28 март 1994


София, 28 март 1994 година
Брой 60 /1105/


София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН И НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ В СПИСЪКА НА СТРАНИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ИЗПРАТЯТ УМИРОТВОРИТЕЛНИ СИЛИ В БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


Във връзка с решението на генералния секретар и на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации /ООН/ за официално включване на Турция в списъка на страните, които могат да изпратят умиротворителни сили в бивша Югославия, Парламентарнияят съюз за социална демокрация /ПССД/ заявява:

Първо. Република България има категорична позиция за неучастие под каквато и да е форма - нито пряко, нито косвено - в конфликта в бивша Югославия, включително под егидата на ООН. Тази позиция е неизменна и днес. Тя се ползва с най-широка обществена и политическа подкрепа.

Второ. Република България призоваваше и продължава да призовава всички балкански и съседни на бивша Югославия страни да се въздържат от каквато и да е намеса в юго-конфликта.

Трето. Ние считаме, че решението на ООН за участие на Турция в силите на световната организация се разминава с приетите основни принципи за сформиране на ЮНПРОФОР. Отбелязваме, че великите сили, постоянните членове на Съвета за сигурност, носят голяма отговорност от възможни бъдеши усложнения на мирния процес в района.

Четвърто. Парламентарният съюз за социална демокрация изразява подкрепа на изразените от официалните български институции по тоя въпрос позиции, с които се потвърждава съгласуваната политика на нашата страна по югоконфликта и предлагаме парламентът в близките дни да вземе отношение по този повод със специален акт.

София, 24 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ ЗА МОНАРХИЯ И СОБСТВЕНОСТ ПО ПОВОД НА УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЪЮЗА.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,
СПОДВИЖНИЦИ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА МОНАРХИЯТА,
МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО ОГРАБЕНИ И ОЩЕТЕНИ СОБСТВЕНИЦИ,
ПАТРИОТИ И ЗАЩИТНИЦИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА,
БРАТЯ И СЕСТРИ,

Днес, 25 март 1994 г., в столицата на нашето Отечество София ние, представителите на Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II, Общество "Свободна и независима Украйна", Партията на собствениците и Съюза на свободните демократи, обявяваме на гражданите на България и на всички наши сънародници по света, че в името на спасението и извеждането на Отечеството ни от тоталния хаос, разруха и обреченост в резултат на 45-годишното тоталитарно управление и последвалия го посткомунистически републикански период, и следвайки повелята на националния ни държавен девиз "Съединението прави силата!",

РЕШИХМЕ

Да обединим усилията си за възстановяване на 13-вековното ни държавно устройство, тоест да възстановим статута си на суверенна конституционна монархия, който насилствено бе променен след деветосептемврийския болшевишки преврат в обстановка на диктат от съветските окупатори.

В резултат на това наше решение ние учредяваме Национален съюз за монархия и собственост, който чрез законни, мирни и демократични средства ще работи и съдейства за постигане на следните

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

- Възстановяване на Търновската конституция.

- Отменяване на всички противонародни, противодържавни, антидемократични и увреждащи интересите и престижа на страната ни нормативни актове, създадени след 9 септември 1944 г. до наши дни.

- Връщане на Н.В. цар Симеон II като конституционен цар на българите.

- Възстановяване на статута на частната собственост като "свещена и неприкосновена" и като следствие на този конституционен постулат - връщане на ограбените имоти и имущества на техните истински собственици, респективно на наследниците.

- Приватизация на държавно и обществено имущество с отчитане на трудовия принос на всички български граждани.

- Радикална преоценка и реформи в работата на институциите и ведомствата, отговарящи за националната и вътрешната ни сигурност за гарантиране в най-висока степен на живота, здравето, труда, сигурността и спокойствието на гражданите на България.

- Радикално реформиране на икономическото и социалното законодателство, съобразено със световните образци, но отчитащо националната специфика при прехода от централно планиране към свободна пазарна икономика, за да се премахне дискриминацията към пенсионерите, социално слабите, безработните, инвалидите и хронично болните.

