28 април 1990

 

С О Ф И Я, 28 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                            БРОИ 85 /103/

     СОФИЯ, 28 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


                              IV. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

     БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА "ОБЩЕСТВО - ПРИРОДА" НА ОСНОВАТА НА ЕКОЛОГИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ЗА ПРЕХОДА ОТ ПРИРОДОРАЗРУШИТЕЛНА КЪМ ПРИРОДООПАЗВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ Е НЕОБХОДИМО:
     - РЕАЛНА ПРЕЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПРИРОДАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И ЗАКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА, КОИТО УВРЕЖДАТ СЕРИОЗНО ОКОЛНАТА СРЕДА И НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДОБРЯТ ЕКОЛОГИЧЕСКИ;
     - ОСИГУРЯВАНЕ ОПАЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА ОТ ПОЧВЕНАТА ЕРОЗИЯ, ОТ ЗАСОЛЯВАНЕТО И ВНАСЯНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВАТА, ОТ ПРЕКОМЕРНА И ВРЕДНА ХИМИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО;
     - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЕКОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПРОЕКТИТЕ ЗА НОВОИЗГРАЖДАНИ ОБЕКТИ, ЧИЯТО ЕКСПЛОАТАЦИЯ БИ МОГЛА ДА ЗАСТРАШИ ОКОЛНАТА СРЕДА;
     - РАДИКАЛНО ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО С ПРЕДВИЖДАНЕ НА ЛИЧНА НАКАЗАТЕЛНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ:
     - ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛНА ОБЕКТИВНОСТ И ГЛАСНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА;
     - ПРИРОДОСЪОБРАЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАШИТА И РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ, ФОРМИРАНЕ НА НАУЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЯТА И СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

                                V. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

     БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРИХОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ СЪОБРАЗНО ТЕХНИЯ ТРУД И ПОСТИЖЕНИЯ БЕЗ ПРИВИЛЕГИИ ПО ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ПРОИЗХОД, РЕЛИГИЯ И ДРУГИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВАТА ИМ ДЕЙНОСТ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ТОЙ Е ЗА ШИРОК ПРОСТОР НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И ЗА СПРАВЕДЛИВО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;
     БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ РАБОТИ ЗА:
     - ЗАКОНОДАТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВ МИНИМУМ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА, НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПОРАДИ ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ И НА ПЕНСИИТЕ, КОИТО ТРЯБВА РЕДОВНО ДА СЕ ОСЪВРЕМЕНЯВАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА;
     - РАВНОПОСТАВЕНОСТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ С ПРОФОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО ЧЛЕНУВАТ РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ;
     - ПЛАТЕН ОТПУСК НА МАЙКИТЕ ПРИ РАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В РАЗМЕР, ДОСТАТЪЧЕН ЗА ПЪРВОНАЧАЛНОТО ИМ УКРЕПВАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ ТРИ ГОДИНИ. ЗАПЛАЩАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА МАЙЧИНСТВО ТРЯБВА ДА СТАВА В ПЪЛЕН РАЗМЕР, А НЕ, КАКТО ДОСЕГА - ПО МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА; СЛЕДВА ДА СЕ УВЕЛИЧИ И ГОДИШНИЯТ ПЛАТЕН ОТПУСК НА МАЙКИТЕ С ДВЕ И ПОВЕЧЕ ДЕЦА В ЗАВИСИМОСТ И ОТ ТРУДОВИЯ ИМ СТАЖ;
     - ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ В ГРАДОВЕТЕ И СЕЛАТА.
                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                       X   X   X

     СОФИЯ, 28 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ ПАРТИЕН КОНГРЕС НА 21-22 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


