28 юни 1994


София, 28 юни 1994 година
Брой 124 /1169/


София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ КЪМ РЪКОВОДСТВАТА НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, КОНСТИТУЦИОННИЯ ФОРУМ И ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ В ОБЩИНА САНДАНСКИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Повод да се обърнем към вас са предстоящите частични избори за кмет в община Сандански на 10 юли 1994 г.

Тези избори отново ни дават възможност да продължим започнатото във Велико Търново и да се обединим около общата кандидатура за кмет.

Клубът на Българска партия Либерали в Сандански и ръководството на партията започнаха разговори с местните представители на центристките партии за издигане на общ кандидат. За съжаление до момента се очертават няколко кандидатури и липса на желание за компромиси.

Подчертаваме, че грижите за благополучието на Сандански и България са водещи за Българска партия Либерали. В този смисъл ви призоваваме да загърбим своите честолюбия и партийни пристрастия и да ги пожертваме за общата кауза - създаване на силна демократична алтернатива на пагубния за България конфронтационен модел.

София, 22 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /18 ЮНИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Напомняйки, че в изборите за Народно събрание и местни органи на властта подкрепи политически програми и личности, чиито позиции в областта на социалната политика и на правата на личността съвпадаха с основните цели на Демократичния съюз на жените;

Напомняйки за своята активна позиция и реални действия за подпомагане работата на парламента в подготовката на законодателно решаване проблемите на семейството, на децата и на жената;

Отчитайки, солидарните разбирания и действена помощ, която е оказвал на правителството, на областните и на общинските съвети при решаване проблемите на децата, младежта, семейството, пенсионерите, инвалидите и социално слабите;

Твърдейки, че добронамерено и от конструктивни позиции е сътрудничил с всички неправителствени органи и организации в действията им като посредници на политическата социализация;

Отбелязвайки, че добронамерено и толерантно постоянно е търсил начини и е използвал демократични средства за упражняване на влияние върху формирането и провеждането на обществената политика, че компетентно е изпълнявал ролята на посредник, който е подканял парламента и правителството да решават обществени проблеми и е предлагал проекти на разумни решения;

Подчертавайки, че като неправителствена организация е изпълнявал ролята на механизъм за навременно предупреждаване за неправилни, непрофесионални позиции, решения и действия, за неблагоприятните социални последици от тях, за обществените тревоги и напрежение,

КОНСТАТИРА:

- разминаване между намеренията в програмите на политическите сили и личности в парламента, между техните декларации и реалните им действия;

- подмяната на истинската служба в интерес на страната и народа с обслужването на политически интереси и лични амбиции;

- безсилие и неспособност на изпълнителната власт при решаване на болните проблеми на страната за оцеляването на нацията и просперитета на държавата ни;

- задълбочаване на политическата и на икономическата криза, хаос и разруха в цялостния стопански живот, социална и духовна криза в обществото;

- некомпетентност и непрофесионализъм на държавните институции в овладяването на негативните процеси, непопулярността и неефективността на използваните мерки и нарастващо напрежение, до което водят те;

- липса на воля и бездушие у депутати и у министри за решаване на проблемите на най-уязвимите - децата, инвалидите, хората с увредено здраве, пенсионерите;

- наличието на формално равенство между жените и мъжете в контекста на човешката личност.

ДЕКЛАРИРА:

- снема доверието си от парламента;

- преустановява своята подкрепа за правителството и прекратява инициативите си за подпомагане на действията му;

- настоява за избори с доминиране на мажоритарния принцип и праг на равните квоти в съответствие с изискванията на паритетната демокрация и международни критерии.

В новата политическа ситуация Координационният съвет на Демократичния съюз на жените

ЗАЯВЯВА:

- Ще постави акцент върху професионализма, почтеността и некорумпираностга на хората, които реализират законодателната и изпълнителната власт.

- Ще проведе срещи и консултации с всички политически сили, защитаващи принципите на социалната демокрация за предлагане на кандидатури на жени с подходящи делови, личностни и професионални качества.

- Ще влезе в коалиция или ще подкрепи партии, обществени формирования и личности, чиито цели съвпадат с основните цели, заложени в платформата на съюза и имат програми с действени гаранции за изпълнението им.

