28 март 1996


София, 28 март 1996 година
Брой 63 /1618/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА /ЧАСТ ТРЕТА/ "ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПРЕЗ 1996 ГОДИНА" /СОФИЯ, 10 МАРТ 1996 ГОДИНА/.


Условията в борбата с престъпността не доведоха до значителни резултати.

Направени бяха важни крачки за разширяване и усъвършенстване на нормативната база, за привеждане структурата и организацията на работата на МВР в съответствие със сложната и динамично изменяща се оперативна обстановка.

Съвместното заседание, като осъзнава наследените трудности, изразява неудовлетвореност от работата на цялата правозащитна система в борбата срещу престъпността, която става все по-организирана и брутална. Всички правозащитни органи са призвани да участват в създаването на национална програма за борба срещу престъпността. Налагат се промени в нормативната система, подобряване на материално-техническото и кадровото осигуряване на МВР и преди всичко решителни практически действия за ограничаване на престъпността и корупцията.

1.9. През първата година на управлението на Демократичната левица държавата постепенно възстановява основните си функции.

Пристъпи се към осъществяване на административно-териториалната реформа. Формира се стабилна законова основа на местното самоуправление. Подобрени са връзките и взаимодействието между централната изпълнителна власт и органите на местното самоуправление. Засилен е контролът на правителството върху териториалните структури на държавната администрация.

Необходимо е ускорено разработване и приемане на стратегия за регионалното развитие в Република България, както и конкретни програми за решаване проблемите на общините и районите в критично икономическо, социално и екологично състояние.

Проблемите на управлението влияят върху състоянието и развитието на партиите от Демократичната левица. Същевременно вътрешнопартийните и вътрешнокоалиционните проблеми рефлектират осезаемо върху управлението.


II. 1. Коалиционното партньорство между Българската социалистическа партия /БСП/, Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски", Политически клуб /ПК/ "Екогласност" е солидна политическа основа на управлението. Утвърждаването на партиите от коалицията като активен фактор при формирането на политиката на правителството и парламентарната група е необходимо условие за успешното развитие на управлението на Демократичната левица. Трябва да се активизират усилията за по-ефективно взаимодействие между ръководните партийни органи, парламентарната група и правителството на Демократичната левица.

Парламентарната група на Демократичната левица с дейността си и с със стабилното си мнозинство осигурява необходимата подкрепа на правителството. Наложително е да се подобри взаимодействието между правителството и Парламентарната група на Демократичната левица във всички фази на законодателния процес.

Трябва да се подобри кадровата политика и да се усъвършенстват механизмите за нейното формиране. Авторитетът на държавните институции и доверието към Демократичната левица не бива да се накърняват от действията на некомпетентни, корумпирани и политически нелоялни ръководители и чиновници от държавната администрация, икономическата сфера и структурите на реда.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА /СОФИЯ, 22-24 МАРТ 1996 ГОДИНА/.


Зелената партия със загриженост констатира тоталната криза на властта, резултатите от която са престъпността, безработицата, масовото обедняване на населението, тайната приватизация, унищожаването на селското стопанство, загубата на традиционни пазари в крайна сметка - погубването на България като стабилен икономически фактор на Балканите и в света. Недопустимо е превръщането на законодателната власт в обслужващ инструмент на изпълнителната, тъй като това води към тоталитаризъм. Притисната от икономическа и духовна криза и от престъпното нехайство на управляващите, България има нужда от Зелената партия. Ние смятаме за свой дълг и цел да укрепваме и утвърждаваме своята партия.

Зелената партия смята за приключил продължителения период на редуващи се избори, в които основна задача беше постигането на изборен успех. Нашата основна цел в периода до следващата конференция ще бъде идейното и организационното укрепване на партията и нейното утвърждаване на политическата сцена.

Като следствие от постигането на тази цел за периода до следващата конференция Зелената партия ще изяви своя облик на:
- партия, която не дели хората на сини, червени или с друга идеологическа окраска, а ги приема като разумни човешки индивиди;
- партия, работеща за висок жизнен стандарт на обикновения човек на базата на устойчива, екологосъобразна икономика, многообразие на формата на собственост и възможности за личен просперитет на всеки гражданин;
- партия, чиито общочовешки цели са екологосъобразен начин на функциониране на обществото в условията на динамично развиваща се пазарна икономика, устойчиво развитие и на приличен живот на всеки гражданин;
- партия, която се бори и е доказала способността си да защити общоприетите човешки права и свободи на българските граждани, независимо от техния етнически произход, в границите на суверенна, неделима и независима България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ АЛИАНС - СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, "НА КАЛПАВ БЮДЖЕТ СИНДИКАТИТЕ МУ ПРЕЧАТ" ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО ДОНЧО КОНАКЧИЕВ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 18 МАРТ 1996 ГОДИНА.