     10/ ДА СЕ ИЗГРАДИ ПРИНЦИПНО НОВО ПО ФУНКЦИИ И ФОРМА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, В КОЕТО ПРИОРИТЕТ ДА ИМА ВЪТРЕШНООРГАНИЗАЦИОННИЯТ ЖИВОТ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО; ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ И ВЪТРЕШНООХРАНИТЕЛНИТЕ СИЛИ ДА СЕ РЪКОВОДЯТ ЕДИНСТВЕНО ОТ СТРИКТНОТО И БЕЗКОМПРОМИСНО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, КАТО СЕ ОСИГУРИ СТАБИЛИТЕТЪТ НА ТЕЗИ ОРГАНИ. ПРИНЦИПНО ДА СЕ ПРОМЕНИ СИСТЕМАТА НА РЕКРУТИРАНЕ НА СЪСТАВА НА МВР, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА ЕФИКАСНО ГРАЖДАНСКАТА И ЛИЧНА СИГУРНОСТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     11/ ДА СЕ РЕОРГАНИЗИРА КАТО ИНСТИТУЦИЯ ПРОКУРАТУРАТА; ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПРИНЦИПЪТ НА ИЗБОРНОСТ И МАНДАТНОСТ НА ВСИЧКИ ПРОКУРОРИ В СТРАНАТА; ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ИЗБИРАН ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, А МЕСТНИТЕ - ПРЯКО ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПО ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП И НА ТЯХ ДА БЪДАТ ПОДЧИНЕНИ МЕСТНИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАНИ.
     12/ ПОДДЪРЖАНЕ НА ТАКОВА КОЛИЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКО РАВНИЩЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, КАКВОТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ, ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЦЕСИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ВОЕННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА СЪСЕДНИТЕ НИ СТРАНИ.
     - ДА СЕ ГАРАНТИРА ВИСОКИЯТ СОЦИАЛЕН СТАТУТ НА БЪЛГАРСКОТО ОФИЦЕРСТВО, НЕГОВАТА МАТЕРИАЛНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И МОРАЛНА ЗАКАЛКА В СЛУЖЕНЕ ЕДИНСТВЕНО НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИДЕАЛИ;
      - ГРИЖА НА ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ДА БЪДЕ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВОЙНСКО ИЗРАСТВАНЕ И ОХРАНЯВАНЕ МОРАЛНАТА БОЕСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.
     ТОЗИ Е ПЪТЯТ, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВА И ОЧАКВА БЪЛГАРСКОТО ВОЙНСТВО ДА ДАДЕ СВОЯТА СЕБЕПОЖЕРТВУВАТЕЛНА ДАН ВЪВ ВЪРХОВНИ ЗА ДЪРЖАВАТА НИ ИЗПИТАНИЯ, КАКТО ТОВА Е ПРАВИЛО С ЧЕСТ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ВОЙНИ.
     13/ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, КАТО ОСНОВЕН НОСИТЕЛ НА ТРАДИЦИИТЕ И КУЛТУРАТА НА ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СТРАНАТА, ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНА С ИКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛИТЕТ И ВЪЗМОЖНОСТ ШИРОКО И БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ДА ПРОПАГАНДИРА ЦЕННОСТИТЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ.
     ЦЕЛ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНО И СВОБОДНО ОБЩЕСТВО И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СИЛНА, НЕЗАВИСИМА И СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА.

                        В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА:
                       