Демократичният съюз на жените, отчитайки реалното си влияние, сила и авторитет сред българските жени, сред обществото и пред международните институции, ще предлага, поддържа и подпомага конструктивни действия, насочени към:
- формиране на национална стратегия в социалната област с ясно изразени приоритети в периода на прехода;
- бързо и на поносима социална цена излизане от кризата;
- осигуряване на обществения ред и на спокойствието на гражданите;
- гарантиране на конституционните права на труд и на образование, на закрила в условията на безработица;
- установяване на реално равенство между жените и мъжете;
- възраждане на ценни национални традиции и нравствени добродетели, опазване на физическото и духовно здраве на нацията;
- осигуряване на нормално детство и престижни старини на родителите си.

В трудни времена българката винаги се е държала достойно.

Длъжни сме с обич и надежда да въведем децата си в XXI век!

София, 18 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЖЕНСКИ ФОРУМ, ПРИЕТИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО МУ /17 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/.


І. ОТНОСНО СТАТУТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЖЕНСКИ ФОРУМ

1. Статут на Националния женски форум

/а/ Националният женски форум /НЖФ/ е перманентна конференция по проблемите на жените. Той не е юридическо лице /организация/, не набира и не управлява средствата, участниците не делегират представителство на никое конкретно лице от форума.

/б/ Участници във форума могат да бъдат жени и мъже от цялата страна, които имат отношение по проблемите на жените. Поканени са представители на неправителствените организации, на научни институти, на синдикати, на масмедии.

/в/ НЖФ кани на своите сесии представители на министерствата, парламента, президентството, които имат отношение към конкретната тема на сбирката.

/г/ Броят на участниците в НЖФ е неограничен и те могат да се присъединяват по всяко време.

/д/ Участниците в НЖФ подписват Учредителна харта и вписват имената и адресите си в Лист за кореспонденция.

/е/ НЖФ няма ръководни органи, за всяка сесия се избира отделен председателстващ.

/ж/ Между сесиите координацията на НЖФ се извършва от Организационен секретариат, в който влизат председателстващият сесията, технически секретар, организационен сътрудник.

За технически секретар се определя Вера Дакова, Програма на ООН за развитие, п.к. 8, 1184 София, тел. 76-28-51

За Организационен сътрудник се определя Биляна Борисова, Информационен център на БАУЖ, п.к. 84, 1336 София, тел. 44-38-14


2. Финансиране:

/а/ Дейността на форума ще бъде подкрепена финансово чрез проекта "Жени в развитие" на Програмата на ООН за развитие, България.

/б/ Ще бъдат покрити разходите за:
- техническа организация
- наем за залата и технически средства
- водене на стенограма
- разходи за съставяне, отпечатване и разпространяване на работни и информационни материали, пощенски разходи
- пътни разходи на участниците от провинцията.


3. Организация на работата на форума:

/а/ НЖФ прави редовно своите сесии, не по-рядко от веднъж на два месеца.

/б/ Участниците изработват примерен тематичен план на сесиите за периода май 1994 - декември 1995. Всеки участник има инициативата да предлага теми за сесиите.

/в/ НЖФ организира сбирките си по следния начин:
- предварително се разпращат информационни и работни материали по определената тема до всички, записани в Листа за кореспонденция, от страна на Организационния секретариат. Всеки от участниците може да подава своя информация и материали, които да се разпространяват от техническия секретар;
- председателстващият съобщава постъпилите предложения за включване в дневния ред, той или някой друг от участниците прави кратко експозе върху темата по време на срещата;
- провежда се дискусия по темата, изработват се едно или няколко конкретни становища по повдигнатите проблеми;
- изработват се документи, ако е необходимо - апели, декларации, съобщения за пресата;
- ако е необходимо, определя се експертна група, която да обобщи резултатите от дискусията и да изработи конкретен законопроект или друг текст;
- по предложение на Организационния секретариат могат да бъдат изслушани информации за конкретни случаи на нарушаване на правата на жените. При възможност да присъстват, самите жени могат да изложат своите случаи;
- в края на сесията може да бъде обменена информация за текущи инициативи на отделните организации, за международни форуми и др.

/г/ Техническият секретар води стенограма на сесията.

/д/ След всяка сесия се издава информационен бюлетин на Националния женски форум, който съдържа:
- резюме от стенограмата на проведената сесия;
- лист за кореспонденция;
- работни материали за следващата сесия.

