28 април 1993

София, 28 април 1993 година
        Брой 81 /868/

Главен редактор: Стефан Господинов
 

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД 100-ТЕ ДНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ.БЕРОВ.


І. СЪЗДАВАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Правителството на проф.Любен Беров беше създадено по твърде особен начин. След като СДС и БСП не успяха да създадат правителство, единствената конституционна възможност за създаването му и избягване на предсрочни избори беше мандатът на малката парламентарна група на ДПС. Преговорите между ДПС и СДС завършиха без резултат и тогава мандатът беше възложен на президентския съветник проф. Беров. Правителството беше съставено набързо. В парламента то получи подкрепата освен на ДПС още и на голямата част от парламентарната група на БСП, както и от някои депутати на СДС, които впоследствие образуваха четвърта парламентарна група. Правителството получи извънпарламентарна подкрепа от двата основни синдиката, а не беше тайна и поддръжката му от президента. По този начин, макар че никоя парламентарна група с изключение на ДПС не признаваше, че стои зад правителството, то беше избрано от Народното събрание. Липсата  на ясно изразена политическа отговорност от подкрепилите го парламентарни сили за неговата дейност, както и хетерогенният състав на подкрепящите го сили още в началото дадоха основание за песимистични оценки. Българският земеделски народен съюз оцени тогава правителството като "крачка назад".


ІІ. ЗАВАРЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Обективно е да се признае, че правителството на проф.Беров получи твърде тежко наследство, в резултат както от четиредесет и пет годишния тоталитарен комунистически режим, така и от дейността на правителствата след 10 ноември 1989 г. Така структурната реформа в стопанството се свеждаше до някои козметични мерки, приватизацията не беше започнала, неизбежното увеличаване на някои цени беше съзнателно отложено за 1993 г., производството непрекъснато намаляваше и в резултат се увеличаваше безработицата, влошаването на жизненото равнище на определени категории от населението вземаше застрашителни размери. Особено тежко беше положението в земеделието. Наред със забавянето на поземлената реформа, допуснато още от правителството на Д.Попов и продължено от първото правителство на Ф.Димитров, през 1992 г. се осъществиха безконтролно износ на животни и зърно и унищожаване на животни в извънредно големи размери. Непрекъснато нарастваха престъпността във всички области и корупцията в държавния и общинския апарат.

Трябва да се подчертае обаче, че правителството на Беров получи и положително наследство от правителството на Ф.Димитров. Така инфлацията, макар и значителна, не се превърна в хиперинфлация, курсът на конвертируемата валута към лева беше сравнително стабилен, започна възстановяването на валутния резерв, както и изплащането на лихви по външните заеми. Особено блогоприятен беше фактът, че вече имаше парафирано споразумение за асоцииране към Европейската общност.


ІІІ. ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Още при избирането си министър-председателят излезе с програмна декларация. Около месец по-късно правителството представи в Народното събрание и разгърната програма. В двата документа се посочиха основните приоритети, а именно: приватизацията, повишаване жизненото равнище на най-зле поставените категории от населението, възобновяване на социалния диалог със синдикатите, решителна борба с престъпността, ефективни мерки в областта на земеделието. Независимо от тези два документа редица министри периодично излизаха с допълнения относно своите отрасли. Особено се отличи в това отношение министърът на земеделието.


IV. РЕАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Не може да се изисква от никое правителство да изпълни програмата си за сто дни. И все пак стодневният период не е установен случайно. Той позволява да се видят насоките на работа на правителството и да се направят обосновани прогнози за по-нататъшната му дейност. Това важи особено много при нашите условия, при които положението почти навсякъде изисква много бързи действия. Резултатите от дейността на правителството през изтеклите сто дни в най-важните области са както следва:


1. ИКОНОМИКА

През изтеклия период правителството завиши рязко цените на течните горива, пристъпи към, макар и на етапи, значително повишаване на цените на електроенергията, внесе в Народното събрание проектобюджет. Бяха извършени и кадрови промени в ръководствата на някои основни структурни стопански единици. Обясненията за повишаванията на цените бяха, че, от една страна, бюджетът не може повече да дотира съответните производства и, от друга - изравняване на цените с международните, като в подкрепа на извършеното се правеха позовавания на изискванията на Международния валутен фонд. Тези обяснения съдържат само част от истината. Основната причина за повишаване цените на течните горива е увеличаването на данъка върху оборота, т.е. търсене на приходи за бюджета. Твърде съмнително е обаче, че целта ще се постигне, защото повишаването на цените в тази област предизвика инфлационна спирала, за което БЗНС предупреди своевременно, а оттам и увеличаване на редица бюджетни разходи за социални нужди. Увеличаването на цените на електроенергията, както и всичко, което се прави в областта на енергетиката, се върши на тъмно. В действителност намеренията на правителството са да изгражда нови енергийни мощности, като следва гигантоманията от тоталитарния период, вместо да се стреми да разкрива резервите и да стимулира енергийната ефективност. Обяснението с международните цени е направо невярно. Съществена част от производствените разходи, които обуславят цените, е работната заплата, а у нас тя е много по-ниска, отколкото в западните страни. Ако ли пък се е стигнало до рязко увеличаване на заплатите в този подотрасъл, това показва, че неоправдано са ощетени работниците и служителите в другите области.

Правителството се обяви за правителство на приватизацията. Резултатите в тази област са направо смешни - приватизиран досега беше само един автосервиз. Не може да се премълчи, че самият закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия е еклектичен, не почива на ясна концепция и не урежда редица много важни въпроси. Правителството обаче не направи нищо за подобряването му, а се задоволи с промени в подзаконовата уредба.

Извършените кадрови промени бяха резултат не на търсене по-ефективни структури и персонални решения, а на желание да се задоволят исканията на една от синдикалните организации, която подкрепя правителството. В резултат не само че не се постигна положителен ефект, но се предизвика и недоволство на другата основна синдикална организация.

Внесеният проектобюджет тепърва ще се обсъжда в Народното събрание. Отсега обаче прави впечатление необоснованото увеличаване на разходите за Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Вместо при ограничените възможности да се извършват съкращения във и без това раздутия апарат в тези три държавни органа, което понастоящем прави даже такава икономически мощна страна като САЩ, той се раздува допълнително, вършат се съвсем необосновани разходи за командировки в чужбина, от които няма реална полза, доставят се луксозни служебни леки коли.

Правителството и досега не е показало, че има ясна идея за структурната реформа на държавните стопански субекти, нито за осъществяване на ефективен контрол върху дейността им. Каквито и мерки да се предприемат за ускоряване на приватизацията, опитът на другите бивши социалистически страни показва, че това ще бъде твърде дълъг процес, т.е. през значителен период още държавните стопански единици в икономиката ще играят голяма роля. А именно за подобряване на тяхната работа и контрола върху нея не се прави нищо, като се изключи стремежът да се ликвидират или поне намалят тъй наречените "лоши кредити". Това обаче съвсем не е достатъчно. Съществуват сериозни съмнения и за реализиране на предвидените приходи, тъй като реформата в данъчното законодателство продължава да се бави.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ЧЕТВЪРТИЯ КОНГРЕС НА АЛТЕРНАТИВНАТА-СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /24 И 25 АПРИЛ 1993 Г., ГАБРОВО/ ОТ ФРАКЦИЯТА АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Документът е огласен на пресконференция на 26 април 1993 г.


Политическата обстановка в България в настоящия момент е непредсказуема. Сега се изпълнява програмата на СДС от правителство на експерти, подкрепено от предимно депутати социалисти. В бурно променящата се ситуация в света, в Европа и на Балканите по-трудно положение за страна, управлявана от едно слабо правителство, едва ли може да има. Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ декларира подкрепата си за това правителство, за да оправдае погрешните политически стъпки, направени от Политическия съвет на АСП.

Интересите на членовете на АСП - нормални, интелигентни и мислещи хора, предполагат пределно изясняване на идеи, становища и политически действия. Поради това делегатите на IV конгрес на АСП от фракцията АСП в СДС

Д Е К Л А Р И Р А Т:

1. Управлението на страната трябва да има солидна парламентарна подкрепа, включваща депутатите, избрани със синята бюлетина, и Движението за права и свободи /ДПС/, на базата на сключено или подновено политическо споразумение.

2. Мястото на АСП е в СДС чрез сключване на първоначално политическо споразумение.

3. Фракцията настоява за оставките от Политическия съвет на господата Николай Василев, Асен Мичковски, Васко Велинов и Ангел Кондев поради разминаване между техни публични изяви и програмата на АСП, която е с дясна политическа ориентация.

4. Фракцията АСП в СДС настоява да се прекрати рекомунизацията в страната чрез действията на Беровата администрация и да се защитят интересите на гласувалите със синята бюлетина.

