28 юни 1995


София, 28 юни 1995 година
Брой 124 /1425/


София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТЕСТА, ОРГАНИЗИРАН ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


Националният политически съвет на Политически съюз Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ се присъединява към протеста на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа".

В своите декларации ДАР неведнъж е предупреждавал обществото за възраждането на крайно опасни тенденции, застрашаващи демократичните промени и създаването на нова, стабилна и просперираща България. За кратко време предизборните обещания на управляващите бяха заменени с цинизъм и реставрация. Народът не яде проценти, а хляб. Ето защо ние сме с вас.

Успех, приятели!

София, 27 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ТРАКИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ - ТОВА Е СЪЩНОСТТА НА БАЛКАНСКИЯ МИР" НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСТАНОВКАТА НА БЪЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ.


Тракийските българи с особено внимание следят действията на балканските правителства за разширяване на взаимноизгодното всестранно сътрудничество между държавите на нашия полуостров.

Като изказваме дълбоката си тревога и загриженост за войната в Босна и Херцеговина, опасенията си, че тя може да надхвърли границите на локален конфликт, ние в същото време изразяваме нашето задоволство на [от] решението на България, Гърция и Русия за строителството на общ нефтопровод. Ние вярваме, че природната енергия, предназначена за стопанските цели, ще бъде възприета и като енергия на балканския мир. Отдавна нашата идея за Тракия без граници не е получавала такъв мощен импулс, такова реално превъплъщение във всекидневния живот на хората. Трасето на нефтопровода през двете съседни страни се превръща в зона на свободно сътрудничество, в ново икономическо поле за населението с твърде благоприятни изгледи за просперитет.

Като част от същата миротворческа идея ние възприемаме и решението на България и Гърция за откриване на още гранични пунктове между България и Гърция - прохода Маказа между Кърджали и Комотини и пътя между Рудозем и Ксанти. Очакваме в скоро време всички подобни естествени пътища да бъдат отворени за всички българи и гърци.

Съюзът на тракийските дружества в България и в бъдеще ще изразява публично отношението си по важните политически и икономически решения, които засягат Тракия.

София, 24 юни 1995 г.

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                            Костадин Карамитрев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПОСКЪПВАНЕ НА КУПОНИТЕ ЗА ХРАНА НА СТУДЕНТИТЕ.


Във връзка с появилите се съобщения за увеличение на цените на купоните за храна на студентите Парламентарната група на Български бизнес блок /ПГ на БББ/ заявява следното:

Ние сме категорично против увеличаването на цените на купоните за студентите от 8 до 37 лева. Това е грешна и неприемлива социална политика, която при днешното поскъпване на редица стоки, услуги, учебници и учебни пособия е неприемлива. Настояваме за политика от страна на правителството за подпомагане на студентите, която да бъде точно обратна на сега провежданата. Необходима е субсидия от страна на държавата, което ще облекчи положението на по-голямата част от студентите. В този ход на увеличаване на цените БББ подозира начало на скрита приватизация, което за момента е неприемливо.

София, 15 юни 1995 г.

                                                                                      ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ПГ НА БББ:

                                                                                      д-р Орлин Драганов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ЦЪРКОВНИТЕ НАСТОЯТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОСЛАВЕН НАРОД, ПРИЕТО ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ, ИЗБРАН НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА /24 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Завършилата на 24 юни 1995 г. конференция на Съюза на църковните настоятели в България, легитимна институция на Българската православна църква, счете за свой дълг да ви напомни колко е голяма отговорността на всеки мирянин, на всеки вярващ християнин в дни на тежки изпитания за църквата и страната. Всички ние сме Христово семейство, Христово тяло на църквата. Първите християни са били миряни и великата традиция от времената на святата Апостолска църква, стигнала до нас през вековете, ни казва, че съборното начало, т.е. участието на вярващите в живота и управлението на църквата, е не само тяхно право, но и задължение.

Как Бог ще си спомни за нас, ако ние сме забравили за него?

Не може да има мир, хармония и просперитет в една страна, където е непознато покаянието, където вълците вият с вълчи гласове, без чувство за състрадание и милост. Измъчените не знаят как да посрещнат изпитанията, нито къде да намират духовна подкрепа. Какво друго освен беди и нещастия би сполетяло тази страна, щом духовенството в нея се занимава с вътрешни ежби, вместо да поеме своята пастирска роля?