/е/ Информационният бюлетин се изпраща на всички участници във форума и на отделни министри, държавни служители, депутати, журналисти, които имат отношение към проблемите на жените.


ІІ. ОТНОСНО ПЪРВАТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА ФОРУМА

Сесията ще се проведе на 28 юни 1994 г. от 9,30 часа в залата за пресконференции на БТА, бул. Цариградско шосе 49, на тема: "Икономическата активност на жените в България". Председателстващи: проф. Пенка Найденова, г-жа Ана Велкова, г-жа Емилия Масларова.


III. ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ НЕОБОСНОВАНОТО ЗАКРИВАНЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

Въпросът трябва да се отнесе до експертна група, която да изработи обосновано предложение, което да отчита както противоречивата обстановка при детските заведения, така и противоречивите законодателни и административни средства за решаването на проблема.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "ДУМА" ОТ 3 ЮНИ 1994 Г.


УВАЖАЕМИ ГЛАВЕН РЕДАКТОР,

За учудване е, че вестник "Дума" и в броя си от 3 юни 1994 г. на втора страница отново лъже и заблуждава с поместения материал: "Лидер на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ е арестуван в Москва", с автор Николай Желев. Лицето Стефан Пешков беше изключен от БКП на 9 март 1991 г. като внедрен агент-провокатор. В структурите на ЦК на БКП нямаме съпредседатели.

Излагайки горното, моля да наредите да бъде публикувано опровержение в броя си на 4 юни 1994 г.

За дейността на самозванеца Стефан Пешков ЦК на БКП не поема никаква отговорност, тъй като той няма нищо общо с БКП.

Вестник "Дума" би трябвало да проверява изпращаните им материали дали отговарят на истината и тогава да ги публикува.

За допусната дезинформация и лъжа държим редакцията на вестник "Дума" да се извини на ЦК на БКП и за в бъдеще да не се публикуват подобни лъжи.

София, 3 юни 1994 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /9 ЮЛИ 1993 Г., БАНСКО/, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ /19 ФЕВРУАРИ 1994 Г., БАНСКО/.


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Българският народен пенсионерски съюз е независимо, доброволно, масово движение на пенсионерите с политическа цел, изградено на широка социална основа, без разлика на възраст, категория, пол, образование, идейни и верски убеждения, партийна принадлежност, националност, които приемат по съвест и убеждение устава и програмата на съюза.

Учредява се на основание на Закона за политическите партии /ЗПП/. Българският народен пенсионерски съюз се явява като пряк наследник и продължител на Българския народен пенсионерски съюз, съществувал до 1950 година.

Чл.2. Наименованието на движението е: Български народен пенсионерски съюз, съкратено /БНПС/, със седалище в София, с временен адрес: Община "Студентска", бул. "Г.М. Димитров", бл.2, ет.6, ап.28.

Чл.3. БНПС е юридическо лице. Осъществява своята дейност в съответствие с конституцията на страната, ЗПП и движения и международните спогодби, подписали и своя устав.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА БНПС, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.4. ПРИНЦИПИ

Ал.1. Равнопоставеност пред закона и устава, мандатност, демократичност. Членството в съюза е доброволно. Всички членове имат равни права. Всички ръководни органи се избират за определен брой мандати. Ръководните органи взимат решенията си колективно, като зачитат мнението на отделната личност и малцинството, а отговорността е лична, без разлика от положението и мястото, което заемат в тях.

Ал.2. Независимост от държавните органи и структури, от обществените, от партийните, от синдикалните и от други организации, съществуващи в страната.

Ал.3. Хуманност и човеколюбие. Цялата си дейност БНПС подчинява на развитие и съхраняване на обществените ценности, морални добродетели, съдейства за утвърждаване на хуманизма между членовете си и всички граждани на обществото.

Чл.5. ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СА:

Ал.1. Защита на интересите и на правата на членовете си и на симпатизантите на съюза, тяхното достойнство и равнопоставеност с всички граждани на обществото.

Ал.2. Съхранява, обогатява и поддържа жизнеспособността, творческата и трудовата активност на пенсионерите, членуващи в БНПС и привържениците му.

