28 февруари 1991

СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                    БРОЙ 42 /317/

СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО ДО ПРЕЗИДЕНТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДИМИТЪР ПОПОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ И АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ И ДО МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА МАТЕЙ МАТЕЕВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДИМИТЪР АРНАУДОВ И ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ В КЪРДЖАЛИ Д. ГЕТЕВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНСТВОТО НА КЪРДЖАЛИ, ЧЛЕНОВЕ И ПОДРЪЖНИЦИ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ОЧАКВАХА С ВЯРА И НАДЕЖДА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙЦИ В СТРАНАТА ДА ОБЪРНАТ НУЖНОТО ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ В РЕГИОНА, СЪСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС.

НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ МНОГОБРОЙНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДПИСКИ, СИГНАЛИ И ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ БЯХА ПРЕВРАТНО ТЪЛКУВАНИ И ПРИЕМАНИ КАКТО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ТАКА И ОТ ДОСЕГАШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА И ПРЕЗИДЕНТА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, С ДОСЕГАШНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ ПРЕВЪРНАХА В КЪС ХАРТИЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ 16 ЯНУАРИ 1990 Г.

НАШИТЕ ОПАСЕНИЯ СА ВИ ИЗВЕСТНИ - ОЧЕРТАВА СЕ ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ПРИЗНАВАНЕ НА ТУРСКО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ТАЗИ ОБЩНОСТ, А С ТОВА СЕ НАРУШАВАТ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ В РЕГИОНИ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ.

БЪЛГАРИЯ Е ЕДНОНАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА. ВИЕ НЕПРЕКЪСНАТО ПО РАЗЛИЧНИ ПОВОДИ НИ УБЕЖДАВАТЕ, ЧЕ НАШИТЕ ТРЕВОГИ СА БЕЗПОЧВЕНИ. НИЕ НЕ ВИ ВЯРВАМЕ. КЪДЕ СА ГАРАНЦИИТЕ, ГОСПОДА? САМО ВРЕМЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ КОЙ Е ПРАВ.

ВИЕ НЕПРЕКЪСНАТО НИ ПРИЗОВАВАТЕ КЪМ ГРАЖДАНСКА И ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ. ДОЙДЕ ВАШИЯТ РЕД, ГОСПОДА!

ЗАТОВА ДНЕС ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА ПОЕМЕТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ  ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.

ЗАЯВЯВАМЕ ВИ, ЧЕ АКО НАШИТЕ ОПАСЕНИЯ СЕ ПРЕВЪРНАТ В РЕАЛНОСТ, ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ОБВИНЕНИ В НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО И ПЕРСОНАЛНО ЩЕ БЪДЕТЕ ПОДВЕДЕНИ ПОД СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ.

ОТ МОМЕНТА, КОГАТО ВСЕКИ ЕДИН ОТ ВАС ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ВАС ЛИЦЕ ОГЛАСИТЕ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЧЕ ПОЕМАТЕ ТАЗИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА, НИЕ, ОБВИНЯВАНИ ДО ДНЕС, ЧЕ ПРОВОКИРАМЕ РАЖДАНСКИЯ МИР С ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, СЕ ЗАДЪЛЖАВАМЕ ДА ОСИГУРИМ УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛЕН ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ В ГРАД КЪРДЖАЛИ.

СОЦИАЛНИЯТ МИР Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ!

КЪРДЖАЛИ, 24 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ". ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ПОДПИСАН НА 30 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ. ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ. УРЕЖДАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЛЕГИЯТА.


СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ, СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО И ЛЕГИЯТА СЕ ОСНОВАВАТ НА НЕОТКЛОННОТО СПАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА, ВОЕННИТЕ УСТАВИ И ПРИНЦИПА НА ЕДИНОНАЧАЛИЕТО.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЛЕГИЯТА В ДЕЙНОСТТА СИ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ СВОЯТА ДОБРА ВОЛЯ ЗА ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ. КОГАТО РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ НЕ Е В КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И НА ЛЕГИЯТА, ТЕ СЕ ОБРЪШАТ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЛЕГИЯТА СЕ ИЗРАЗЯВАТ В:

ПЪРВО - СПЛОТЯВАНЕ НА ОФИЦЕРСТВОТО И. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ И БОЙНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.

ВТОРО - УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ВОЕННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ.

ТРЕТО - ИЗДИГАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС И ПРЕСТИЖ НА ОФИЦЕРСКАТА ПРОФЕСИЯ.

ЧЕТВЪРТО - ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЛЕГИЯТА.


I. ПО СПЛОТЯВАНЕ НА ОФИЦЕРСТВОТО И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ И БОЙНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

1. ОРГАНИЗИРАТ И ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЪВМЕСТНА ДЕЙНСТ ПО ВОЕННОПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ.

2. ОГЛАСЯВАТ И ПООЩРЯВАТ ПАТРИОТИЧНИТЕ И ВИСОКОНРАВСТВЕНИТЕ ПОСТЪПКИ НА ОФИЦЕРИТЕ, ПРОЯВЕНИТЕ ОТ ТЯХ ВОИНСКА И ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ, СЕБЕОТРИЦАНИЕ И ГЕРОИЗЪМ.