Ние минахме през времена на официално безбожие, преследване на вярата и тържество на една идеология, опустошаваща човешките души. Днес хаосът на обществото е израз именно на хаоса в душите ни. Все още България е царство на лъжата. Ще чуем ли най-сетне истинския глас? Гласът на Божията любов и милосърдие? Къде е църквата? Завинаги ли е забравена великата й роля от годините на националното Възраждане, когато тя е дала на народа ни вътрешно самочувствие, надежда и го е подготвила както за изпитанията му, така и за възхода му?

Разбираме какви удари понесе българското духовенство в годините на диктатурата. Помним как всеки от нас криеше тогава вярата си. Помним човешкия си страх. Всички ние, духовници и миряни, носим вината и своя кръст. Толкова по-важно е обаче да се отдадем час по-скоро в истинска служба на Всевишния и общото добро! Ето защо днес има неща, които не разбираме: как е възможно висшият клир и свещенството да стоят в омагьосания кръг на своите дребни вражди, да не се извисят до съзнанието за висшата си отговорност пред народа? Та кой по-добре от тях съзнава, че единствено във вярата този народ може да се обедини. Затова и ние, миряните, сме длъжни да помогнем.

В България не е имало Църковно-народен събор от 1953 година, а според устава на Българската православна църква /БПЦ/ той трябва да се провежда на всеки четири години. Само един такъв събор може да обедини църквата, за да се отдаде тя на истинското си призвание, да създаде условия за обединяване на нацията.

Призоваваме архиереите на БПЦ да определят датата на събора.

Сегашното положение е нетърпимо!

Бездействието в тежки времена е непростим грях!

Българската православна църква се натоварва с все по-тежка отговорност пред Бога и своя народ. Допреди пет години тя беше безсилна. Днес обаче тя може, но не иска да поеме ролята си.

Всички ние, духовници и миряни, трябва да се опомним, докато не е станало късно!

Изпитвайки към църквата полагащото й се уважение, ние казваме, че тя ще се окаже недостойна за великите си традиции, ако не оглави борбата за духовно спасение на българския православен народ.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА 39-Я КОНГРЕС /ЮНИ 1992 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ 40-Я КОНГРЕС /ЮНИ 1994 Г./ И ОТ 41-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


Чл.16. Общото или делегатското събрание решава всички въпроси, засягащи живота на МО, в това число:
а/ избира местен комитет /МК/ в състав: председател и от двама до шестима членове. На заседанията на МК присъстват с право на глас председателите на секции, а председателите на клубове по интереси и други организации към партията по решение на МО - със съвещателен глас;
б/ на първото си заседание МК избира заместник-председател и секретар;
в/ избира председател и от двама до четирима членове на КРК;
г/ избира делегати на Конгреса и на Националната конференция на БСДП, които представляват местните организации в тези органи по нормативи, определени от НК, и предлага кандидати за други органи на партията;
д/ издига кандидати за изборни длъжности в органите на местното самоуправление и местната администрация, в обществени и други организации;
е/ взема решение за обособяване на секции, като определя размера им;
ж/ взема решение за откриване и закриване на клубове по интереси и одобрява тематичния им план. Клубовете по интереси не са политически структури, нямат правата на МО на БСДП и не могат да създават регионални и национални органи. Те ползват средства от МО;
з/ изслушва периодично информация на нейни членове, избрани в по-горестоящите структури на БСДП и в органите на местно самоуправление и местна администрация;
и/ приема бюджета на организацията;
к/ одобрява отчета за работа на МК и на КРК.

Чл.17. Редовните общи или делегатски събрания се провеждат по определен от организацията график. Извънредните събрания се свикват от председателя на МО и по писмено искане на една трета от членовете на МК или една четвърт от членовете на организацията най-късно до 10 дни от постъпването на писменото искане. Ако събранието не бъде свикано от председателя в установения срок, то същото се свиква от КРК.

Чл.18 /1/ Мандатът на МК, на КРК, на изборните длъжности в секциите и на пълномощниците за делегатско събрание съвпада с междуконгресния период.
/2/ Всеки от избраните може да бъде отстранен само по реда, по който е бил избран.

Чл.19. Местният комитет:
а/ води ежедневната партийна, политическа и организационна работа на МО;
б/ организира, осъществява и контролира изпълнението на приетите от общото или делегатското събрание решения;
в/ решава текущите въпроси от живота на МО;
г/ отчита периодично дейността си пред общото или делегатското събрание;
д/ се свиква на заседание от председателя му или от 1/3 от неговите членове;
е/ води документацията за партийната и финансовата дейност на организацията;
ж/ определя квотата за делегатските събрания;
з/ представлява МО, сключва граждански и трудови договори съгласно утвърдения бюджет на организацията.

