28 октомври 1994


София, 28 октомври 1994 година
Брой 212 /1257/


София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ЧЕСТНОСТ НА ИЗБОРИТЕ - ПОРЕДНА ИЗМАМА НА ОБЩЕСТВОТО", ОГЛАСЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 27 ОКТОМВРИ 1994 Г. ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА 3", ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ОТ БЪЛГАРСКАТА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ОТ СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ", ОТ ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ, ОТ ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" И ОТ НАРОДНАТА ПАРТИЯ.


Предстоящите избори за Обикновено народно събрание, провеждани по стария избирателен закон, започват в рязко нарушение на основни членове на Конституцията на Република България, Международната харта за правата на човека и Закона за политическите партии в страната. Принципите на равнопоставеност, на еднакви права и възможности, отразени в горепосочените документи, не се прилагат спрямо мнозинството от политическите сили в България. Достига се до парадокса - един парламент, престъпен в своята същност, разтурен предсрочно и отхвърлен от народа, да дава предимство по незаконен път на провалените и представени в него политически сили над останалите законно регистрирани партии в предизборната борба. Още в началната фаза президентът Желев, прокламирайки високо равнопоставеността, направи свой подбор при консултации за Централната избирателна комисия /ЦИК/, в който вместо с политически партии обсъди въпроса с някакви парламентарни формирования. Чрез масмедиите обществото се заблуждава за огромните суми за изборите, без да се уточнява разпределението на тези суми.

Новите избори са нов избор на политически партии, програми, идеи и хора. Ето защо в предизборната борба всички партии, регистрирани по законен път, трябва да имат равни права. Предизборната кампания в подготвения й вид, провеждана при огромна разлика във финансиране и програмно време по телевизията и по радиото между едни и други политически сили, е опорочена и в рязко нарушение с всякакви демократични норми. В този си вид тя предопределя изборната победа само на тези, на които без право се дават огромни средства и максимално телевизионно време за представяне на програми и кандидати пред обществото.

Ние държим:

1. Еднакви средства за политически партии и народни представители.

2. Еднакво телевизионно време за всички политически сили, регистрирани в изборите през целия месец на предизборната борба.

Призоваваме международните среди да отхвърлят псевдоизбори, проведени при разлика между закон, регистрирал партиите, избирателен закон, подбиращ тези партии, и изборна борба в рязко нарушение на конституцията и на международни демократични норми.

В тясна връзка с посоченото дотук е отправено чрез главния прокурор г-н Татарчев изложение до Конституционния съд.

Изложението е свързано със стария избирателен закон, противоречащ на действащата в Република България конституция.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪСТАВА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НА 37-МО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас чрез настоящето писмо, тъй като не съществуват правни механизми за оспорване на издадения от Вас указ за назначаване на Централна избирателна комисия /ЦИК/.

Изпълнителното бюро на Българска партия Либерали изразява дълбокото си разочарование от факта, че назначихте за членове на ЦИК кандидатите, посочени от всички парламентарно представени коалиции и партии с изключение на Патриотичния съюз. Този акт буди основателно безпокойство. Пренебрегва се равнопоставеността и реалното влияние на политическите сили именно сега, когато се формират трайните основи на многопартийната система и плуралистичното гражданско общество. Създава се основание за игнориране на представителите на Патриотичния съюз при формирането на районните избирателни комисии, за сметка на някои други предизборни формации без значимо обществено влияние, макар и по-широко представени в предишния парламент. Така още с назначаването на ЦИК възникват условия за нелоялна и непочтена предизборна борба. Нали това беше и Вашият, и нашият аргумент да се противопоставяме на опитите да бъде променяна Конституцията от 36-то Народно събрание?

София 26 октомври 1994 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО
НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮЛИЯН КОЦЕВ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДИЗБОРНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Организацията не е регистрирана по Закона за политическите партии.

 

Като се основава на констатацията на Първия конгрес на Партия Либерален конгрес /ПЛК/, че днес Съюзът на демократичните сили /СДС/ е единствената реална антикомунистическа сила, и на факта, че е в ход процедура за приемане на нашата партия в синята коалиция, Изпълнителното бюро на ПЛК реши партийните секции да се включат най-активно в действията за постигане на пълна изборна победа на сините кандидати.

