28 април 1992

София, 28 април 1992 година
        Брой 82 (612)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ДЕЙСТВИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЗАСЯГАЩИ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.


Партиите и организациите, обединени в Парламентарния съюз за социална демокрация, изразяват своето дълбоко безпокойство от нарастването на социалното напрежение в страната и от действията на правителството, засягащи основни звена в системата за защита на националната сигурност на Република България.

В момент, когато криминалната и стопанската престъпност нарастват лавинообразно и се създават предпоставки за неконтролируеми процеси и явления обективно насочени към разрушаване на националната ни сигурност, се предприемат масови необосновани и незаконосъобразни уволнения в Министерството на вътрешните работи. С тази кадрова разправа се оголват цели сектори от вътрешната ни сигурност и по този начин се блокира тяхната дейност. Това са действия, напомнящи добре познат от политическото ни минало подход, чрез който службите за сигурност се превръщат в постоянен заложник на политическата целесъобразност. Ние оценяваме подобни действия не само като антидемократични, но и като противодържавни. Техните последствия ще рефлектират пряко върху националната ни сигурност.

Политическите партии и организации от Парламентарния съюз за социална демокрация подкрепят справедливите искания на българското офицерство от Министерството на отбраната и от Министерството на вътрешните работи. Категорично се противопоставяме на атаките срещу Българската офицерска легия "Раковски" и на всички опити за забрана на организации, защищаващи социалните и професионални интереси на българските офицери и сержанти, включително и на преминалите в запаса. Настояваме още по-енергично да се защитава българската народност, държавност и достойнство. Да се увеличават грижите за войнството, гаранциите за живота, сигурността и социалното равнище при преминаването на българските офицери и сержанти в запаса.

Категорично възразяваме срещу оставането в състава на правителството на лица като Йордан Соколов и Димитър Луджев, чиито действия са във вреда на националните интереси нa България и уронват достойнството и престижа на българското войнство.

София, 24 април 1992 г.

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ    
БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА   
ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ    
ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ    
НАРОДНО ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ"   
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ    
ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ
ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА И СВОБОДИ"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ПАРТИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, приет от Великото народно събрание (ВНС), осигури възстановяването на различните форми на собственост върху земята. С влизането в сила на измененията и допълненията и прилагането им в българското село се създава нова ситуация, в която:

- безпрецедентно се одържавяват и бюрократизират производствените структури в земеделието;
- грубо се погазва прогласената от Конституцията свобода на сдружаване, потъпква се свободната воля на собствениците на земя, земеделски машини, инвентар, сгради и животни;
- изкуствено се предизвикват сериозни конфликти между хората, засилва се напрежението между селото и града;
- допълнително се ограничават условията за земеделското производство.

Българската социалистическа партия винаги е подкрепяла възстановяването на собствеността върху земеделските земи като условие за развитието на българското земеделие. Ние считаме, че право на живот имат както кооперациите и другите дружества в земеделието, така и фермерският начин на обработване на земята. Всички производители на земеделска продукция заслужават подкрепа и насърчение от държавата.

Новият вариант на Закона за земята има ясно изразен политически характер. Той не се съобразява с икономическите отношения на село и създава опасност от връщането им половин век назад. Целта е да се поставят стопанските структури в земеделието под политическия контрол на Съюза на демократичните сили.

Българската социалистическа партия и Парламентарният съюз за социална демокрация (ПССД) се опитаха да направят необходимото за приемането на закон, отговарящ на потребностите на страната, на намеренията и интересите на хората. В резултат на това:

- запазиха се резултатите от оземляването, извършено чрез Закона за трудовата поземлена собственост от 1946 година;
- установи се равнопоставеност между труда и земята при формиране на дяловете в имуществото на ТКЗС;
- даде се възможност за предварително, преди изготвянето на плановете за земеразделяне, въвеждане на собствениците във владение на земеделските земи;
- не се постави като предварително условие за образуването на кооперации внасянето в тях на земеделска земя.

Въпреки това приетият нов вариант на Закона за земята не отговаря на потребностите на страната. Поради това народните представители от ПССД поискаха от Конституционния съд да обяви противоконституционността на най-съществените изменения и допълнения в Закона за земята.