    1/ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА СВОБОДНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, В КОЕТО С РАВНИ ПРАВА ДА СЕ ПОЛЗУВАТ ЧАСТНАТА, СМЕСЕНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ. РАЗМЕРЪТ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАКТО И БРОЯТ НА РАБОТЕЩИТЕ В ТЯХ, НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧАВАН ОТ ЗАКОНА. ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ДА БЪДАТ ФИКСИРАНИ В КОНСТИТУЦИЯТА. ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ОТНАСЯ ЗА:    ВОЕННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЕНЕРГЕТИКАТА, ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ И
СЪОБЩЕНИЯТА, ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ВОДИТЕ, КОНТИНЕНТАЛНИЯ ШЕЛФ, ГОРИТЕ И ПР.
     2/ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА СЛЕДВА ДА СЕ РАЗЧИТА ПРЕДИМНО НА НАШИТЕ СОБСТВЕНИ СИЛИ. БНДП Е НЕ ТОЛКОВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА НОВИ ЗАЕМИ, А ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СТОПАНСТВОТО.
     3/ БНДП ЩЕ ВОДИ ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
     4/ СПОРЕД БНДП НАЙ-БЛИЗКАТА ЦЕЛ ПРЕД ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Е ВЪПРОСЪТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ДЪЛБОКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК И НА ВЪЗМОЖНО НАЙ-НИСКАТА СОЦИАЛНА ЦЕНА.
     5/ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ПРОТИВ НЕКОНТРОЛИРУЕМАТА ИНФЛАЦИЯ И БЕЗКОНТРОЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ МЕХАНИЗЪМ - Т.НАР. "ШОКОВА ТЕРАПИЯ", ТЪЙ КАТО ТЯ БИ ДОВЕЛА ДО ЗАСИЛВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА, ЛИКВИДИРАНЕ НА СПЕСТЯВАНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ, РАЗРУХА В СТОПАНСТВОТО И ДО ПОДРОНВАНЕ ДОВЕРИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НИ ПАРТНЬОРИ.
     6/ ОСНОВА НА ИКОНОМИКАТА В ПЪРВОНАЧАЛНИЯ, ОЗДРАВИТЕЛЕН ПЕРИОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕГУЛАТИВНИЯТ ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ ПРИ ПЪЛНА СВОБОДА НА КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО, НО С ИЗВЕСТНО ОРГАНИЧАВАНЕ РАСТЕЖА НА ЦЕНИТЕ. РЕГУЛИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА НЕ АДМИНИСТРАТИВНО, ЕДИНСТВЕНО С ИКОНОМИЧЕСКИ ЛОСТОВЕ.
                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 28 АПРИЛ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПИСМАТА НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, АДРЕСИРАНИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
Б Ъ Л Г А Р И Я
Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ
Т У К

     ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

     НА 9 АПРИЛ 1990 Г. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, ВКЛЮЧВАЩ: БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ИМАШЕ ЧЕСТТА ДА ВИ УВЕДОМИ, ЧЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ГОРНИТЕ ПАРТИИ Е ОПРЕДЕЛЕН И ПРЕДЛОЖЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЛОКА В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.
     БЯХМЕ КРАЙНО ИЗНЕНАДАНИ ОТ ФАКТА, ЧЕ НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕИЕ НЕ Е ВЗЕТО ПРЕДВИД ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА ВАШИЯ УКАЗ И НА ПИСМОТО НИ ПОД НОМЕР 13/09.04.1990 Г. НЕ Е ОБЪРНАТО СЪОТВЕТНО ВНИМАНИЕ.
     СЧИТАМЕ, ЧЕ РЕАЛНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. ЗА НАС ВЪПРОСЪТ, КОЙТО ПОСТАВЯМЕ, СЪВСЕМ НЕ Е МАЛОВАЖЕН. ТОЙ ИМА СВОЕТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ И В НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ПОДХОДИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ДОСТЪПА НА ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ИЗВЪН БСП, СДС И БЗНС ДО РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. НАИСТИНА, КАК БИ МОГЪЛ ДА БЪДЕ ОЦЕНЕН НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ, БСП, СДС И БЗНС ДА ИМАТ ОСИГУРЕНО ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ЗА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ И ПРЕДИ 10 МАЙ, А ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК И ДР. ПАРТИИ ДА БЪДАТ ПРЕНЕБРЕГНАТИ, ОСВЕН КАТО ЯВНА ПРЕДИЗБОРНА ДИСКРИМИНАЦИЯ.
     АПЕЛИРАМЕ ПРЕД ВАС ДА РАЗГЛЕДАТЕ ОТНОВО НАШЕТО ИСКАНЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОБ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ДОСТЪП НА НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДО РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ И ОЧАКВАМЕ СПРАВЕДЛИВО И БЕЗПРИСТРАСТНО РЕШАВАНЕ.
     ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ ДОКРАЙ И С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ДОСТОЙНСТВОТО И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ,ЧЛЕНУВАЩИ В ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ ШИРОКО ИНФОРМИРАНЕ НА НАШАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

С УВАЖЕНИЕ
ПЪЛНОМОЩНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН
БЛОК И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА
ПАРТИЯ: ПЕТЪР ГОГОВ
                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