3. ОСЪЩЕСТВЯВАТ ТЯСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НАКОНСТИТУЦИОННИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПРОПОВЯДВАТ НАЦИОНАЛНА ВРАЖДА, ШОВИНИЗЪМ, НИХИЛИЗЪМ И СЕПАРАТИЗЪМ И ЧИЯТО ДЕЙНОСТ Е НАСОЧЕНА ПРОТИВ ЕДИНСТВОТО НА НАЦИЯТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА.

4. ПРОТИВОДЕЙСТВУВАТ И ОСУЕТЯВАТ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА ПРОНИКВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ОТДЕЛНИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ДВИЖЕНИЯ С ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ СРЕД ВОИНСКИТЕ КОЛЕКТИВИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ СРЕД ТЯХ.

5. НЕ ДОПУСКАТ И ПРОТИВОДЕЙСТВУВАТ В РАМКИТЕ НА СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИ, НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ЕДИНСТВОТО И ДИСЦИПЛИНАТА В АРМИЯТА ИЛИ ВОДЕЩИ ДО СНИЖАВАНЕ МОРАЛНО-ПСИХИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ, БОЕН ДУХ И ПРОФЕСИОНАЛНО САМОЧУВСТВИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ.

6. ПОЛАГАТ ГРИЖИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ, НРАВСТВЕНОСТТА И ТРАДИЦИИТЕ НА АРМИЯТА И НАРОДА, КАТО РАБОТЯТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ, РИТУАЛИТЕ И ЧЕСТВУВАНИЯТА НА ПАМЕТНИТЕ ДАТИ, СВЪРЗАНИ С ПОБЕДИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗАЩИТАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО.

7. РАБОТЯТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ СИМВОЛИ И ВОЕННИ ДОБРОДЕТЕЛИ - СВЕТИНИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ВОЙНСТВО И ЗА ЦЕЛИЯ НАРОД.

8. ПОДПОМАГАТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СДРУЖЕНИЯ /ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБОВЕ/ ЗА ВОЕННОПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ НА МЛАДЕЖТА И НАСЕЛЕНИЕТО.


II. ПО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА ВОЕННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ

1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ПРИВЛИЧА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЛЕГИЯТА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ НА ЗАКОНИ, УСТАВИ, ПРАВИЛНИЦИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, УРЕЖДАЩИ ВЪПРОСИТЕ НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА, РЕДА И ДИСЦИПЛИНАТА В АРМИЯТА, ПРОФЕСИОНАЛНОТО И СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЛЕГИЯТА МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ В ПРАВНИЯ СЪВЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И В ОТДЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОЛЕГИУМА.

2. ОБСЪЖДАТ МЕРКИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОФИЦЕРИТЕ, В ТОВА ЧИСЛО И НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА АРМИЯТА И ИЗВЪРШЕНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.

3. СЪСТАВЯТ ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ И СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНАТА ТРУДОВА И СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД УВОЛНЕНИЕТО ИМ ОТ АРМИЯТА.

4. ОБСЪЖДАТ МЕРКИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ ВОЕННОУЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ КЛУБОВЕТЕ НА ЛЕГИЯТА МОГАТ ДА ПРАВЯТ СЪОТВЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

5. СЪС СВОИ СТИМУЛИ И СРЕДСТВА ЛЕГИЯТА СЪЗДАВА СТРЕМЕЖ У ОФИЦЕРИТЕ ЗА ВИСОКА ДИСЦИПЛИНА, ПЪЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И АКТИВНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /БЗНС/ ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ГРАДСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ - СОФИЯ И ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "ДУМА" ОТ 20 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА.


СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЗНС ПОДКРЕПЯ ДЕЙСТВИЯТА НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ЧЛЕНОВЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНИ, И НЯМА ОСНОВАНИЯ ДА БЪДЕ НЕДОВОЛЕН ОТ ТЯХНАТА ДОСЕГАШНА ИЗЯВА И ПОВЕДЕНИЕ. ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ БЗНС Е ПРЕДСТАВЕН ОТ КАДРИ С ДОКАЗАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И ЯСНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ.

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЗНС ПОЕМА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЛОВА, ЧЕСТНА И СЪОБРАЗЕНА СЪС ЗАКОНА РАБОТА НА ДРУЖБЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, НАЗНАЧЕНИ ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ. ГОЛЯМАТА ОТГОВОРНОСТ И ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРЕД ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ СПОРЕД НАС ПРОИЗТИЧАТ ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ ТЕЖКОТО НАСЛЕДСТВО, ОСТАВЕНО В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И СОЦИАЛНАТА СФЕРА, ЗА КОЕТО ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ НЕ НОСЯТ ВИНА. ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ НА ОБЩИНИТЕ СЕ СЪЗДАДОХА, ЗА ДА ОТГОВАРЯТ НА НАЗРЕЛИТЕ ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ И В РАМКИТЕ НА МИРНИЯ ПРЕХОД ДА ГАРАНТИРАТ НОРМАЛНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА МЕСТНА ВЛАСТ.

ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗАКОННОСТТА ТОВА СА ФУНДАМЕНТИТЕ В РАБОТАТА НА ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ И ТЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ОРГАН ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ИЗГОДА. В ТАЗИ ПОСОКА СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЗНС Е ПРОТИВ ВСЯКАКВО ВМЕШАТЕЛСТВО И НАТИСК ВЪРХУ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ, ОБСЛУЖВАЩ ТЯСНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЗНС ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ НА ОБЩИНИТЕ ИЗДИГАТ КАТО ОСНОВНА ЦЕННОСТ НА СТОЛИЧАНИНА ДЪЛГА МУ КАТО ГРАЖДАНИН, ГОРДОСТТА МУ КАТО ЧОВЕК, СПОСОБНОСТТА МУ КАТО СЛУЖИТЕЛ ДА ДЕЙСТВУВА ЧЕСТНО И СМЕЛО В ИМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И НАРОДОВЛАСТИЕТО. В ОБСЕГА НА ТОВА СЪЗНАНИЕ НЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ СА ТЕЗИ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ПОВЕДЕНИЕТО НА НАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ.

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЗНС ПРЕЦЕНЯВА, ЧЕ ИЗВЕСТНА ЧАСТ ОТ ДОСЕГАШНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИИ И СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ НЯМАТ НЕОБХОДИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ И МОРАЛНИ.КАЧЕСТВА ЗА ЗАЕМАНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ. ТОВА СА ПРЕДИМНО ИЗПРАТЕНИ С РЕШЕНИЕ НА БИВШИТЕ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТИ НА БКП НОМЕНКЛАТУРНИ НЕЙНИ КАДРИ. В МНОГО СЛУЧАИ ТЕ НЕ СА И С ПОДХОДЯЩО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТТА, КОЯТО РЪКОВОДЯТ. ТОВА ОБЯСНЯВА И ЗАЩО ТЕЗИ СЛУЖИТЕЛИ СА В СПИСЪКА НА СЪКРАТЕНИТЕ.

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЗНС ПРЕПОРЪЧВА НА СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ НА ОБЩИНИТЕ ДА ОТСТОЯВАТ ПРИНЦИПА, ЧЕ САМО ДЕЛОВИТЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И МОРАЛНИ КАЧЕСТВА МОГАТ ДА БЪДАТ КРИТЕРИИ ПРИ ПОДБОРА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ УБЕЖДЕНИЯ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕЧКА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХОРАТА. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НИКОЙ ОТ НАС НЕ СЕ ГОТВИ И НЯМА ДА ПОДКРЕПИ НОВ "ЛОВ НА ВЕЩИЦИ", ЗАЩОТО НЕ ИСКАМЕ В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПОВТАРЯ ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧИ СЛЕД 1944 Г.

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЗНС И ДРУЖБЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ОТ СТОЛИЦАТА ДОБРЕ РАЗБИРАТ, ЧЕ РОЛЯТА НА ОЗОНАТОР В ОБЩЕСТВОТО МОЖЕ ДА ПОЕМЕ САМО ТАЗИ ПАРТИЯ, КОЯТО СЕ ПОСТАВЯ НАД СТРАСТИТЕ, КОИТО НИ ОБКРЪЖАВАТ. УПРАВНИЦИТЕ НА СТОЛИЦАТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪЩЕВРЕМЕННО И УПРАВНИЦИ НА ЕДНА ПАРТИЯ. НИЕ СЕ СТРЕМИМ В ЛИЦЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЗНС ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ ГРАЖДАНИТЕ ДА ВИЖДАТ ЕДИН НАДПАРТИЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, А НЕ ЕДИН ПЪЛНОМОЩНИК НА НЕГОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОНЕНТИ.

СОФИИСКЯТ ГРАДСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЗНС Е КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ В РАБОТАТА НА ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ НА ОБЩИНИТЕ ТРЯБВА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ДА СЕ ОТЧИТА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ДА СЕ ТЪРСИ КОНСЕНСУС МЕЖДУ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, А НЕ ДА СЕ ОТИВА НА ПРОТИВОБОРСТВО И ПАРТИЗАНЩИНА. ВЯРВАМЕ В ОБЩОТО МНЕНИЕ, ЧЕ В ДНЕШНИТЕ УСЛОВИЯ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ВСИЧКИ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, ДОБИВА ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ.

