28 март 1990

СОФИЯ, 28 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 62 /80/     СОФИЯ, 28 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, ЧИЕТО УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ СЕ СЪСТОЯ НА 18 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


    СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ -  НЕМАРКСИСТИ /СДПН/ Е ПАРТИЯ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ. ТЯ ПРОДЪЛЖАВА СТОГОДИШНАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.
    СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ -  НЕМАРКСИСТИ Е УБЕДЕНА, ЧЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И НРАВСТВЕНАТА КАТАСТРОФА, В КОЯТО СЕ НАМИРА БЪЛГАРИЯ, Е ВИНОВНА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДОСЕГА МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИЯТ ТОТАЛИТАРИЗМ УСПЯ ДА ДЕФОРМИРА НЯКОЛКО ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРИ И ДА ОПУСТОШИ СТРАНАТА. НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО КОМУНИСТИТЕ СА ВЗЕЛИ ВЛАСТТА, ТЕ СА ВЪВЕЛИ ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАЙКИ ПРИВИЛЕГИРОВАНА БЮРОКРАЦИЯ, КОЯТО ПРИСВОЯВА ОГРОМНА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ БЛАГА. ИНТЕРЕСИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА СЕ ГАРАНТИРАТ ОТ ВИСОКО ПЛАТЕН НАСИЛНИЧЕСКИ АПАРАТ И ПОСЛУШНА СЪДЕБНА ВЛАСТ. ИМАЙКИ В РЪЦЕТЕ СИ ЦЯЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ВЛАСТ, КОМУНИСТИТЕ КОНТРОЛИРАТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО ТЕ СА НАЛОЖИЛИ СВОЯТА ВЛАСТ, СЕ СТИГА ДО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ КРИЗИ. СЛЕД ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОДОБНИ КРИЗИ С ПОМОЩТА НА ПРИВИДНИ ОТСТЪПКИ, КОМУНИСТИТЕ БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАТ СВОЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО, ИЗПОЛЗВАЙКИ РЕПРЕСИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ. ДОКАЗАЛА СВОЯТА НЕСПОСОБНОСТ ДА УПРАВЛЯВА РАЗУМНО, БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПОГРИЖИ ЗА СВОЯТА САМОЛИКВИДАЦИЯ КАТО НЕДЕМОКРАТИЧНА И РЕГРЕСИВНА СИЛА. САМО ПО ТОЗИ НАЧИН ТЯ МОЖЕ ДА ИЗКУПИ ОЧЕВИДНАТА ВИНА ЗА СВОИТЕ ГРЕХОВЕ.
    СДПН СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕТО ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ НА ОБЩЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ СТРЕМЕЖИ ЗА СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ И СОЛИДАРНОСТ.ЗА ПОСТИГАНЕТО ЧА ТОВА, ТЯ СИ СЛУЖИ СЪС СРЕДСТВАТА НА РЕФОРМИЗМА, ОТРИЧАЙКИ ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАСИЛСТВЕНО ЗАВЗЕМАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ВЛАСТТА.
    СДПН НЕ Е СВЪРЗАНА С ОПРЕДЕЛЕН МИРОГЛЕД. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ, ИЗГРАЖДАНИ ВЪРХУ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДОКТРИНИ /КАТО КОМУНИЗМА, КОЕТО СЕ ОСНОВАВА НА МАРКСИЗМА И ЛЕНИНИЗМА/ ВИНАГИ СА ВОДЕЛИ ДО ТОТАЛИТАРИЗЪМ. ПОСТИЖЕНИЯТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ОТ ГЕРМАНИЯ, ШВЕЦИЯ, ФРАНЦИЯ, АВСТРИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАКТО И ОТ МНОГО ДРУГИ СТРАНИ, СА НАШЕ ОБЩО НАСЛЕДСТВО, КЪМ ЧИЕТО БЛАГОДЕНСТВИЕ НИЕ СЕ СТРЕМИМ.
    ЦЕЛ НА СДПН Е ДА ИЗГРАДИ НЕЗАВИСИМА, ДЕМОКРАТИЧНА И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ:
    1. ГАРАНТИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧОВЕШКИ СВОБОДИ, ОСИГУРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ И ОБЩЕСТВЕНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН. ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕ ДА ГОСПОДСТВА НАД ЛИЧНОСТТА.