В понеделник, 18 март 1996, вицепремиерът Дончо Конакчиев си позволи да се обърне към българския народ от телевизионния екран с изявление, което по своята арогантност, враждебност към социалните партньори и политически опоненти няма аналог в цялото досегашно едногодишно управление на кабинета на Жан Виденов.

Повод за гневните изблици на г-н Конакчиев е фактът, че синдикатите не се съгласиха с правителствените намерения за компенсация на заплатите в бюджетната сфера и напуснаха тристранния съвет. Само съжаление могат да предизвикат изявленията на отговорно лице като вицепремиера, в които се твърди, че поведението на синдикатите е безотговорно и "цели сриване на бюджета". На калпав бюджет синдикатите му пречат.

Партиите от Социалдемократическия алианс продължават да са на мнение, че в този си вид бюджетът е неизпълним и вината за сриването му трябва да се търси при тези, които са го предложили и гласували - кабинета и парламентарното мнозинство. Обещанията на министър Коралски за "автоматична индексация" на заплатите, в случай че инфлацията достигне 25 процента, са блъф.

Партиите на Социалдемократическия алианс категорично ще отстояват правото на синдикатите да протестират срещу антисоциалния и рестриктивен подход на правителството, включително и правото им да стачкуват по законоустановения ред.

В изявлението на вицепремиера Конакчиев се казва, че зад синдикатите стоели "тъмни сили". Като оставят определението "тъмни" за сметка на този, който го е изрекъл, социалдемократите заявяват, че стоят зад синдикатите в справедливата им борба срещу свръхобедняването, което вещае липсата на социална политика на кабинета.

Наричащото се "социалистическо" правителство би трябвало да се осъзнае и да преустанови движението си от "соцмонетаризъм" към "соцтачъризъм", от което страдат всички българи. В противен случай то ще може да се сърди за своя провал единствено на себе си.

София, март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕТО МУ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 21 МАРТ 1996 Г. ЗА РЕШЕНИЕТО НА РУСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СССР. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ и всички български комунисти се възмущаваме от изявленията Ви на 21 март 1996 г. по Националната ни телевизия, с които още един път уронихте престижа на президентската институция. Вие нямате право, г-н Желев, да се обявявате против решението на руския парламент за възстановяването на СССР, с което беше отменено едно бандитско решение за разпускането на СССР, взето в нетрезво състояние. Кой Ви е дал право да се намесвате във вътрешните работи на суверенна страна, каквато е Русия и нейният парламент? Вие можете да отнасяте до Конституционния съд /КС/ само решенията, които се взимат от нашето Народно събрание /НС/ и да вършите беззакония, като назначавате съдии в КС, които отказаха да подпишат конституцията, но нямате право да обявявате решения на други държави за незаконни. Вие нямате право да правите опити за включването на България в Европейския съюз /ЕС/ и в НАТО. Това може да реши само българският народ чрез референдум и никои друг. НАТО час по-скоро трябва да се разпусне и да прекрати терористичната си антихуманна дейност. България трябва да води неутрална вътрешна и външна политика. БКП е за провеждане на референдум и по въпроса, за какъв строй е народът ни: за капитализъм или социализъм. Никой няма право да натрапва свои предателски идеи и намерения, както постъпват много представители на Съюза на демократичните сили, Българската социалистическа партия, Движението за права и свободи, Българския бизнес блок /СДС, БСП, ДПС, БББ/, Народния съюз и др., чиято дейност доведе народа ни до глад, мизерия и нищета, а суверенитетът и териториалната цялост на страната ни са застрашени. Публична тайна е, че над 500 000 млади хора напуснаха България, а стотици пенсионери, безработни и социално слаби са изложени на гладна смърт.

Време е всички ренегати, разколници, предатели и родоотстъпници да си подадат оставките и да предоставят възможността на БКП да сформира коалиционно служебно правителство от честни българи, които да организират и да проведат истински свободни и демократични извънредни парламентарни избори. За целта трябва в Централната избирателна комисия /ЦИК/ да бъдат назначени толкова представители на политически партии, колкото партии ще бъдат допуснати за участие в парламентарните избори. Трябва да се преустанови с грубите нарушения на конституцията и да се играе на парламентарни и извънпарламентарни партии. След разпускането на НС всички партии стават равни помежду си и от този момент няма парламентарни и извънпарламентарни партии. Същото важи и за президентските избори. Всички партии, които ще участват в президентската кампания със свои представители за президент и вицепрезидент са равноправни. В средствата за масово осведомяване всички партии трябва да бъдат равнопоставени.