Местните ръководства да влязат в тясно сътрудничество с координационните съвети и с изборни щабове на СДС и да организират участието на нашите членове в предизборната кампания, като предоставят и материалната база, с която разполагат - клубове, техника и пр.

София, 27 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ НА СЪЮЗА НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ЗА ГЛАСУВАНИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ.


На 23 октомври 1994 г. Националният политически съвет и Националният съвет за коронована демокрация на Съюз на монархическите сили "Царство България"

РЕШИ:

1. Да се регистрира като предизборна коалиция под името Съюз на монархическите сили "Царство България" Политическа коалиция CMC "Царство България".

2. Предизборна коалиция Съюз на монархическите сили "Царство България" изгражда за предстоящите избори национален и районни предизборни щабове. За главен секретар на Националния предизборен щаб е избран г-н Пламен Стефанов и секретар-координатори: г-н Богомил Славков /за Северна България/; г-н Иван Петров /за Южна България/.

3. В централата на Федерация "Царство България" Съюзът на монархическите сили "Царство България" е депозирал политическа оферта за издигане на единна монархическа бюлетина. Среща между политическите ръководства на двете монархически организации ще се състои на 29 октомври 1994 година от 10 часа в зала "Триадица" на Грандхотел "София" в град София.

С БОГА И ЦАР СИМЕОН II - ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ И БЛАГОДЕНСТВАЩА БЪЛГАРИЯ!

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ: Пламен Стефанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ, ПОДПИСАНО НА 24 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Република България е пред избори за 37-мо Народно събрание. Необходимостта от демократизация на страната и смяна на икономическата система налага обединяването на всички демократични сили за спечелване на предсрочните избори на 18 декември 1994 г.

Като отчитат водещата позиция на Съюза на демократичните сили /СДС/ в осъществяването на промените в страната и отговорността, която двете демократични организации носят за добруването на България, двете страни се споразумяха за партньорство в предизборния период и за основните принципи, които ще отстояват след изборите за 37-мо Народно събрание.


1. ПРЕДИЗБОРЕН ПЕРИОД:

1.1. Двете страни се обединяват около основните идеи на предизборната програма на СДС:
- ред и сигурност;
- свещена и неприкосновена частна собственост;
- финансова стабилност;
- работни места;
- пари за социални нужди.

1.2. В предизборната кампания Националният професионален съюз /НПС/ чрез своите експерти и структури ще разпространява и разяснява основните принципи на програмата на СДС.

1.3. За осигуряване на честна предизборна борба и демократични условия за провеждане на изборите НПС ще осигурят застъпници, наблюдатели и членове на избирателните комисии от квота на СДС.


2. В РАМКИТЕ НА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВО НА СДС:

2.1. Двете страни ще заработят за осъществяване на програмата на СДС и за прехода към демократично обществено и стопанско устройство на България.

2.2. Приоритет в прехода за двете страни ще бъде социалната реформа. Те ще спомагат за ускореното отделяне на социалните и здравноосигурителния фонд от държавния бюджет, като за база на бъдещите фондове ще се ползва част от одържавеното имущество по Закона за имуществото на партиите и организациите /ЗИПО/. Правителството ще създаде необходимите условия за взаимоосигурнтелната и взаимоспомагателната дейност.

2.3. Ратифициране с предимство от следващия парламент на някои международни конвенции, свързани със защитата на непълнолетните, жените майки и др.

2.4. Основното партньорство между синдикатите и правителството ще бъде на отраслово равнище.

2.5. Двете страни ще действат за премахването на привилегиите и ограниченията при колективното трудово договаряне, за създаване на реални условия за синдикален плурализъм и за усъвършенстване на трудовото законодателство в съответствие с международните норми.

2.6. Двете страни се споразумяват за извършване на синдикални избори през 1995 г. Основната задача на тези избори ще бъде да се оцени общественото влияние на синдикалните организации в България.