ДО
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОФ.ЖИВКО СТАЛЕВ
ТУК


     ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

     НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.31, АЛ 1, Т.З ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЪДЪРЖАЩ ИЗИСКВАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗБОРНИТЕ ПАРТИЙНИ КОАЛИЦИИ И ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБОРНИТЕ БЮЛЕТИНИ, ИМАМЕ ЧЕСТТА ДА ВИ УВЕДОМИМ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, В КОЙТО СЕ ВКЛЮЧВАТ:
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА
ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ
ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24 АПРИЛ 1990 ГОД., ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЛОКА КАТО ИЗБОРНА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ.
     С ОГЛЕД НА ТОВА МОЛИМ, ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДА БЪДЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ И СЕ РЕГИСТРИРА КАТО ИЗБОРНА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК СЪС СЪЩОТО НАИМЕНОВАНИЕ.
     ВСИЧКИ ПАРТИИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, СА РЕГИСТРИРАНИ СЪОБРАЗНО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ВЪВ "ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ" НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД И РЕГИСТРАЦИЯТА ИМ Е ОБНАРОДВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
     С ПИСМО НОМЕР 13 ОТ 9 АПРИЛ 1990 ГОДИНА ДО    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА, С КОЕТО СМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЛОКА ЗА ЧЛЕН НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, Е ПОСОЧЕН ЦВЕТЪТ НА ИЗБОРНАТА БЮЛЕТИНА. ПИСМОТО Е ВРЪЧЕНО СЪЩИЯ ДЕН И СЛЕДВА ДА ВИ БЪДЕ ИЗВЕСТНО.

ЗА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ -
ПЪЛНОМОЩНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ
ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП
НА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
ПЕТЪР ГОГОВ
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 28 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ДЕМОНСТРАЦИЯТА-ШЕСТВИЕ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В ПАМЕТ НА ЧЕТВЪРТАТА ГОДИШНИНА ОТ ЧЕРНОБИЛСКАТА КАТАСТРОФА.


     НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В ОРГАНИЗИРАНОТО ОТ ЕКОГЛАСНОСТ-СОФИЯ ШЕСТВИЕ, НАСТОЯВАМЕ ЗА ДАВАНЕ НА ПЪЛНА ГЛАСНОСТ НА ДАННИТЕ ЗА ПОРАЖЕНИЯТА ОТ ЧЕРНОБИЛСКАТА КАТАСТРОФА В НАШАТА СТРАНА И ЗА ПОСОЧВАНЕ НА РИСКОВИТЕ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, НА КОИТО ТРЯБВА ДА CF ОБЪРНЕ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ.
     НАСТОЯВАМЕ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО СА ВИНОВНИ ЗА УКРИВАНЕТО НА ИСТИНСКИТЕ ДАННИ И ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО ПОПРЕЧИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА. НАСТОЯВАМЕ ВСИЧКИ ДАННИ ЗА РАДИАЦИОННОТО И ХИМИЧЕСКОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА СТРАНАТА ДА СЕ ОПОВЕСТЯТ СВОЕВРЕМЕННО В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ВЯРВАМЕ В ДОБРОТО ЖЕЛАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕН ПОСТ ЗА НЕЗАБАВНА ИНФОРМАЦИЯ СЛУЧАЙ НА КРИТИЧНИ ЕКОЛОГИЧНИ СИТУАЦИИ И РЕДОВНА ТЕЛЕВИЗИОННА ПОРЕДИЦА ОТ ЕКОЛОГИЧНИ ФИЛМИ. НАСТОЯВАМЕ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ФИЛМИТЕ "ЧЕРНА ХРОНИКА" И НА ИЗХВЪРЛЕНИЯ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ВЛАКА ФИЛМ - "СВИЩОВ - НАДЕЖДА В ЗЕЛЕНО". НАСТОЯВАМЕ ЗА РЕАЛНО СПИРАНЕ СТРОЕЖА НА АЕЦ - БЕЛЕНЕ, А НЕ, КАКТО СЕ ОКАЗА ОТ ПРОВЕРКАТА НА ЕКОГЛАСНОСТ ДА СЕ СТРОИ ЗАД ПРИКРИТИЕТО НА КОНСЕРВАЦИОННИ РАБОТИ, ВЪПРЕКИ СПОРАЗУМЕНИЯТА. НАСТОЯВАМЕ ЗА АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА НА РЕАКТОРА.
     ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ ЕНЕРГОБЛОКА НА АЕЦ - КОЗЛОДУЙ РАБОТЯТ В СИЛНО РИСКОВИ УСЛОВИЯ. НЕ ЖЕЛАЕМ ВТОРА АВАРИЯ В ТЯХ, КАКТО ТАЗИ ОТ 1983 Г., ОЦЕНЕНА ОТ ЕКСПЕРТИТЕ НА ГРИЙНПИЙС КАТО ПОТЕНЦИАЛНО НАЙ-ОПАСНАТА В ЕВРОПА ПРЕДИ ЧЕРНОБИЛСКАТА АВАРИЯ. СЛЕДВАЩАТА АВАРИЯ МОЖЕ ДА Е ФАТАЛНА. НЕ ЖЕЛАЕМ ДА ПОКРИВАМЕ ДУНАВА С АТОМНИ ЦЕНТРАЛИ, КАКВАТО Е ИДЕЯТА НА ПРОФ. ТОДОРИЕВ. СПОРЕД ТОКУ ЩО ИЗГОТВЕНАТА ЕКСПЕРТИЗА НА БАН ВЪВЕЖДАНЕТО НА НЯКОЛКО ЕЛЕМЕНТАРНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ НАПРАВИ ИЗЛИШНА АЕЦ - БЕЛЕНЕ. СВЕТЪТ СЕ ОТКАЗВА ОТ АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ. СПРЯ ПРОИЗВОДСТВОТО И НА НАЙ-СИГУРНИТЕ - ФРЕНСКИТЕ. ФРАНЦИЯ НЕ ИСКА ДА ПОЕМА ОТГОВОРНОСТТА ЗА БЪДЕЩИТЕ КАТАСТРОФИ.
     КАТЕГОРИЧНО СМЯТАМЕ, ЧЕ ПРОФ. ТОДОРИЕВ НОСИ ГЛАВНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАСОЧВАНЕТО НА НАШАТА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ АТОМНИЯ ВАРИАНТ, КАКТО И ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА ТЯ.
     НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕГОВАТА ОСТАВКА, КАКТО И ЗА ОСТАВКАТА НА НЕГОВИЯ ПОМОЩНИК - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ЕНЕРГЕТИКА" ОВЕД ТАДЖЕР.
     НЕ ЖЕЛАЕМ ДА ЖИВЕЕМ ПОД ДАМОКЛЕВИЯ МЕЧ НА АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ, ПОСТАВЯЩ ПОД ВЪПРОС НАШЕТО ОЦЕЛЯВАНЕ И НАШЕТО БЪДЕЩЕ.

         НЕ ИСКАМЕ ВТОРИ ЧЕРНОБИЛ!

СОФИЯ, 26 АПРИЛ 1990 Г.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 28 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", УТВЪРДЕН НА 13 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