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЗНС СЕ НАДЯВА, ЧЕ ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ НАРОДНИ СЪВЕТИ ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ В СРОКОВЕТЕ, ПРИЕТИ В СПОРАЗУМЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, А ДОТОГАВА ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ НА ОБЩИНИТЕ ЩЕ РАБОТЯТ КАКТО ДОСЕГА, СПАЗВАЙКИ ЗАКОННИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТКРИТО ПИСМО НА ГРУПА СИМПАТИЗАНТИ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ДРУГАРЮ ЛИЛОВ,

В НАЧАЛОТО СМЕ НА НОВО ДЕСЕТИЛЕТИЕ И В КРАЯ НА ЕДИН ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОД, ХАРАКТЕРЕН С ОПИТА ДА СЕ ИЗГРАДИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО ПО СЪЩЕСТВО С НЕХУМАННИ СРЕДСТВА. КАКТО Е ИЗВЕСТНО, ТОЗИ ОПИТ ЗАПОЧНА С НЕОБИКНОВЕН ЕНТУСИАЗЪМ И ИДЕАЛИЗЪМ, С ДЪЛБОКА ВЯРА В "НАУЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ" И ВЪПРЕКИ НЕМАЛКОТО УСПЕХИ ЗАВЪРШИ С ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА /НЕ НА СВРЪХПРОИЗВОДСТВО, КАКВАТО БЕШЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА КРИЗА ОТ 1929-1934 Г., А НА ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО И КАЧЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО/, СЪЧЕТАНА С НРАВСТВЕНА КРИЗА.

ИЗХОДЪТ ОТ КРИЗАТА Е ПОСТОЯННА ТЕМА ЗА ДИСКУСИИ В БСП, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПОСОЧЕН РЕАЛИСТИЧЕН И ТЕОРЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАН ПЪТ ЗА ТОВА. ИМА ДРУГАРИ, КОИТО СЧИТАТ, ЧЕ ЗА ВСИЧКИ НЕСПОЛУКИ Е ВИНОВЕН САМО ТОДОР ЖИВКОВ И НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ. ДЕЙСТВИТЕЛНО ТЕ ПРЕНЕБРЕГНАХА НРАВСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИЗВЪРШИХА НЕПРОСТИМИ ГРЕШКИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СПРЯМО БКП И ОБЩЕСТВОТО. НО С ТЯХНОТО ИДЕЙНО РАЗОБЛИЧАВАНЕ И СЪДЕБНО ОСЪЖДАНЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ИСТОРИЧЕСКИ НЕОБХОДИМАТА РАВНОСМЕТКА КАКТО ПОРАДИ ТВЪРДЕ ДЪЛГОТО ПРОТАКАНЕ НА СЛЕДСТВИЕТО, КОЕТО Е ВЪВ ВРЕДА НА БСП, ТАКА И ПОРАДИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЩЕТИТЕ НА 26 МИЛИОНА ЛЕВА. МЕХАНИЧНО Е СКАЛЪПЕНО ОБВИНЕНИЕТО СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ, КОЙТО В ПОСЛЕДНИТЕ СИ ИЗКАЗВАНИЯ - ПРОТИВОРЕЧИВИ ПО СВОЕТО СЪДЪРЖАНИЕ, ВМЕСТО ДА НАПРАВИ ЗАДЪЛБОЧЕНА ИЗПОВЕД ЗА СВОИТЕ ПРЕГРЕШЕНИЯ И ПРЕСТЪПНИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА ХУМАНИЗМА И ЗАКОННОСТТА, ПРОДЪЛЖАВА ДА ДВУЛИЧНИЧИ И ДА СЕ ОПРАВДАВА.