3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

3.1. За изпълнение на споразумението в предизборния период ще се осъществяват периодични контакти /поне един път седмично/ между представители на ръководствата на двете страни.

3.2. Споразумението може да бъде конкретизирано във всичките му пунктове през предизборния период.

3.3. След изборите за 37-мо Народно събрание страните ще уточнят ангажиментите по споразумението.

Водени от съзнанието, че демократичните промени нямат алтернатива, двете страни подписват това споразумение с ясното съзнание, че работят за България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО" ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. Документът е адресиран до Министерство на науката и образованието, до председателя на Висшия съдебен съвет, до Юридическия факултет при Софийския университет "Свети Климент Охридски", до средства за масово осведомяване.


Вече четири години продължават проблемите и се изостря конфликтът в Юридическия факултет на Великотърновския университет /ВТУ/ вследствие на бездушното и безотговорно отношение на ректора доц.к.и.н. Владимир Попов, който преднамерено и целенасочено дискредитираше и подриваше дейността и нормалния учебен процес в Юридическия факултет на Великотърновския университет. Неговите безогледни машинации, незаинтересованост доведоха до скъсване на отношенията ни с Юридическия факултет при Софийския университет /СУ/ "Свети Климент Охридски", чиито преподавателски кадри единствено могат да гарантират нашата стабилност и легитимност.

Голите обещания на ректора не решиха многобройните проблеми, свързани с финансовото осигуряване на факултета, липсата на елементарна материално-техническа база: аудитории, кабинети за административния персонал, жилища за преходящите преподаватели и др. Като прибавим към това унизителното и пренебрежително отношение на ректора към преподавателите от Юридическия факултет на Софийски университет, ние, студентите от Юридическия факултет при Великотърновския университет, на Общо събрание на факултета, решихме да предприемем тази последна крайна мярка - ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ОКУПАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ.

НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА:

1. Възобновяване на учебния процес с квалифицирани преподаватели от Юридическия факултет при Софийския университет.

2. Да бъдат отстранени закононарушенията, допуснати при записването на студенти в специалност "Право" за учебната 1994/1995 г.

3. Ректорът доц.к.и.н. Владимир Попов да подаде оставка поради невъзможност да се справи с настоящите проблеми на Юридическия факултет при ВТУ.

Обръщаме се към горепосочените институции, студентската и академичната общност с апел за помощ и съдействие за оцеляването и просперитета на Юридическия факултет при ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий".

Велико Търново, 26 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" ИВАН ПУШКАРОВ ПРЕД ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 36-ТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОИЗНЕСЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 1994 Г.


Друго политическо събитие, което не мога да не отбележа като особено важно в живота на парламента и което продължава до последния ден на този парламент, това е т.нар. преструктуриране на политическото пространство и фалшивият израз "подмяна на народния вот". С това събитие се правят огромни политически спекулации, използва се като книжен тигър, за да се заплашват всички, които имат смелостта да мислят различно от конгресите и конференциите, което ме кара да взема отношение, мисля, че Александър Томов беше доста изчерпателен, аз само с едно изречение ще си позволя да допълня. Дълбоката същност на този процес е в сблъскването на личната, нравствена отговорност на отделния депутат за националните интереси и диктата на група самозванци, обяви ли се за свещени крави в централата на "Раковски" 134, които извеждат своите интереси над националните.

Главният политически извод според нас от развитието на политическия процес и дейността на парламента е, че за преодоляване на политическата криза в страната, независимо от резултатите на изборите, е необходимо осигуряване на политическа стабилност като основа за управлението на страната. Опитът от 90-а година насам показа, че няма никакъв друг път да бъде осигурена такава политическа стабилност освен националното споразумение, което за съжаление този парламент не намери сили да постигне. Може би е дошло времето да се допитаме пряко до народа за това дали иска, или не иска национално споразумение по най-наболелите проблеми на държавата.

Уважаеми колеги народни представители, бих искал да споделя нашите опасения за развитието на политическите, икономическите и социалните процеси в страната след изборите. Развитието на политическите процеси досега у нас дава основания особено през последните месеци да се направи изводът, че в обществото изкуствено се предпоставя като основен въпрос въпросът за избора на посоката на развитие на страната - лявоориентирано развитие или дясноориентирано развитие. Според нас въпросът не е в това дали се върви наляво или надясно, а дали да вървим напред или назад към миналото на историята.