- Радикална преоценка в отношението и грижите към младите граждани на България, ка които по законодателен път да им бъде върната вярата, че са капиталът на нацията.

- Премахване на двуполюсния модел БСП - СДС в законодателната и изпълнително-административната власт на страната ни от всички нива.

- Преодоляване на последиците от 50-годишното тоталитарно управление и последвалата го тотална икономическа, социална, екологическа и духовно-културна катастрофа.

- Създаване на държавна институция за подпомагане и защита на интересите на сънародниците и гражданите ни, временно или постоянно пребиваващи или живеещи зад пределите на България.

- Превръщане на България в независима, правова, демократична, просперираща и равнопоставена европейска държава.

- Надпартийно единение на българския народ в името на общонародните и националните ни интереси.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

В името на горепосочените основни цели ние, учредителите на Националния съюз за монархия и собственост,

ВИ ПРИЗОВАВАМЕ:

Като отделни личности и като членове на организирани формации, споделящи и работещи за постигане на тези цели, да се присъедините към съюза. Нека да докажем, че "Съединението прави силата", и в предстоящите парламентарни избори да излезем с единна самостоятелна бюлетина!

Така ние ще се превърнем в първа, водеща политическа общонационална сила, която по законодателен път ще възстанови монархическата институция и авторитета ни на суверенна, правова, демократична и цивилизована държава!

С БОГА - ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО!

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В.ЦАР СИМЕОН ВТОРИ: Владимир Никифоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВОТО "СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА УКРАЙНА": Йордан Садовски

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ: Димитър Тодоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ: Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА 3" СЛАВОМИР ЦАНКОВ ПО ПОВОД НА ОГЛАСЯВАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ.


Анализът показва, че основните демократични промени у нас, прокламирани от демократичните сили след 10 ноември 1989 г., не са извършени.

Политическите свободи на гражданите се ограничават, а техните права се нарушават; стопанските отношения не са разкрепостени; националното стопанство е в колапс; социалното състояние на гражданите е плачевно, престъпността и корупцията се ширят безпрепятствено, политическите сили в страната не сочат пътя за излизане от кризата.

Като ръководители на политически организации - субект на промяната, ние сме убедени, че е необходимо формирането на обширна коалиция за национално спасение.

Като начало взимаме решения:

1. За сътрудничество и съвместна дейност на двете организации на общинските ни съветници и комитети в страната.

2. Да потърсим най-верния път за икономическото и политическото развитие на България във вътрешно и международно отношение.

3. Да обединим усилията си в противодействие на корупцията, престъпността и нарастващата мизерия на гражданите.

4. Да изискваме въвеждането и реализацията на действителните демократични принципи, чието приложение отсъства в днешния обществен живот.

5. Да възстановим политическия плурализъм и равнопоставеност в средствата за масова информация.

6. Да извършим съвместна подготовка на населението за предстоящи и действително справедливи избори.

Настоящето решение е взето след отчитане на растяща деградация и "заболяване" на държавните институции, ставащи непригодни да изведат страната от кризата, и отговорността ни като политически ръководители да работим за народа си, отстоявайки границите на демокрацията и основните принципи - свобода, справедливост, човечност, възможност за изява на всеки гражданин.

Сътрудничеството ни е отворена врата за всички, решили да отдадат силите си за доброто на България.

София, 23 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА": Любомир Собаджиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА 3": Славомир Цанков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЪРВА/ "СОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ /ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ/ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. Документът е написан през месец май 1992 г.


ПЪРВА ЧАСТ НА АНАЛИЗА


I. Няколко думи за метода

Използвам качествения анализ за оценка на събитията и процесите, както и наблюдението на поведението и самооценките на основните социални актьори. Методът е приложим в динамични социални ситуации като днешната в България. Също така е приложим при анализ на критични ситуации, когато се появяват по правило непредвидими явления. Така анализът сам се саморазкрива.