    2. НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ РАЗРАБОТИ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, СЪОБРАЗНО ОПИТА НА МОДЕРНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ И ДА БЪДЕ ПРИЕТА ОТ СВОБОДНО ИЗБРАНО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЛЕД КАТО НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ СЕ ОСИГУРИ ЮРИДИЧЕСКА И РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА.
    3. ПОЛИТИЧЕСКАТА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРИ КОЯТО ВЛАСТТА НА ВСЯКО НИВО ПРОИЗТИЧА ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА ВОЛЯ, ПРЕДСТАВЕНА В ПАРЛАМЕНТА, ЧРЕЗ СВОБОДНИ, РАВНИ, ВСЕОБЩИ, ПРЕКИ И ТАЙНИ ИЗБОРИ, СДПН РЕШИТЕЛНО СЕ ОБЯВЯВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛШИНСТВОТО, ПРИ ЗАПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВОТО. ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВОТО СЕ ЗАЩИТАВАТ ОТ ЛЕГАЛНИ, СВОБОДНИ СЪПЕРНИЧЕЩИ СИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ, КОИТО ИМАТ РАЗЛИЧНИ ИДЕИ.
    4. ИСТИНСКАТА СВОБОДА Е ТАЗИ, КОЯТО ОСИГУРЯВА ПРАВАТА НА ДРУГОМИСЛЕЩИЯ. ЧОВЕШКИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА ТРЯБВА ДА СЕ ГАРАНТИРАТ ОТ ЗАКОНОДАТЕСТВОТО С КОЛКОТО МОЖЕ ПО-МАЛКО ЗАБРАНИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
    5. ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ. ДА СЕ ОСИГУРИ ПЪЛНА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
    6. БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ДА БЪДЕ ПРИВЕДЕНО КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВНИ НОРМИ. БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА БЪДАТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ И ЗАКОНИТЕ ДА БЪДАТ СПАЗВАНИ ДЕЙСТВИТЕЛНО ОТ ВСИЧКИ. ДА СЕ ХУМАНИЗИРА РЕЖИМЪТ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА.
    7. СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПРЕЗИДЕНТСКА ИНСТИТУЦИЯ, С ПРЕДИМНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.
    8. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ДА СЕ НАРИЧА БЪЛГАРИЯ. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ СТАРИЯТ ДЪРЖАВЕН ГЕРБ, ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ЧЕРВЕНИТЕ ЗНАМЕНА ОТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА, КАТО БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ С ЧИСТОТО БЪЛГАРСКО ЗНАМЕ. ДА СЕ ВЪЗВЪРНЕ КАТО НАЦИОНАЛЕН ХИМН ПЕСЕНТА "ШУМИ МАРИЦА". ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ОФИЦИАЛНОТО ЧЕСТВУВАНЕ НА 9 СЕПТЕМВРИ И 7 НОЕМВРИ. НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК ДА БЪДЕ 24 МАЙ. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ВЕЛИКДЕН И КОЛЕДА. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ СТАРИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ИМЕНА НА МНОГОТО БЪЛГАРСКИ СЕЛИЩА, ПРЕИМЕНУВАНИ НА ИСТОРИЧЕСКИ СПОРНИ ЛИЧНОСТИ.
    9. ДА СЕ СЪЗДАДЕ НЕЗАВИСИМА ОТ ПАРТИИ И ИДЕОЛОГИИ ПОЛИЦИЯ. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ПОГРАНИЧНИТЕ ЗОНИ И ЗАГРАЖДЕНИЯ, КАТО ЧИСЛЕНОСТТА НА ГРАНИЧНИ ВОЙСКИ СЕ СВЕДЕ ДО МИНИМУМ.
    10. ПОСТЕПЕННО ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ВОЕННА СЛУЖБА И ДА СЕ СЪЗДАДЕ БОЕСПОСОБНА ПРОФЕСИОНАЛНА АРМИЯ С ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ. ДА СЕ ЛИКВИДИРАТ СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ.