Един от най-сериозните политически проблеми, който ние виждаме, който крие най-големи опасности за страната, е наложилата се през последните месеци в Българската социалистическа партия /БСП/ позиция за смяната на модела на реформата, възприет през 1991 г. с някаква лява алтернатива. Това по същество е израз на определена реставраторска тенденция в БСП като доминираща политическа линия. Това ще означава тотално прекъсване на процесите на реформата, неизбежно връщане към централизация на управлението и засилване на държавното регулиране на икономиката, което може да ни докара много бързо до купоните от близкото минало.

Освен това възприемането на въоръжение в БСП на платформата за смяна на модела за реформата изпраща на светлинни години разстояние постигането на национално споразумение по основните въпроси на реформата независимо от резултатите на изборите.

Второто ни опасение е свързано с навлизането на страната в нов етап на икономическото развитие. Етапът на преразпределението на националния капитал. За обществото никак не е безразлично кой и как ще преразпределя националното богатство и как ще участват отделните слоеве и групи от населението в този процес. Нашите опасения са, че борбата за политическо надмощие между двете основни политически сили по същество е борба за надмощие в преразпределението на националния капитал, като и в двата случая на победа в изборите губещи ще бъдат масовите слоеве от населението. Съвършенно очевидно е, че без национално споразумение по въпроса за преразпределението на националното богатство не могат да се осигурят условия за такова преразпределение,което да бъде обществено приемливо.

Третото ни опасение е свързано с достигането на политическата нестабилност в страната и политическата конфронтация до такъв предел, зад който тази нестабилност въздейства и провокира задълбочаване на икономическия хаос, като го довежда до пропадане в хиперинфлация или катастрофално нарастване на безработицата, без да е осигурена съответната предпазна мрежа. По наше мнение или сме вече в този капан, или предстои много скоро да влезем в него.

В този класически омагьосан кръг става взаимно подхранване между политическата нестабилност и финансовата нестабилност, крайният резултат, който, както показва световният опит, никога не закъснява, е летящ нагоре курс на долара и самоподхранваща се хиперинфлация. Разкъсването на този омагьосан кръг изисква укрепване на началната финансова стабилност, за която пък се изисква постигането на национално споразумение по начина на провеждане на реформата. Възприемането на някакъв измислен ляв модел на реформата особено при тези тежки условия е направо убийствено за икономиката, защото ще задълбочи много бързо тези негативни процеси и към тях ще се прибавят редица нови - бягство от плащане на данъци, бягство от националната валута и доларизация на икономиката, бързо разрастване на черен пазар и все познати до болка явления.

Уважаеми колеги народни представители, заключавайки, мислейки сега върху политическия хаос и нестабилност в страната, които се разрастват, за разпиляването на демократичните сили, за задаващото се затягане на редиците на БСП, за въвеждане на някаква нова алтернатива, аз си задавам въпроса дали всъщност ние имаме някакъв истински избор. Разполага ли сега България със запас от нравствени сили, за да обедини всички, които подкрепят демокрацията, независимо от техния цвят и убеждение? За пет години ние така се изтощихме, така сме уморени и отчаяни, че много хора от най-добрата част на нацията отпускат ръце и не намират изход от политическия хаос. Има ли изход и къде е той? Аз мисля, че изходът е в търпеливото проявяване на воля за сътрудничество, в споразумяване и кооперативност при решаването на народните дела. Дълбоко вярвам, че мъдростта превъзхожда безумието. Убеден съм, че българинът има дух и душа, способни да издържат и надделеят над отчаянието, над умората и безверието в името на един по-добър живот. Нашето упование в тези трудни мигове е в съдбата на нашите деца, в нашата воля за живот, в духа на нашите прадеди, които са се справяли с много по-трагични предизвикателства на историята.