Чл.20. Секцията в местната организация:
а/ избира най-малко председател и секретар-касиер, като последният е подотчетен на касиера на МО;
б/ избира пълномощници за делегатско събрание пропорционално на броя на членуващите в секцията. Квотата е еднаква за всички секции в МО. При провеждане на избора могат да гласуват и да предлагат кандидатури само членуващите в секцията;
в/ предлага делегати за Конгреса и Националната конференция;
г/ предлага кандидати за изборни длъжности в органите на местното самоуправление, местната администрация и партийните структури.

Чл.21. Председателите и секретар-касиерите на секциите:
а/ организират партийната дейност на територията на секцията;
б/ осъществяват връзката между местния комитет и членуващите в секцията;
в/ отчитат се периодично пред събрание на секцията и пред МК.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7-8 НОЕМВРИ 1992 Г., СОФИЯ/ И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА РЕДОВНИЯ 29-И КОНГРЕС НА СЪЮЗА /29-30 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.25 /1/ Българският земеделски народен съюз набира средства за дейността си от членски внос, от дарения и от други дейности, разрешени от закона.

/2/ Членският внос е половин процент от чистия месечен доход на всеки член, включително и пенсионерите, но не по-малко от десет лева на месец. Членският внос на безработните и получаващите социални помощи е два лева на месец. Отчитането на членския внос за постоянното присъствие на БЗНС става чрез окръжните настоятелства.

/3/ Събраният членски внос се разпределя така:
1. 25 процента за местната дружба;
2. 20 процента за общинската дружба;
3. 15 процента за окръжната дружба;
4. 40 процента за Постоянното присъствие на БЗНС.

Чл.26 /1/ Единен собственик на имуществото на БЗНС е съюзът като юридическа личност.
/2/ Окръжните, общинските и местните дружби могат да се разпореждат по своя преценка с полученото, придобитото или предоставеното им имущество. Те не могат да прехвърлят по какъвто и да е способ собствеността на недвижим имот, нито да учредяват ограничени вещни права върху тях.

Чл.27 /2/[?] Представителни права спрямо други физически и юридически лица при учредяване, изменяне или прекратяване на правоотношения имат членовете на ръководните органи, посочени в този устав. Доколкото в него няма разпоредби, представителите се определят от съответния ръководен орган и задължително трябва да бъдат най-малко двама.

Чл.28. Доколкото няма други разпоредби в този устав, събранията и заседанията могат да се провеждат, ако присъстват повече от половината от съответните членове, а решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. При тайно гласуване не се изисква избраните да имат повече от половината гласове.

Чл.29 /1/ Избирането на ръководни органи и делегати става с тайно гласуване. Местните дружби могат да провеждат избори и с явно гласуване.
/2/ Всички останали решения се вземат с явно гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе решение за тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.

Чл.30. Не се допуска в петгодишен срок от приемането им в БЗНС да заемат ръководни длъжности лица, които са заемали платени изборни длъжности до 10 ноември 1989 г. в БКП, както и в нейните сателитни политически организации.

Чл.31. Щатна длъжност в съюза може да се заема, ако съответното лице не заема друга щатна длъжност в съюза или извън него. Съюзни членове, избрани или назначени на втора щатна длъжност, незабавно освобождават първата.

Чл.32. Съюзните цветове са зеленият и оранжевият.

Чл.33. Символът на съюза е четирилистната детелина.

Чл.34. Знамето на съюза е зелено и оранжево. От двете му страни е образът на Александър Стамболийски. Около образа има надпис в кръг "Мир, хляб, свобода и народовластие", а отдолу има надпис "БЗНС". При дружбените знамена се прибавя и наименованието на съответната дружба.

Чл.35 /1/ Всеки съюзен член има право на членска книжка.
/2/ Членската книжка е със зелени корици и с оранжеви вътрешни листове. Нейният макет се утвърждава от Управителния съвет.

Чл.36. Дружбите и общосъюзните органи имат кръгъл печат с изображение на четирилистна детелина в средата. Околовръст на изображението се изписват наименованието и местонахождението на дружбата или на общосъюзния орган.

Чл.37. Официален печатен орган на БЗНС е "Земеделско знаме".

Чл.38 /1/ Младежите, които споделят програмата на БЗНС, могат да се организират в Земеделски младежки съюз /ЗМС/. Той е юридическа личност, регистрирана по Закона за лицата и семейството и има свой устав.
/2/ Членовете на ЗМС, на възраст над 18 години, могат да членуват и в дружбите на БЗНС.
/3/ Ръководните органи на БЗНС поддържат връзки, организират сътрудничество със съответните ръководни органи на ЗМС, включително чрез оказване на идеологическа и финансова помощ.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
28.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнител: Павлина Стефанова
                                         Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!