Българската социалистическа партия се противопоставя на определянето и назначаването по административно-бюрократичен път на съставите на ликвидационните съвети и настоява областните управители да назначат за членове на ликвидационните съвети излъчените от собствениците на земя и земеделско имущество компетентни личности.

Българската социалистическа партия се противопоставя на натрапването по административен ред на форми за стопанисване на земята и на земеделското имущество и настоява държавните органи да гарантират на собствениците на земя и земеделско имущество правото им на свободен избор.

Българската социалистическа партия подкрепя създаването на кооперации в земеделието във всичките им форми.

Висшият съвет на БСП подкрепя и препоръчва на социалистите да се включат в инициативи, които да защитават интересите на собствениците на земя пред общинските поземлени комисии за ускоряване възстановяването на собствеността върху земеделските земи и предликвидационните съвети за ускоряване разпределението на имуществото на ТКЗС на дялове.

Висшият съвет на БСП настоява пред органите на властта да се пресичат решително започналите самоуправства и разпиляването на основни фондове в земеделието. Необходимо е да се използват всички възможности, които конституцията и законите предоставят, за да се противодейства срещу противозаконни актове и действия на областните управители, ликвидационните съвети, кметовете на общините и на населените места във връзка с прилагането на Закона за земята.

Висшият съвет на БСП препоръчва на партийните съвети, общинските партийни организации и социалистите да търсят сътрудничество с извънпарламентарните партии, с обществените организации и със синдикатите, да се подхожда съобразно конкретните особености в районите и отделните населени места, да се отчитат конкретните интереси на социалните гру пи и на отделните хора.

Висшият съвет на БСП предлага на ПССД да внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чрез който да се предложи:

- отменяне на противоконституционните и нецелесъобразни разпоредби на новия вариант на Закона за земята;
- приемане на нормативни актове, които да осигурят икономическото регулиране на пазарните механизми в селското стопанство и провеждането на аграрната реформа.

София, 18 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ ПО ПОВОД НА КОМЕНТАРИ В НЯКОИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


С изненада констатирах, че в свои коментари някои средства за масова информация невярно тълкуват вчерашните контакти между Комисията за национална сигурност и главния прокурор на Република България г-н Иван Татарчев.

Склонен съм да допусна, че тези коментари не са злонамерени и тенденциозни, а са резултат от повърхностно познаване на проблема. В противен случай би следвало, че т.нар. свободен печат твърде свободно и произволно подкрепя опитите на депутати от предизборния съюз на БСП за очерняне на честния и достоен главен прокурор и за посяване на несъществуваща вражда между него и Комисията по национална сигурност.

Длъжен съм да заявя, че всякакви хули срещу г-н Иван Татарчев, намеци за искане на неговата оставка и други подобни инсинуации не ангажират с нищо Комисията по национална сигурност, нито пък мен, като неин председател. Те са проява на неприязън от страна на депутати от опозицията към главния прокурор.

Аз се надявам, че г-н Иван Татарчев, независимо от нападките, ще продължи смелите си и отговорни действия, с които предизвиква всеобщото уважение в българското общество и изразявам увереността си, че той ще съдейства в рамките на закона и в съответствие с конституцията Комисията по национална сигурност и в бъдеще да може да осъществява ефективен парламентарен контрол над институциите, свързани с отбраната, законността и обществения ред.

София, 24 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС (18-20 АПРИЛ 1992 Г.) В ПЛОВДИВ.


Младежката Радикалдемократическа Федерация (МРДФ) е федеративна клубна система в рамките на Република България.

Нейните членове смятат, че либералните идеи са най-доброто средство за приобщаването на младите българи към духовните ценности, приети от Европейската и световната културна общност.

Организационният живот, който федерацията предлага, е максимално свободен и мобилен, той се определя от всеки клуб и се провежда от него; федеративната структура служи само за улесняване на инициативите на отделния клуб, т.е. - ангажиментът на отделния човек към организацията зависи от него, от него зависи и характерът на самия организационен живот.

Идейната ориентация на федерацията към либерализма е породена от желанието за висока степен на свобода, която би могла да има всяка отделна личност, въпреки организационните форми. Сътрудничеството с РДП (Радикалдемократическата партия) разширява възможностите за обществено влияние на младежите, като едновременно с това се гарантират в много по-голяма степен техните интереси.