Съжденията ми на места са пристрастни и нетипични за един хладен наблюдател. Сферата на новото приложение на метода позволява тази свобода.

Ще добавя, че въпросните участници и преди бяха далеч от самопознанието и се смятаха "творци на историята", която беше начертал друг в тяхна полза и благо. Сега чертаят те и почеркът им е познат.


II. Няколко думи за обекта на изследването /иновативния обект/.

2.1. Българското общество се разглежда като затворен обект на изследване и следователно процесът на неговата промяна като собствен процес. Външните влияния се отчитат само като идеологически, доколкото се възприемат или отхвърлят от него и груповите му представители в търсенето на промяната. Т.е. приемам, че процесите се контролират от българското общество. По-надолу ще приведа аргументи защо е коректно такова опростяване.

2.2. Разбирам промените на Изток като начало на трети път на човечеството, европейски път в намирането на изход от класическата алтернатива капитализъм - социализъм чрез реформиране и трансформиране на една от двете системи, след като те отказаха да се победят. /1. Това, че ние сме зле, не означава, че другите са много добре. 2. Ако мислим така, това говори и доказва само, че е вярно, че сме много зле./

Не сме в състояние да си дефинираме рационално проблема /да мислим/ и ще вземем априори погрешни и повърхностни решения и ще разчитаме на метода на пробата и грешката.

2.3. Искам да отбележа, че разпадането на СССР и свалянето на Горбачов като убеден привърженик на социализма не означава край на търсенето на алтернативата - третия път, и че в бившите социалистически страни може и ще се внася капитализъм.

Източна Европа е относително самостоятелна в своя избор, друг е въпросът, че режимът в България пряко копира режима от 1939 година.

Това е наш вътрешен проблем, главно защото нямахме опозиция на режима на Живков и се наложи да викаме на помощ бившата буржоазия. И тя дойде.

2.4. В този смисъл в Източна Европа се прави световен експеримент, а не реставрация или демократизация, или възстановяване на икономиките, както се привижда на българските политици реформатори. Ще цитирам Лех Валенса: "Ние вървим по път, който никой не е извървял." Цитатът е от 1988 - 1989 г. Много от новите редактори на текста добавят - към капитализъм. Редуцират и опростяват проблема, защото им липсват политическо въображение и сили да бъдат лидери в този път. Ние и марксизма така го развихме.

2.5. Глобално Горбачов формулира този преход с идеите си за новото политическо мислене в света. Енергичната международна политика на неговия екип се стараеше да създаде международните политически предпоставки за разчистването на терена за този път. Хората около Горбачов му повярваха, но не знаеха какво мисли той и към какво тласка собствената си страна. Всъщност мащабите на промяната са огромни, както и осъзнатата от идеолозите социална дълбочина за достигане.

2.6. Като се добавят и формулираните още преди 20 години колективни искания /проекти/ за третия свят - за нов и справедлив икономически ред, се вижда, че дълбочината и мащабът на промените в света като етап на осъзнаване и позиция са факт в световната политика.

2.7. Също така е факт, че Горбачов беше свален "демократично" от власт като президент на СССР с цената на "изпращането" на СССР, а Раджив Ганди - лидера на третия свят - убит. Ако последното говори за неустойчивост на процеса, явлението остава и промяната се движи, не така глобално. От геополитическа гледна точка мащабите са непроменени, а процесите са със завишена интензивност. Сега те изглеждат /по-скоро се интерпретират/ като огнище на регионални напрежения и конфликти. Всъщност процесът като интернационален, насочван от глобалните политически центрове, се превърна в национален, стана проблем на отделните народни, давайки им шанса със собствените си сили да успеят да направят нова история.