В ТЪРСЕНЕТО НА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА СЕ ПРАВЯТ ОПИТИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПАРТИЯТА НА МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКА ОСНОВА, НО ТЕЗИ ДРУГАРИ НЕ ДООЦЕНЯВАТ ПРОЦЕСА НА ПРОГРЕСИВНОТО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ, В КОЙТО И НАЙ-ЗАСЛУЖИЛИТЕ ЛИЧНОСТИ НЕ СА ДАЛИ И НЕ СА МОГЛИ ДА ДАДАТ ПЪЛНАТА НАУЧНА ИСТИНА ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ПРАКТИКАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО ОПРОВЕРГА РЕДИЦА ПОСТАНОВКИ НА КЛАСИЦИТЕ. И ТУК, КАКТО ВЪВ ФИЗИКАТА, ВСЯКА ИЗМИНАТА ТЕОРИЯ ПРЕСТАВА ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА, ЗАЩОТО НОВИ ФАКТИ СЕ ИЗПРЕЧВАТ, КОИТО ТЯ НЕ МОЖЕ ДА ОБХВАНЕ И ОБЯСНИ. ТАКА Е ДОРИ С ТЕОРИИТЕ НА ТАКИВА ГИГАНТИ НА МИСЪЛТА КАТО АРИСТОТЕЛ, КОПЕРНИК, НЮТОН. КОЙ Е СМЯТАЛ ПРЕДИ АЙНЩАЙН, ЧЕ АКСИОМИТЕ НА ЕВКЛИД, ЧЕ ЗАКОНИТЕ НА МЕХАНИКАТА, ЧЕ НЮТОНОВИЯТ ЗАКОН ЗА ГРАВИТАЦИЯТА И ДРУГИ ПОСТИЖЕНИЯ КРИЯТ В СЕБЕ СИ НЕДОСТАТЪЦИ? ТЕ СЕ СМЯТАХА ЗА МАТЕМАТИЧНО ТОЧНИ И ВЕЧНИ. АЙНЩАЙН РАЗКРИ ТЯХНАТА НЕПЪЛНОТА И ДОКАЗА, ЧЕ СВЕТЛИНАТА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА НЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ПО ПРАВА ЛИНИЯ, А ПОД ВЛИЯНИЕТО НА ГРАВИТАЦИОННИТЕ ПОЛЕТА СЕ ИЗКРИВЯВА. И ТАКА СТЪПАЛАТА КЪМ ПЪЛНАТА ИСТИНА НЕ РУХВАТ С ОТХВЪРЛЯНЕТО НА НЯКОИ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОСТАНОВКИ. СЪЩОТО НАБЛЮДАВАМЕ И В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. ТЕОРИЯТА НА НАУЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ СЕ ОКАЗА ВЪВ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX В. НЕПЪЛНА, НЕДОСТАТЪЧНО НАУЧНА, ЗА ДА ОБЯСНИ ЗАЩО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОГРЕС СЕ РАЗВИВА ПО-БЪРЗО В "ЗАГНИВАЩИЯ" И "ПРЕЗРЯЛ ЗА РЕВОЛЮЦИЯ" КАПИТАЛИЗЪМ, ДОКАТО "РЕАЛНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ" В ПЕРИОДА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ПРОЯВИ НАЙ-ЯРКО СВОИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ И ФАКТИЧЕСКИ ОТТОГАВА ЗАПОЧНА И КРИЗАТА НА СИСТЕМАТА, КОЯТО НИ ДОВЕДЕ ДО ЗАДЪЛЖАВАНЕ КЪМ ЗАПАДА И РАЗРУХА НА РАЗВИТИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ СИЛИ.

ОПРОВЕРГАНА БЕ ПОСТАНОВКАТА ЗА НЕИЗБЕЖНОСТТА НА КРАХА НА КАПИТАЛИЗМА И ПРЕХОДА КЪМ СОЦИАЛИЗЪМ. УТВЪРДЕНИЯТ В ТЕОРИЯТА ПО СЪЩЕСТВО ИКОНОМИЧЕСКИ ФАТАЛИЗЪМ, ОСОБЕНО ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА МАРКС И ЕНГЕЛС, СЕ ОКАЗА ЕДНОСТРАНЧИВ И ПОРАДИ ТОВА НЕНАУЧЕН. ПРАКТИКАТА ДОКАЗА, ЧЕ И ИСТОРИЧЕСКИЯТ МАТЕРИАЛИЗЪМ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ ПО ПОДОБИЕ НА НЮТОНОВИЯ ЗАКОН ЗА ГРАВИТАЦИЯТА. ОЩЕ ПО-ЯСНО СЕ ПРОЯВИХА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА ПРОЛЕТАРСКАТА ДИКТАТУРА, ОЦЕНКИТЕ ЗА РОЛЯТА НА РЕЛИГИЯТА, НА МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ, ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА БЪРЗО ОТМИРАНЕ НА НАЦИИТЕ И ОТТАМ ПОДЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, КОЕТО СПЕЦИАЛНО У НАС ДАДЕ ТОЛКОВА ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ. ПОРАДИ ВСИЧКО ТОВА СЕГА, В КРАЯ НА XX В., ДА СЕ ПРЕДЛАГА КАТО ИЗХОД ОТ СЪЗДАДЕНАТА КРИЗА МАРКСИЧЕСКА ИЛИ ЛЕНИНСКА АЛТЕРНАТИВА Е НЕПРАВИЛНО. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРИЗНАЕ, ЧЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ КАТО ВСЯКА НАУКА СЕ РАЗВИВА ЧРЕЗ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВЧЕРАШНИ ИСТИНИ И ДНЕШНИ ЗАБЛУДИ И ЧЕ НАУЧНИЯТ ПОДХОД ИЗКЛЮЧВА ТЕОРИЯТА НА СОЦИАЛИЗМА, СЛЕДВА ДА НОСИ КАТО СВОЙ БЕЛЕГ ЕДНО ИЛИ ДРУГО ИМЕ, КОЛКОТО И ГОЛЕМИ ДА СА ЗАСЛУГИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЛИЧНОСТ.

ЗА ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА КРИЗА В ТЕОРИЯТА НА СОЦИАЛИЗМА, Е НЕОБХОДИМА ОСНОВНА ПРЕОЦЕНКА НА ПОСТАНОВКИТЕ НА КЛАСИЦИТЕ. А ДОСЕГА ВЪПРЕКИ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ 1990 Г., БСП ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ЛЮШКА И ОСТАВА БЕЗ ЯСНА ПЕРСПЕКТИВА. ИДЕЯТА ЗА "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ" Е ВСЕ ОЩЕ НЕЯСНА, МЪГЛЯВА. ТЯ РАЗЛИЧНО СЕ ТЪЛКУВА В ЗАПАДНИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПАРТИИ. А БЕЗ ЯСНО ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА БСП НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ НУЖНИЯТ ЕНТУСИАЗЪМ И ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ. ПРАКТИКАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО ДОСЕГА ДОКАЗВА, ЧЕ БЕЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА НРАВСТВЕНОСТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗГРАЖДА ХУМАННО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ЧОВЕЧНОСТТА ДА СТАНЕ ГОСПОСТВУВАЩА В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ХОРАТА, ИЛИ ЦЕЛТА Е В КРАЯ НА КРАИЩАТА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЧОВЕЧНОСТ.

ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ТАЗИ ЦЕЛ, ТРЯБВАШЕ ЗАЕДНО СЪС СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ ДА СЕ ИЗВЪРШВА И НРАВСТВЕНА РЕВОЛЮЦИЯ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТОВА НЕ СТАНА И СЕГА, МАКАР И КЪСНО, ТАЗИ РЕВОЛЮЦИЯ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ В БСП И ПРЕДИ ВСИЧКО В НЕЙНИТЕ РЪКОВОДНИ КАДРИ И ЧРЕЗ ТЯХ ДА СЕ УТВЪРЖДАВА В ЧЛЕНСКАТА МАСА И НАРОДА. НО СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ НЕ Е РЕАЛНО ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ РЕВОЛЮЦИОННИ ПРОМЕНИ В БСП, БЕЗ ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ВСИЧКИ НЕЙНИ РЪКОВОДНИ КАДРИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С НЕЙНОТО ПОРОЧНО МИНАЛО - ЖИВКОВИЗМА.

НЕОБХОДИМО Е В НАШИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ ДА СЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ТОЗИ СВЕТЕЦ НА НАЦИОНАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ И НРАВСТВЕН ГЕНИЙ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ УЧЕН, ОБЩЕСТВЕНИК И ПАТРИОТ АСЕН ЗЛАТАРОВ, КОЙТО СЪЧЕТАВАШЕ ХАРМОНИЧНО В СВОЯТА УНИВЕРСАЛНА ЛИЧНОСТ НАУЧНАТА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ТРУДОЛЮБИЕ, ДЪЛБОКИЯ ПАТРИОТИЗЪМ С ПОСЛЕДОВАТЕЛНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ И НРАВСТВЕНАТА ЧИСТОТА С ЛЮБОВТА КЪМ ИСТИНАТА. И ТАКА СЛЕД МЪЧИТЕЛНА, НО НЕОБХОДИМА РАВНОСМЕТКА ТРЯБВА ДА ПОСЛЕДВАТ СМЕЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ И ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ДА ОСИГУРЯТ НРАВСТВЕНОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БСП, ЗА ДА МОЖЕ ТЯ ОТНОВО ДА СТАНЕ МОЩЕН ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ И ДА СЕ ЗАПАЗИ И РАЗШИРИ НЕЙНОТО РЪКОВОДНО МЯСТО В НАШИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ.

СОФИЯ, ФЕВРУАРИ 1991 Г.                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА АПЕЛА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЛИБЕРАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ КЪМ ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

НЕЗАВИСИМО ОТ МНОГОТО ЖИЗНЕНОВАЖНИ И НЕОТЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО СТОЯТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИМА ЕДИН СПОРЕД НАС НЕСРАВНИМ ПО СВОЯТА ТРАГИЧНА ОСТРОТА ВЪПРОС И НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ЗАЕМЕТЕ НЕЗАБАВНО С НЕГО. СТАВА ДУМА ЗА УЖАСНАТА СЪДБА НА ОНЕЗИ БОЛНИ ДЕЦА, ОСЪДЕНИ НА БАВНА И МЪЧИТЕЛНА СМЪРТ ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА. С ПЪЛНО СЪЗНАНИЕ ЗАБЕЗИЗХОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРАТ, РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ВСЕ ПО-ЧЕСТО ПРИБЯГВАТ ДО ПОСЛЕДНОТО СРЕДСТВО, С КОЕТО РАЗПОЛАГАТ. ТОВА Е ОТЧАЯНИЯТ ВИК ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ВСИЧКИ ЗНАЕМ МНОГО ДОБРЕ, ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ЗНАЧИТЕЛНИ СУМИ, ПРИ ТОВА В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА.

НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ТАЗИ ФОРМА НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ И ВИНАГИ ЩЕ СЕ ОТЗОВАВАМЕ С ГОТОВНОСТ НА ТЕЗИ АПЕЛИ. СЕРИОЗНО СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОБАЧЕ ОТ ЛИПСАТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНАТА СЪДБА НА ТЕЗИ ДЕПА. СЪБРАНИ ЛИ СА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ЛЕЧЕНИЕ И ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТЕ ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПО ТАКЪВ НАЧИН И ЗА ВСИЧКИ НУЖДАЕЩИ СЕ? НИЕ ДЪЛБОКО СЕ СЪМНЯВАМЕ В ТОВА. ПРЕДИ ВСИЧКО ОГРОМНА ЧАСТ ОТ ХОРАТА В СТРАНАТА НИ ДНЕС ЖИВЕЯТ ОКОЛО ИЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ПОД ЕКЗИСТЕНЦМИНИМУМА. НО ВЪПРЕКИ ВСИЧКО НЕ ТОВА ВЪЗПИРА МИЛОСЪРДИЕТО НА БЪЛГАРИНА, А ПО-СКОРО ИЗГУБЕНОТО ДОВЕРИЕ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И МОРАЛА НА ОНЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯТ ЕФИКАСНОСТТА НА ПОДОБНИ АКЦИИ. ВЕЧЕ ИМАШЕ СЛУЧАЙ НА СПЕКУЛАЦИЯ С ТАКЪВ ПОВОД. ШОКИРАЩА Е И ИНФОРМАЦИЯТА, РАЗПРОСТРАНЕНА ЧРЕЗ ТЕЛЕВИЗИЯТА, ЧЕ ОТ СРЕДСТВАТА, КОИТО ВСИЧКИ НИЕ С ГОТОВНОСТ ОТДЕЛИХМЕ ОТ ОСКЪДНИЯ СИ ЗАЛЪК, ЗА ДА ПОДПОМОГНЕМ БЕЗДОМНИТЕ ОТ СТРАЖИЦА, САМО ЕДНА ТРЕТА СА УПОТРЕБЕНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. С ПРЕЗИДЕНТСКИ УКАЗ БЕШЕ ОСВОБОДЕН Г-Н ЦВЕТКОВ КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ. ВЕРОЯТНО ИМА ПОВОД ЗА ТОВА И ТОЙ Е ДОСТАТЪЧНО СЕРИОЗЕН, НО НАС НИ ТРЕВОЖИ ФАКТЪТ, ЧЕ НИКОЙ НЕ Е ИЗНЕНАДАН И НИКОЙ НЕ РЕАГИРА НА НАЧИНА, ПО КОЯТО ОТДАВНА СМЕ СВИКНАЛИ ДА СТАВА СМЯНАТА НА "ОТГОВОРНИ ДРУГАРИ". ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕМ ЛИ ДА РАЗЧИТАМЕ НА ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА НА ПОДОБНИ "БЛАГОТВОРИТЕЛИ" И ДА ИМ ПОВЕРИМ НЕ ДРУГО, А ЖИВОТА НА ТЕЖКО БОЛНИ ДЕЦА?

В КОЛКОТО И ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ ДА СЕ НАМИРА ДЪРЖАВАТА НИ В МОМЕНТА, ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ОСИГУРИМ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ДЕЦАТА И ПРЕДИ ВСИЧКО НА ОНЕЗИ, КОИТО СА НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАСТРАШЕНИ. ЕДВА ЛИ Е ТОЛКОВА НУЖНО ДА ВОДИМ ТАЗИ ТЕЖКА БОРБА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ, АКО В НЕЯ ИЗГУБИМ ЧОВЕШКИТЕ СИ ДОБРОДЕТЕЛИ. ЗА ДА ИМАМЕ ПРАВОТО УТРЕ ДА СЕ НАРИЧАМЕ ЦИВИЛИЗОВАНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО, НИЕ АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

- НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ ПОЗОРНИТЕ ПАЗАРЛЪЦИ    ЗА ТОВА    ДА ИМА ИЛИ НЯМА И В КАКЪВ РАЗМЕР ДА БЪДАТ ПЕНСИИТЕ НА АКТИВНИТЕ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗМА. ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КОИТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ИЛИ СЕ ПЛАНИРА ДА БЪДАТ ИЗПЛАЩАНИ КАТО ПРИВИЛЕГИИ, НЕЗАБАВНО ДА СЕ ИЗРАЗХОДВАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНЕЗИ БОЛНИ ДЕЦА, КОИТО ВСЕ ОЩЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СПАСЕНИ. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ИСТИНСКИ АНТИФАШИСТИ, КОИТО ВСЕ ОЩЕ СА СРЕД НАС СЛЕД БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК ОТ ГИБЕЛТА НА ФАШИЗМА, С ГОТОВНОСТ ЩЕ СЕ ОТЗОВАТ НА НАШИЯ АПЕЛ.

- АКО ТЕЗИ СРЕДСТВА СА НЕДОСТАТЪЧНИ ЗА ВСИЧКИ НУЖДАЕЩИ СЕ, ДА СЕ ОСИГУРЯТ И ОСТАНАЛИТЕ, НЕЗАВИСИМО ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ. ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ЧЕ НИ ОЧАКВАТ ТЕЖКИ ГОДИНИ, ПРЕЗ КОИТО ЩЕ ИЗПЛАЩАМЕ ЛЕКОМИСЛИЕТО, НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА, ПРЕСТЪПНАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ И ЛИЧНОТО ОБОГАТЯВАНЕ НА ОНЕЗИ, КОИТО ДОСКОРО НИ УПРАВЛЯВАХА. УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ МАЛЦИНА ЩЕ БЪДАТ ОНЕЗИ, КОИТО ЩЕ ПРОТЕСТИРАТ, АКО СЕ НАЛОЖИ ДА ПОНЕСЕМ НЯКОИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИШЕНИЯ, ЗА ДА СПАСИМ ЗАСТРАШЕНИЯ ДЕТСКИ ЖИВОТ. САМО ТАКА ЩЕ СЕ ПОКАЖЕМ ДОСТОЙНИ ЗА ОНОВА СВОБОДНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО, КЪМ КОЕТО ВСИЧКИ ТАКА СИЛНО СЕ СТРЕМИМ.