Позволете ми накрая да пожелая на онези, които ще дойдат след нас в тази зала, да станат не съмишленици, не съидейници, а съдейственици при решаването на народните дела, така както призоваваше Апостола. Ние не можахме да станем такива. Бог да пази България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНЖ. ИЛИЯ СТЕФАНОВ, ПРИЕТ НА 12 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОКОНЧАТЕЛНО ОДОБРЕН ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 22 ЯНУАРИ1994 Г. ВЪВ ВАРНА.


ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Форум "Преображение" /ФП/ се създава, за да сплоти българи, които ратуват за установяване на парламентарно демократично политическо устройство в България по подобие на политическото устройство в държавите от Европейската общност. Учредителите на форума възприемат идеята, че за постигането на тази цел е необходимо в България да бъде внедрена нов тип социално-пазарна икономика чрез извършване на справедливо преразпределение на собствеността върху средствата за производство в съответствие със създадената в 1977 г. "Преображенска концепция" за осъществяване на бърз и безболезнен преход от тоталитаризъм към демокрация. Смисълът на тази концепция е обяснен в общи линии в чл.4 на настоящия устав.

Чл.2. Форум "Преображение" /ФП/ е доброволна самостоятелна обществено-политическа органйзация, която се учредява в съответствие със Закона за политическите партии, в съответствие с чл.6, чл.43, чл.44 и чл.45 от Конституцията на Република България и с цел да се предлагат конкретни решения за постигане на осъществимост на чл.4, чл.7, чл.11, чл.15, чл.16, чл.17, ал.1 и 3, чл.18, ал.6, чл.26, чл.29, чл.41, чл.48 и чл.56 от Конституцията на Република България. За седалище на Форум "Преображение" се избира Варна, адрес: 9000 Варна, ул. "Ангел Георгиев", N 17, ет.1, ап.1.


ГЛАВА II
ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.3. Главната цел на ФП е да предизвика национален референдум, който да определи дали българските граждани желаят, или не желаят преходът от тоталитаризъм към демокрация в България да се извършва в съответствие с така наречената "Преображенска концепция". Тази концепция предвижда три програми /техническа, социално-икономическа и политическа/, всяка от които съдържа по 3 реформи, свързани помежду си органически чрез новата методология за извършване на общественото разпределение на труда и на доходите, която е била създадена през 1977 г. от инж. Илия Стефанов.

Чл.4. "Преображенската концепция" сама по себе си представлява необходима предпоставка, за да може:

а/ да се помогне на българското население да се освободи от криворазбраните представи за "демокрацията" и за "пазарната икономика", които се създават и пропагандират в настоящия момент в България;

б/ да се покажат пътищата и средствата за постигане на национално съгласие чрез справедливо преразпределяне на собствеността, без което е невъзможно да се прекрати сегашната тенденция на прехвърляне на нанесените от тоталитаризма щети изцяло за сметка на поставените в най-неблагоприятно положение по време на събитията от 10 ноември 1989 г. български лекари, инженери, висококвалифицирани специалисти, бивши собственици, пенсионери, спестители на жилищни влогове, безработни и т.н.;

в/ да се предложи комплексно решение на наследените от тоталитаризма проблеми, за да се прекрати сегашното усложняване на обстановката. Това усложняване е резултат на големия брой хаотично появяващи се и взаимно изключващи се политически инициативи, които не са съобразени нито с действителните актуални проблеми на българското население, нито с действителните перспективи, които се откриват пред България с възстановяването на частнособственическото предприемачество;

г/ да се предложи такава методика за изграждане на новите управленски структури, че да се осигури непрекъснато повишаване на покупателната способност на българското население чрез непрекъснато повишаване на ефективността и на качеството на българското производство;

д/ да се предизвика промяна на избирателния закон, който е бил съставен чрез сляпо имитиране на чуждия опит, без да се държи сметка за специфичните условия на българската действителност в момента на прехода от тоталитаризъм към демокрация;

е/ да се предизвика методично търсене и създаване на условия за възстановяване на пренебрегнатите морални ценности, чрез които всяко българско семейство би могло да намери своето място, своя дял и своето достойнство в обществото;

ж/ да се докаже необходимостта от изработването на един общ предварителен закон за собствеността, с който да се предотврати опасността законите за земята, за реституцията, за приватизацията и за евентуалната реформа на жилищното строителство да станат причина за повтаряне на грешките, които бяха допуснати с премахването на частната собственост, и да се предотврати по-нататъшното увеличаване престъпността и усложняване на екологическите проблеми в България.