Ал.3. Осигурява прогресивно и справедливо пенсионно и социално законодателство, осъвременяване на пенсиите в зависимост от размера на заплатите и трудовото възнаграждение, инфлацията и други фактори, които влияят върху размера на пенсиите, индексиране автоматично на същите.

Ал.4. Членува, участва и сътрудничи със сродни международни и други организации и сдружения.

Ал.5. Влиза в съюзи, коалиции и сключва споразумения с движения, с партии и със сдружения за взаимодействие при спазване на устава, изпълнение на програмата и постигане на поставените цели.

Чл.6. Издига кандидати за народни представители и други изборни длъжности в органите на властта и в управлението на държавата, в местните органи и участва в избори за тези органи.

Чл.7. При осъществяване на своята дейност и за постигане на целите си БНПС ще използва само законови средства, форми и методи за подготовка и за провеждане на събрания, митинги, демонстрации, шествия, пресконференции, апели и други масови прояви, ползване на средствата за масово осведомяване, Българската национална телевизия /БНТ/, Българско национално радио /БНР/, както и своите печатни издания.

Чл.8. БНПС развива стопанска и други дейности, материално-техническа и почивна база за социално обезпечаване, възстановяване и опазване на здравето на пенсионерите и издръжката на съюза.


ГЛАВА ВТОРА

ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ

Чл.9. Член на БНПС може да стане всеки пенсионер, гражданин на Република България, нелишен от избирателни права, който няма криминални прояви, признава устава и програмата му, работи за тяхното изпълнение, членува в едно от дружествата и плаща редовно членския си внос.

Ал.1. Член на БНПС може да стане и гражданин, на който предстои пенсиониране в рамките на две години.

Ал.2. Членството в БНПС е индивидуално. Приемането за член на БНПС става на основание на писмена молба до ръководството на дружеството. Молбата се разглежда на организационно събрание по предложение на дружествения комитет. Лицето се приема за член, ако за него са гласували най-малко петдесет плюс един на сто от присъстващите членове на събранието /редовно отчетни членове/.

Чл.10. Прекратяване на членството в БНПС става при:

Ал.1. Подадена писмена молба от члена на съюза до дружественото бюро на дружеството, в което членува.

Ал.2. Изключване от БНПС за неспазване на устава на БНПС, неизпълнение на взети решения от ръководните органи, проявени аморални прояви, с които се подронва авторитетът на БНПС и на неговите ръководни органи, за неплатен членски внос /шест последователни месеца/, без уважителни причини, за злоупотреба с доверието, мястото и положението, което заема в структурите на съюза и дейностите на същия.

Чл.11. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БНПС:

Ал.1. Да избира и да бъде избиран във всички ръководни органи на съюза,    в местни и държавни органи на властта и други изборни органи.

Ал.2. Да участва свободно и доброволно в цялостната дейност на съюза, правото на лична инициатива, изява и лично мнение и становище.

Ал.3. Правото на лична и на колективна защита на интересите. Да получава информация и да предава такава на органите и на структурите на съюза.

Ал.4. Да напуска БНПС по реда и начина, определен в настоящия устав.

Чл.12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БНПС:

Ал.1. Да спазва строго устава и да работи за изпълнението на програмата на БНПС, да посещава редовно събранията и да участва активно в живота на организацията и дружеството.

Ал.2. Да пази единството на съюза, да не провежда фракционна дейност, да реагира на всички негативни явления, да работи за сплотяването на пенсионерите и за единството на поколенията.

Ал.3. Да плаща редовно членския си внос.

Чл.13. Поощрения и стимули на членовете на БНПС се присъждат за активна организационна дейност. Стимулите са морални и материални, определени с решение на съответния ръководен орган на БНПС.

Чл.14. НАКАЗАНИЯ се налагат на член, който със своята дейност или бездействие уронва престижа на БНПС, нанася му морални или материални щети, действа против устава и интересите на БНПС.

Ал.1. За допуснати по-тежки нарушения или престъпления по решение на съответния ръководен орган на БНПС се предава на съдебните органи за търсене на наказателна отговорност.

Ал.2. Наказанията са: строга бележка, последно предупреждение и изключване от БНПС.

Ал.3. Наказанието се налага от съответния ръководен орган. Наказанието е действително, ако за него са гласували най-малко две трети от присъстващите на организационното събрание на дружеството.

Ал.4. Наказанието може да бъде обжалвано пред всички ръководни органи на БНПС.