5. Да се започне планомерна и активна предизборна подготовка за нови парламентарни избори.

6. Да се съдейства за образуването на обществен съвет за експертна помощ и подкрепа при формирането на националните приоритети във външната политика на страната.

7. Да се анулира подписаното политическо споразумение между АСП и т.нар. партии от Центъра.

Бъдещето на АСП е в етническата примиримост и справедливост, толериране на предприемчивите и честни данъкоплатци и тотална борба срещу корумпираното чиновничество - синоним на социалистическата или порутена бананова република.

Габрово, 25 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЯ В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили остро осъжда уволнението на г-жа Нери Терзиева от поста директор на "Ефир-2" на Българската национална телевизия /БНТ/ и отстраняването на други водещи журналисти.

Това е акт на политическа разправа не само с г-жа Терзиева, но и с всички журналисти и творци, които дадоха възможност за демократичен избор на българския зрител.

Страхът и цензурата, които владееха Българската национална телевизия във времето на комунизма, отново се връщат там. Ясно е, че това е политическа поръчка на БСП и ДПС, която сегашното ръководство на БНТ изпълнява.

Националният координационен съвет на СДС подкрепя и винаги ще подкрепя свободата на словото и творчеството в Българската национална телевизия.

София, 27 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ "КУЛТУРА" КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ, ПРИЕТИ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 24 АПРИЛ 1993 Г.


1. Националната конференция определя членски внос, пропорционален на броя на физическите лица, членуващи в синдикалните организации, в размер не по-малко от 0,5 процента от минималната работна заплата за страната. Отчисленията са разпределени така: 0,2 поцента за АДС и 0,1 процент за Националния синдикат "Култура".

2. Отчисленията за стачен фонд се определят на 5 процента от постъпленията в Националния синдикат "Култура".

3. Националната конференция задължава Изпълнителния съвет в срок от една седмица да изработи документите на учредителната конференция /извлечение от протокола, устав, списъци на ръководните органи/.

4. Националната конференция задължава Изпълнителния съвет да организира широка пропагандна дейност за популяризиране дейността на Националния демократичен синдикат "Култура" сред културните институции с цел създаване на нови синдикални организации.

5. Изпълнителният съвет да организира подписки и протести за разделянето на Министерство на образованието, науката и културата /МОНК/ на Министерство на образованието и науката и Министерството на културата.

6. Изпълнителният съвет да внесе искане пред МОНК за започване на преговори за браншово договаряне на работната заплата и осигуряване на работно помещение на синдиката.

София, 24 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА НЕРЕШЕНИТЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ ЗАПАДНА И ИЗТОЧНА ТРАКИЯ И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ.


Известна е на българската общественост трагичната съдба на тракийските българи, прогонени от родните им места и потърсили спасение, подслон и препитание в майка България.

След Първата световна война Западна Тракия е откъсната от България. Близо сто хиляди българи я напускат. Цялото им движимо и недвижимо имущество остава там. Според спогодбата от 1928 година между България и Турция под егидата на Обществото на народите тракийските бежанци са възмездени за изоставеното имущество с облигации. Но през 1950 година тогавашното правителство спира изплащането на облигациите и лихвите. Повече от 40 години Тракийската организация води упорита борба за отменяне на този незаконен акт. През 1991 г. облигациите са възстановени като ценни книжа. Но оттогава нито предишното, нито сегашното правителство изплащат облигациите. Отнася се за съхранени облигации с номинална стойност около 100 млн.лв /оставените имоти са възлизали на 1 млрд. и 870 млн.лева/.

През 1944 г. българите от Западна Тракия отново поемат бежанския път. Отново оставят земеделски земи и други имоти за близо 23 млн. долара. През 1964 г. Гърция признава това имущество за собственост на тракийските българи и го приспада от репарационния дълг на България, т.е. държавата получава от Гърция паричната стойност на имотите, но не дава нито лев на бежанците - собствениците на тези имоти.

Договорът между Турция и България от 1925 г. /един от най-несправедливите договори, които България подписва в своята история/ отнема земите и имотите на българите от Източна Тракия. От тогава до днес нито едно българско правителство не е решило въпроса за връщане или възмездяване на тракийските бежанци за незаконно отнетите им собствени имоти.