Да пребъде във вековете СССР!

Да живее пролетарско-комунистическата световна революция, чиято победа е предстояща.

София, 22 март 1996 г.

ЗА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОСМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СОФИЯ, 22-23 МАРТ 1996 ГОДИНА/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В последните месеци от нашите синдикални членове и структури постъпват множество въпроси и предложения, изразяващи загриженост от настъплението на ретроградни сили и опасността от реставрация на стария модел на управление, съчетан с модела на "пазарен ленинизъм".

С тревога за съдбата на демокрацията и водени от убеждението, че опозицията в България дължи на народа една силна президентска кандидатура, ние искаме да спрем вашето внимание на следното:

1. Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" се отнася с разбиране към идеята за вътрешни избори в Съюза на демократичните сили /СДС/. Надяваме се, че те ще излъчат най-достойния кандидат на съюза. В същото време ние уважаваме останалите опозиционни формации и кандидатите, които те ще предложат.

Приемаме демократичната процедура на предварителните избори с участието на членове и симпатизанти на всички некомунистически сили като нова стъпка в развитието на гражданското общество.

2. Смятаме, че наложените ограничения върху политическата активност на синдикатите са дискриминационни, но доколкото предварителните избори се регламентират не законово, а единствено от правила, приети от партньорите


        П Р Е Д Л А Г А М Е:

- В тези предварителни избори да бъдат допуснати до участие и членовете на КТ "Подкрепа".

- Принадлежността им към конфедерацията да се удостоверява с членските им карти или по списъци на желаещите да участват, заверени от синдикалната секция.


  М О Т И В И:

- Членовете на "Подкрепа" се отличават с много висока гражданска активност.

- Те са изключително заинтересовани да не се допусне избиране на президент от Българската социалистическа партия /БСП/.

- Те са значителна част от електората на СДС. Народен съюз и Движението за права и свободи /ДПС/ и категорично не поддържат посткомунистически или квазикомунистически формации.

- Те имат възможност да влияят на голям брой от пасивните избиратели.

ДАМИ И ГОСПОДА,

Убедени сме, че това предложение ще бъде сериозно обсъдено от вас и че неговото приемане би демонстрирало в голяма степен единството на некомунистическите сили, така необходимо в предизборния период.

С пожелание за успех!

София, 23 март 1996 г.

ЗА ИС НА КТ "ПОДКРЕПА":

д-р К. Тренчев - президент

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗДРАВЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Документът е адресиран до президента на Република България, до Комисията по здравеопазване при 37-то Народно събрание, до министъра на здравеопазването, до Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, до Медицинска федерация "Подкрепа" и до средства за масово осведомяване.


Здравеопазването в България се намира в кома. Министър Мими Виткова и ръководения от нея екип в Министерство на здравеопазването успяха за едногодишното си управление да съсипят всички прогресивни начинания за реформи в здравеопазването. Нещо повече - свидетели сме на връщане към старите форми на централизация в управлението. Брутално се уволняват способни директори на здравни заведения и се назначават некомпетентни, но удобно обслужващи партийната централа в здравното министерство. Противопоставят се съсловията, работещи в здравеопазването, срещу една неясна, неосигурена финансова система на заплащане, за да се отклони вниманието от действителните проблеми. Работи се на тъмно и по проектозакона за Здравноосигурителната система, без да се разисква с медицинската общност.

С демагогското си изказване на 18 март 1996 година по Българска телевизия министър Виткова за пореден път доказа липсата на личен и професионален морал, прехвърляйки цялата вина за настоящата трагедия в здравеопазването върху синдикатите, масмедиите, Лекарския съюз, Комисията по здравеопазване при Народното събрание и дори към президента на Република България.

Българският здравен демократичен синдикат към Асоциацията на демократичните синдикати призовава членовете си в цялата страна и работещите в здравеопазването към символични протестни действия. Ако тази безотговорна политика на Министерството на здравеопазването /MЗ/ продължи, ние си запазваме правото да приложим всички други разрешени от закона протестни действия.

София, 22 март 1996 г.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЗДС КЪМ АДС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р П. Угрински

СЕКРЕТАР: М. Балевска

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
28.03.1996 г.


Редактор: Лилия Томова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                        Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!