                             /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                       X   X   X

    СОФИЯ, 28 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ПЪРВА ЧАСТ/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ  В БЪЛГАРИЯ.

                 А. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

    1. НАРОДЪТ Е ВЪРХОВЕН ГОСПОДАР В БЪЛГАРИЯ И САМ СЕ РАЗПОРЕЖДА СЪС СВОЯТА СЪДБА.
    2. ИЗРАЗ НА НАРОДОВЛАСТИЕТО Е РЕПУБЛИКА С ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВАТА НА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА ПРИ ВСЕОБЩО, РАВНО И ТАЙНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО.
    3. ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ РАВНИ ПРАВА   ЗАДЪЛЖЕНИЯ БЕЗ ОГЛЕД НА ПОЛ, НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ, ЕТНИЧЕСКА И РАСОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СОЦИАЛЕН ПРОИЗХОД, ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ УБЕЖДЕНИЯ.
    4. КОНСТИТУЦИЯТА И НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ГАРАНТИРАТ И ЗАЩИТАВАТ ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И РАВЕНСТВОТО ПРЕД ЗАКОНИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
    5. ВИСШ ОРГАН НА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО Е НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
    6. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДАВА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА СИ НА ПРОПОРЦИОНАНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА.
    7. ПРОБЛЕМИ ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ ЗА СТРАНАТА СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТАКИВА, ЗАСЯГАЩИ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ, НЕЗАВИСИМОСТ И СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, ЗАЛЕГНАЛИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
    8. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛНА СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЪВЕСТТА, СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СДРУЖЕНИЯТА, СЪБРАНИЯТА, МИРНИТЕ ШЕСТВИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ.
    9. ПАРТИЯТА Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ВИСШ НАДЗОР ЗА СЪОБРАЗЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ С КОНСТИТУЦИЯТА.
    10. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЧИТА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩ ПРИНЦИП НА ДЕМОКРАЦИЯТА.
    11. ПАРТИЯТА Е ЗА ПЪЛЕН СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ВСИЧКИ АКТОВЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
    12. ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ СЛЕДВА ДА СЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРА И ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ НЕЗАВИСИМОСТ НА МЕСТНАТА ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ.
    13. ПАРТИЯТА ЯСНО РАЗГРАНИЧАВА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИИТЕ.
    14. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЦЪРКВАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ПЪЛНА СВОБОДА И РАВЕНСТВО МЕЖДУ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.
    15. ПАРТИЯТА СЕ ОБЯВЯВА ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ, НА СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ И НА ПРОКУРАТУРАТА, ЗА СЪКРАЩАВАНЕ СРОКА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА И ЗА РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА НА ГРАЖДАНСКИТЕ И НА ВОЕННИТЕ ЛИЦА.


                      Б. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

    16. ФИНАНСОВИЯТ БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВАТА ЕЖЕГОДНО ДА СЕ ГЛАСУВА ПО ПЕРА. ВСИЧКИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ ЕЖЕГОДНО.
    17. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОПРОСТЕНА И СПРАВЕДЛИВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, РЕГЛАМЕНТИРАНА ИЗЦЯЛО СЪС ЗАКОН, КОЯТО ДА БЪДЕ СТИМУЛИРАЩ РЕГУЛАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.
    18. ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ДА БЪДЕ НА ПРИНЦИПА НА ПРОГРЕСИВНО-ПОДОХОДНИЯ ДАНЪК. ПРИ ОБЛАГАНЕТО ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ДОХОДИТЕ НА ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН, А НЕ НА ДОМАКИНСТВОТО, В КОЕТО ТОЙ ЖИВЕЕ. ДА СЕ ОТМЕНИ УНИЗИТЕЛНИЯТ ЕРГЕНСКИ ДАНЪК.
    19. СИСТЕМАТА ОТ ДАНЪЦИ И МИТА В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ДА СЛУЖИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И ДА ОСИГУРЯВА РАВЕНСТВО НА ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ.
    20. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НАСТОЯВА ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК ДА СЕ ВЪВЕДЕ ОБЛЕКЧЕНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ И КООПЕРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И ТУРИЗМА ЗА СЪЗДАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.
    21. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛИЦАТА, НАТОВАРЕНИ ДА ИЗРАЗХОДВАТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ТАКИВА, КОИТО САМО БОРАВЯТ С ТЯХ. РЪКОВОДНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙЦИ ПРИ ВСТЪПВАНЕТО СИ В ДЛЪЖНОСТ ДА ДЕКЛАРИРАТ ИМОТНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ.
    22. ПАРТИЯТА Е ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ВОЕННИТЕ РАЗХОДИ В РАМКИТЕ НА РАЗУМНАТА ДОСТАТЪЧНОСТ.

