29 декември 1989

 


УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ НА БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Желаем Ви много щастие, здраве и радост през новата 1990 година. Нека тя оправдае очакванията на всички български граждани за мир и спокойствие. Нека тя бъде година на дълбоки демократични промени, на сплотяване на силите на цялото общество в името на напредъка и благоденствието на Родината.


ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


-----------------------------------------------------------СОФИЯ, 29 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА                                                                   БРОЙ    18

София, 29 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ТЕЛЕГРАМА на Българския адвокатски съюз до Съюза на румънските адвокати.

Уважаеми колеги,
Скъпи румънски братя,

Българските адвокати с чувство на дълбока солидарност следяха героичното противопоставяне на Вашия народ на тоталитарната власт, измъчвала в продължение на десетилетия страната, потъпкала не само законите, но и всяка човечност.

Достигнала до брутално физическо изтребление на собствения си народ - естественото историческо самоосъществяване на всеки тоталитаризъм - тя срещна Вашия отпор и светът получи трагично, но достойно доказателство, че подобна власт е обречена.

Горещо Ви поздравяваме с победата, която става победа за всички, които се противопоставят на мракобесието.

Възхищаваме се от доблестното Ви възправяне за свобода и Ви желаем събитията във Вашата страна да поставят началото на истинска демокрация, при която разумни закони да гарантират живота, честта и имуществото на гражданите. Това би било единствената гаранция, че жестоката епоха на тоталитаризма никога и под никаква форма няма да се повтори.

Без истинска демокрация няма свобода.

Ние сме с Вас.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на РЕЗОЛЮЦИЯТА на Обществения форум за преустройство и защита на социализма.

Общественият форум за преустройство и защита на социализма високо заявява:

Твърдо и непоколебимо да се следва новият курс на БКП за пълно преустройство и обновяване на нашето общество. Да се доведе докрай борбата против живковата командно-бюрократична система, против цялото негово обкръжение, което доведе страната до тежка криза.

Пътят на преустройството е път на изграждане на демократичния хуманен социализъм, в който главната цел е добруването на човека, на всички трудещи се, които творят благата в обществото.

Да се борим за този социализъм и да го защитаваме от всички, които са против него и се стремят да тласнат страната назад към капитализма и експлоатацията.

Да се положат максимални усилия за осъществяването на радикална икономическа реформа и за изпълнението на програмата на Декемврийския пленум на ЦК на БКП за стабилизация на нашата икономика през 1990 г. Призоваваме цялата работническа класа, народната интелигенция, всички селяни и други трудещи се на упорит труд за укрепване на производството, за изпълнение на поставяните задачи.

По установения законен ред да се издирят и изземат всички нетрудови доходи, които да се използуват за обществени нужди.

Обръщаме се към всички ръководители на предприятия, стопанства и учреждения да направят необходимото за намаляване на разходите, за максимални икономии и пр., които да се използуват за увеличаване и подобряване на производството.

Да се вземат всички мерки за най-ефективна организация, дисциплина и ред в търговията, снабдяването, услугите и пр., за по-пълно задоволяване на насъщните потребности на населението от най-необходимите стоки, транспорт, жилища и други условия на живот - електроенергия, водоснабдяване, отопление, здравеопазване и т.н. Това е особено необходимо за София и за другите по-големи градове.

Най-бързо да се преодолее изоставането на партията и другите обществени организации от развитието на събитията, да се осигури пълна мобилизация на всички техни сили за широка и активна политическа и идеологическа работа сред трудовите колективи, по градове, квартали и села. В този съдбоносен исторически момент пред всеки гражданин и гражданка стои въпросът:

                          Ти на коя страна си?
                          За или против социализма?
                          С народа или против него?
                          За преустройството на обществото, за демокрация и стабилизация или за обезглавяване на страната и анархия в нея?

Да се извърши докрай кадровото обновление на БКП, на държавата и другите организации. Напълно да се излезе от затворения кръг, когато се сменят само креслата и местата на едни и съши хора или се връщат на отговорна работа непопулярни хора, загубили доверието на обществеността. В близко време да се освободят от партийното и държавното ръководство в центъра и по места всички дискредитирани и компрометирани дейци, каквито в тях има още твърде много.