Чл.15. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ И СТРУКТУРИ НА БНПС

Ал.1. Структурите на БНПС се изграждат на териториален признак.

Ал.2. БНПС се изгражда на територията на цялата страна.
а/ общинският съюз се изгражда на територията на общината при наличието на най-малко две дружества;
б/ дружеството се изгражда на територията на квартала, на жилищния комплекс, на отделен жилищен блок, селище, махала при наличието най-малко на пет членове.

Чл. 16. Общинската организация, Общинският съюз, е основната организационна структурна единица и юридическо самостоятелно лице на БНПС.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ "БЛАГОРОДСТВО И КРИТИКА" НА ИНИЦИАТИВНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ВЕЛИК ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪБОР "ПЛОВДИВ - 1994" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ХОЛДИНГ "БУЛГАРТАБАК". Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до парламентарните групи на политическите сили, до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Позволете ни от името на Инициативния комитет на Велик общобългарски събор /ИОК на ВОБС/ - Пловдив ’94 да използваме Вашата личност като символ на достоен българин - родолюбец и предан пловдивчанин, и в качеството Ви на председател на Управителния съвет /УС/ на Холдинг "Булгартабак" - България, да си послужим и изразим нашето задоволство както към Вас самия, така също и към УС на холдинга, и във Ваше лице към всички родолюбци, които се притекоха до този момент с помощта - лепта при формирането на основата на фонда за Събор - 1994.

Като пример на българска добродетелност във Ваше лице и чрез Вас ние, членовете от комитета, поздравяваме всички от тези предани и достойни за уважение българи, които се отзоваха на повика ни, и те вече наброяват 5-6 дарители. Вие спомогнахте чрез отношението Ви към фонда да афишираме и популяризираме мероприятието на принципа на мултипликационния подход от отправения ни зов за оказване на споменатата лепта за така желаната и необходима за събора фондова мая.

По този повод, независимо от добрия тон в реда на мисли, ще споменем и неприятни явления от това, че има и "бедни" български бизнесмени като Валентин Моллов и Соломон Израел Анжел, на които, уважаеми сънародници, не трябва да им се сърдим, защото те определено не работят с български капитали и въпреки това ги боли да откъснат поне 6, 8 или 10 хиляди лева за българщината.

В тази връзка ни позволете отново за Вас и чрез Вас да се обърнем към всички онези помогнали ни българи с пожелание за много, много здраве и успех в попрището, с което сте се ангажирали.

Вашият подход е подвиг сега за България, за да утвърждаваме устоите на българщината, които са вече доста поразклатени в това преломно за страната ни време, и с което ще спомогнете, за да не се говори повече и да се внушава за македонска нация и за македонски език, за шопска нация и за шопски език. Същото се отнася и за спекулациите, пуснати вече в пресата за консумация на читателя, с помощта на арабски, турски и щатски капитали от "нашите" мюсюлмански ученици в лицето на помака Мехмед Дурсунски от с. Елховец, Рудоземско - тръгнал да ревизира българската история и да внушава с плитката си памет някакъв арабски произход на българите-мохамедани. Това за нас и нашето общество е един коварен замисъл от нашите смъртни врагове, насочен против милото ни Отечество и които те, помохамеданчените българи, с преобръщането им през времето на завоеванието и през епохата на робството в исляма и най-вече през следващите години от 1666 г. след проведената широкомащабна акция - поход на самия султан, Мохамед, през цялата снага на Родопския масив на България за Пелопонес в Гърция и за насилственото потурчване на българските родопчани със силата на турския ятаган.

Българските мохамедани осъзнаха и разбраха, че те не са лесна плячка в ръцете на Движението за права и свободи /ДПС/, което определено действа като пета колона на Република Турция в България и в българския парламент и с подмолната си дейност доведоха експроцесите от новото насилствено потурчване със заплахи над българите-мохамедани. Но с помощта на историческите истини, осветени с автентични доказателства, както и най-вече водени от тяхното интуитивно чувство за генеалогичните си корени на българската си принадлежност и с помощта и в лицето на родопския свещеник отец Боян Саръев, те ден след ден приемат християнската добродетелност под звуците на църковните ни обредни ритуали.

