28 юли 1995


София, 28 юли 1995 година
Брой 146 /1447/


София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА СОФИЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПИСАЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-АГРАРНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.


1. Партньорите разгледаха представената от Съюза на демократичните сили /СДС/ кандидатура на Стефан Софиянски за кмет на София и дискутирайки всеки елемент от четирите вече приети критерия, решиха, че кандидатът отговаря на уточнените изисквания.

2. Организациите, подписали споразумението, решиха, че ще се явят на местните избори с общи листи за общински съветници, единни кандидатури за районни кметове и общи листи за районни съветници, без квоти, отчитайки личните качества на всеки кандидат, възможностите му за консолидиране на демократичните сили и доказателствата за професионализма му.

3. Присъединяването на нови партии и организации става с обикновено мнозинство на подписалите споразумението. Ще се приемат организации, които имат политическа дейност и доказано участие в демократичния процес, независимо от това дали са регистрирани по Закона за партиите, или по Закона за лицата и семейството. Същите трябва да представят пред партньорите документ за съдебна регистрация. Ако към споразумението желае да се присъедини коалиция или друго обединение, да представи решение за учредяването си и документ за делегирания представител. Присъединилите се организации подписват документ-анекс към основното споразумение от 29 юни 1995 г. Той има същата юридическа сила като основния документ.

София, 26 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА КОНТРОЛНАТА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА И НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОМОНАРХИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ.


1. Свиква се извънреден конгрес на Конституционния съюз /КС/ на 9 септември 1995 г. в Пловдив. Същият ще избере ново ръководство на организацията според изискванията на членове номера 5, 11, 12 и 21 от Устава на Конституционния съюз.

2. Обявява пълномощно за валидност номер 75 ККК-ГК-1 на инж. Константин Кирилов Костов в качеството му на главен координатор на Конституционния съюз в София като член на Управителния съвет /УС/ на КС поради изтичане на едногодишния му срок за
невалидно.

3. Назначава инж. Божидар Петров Фотев от София за председател на градската организация на Конституционния съюз с пълномощия, валидни до 10 септември 1995 г.

4. Свиква се на 10 октомври 1995 г. в Пловдив национална конференция на промонархическите организации в България.

Пловдив, 25 юли 1995 г.

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КС: инж. Филип Бучков

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРК: Александър Долев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИН ЕЗИК.


Централният съвет на Движението за права и свободи /ЦС на ДПС/ е силно разтревожен, че след петгодишно демократично управление в Република България отново ставаме свидетели на грубо погазване на правата на човека, и то от страна на министъра на образованието, науката и технологиите проф. Илчо Димитров.

По силата на прието през 1994 г. постановление на Министерски съвет МОНТ е задължено да организира не само нормалното изучаване на майчин език, но и квалификацията на учителите по този предмет.

От страна на МОНТ не само че не се прави нищо във връзка с квалификацията на учителите по турски език, но се създават умишлени пречки. По решение на министър Илчо Димитров се провалиха летните квалификационни курсове, които трябваше да се проведат в Република Турция от 17 юли до 4 август 1995 г. Г-н министърът, робувайки на старите си комунистически принципи, не само не уважи официалното предложение на своя колега министъра на образованието на Република Турция, но и не благоволи мотивирано да му отговори.

С това свое поведение министър Илчо Димитров хвърли сянка върху взаимоотношенията между две съседни страни.

Той отново доказа, че си остава на ниво бивш възродител, неспособен да приеме новите обществено-политически реалности, както и новата нормативна уредба, касаеща работата на повереното му министерство.

Още с избирането му за министър на образованието, науката и технологиите проф. Илчо Димитров заяви, че няма да позволи изучаване на турски език в Родопите.

На какво основание г-н министърът си присвоява правото лично да определя кое дете ще учи своя език, след като това е право на родителя?

Съществува реална опасност конституционното право на етническите малцинства в Република България да изучават своя език да се пренебрегне поради болната амбиция на един министър да възстанови старите прийоми от времето на възродителния процес като един от неговите идеолози и архитекти.

ЦС на ДПС призовава всички демократични сили в страната да дадат отпор на надигащия се реваншизъм и рекомунизация, които ще отдалечат родината ни от процесите на интеграция с европейските и евроатлантическите структури. С подобни прояви на висшата изпълнителна власт България отново ще се озове в задния двор на Европа и на света.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ФОРУМА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ.


РАЗДЕЛ ПЕТИ
ВИСШ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ /ВКС/

Член 54. Висшият контролен съвет на ФОП контролира набирането и разходването на средствата в обединението, внася периодично свои отчети и препоръки в Управителния и съответно в Съвета на форума.

Член 55. ВКС се явява висш орган и следи за работата на регионалните контролни съвети и контрольорите в общинските организации, като приема периодично техни отчети и им оказва методическа помощ.

Член 56. ВКС се състои от председател, заместник-председател и трима членове.

Член 57. Председателят се ползва от правото ех officio
включително с решаващ глас във всички контролни съвети в рамките на ФОП.

Член 58. Издръжката на ВКС се гарантира в рамките на бюджета на организацията съобразно щат и структура, утвърдена от Съвета на форума.


ГЛАВА ШЕСТА
ГЛАСУВАНЕ И ИЗБОР НА ОРГАНИ

Член 59. Нито един член в нито един орган, на нито едно събрание в рамките на структурите на форума няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите низходящи и възходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

Член 60. Изборът на председател на ФОП се провежда с тайно гласуване и с мнозинство от 2/3. В случай че това мнозинство не е събрано от нито един от кандидатите, се провежда второ гласуване, в което участват двама от кандидатите, събрали най-много гласове. При второто гласуване за избран се счита този от кандидатите, който е получил повече гласове.

Член 61. След избирането си председателят предлага кандидатурите на заместник-председателите и главния секретар, чийто избор се провежда с явно гласуване и при обикновено мнозинство.

Член 62. Членовете на Управителния съвет се избират с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Член 63. Председателят на Висшия контролен съвет се избира с мнозинство от 2/3 при явно гласуване в екип с посочен от него кандидат за заместник-председател.

Член 64. Членовете на Висшия контролен съвет се избират ан блок при явно гласуване; при наличието на повече от три кандидатури се считат за избрани първите трима, получили най-много гласове.


ГЛАВА СЕДМА
ФОНДОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Член 65. Имуществото на ФОП се състои от пари, вещи, вещни права, права на ползване, права на интелектуална собственост и други права, които законодателството допуска да бъдат елемент на имуществото на юридическото лице.

Член 66. Имуществото на ФОП е единно и неделимо. То се управлява от Управителния съвет или от органите, на който той е предоставил това право.

Член 67. Форумът набира средства от:
1. Членски внос.
2. Отчисления от печалбата на фирми, сдружения на фирми и други търговски организации, създадени с решение на компетентните по този устав органи.
3. Дарения.
4. Други източници.

Член 68. Фондовете на форума се образуват с решение на Управителния съвет, като средствата се разходват съгласно целите на организацията.

Член 69. Финансовата дейност на ФОП е открита и годишният отчет за нея се публикува.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 70. ФОП се създава за неопределен срок.

Член 71. При обединение    с друга сродна организация активите и пасивите се поемат от правоприемника.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
28.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Павлина Стефанова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!