Основната цел на клубовете е не просто защитата на определени интереси на всеки млад човек в България, но и увеличаване на възможностите за културни, професионални и социални контакти както в страната, така и в мащабите на Европейската и световната културна общност.

МРДФ признава всички закони в страната, които са въведени по съответния демократичен ред.

МРДФ приема международната Харта за правата на човека като основен документ, спазването на който е една от гаранциите за равноправното участие на българския народ в обединена Европа.

МРДФ признава равните права на всички български граждани, независимо от раса, пол, възраст и етническа принадлежност.

МРДФ е за пълно разделяне на светската от духовната власт, за пълна свобода и равноправие между вероизповеданията, както и за незабавни мерки в национален мащаб за осигуряване на възможността общочовешките ценности да достигнат свободно до съзнанието както на българската младеж, така и до целия народ.

МРДФ е за създаване на условия за много по-активното и свободно участие на младежта в политическия и културния живот, както и за повишаване на самочувствието и авторитета на българската младеж пред държавните органи, международните младежки движения и институции.
МРДФ е за законодателство, удовлетворяващо максимално социалните и икономическите интереси на младите българи.

МРДФ смята България за единна и неделима държава; правата на етнокултурните и религиозните общности следва да се разглеждат и в светлината на международните споразумения, в които България е страна.

Чрез дейността си МРДФ ще се стреми не просто да намали стремежа към емиграция, а да се осмисли животът на българската младеж в собствената й страна.

МРДФ е против националния нихилизъм.

МРДФ е за радикална промяна в учебните програми и в образователната система, в науката и културата, както и за премахване на всякакви привилегии и въвеждане на конкурсното начало в тези области.

МРДФ е за подобряване на екологичния контрол на територията на Република България.

МРДФ подкрепя всяка природозащитна инициатива, целяща гарантирането на здравето и живота на гражданите или съхраняването на екосистемата в даден регион.

МРДФ ще сътрудничи с демократичните национални и международни младежки структури и организации.

МРДФ ще търси контакти и сътрудничество и с професионални и културно-творчески младежки организации.

МРДФ е за държавна политика, насочена към прекратяване на употребата на наркотици, за намаляване на младежката безработица и младежката престъпност.

МРДФ ще работи за популяризацията на либералните идеи и за преодоляване на негативния опит от досегашната организационна работа с младежта. Необходимо е време, за да може всяка личност да повярва в собствените си възможности. Необходимо е време, за да се асимилира истината, че голяма част от добрите намерения вече са изпълними.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА, РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Във връзка с последните публикации в пресата, радиото и телевизията за съкращенията в Министерство на външните работи (МВнР) секцията на Конфедерацията на труда "Подкрепа" при МВнР заявява следното:

1. Не приемаме констатациите на Независимия синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) по повод съкращенията в МВнР, изразени на тяхната пресконференция на 13 април т.г., отразени във вестник "Дума" на 14 април т.г. и платеното съобщение от 17 април т.г. отново във вестник "Дума", относно посочените 4-ма дипломати, които уж били вече съкратени. Това не отговаря на истината и може да се докаже.

2. Не приемаме, че от съкратените общо 200 служители на МВнР 90 % - т.е. 180 души - били членове на КНСБ. Тази бройка далеч надхвърля общия брой на членовете на КНСБ и може да се докаже по въпросниците, които всеки служител попълни.

3. Въпреки че секцията на КТ "Подкрепа" достатъчно време преди съкращенията се отказа от синдикален имунитет, за да се осъществи само професионален подбор на служителите, КНСБ не само че не последва примера ни, но и защити като профгрупорзи и членове на ръководството им около 40 души, много от които не са добри професионалисти. Последва социална защита на още 40 души, вследствие на което много колеги, членове на КНСБ или нечленуващи в синдикат, се обърнаха към секцията на КТ "Подкрепа" с молби за преразглеждане на квалификацията им и оказване на помощ.

