28 август 1992

София, 28 август 1992 година
        Брой 169 /699/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ЛОНДОНСКА МИРНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БИВША ЮГОСЛАВИЯ. Документът е адресиран до председателя на конференцията лорд Карингтьн.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приветстваме вашето и на държавите, които представлявате на конференцията, желание да спомогнете за спиране на войната в Босна и Херцеговина и за цялостно решаване на конфликтите на територията на бивша Югославия.

Причините, които доведоха до тази най-печална за съвременна Европа трагедия, са много и различни. Несъмнено една от водещите сред тях бе фактическото неравноправие на различните етноси в многонационална Югославия. Както сме информирани, сред обсъжданите от вас въпроси ще бъдат проблемите на малцинствата и бъдещият им статут. В тази връзка бихме искали да поставим на вашето внимание един малко дискутиран, но твърде важен въпрос - този за българското малцинство в Сърбия. След Първата световна война от България бяха откъснати значителни територии. Част от тях, известни като Западните покрайнини, бяха включени в тогавашното Кралство на сърби, хървати и словенци, а днес се намират в държавните граници на Сърбия. През 1920 година българите в Западните покрайнини бяха сто и двадесет хиляди, а на преброяването през 1991 година в цяла Югославия са регистрирани едва двадесет и пет хиляди българи. За историческата наука не е тайна, че тези краища са насилствено денационализирани, но световното обществено мнение не е запознато със съвременната трагедия на нашите сънародници в Сърбия. Макар правата им да са конституционно прогласени, денационализирането на Западните покрайнини продължава до ден-днешен със средствата на административния гнет. Правата на човека не са книжни формулировки. Трябва да съществуват реални обществени механизми - публично и международно контролирани, които да ги гарантират.

Позволяваме си да се обърнем към вас, за да споделим твърдото си убеждение, че югославската криза не може да получи частично решение. Респективно, ние имаме основателни причини да се опасяваме от бъдещи компенсационни действия във вреда на българите в Сърбия и ви призоваваме да потърсите средства за защита на техните права.

Използваме случая още веднъж да ви пожелаем успех във високохуманното начинание, с което сте се ангажирали.

София, 26 август 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
        ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, НА СИНДИКАТИТЕ, КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И НА ЦЪРКВАТА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА "КРЪГЛА МАСА" ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ.


В условията на демокрацията инициативите на гражданските структури се насочват към подпомагане на обществените усилия в името на постигането на общонационални цели. Такава цел за нас, българските граждани, е превръщането на България в демократична държава, което не може да бъде постигнато за година или две. Тя трябва да бъде трайната цел на поредица от правителства и парламенти, при най-широка обществена поддръжка и съгласие за пътищата, по които ще вървим.

Ръководейки се от това разбиране, Българският демократичен център (БДЦ) ви предлага да обсъдим заедно възможността за провеждане на "кръгла маса" по най-важните проблеми на нашето обществено развитие. В заседанията на тази "кръгла маса" ви предлагаме да вземат участие всички политически сили, синдикатите, представители на работодателите и църквата.

Точно там в една свободна дискусия бихме могли да постигнем национално съгласие: по това каква държава ще градим, по ценностите на демокрацията, по приоритетите на външната политика, по принципите, гарантиращи националната сигурност, по принципите и етапите на икономическата реформа. Преходът от тоталитаризъм към демокрация изисква последователност и стабилност независимо от естествените смени на правителства и парламенти.

"Кръглата маса" може да съдейства за трайния диалог между обществените сили независимо от техните различия. Във всяка цивилизована държава такъв диалог съществува.

Инициативата се налага в сегашната политическа ситуация, когато законно избраното в резултат на свободни избори Народно събрание не е способно да осигури минимална политическа и обществена представителност при изработването на съдбовни за страната ни закони, определящи развитието й за десетки години напред. В същото време "кръглата маса" не си поставя за цел да подменя държавни институции, а да вземе решения, които задължават само организациите, които са съгласни с тях. Тя е институция на гражданското общество.

С това писмо ви уведомяваме, че започваме консултации на темите на "кръглата маса", участниците и характера на нейните документи.

За тези първи разговори БДЦ упълномощава г-н Стелиян Стойчев.

София, 26 август 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ ЗА ЗАЕМАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ПО ТУРИЗЪМ.