Тези справедливи социални въпроси имат голямо значение за тракийските бежанци и техните потомци, голяма част от които са бедни хора. За
тяхното решаване в последните 3-4 години Съюзът на тракийските дружества многократно е настоявал пред Народното събрание и Министерския съвет, пред парламентарните групи, пред политическите партии. Навсякъде намираме съчувствие и признание за справедливостта и закоността на нашите искания. Но и до днес нито една държавна инстанция не е предприела нищо за тяхното решаване. Това вече създава социално напрежение сред тракийските бежанци и техните потомци. Търпението им се изчерпва. Ние питаме - с какво тракийските българи са по-лоши от своите сънародници, на които Законът за реституцията почти мигновено върна имотите? С какво сме по-лоши от трудолюбивите селяни, на които се връщат земите, а тракийските бежанци отново остават без земя?

Заявяваме, че ако в най-близко време Народното събрание и Министерският съвет не решат тези справедливи наши социални въпрси, ще бъдем принудени да предприемем нови, допълнителни мерки и действия.

Ще дадем под съд съответните министерства, колкото и да е срамно част от българския народ да съди държавните си органи.

Ще отнесем въпроса до Организацията на обединените нации, тъй като под нейна егида са вземани решения по някои от социалните ни въпроси. Ще се жалваме за нарушаване правата на тракийските българи.

Ще организираме протестни акции и демонстрации. Тракийските дружества в страната имат готовност да блокират магистрали и шосета, които водят към Източна и Западна Тракия, а с братята македонци, ще блокираме тези към Егейска Македония.

 СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА:

1. Призовава народните представители да не гласуват бюджета за 1993 г., ако в него не се предвидят средства за изплащане на бежанските облигации. Министерският съвет да започне изплащането им още от 1993 г.

2. Призовава народните представители при сегашното обсъждане на изменението на Закона за земята да приемат предложения от съюза проектозакон за оземляването на тракийските бежанци със земя за изоставените земи в Западна Тракия през 1944 г.; да приемат закон и за възмездяване за другото изоставено движимо и недвижимо имущество.

3. Настоява пред Министерския съвет да започне в най-скоро време преговори с Турция за решаване имуществените въпроси на тракийските бежанци от Източна Тракия.

Ние, тракийските бежанци и техните потомци се обръщаме към българите от средствата за масова информация - приемете присърце бежанската съдба на тракийските българи, застанете зад техните справедливи и законни социални тежнения, за тяхното бързо решаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА:

К.Карамитрев

София, 23 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ ДРУЖБАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИНАРОДЕН СЪЮЗ В ГЕРМЕРСХАЙМ, ГЕРМАНИЯ, ПО ПОВОД НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СЪЩОТО ИМЕ.


Сдружените земеделци от дружбата на БЗНС в Германия със седалище Гермерсхайм посрещнаха с възмущение новината за най-новия подъл опит за разкол в нашата организация. Ние най-остро и гневно осъждаме предателското дело, извършено от Пенчев, Чакъров и сие. Слугите си остават слуги на своя господар, при който израснаха и му служиха вярно, против интересите на българския народ. Страхливците и властогонците остават такива до гроб, проклетите разколници не си променят характера - агентът си остава агент на чужди сили.

Братя и сестри, сдружени земеделци, погледнете делата на новоизлюпените разколници и размишлявайте добре за бъдещето на БЗНС. Нашето място не е при предатели, а при верните и истински последователи на Александър Стамболийски, Никола Петков, д-р Г.М.Димитров и Димитър Гичев!

Подлостта на заговорниците няма мяра. Те заслужават само презрение, защото станаха рушители на организационното единство. Ще допуснем ли тези разрушителни елементи в нашата организация и чужди на нашата идеология да сквернят паметта и делото на падналите? Не! Никога това не ще допуснем!

Врагът отдясно и отляво е уплашен от растящата сила на Българския земеделски народен съюз! Земеделските събори и митинги в Стара Загора, Пловдив, Плевен, Хасково, Монтана и София са израз на тази сила!

Не ще оставим тези ренегати да вършат по поръчка разединение. Злосторниците ще отидат на заслуженото им място - бунището. Историята на нашата организация не познава подобен срамен акт и низост. Заговорниците не ще успеят в задачата си да разделят БЗНС, надеждата и упованието на българския народ!

Сдружените земеделци, ние, съратниците на д-р Г.М.Димитров, които работихме почти цял живот за благото на БЗНС без каквито и да било претенции, апелираме към вас да отречете разколниците и заговорниците Пенчев, Чакъров и сие. Те са слуги на тъмни сили и отявлени врагове на Българския земеделски народен съюз. Не направим ли това, ще извършим предателство спрямо народ и организация!