В този момент КНСБ вече се беше оттеглила от комисията по съгласуване на критериите за професионален подбор, която министърът на МВнР г-н Стоян Ганев даде възможност да се създаде (въпреки че не беше длъжен - по силата на Постановлението на МС за частична ликвидация). В открито писмо на Независимия синдикат до президента, правителството и парламента се заяви - те не признават, за разлика от нас, Постановлението на Министерския съвет.

Във връзка с горното секцията на КТ "Подкрепа" изразява своето положително отношение към ръководството на Министерството на външните работи в лицето на министър Стоян Ганев, тъй като за всеки сигнализиран от нас случай беше правена квалификационна проверка, в резултат на което около 25 души, нечленуващи в "Подкрепа" колеги, бяха възстановени на работа или им бяха отменени подготвените за уволнение заповеди.

Изразяваме нашата увереност, че и за в бъдеще ще работим с ръководството на МВнР на базата на разумния компромис.

Надяваме се, че Независимият синдикат към КНСБ ще преразгледа своето отношение по горните въпроси в интерес на съвместната ни работа като синдикати.

София, 17 април 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Джамджиева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА СИНДИКАТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД, ПРИЕТ НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СИНДИКАТА (25 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА, СОФИЯ).


Чл. 15. Първичната синдикална организация има следните основни задачи:

а) Привлича работниците, селскостопанските труженици, служещите, учителите, здравните работници и другите трудещи се за членове на Синдиката на трудовия народ.
б) Сплотява трудовия народ в борбата на синдиката за по-добро уплътняване на работното време и за производство на продукция на световно ниво.
в) Участва в разработването и приемането на плана за социално-икономическото развитие, мобилизира усилията на трудовия колектив за неговото изпълнение и преизпълнение, организира и ръководи спазването на трудовата дисциплина, повишаването на квалификацията на работниците и служителите, въвлича работниците за активно участие в управлението на стопанската и обществената дейност.
г) Обсъжда и приема колективния трудов договор, организира изпълнението на двустранните задължения.
д) Развива у синдикалните членове чувство на любов и преданост към социалистическите и комунистическите добродетели, които нямат алтернатива.
е) Проявява нетърпимост към всички прояви на буржоазната идеология.
ж) Съдейства на работодателите за повишаване квалификацията и образованието на работниците, селскостопанските труженици и служителите, за организиране производствената практика на учениците и студентите.

Чл. 16. Синдикалният комитет изпълнява следните задачи:

а) Полага грижи за разширяване участието на трудовия народ в управлението на производството, организира предварително обсъждане на производствени съвещания на въпросите, които се решават от стопанските съвети, и свиква редовно общите събрания на работниците, селскостопанските труженици и служещите и работи за издигане ролята и значението им.
б) Организира участието на трудещите се в разработването, обсъждането и изпълнението на плана на социално-икономическото paзвитие на колектива съвместно с ръководителите на предприятията, фирмите и офисите, организира и ръководи трудовата дейност, отчита резултатите и присъжда морални и материални награди на първенците.
в) Контролира внедряването на изобретения, технически усъвършенствания, рационализаторски и работнически предложения, предлага мерки за подобряване организацията на производството на труда.
г) Сключва от името на работниците, селскостопанските труженици, служителите колективен трудов договор с административно-стопанското ръководство, осъществява контрол за изпълнение на двустранните задължения.
д) Разяснява правилника за организация на работната заплата, изразява мнения и прави предложения по въпросите на организацията за тяхното приложение, дава съгласие за утвърждаване и изменение на местните трудови норми: съдейства за правилното определяне дела на участие и размера на възнаграждението на отделния колектив, работник, селскостопански труженик и служещ съобразно неговия принос, организира масов обществен контрол за спазване на законните разпоредби за организацията, нормирането и заплащането на труда.
е) Организира и ръководи работнически демонстрации и стачки.
ж) Съдейства на административното ръководство за повишаване на професионалната квалификация на трудовия народ; организира школи за изучаване на челния производствен опит, както и други самодейни форми за подготовка на изпълнителските кадри.
з) Контролира спазването на трудовото законодателство, правилата и нормите по безопасността и хигиената на труда, работи за подобряване на условията и за осъществяване на трайни мероприятия по охраната на труда.
и) Дава съгласие или несъгласие в случаите на уволнение, съкращение, при преместване на друга работа за продължително време на работници, селскостопански труженици и служещи, изказва мнение за кандидатите, които се издигат на ръководни длъжности в предприятието, учреждението, фирмата или офиса.
к) Ръководи и организира работата на актива по държавно-общественото осигуряване, контролира дейността на административното ръководство в тази област, съвместно с него изяснява потребностите на трудовия колектив от краткотраен отдих и курортно лечение и разработва планове и мероприятия за тяхното задоволяване; разпределя картите за курортно лечение и за почивните домове на синдикатите и ведомствата, осигурява тяхното ефективно използване.
л) Организира социално-битовото обслужване на трудовия народ; участва в разпределението и контрола по използването на средствата от фонд "Социално-битови и културни мероприятия", ръководи дейността на взаимоспомагателните каси; организира участието на трудовия колектив при изграждането на обекти от битов характер, участва и контролира правилното разпределение на ведомствения жилищен фонд.
м) Полага грижи за решаване на специфичните проблеми, свързани с работа на жените, младежите и специалистите, като ще води борба на омъжените жени да не се разрешава да работят на нощни смени.
н) Организира цялостна идейно-възпитателна работа на синдикалната организация, провежда конкретни мероприятия за трудовото и естетическото възпитание на трудещите се.
о) Организира редовното информиране на работниците по всички интересуващи ги въпроси, проявява настойчивост и инициативност за тяхното решаване.
п) Грижи се за правилното и своевременното събиране и отчитане на синдикалния членски внос и за спазване на нормативите по изразходването на предоставените му средства.
р) Представлява работниците, селскостопанските труженици и служещите в предприятието, фирмата, учреждението, организацията пред административно-стопанските ръководства по всички въпроси на производството, труда, бита, културата.