Националният свободен синдикат (НСС) "Бизнес" на извънредно заседание на управителния съвет реши да направи предложение с цел провеждане на приватизацията в туризма в кратки срокове и компетентно и предлага за председател на Комитета по туризъм две алтернативни кандидатури, както следва:

1. Ивайло Василев - завършил специалност "Икономика на туризма" при Варненския икономичесхи институт. Специалист, работил 30 години в областта на туризма, специализирал в Швейцария. Понастоящем е арендатор на хотел "Родина" в София.

2. Светослав Чернев - с висше икономическо образование, с дългогодишен стаж в бившето Министерство на вътрешната търговия, като отговарящ за туризма, управител на хотели и ресторанти, понастоящем фирма за организиране на туризъм и подготовка на кадри.

Управителният съвет на НСС "Бизнес" е уверен, че тези личности са необходими в настоящия момент за извеждане на туризма от кредитен в печеливш приоритетен отрасъл.

София, 27 август 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ: Асен Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА СТАТУТА НА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ СЪЮЗИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След обстойно запознаване с проекта за нов Кодекс на труда Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз (ИС на НПС) като представител на професионален съюз, обединяващ хиляди наемни работници и служители, които пряко са ангажирани от Споразуменията между синдикатите, работодателските съюзи и правителството, предлага да се направи тълкование на понятието работодателски съюз, който ще бъде представителен в националните органи за социално партньорство.

Сега фиксираните цифри за синдикат и представителен работодателски съюз са както следва:

- за национален синдикат - 50 000 синдикални членове;
- за национален работодателски съюз - 500 работодателя.

Така определените цифри не дават ясна представа за аргументите защо са точно така фиксираните цифри.

Щом националният синдикат, който има 50 000 синдикални членове, може да участва в националния орган за социално партньорство, би било логично срещу него като пълноценен работодател-партньор да застане работодателски съюз, обединяващ работодатели, които осигуряват работа на най-малко 50 000 работници и служители по основен трудов договор.

Нашето предложение е:

Национален работодателски съюз да се счита този, който обединява работодатели, осигуряващи работа за най-малко 50 000 наемни работници и служители с основен трудов договор.

София, 27 август 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТЪРПЕВШИТЕ ОТ ЗАКОНА "ДОГАН".


На 19 август 1992 г. в град Разград бе създаден Национален комитет за защита на интересите на потърпевшите от закона "Доган". На учредителното събрание присъстваха представители на регионалните инициативни комитети от Разград, Търговище, Русе и Шумен. Националният комитет е отворена система и към него могат да се присъединяват организации със същата дейност от цялата страна. Досега желание за присъединяване са изявили инициативните комитети от Силистра, Асеновград, Хасково, Кърджали, Дулово.

За основна цел Националният комитет си е поставил защитата на интересите на българските граждани, засегнати от закона "Доган", с всички законни средства.

Членове на Националния комитет могат да бъдат всички потенциални бездомни, вследствие на влизането в сила на закона "Доган" независимо от тяхната религиозна, етническа или партийна принадлежност. Категорично се разграничаваме от хората, възползвали се от служебното си или партийното си положение и облагодетелствали се с повече от едно жилище.

Беше избрано ръководство в следния състав:

председател: Тонка Матева от Разград

заместник-председател: д-р Недьо Недев от Шумен

говорител: Росен Русинов от Търговище  

Седалище - Разград, ул. "Тодор Бухтев" 11.

Прието бе обръщение и програма за действие.

Националният комитет се обръща за съдействие и подкрепа към всички граждани, предприятия, политически сили и организации.

Истината е на наша страна!
Помогнете ни, за да успеем!

Банкова сметка: 959 154 412-2 при Първа частна банка АД - Разград.
Телефони: 2-16-95 и 3-24-48
Факс: 3-22-52

Разград, 27 август 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ЗАКОНА "ДОГАН" КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.


Към вас се обръща Националният комитет за защита интересите на засегнатите от закона "Доган".

Вик за помощ, зов за справедливост, молба за подкрепа и защита отправяме ние, които сме обречени да бъдем изхвърлени на улицата от законно придобитите си жилища през 1989 година.