И така, уважаеми български пионери в обдаряването на Съборния фонд, с това ваше отношение вие ще допринесете, за да можем да съберем най-преданите избраници, представители на целокупния български народ, с тенденция за евентуалното им участие в 37 /тридесет и седмия/ български парламент на майка България, наричана от самите тях вече като майка мащеха от 80 години насам.

Тези избраници - кадърни сънародници от българските земи под чуждо господство, изключително със силата и намесата на великите сили вече 8 /осем/ десетилетия са подложени в люшканицата на едно "приспивно" владичество, наречено от историците - наблюдатели още "мъртво вълнение", вкарани в него чрез непознати досега насилствени средства като интернирания, репресии, инквизиции и инсценирани давения, с всички видове икономически прийоми и други "юридико-правни" похвати от непобедилите ни поробители. На тези наши сънародници ние трябва непременно да помогнем и да ги спасим от това жестоко за съвременния свят нечовешко асимилиране и претопяване, което засега е все още като ежедневен процес извън пределите на България, но в рамките на "европейската демокрация" и срещу всички тези нарушения на човешките права нашата борба продължава. С пълно основание ние ще кажем, че същите процеси текат и в самата майка България, които са срамни явления за нас и ние сме безсилни пред тях - щом правителството ни е все още турско, за да можем да ги спрем засега навреме.

Уважаеми обдарители, вие действително ще допринесете да събудим само по дух съзнанието на българите, където и да се намират те по света.

Нека определено да знаят вътрешните и външните врагове на Отечество България, че не ще да позволим на Ахмед-Ходжовци да групират някои българи в религиозно-етническа партия под прикритието им на една национална демократическа партия - алтернативна на ДПС. В същото време Ахмед говори определено за турци и за българи, което е недопустимо като трактовка, помисъл и действие за подобно разграничаване в рамките на една еднонационална държава, каквато е по народностен състав България от 1300 години насам. Всички етноси за нас в България са принадлежаща даденост на Родината ни. Както те, така и общата българска маса трябва да се съобразяваме едни спрямо други. Който в България си мисли и се чувства за чужденец, нека още сега, ден по-скоро да си отива там, за където си мисли.

Българската държава не е дуалистична, както това го твърдеше преди четири години президентският ни представител в Белгия госпожа Леа Коен и както те, турците, направиха в Република Кипър.

Водени от историческите ни извори, със силата на историческите познания в България определено за нас и за науката няма турско население. Това е твърдение на самите ислямизирани и потурчени вече славянски българи, каквито също се явяват и прабългарите в Северна България, Силистренско, като казалбашите - приели след 1396 г. исляма за религия като откат и като реакция след княз Борис I в защита на езичество и на прабългарския бог Тангра. Казалбашите са потомци на древния кюрдски народ, изселени през вековете на робството в Северна България. Няма да се спираме на първото преселване на колонисти от Турция през 1448 г. - на юруците, нетурски народ, в България. Няма да третираме публикациите на добре известния турски държавник-реформатор Митхат паша, изразени като декларации пред европейската и световната общественост за т.нар. турско население в България, третирано в бр.49 на френското списание" Ла ревю спонтифик дьо ла Франс е дьо ле транже" от 1878 г., и за посочения на неговия, от автора, етнически български характер, който е исторически доказан и с много други документи.

Що се отнася за българските черкези, татари и гагаузи, които заедно с прабългарите са дошли от нашата прародина Туран и които, както те, така и прабългарите, са също от тюркски корени, но не са турци.

Българските националдемократи и ние - членовете на комитета, заявяваме, че не ще допуснем България да стане втори Кипър, както искат догановци и ахмедходжовци. Те са едни и същи хора и вече като потурчени българи отпреди 250-300 години работят със съзнанието за турската кауза и мюсюлманството срещу българския национален идеал и срещу самата България. Ние декларираме, че въпреки огромния наплив на ислямски капитали, които вече определено ни потискат, въпреки последвалите сега политически поръчки, спуснати отгоре срещу дейността на някои националдемократи в тяхната морално-личностна характеристика, ще можем със сигурност да устоим с достойнство срещу набезите им, защото за враговете ни провеждането на едно такова есенно мероприятие ги плаши от заздравяването и укрепването на българщината, с прилагане на всякакви методи за внушение към нас.