                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                             Х   Х   Х

      СОФИЯ, 28 МАРТ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ  ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ /ПО  ПОВОД ПРИЕМАНЕТО НА ПАРТИЕН УСТАВ/ И УСТАВ НА ХРП.

      В УЧРЕДИТЕЛНАТА СИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 24 НОЕМВРИ 1989  Г.  ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ (ХРП) ОБЯВИ, ЧЕ Е ОТ АНГЛОСАКСОНСКИ ТИП,  БЕЗ УСТАВ И ЧЛЕНСКИ ВНОС. ЗА БЛИЗО ПЕТМЕСЕЧНИЯ СИ ПЕРИОД НА СЪЩЕСТВУВАНЕ /ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПАРТИЯТА НА 2 НОЕМВРИ 1989 Г./ САМАТА ПРАКТИКА НАЛОЖИ ОФОРМЯНЕТО НА СТРУКТУРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ФУНКЦИИ.
      ПОСТЕПЕННО БЯХА ПРИЕМАНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА, ИЗЯСНЯВАХА СЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ И ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ. РАЗВИТИЕТО НА ПАРТИЙНАТА ПОЛИТИКА СЕ ФИКСИРАШЕ В ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА ХРП, В РЕЗОЛЮЦИИ, В ИЗЯВЛЕНИЯ.
      ПРЕДСТОИ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ПАРТИИТЕ, СЪГЛАСНО КОЙТО ЕДНА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРА САМО ПРИ НАЛИЧИЕТО НА УСТАВ. ОКАЗА СЕ, ЧЕ НАШИТЕ ПРАВИЛА НА РАБОТА ОБХВАЩАТ ТЕЗИ ВЪПРОСИ, КОИТО ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ПОСТАВЯ КАТО ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТАВА ПО ПРИНЦИП НА ВСЯКА ПАРТИЯ.
      В ТОЗИ СМИСЪЛ ЗА НАС НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НИТО ТРУДНОСТ, НИТО ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА НИ ДЕКЛАРАЦИЯ ФАКТЪТ, ЧЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ КАТО УСТАВ ПРИЕМАНИТЕ В ПРОЦЕСА НА НАШЕТО РАЗВИТИЕ ПРАВИЛА.

ПЛОВДИВ,  26  МАРТ 1990 Г.

                         НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП:
                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ
                         ГЕН.  ПЪЛНОМОЩНИК: РУМЕН ЯНАКИЕВ
                         ГОВОРИТЕЛ:  ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА
                         СЕКРЕТАР:  ВИОЛЕТА СТАНКОВА
                         КОВЧЕЖНИК:  СИМЕОН ПАВЛОВ

                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                        У С Т А В

                        1 . И М Е

         ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, КОЯТО СЕ Е РАЗПРОСТРЯЛА ОТ УРАЛ ДО БРЕГОВЕТЕ НА ТИХИЯ ОКЕАН, В АВСТРАЛИЯ, НОВА ЗЕЛАНДИЯ И В ОТДЕЛНИ РЕГИОНИ НА АЗИЯ И АФРИКА Е ХРИСТИЯНСКА.
         - СЪСТАВКАТА "ХРИСТИЯН" ПОКАЗВА, ЧЕ В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА. В ТОЗИ СМИСЪЛ НИЕ ПРИЕМАМЕ И РАЗВИВАМЕ ТРАДИЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАЦИЯ.
         - СЪСТАВКАТА "РЕПУБЛИКАНСКА" ОЗНАЧАВА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ТЕ ИЗИСКВАТ ОТЧЕТ НА ВЛАСТТА ПРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕ, НА ВСЯКА ВЛАСТ.
         - ОФИЦИАЛНО СЪКРАЩЕНИЕ: ХРП
         - ЕМБЛЕМА: ЛЯСТОВИЦА С КРЪСТ В ОКОТО. ОБЯСНЕНИЕТО: ХРП  Е ПЪРВАТА ОБЯВЕНА ЗА СЛЕДВОЕННИЯ ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ ПАРТИЯ, ВЕСТИТЕЛКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОЛЕТ.
         - ЦВЕТОВЕ: ТЪМНОСИНЬО И ЗЛАТИСТОЖЪЛТО.
         - СЕДАЛИЩЕ: ПЛОВДИВ
         - АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 4000-ПЛОВДИВ, УЛ. "МАКСИМ  ГОРКИ" HP.25.