ГЛАВА III
МЕТОДИ И СРЕДСТВА

Чл.5. Форум "Преображение" /ФП/ ще разяснява същността на идеята за Българско преображение и ще осъществява своята програма, като се опира на инициативата на своите членове за убеждаване на гражданите и на лицата, заемащи отговорни длъжности в административно-управленските структури, чрез всички разрешени от закона средства за пропаганда и за агитация.

Чл.б. ФП ще стимулира и ще организира извършването на научноизследователска, експериментална и научноприложна дейност, насочена към решаването на социално-икономически проблеми от национален, от регионален и от местен характер.

Чл.7. ФП ще се финансира чрез постъпления от членски внос, дарения, завещания, доходи от стопанска дейност, субсидии от държавния бюджет и всякакви други източници на материални средства, позволени от Закона за политическите партии и от останалите законови разпоредби в Република България.

Чл.8. Печатният орган на ФП ще бъде периодическо издание с наименование "Преображение".

Чл.9. ФП ще осъществява своите цели, като:
- организира разговори, срещи, дискусии, събрания, пресконференции и т.н.
- отправя писма, декларации и петиции до висши държавни инстанции и до международни хуманитарни организации;
- осъществява контакти и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина;
- взема пряко участие в политическите избори за централните и местните органи на законодателната и изпълнителната власт в България;
- издава книги, брошури и периодичен печат;
- създава временни и постоянни пунктове и щандове за разпространяване на пропагандни материали и за събиране на доброволни пожертвувания за издръжка на организацията.

Чл.10 ФП ще осъществява своите програмни цели и задачи чрез пулсиращо разпространяване на информация за същността на така наречената "Преображенска конференция", докато се стигне до референдум за нейното одобряване от българските граждани като най-подходящо решение за излизане на България от кризата и за осъществяване на прехода към демокрация.


ГЛАВА IV
ЧЛЕНСТВО

Чл.11. Членството във ФП е индивидуално.

Чл.12. Индивидуалните членове могат да бъдат:
а/ активни членове, които не са задължени да плащат членски внос, понеже дават своя принос с труда си;
б/ симпатизанти, които са длъжни да плащат месечен членски внос в размер не по-малък от стойността на една пощенска пратка, съдържаща две ксерокопия /размерът на членския внос се определя от Националния комитет/;
в/ почетни членове, които имат особени заслуги за осъществяване на целите на ФП или даряват на форума средства на стойност по-голяма от 240 лв. годишно.

Чл.13. Членството във ФП се прекратява автоматично, когато безпричинно в продължение на повече от 6 месеца член на ФП не проявява никакво участие в организациония живот на ФП или не плаща членския си внос.

Чл.14. Членството в други политически партии, организации и движения не е пречка за присъединяването на което и да било лице или група лица към Форум "Преображение".

Чл.15. Член на ФП може да стане всеки пълнолетен българин, който има избирателни права, без разлика на пол, образователен ценз, обществено положение и религиозна и политическа принадлежност.

Чл.16. Членуването във ФП е доброволно. Желанието за членство се заявява и регистрира с подаването на собственоръчно попълнена и подписана молба-декларация в два екземпляра, с която кандидатът потвърждава писмено, че одобрява настоящия устав и приложената към него програма и се наема да помага за осъществяването на избраните от учредителите програмни цели и задачи на форума. Молбата-декларация се препраща по канален път от секцията на местното сдружение, което приема кандидата, до ръководното Оперативно бюро на форума, чието седалище е в гр. Варна. Приемането във форума може да бъде отказано на лица, за които има сведения, че не споделят стремежите на българския народ към установяване на демократично политическо управление.

Чл.17. Ако в двумесечен срок от подаването на молбата-декларация за членство във ФП не постъпят възражения срещу кандидатурата, съответният кандидат се счита за окончателно приет.