В контекст на казаното по-горе в обобщение дотук ще цитираме с допълнение от нас думите на българския скулптор Вежди Рашидов /от някакъв си друг произход/.

Същият този българин твърдеше онзи ден /на 24 май/ по националната медия, че всички граждани в България са българи, та били те с произход на роми, арменци, евреи, турци и други, това му прави чест!

Щом тези български граждани живеят в България като друг етнос, те са абсолютни българи и тогава на втори план изниква въпросът: Какви са те по произход, при което това не е много важно в обществото ни, допълни Вежди. Като такива тези етнически групи определено носят в себе си етническата си идентичност, но у някои от тях тя се явява като наложена унаследеност в резултат на петвековното турско робство и всичките те са с правото си за съхранение според Конституцията на Република България.

Като писмена формулировка за национално малцинство в страната ни българските държавници до ден днешен не са го третирали и не биха отразили в международни документи, защото като такова то де факто не съществува.

Тук ще цитираме думите на Вежди Рашидов като интерпретация с добавения повик от нас със силата на Паисиевия зов и с нашето заключение:

"О-о-о, неразумний българино...”

Всички етноси, независимо от произхода си, във Франция, в Англия и в САЩ се третират и се чувстват изключително като французи, англичани, американци, независимо че в Англия има ”малка” разлика от чистокръвния англичанин спрямо поданиците им от друг произход. Първите имат този статут да бъдат избирани в английския Парламент и след това те да гласуват законите на всички англичани.

Все в тази връзка на помисли и ред на третирането им ще се обърнем с въпросите ни към нашите властимащи, от които не искаме отговори:

1. Има ли в българския парламент хора с небългарско /чуждо/ национално съзнание? - Имаме!

2. Имаме ли, господа магистрати и господа прокурори, регистрирана по Закона за лицата и семейството /ЗЛС/ нелегитимна, антинационална, антибългарска организация ОМО-"Илинден”, прокарваща сърбоманската идея на Никола Горашамин с неговите предначертания и сподвижника му Стоян Новакович, създал през 1880-1887 г. идеята за македонизма във Вардарска Македония, като своевременно и за претопяването на българите от Нишкия санджак и по-късно и на Западните покрайнини? - Имаме!

3. Има ли регистрация в съдебния регистър на някакъв си български съд, включително и на Софийския градски съд /СГС/, на Турската демократическа партия /ТДП/ с лидер Аден Кенан - също антибългарска партия, лансирана с турски капитал?

4. Има ли в България роми, които се турчеят? - Да, до 200 000 човека се определиха като такива с внушение при последното преброяване.

5. Сноват ли турски и арабски емисари в Югоизточна, Югозападна и Североизточна България, за да сеят зърната на исляма и турцизма? - Да, сноват, и то безпрепятствено!

6. Имаме ли действаща изпълнителна власт от полиция и прокуратура, които определено не си вършат работата? Да, имаме!

7. Имаме ли в България българско правителство? Не, нямаме, защото това е протурско правителство!

8. Имаше ли политическа игра на експрезидента на Република България Петър Младенов, на Съюза на демократичните сили /СДС/ и сега на Българската социалистическа партия /БСП/, които са играли и играят срещу българските национални интереси с ДПС, което по конституция няма този статут на партия в българския парламент? Да, има такова нещо съвсем определено!

9. Има ли в България арабски и турски капитал, вкаран за формирането на общественото мнение в полза на вносителите? Да, има и ние чувстваме неговите удари директно в последно време!

10. Има ли вече македонска нация и македонски език, шопска нация и шопски език? - Да, почти има, но които ние, българите, не признаваме!

11. Има ли срив на българските национални устои от език, бит и култура, народопсихология, морал, нрави, обичаи, религия, дух и съзнание и много други от този род? Да, има!

12. Има ли раздор в Българската православна църква, водеща официалната религия в страната? Да, има!

13. Има ли наплив на религиозни секти в България за внос на наркомания и сексизвращения? Има!

14. Има ли ислямска експанзия в България? Има!

15. Има ли в България чистокръвни българи, чувстващи се вече чужденци? Да, има в смесените райони и за които отстояването на човешките им права ще стане с нашата борба, която ще продължи срещу нарушителите пред международните институции.

Пловдив, 2 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


16:30:00
28.06.1994 г.


Редактори: Нина Гавлирова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задълително!