Тъй като времето не чака и събитията се развиват с най-голяма скорост предлагаме Извънредният конгрес на БКП да се проведе на два етапа. Първият етап да стане в края на м. януари 1990 г., главната задача на който да бъде избирането на нов Централен комитет и нова ЦКРК. Само такъв напълно обновен Централен комитет с активни борци за преустройството, само способни и неопетнени другари могат правилно да обсъдят и решат основните задачи на партията в новата обстановка - да се разработи система от мерки за сигурно и бързо излизане от кризата, да се приеме нов партиен устав, програмна декларация и други важни документи, да се направи главната крачка напред за укрепване доверието на народа към партията и народната власт. Тези проблеми могат и трябва да се решат при втория етап на конгреса - на 19 март 1990 г.

Да се търси контакт и сътрудничество с всички обществени организации и сдружения, които стоят на позициите на демокрацията и преустройството, в това число и диалог с неформалните организации. Но предупреждаваме, че решително сме били и ще бъдем против всякакви екстремистки прояви, които искат да подкопаят установения конституционен строй, като използуват за тази цел насилствени и други незаконни средства. Техните автори и покровители следва да знаят, че подобни действия могат да имат трагични последици, за които ще носят пълна отговорност.

Обръщаме се към в. "Работническо дело", към телевизията и другите средства за масова информация много по-активно и правдиво да изясняват проблемите на преустройството, да не стават трибуна предимно на нашумели представители на антисоциалистически сили, а широко и обективно да отразяват процесите в обществото. Вестник "Работническо дело" системно да публикува материали, от които да се вижда, че много активни борци против фашизма и капитализма и други комунисти мъжествено и смело първи подеха трудната и опасна борба против личната диктатура на Т. Живков.

Издигаме висок глас на протест срещу престъпната агресия на САЩ в Панама, която трябва веднага    да бъде прекратена.

Горещо приветствуваме борещия се румънски народ, който събори жестоката диктатура на Н. Чаушеску и тръгна по пътя на свободата и демокрацията в своята страна!

Приканваме всички наши активни дейци, привърженици и съмишленици да проявят по-голяма инициатива и дейност за създаване на комитети на Обществения форум за преустройство и защита на социализма навсякъде, където има условия за това - в трудовите колективи, в градовете, в кварталите и в селата. Да влизаме във връзка с партийните и други организации и сдружения за съвместна работа и единодействие.

Националният инициативен комитет горещо благодари на всички многобройни групи и другари, които    се отзоваха на неговия призив и вече развиват активна и многообразна дейност.

По-смело, по-активно, по-бързо да вървим по избрания път!

/ПРЕСССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X


София, 29 декември - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ПИСМО на Християн-републиканската партия, подписано от секретаря на ХРП, адресирано до председателя на Комитета за телевизия и радио при Министерския съвет и до средствата за масова информация.

ГОСПОДИН БОКОВ,

Моля за Вашето съдействие да се състои телевизионен диспут между Генералния секретар на ЦК на БКП Петър Младенов и Председателя на Християн-репувликанската партия Константин Аджаров.
Повечето от официалните документи на ХРП са публикувани от пресслужба "Куриер" на БТА, но независимо от това, Ви ги изпращам приложени. Ще ви запозная накратко с историята на партията.

На 24.11.1989 година, в Пловдив бе учредена Християн-републиканска партия - първата независима за следвоенния период партия в България и единствената християнска партия на Балканите.

За изтеклия едномесечен период ХРП образува организации в 24 града и учреди Младежки съюз.

Изпратени бяха по дипломатически път писма до г-н Хелмут Кол, Председател на Християн-демократическия съюз и на парламентарната фракция на ХДС-ХСС в Бундестага на ФРГ и до г-н Форлани, политически секретар на Християн-демократическата партия на Италия.

В тези писма ХРП извести за своето съществуване и изрази готовност за сътрудничество.

Християн-републиканската партия не пожела да влезе в учредения по-късно Съюз на демократичните сили, тъй като в него за разлика от основната ни партийна линия не се поставя ясно въпросът за участие в политическата власт.