Чл. 17. Синдикалната група има следните задачи:

а) Извършва постоянна организаторска работа за повишаване трудовата и обществената активност на всеки трудещ се, организира производство на качествена продукция, прави оценка за изпълнение на поетите задължения, взема мерки за укрепване на трудовата, технологичната и държавната дисциплина, прави предложения на синдикалната организация за награди.
б) Провежда събрания и производствени съвещания, контролира изпълнението на предложенията на работниците, изпълнява задълженията си по колективния трудов договор.
в) Осъществява контрол и провежда мероприятия по охраната на труда, общественото осигуряване, социално-битовото обслужване; дава мнение при разпределяне на жилищата, картите за почивка, балнеолечение и мляко за вредните за здравето производства.
г) Работи за повишаване на квалификацията и преквалификацията на трудовия народ и за идейното му възпитание.
д) Редовно събира и отчита синдикалния членски внос.
е) Възлага на синдикалните членове конкретни поръчения и им помага за тяхното изпълнение.
ж) Укрепва морала и семействата на трудовия народ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


037. НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"

Възниква като идейно-политически кръг през 1927 г. по инициатива на Димо Казасов. През януари 1934 г. настъпва разцепление и начело на Политически кръг "Звено" застава видният български политик Кимон Георгиев. В състава на Отечествения фронт участва в завземането на властта на 9 септември 1944 г., а Кимон Георгиев оглавява първото демократично правителство. Съществува като Народен съюз "Звено” от 1 октомври 1944 г. до февруари 1949 г., когато фактически е разтурен.

На 12 ноември 1989 г. група ветерани възстановяват самостоятелната политическа дейност на Народен съюз "Звено". Особена заслуга за това има Иван Дундаров, който е избран за председател на Изпълнителния комитет.

Народен съюз "Звено" се застъпва за едно демократично общество, в което господстват социалната справедливост, гарантираните права и свободи на човека, свободата на словото, информацията и вероизповеданията. Като центристка партия "Звено" се стреми да уравновесява противоречията между отделните политически сили. В този смисъл съюзът полага сериозни усилия за обединяването на всички опозиционни партии и на първо място - извънпарламентарните.

Ръководни органи са Върховният съвет и Изпълнителният комитет. След смъртта на Иван Дундаров организацията преживява сложен период в търсене на нов партиен лидер и фактически е замразила дейността си.

Народен съюз "Звено" няма установен адрес.

/Пресслужба "Куриер"/


10:25:42
28.04.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!