                         2. С Ъ Щ Н О С Т

          ХРП Е ОТ АНГЛОСАКСОНСКИ ТИП - БЕЗ ЧЛЕНСКИ КАРТИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС. В ХРП НЕ СЪЩЕСТВУВА ПОНЯТИЕТО "ЧЛЕНСКА МАСА", ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА СА ХОРА, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ПОЛИТИКА И С НЕОБХОДИМАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО Й ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ.
          В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИ ХРП ИЗЛИЗА С МАНИФЕСТ /ПРОГРАМА/, КОЯТО БИ ИЗПЪЛНИЛА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДОЙДЕ НА ВЛАСТ.
          - ФИНАНСИРАНЕ: ВОЛНИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ДАРЕНИЯ, И ПОМОЩНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ТРЯБВА ДА Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
         - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА: В СЛУЧАЙ, ЧЕ В НЕЯ ОСТАНАТ ПО-МАЛКО ОТ 50 ДУШИ.

           3. Ц Е Л   И   П Р И Н Ц И П И   Н А   Д Е Й С Т В И Е

          ЦЕЛТА НА ХРП Е ДА ПОЛУЧИ ДОВЕРИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ И ДА ПОЕМЕ СВОЯ ДЯЛ ОТГОВОРНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА.
          В ПРЯКА ВРЪЗКА С ТАЗИ ЦЕЛ СА ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ХРП, А ИМЕННО:
          - ДА НЕ СЕ ИСКА ОТ ВЛАСТТА, А ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ. НИЕ ИСКАМЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ САМАТА ВЛАСТ, ЗА ДА ОСЪЩЕСТВИМ НА ПРАКТИКА СВОЯТА ПРОГРАМА.
          - НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ ДЕМОКРАЦИЯ С НЕДЕМОКРАТИЧНИ  СРЕДСТВА. НИЕ СМЕ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО, НИЕ СМЕ ЗА ЗАКОННОСТ И РЕД.
           - ОПОЗИЦИЯТА НЕ Е ПРОТИВНИК, А НЕОБХОДИМ ПАРТНЬОР НА  ПРАВИТЕЛСТВОТО.

                      4. Ч Л Е Н С Т В О

           В ХРП МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ИМА ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА И ЗАЯВИ ПИСМЕНО, ЧЕ СПОДЕЛЯ ХРИСТИЯНСКИТЕ НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ И РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ.
         - НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ЧОВЕК ДОРИ БЕЗ ДА Е РЕЛИГИОЗЕН, МОЖЕ ДА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА.
         - НЕЩО ПОВЕЧЕ: УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ КЪМ ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА /КОЯТО Е УНИВЕРСАЛНА/, МОГАТ ДА СЕ ПРИДЪРЖАТ И ХОРА ОТ ДРУГИ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.
         - НАПУСКАНЕТО НА ПАРТИЯТА СТАВА С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ.


    5. П Р Е Д С Т А В И Т Е Л С Т В О   И   С Т Р У К Т У Р А

         ПОЛИТИКАТА НА ХРП СЕ ВОДИ И ПРЕДСТАВЯ ОТ НЕЙНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА. ВЕДНЪЖ ГОДИШНО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ДАВА ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА ПРЕД СВИКАНАТА ЗА ЦЕЛТА ГЕНЕРАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.
         - НИЕ СЕ БОРИМ ЗА МЕСТА В ПАРЛАМЕНТА И ДЪРЖАВАТА, А НЕ ЗА ПОСТОВЕ В ПАРТИЯТА.
         - КОГАТО ПАРТИЯТА НЕ РАЗПОЛАГА С ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО СЕ ПОЕМА ОТ СТРУКТУРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ФУНКЦИИ, А ИМЕННО:
         НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП - ВОДИ И ПРЕДСТАВЯ ПОЛИТИКАТА НА ПАРТИЯТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ, ОТГОВАРЯ ЗА ГЕНЕРАЛНАТА ЛИНИЯ НА ПАРТИЯТА, ЗА НЕЙНАТА СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА.
         СЪСТОИ СЕ ОТ:
         - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП
         - ГЕНЕРАЛЕН ПЪЛНОМОЩНИК НА ХРП
         - ГОВОРИТЕЛ НА ХРП
         - СЕКРЕТАР НА ХРП
         - КОВЧЕЖНИК НА ХРП

         ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПАРТИЯТА КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СА НА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ И ДАЛИ ПАРТИЯТА ИМА ИЛИ НЯМА СВОЯ ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА.
         ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП - ПРЕДСТАВЯ ПАРТИЯТА НА ОБЛАСТНО РАВНИЩЕ, СЪГЛАСУВАНО С НЕЙНАТА ГЕНЕРАЛНА ЛИНИЯ, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА. СЪСТОИ СЕ ОТ: ОБЛАСТЕН ПЪЛНОМОЩНИК, ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАР И КОМИСИИ, НАЧЕЛО НА КОИТО СТОЯТ ОРГАНИЗАЦИОННИ СЕКРЕТАРИ.
         АНАЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ СЪС СЪОТВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО МОЖЕ ДА ИМА НА ОБЩИНСКО И РАЙОННО РАВНИЩЕ.
         - ОБЛАСТНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И РАЙОННИТЕ СТРУКТУРИ СЕ ИЗГРАЖДАТ СПОРЕД НУЖДИТЕ ПО МЕСТА. ВСИЧКИ ТЕ ДЪРЖАТ ВРЪЗКА С ВИСШЕСТОЯЩИТЕ И С НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО.
         - ОБЛАСТНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И РАЙОННИТЕ СЕКРЕТАРИАТИ  НЕ СА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

          6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ХРП

          ВСЕКИ ЧЛЕН КА ХРП ИМА ПРАВО ДА ИЗДИГА КАНДИДАТУРАТА СИ ЗА ИЗБОРИ ОТ ИМЕТО НА ПАРТИЯТА. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ АГИТАЦИЯТА, КОЯТО ПРАВИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНА С ПРЕДИЗБОРНИЯ МАНИФЕСТ НА ХРП, С НЕЙНАТА СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА.
         - АКО ЧЛЕН НА ХРП ИЗДИГНЕ КАНДИДАТУРАТА СИ НА ИЗБОРИ КАТО НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ, АВТОМАТИЧЕСКИ БИВА ИЗКЛЮЧЕН ОТ ПАРТИЯТА.
         - ВСЕКИ ЧЛЕН НА ХРП ИМА ПРАВО ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В СТРУКТУРИТЕ НА ХРП С ИЗПЪЛНИТЕЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ФУНКЦИИ.
         - ЧЛЕНОВЕТЕ НА ХРП СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ И СПОРЕД СИЛИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА ПАРТИЯТА.
         - ПРИ ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА УСТАВА, ПРИ САМОВОЛНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЗАПЛАШВАТ ПОЛИТИКАТА И ЦЯЛОСТТА НА ПАРТИЯТА, ЧЛЕНСТВОТО В НЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ПРИНУДИТЕЛНО ПРИ МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ НА СЪОТВЕТНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА. РЕШЕНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОТВЪРДЕНО И ОТ НАЙ-МАЛКО ТРИМА ДУШИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП.

                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          X   X   X

     СОФИЯ, 28 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ.


     БЪЛГАРИЯ, ТОВА СМЕ ВСИЧКИ НИЕ, ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ-ГРАЖДАНИ НА ТАЗИ СТРАНА, ОБЕДИНЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО И ВОЛЯТА ДА ИЗПЪЛНИМ  С ДОСТОЙНСТВО И НРАВСТВЕНОСТ И ДА ИЗДИГНЕМ НАЙ-ВИСОКО ПОЗИЦИЯТА ДА БЪДЕМ НАД И ПРЕДИ ВСИЧКО ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ. САМО ТАКА ЩЕ РАЗЧУПИМ ДЕСЕТИЛЕТНИЯ СКОВАВАЩ СТРАХ ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ СВЕТА И ДА ЗАЯВИМ: "AЗ СЪМ СВОБОДЕН ГРАЖДАНИН НА СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ".