Сделките между нас и държавата са добросъвестни. Вина за сделките между държавата и българските граждани от турски произход не носим ние и семействата ни. Настояваме да се изясни истината. Кои са виновниците за тази "екскурзия" и защо ние да бъдем потърпевши, след като се явяваме трети лица в сделките? Защо господата от Народното събрание не си направиха труда да съпоставят цифрите на заминалите за Турция граждани с броя на изкупените жилища? Стотици са жилищата, които досега стоят заключени, тъй като собствениците им ги няма. Защо не се каже каква е тяхната цифра? Кому е нужно това информационно затъмнение?

Кой и какво цели с прокарването на този закон?

Кой има нужда от ескалация на напрежението?

Кому са нужни изкупителни жертви, каквито в случая се явяваме ние?

Търсим вашето съдействие истината да бъде разкрита. Помогнете ни да излезем от информационния мрак, който упорито се поддържа по този болезнен въпрос.

Дайте чрез вашите публикации възможност на всички българи да разберат действителното положение в нашите райони.

Не допускайте прилагането на закон, който дава привилегии на едни, а отнема правата на други граждани на Република България!

Разград, 19 август 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ТРЕТА) "ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ТРУДОВА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА НАЕМНИЯ ТРУД, ЗА СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА САМОИНИЦИАТИВА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ, ЗА СИНДИКАЛНО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ” НА НАРОДЕН ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО". Документът е приет на Първия редовен конгрес на синдиката, проведен в София през месец март 1991 година.


Националният ръководен съвет трябва да разработи и актуализира синдикалните виждания на НП "Единство" за защита на труда, на българския работник като собственик. В тях да залегнат следните основни положения:

1. Да се засили законодателната инициатива на НП "Единство" в Комисията по социалните проблеми на Народното събрание. В сътрудничество с представителите на другите профсъюзи, експертите на нашата централа в комисията на Народното събрание да съсредоточат своите усилия в създаването на модерен Кодекс на труда, отчитащ днешните дадености, новото място на работника в трудовите отношения и собствеността.

2. Да се защити активно и непреклонно законното право на НП "Единство" на равноправна основа да участва в националните структури за социално партньорство. Представителите на нашата централа в тях да отстояват на базата на точни анализи актуализацията на работните заплати на всяко тримесечие; размера на минималната работна заплата; схема за индексация на работните заплати, в която са залегнали съотношенията "повишение на заплатата : инфлация" в пропорция 1:1 за заплатите под средната за страната, 0,9:1 за средната и малко над средната заплата, 0,7:1 за високите заплати.

3. В условията на днешната безстопанственост и безотговорност да се предвидят строги мерки за изпълнение на изискванията за техническа безопасност, противопожарна охрана и противотоксична обезпеченост. Централата и нейните клубове безкомпромисно да се борят за спазване на нормативните изисквания за защита на работника във вредните условия на труд в мините, металургията, химията, печатарството, енергетиката, рентгенологията, лъчевите технологии, лабораторните изследвания. Програмата да разработи инициативи за осъвременяване на досега действащите норми за охрана на труда в съответствие със световния опит и данните на съвременната медицина, с изискванията за комплексна биологическа, психологическа, екологическа защита на работника в производствената среда.

4. Да се предвиди изграждането чрез подписка дарения на фирми и организации на национален синдикален фонд "Базработни", който да подпомага с допълнителни средства безработните и техните семейства, курсовете за преквалификация, бедстващи синдикални членове, болни и пенсионери с ниски пенсии.

5. Да се предвидят инициативи на Националния ръководен съвет за изграждане на Българско кооперативно синдикално сдружение на малките и средните фирми. Гръбнак на това сдружение да бъдат малките фирми на работници и специалисти, изградени в страната със съдействието на клубовете, дружествата и сдруженията на НП "Единство".

Чрез кооперативно-синдикалното сдружение малките работнически фирми, акционерните държавно-работнически предприятия да получат по-широк достъп до ноу-хау и нови технологии, възможности за съвместна дейност с други фирми в страната и вън от нея, за реализация на своята продукция на нашия и на международния пазар.

6. В периода 1991 - 1993 г. да се набележат стъпки за създаване на Българска синдикална банка с участието на държавно-акционерни обединения, работнически акционерни предприятия, синдикални кооперации, средни и малки фирми.