Допускам, че Горбачов беше пожертван заедно със СССР от западните и съветските центрове на властта. В шаха това се нарича двойна печалба, която се получава, ако играеш сам срещу себе си. При децата е по-истинско, по смелият шахматист се ядосва и събаря фигурите. Мисля, че фигуристите се изплашиха от играта "Горбачов", а сега играят на домино, на нещо по-близко до живота. Нещата са по-предвидими и най-вече контролируеми. Мистерията Горбачов много напомня мистерията Кенеди. Политици, които създадоха цяла психоза в света за промени. В Америка така и не можаха да разберат кой уби Кенеди и отново искат да правят разследване. Имало нови данни. В Москва разследват "пуча" и сигурно ще открият автора. Обществеността трябва да знае истината , за да не се повтарят такива позорни неща за една велика страна. Аз се питам каква е истината за Кенеди? Какво искаше да направи той? Коя е истината за Горбачов? Какво искаше да направи той? За тези, които са убили, има истина само за тях. Но те не са Кенеди. Те са други.

2.8. Америка не се гордее с убийството на Кенеди, но се гордее с постигнатото след него. Вярно е, че той желаеше много повече като лидер на промяната от Запада. Искам да кажа, че вятърът на промените духа отдавна. Сега духа от Изток, там където сме и ние.


III. Кратко заключение за прогресивните възможности за промяна

3.1. Търсенето на трети път е проблем на Европа и САЩ. Формулата на социалната техника, която е позволеният инструмент за откриване на пътя от Източна Европа, е политическа демокрация и човешки права. Тогава Европа и САЩ ще го признаят за свой. Това е политическото условие от "Ерата на Горбачов" за нов политически и социален порядък.

3.2. Международните технократични кръгове наложиха тихомълком допълнително условие "пазарна икономика", шантажирайки политиците на Запад с известна задлъжнялост в долари на бившия Изток.

3.3. Същото плашило размахват технократите в цяла Източна Европа.

3.4. Москва продължава да бъде гарант за самостоятелност на избора на Източна Европа с всичките си интереси, проблеми и ресурси.

3.5. Допускам някакво джентълменско споразумение по горния въпрос в срещите Горбачов - Буш, защото, ако някой трябва да бъде контролиран, това не са народите, а международните финансови кръгове. Друг е въпросът доколко споразумението е било джентълменско и доколко Горбачов беше излъган.


IV. Как ние използваме тези възможности?

4.1. Ние сме поставени на изпитания, но никой не ни изпитва. Цялото поведение на нашите политици е една позакъсняла студентска романтика. Гледаме в чуждо домашно с преписани, готови, утвърдени от "опита" модели. Други не правят като нас. По всяка вероятност вариантите на решения са много, но при всички случаи ще бъдат верни само оригиналните решениия.

ПРОБЛЕМЪТ Е ТРЕТИЯТ ПЪТ НА НАРОДИТЕ. ИСТОРИЯТА НЕ Е ТОВА, КОЕТО СЕ ПОВТАРЯ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ДЕСЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП"НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


ТРЕТА ЧАСТ

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - НОВА ПАРТИЯ. ПАРТИЯ НА СОЦИАЛИЗМА НА XXI ВЕК

РАЗШИРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИЯ КРЪГОЗОР НА БСП

Новите времена налагат цялостно преразглеждане на основополагащите теоретични, политически и организационни предпоставки, върху които израстваха партиите на социализма през отминаващия XX век. Същевременно сме изправени пред агресивната конюнктура на тоталната критика на историческия социализъм, която си поставя за цел да дискредитира социализма изобщо, без да разграничи ценното и непригодното в опита и в теоретичните търсения от миналото.

Отговорността на съвременната лява мисъл, в частност на БСП, се съсредоточава в способността да се подложи изминатият път на критично преосмисляне. Но в тази критика трябва да избегнем неблаговидната роля на търговци с идеите, в които се въплъти надеждата за социално освобождение на човечеството.

Българската социалистическа партия не се отказва от своите марксистки корени. Но отношението ни към марксизма днес е по-сложно и нееднозначно, отколкото през изминалите десетилетия. Това се дължи не на желанието ни да скъсаме с учението за социализма, а на дълбоките промени в света, на новите реалности, които вече не могат да бъдат обяснени и променени единствено в границите на марксизма.