                            ОСНОВНА ЦЕЛ

     ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ Е СЪЗДАВАНЕТО И УКРЕПВАНЕТО НА СВОБОДНО, ДЕМОКРАТИЧНО, ПРАВОВО, ХУМАННО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ОБОСНОВАНО С КОНСТИТУЦИЯ И  ОБЕЗПЕЧЕНО ПО ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПЪТ.
     ОБЩЕСТВО - ИЗГРАДЕНО НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, ОБЩЕСТВЕНО-СОЦИАЛНАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, НА РАВЕНСТВОТО ПРЕД ЗАКОНИТЕ И НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МАТЕРИАЛНО И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ НА ВСЯКА ЛИЧНОСТ.
     ОБЩЕСТВО - В КОЕТО ОСНОВЕН НАЧИН ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ СА ЛИЧНИЯТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИЯТ ТРУД И СВОБОДНАТА ИЗЯВА НА КАЧЕСТВАТА И СПОСОБНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА, А НЕ ПРОИЗХОДЪТ, КЛАСОВАТА, РАСОВАТА, ВЕРСКАТА И ПАРТИЙНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ОБЩЕСТВЕНОТО И СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.
     ОБЩЕСТВО  - В КОЕТО ВСЯКА ИДЕОЛОГИЯ ИМА ПРАВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ, ОСВЕН  ТАЗИ, ЧИЯТО ПРАКТИКА ПРОТИВОРЕЧИ И НАРУШАВА ПРИНЦИПИТЕ НА ХУМАНИЗМА, ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ, ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ОТДЕЛНИТЕ ГРАЖДАНИ, НА ГРУПИ ОТ ТЯХ И НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО.
      ОБЩЕСТВО - В КОЕТО ВСЕКИ ЧОВЕК СЕ ОЦЕНЯВА И ОСЪЖДА НЕ ЗАРАДИ СВОИТЕ УБЕЖДЕНИЯ, А ЗА СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ ЛИЧНОСТИ, ГРУПИ ОТ ТЯХ И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО.
      ОБЩЕСТВО - СЪС СВОБОДНО РАЗВИВАЩА СЕ И ДЕЙСТВАЩА КУЛТУРА, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ДУХОВЕН ЖИВОТ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ХУМАНИЗМА И СВОБОДНАТА ВОЛЕИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА.
      ОБЩЕСТВО -  КОЕТО ПРИТЕЖАВА ТРИТЕ ОСНОВНИ БЕЛЕГА ЗА ЕВРОПЕИЗИРАНЕ НА СТРАНАТА:
       1. ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ ВЪТРЕ В СТРАНАТА И КЪМ СВЕТА НА ПРИНЦИПИТЕ НА ХУМАНИЗМА, ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА.
       2. ОТВОРЕНА, АКТИВНА, ДЕПОЛИТИЗИРАНА, ЖИЗНЕНА
ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА.
       3. НАДЕЖДНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА КАТО КОМПОНЕНТ НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ.