Братя и сестри, вие, които минахте през нечувани тегла, реки от кръв и долини, пълни с кости, ще допуснете ли тези "специалисти, професионалисти, доценти и доктори" на подлостта да ви направят престъпници спрямо нашата организация? Следвайте пътя, който начертахте на обединителния конгрес, той е единственият, бъдете сигурни в това! Да прережем ръцете на извършителите на този срамен акт!

Настъпва решителният момент да разчистим един път завинаги пътя към светлото бъдеще! Предатели, разколници и подобни врагове нямат място между нас. Те ще бъдат изпратени с позор в забвението. В тези тежки часове и дни народът обръща очи към нас! Нека оправдаем това с нашето единство и сплотеност за благото на БЗНС и обичаната наша татковина!

Светът гледа на Българския земеделски народен съюз като гарант за окончателната победа над комунизма и неговата номенклатура, за установяване на свободите и правата на българския гражданин!

Никой не може да спре устрема ни към социални правдини и щастливо бъдеще! Към народовластие, ред и законност!

Горе главите! Всички като един - под знамето на възстановения Български земеделски народен съюз!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КРИТИКА НА ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ПЕРСПЕКТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ" - ДЕКЛАРАЦИИ И РЕАЛНОСТИ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/. Документът е изготвен от експертен екип на Българска партия либерали иогласен на пресконференция на 21 април 1993 г. в София.


2. Програма на партия, която сега се създава, или програма на партия, доминирала във Великото народно събрание и имала два правителствени екипа?

Отговорът на първия въпрос отпада, защото е известен.

На вторият въпрос програмата не дава отговор. От текста се разбира, че БСП влиза в политическия живот на страната едва след изборите за Обикновено народно събрание и оценява политическия и икономически процес от тогава насам. Нещо повече: БСП, в тази ПРОГРАМА - проект прави исторически скок назад и търси причините за икономическия хаос във времето на 1947 г., в "пропуснатите възможности" за коренни реформи през 80-те години и колебанията в политиката непосредствено след 10 ноември 1989 г. Изразът "колебанията в политиката" не е достатъчен, за да се оправдае мълчанието за този период.


3. За икономическа стабилизация и...за преход към пазарна икономика?

Първият проблем е достатъчно обществено популярен и сложен като даденост на неговото състояние.

Вторият проблем е все още непопулярен и както се вижда от текста на програмата, недостатъчно ясен на авторите на програмата. Взети заедно, те обединяват една сложна и много важна концепция. Програмата изобилства от констатации на друг адрес и нито една към собствения.

На стр.3 е записано: "БСП предупреждаваше още през 1990 г., че възприетият от СДС модел на реформа води към силно поляризирано общество от латиноамерикански тип и трябва да бъде заменен с модел, който осигурява преход към социална пазарна икономика".

През 1990 г. управляваща партия в България беше БСП. Тя беше мнозинство във ВНС, както и тя формира две поредни правителства. Още тогава бяха известни схемата и механизмите на така наречения икономически преход, които в крайна сметка имаха за цел смяна на системата. Те се свеждаха до няколко главни точки:

1. Незабавна приватизация на държавната собственост по предварително разработени структури.

2. Успоредно с приватизацията провеждане на парична реформа.

3. Приемане на данъчен закон, който да не блокира, а да стимулира масова индивидуална стопанска инициатива.

4. Законодателна инициатива, свързана със социалната, просветната, здравната, културната и др. области на обществения живот.


Първият програмен документ, който представи правителството /първото поред/ на г-н Луканов беше така наречената "СТАБИЛИЗАЦИОННА ПРОГРАМА". Точно в тази програма беше обявено за пръв път намерението и решението за "либерализиране на цените". Точно в тази програма само се загатваше за някакви форми на приватизация. В тази програма при обилна информация за законни и незаконни дългове на държавата /вътрешни и външни/ не се споменаваше за парична реформа. Тази програма прокламираше стабилизиране на данъчното обременяване.

Защо беше така?

През 1990 г. специалистите от правителството на г-н Луканов разработваха проекто-документи за приватизация, в които се предвиждаше пълно доминиране на държавата при всяко начинание за промяна на собственост. Както тогава, така и сега /не само в програмата на БСП/ не се разбира и допуска при промяна на отношения на собственост да се вземат под внимание двете страни като равностойни: едната продаваща - другата купуваща. Това първо.