На 22.12.1989 година бе подписана декларация за сътрудничество между Християн-републиканската партия и Демократическото християнско движение.

На 25.12.1989 година бе учредена /с участието на крилото на ХРП за Южна България/ регионалната и напълно независима организация - алианс ФОРУМ "6 СЕПТЕМВРИ". Тенденцията е Форумът да прерастне от Южнобългарска в обединена общонационална опозиция.

Моля, Настоящето писмо да въде прочетено по Българската телевизия.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X


София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Съюза на демократичните сили, излъчена по Българската телевизия на 27 декември 1989 година.

На 21 декември членът на политбюро на ЦК на БКП Андрей Луканов започна своето изявление пред телевизията с твърдението, че вече живеем в ново демократично общество.    Това е едно неверно
твърдение, защото както на него му е добре известно, характерът    на едно общество не зависи от желанията и волята на хората, а от действителните обществени отношения,    в които са включени    те. У нас наистина бяха направени кадрови смени, но както при многобройните досегашни "Поврати", "Обрати" и смени на "Линиите" и "Курсовете" на партията, те не засегнаха нито базата, нито надстройката и ние продължаваме да живеем в една гримирана като демократична, но истинска тоталитарна държава.
 Отказът на партията от конституционни гаранции за ръководната й роля по същество не означава нищо, докато нейните ръководни дейци от горе до долу са облечени в държавната власт. В техни ръце е все още не само цялата политическа, но и икономическа власт на държавата, а както е добре известно на сегашното партийно ръководство, държавата е частното феодално владение на номенклатурата и чрез нея тя осъществява своята абсолютна власт и тотален контрол както върху отделната личност, така и върху цялото общество.

Единствената реална промяна засега е допускането на известен плурализъм на мненията, но възможността за изява на тоя плурализъм е крайно ограничена за независимите демократични организации и движения, тъй като средствата за информация са под пълния контрол на партията. Последното доказателство за това е, че декларацията на СДС за "Кръглата маса" не бе огласена в никое средство за информация. Нещо повече, решението на Политбюро от 2 декември т.г., с което се препоръчва вестниците, които на основата на едно предишно негово решение станаха общински органи, да станат отново органи на ОбК на БКП и на ИК на ОбНС, не е отменено и препоръката влиза в действие. Факти: общинските вестници в Пазарджик, Белово и др. Това означава, че партията и държавата си вземат обратно онова, което още не бяха дали.

Дълбока тревога буди и фактът, че писмото на Политбюро от 7.12.1989 г., което по същество бе мобилизационно за реакционните кръгове в партията, не само не бе осъдено публично, но и се изпълнява. То предизвика истинска вълна от ляв екстремизъм, девизът на който е: ние тая власт с кръв сме я взели и само с кръв ще я дадем. Като се позовава на това писмо и на инструктажа, даден от члена на Политбюро Панталей Пачов, първият секретар на ОбК на БКП в Белово Неделчо Павлов апелира за засилване на въоръжената охрана на предприятията, за да не се допуснат дейци на профсъюз "Подкепа", а също така и за активизиране на    отрядниците и на бойните групи  на комунистите и комсомолците. На същото съвещание комунистът Георги Георгиев заявява, че ако Георги Спасов стъпи на беловска земя, ще го заколят. АБПФК Христо Арчев също иска засилване на въоръжената охрана, на доброволните отряди и на бойните групи на комунистите и комсомолците, което означава, че партията няма намерение да разпуска тия групи. На друго място той заявява, че ако председателят на НФТ "Подкрепа" д-р К.Тренчев отиде на вилата на баща си, който е беловец, ще го    застреля.

Като се вземе предвид, че на доста места вече има бити дейци на "Подкрепа" и на другите независими организации, става ясно, че това не са само приказки. Въпреки че в екстремизъм пресата обвинява само нас, искам да заявя, че досега няма бит представител на властта.

Особено тревожи кампанията срещу лидерите на Съюза на демократичните сили, която извади не само изпитаното сталинистко оръжие на класово-партийния подход, но си служи и с недостойни клевети и чисти лъжи. На различни съвещания, събрания на партийни организации и на трудови колективи в много градове се говори, че те получават десетки и стотици хиляди долара от американците, за да всяват разкол в страната. Политбюро и правителството знаят, че никой от нас не е получил нито цент от която и да е външна организация, централа или държава, но кампанията не се осъжда и не се спира.