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОМЯНАТА НА НАИМЕНОВАНИЯТА И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ В РУСЕ.


ВЪПРОСЪТ, РАЗИСКВАН НА 17 ЯНУАРИ 1991 Г. ОТ КОМИСИЯТА ПО НАИМЕНУВАНИЯТА ПРИ ОБНС-РУСЕ Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМА ВАЖНОСТ. РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПОДКРЕПЯ НАПЪЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА КОМИСИЯТА И ГИ ОДОБРЯВА.

СЪЩЕВРЕМЕННО СЪЮЗЪТ РАЗГЛЕЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА САМО КАТО ПЪРВИ ЕТАП НА ЕДИН ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОЦЕС, КОЙТО ТРЯБВА ДА ОБХВАНЕ ПОДМЯНАТА НА ИМЕНА НА ОБЕКТИ В ГРАДА, СВЪРЗАНИ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН С 45-ГОДИШНАТА ТОТАЛИТАРНА ДИКТАТУРА, А ИМЕННО:

- НА ОСТАНАЛИТЕ УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ
- НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ, ОСТАНАЛИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
- НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КООПЕРАЦИИ И СТОПАНСТВА
- НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ.

ОСВЕН ТОВА СЪЮЗЪТ ИЗПОЛЗУВА СЛУЧАЯ ДА ЗАОСТРИ ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ И ВЪРХУ ТОВА, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДА И РЕШИ ВЪПРОСЪТ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА В ГРАДА: НА СЪВЕТСКИЯ ВОЙНИК, НА ЛЕНИН, НА Г.ДИМИТРОВ И "БРАТСКАТА" МОГИЛА, КАКТО И НА РЕДИЦА БЮСТОВЕ, БАРЕЛЕФИ И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ. СЪЮЗЪТ СМЯТА, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРЕШИ ЦИВИЛИЗОВАНО, СЛЕД ЗРЯЛО ОБСЪЖДАНЕ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД МНЕНИЕТО НА РУСЕНСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ КАЧЕСТВА НА ВЪПРОСНИТЕ ОБЕКТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ ГРАДСКАТА СРЕДА, ПСИХОКЛИМАТЪТ НА ГРАДА И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИТЕ.

СЪЮЗЪТ Е НАПЪЛНО НАЯСНО, ЧЕ ПОДМЯНАТА НА ИМЕНАТА НА ИЗБРОЕНИТЕ ОБЕКТИ Е СВЪРЗАНО С РЕДИЦА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ, ЗА ДЕЛОВИТЕ СРЕДИ И ЗА ГРАЖДАНИТЕ, КАКТО И С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ.

НО ВСИЧКИ НИЕ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ДВИЖЕНИЕТО КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО Е НЕОБРАТИМО И ЧЕ ВЪПРОСНАТА ПРОМЯНА Е СИМВОЛ НА ТЕЗИ ИЗМЕНЕНИЯ, ПОРАДИ КОЕТО ИМА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ. ПРОМЯНАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБАВЯ. ВСЯКО ИЗЧАКВАНЕ ЗАТРУДНЯВА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА СТРАНАТА И ОБСЛУЖВА РЕТРОГРАДНИТЕ СИЛИ НА РЕАКЦИЯТА И МРАКОБЕСИЕТО.

БЕЗ СЪМНЕНИЕ ЩЕ ИМА ЕДИН ПРЕХОДЕН ПЕРИОД, ПРЕЗ ВРЕМЕ НА КОЙТО ЩЕ СЪЩЕСТВУВАТ ЕДНОВРЕМЕННО СТАРИТЕ И НОВИТЕ НАЗВАНИЯ. СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ТРЯБВА ДА НАМЕРЯТ НАЙ-ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗБОЛЕЗНЕНО ИЗЖИВЯВАНЕ НА ТОЗИ ПРЕХОД, ТАКА ЧЕ В ГРАДА ДА НЕ НАСТЪПИ БЕЗРЕДИЕ.

УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО ОТ РУСЕНСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЩЕ ЗАСТАНЕ ПРЕД ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА.

НЕКА ДА ИМАМЕ СМЕЛОСТТА И ТВЪРДОСТТА ДА РАЗЧИСТИМ ГРАДА СИ ОТ МРАЧНИТЕ ТОТАЛИТАРНИ СИМВОЛИ.

И НАЙ-ДЪЛГИЯТ ПЪТ ЗАПОЧВА С ПЪРВАТА КРАЧКА!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА


10:22:15    28-02-1991