Второто важно съображение на БСП за периода 1990-1991 г., за който отново подчертаваме, че премълчава в програмата си, беше да се запази материалната база, която да използва за икономическа основа за политическо съществуване.

Независимо, че в програмата си БСП говори за приватизация на широка социална основа, тя няма да предприеме такава реформа на собствеността, противоречаща на политическата й идеология.

В икономическия раздел на програмата на БСП е определена и позицията й по ПАРИЧНО-КРЕДИТНАТА политика.

Правилни са намеренията на партията да съдейства за съживяване на производството, овладяване на инфлацията и стабилизиране на курса на лева.

Подредени са по хронология на важност и редица други парично-кредитни инициативи, които представляват безспорна необходимост за спиране на хаотичния процес и съответно преминаване към икономическа стабилизация. Това всичко е добре и може да се оцени положително. Погледнато обаче от ъгъла на т.нар. "системен подход", не е трудно да се установят сериозни "процепи", свързани с най-важния въпрос: промяна на титула на собственост в по-важните отрасли на промишлеността и селското стопанство. Такава промяна без наличието на точно определен статут на кредитна политика, насочена към възможности за дългосрочно кредитиране за широк персонажен кръг, не е възможна.

Идеята "не по-малко от 1/3 от собствеността за приватизиране" да се разпредели между всички пълнолетни български граждани"... "чрез предоставяне на поименни безплатни бонове..." е утопична и характерна за времето на Сен Симон от XVIII-ти век.

Какви са основанията за такава постановка в програмата на БСП? Всички досега, поддръжници на тази идея, са аргументирали единствено с мотива, че трудоспособната част от нацията е взела участие за създаване на тази собственост. Това не е достатъчно и не е вярно.

Ще бъде фатално за социалната организация на българското общество, ако към тази немалка част собственици на реституирана собственост прибавим още, които по подобие на първите се превръщат в рентиери. При сегашния закон за аграрната реформа в близките няколко години рентиерството ще навлезе и в селското стопанство.

В сравнение с досегашната данъчна практика позициите на БСП, изразени в проектопрограмата, са значително по-прогресивни.

Но не са достатъчни.

За съжаление досега никоя политическа формация не е узряла, за да разбере, че когато става дума за смяна на една икономическа система - това е смяна на титула на собственост. Това е известно.

Неизвестната и същевременно популярна постановка е, че смяната на собствеността се прави с цел да се извади от латентното й състояние, което е основна причина да се промени този титул. Това не е просто смяна на квартално ръководство, а основна промяна на начина на производство.

Подпомагането на такава смяна следва да се извърши с помощта на всички възможни стимули. Най-добрият стимул е почтената частна инициатива да се освободи от всякакво данъчно обременяване. Ако частната инициатива бъде "убита" още в нейния генезис, по-късно данъчната организация изобщо няма да бъде възможна.

За съжаление дори и програмата на БСП не е достатъчно узряла за радикални социални промени.

/Аргументите защо БСП не е в състояние да изработи такава "узряла" програма биха били предмет на друг разговор./

В този най-важен раздел, който разглеждаме, са изведени важни и според нас точни констатации за настоящото състояние на икономиката в страната.

Някои от тях:

1. Цитираните цифри за спада на производството са още по-високи, ако ги съпоставим не с 1989 г., а например с коя да е година назад. Освен това точността на такава статистика може да се оспорва дори и на базата на нейните методически основи.

Изразът "налице са признаци за разпадане на стопанската система" може да се формулира по-строго и по-точно: стопанската система е разпадната, без да е формирана схемата на тази, която ще я замести.

2. Трагичното характеризиране на проблема "безработица" е, според нас, умишлено подсилено. Това е проблем, който следва да се анализира не само като настоящ факт, но и като явление на миналото на стопроцентова ангажираност. Така както преди тази заетост беше неестествена, социално и икономически неиздържана, така и сега големият процент безработица следва да се разглежда като последица на социална нагласа и фактическа потребност. Състоянието на безработните е последица от финансовата несъстоятелност на държавата и ефект на икономическия хаос.

В заключение, програмата на БСП се отличава с духа си за доброжелателност, хуманизъм, социален реализъм, констатации и намерения, изложени в пропаганден стил. На България и нейната икономика вече са потребни програми, в които да е посочен механизъм на практическото действие. Такава програма би ангажирала обществото по-силно и би го извела от крайностите на абсурдната политизация. Именно поради това политически успех в най-близко бъдеще би имала тази политическа формация, която успее да предложи такава платформа.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
28.04.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички, права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!