Чл.18. Приетият член във ФП се записва в регистрите на форума и получава членска карта, която е номерирана според реда на постъпването във форума.


ГЛАВА V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФП

Чл.19. Всеки член на ФП има право:
а/ да избира и да бъде избиран в съответните ръководни органи на ФП;
б/ да прави предложения, да формулира решения и да гласува за тяхното приемане в съответното подразделение на ФП, в чиято дейност участва пряко;
в/ да получава информация за дейността на ФП и на неговите членове и сам да участва в разпространяването на такава информация;
г/ да подава молби и жалби за нерешени проблеми по цялата йерархия на структурната организация и да изисква отговор в десетдневен срок;
д/ да участва в определянето на кандидатите на ФП при избори на органите на държавната и местната власт;
е/ да получава защита от ФП, когато е злепоставен, заплашван или преследван за политически убеждения и действия, които не противоречат на законите на страната и на устава на ФП;
ж/ да участва лично, когато се обсъжда неговата дейност.

Чл.20. Всеки член на ФП е длъжен:
а/ да спазва устава на ФП и законите в страната, в която пропагандира "Преображенската концепция";
б/ да изпълнява поетите ангажименти към ФП в предвидения срок;
в/ да защитава името и интересите на ФП и с личното си поведение да спомага за осигуряване на обществената подкрепа на политиката на ФП.

Чл.21. При системно нарушаване на настоящия устав от член на ФП неговото поведение се разглежда от съответната секция, към която той е причислен. Решение за изключване от форума или снемане от ръководна длъжност може да се вземе със съгласието на повече от 51% от членовете на съответната секция. Прекратяването на членството може да стане и по желание на лицето, член на ФП, чрез писмено заявление, отправено към съответната окръжна преображенска организация, независимо дали има или няма основание за това.

Чл.22. Решенията за изключване от ФП или за снемане от ръководна длъжност на членове на ръководното оперативно бюро на форума могат да се вземат само от конгреса или от националната конференция на ФП освен в случаите на доказано провинение в извършване на престъпни деяния, при което изключването става по решение на Националния комитет на ФП в присъствието на най-малко 51% от неговите членове.

Чл.23. Решенията за изключване от ФП или за снемане от ръководна длъжност на членове на Националния комитет на ФП могат да се вземат на заседания на Националния комитет със съгласието на 2/3 от неговите членове.

Чл.24. Приемането на нови членове в състава на Националния комитет и неговото разширяване до достигането на максималния брой членове, предвиден от настоящия устав, може да стане с решение на Националния комитет на ФП със съгласието на 2/3 от неговите членове.

Чл.25. Вземането на решения по организационни и финансови въпроси става със съгласието на 51% от членовете на съответната секция, а за висшестоящите органи на форума със съгласието на 51% от членовете на съответния орган.

Чл.26. Всички ръководни органи са длъжни да дават информация за взетите от тях решения и за извършените от ФП действия най-малко веднъж на всеки 6 месеца, и то по такъв начин, че тя да достига до всички членове на ФП.


ГЛАВА VI
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ

Чл.27. Най-малката организационна единица е първичното ядро, в състава на което влизат не повече от трима членове на форума. Единият от тях е отговорен инициатор на ядрото.

Чл.28. Две по две първичните ядра формират кръжоци, в състава на които влизат не повече от по 7 членове на ФП. Единият от тях е ръководител на кръжока и той осигурява необходимата информация за запознаване на своите кръжочници с така наречената "Преображенска концепция". Схематичното представяне на предаването на тази информация между седемте членове на кръжока представлява част от символа на ФП.

Ръководителите на кръжоците се избират на Учредително събрание на кръжока, което се отчита пред Националния комитет с Учредителен протокол.

Чл.29. Два по два кръжоците формират звена, в състава на които влизат не повече от 15 души. Ръководството на звеното се състои от 3-ма души, единият от които е звеневи отговорник и ръководи дейността на звеното с помощта на двамата ръководители на кръжоците. Звеното се събира най-малко веднъж на месеца, докато се слее с друго звено.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00    
28.10.1994 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!