Българската социалистическа партия в навечерието на XXI век се стреми към значително по-широк идеен кръгозор, към качествено по-богати теоретични основи на политическата си дейност.

Ние даваме висока историческа оценка на Марксовото учение, което изигра водеща интелектуална и преобразуваща роля през XIX и началото на XX век. Отчитаме, че и днес по целия свят методът и редица теоретични положения на марксизма продължават да бъдат предмет на задълбочени проучвания и дискусии, имат своето реално въздействие върху съвременното мислене. Стремим се да обхванем различните разклонения в развитието на марксизма, някои от които бяха подложени на необосновано отрицание.

Но същевременно е ясно, че някои от анализите и изводите на марксистката доктрина са остарели исторически. Остаря и самата политическа идея да се изграждат партиите върху базата и в границите само на една философска доктрина.

Днес БСП е отворена към всички прогресивни и ценни философски и политически открития и идеи, създадени от съвременната наука и от човешката цивилизация. Ние се отнасяме към марксисткото философско и теоретично наследство конкретно-исторически и недогматично, приветстваме усилията за неговото творческо развитие, но не оставаме само в неговите доктринални граници. Защото самоизолацията на партията от съвременното философско и научно познание би направило нейното интелектуално изоставане неизбежно, а реализацията на политическите й цели - невъзможно.

Всеки член и привърженик на БСП има право на собствени, различни философски, религиозни и естетически възгледи. Българската социалистическа партия е политически и организационно единна формация, идейните граници на която се определят не от една-единствена философска доктрина, а от съответствието между възприетите в нея теоретични възгледи и нейните политически цели и ценности: мир, свобода, екосигурност, справедливост, солидарност, ново качество на живота, рехуманизация на обществото и реализация на всеки човешки индивид и индивидуалност.

Преди да отхвърлим онези теоретични обобщения и онзи практически опит, които са доказали своята несъстоятелност, трябва да отдадем дължимото на историческия социализъм, включително и на социалистическото движение в България. Без социализма и съвременният свят, и съвременна България биха били други и без съмнение - по-лоши. Въпреки всичките си грешки и неизбежни ограничения, с цялата си историческа драма, социалистическото движение изпълни една от задачите, които си поставяше - то измени света. Социализмът не е само поредица от грешки, но и поредица от неоценими придобивки за хората. Така българските социалисти вече 103 години се борят за един по-справедлив свят. Свят, в който всички граждани имаха работа, жилище, евтин транспорт, безплатно здравеопазване, безплатно образование, достъп до културата, сигурност. Ние виждаме своите грешки, осъждаме извращенията, но не се срамуваме от историческия си път.

Днес, като изхождаме от политическата си практика и теоретичните си търсения, ние отхвърляме присъщите на социализма от миналите времена финалистко виждане за историята, абсолютизираната роля на революцията, подценяването на реформите, теорията за единствения прогресивно-революционен субект, доктринерството, носещо в себе си иманентната опасност от догматизъм, опростителство и безкритичност.

Развитието на БСП като партия на съвременния демократичен социализъм се изразява в теоретичното и практическото отхвърляне на класовата партия на революционната диктатура и в последователното й обновяване като демократична организация на широки трудови слоеве, способна да получи подкрепата на мнозинството избиратели в името на прогресивни социални реформи посредством демократични, конституционни и мирни подходи и процедури.

Българската социалистическа партия прави този избор съзнателно. Ние тръгнахме по този път преди повече от четири години и го следваме с увереност, че това е пътят на партията към социализма на XXI век.

Съвременният социализъм не може да бъде изграден на "празно място" и не може да се разбира като финал на историята. Социализмът е освободителен идеал и същевременно реално постижение в развитието на обществото. Модерният социализъм е нещо напълно различно от догмата или псевдорелигията, изразена в набор от формули, завинаги фиксиращи какво не трябва да се прави. За Българската социалистическа партия съвременният демократичен социализъм е процес и степен на развитие на обществото. Той не претендира за изработване на един напълно завършен тип общество, а приспособява освободителните идеали към конкретните общества, разглеждани в съвършено конкретни исторически моменти.

