от агенцията в Държавен вестник.

В случаи на подадени неверни данни при кандидатстването за възлагане на държавната поръчка, както и в случай, че малкото придприятие виновно не изпълни поетите задължения по държавната поръчка, то губи право за участие в конкурс за бъдещи държавни поръчки за срок от пет години.

Държавните поръчки включват производството на стоки и услуги, както и предоставяне на квоти по междуправителствени споразумения.

Преходни и заключителни разпоредби:

& 1. В срок от 3 месеца от влизане на този закон в сила органите по чл.6, ал.1 избират или назначават членовете на Надзорния съвет.

& 2. В срок от 5 месеца от влизане на закона в сила Надзорният съвет на агенцията предлага на Министерски съвет за утвърждаване списъка по чл.2.


/Пресслужба "Куриер"/


11:30:00    
29.12.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Маргарита Анева
                                         Траяна Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!