С дялов капитал на фирми и със спестявания на работници Българската синдикална банка да проучи възможностите за създаване на Работническа спестовна каса със статут на свое подразделение.

7. Работната програма да предвиди изграждането на научно-приложно звено от специалисти по труда (икономисти, социолози, психолози, юристи), което да разработва анализи, прогнози, експертни оценки по съвременните остри проблеми на труда, мениджмънта на малките и средните фирми, съвременните средства и форми на синдикална дейност.

ІІІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА СИНДИКАЛНА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНА САМОЗАЩИТА

НП "Единство" е силно обезпокоен от социалните злини, които пораждат несигурния, зареден с бури днешен живот на българските работници. Небивало остри са противоборствата. Противоречия и сблъсъци запълват широкото пространство от най-общи до най-лични, най-всекидневни жизнени отношения.

Да вземем това как все по-трудно се осигуряват средствата за живот. Не става дума за предмети на разкоша, нито за атрибути на кича. Говорим за туй, с което се живее всеки ден - за хляба, месото, зеленчуците, плодовете, млякото и млечните продукти. Облеклото, обувките, лекарствата, чудесата на домашната електроника, дребните стоки за семейния бит стават все повече и повече примамлива реклама, все по-лъскав аксесоар за блестящи витрини, но все по-недостъпна, все по-далечна мечта за работника, за човека с ниски доходи.

Още по-лошо е в света на услугите. Доскоро "безплатни" или извършвани на смешно ниски цени, днес плащането на тези дейности - строителни работи, ремонт на битова техника, зъботехнически услуги, електроснабдяване, водоснабдяване, парно, телефони - достига невиждано високи стойности.

НП "Единство" ще работи щото работниците да не заменят една илюзия с друга, една стара заблуда с нова. В съзнанието на някои поколения работници премахването на частната собственост беше път за премахване на експлоатацията и потисничеството, на неправдата и бедността, на престъпността, на всички беди и нравствени язви. Очакваха, че щом собствеността е обществена, всички ще са стопани, всички ще са равни, няма да има неправди, престъпност и беззаконие. Печалното и жестокото беше, че бедите, неравенството, неправдите не изчезнаха, а се множаха и ожесточаваха.

Сега, в прехода към демокрация, във възстановяването на собствеността някои отново виждат чудодейно средство за премахване на социалните злини. Става обратното: злините, престъпленията, аморалните действия приемат опасни за обществото форми и мащаби.

Трябва да е ясно: няма я и не бива да я има държавата-покровител. Има социални кръгове, има религиозни общества и добри хора, готови да помогнат. Но може ли един народ, уважаващ себе си, да чака милост? Може ли човек с достойнство и съвест да живее от подаяния?

НП "Единство" ще работи сред работниците за събуждане на чувствата за работническа солидарност, човешко достойноство и трудова гордост. Унизително е българските работници да чакат от случай на случай готови помощи, да просят благодеяния от държава, богати собственици, задгранични благодетели.

Изходът според нас е друг. Нашият профсъюз трябва да съсредоточи всичката си енергия за изграждане на модерна синдикална система за социална самозащита на работниците. В тази система трябва да залегнат следните основни моменти:

1. Да се разработят правните, икономическите, административно-управленските основи на социален фонд "Синдикална взаимопомощ", за решаване на общонационални и регионални социални инициативи.

2. Да се изгради собствена синдикална мрежа от здравни пунктове и стоматологични кабинети към регионалните сдружения на НП "Единство". Да се проучат възможностите за създаване в близките 5-6 години в София на Работнически здравен комплекс "Единство", включващ работническа поликлиника, работническа болница, профилакториум, спортно-медицински оздравителен център.

3. Участие на НП "Единство" в справедливото разпределяне на почивната база на бившите казионни профсъюзи. Под ръководството на НРС стопанско-кооперативните сдружения и фирми на синдиката да приемат дългосрочен план за строителство на малко на брой, но модерно организирани почивни домове, профилакториуми, оздравителни центрове. За тази цел да се потърси помощта на международни профсъюзни обединения, да се отиде към коопериране и обмен с профсъюзни централи от чужбина.

4. Да оказва финансова и материална помощ на самотни майки, деца сираци, социално слаби хора.