Но това съвсем не означава, че за нас демократичният социализъм е въпрос на далечното бъдеще. За Българската социалистическа партия той е установяване на реална свобода, демокрация и справедливост в сегашната обществена уредба на страната ни.

Следователно за БСП социализмът на XXI век представлява както система от идеи, принципи и ценности и една от двете основни обществени тенденции в развитието на цивилизацията, така и система от демократични обществени механизми за осъществяването на социалистическия проект, определена демократична и социално-справедлива уредба на обществото.

За Българската социалистическа партия социализмът на XXI век трябва да бъде ориентиран към ликвидиране на всякакво господство над човешкото същество, било това господство икономическо, политическо, културно или национално, с други думи - към освобождението на човека. Това изисква да работим за:

* Усъвършенстване на демократичните структури и процедури и разпространението им във всички обществени области с цел действено участие на гражданите в обществените дела, както и последователно подобряване на механизмите на колективното социално саморегулиране.

* Равноправие при достъпа до и при разпространението на културата и образованието.

* Разширяване на социалните възможности за развитието на личността, на нейните човешки творчески способности, както и на условията за здравословно и по-добре осигурено съществуване.

* Преодоляване на факторите, пораждащи бедността и социалната маргинализация, в която днес живеят широки слоеве от българското общество.

* Създаване на благоприятни обстоятелства за социално равновесие и хармония, които биха осигурили необходимата стабилност на демократичните политически институции, подобряване на качеството на живота на хората, при спазване на достоен стандарт на живот.

* Мир, равновесие в международните отношения, разумна и балансирана външна политика, които биха гарантирали сигурността на страната и биха дали възможност за пренасочване на част от ресурсите, изразходвани за въоръжение, за нуждите на благосъстоянието на хората и опазване на околната среда.

Социализмът на следващите десетилетия трябва да се постигне не само на основата на потребностите и интересите на определени общности, но и задължително като се отчитат глобалните потребности на идващите времена. Социализмът е проект и за настоящето, и за бъдещето, т.е. такъв проект, който може и трябва да осигури на сегашните и бъдещите поколения увереност в процеса на човешката цивилизация.

Социалистическото движение достигна ниво на зрелост, достатъчно за нов етап в осъществяването на своя велик освободителен идеал.

Вярно е, че новата консервативна вълна, заляла Европа през 70-те и 80-те години, нанесе тежък удар върху социализма на преразпределението, на "държавата на всеобщото благоденствие" и на високото равнище на потребление. Провалът на тоталитарните режими в бившия Съветски съюз, в страните от Източна и Централна Европа отвори път на една крайнодясна тенденция, която силно намали и дори ликвидира някои от постигнатите по-рано придобивки.

Неолибералната алтернатива означава край на намесата на държавата в стопанския живот, култ към пазарните механизми, отказ от компенсиране на неравноправието, поверяване на защитата на бедните и маргиналните слоеве единствено в ръцете на благотворителността.

Дясната вълна придаде застрашителна сила на ценностите на егоистично-собственическия краен индивидуализъм, на "богатството на всяка цена". Настъплението на десницата дава зелена улица на двойственото, несолидарно общество, в което огромното мнозинство от хората, включително част от привържениците на самата десница, живеят по-зле и по-зле.

За голяма част от трудещите се - особено за безработните, младите хора, пенсионерите, икономически, социално или културно маргинализираните групи - цената на прехода в този вариант е ясна: свръхексплоатация, спадане на жизненото равнище, прекратяване на достъпа до прилично жилище, културни ценности и обществени услуги, все по-силно ограничаване на възможностите за образование и здравеопазване.