Не по-малко показателен за липсата на истинско желание за демократизация на страната е фактът, че до тоя момент не са изпълнени исканията на митинга, който проведохме на 10 декември.
Няма отговор на нашите искания за независим печатен орган и за свободен достъп до средствата за информация в провинцията, което ни поставя в информационна изолация. Не са ни предоставени досега и сгради за ползване.

Всичко това поставя под съмнение преустройството и овновлението, което не е възможно вез участието на широките народни слоеве и интелигенцията.

Ние сме на мнение, че единствената идея, около която може да се обедини българският народ днес, е демокрацията, но не гримираната, не фасадната, а истинската демокрация, която се основава на равноправието и равнопоставеността на всички граждани пред законите, пред собствеността и властта, на свободата на словото и печата, на правото на самоопределение, на свободата на съвестта и вероизповеданията и най вече на освободения от опеката на държавата и партията труд. Ние сме убедени, че само такава демокрация може да гарантира политическа стабилност, стопански напредък, социална справедливост и културен прогрес и сме изпълнени с решимост да я осъществим.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X


София, 29 декември - Следва пълният текст на предоставения за разпространение УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на Форума "Шести септември" в Пловдив.

Днес 25.12.1989 година - Рождество Христово - Коледа, ние от независимите демократични организации, действащи на територията на Южна България, а именно:

1. Независимо дружество за защита правата на човека в България,
2. Независима федерация на труда "Подкрепа",
3. Независимо сдружение "Екогласност",
4. Клуб на незаконно репресираните след 1945 година,
5. Християн-републиканска партия - крило за Южна България,
6. Независимо дружество на академичната младеж,
7. Студентско независимо дружество при ПУ "Отец П.Хилендарски",
8. Независим ученически съюз "Солидарност",
9. Земеделски младежки съюз "Никола Петков",

се събрахме обединени от девиза "СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА" и УЧРЕДИХМЕ ФОРУМ "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ".

Обединени и съюзени, сплотени здраво в името на свещенните принципи за СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО ФОРУМЪТ "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" ще се бори самоотвержено и неотклонно за:

 - правово гражданско общество,
 - политически плурализъм и многопартийна система,
 - правова държава и пазарна икономика,
 - равноправие и равнопоставеност във всички форми на собственост: частна, кооперативна и държавна,
 - ново трудово и социално законодателство, гарантиращо правото на трудещите си на независими профсъюзи, стачки и защита на социално слабите, проект за нова демократична конституция на страната,
 - привеждане на националното законодателство в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и приетите документи по хелзинкския процес,
 - деполитизация на армията и милицията,
 - провеждане на свободни демократични избори за ново Народно събрание, в което да участват и гореизброените организации,
 - реабилитация на всички незаконно репресирани, включително и умишлено отнесени към криминалните, независимо по кой член, през периода на тоталитарната власт,
 - пълна аптономия на учебните заведения, реално участие на студенти и ученици и тяхното самоуправление,
 - премахване на идеологическия монопол по образователната система и възпитанието на подрастващите,
 - самоуправление на научноизследователските институти и на художествено-творческите обединения,
 - правна и финансова независимост на средствата за масова информация и на издателствата,
 - пълна свобода на словото и печата, събранията и сдруженията,
 - конституционна гаранция за равноправие между атеисти и вярващи и нов демократичен закон за вероизповеданието,
 - закриване на Комитета по вероизповеданията към министерството на външните равоти,
 - развитието на икономиката да бъде подчинено на нормите за опазване на природната среда,
 - нов подход към етническите и религиозните малцинства, съобразен с хартата за правата на човека,
 - отнемане на материалната база на Българската комунистическа партия, като незаконно придобита и считаща се за народна собственост - същата да бъде предадена на държавата,
 - отнемане ръководната роля на Българската комунистическа партия в управлението на страната и държавата,
 - разделяне на трите власти - законодателна, съдебна и изпълнителна.