5. Да се проучат възможностите в близките 6-10 години да се изградят по един производствено-жилищен комплекс за Северна и Южна България за самотни инвалиди и пенсионери със запазена трудоспособност, със средства от социалните фондове на НП "Единство" и средства, предоставени от държавата.

6. Профсъюзът да оказва активна помощ за изграждане на индивидуални жилища за работници, на работнически жилищни кооперации.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

София, 28 август - Следва пълният текст на:


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛНА ХАРТА.


Приложно поле на Социалиата харта по отношение на лицата, намиращи се под защита:

1. Без да се накърняват разпоредбите на член 12, точка 4 и на член 13, точка 4, лицата, посочени в членове 1 до 17, включват чужденците само дотолкова, доколкото те са граждани на други договарящи се страни, живеещи на законно основание и трудещи се редовно на територията на съответната договаряща се страна, при разбирането, че горепосочените членове трябва да се тълкуват в светлината и разпоредбите на членове 18 и 19.

Това тълкуване не изключва разпространяването на аналогични права спрямо други лица от която и да е от договарящите се страни.

2. Всяка договаряща се страна се отнася към бежанците, отговарящи на определението от Женевската конвенция от 28 юли 1951 година за статута на бежанците и живеещи редовно на нейна територия, колкото е възможно по-благосклонно, но във всеки случай с не по-малко благосклонно отношение от отношението, произтичащо от задълженията, поети от тази договаряща се страна по конвенцията от 1951 година и от всички други съществуващи международни споразумения, приложими към тези бежанци.

ЧАСТ I:                                   и                             ЧАСТ ІІ:
Точка 18:                                                              Член 18, точка 1

Тези разпоредби не засягат влизането на територията на договарящите се страни и не накърняват разпоредбите на Европейската конвенция за установяването, подписана в Париж на 13 декември 1955 година.

 

ЧАСТ ІІ

Член 1, точка 2

Тази разпоредба не може да бъде тълкувана нито като забраняваща, нито като разрешаваща синдикални осигурителни клаузи или практика.

Член 4, точка 4

Тази разпоредба се тълкува така, че да не забранява незабавното уволняване в случай на грубо нарушение.

Член 4, точка 5

Всяка договаряща се страна може да поеме задължението, предвидено в тази точка, ако удръжките от заплатите са забранени за преобладаващата част от трудещите се било със закон, било с колективни договори или арбитражни решения, като изключение се правят само за лицата, които не попадат под действието на тези документи.

Член 6, точка 4

Всяка договаряща се страна може, доколкото това се отнася до нея, да регламентира законодателно упражняването на правото на стачка, при условие че всяко допълнително ограничение на това право би могло да се оправдае съгласно член 31.

Член 7, точка 8

Всяка договаряща се страна може да поеме задължението, предвидено в тази точка, ако се съобразява с духа на това задължение, като предвиди законодателно, че преобладаващата част от лицата на възраст до 18 години няма да бъдат наемани на нощна работа.

Член 12, точка 4

Счита се, че думите "и като се спазват условията, предвидени в тези споразумения" от уводната част на тази точка означават, че що се отнася до помощите, съществуващи независимо от наличието на застрахователен влог, всяка договаряща се страна може да изисква изтичането на определен законодателно установен период на пребиваване, преди да предостави тези помощи на гражданите на други договарящи се страни.

Член 13, точка 4

Правителствата, които не са страни по Европейската конвенция за социална и медицинска помощ, могат да ратифицират Социалната харта по отношение на тази точка, при условие че тяхното отношение към гражданите на другите договарящи се страни е в съответствие с разпоредбите на споменатата конвенция.

Член 19, точка 6

За целите на прилагането на тази разпоредба изразът "семейството на трудещия се мигрант" се тълкува като означаващ поне съпругата на трудещия се и неговите деца под 21 години, които са на негова издръжка.


ЧАСТ ІІІ

Хартата съдържа юридически задължения с международен характер, чието прилагане подлежи единствено на контрола, предвиден в част IV.

Член 20, точка 1

"Номерираните точки" могат да включват и членове, съдържащи само една точка.


ЧАСТ V

Член 30

Изразът "в случай на война или друга обществена опасност" се тълкува така, че да покрива също и заплахата от война.

/Пресслужба "Куриер”/

 

11:03:39    
28.08.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.   
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използуване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!