                                     ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО

     ЧЛ.12 ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО СА: ОБЩО СЪБРАНИЕ, НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ, УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.
     ЧЛ.13 ВИСШ ОРГАН НА ДВИЖЕНИЕТО Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ КОМИТЕТИ И СЕ СВИКВА 1 /ЕДИН/ ПЪТ ГОДИШНО. РЕШЕНИЕТО ЗА СВИКВАНЕ СЕ ВЗЕМА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КОЙТО ИЗГОТВЯ ДНЕВНИЯ РЕД ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ, ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ И ОПРЕДЕЛЯ НОРМАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО; ПО ИСКАНЕ НА НАЙ-МАЛКО ЕДНА ДЕСЕТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, КАКТО И ПО ОБОСНОВАНО ИСКАНЕ ОТ УС ИЛИ НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ.
     ЧЛ.14 СВИКВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СТАВА С ПИСМЕНИ ПОКАНИ ИЛИ СЕ ОБЯВЯВА В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО СЕ ПОСОЧВА ТОЧЕН ДЕН, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ.
     ЧЛ.15 ОБШОТО СЪБРАНИЕ Е РЕДОВНО, АКО ПРИСЪСТВАТ НАЙ-МАЛКО ПОЛОВИНАТА ОТ ВСИЧКИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ.
     ЧЛ.16 РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМАТ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, А ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА - С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ. ПРИ ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЕХНИ ЧЛЕНОВЕ ГЛАСУВАНЕТО Е ТАЙНО.
     ЧЛ.17 ОБШОТО СЪБРАНИЕ:
     - ПРИЕМА, ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА НА ДВИЖЕНИЕТО;
     - ИЗБИРА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ;
     - ОБСЪЖДА И ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ОБЩАТА ПОЛИТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО;
     ЧЛ.18 НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ КОМИТЕТИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ, КАТО БРОЯТ ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. МАНДАТЪТ Е ДВЕ ГОДИНИ.
     ЧЛ.19 НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
     - ИЗБИРА УС И ЗАЕМАНИТЕ В НЕГО ДЛЪЖНОСТИ;
     - ПРИЕМА ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТИ НА УС И УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ;
     - ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ПО ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ;
     - ОБСЪЖДА И ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМИ;
     ЧЛ.20 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СВИКВА НА ЗАСЕДАНИЕ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА 15 ДНИ;
     ЧЛ.21 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ:
     - СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАР, ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК И ЧЛЕНОВЕ. МАНДАТЪТ МУ Е ДВЕ ГОДИНИ;
     - РЕШАВА ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ НА ДВИЖЕНИЕТО;
     - ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНиЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ;
     - ЗАСЕДАНИЯТА МУ СА РЕДОВНИ, АКО ПРИСЪСТВАТ НАЙ-МАЛКО 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ;
     ЧЛ.22 ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В НЕГОВИТЕ КЛУБОВЕ.
     ЧЛ.23 КЛУБОВЕТЕ:
     - ПРИЕМАТ НОВИ УЧАСТНИЦИ;
     - РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЦЕЛИТЕ И ИДЕИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО;
      - ОБСЪЖДАТ АКТУАЛНИ ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ;
     - ПРАВЯТ ЗАПИТВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРЕД ДРУГИ КЛУБОВЕ И ВСИЧКИ ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО;
     - ИЗБИРАТ СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ /КООРДИНАТОР/, КОЙТО ВЛИЗА В СЪСТАВА НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ;
     - ОПРЕДЕЛЯТ МАНДАТНОСТТА НА ИЗБИРАНОТО РЪКОВОДСТВО, НО ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ;
     ЧЛ.24 КЛУБОВЕТЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП;

                                      ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

     ЧЛ.25 ДВИЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С 2/3 МНОЗИНСТВО ЛИЦА.

                                 ИМУЩЕСТВО И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

     ЧЛ.26 ДВИЖЕНИЕТО Е НА ПРИНЦИПА НА САМОИЗДРЪЖКА. СРЕДСТВАТА СЕ НАБИРАТ ОТ ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ, ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ, СТОПАНСКА И ДРУГА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ. ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА СЕ СЪХРАНЯВАТ В БАНКОВА СМЕТКА. СТОПАНСКАТА И ДРУГА ДЕЙНОСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕН ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ;

                                          ПРЕКРАТЯВАНЕ

     ЧЛ.27 ДВИЖЕНИЕТО СЕ ПРЕКРАТЯВА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЛИ АКО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ МЕСЕЦА ОСТАНЕ С ПО-МАЛКО ЧЛЕНОВЕ ОТ БРОЯ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ.

                                    ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     ЧЛ.28 ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" ИМА ПЕЧАТ, ЕМБЛЕМА И ПЕЧАТЕН ОРГАН, ОДОБРЕНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ЕМБЛЕМАТА ИЗОБРАЗЯВА СЛОН.
     ЧЛ.29 ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 13 ЯНУАРИ 1990 Г., И ПОДЛЕЖИ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/