На дясната консервативна вълна БСП отговаря с лявата алтернатива за солидарно общество на основата на сътрудничеството и производителността. Ние сме за пазарна икономика, но не за либерална, а за социална пазарна икономика. На обществото, разделено на привилегировани и обезправени слоеве, трябва да се противопостави обществото на свободата и сътрудничеството, които са фундаментални цели на демократичния социализъм.

За да постигне тези свои цели, Българската социалистическа партия се изправя днес лице в лице с двойно предизвикателство: да се вдъхне нов живот на обществената производителност и да се изгради широк съюз в подкрепа на социално ориентирана модернизация на страната.


БСП - ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА, ЕВРОПЕЙСКАТА И СВЕТОВНАТА ЛЕВИЦА

Глобалните промени, залезът на двуполюсния модел на света, нарастващата нестабилност в част от нашия континент и особено на Балканите, вътрешните икономически, политически и социални проблеми в редица страни изискват осъзнаване на отговорностите и единодействие на левицата - както в национален, така и в регионален, европейски и световен план.

Нужно е на първо място всички сили на левицата в България да осъзнаят своите съвременни отговорности. Такова съзнание за нашата обща отговорност би трябвало да ни тласка не към подхранване на разединението и дори на противоборството сред левите сили в България, а напротив - трябва да ни мотивира да действаме в духа на очертаващото се значително сближаване както сред европейската левица, така и сред по-широките демократични сили в борбата им за мир, демокрация и справедливост. Нужно е да засилваме волята и способността за разбирателство и за намиране на общи решения на тежките обществени проблеми, за да може българската левица да застане с лице към перспективата за лява алтернатива в управлението и модернизирането на страната.

Колкото и сложни, противоречиви и исторически обременени да са идейните, политическите и практическите взаимоотношения в българската левица, тя трябва да отговори на предизвикателството за избистряне на своята лява идентичност и за постигане на взаимодействие. Водещо тук е общото в алтернативата, предлагана както от традиционните социалистически, социалдемократически, земеделски и други партии и движения, така и от новите екологични, правозащитни, граждански, кооперативни, женски, младежки, патриотични и други организации и движения.

Българската социалистическа партия е най-голямата и политически най-влиятелната лява сила в страната. Но ние не претендираме за монопол върху лявото политическо пространство и левите идеи. Българската социалистическа партия има своите проекти за решаване на острите проблеми, пред които е изправена страната, но е готова за конструктивен и равноправен диалог на първо място с другите леви сили в България, както и с всички демократични, политически и обществени организации. Провеждането на Кръглата маса през 1990 г. и приемането на новата Конституция през 1991 г. показват, че такъв диалог и практическо сътрудничество са не само възможни, но и продуктивни.

Нашето желание за диалог и единодействие с другите леви сили в страната е искрено и добронамерено. То не е конюнктурно. Бихме искали обаче да подчертаем ясно, че само нашето желание не е достатъчно за изграждане на силна лява алтернатива за България. Всяка лява политическа сила в страната трябва да извърви своята част от пътя към единството на българската левица.

Лявата алтернатива е обществено и политическо дело от исторически за страната ни машаб. Тя може да се осъществи само ако търпеливо се изгради политически и социален фундамент, създаващ предпоставки за солидни нови форми на единодействие.

Това е политика за изграждане на единодействие, способно да издържи на продължителни и тежки изпитания, продукт на дълга и мъчителна икономическа, политическа, социална и духовна криза на българското общество. Ако проблемът се състоеше в това, просто да се "сглоби" някакво управляващо мнозинство, ние не бихме му отдали такова внимание.

България има нужда от лява алтернатива, която да стане носител на ново схващане за икономическите реформи, за разширяване на политическата демокрация, за гъвкави и отговорни социални мерки. Естествено, това може да стане единствено по пътя и с методите на реформите, чрез един прагматичен реформизъм, който да внесе реални промени в икономическите и политическите отношения в страната.

Това, което според нас заслужава водещо внимание, е отношението на последователност между ценности и програми. Програмите трябва да се основават на реални и автентични ценности. Ценностите без прагматични програми не могат да бъдат осъществени.