                        ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

       1. ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ Е НАДПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ПОЛИТИЧЕСКИ И НЕПОЛИТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР И ФУНКЦИИ, КОЯТО СЕ ОСНОВАВА НЕ НА ПАРТИЙНИ УСТАВИ, А НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА СВОБОДИТЕ И  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ЛИЧНОСТТА И ГРАЖДАНИНА В ХАРМОНИЯ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.
        2. ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ СЕ ОСНОВОПОЛАГА С УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, ПОДПИСАН НАЙ-МАЛКО ОТ ПЕТ ЧОВЕКА. ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ Е СТРУКТУРА С ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ И РАВНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ, ИМАЩИ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ВСЕКИ УЧАСТНИК В ДВИЖЕНИЕТО И ИЗВЪРШВАЩИ КООРДИНАЦИОННА И ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
        3. ВСЕКИ УЧАСТНИК В ДВИЖЕНИЕТО ДЕКЛАРИРА ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА УЧАСТИЕ В НЕГО ИЛИ САМО ЧРЕЗ ПОДПИСА СИ, ИЛИ ЧРЕЗ СОБСТВЕНОРЪЧНО НАПИСАНА МОЛБА ДО ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ.
        4. ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ ОТКЪДЕТО И ДА ИДВАТ ТЕ, НАКЪРНЯВАЩИ СУВЕРЕНИТЕТА /ВЪРХОВЕНСТВОТО/ НА ГРАЖДАНИНА НА БЪЛГАРИЯ, ЧОВЕК И ЛИЧНОСТ.
       5. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ Е СВОБОДЕН ЧОВЕК, СУВЕРЕННА ЛИЧНОСТ, СТОЯЩА НАД ВСЯКАКВИ ЧАСТНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ, ЗА КОЯТО ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО Е ХУМАННО, ПРАВОВО ОБЩЕСТВО БЕЗ КАКВИТО И ДА СА ПРИВИЛЕГИИ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПРЕД ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.
       6. ВСЕКИ УЧАСТНИК В ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ ИЗХОЖДА И ДЕЙСТВА ОТ ПОЗИЦИЯТА НА ГРАЖДАНИНА, СВОБОДЕН ПО ДУХ, ВЯРА, УБЕЖДЕНИЯ, СЛОВО И ВОЛЕИЗЯВА СЪГЛАСНО ПРИНЦИПИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО.
       7. ВСЕКИ УЧАСТНИК В ДВИЖЕНИЕТО В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ВОЛЕИЗЯВА ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ ЗАКОННИ МИРНИ СРЕДСТВА КАТО НЕ ДОПУСКА И НЕ ИЗПОЛЗВА В СЕМЕЙСТВОТО И ОБЩЕСТВОТО НАСИЛИЕ, ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА И ПРИНУДА ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА И НАЧИН.
      8. ВСЕКИ УЧАСТНИК В ДВИЖЕНИЕТО СПОРИ, УБЕЖДАВА И ДЕЙСТВА СЪГЛАСНО  ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО, КАТО ЗАЧИТА РАЗЛИЧНИТЕ МНЕНИЯ, СХВАЩАНИЯ И УБЕЖДЕНИЯ НА СЪМИШЛЕНИЦИ, ПРОТИВНИЦИ И ИНАКОМИСЛЕЩИ.
      9. ВСЕКИ УЧАСТНИК В ДВИЖЕНИЕТО В СЕМЕЙСТВОТО СИ, ПРЕД БЛИЗКИ, ПРИЯТЕЛИ, ПОЗНАТИ И ВСЯКЪДЕ КЪДЕТО И КОГАТО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОВА ИЗВЪРШВА ПРОСВЕТИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ДУХ НА ХУМАНИЗЪМ, ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ В МИСЛЕНЕТО, ДЕЙСТВИЯТА, ОТНОШЕНИЕТО И СЪПРИЧАСТНОСТТА КЪМ РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА, РАЗПРОСТРАНЯВА  И ПОПУЛЯРИЗИРА ДОКУМЕНТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, РАЗКРИВА РАЗОБЛИЧАВА И ОТХВЪРЛЯ ЛЪЖАТА, ДЕМАГОГИЯТА, СПЕКУЛАЦИИТЕ, НЕЗАКОННОСТТА И ЛЪЖЕПАТРИОТИЗМА.

                               /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/

                           Х   Х   Х

      СОФИЯ, 28 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/.


НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ СЪОБЩАВА, ЧЕ Е РЕГИСТРИРАНО ПОД ТОВА НАИМЕНОВАНИЕ С РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ОТ 21.03.90 Г. ПО ФИРМЕНО ДЕЛО 737/1990 Г. СЪГЛАСНО УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ:
     1. РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ
     2. МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ
     3. ВАСИЛ КОСТОВ
     4. ГЕОРГИЙ ЛУНД
     5. МАГДАЛИНА ГЕОРГИЕВА
     6. ИВА БЛАГОЕВА
     7. ИБРАХИМ КЪРПАЧЕВ
     8. АЛИ СТИВАСАРОВ
     9. РУФАТ ФЕЛЕТИЕВ,

А КОГАТО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ ЗАСЕДАВА, ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПРАВИ НЕГОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ.
     НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ НАСТОЯВА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА НЕ ПРИЕМАТ И ДА НЕ ИЗЛЪЧВАТ ДЕКЛАРАЦИИ И СЪОБЩЕНИЯ, КОИТО НЕ ИЗХОЖДАТ ОТ ГОРНИТЕ ЛИЦА ИМАЩИ ПPABO ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ СДРУЖЕНИЕТО.
     ПО ПОВОД НА ПРОЧЕТЕНОТО НА 22 МАРТ 1990 Г. ПО РАДИОПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ"  СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА МИТИНГ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 26 И 27 МАРТ Т.Г. ОТ 17.30 Ч., НДЗПЧ ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИНИЦИАТОР И ОРГАНИЗАТОР НА ТОВА СЪБРАНИЕ И НЕ НОСИ ПОЛИТИЧЕСКА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕГО.
     НДЗПЧ ПРЕДУПРЕЖДАВА, ЧЕ ЩЕ ПОТЪРСИ ПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ВСЯКА ЗЛОУПОТРЕБА С НЕГОВОТО ИМЕ.

СОФИЯ, 22 МАРТ 1990 Г.                                                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/