Форум "Шести септември" е отворен за всички независими движения и политически групи, които са готови да се присъединят в усилията и борбата за осъществяване на горната платформа, като работят за това само с мирни средства и законни форми.

Приемането на нови участници във Форум "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" става само със съгласието на неговите учредители.

Форум "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" се оглавява от Координационен съвет, съставен от трима представители на всяко сдружение, един от които задължително трябва да е председателят или секретарят на сдружението.

Координационният съвет взима решенията по важни въпроси с мнозинство от две трети, а по текущи - с просто мнозинство.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X


София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОБРЪЩЕНИЕТО на Комитета за национално помирение, адресирано до Председателя на Държавния съвет, до Председателя на Народното събрание и до Председателя на Министерския съвет.

В името на справедливостта, демокрацията и най-висшите национални интереси Комитетът за национално помирение настоява незабавно да се вземе решение, съгласно което всеки български гражданин независимо от своята етническа и религиозна принадлежност да има правото свободно да избира своето име и името на своите деца. Настояваме също така да бъдат освободени политическите затворници, изселените да се върнат в своите родни места, незаконно уволнените да бъдат възстановени на работа, останалите без жилище и работа час по-скоро да се върнат към нормален пълноценен живот. Настояваме да се гарантира правото на език и на безпрепятствено изпълняване на религиозните обреди.

Това са само някои крайно неотложни мерки, с които да се сложи началото на нова национална политика в България. Тази политика трябва да има за цел да се постигне единството на българската нация и се гарантира неделимостта на българската държава въз основа на пълното и безусловно зачитане правата на всички етнически и религиозно-културни общности. Нашето общество трябва да заживее при пълно съблюдаване на Хартата за правата на човека, на хелзинските и виенските договорености - документи, под които стои и подписът на България.

За да настъпи трайно национално помирение у нас, е необходимо да се направи и пълно публично разследване на асимилаторската политика на предишния режим като на вдъхновителите и ръководителите на тази безразсъдна политика се потърси отговорност.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X


София, 29 декември - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ОБРЪЩЕНИЕ на Инициативния комитет на работници и служители от физическите институти на БАН, адресирано до Председателя на Държавния съвет, до Председателя на Народното събрание и до министрите на народната отбрана и на вътрешните работи.

Другари,

Ние, научни работници и служители от Физическите институти на БАН, събрани на митинг в подкрепа на демократичните преобразувания в нашата страна, за тяхното ускоряване и необратимост, поддържаме политиката на Съюза на демократичните сили и на демократичните течения в БКП. Предвид събитията в Румъния и страданията на румънския народ, причинени от реакционните сили в бившата румънска Държавна Сигурност, както и вземайки предвид, че подобни консервативни сили и институции съществуват и у нас, призоваваме незабавно да бъдат взети следните мерки:

 - да се установи пълен контрол върху раздаването и ползуването на оръжие от цивилни граждани, бивши служители на МВР и МНО.
 - да се ограничи правото на вземане на еднолични решения по притежаването и използуването на оръжие и този въпрос да се решава единствено от Генералния Щаб на армията с консенсус и със съгласието на Председателя на Държавния съвет и Председателя на Народното събрание.
 - да се изземе оръжието от всички лица, които са бивши служители на МВР и МНО.
 - да се поставят под строг контрол с участието на представители на Съюза на демократичните сили атомните реактори в страната, както и други съоръжения, които могат да предизвикат масово бедствие /язовирни стени в близост до населени места и др./

Настояваме тези мерки да се вземат до края на годината и да бъдат широко разгласени от средствата за масова информация.

София, 27.12.1989 г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X


София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ИСКАНЕТО на Инициативна група от общественици, културни дейци, работници, служители и младежи, подписано от 874 души.

Искаме дебатите около "кръглата маса" да бъдат предавани изцяло и пряко от Българска телевизия. Искаме конструктивният диалог между БКП и независимите демократични сили да се води пред очите на целия народ. Искаме автентични факти, а не коментари и монтирани репортажи. Искаме сами да съставяме своето мнение.

Втора програма излъчваше извънредно събитията в Румъния. Ако е необходимо финансово да осигурим прякото предаване на Българска телевизия, призоваваме към основаване на фонд "ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ".


 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/