Нашата позиция е ясна - ние отдаваме приоритет на практическите програми и именно на тази прагматична основа целим единството на левицата. С този дух ние призоваваме социалдемократите и другите леви сили заедно да изработим и да реализираме лявата алтернатива в развитието на страната днес.

Особено конструктивно е нашето обръщение към БСДП. Нас не ни разделя думата "социализъм". Напротив, социалистическата перспектива ни обединява или, по-точно казано, трябва да ни обедини. От страна на БСП няма принципни пречки, тъй като нашият избор е в полза на демократичния социализъм. Това, което трябва да се постараем взаимно да преодолеем, са рецидивите на противопоставяне, недоверие и нелоялност.

Не е нужно да тръгнем от някакво органично единство, за да стигнем до единодействието в името на лявата алтернатива. Вероятно ще бъде по-лесно да тръгнем от лявата алтернатива, за да направим по-нататъшни стъпки към целостта на социалистическото движение в България в неговото многообразие.

Истинският проблем на силите, които се ориентират към демократичния социализъм, е не толкова изборната конкуренция, колкото принципната връзка между непосредствените политически задачи, програмните цели, моралната и културната същност и самата перспектива на социализма в страната ни. Този проблем може да намери своето решение единствено чрез добронамерено и конструктивно обсъждане.

Лявата алтернатива има шанс в България днес. Въпросът е - има ли силни и зрели политически партии и лидери, които разбират това и са способни да реализират този шанс.

Българската социалистическа партия е органична част от европейската и световната левица. За това говорят не само нейният произход и традициите й, но и цялата същност на извършваните през последните години дълбоки промени в нея. Българската социалистическа партия възприе Декларацията за принципите на Социалистическия интернационал и обяви в програмните си документи демократичния социализъм за своя най-синтезирана идейна и политическа характеристика. Общите принципи и ценностите на демократичния социализъм намират конкретно приложение в стратегията на БСП за мирен преход на България към демокрация и социално пазарно стопанство.  Политиката на социалистическата партия за диалог, взаимодействие с всички демократични сили и национално съгласие е в духа на европейските стандарти за цивилизовано и конструктивно политическо поведение.

Българската социалистическа партия открито заявява привързаността си към европеизацията на политическия живот и външната политика на страната, към усилията за интегрирането на България към европейските структури, в които страната ни да бъде пълноправен и пълноценен участник.

Изключително значение за пълноценното интегриране на БСП в европейската левица има нейното идейно-теоретическо виждане за необходимостта от сътрудничество на европейските леви сили пред лицето на новите предизвикателства. Социализмът на XXI век не може да бъде разбиран като формула за прогреса и благосъстоянието единствено на най-богатите и привилегировани нации на планетата. Ето защо БСП застава зад разбирането, че всички съставни части на европейската и световната левица трябва с всички сили да се стремят към създаване на международни условия за развитие на ефективна политика на солидарност и установяване на ново равновесие в днешните асиметрични и в много отношения несправедливи международни икономически и политически порядки.

Идеята за наличие на някакви "гета" или "оазиси", в които се поставят цели нации или региони, е несъвместима с коренните принципи на съвременния социализъм. Днес главният въпрос е в това как европейската левица - и БСП като органична нейна част - ще може ефективно да работи за разгръщането на необходимата международна политика на солидарност, присъща на социализма.

Социализмът на XXI век така, както го вижда Българската социалистическа партия, е проект, приложим към конкретни възможни географски и икономически пространства, но в същото време предполага и целенасочено създаване на условия, позволяващи ефективното му практическо проектиране в международен мащаб. Самият европейски социализъм, европейската левица е длъжна активно и упорито да работи за изграждането на такъв идеен и организационен инструментариум, който би позволил разширяване на политическото влияние на левицата с оглед все по-пълно насочване на огромния европейски икономически, политически и културен потенциал за целите на политиката на солидарност и международно сътрудничество.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
28.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Cоруright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!